• გ-გ. - მეთაური უსლარის შესახებ. - ივერია, 1889, N_ 26).
• გაბაშვილი ვ. - ერთი სტრიქონი აღმოსავლური კულტურის ისტორიისათვის. - მაცნე, 1978, N_ 2, გვ. 141-144. - რეზ. რუს. ენაზე. - სიტყვა "გუნდის" ლინგვისტურ-ისტორიული შესწავლა.
• გაბაშვილი ვ. - ჩვენი დიდი მასწავლებელი. - თბილისი, 1973, 13 სექტმბერი. გიორგი წერეთლის გარდაცვალების გამო.
• გაბაშვილი კ. , საყვარელიძე რ. - სემანტიკის ზოგიერთი საკითხის კვლევის მეთოდისათვის. - მაცნე, 1975, N_ 1, გვ. 164-183.
• გაბაშვილი კ. - სემანტიკური კვლევის ზოგიერთი საკითხი. - მაცნე, 1974, N_ 4, გვ. 139-146.
• გაბაშვილი კ. - იხ. საყვარელიძე რ., გაბაშვილი კ.
• გაბაშვილი მ. - მახლობელი აღმოსავლეთის ქალაქეის სოციალური ტერმინოლოგიის შესწავლისათვის. - სმამ, ტ. 66, 1972, N_ 2, გვ. 505-507. - რეზ. რუს. და ინგლ. ენაზე.
• გაბაშვილი მ. - შავი ზღვა ქართული წყაროების მიხედვით. - აღმოსავლეთმცოდნეობა (თსუ, ტ. 186), 1978, გვ. 126-131. - რეზ. რუს. და ინგლ. ენაზე. შავი ზღვის სახელების ცვლა.
• გაბედავა გრ. - იხ. ღლონტი ალ., ჩაჩიბაია არჩ. - ჩინჩალაძე მ., გაბედავა გრ. ღვაწლმოსილი...
• გაბედავა ვ. - ქართული სტილისტური პროზა და სალიტერატურო ენის ზოგიერთი საკითხი. - მაცნე, N_ 2, 1973, გვ. 7-24. XIX ს. 50-იანი წლები.
• გაბელაია ვ. - დიდი მეცნიერი და მოქალაქე. - გაზ. "განახლებული აბაშა", 1971, 9 იანვარი. ვარლამ თოფურიას დაბადების 70 წლისთავი.
• გაბესკირია ვ. - "ვეფხისტყაოსნის" ერთი ტაეპის გაგებისათვის. - ჟურნ. მნათობი, 1962, N_ 11, გვ. 166-169.
• გაბესკირია ვ. - "ვეფხისტყაოსნის" მარგალიტები. - ლიტერატურული გაზეთი, 1962, 14 დეკემბერი, N_ 50, გვ. 3-4.
• გაბესკირია შ. - ბაღანა-ს წარმომავლობისათვის. - კრებ. "აღმოსავლური ფილოლოგია", N_ 3, 1973, გვ. 219-222. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გაბესკირია ც. - ინგლისურ-ქართული მათემატიკური ლექსიკონი. - თბ., 1983, 167 გვ.
• გაბეჩავა რ. - გაერთიანებული სამეცნიერო სესია ქუთაისში. ქუთაისი, 1964, 20 მაისი. საქ. სსრ მეცნ. აკად. ენათმეცნიერებისა და ქუთაისის პედ. ინს-ტები.
• გაბეჩავა რ. - დავით იესეს ძე ჩუბინაშვიილი. - ლიტერატურული ქუთაისი, 1954, 27 ივნისი.
• გაბეჩავა რ. - დიდი ქართველი მეცნიერეი. - სტალინელი (ქუთაისი), 1959, 27 ნოემბერი. პროფ. ალ. ცაგარელის დაბადების 115 წლისთავის გამო.
• გაბეჩავა რ. - ლექსიკა-სტილისტიკის ზოგიერთი საკითხი ზმნის სწავლებასთან დაკავშირებით [საშ. სკოლაში]: - შრ. (პედ. სამეცნ. კვლევ. ინს-ტი), ტ. 27, 1975, გვ. 161-179. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გაბეჩავა რ. - რომანის ენობრივის თავისებურებანი: მ. ჯავახიშვილის "არსენა მარაბდელი". - ქართ. ენა და ლიტერატურა სკოლაში, 1981, N_ 3, გვ. 46-50.
• გაბეჩავა რ. - სიტყვაწარმოება და მასთან დაკავშირებული სტილისტიკის საკითხები. - ჟურნ. ქართ. ენა და ლიტერატურა სკოლაში, 1967, N_ 2, გვ. 11-14.
• გაბეჩავა რ. - სიტყვაწარმოება როგორც ლექსიკოლოგიის საგანი. - პედ. მეცნ. სამეცნ. საკვლევ. ინს-ტის შრ., ტ. 16, 1963, გვ. 377-385.
• გაბეჩავა რ. - იხ. შალამბერიძე გ., გაბეჩავა რ. ქართული ენის....
• გაბეჩავა რ. - ქართული კულტურის დიდი იოამაგე. - ქუთაისი, 1964, 27 ოქტომბერი. დ. ჩუბინაშვილის შესახებ.
• გაბისონია თ. - ინგლისური მარტივი წინადადების ზოგიერთი სტრუქტურული თავისებურება ქართულთან მიმართებაში. - ჟურნ. უცხოური ენები სკოლაში, 1973, N_ 1, გვ. 49-57.
• გაბიჩვაძე ვ. - ირიბული კრიტიკოსი. - გაზ. "ივერია", 1886, N_ 267, გვ. 3-4. პასუხად ი. სვიმონიძეს ი. გოგებაშვილის წერილის "ირიბი ხელის" გამო.
• გაბიჩვაძე ვ. - ორიოდე სიტყვა ქართული წერის დედნის გამოცემაზე. - გაზ. "დროება", 1884, VII, 26, N_ 161, გვ. 3-4. სოფლის მასწავლებლების საყურადღებოდ.
• გაბიძაშვილი ე. - ექვთიმე მთაწმინდელის ცხოვრების სვინაქსარული რედაქცია. - საქართველოს მეცნ. აკად. კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ინსტიტუტის V სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1963, გვ. 8-9.
• გაბიძაშვილი ე. - რუის-ურბნისის კრების ძეგლისწერა (ფილოლოგიურ-ტექსტოლოგიური გამოკვლევა), თბ., 1978, 197 გვ. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გაბიძაშვილი ე. - ქართულ-ბიზანტიური ურთიერთობის მნიშვნელოვანი ფურცელი: "ფსევდომაკარის თხზულებათა ქართული ვერსია", თბ., 1982, გამოსაც. მოამზადა და ლექსიკონი დაურთო გ. ნინუამ. - მაცნე, 1984, N_ 4, გვ. 189-191. რეც.
• გაბრიჩიძე ნ. - იბერიულ-კავკასიურ ენათა ქურუმი. - გაზ. "სოფლის ცხოვრება", 1984, 13 იანვარი. ეხება ქ. ლომთათიძეს.
• გაბროშვილი ზ. - მან თარგმნა "კაპიტალი". - გაზ. "წიგნის სამყარო", 1976, N_ 4, გვ. 3-5. გერმანული ენის სპეციალისტის პ. იაშვილის შესახებ.
• გაბუნია ი. - დავუტოვოთ ძველი სახელი. - გაზ. "ლენინელი" (გალი), 1971, 26 იანვარი. სოფ. გუდავას (გალის რ-ნი).
• გაბუნია კ. - სამრეწველო საწარმოს ორგანიზაციისა და დაგეგმვის ორგანიზაცია, თბ., 1971, 307 გვ.
• გაბუნია კ. - ზმნისართის წარმოება და ფუნქციები ქართველურ ენებში (1993);
• გაბუნია კ. - ბრუნვათა სისტემები ქართველურ ენებში (დიაქრონიული ანალიზი) (2007);
• გაბუნია კ. - Габуния К. А. Датукишвили К. Т. Кобаидзе М. И. «Некоторые вопросы машинного анализа морфологии картвельских языков», Машинные фонды языков народов СССР. Таллинн, 1988.
• გაბუნია კ. - ზმნისართთა და თანდებულთა ურთიერთმიმართების საკითხი ქართველურ ენებში: საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, N_ 2, 1988.
• გაბუნია კ. - რთული თანდებულების საკითხისათვის ქართულსა და სვანურში; იკე, XXVIII ტ.; თბ., 1989.
• გაბუნია კ. - –მ- ნაცვალსახელური ძირის შესახებ ქართველურ ენებში; სმამ, N_ 2; თბ., 1989.
• გაბუნია კ. - ბრუნვათა სემანტიკისა და ისტორიის ზოგი საკითხი ქართველურ ენებში; იკე, XXIX ტ.; თბ. 1990.
• გაბუნია კ. - მა, მო, შა, შე ზმნისწინთა განაწილებისათვის ქართული ენის დიალექტებში; დიალექტოლოგიური კრებული; თბ., 1990.
• გაბუნია კ. - ზმნისწინთა სისტემის ზოგი თავისებურების შესახებ ზანურში: სმამ, N_ 2; თბ., 1991.
• გაბუნია კ. - ზანურ-აფხაზური ენობრივი ურთიერთობისათვის; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, N_ 2, 1991.
• გაბუნია კ. - დეიქტურობის სისტემა და ხმოვანთა განაწილების საკითხი ქართველურ ენებში: საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, N_ 3, 1991.
• გაბუნია კ. - წინადადების წევრთა განსაზღვრის სინტაქსური კრიტერიუმებისათვის ქართველურ ენებში: საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, N_ 2, 1992.
• გაბუნია კ. - გე- ზმნისწინის თავისებურებებისათვის ზანურში: იკე, XXXI ტ., თბ., 1992.
• გაბუნია კ. - “გარემოების” სინტაქსური კატეგორია და “მირთვის” საკითხი ქართველურ ენებში: იკეწ, XVIII-XIX ტ., თბ., 1992.
• გაბუნია კ. - კ. გაბუნია, ჭ. ქირია, მეგრული ტექსტების მანქანური დამუშავების პრინციპებისათვის; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები; თბ., 1992.
• გაბუნია კ. - ზმნისართთა სემანტიკური გარემოცვის შესახებ ქართველურ ენებში: იკე, XXXII ტ., თბ., 1993.
• გაბუნია კ. - სივრცული და დროითი მიმართების ამსახველი ზმნისართებისათვის ქართულში: ქსკს, V ტ., თბ., 1993.
• გაბუნია კ. - ინდეფინიტივის სინტაქსური ფუნქციებისათვის ქართულში: იკე, XXXIII ტ., თბ., 1995.
• გაბუნია კ. - –ას სუფიქსიანი მიცემითის უძველესი ფუნქციებისათვის ქართველურ ენებში: იკეწ, XX-XXI ტ., თბ., 1995.
• გაბუნია კ. - აღდგება თუ არა ზმნური ტიპის ნომინატიური სისტემა ქართველურ ფუძე-ენაში?: საენათმეცნიერო ძიებანი, V ტ.; თბ., 1996.
• გაბუნია კ. - ქვემდებარის ბრუნვათა გენეზისის საკითხისათვის ქართულში: საენათმეცნიერო ძიებანი, VI ტ.; თბ., 1997.
• გაბუნია კ. - მოთხრობითი ბრუნვის ნიშანთა შედგენილობისა და გენეზისის საკითხი ქართველურ ენებში: საენათმეცნიერო ძიებანი, VII ტ.; თბ., 1998.
• გაბუნია კ. - მიცემითი ბრუნვის ნიშნის გენეზისისათვის ქართველურ ენებში: ქესს, თბ., 1998.
• გაბუნია კ. - სახელთა ფორმათწარმოების ანალიზის პრინციპებისათვის ქართულში; საენათმეცნიერო ძიებანი, VIII ტ.; თბ., 1999.
• გაბუნია კ. - K. Datukishvili, N. Loladze, K. Gabunia, M. Zakalashvili, @Formalized Morphological Model of Georgian language; Third Tbilisi Symposium; Language, Logic, Computation; The center for Language, Logic and Speech; Tbilisi State University.: Tbilisi, 1999.
• გაბუნია კ. - ფლექსიურ მორფემათა არანჟირების კანონზომიერებანი სახელის დეკლინაციის პროცესში: საენათმეცნიერო ძიებანი, IX ტ.; თბ., 2000.
• გაბუნია კ. - პირის ნაცვალსახელთა ბრუნებისათვის ქართულში (ფორმობრივი ანალიზი); ქართველური მემკვიდრეობა, VI, ქუთაისი, 2000. “ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა”.
• გაბუნია კ. - უნიშნო ფორმის მორფოლოგიური სტატუსისათვის ქართული ენის ბრუნვათა სისტემაში: ენათმეცნიერების საკითხები, N_ 2; თბ., 2001.
• გაბუნია კ. - მწკრივი და ნაკვთი (ზმნის მორფოლოგიური და სემანტიკურინ კატეგორიების გამიჯვნისათვის ქართულში): კრ. ბესარიონ ჯორბენაძეს; თბ., 2003.
• გაბუნია კ. - ენისა და დიალექტის გამიჯვნის კრიტერიუმებისათვის (ქართველურ ენათა მაგალითზე): ენათმეცნიერების საკითხები; თბ., 2004, 1
• გაბუნია კ. - ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების ხელშეწყობა საქართველოს ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში; ენობრივი პოლიტიკა და განათლება მრავალენოვან საზოგადოებაში; ჟენევა, 2006.
• გაბუნია ნ. - სტურუა ნ.ბასკური ენის აკადემიის კონგრესი. - გაზ. "ლიტერატურული საქართველო", 1984, 30 ნოემბერი, გვ. 16. ქ. პომპონაში, ესპანეთში ჩატარებულ X საერთაშორისო კონგრესზე.
• გაბუნია ს. - ერთი ბასკური ტოპონიმის გამო. - მაცნე, 1986, N_ 1, გვ. 161-169. - რეზ. რუს. ენაზე. ბასკეთის პროვინციაში, ალვაში მდებარე სოფ. utafte-ს გარშემო.
• გაბუნია ს. - ერთი ქართული იდიომის ეტიმოლოგიზების ცდა ბასკურ წესჩვეულებათა სინათლეზე. - სმამ, ტ. 86, N_ 1, 1977, გვ. 233-236. - რეზ. რუს. და ინგლ. ენაზე.
• გაბუნია ს. - სტურუა ნ. ბასკური ენის საერთაშორისო კრება: არანსასუ, გიპუსკოას პროვინცია, ესპანეთის ბასკეთი. - გაზ. "ლიტერატურული საქართველო", 1983, 28 იანვარი, გვ. 7.
• გაბუური ბ. - ხევსურული მასალები. - წელიწდ., 1-2, 1923, გვ. 119-332.
• გაგნიძე ბ. - "ქვედრულა მოდიდებულა". - გაზ. "კლმუნიზმის დროშა" (ამბროლაური), 1975, 4, 6 სექტემბერი. სიტყვის ეტიმოლოგიიდან.
• გაგნიძე დ. - ენის სიწმინდის დაცვა ყველას ევალება. - სტალინელი (ქუთაისი), 1960, 20 მარტი.
• გაგნიძე კ. - [ტექნიკური] ლექსიკონების გამოცემა უნდა დაჩქარდეს. - თბილისი, 1961, 29 აპრილი.
• გაგუა აკ. - ენის ეთიკა. - გაზ. "გამარჯვების დროშა" (ბოლნისი და დმანისი), 1965, 1 ივლისი.
• გაგუა ვ. - ბრძოლა მშობლიური ენისათვის XIX საუკუნის 80-90-იანი წლების საქართველოში. - ჟურნ. ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში, 1969, N_ 2, გვ. 64069.
• გაგუა ი. - სუპინების გადმოცემისათვის ქართულში. - თსუ, 1984, ტ. 10, გვ. 192-195. - ბიბლოგრ. გვ. 195.
• გაგუა კ. - დრონაკლი ზმნები სვანურში. - თბ., "მეცნიერება", 1976, 242 გვ. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გაგუა კ. - ერთი ტიპის დრონაკლი ზმნები სვანურში. - იკე, XVII, 1970, გვ. 127-136.
• გაგუა კ. - ერთი ტიპის პირნაკლი ზმნები სვანურში. - იკე, ტ. 21, 1970, გვ. 13-147. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გაგუა კ. - ზოგიერთი დრონაკლი ზმნა სვანურში. - თსუ, ტ. 105, 1965, გვ. 7-31. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გაგუა კ. - მდგომარეობის გამომხატველი ზოგიერთი ზმნა სვანურში და მონათესავე ენების მონაცემებთან მათი მიმართება. - იკე, 1978, ტ. 20, გვ. 162-179. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გაგუა კ. - სოფელ ნიჩბისის მეტყველების თავისებურებები. - თსუ ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა მეცხრე სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1961, გვ. 53-54.
• გაგუა კ. - სოფ. საყდრიონის მეტყველების მორფოლოგიური და სინტაქსური თავისებურებანი. - თსუ სტუდ. XVII სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1955, გვ. 133-135.
• გაგუა კ. - საშუალი გვარის ზმნათა ერთი სახეობისათვის სვანურში. - ენათმეცნ. ინს-ტის XLIII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1985, გვ. 12-13.
• გაგუა კ. - ქართულიდან შესულ სიტყვათა ზოგი ცვლილებისათვის სვანურში. - ენათმეცნ. ინს-ტის XXXVI სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1980, გვ. 22.
• გაგუა კ. - ქართული დონიანი ვნებითების გადმოცემისათვის სვანურში. - ენათმეცნ. ინს-ტის XVI სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1986, 11-13 ივნისი, გვ. 12-13.
• გაგუა კ. - ქართულიდან შესული ლექსიკურ ერთეულთა ზოგი ცვლილებისათვის სვარურში. - იკეწ, 1896, ტ. 25, გვ. 215-220. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გაგუა კ. - ღéრი "დის, წავა" ზმნა სვანურში. - ენათმეცნ. ინს-ტის ასპირ. და ახ. მეცნ. მუშაკთა კონფ., თეზისები, 1967, გვ. 16.
• გაგუა ლ. - "თანამედროვე ქართული ენის ლექსიკა". - გაზ. "საბჭოთა აჭარა", 1973, 16 იანვარი. გაზ. "ლენინელი" (ქობულეთი), 1973, 23 იანვარი. რეც. რ. შამელაშვილის წიგნზე " თანამედროვე ქართული ენის ლექსიკა", ნაკვ. 1, თბ., 1972.
• გაგუა ლ. - ავსტრია. ქართულ ხელნაწერთა მისამართები. - გაზ. "სამშობლო", 1982, N_ 11. სამთო ინჟინრის ვასილ ჩაჩანიძის მიერ ვენის ბიბლიოთეკებში დაცული ქართული ხელნაწერებისაღმოჩენის შესახებ.
• გაგუა რუს. - ნამყო უწყვეტელისა და კავშირებითი პირველის წარმოება ძველ ქართულში. - თსუ, წგ. 1, 1941, გვ. 197-203.
• გაგუა რ. - სესხების ზოგადი წესები ბაცბურში. - ენათმეცნ. ინს-ტის XXVIII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1976, გვ. 24-26.
• გაგუა რ. - ფოჩხუა ბ. შრომით გავლილი წლები. - გაზ. "თბილისი", 1979, 19 ივნისი. პროფ. თ. შარაძენიძის დაბადების 60 წლისთავი.
• გაგულაშვილი ი. - ძველი ქართული ტერმინის გამო. - მაცნე, 1974, N_ 3. გვ. 92-98. ბიბლიის ბართულ თარგმანში დაცული უძველესი ქართული ტერმინის "სახრვა" - შელოცვის ეკვივალენტი.
• გადელია რ. - დავიცვათ ქართული ენის სიწმინდე. - გაზ. "ლენინელი" (გალი), 1966, 27 ოქტომბერი.
• გადელია რ. - ზოგიერთი რამ სიტყვათა ცვლილების შესახებ. - გაზ. "ლენინელი" (გალი), 1966, 17 დეკემბერი.
• გადელია რ. - ტოპონიმიკური ტერმინოლოგიისათვის. - გაზ. "ლენინელი" (გალი), 19686, 29 თებერვალი.
• გადილია ა. - მარტო ჩვენ ვერას გავხდებით, თუ... - გაზ. "კომუნისტური შრომა" (სოხუმი), 1969, 27 მარტი. ქართული ენის სიწმინდის დაცვის შესახებ.
• გავაშელაშვილი ი. - ისევ წერის, მეტყველების კულტურისათვის. - , 5 სექტემბერი. გამოხმაურება გაზ. "ლიტერატურული საქართველოს", 1969 წ. 25 ივლისის ნომერში გამოქვეყნებული გ. წიბახაშვილის წერილზე "წერისა და მეტყველების კულტურისათვის".
- გავუფრთხილდეთ დედა ენას. - გაზ. "საბჭოთა აჭარა", 1971, 16 სექტემბერი.
• გაზდელიანი ე. - კვლავ ხმოვანთა პოზიციური სიგრძის შესახებ სვანურში. - ენათმეცნ. ინს-ტის ასპირ. და ახ. მეცნ. მუშაკთა კონფ., თეზისები, თბ., 1980, გვ. 6.
• გაზდელიანი ე. - პოზიციური სიგრძის ერთი სახე საშხურში. - ენათმეცნ. ინს-ტის ასპირ. და ახ. მეცნ. მუშაკთა კონფ., თეზისები, თბ., 1978, გვ. 5-6.
• გაზდელიანი ე. - საკომპენსაციო სიგრძის საკითხისათვის სვანურში. - ენათმეცნ. ინს-ტის ასპირ. და ახ. მეცნ. მუშაკთა კონფ., თეზისები, თბ., 1979, გვ. 10-11.
• გაზდელიანი ე. - ქართულ დიალექტებთან ურთიერთობის კვალი სვანურში. - VIII რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1986, გვ. 13-14.
• გაზდელიანი ე. - ხმოვანთა სიგრძისათვის ზოგ სვანურ რელიგიურ ტერმინში. - ენათმეცნ. ინს-ტის ასპირ. და ახ. მეცნ. მუშაკთა კონფ., თეზისები, თბ., 1985, გვ. 11-12.
• გაზდელიანი ე. - ხმოვანთა პოზიციური სიგრძის ზოგი საკითხი სვანურში. - ენათმეცნ. ინს-ტის ასპირ. და ახ. მეცნ. მუშაკთა კონფ., თეზისები, თბ., 1973, გვ. 13-14.
- გაზეთ "ახალგაზრდა კომუნისტის" რეიდის მონაწილე ავტორთა კოლექტივი (ღვინეფაძე ნ., მგელაძე., ჯაველიძე ნ., ბიბილურით., ძამაშვილი გ., გიგაური გ., ნინიძე რ., ჭელიძე გ., თედორაძე რ., კალანდაძე., ცენტერაძე ა.) გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტი", 1960, 6 აგვისტო, გვ. 3. ჩვენს სადა, დახვეწილ ქართულში... როგორ მახინჯდება ქართული ენა რუსპუბლიკის რიგ ქალაქებსა და რაიონებში.
- გაზეთების ენის სიწმინდისათვის. - გაზ. "კომუნისტი", 1934: N_ 284, მეორე მოწინავე.
• გათენაშვილი ე. - ძალისა თუ ძალისი. - გაზ. "მცხეთა", 1974, 26 თებერვალი. სოფლის სახელწოდების ეტიმოლოგია.
• გაიოზ რექტორი. - ქართული ღრამმატიკა. ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო ელ. ნიკოლაიშვილმა. თბ., 1970, 191 გვ.
- გამოიცა ჩეხოსლოვაკიაში. - გაზ. "ლიტერატურული საქართველო", 1977, 15 ივლისი. ჩეხი ქართველოლოგის ვ. ჩერნის წიგნი "ზავლადი გრუზინშტინი".
- გამოჩენილი ენათმეცნიერი. - გაზ. "კომუნისტი", 1968, 3 სექტემბერი. გივი მაჭავარიანის ხსოვნას.
- გამოჩენილი საბჭოთა მეცნიერი. წერილები: ივ. იმნაიშვილი. ქართული ფილოლოგიის პატრიარქი; ნ. კილანავა. სამახსოვრო შეხვედრა; ი. მეგრელიძე. ბატონი აკაკი! - გაზ. "თბილისი", 1977, 20 მაისი. წერილები აკ. შანიძის შესახებ.
• გამრეკელი გ. - გოგოლაშვილი. რ. ეს უნიკალური ლექსიკონი. - გაზ. "სახალხო განათლება", 1984, 3 თებერვალი, რეც. აკ. გელოვანის "მითოლოგიური ლექსიკონი", თბ., 1983.
• გამრეკელი ვ. - დვალეთის ტოპონიმის ანალიზისათვის. - საქ. სსრ მეცნ. აკადემიის აკად. ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის ინს-ტის შრ., ტ. IV, ნაკვ. I, თბ., 1958, გვ, 45-70. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გამრეკელი ნ. - "რუსულ-ქართული იდიომატიკის" შესახებ. - ჟურნ. "კომუნისტური აღზრდა", 1958, N_ 9, გვ. 127.
• გამრეკელი ნ. - ქართულ-რუსული ფრაზეოლოგიური ლექსიკონი. - თბ., 1966, 638 გვ.
• გამრეკელი ნ. - მგალობლიშვილი ე. რუსულ-ქართული იდიომატიკა. - თბ., 1956.
• გამრეკელი ნ. - ჰოფმანი თ., ქადაგიძე ნ. გერმანულ-ქართულ-რუსული ფრაზეოლოგიური ლექსიკონი. მე-2 გადამუშ. და შევს. გამოც., თბ., 1973, 567 გვ.
• გამსახურდია ზ. - ა. თაყაიშვილის "ენა ძველი, ენა ახალი". - ჟურნ. "ცისკარი", 1968, N_ 12, გვ. 119-125. ეხება თარგმნითი ლიტერატურის ენასა და სტილს.
• გამსახურდია ზ. - ერთი ლექსიკონის გამო. - "ლიტერატურული გაზეთი", 1961, 1 სექტემბერი, რეც. ა. ნეიმანის წიგნზე "ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი", თბ., 1961.
• გამსახურდია თ. - თბილისის ციხის უძველესი სახელწოდებისათვის. - ჟურნ. "მნათობი", 1968, N_ 4, გვ. 176-179.
• გამსახურდია კ. - ახალი სიტყვები. - გაზ. "ლომისი", 1922, 17 დეკემბერი, N_ 16, გვ. 2.
• გამსახურდია კ. - ვილაშქროთ ქართული ენის სიწმინდისათვის. - ჟურნ. "ლიტერატურა და ხელოვნება", 1948, 24 ოქტომბერი, N_ 42; N_ 46, 21 ნოემბერი, გაზ. "ლიტერატურატურული საქართველო", 1968, 16 თებერვალი.
• გამსახურდია კ. - ისევ ქართული მართლწერის გამო. - გაზ. "ლიტერატურატურული საქართველო", 1966, 17 ივნისი, N_ 25(1506), გვ. 3.
• გამსახურდია კ. - ისევ ქართული შრიფტის გამო. - ჟურნ. "დროშა", 1965, N_ 1.
• გამსახურდია კ. - ისევ ქართული შრიფტის რეფორმის გამო. - გაზ. "ლიტერატურატურული საქართველო", 1967, 28 ივლისი.
• გამსახურდია კ. - მარადიული საუნჯე. - გაზ. "კომუნისტი", 1961, 1 დეკემბერი, N_ 272, გვ. 4. ქართული შრიფტის შესახებ.
• გამსახურდია კ. - მზეგრძელი იყოს" - გაზ. "ლიტერატურატურული საქართველო", 1967, 12 მაისი, N_ 20, გვ. 3. ა. შანიძის შესახებ.
• გამსახურდია კ. - რიჰარდ-მაკელაინ - ქართულ-გერმანული სიტყვარი. - ჟურნ. "ქართული მწერლობა", 1929, N_ 8-9, გვ. 141-143. რეც.
• გამსახურდია კ. - საით მიდის პროგრესი. - გაზ. "ლიტერატურატურული საქართველო", 1967, 8 სექტემბერი. ქართულში მთავრული ასოების ხმარების საკითხზე.
• გამსახურდია კ. - სალიტერატურო ქართულისათვის (წერილი პირველი). - ჟურნ. "ლიტერატურა და ხელოვნება", 1945, 23 აგვისტო, N_ 28.
• გამსახურდია კ. - ქართული აკადემია. - გაზ. "სახალხო ფურცელი", 1917, N_ 852, გვ. 3. ბერლინის ფრიდრიხ-ვილჰელმის უნივერსიტეტში ქართულის კათედრის დაარსების შესახებ.
• გამსახურდია კ. - ქართული ენის მაგისტრალური გზა. - "სალიტერატურო გაზეთი", 1934, N_ 11, მაისი.
• გამსახურდია კ. - ქართული ენის მეურნეობისათვის. - "ლიტერატურატურული გაზეთი", 1956, 22 ივნისი, 13 ივლისი.
• გამსახურდია კ. - ქართული მართლწერის კონფერენციისათვის. - ჟურნ. "ქართული მწერლობა", 1929, N_ 8-9, გვ. 87-95; გაზ. "კომუნისტი", 25 მარტი, N_ 70, გვ. 5.
• გამსახურდია ლ. - ფონოლოგიისა და ფონეტიკის ურთიერთობის საკითხისათვის. - ჟურნ. "უცხო ენები სკოლაში", 1974, N_ 4, გვ. 3-14.
• გამყრელიძე ალ. - პროფესორი ილია აბულაძე. - "მრავალთავი" (ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი), I, თბ., 1971, გვ. 5-12.
• გამყრელიძე ალ. - "კრიზოს". - კრებ. "ქართული წყარომცოდნეობა", 3, 1971, გვ. 191-195. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გამყრელიძე ალ. - უძველესი ქართული წარწერების აღმოჩენა პალესტინაში. - "ლიტერატურატურული გაზეთი", 1956, 15 ივნისი, N_ 24, გვ. 4. ბეთლემის მახლობლად V-VI საუკუნეების ქართული მონასტრის ნანგრევების აღმოჩენის შესახებ.
• გამყრელიძე ალ. - ძველი ქართული მწერლობის შესწავლა უცხოეთში. - ჟურნ. "ცისკარი", 1957, N_ 2, გვ. 152-154.
• გამყრელიძე ბ. - ტოპონიმ "სოâლიონი"-ს საკითხისათვის. - გაზ. "ახალი თიანეთი", 1979, 12 მაისი. დისკუსია.
• გამყრელიძე ვლ., გამყრელიძე თ. - ნიჭი შრომაზე აილესება. - გაზ. "კომუნისტი", 1983, 21 აგვისტო. დიალოგი აკადემიკოსების ვლადიმერ და თამაზ გამყრელიძეთა ოჯახში. ჩაიწერა ვლ. თორდუამ.
• გამყრელიძე თ. - გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი. - გაზ. "კომუნისტი", 1974, 22 ოქტომბერი. გ. წერეთლის დაბადების 70 წლისთავის გამო.
• გამყრელიძე თ. - გვესაუბრება უნივერსიტეტის აღზრდილი. - გაზ. "თბილისის უნივერსიტეტი", 1968, 1 ნოემბერი. ინტერვიუ ენათმეცნიერ თ. გამყრელიძესთან.
• გამყრელიძე თ. - დეზაფრიკატიზაცია სვანურში. - თბ., 1968, 42 გვ.
• გამყრელიძე თ. - ზმნის "პირიანობა" და "ვალენტობა". - საენათმეცნიერო კრებული", 1979, გვ. 33-51. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გამყრელიძე თ. - იხ. გუდავა ტ., გამყრელიძე თ. თანხმოვანკომპლექსების აგებულებისათვის მეგრულში.
• გამყრელიძე თ., ჭუმბურიძე ზ. - თვალსაჩინო მეცნიერი, ორგანიზატორი. - მაცნე, 1984, N_ 4, გვ. 192-194. ენათმეცნიერ შოთა ძიძიგურის შესახებ.
• გამყრელიძე თ., ჭუმბურიძე ზ. - თვალსაჩინო მეცნიერი. - გაზ. "კომუნისტი", 1981, 15 სექტემბერი. შოთა ძიძიგურის დაბადების 70 წლისთავი.
• გამყრელიძე თ. - ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის შესახებ. - ჟურნ. "ლიტერატურა და ხელოვნება", 1951, 18 ნოემბერი. რეც.
• გამყრელიძე თ. - ინდოევროპელები, ქართველები, სემიტები. - ჟურნ. "მნათობი", 1984, N_ 6, გვ. 142-153. ლინგვისტურ-სიტორიულ-ფილოლოგიური კვლევის შედეგები.
• გამყრელიძე თ. - იხ. ურუშაძე ა., გამყრელიძე თ., გეწაძე დ. მეცნიერი....
• გამყრელიძე თ. - შანიძე მ., სარჯველაძე ზ. პროფესორი ტოგო გუდავა. - გაზ. "კოლხეთი" (ცხაკაია), 1977, 19 ნოემბერი. გარდაცვალების გამო.
• გამყრელიძე თ. - რა ენაზე მეტყველებდა მეფე აიეტი? - გაზ. "კომუნისტი", 1984, 24 ნოემბერი. "ოქროს საწმისის" ბერძნული სახელწოდებისათვის.
• გამყრელიძე თ. - სამართლებრივი აქტების ენა და სტილი. - გაზ. "კომუნისტი", 1982, 21 იანვარი.
• გამყრელიძე თ. - სიბილანტთა შესატყვისობანი და ქართველურ ენათა უძველესი სტრუქტურის ზოგი საკითხი. - თბ., 1959. - რეზ. რუს. და ინგდ. ენაზე. 88 გვ.
• გამყრელიძე თ., მაჭავარიანი გ. - სონანტთა სისტემა და აბლაუტი ქართველურ ენებში. - თბ., 1965, 057-511 გვ. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გამყრელიძე თ. - ღვაწლმოსილი მეცნიერი. - გაზ. "კომუნისტი", 1978, 1 ნოემბერი. ს. ჯიქიას დაბადების 80 წლისთავის გამო.
• გამყრელიძე თ. - წარუშლელი კვალი. - გაზ. "სამშობლო", 1979, 23 ნოემბერი. მოგონება გ. წერეთელზე.
• გამყრელიძე თ. - იხ. ურუშაძე აკ., გამყრელიძე თ., გეწაძე დ. შოთა ძიძიგური...
• გამყრელიძე თ. - წინარესამშობლოს ძიებაში. - გაზ. "კომუნისტი", 1986, 8 თებერვალი; გაზ. "იზვესტია", 1986, 6 თებერვალი. საუბარი მონოგრაფიის - "ინდოევროპული ენები და ინდოევროპელები. წინარეენისა და წინარეკულტურის რეკონტსრუქცია და ისტორიულ-ტოპოლოგიური ანალიზი" ერთ-ერთ ავტორთან (ჩაიწერა ე. ალბაცმა).
• გამყრელიძე თ. - ჰიპოთეზიდან აღმოჩენამდე. - გაზ. "კომუნისტი", 1984, 6 ოქტომბერი. საქ. სსრ მეცნ. აკად. გ. წერეთლის სახ. აღმოსავლემცოდნეობის ინს-ტის დირექტორის საუბარი მის თეორიულ კონცეფციებზე აგებულ ამერიკელ ენათმეცნიერ ა. ბონჰარდის ნაშრომის გამოცემის გამო ამსტერდამში, 1984 წ. ჩაიწერა შ. გაგოშიძემ.
• გამყრელიძე ლ. - ამბროლაურის რაიონის სოფ. წესის მცხოვრებთა მეტყველება. - საქ. სსრ პედ. ინს-ტების სტუდ. VI სამეცნ. კონფ. თეზისები, თელავი, 1954, გვ. 19-21.
• გამყრელიძე მ. - უკავშირო ქვეწყობილ წინადადებათა ძირითადი ტიპები ვაჟა-ფშაველას პოეზიაში. - თსუ სტუდ. XXXIII კონფ., თეზისები, თბ., 1971, გვ. 8-9.
• გამყრელიძე ე. - ქართლური კილოს თავისებურებანი ნ. ლომოურის მოთხრობების მიხედვით. - გორის სახ. პედ. ინსტ. სტუდ. IV სამეცნ. კონფ., თეზისები, გორი, 1951, გვ. 29.
- განდეგილი ლექსიკონის გამოცემის შესახებ. - "ივერია", 1897, N_ 124.
- განდევნილი. სოფ. შაშიანი (კახეთი). - ცნფ, 1899, 14 სექტემბერი, N_ 915, გვ. 2. ამ სოფლის მდებარეობა და სახელწოდება.
• გარაყანიძე მ. - ქართული ხუროთმოძღვრული სამშენებლო ტერმინოლოგიის საკითხისათვის. - ს. მ. კიროვის სახ. საქ. შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი პოლიტექნიკური ინს-ტის შრ., 1950, N_ 22, გვ. 31-47. - რეზ. რუს. ენაზე.
- გარეშე რუსული შაბლონი და საქართველოს თავისებურება. - "სოციალ-ფედერალისტი", 1921, N_ 39.
• გარეჯელი ლ. - საინტერესო ნაშრომი. - გაზ. "სამშობლო", 1974, 28 იანვარი. რეც. ი. მეგრელიძის წიგნზე: "ი. გოგებაშვილი და ახალი ქართული ენა, სახელმძღვანელოები, გრამატიკის საკითხები", თბ., 1973.
• გარიტი ჟ. - მინგანას კოლექციის ქართული ფურცლები selly vafs-ში (ბირმინჰემი). - მაცნე, 1973, N_ 3, გვ. 170-182.
• გარიტი ჟ. - ქართველოლლოგიის მამამთავარი. - გაზ. "საბჭოთა აჭარა", 1977, 24 მაისი. ჟ. გარიტის მილოცვა ა. შანიძისადმი.
• გარსიკი ვ. - ქართველი მსახიობის დიქცია. - ჟურნ. "ქართული სიტყვა", 1924, N_ 28, 25 მაისი, გვ. 3.
• გარსევანიშვილი ელ. - გეოგრაფიულ სახელწოდებათა ლექსიკონი. - გაზ. "სახალხო განათლება", 1973, 14 თებერვალი. რეც. გრ. ზარდალიშვილის "სსრ კავშირის გეოგრაფიულ სახელწოდებათა ლექსიკონზე", თბ., 1972.
• გარსევანიშვილი ელ. - ფიზიკური გეოგრაფიის საცნობარო ლექსიკონი. - თბ., 1963, გვ. 176.
• გარსევანიძე ზ. - ინგლისურ-ქართული თემატური ლექსიკონი. - თბ., 1973, 159 გვ.
- გარსართობი. - "ლიტერატურა და ხელოვნება", 1951, 10 მაისი. აკ. წერეთლის იუმორისტული ფელეტონი.
- "გასულ დეკემბერს"... - გაზ. "დროება", 1878, I, 5, N_ 3, გვ. 3. პროფ. ა. ცაგარელის მოხსენება მეგრული ენის შესახებ.
• გაფრინდაშვილი გ. - ვწეროთ ლამაზად და სწრაფად. - გაზ. "სახალხო განათლება", 1959, N_ 39, 28 სექტემბერი, გვ. 4; 1960, 28 სექტემბერი.
• გაფრინდაშვილი გ. - ლეონტი მროველის 1066 წ. სამშენებლო წარწერა თრეხვის ქვაბებიდან. - საზ. მეცნ. განყ. მოამბე, N_ 1, 1961, გვ. 240-257. - რეზ. რუს. და ინგლ. ენაზე.
• გაფრინდაშვილი გ. - რუსთველის ვეფხის გამო. - ჟურნ. "ძეგლის მეგობარი", 1976-1977, N_ 43-44, გვ. 78-84. - რეზ. რუს. ენაზე. გვ. 109.
• გაფრინდაშვილი გ. - უცნობი წარწერა ვარძიაში. - სმამ, 1951, ტ. XII, N_ 4, გვ. 247-254.
• გაფრინდაშვილი ვ. - სვანური ენის ა, ე, ი. ო, უ, é, ხმოვნების რენტგენოგრაფიული გამოკვლევა. - საქ. სსრ პედ. ინს-ტების შრომები, ისტორია-ფილოლოგიის სერია, ტ. I, 1975, გვ. 95-101.
• გაფრინდაშვილი ვ. - სვანური ენის ბალსზემოური კილოს ხმოვანთა დახასიათება გრძლიობის მიხედვით. - საქ. სსრ პედ. ინს-ტების შრომები, ისტორია-ფილოლოგიის სერია, ტ. VII, 1979, გვ. 96-101. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გაფრინდაშვილი ვ. - სვანური ენის ი, ე, ა, ო, ხმოვნების რენტგენოგრაფიული გამოკვლევა. - თბ. სახ. პედ. ინსტ. პროფესორ-მასწავლებელთა XXXVI სამეცნ. სესია, თბ., 1971, თეზისები, გვ. 52.
• გაფრინდაშვილი ნ. - ივერია თუ იბერია? (სიტყვის ხმარებისათვის). - ჟურნ. "ქართული ენა და კულტურა სკოლაში", 1971, N_ 2, გვ. 72-73.
• გაფრინდაშვილი ნ. - კოლხიდა თუ კოლხეთი? - გაზ. "ლიტერატურული საქართველო", 1971, 23 ივლისი.
• გაფრინდაშვილი ნ. - ფაზისის ეტიმოლოგიისათვის. - თსუ სტუდ. სამეცნ. შრ. კრებ., ტ. 10, 1970, გვ. 133-139.
• გაფრინდაშვილი ნ. - ქართულიზმები "ვარლაამისა და იოსაფის ცხოვრების" ათონურ ხელნაწერში. - თსუ, ფილოლოგია, I კონფ., მასალები, თბ., 1975, გვ. 141-1427
• გაფრინდაშვილი ნ. - შემოკლებები და ლიგატურები "ბალავარიანის" ბერძნულ ხელნაწერებში. - თსუ ახალ. მეცნ. მუშ. შრ., ტ. I, 1972, გვ. 305-3167
• გაფრინდაშვილი შ. - აფრიკატთა და აფრიკატიზაციის ბუნებისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენებში. - სტალინირის სახ. პედ. ინსტ. XVII სამეცნ. სესია, სტალინირი, 1956, თეზისები, გვ. 29-35.
• გაფრინდაშვილი შ. - დიდი ფონეტიკოსი. - გაზ. "კომუნისტი", 1967, 4 ივნისი, N_ 129, გვ. 3. ეხება გ. ახვლედიანის ღვაწლს.
• გაფრინდაშვილი შ. - ენის განვითარების ბუნების შესახებ. - იკე, ტ. III, თბ., 1952, გვ. 181-202. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გაფრინდაშვილი შ. - ველარიზაციის როლისათვის ბაგისმიერთა და წინაენისმიერ სპირანტთა არტიკულაციაში. - ენათმეცნ. ინსტ-ის XVI სამეცნ. სესია, თბ., 1958, თეზისები, გვ. 17-18.
• გაფრინდაშვილი შ. - კვლევის თანამედროვე მეთოდები ექსპერიმენტულ ფონეტიკაში. - ენათმეცნ. ინს-ტის და ქუთაისის სახ. პედ. ინსტ. ქართული ენის კათედრათა გაერთიანებული სმეცნ. სესია, ქუთაისი, 1964, თეზისები, გვ. 10.
• გაფრინდაშვილი შ. - ლაბიალიზაციის ბუნებისათვის ზოგ იბერიულ-კავკასიურ ენაში. - იკე, ტ. 7, 1955, გვ. 229-277. - რეზ. რუს. ენაზე. - ქართველურ ენებში. - გვ. 262-271.
• გაფრინდაშვილი შ. - საწარმოთქმო დაქრკოლებათა რაგვარობის საკითხი ქართულში. - იკე, XII, 1961, გვ. 169-188.
• გაფრინდაშვილი შ. - სისინა და შიშინა სპირანტების წარმოების თავისებურებისათვის. - იკე, XI, 1959, გვ. 77. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გაფრინდაშვილი შ. - სპირანტთა აფრიკატიზაციის საკითხისათვის ზოგ იბერიულ-კავკასიურ ენაში. - ენათმეცნ. ინს-ტის XV (XII) სამეცნ. სესია, 1955, თეზისები, გვ. 29-31.
• გაფრინდაშვილი შ. - ფოლკლორისტული და დიალექტოლოგიური მუშაობის კოორდინაციის ზოგიერთი საკითხის შესახებ. - გაზ. "საბჭოთა ოსეთი", 1957, 22 აპრილი.
• გაფრინდაშვილი შ. - ფონემათა დიფერენციაციის ნიშნების სამწევროვანი კლასიფიკაციისათვის. - კრებ. "მეტყველების ანალიზის საკითხები", თბ., 1969, გვ. 10-27. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გაფრინდაშვილი შ. - ქართული ენის სონორ თანხმოვანთა ფორმანტული დიაპაზონები (ექსპერიმენტულ-სტატისტიკური გამოკვლევა), კრებ. "მეტყველების ანალიზისა და სინთეზის საკითხები", თბ., 1966, გვ. 5-27. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გაფრინდაშვილი შ. - ქართული ენის ნაპრალოვან თანხმოვანთა საშუალო სპექტრები, კრებ. " მეტყველების ანალიზისა და სინთეზის საკითხები", 1967, გვ. 5-45. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გაფრინდაშვილი შ. - ქსნის ხეობის მეტყველების ადგილისათვის ქართული ენის კილო-თქმათა შორის. - სტალინირის სახ. პედ. ინსტ. ქართულ და ოსურ ენათა კათედრების სამეცნ. სესია, სტალინირი, 1952, გვ. 5-11.
• გაფრინდაშვილი შ. - წითელქალაქი (კასპის რაიონი). - ენიმკის მოამბე, ტ. II3, 1937, გვ. 277. ანგარიშები 1937 წლის საზაფხულო მივლინებებისა ქართლური კილოს შესასწავლად და ქართლური დიალექტოლოგიური მასალების შესაგროვებლად.
• გაფრინდაშვილი შ. - ხშულ-მსკდომ თანხმოვანთა კლასიფიკაციისათვის ქართველურ ენებში. - იკე, XIII, 1962, გვ. 81-90. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გაფრინდაშვილი შ. - შ. გაფრინდაშვილის დაბეჭდილი შრომების ბიბლიოგრაფია. - კრებ. "მეტყველების ანალიზის საკითხები", თბ., 1969, გვ. 4-9.
• გაჩავარ - ფრანგული ლექსიკის ქართულთან შეპირისპირების ზოგიერთი საკითხი. - ჟურნ. "უცხოური ენები სკოლაში", 1968, N_ 3, გვ. 45-51.
• გაჩეჩილაძე ა. - მე-18 საუკუნის იშვიათ ხელნაწერთა კრებული. - გაზ. "ლიტერატურა და ხელოვნება", 1947, N_ 17, 20 მაისი.
• გაჩეჩილაძე ა. - (რედ.) - იხ. ფიზიკის ტერმინოლოგია.
• გაჩეჩილაძე გ. - გადაუდებელი ამოცანა. - გაზ. "ლიტერატურული საქართველო", 1970, 31 ივლისი. ქართული ენის სიწმინდისათვის.
• გაჩეჩილაძე გ. - დავა უნდა დასრულდეს. - "ლიტერატურული გაზეთი", 1960, 5 აგვისტო. საკუთარ სახელთა ქართულად გადმოტანის საკითხებზე.
• გაჩეჩილაძე გ. - ეგებ არ ღირდეს ამის გამო კამათი? - გაზ. "ლიტერატურული საქართველო", 1967, 15 დეკემბერი. დისკუსია ონომასტიკისათვის.
• გაჩეჩილაძე გ. - ვთარგმნოთ თუ გავიმეოროთ? - "ლიტერატურული გაზეთი", 1959, 25 სექტემბერი. უცხო საკუთარი სახელების ქართულად თარგმნის გამო.
• გაჩეჩილაძე გ. - თარგმნის ენისა და სტილის საკითხისათვის. - ჟურნ. "მნათობი", 1951, N_ 4, გვ. 84-89.
• გაჩეჩილაძე გ. - წერილი რედაქციისადმი. - გაზ. "ლიტერატურული საქართველო", 1968, 12 იანვარი. ონომასტიკის ირგვლივ გამართული დისკუსიის გამო.
• გაჩეჩილაძე ვ. - ანგარიში 1937 წ. საზაფხულო მივლინებისა სვანური ენის შესასწავლად და სვანური ტექსტების ჩასაწერად. - ენიმკის მოამბე, ტ. II, 1937, გვ. 279.
• გაჩეჩილაძე ზ. - ჩვენი მეგობარი. - გაზ. "თბილისი", 1977, 25 მარტი. იტალიელი ქართველოლოგი ლ. მაგაროტო საქართველოში.
• გაჩეჩილაძე თ. - იხ. ელიაშვილი ა., გაჩეჩილაძე თ.
• გაჩეჩილაძე თ. - - იხ. ცერცვაძე გ., ჩიკოიძე გ. და გაჩეჩილაძე თ. სიტყვათწარმოქმნის მათემატიკური...
• გაჩეჩილაძე თ. - ემოციური შორისდებული ქართულში. - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1968, N_ 2, გვ. 33-36.
• გაჩეჩილაძე ო. - ზემოიმერული დიალექტის სალექსიკონო მასალა. - თსუ, ტ. 267, 1986, გვ. 32-65.
• გაჩეჩილაძე ო. - იმპერატიული შორისდებული ქართულში. - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1969, N_ 1, გვ. 21-24.
• გაჩეჩილაძე ო. - შორისდებული ახალ სალიტერატურო ქართულში (ლექსიკონითურთ). - თბ., 1979, 230 გვ.
• გაჩეჩილაძე ო. - შორისდებულის ზოგიერთი თავისებურება მეტყველებაში. - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1969, N_ 4, გვ. 25-29.
• გაჩეჩილაძე ო. - ხმაბაძვითი სიტყვები ქართულში. - მაცნე, 1972, N_ 2, გვ. 105-112.
• გაჩეჩილაძე პ. - ეტიმოლოგიური შენიშვნები (ცივი, ცივცივ, ციცინათელა...). - ენათმეცნ. ინსტ-ტის XXVI სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1970, გვ. 24-25.
• გაჩეჩილაძე პ. - ეტიმოლოგიური შენიშვნები (ცივი, ცივცივ, ციცინათელა...). - ქესს, IV, 1974, გვ. 185-192.. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გაჩეჩილაძე პ. - "ზემოაჭარულის თავისებურებანი". - გაზ. "სახალხო განათლება", 1957, 11 დეკემბერი.
• გაჩეჩილაძე პ. - იმერული დიალექტის სალექსიკონო მასალა. - თბ., 1976, 182 გვ.
• გაჩეჩილაძე პ. - იმერული დიალექტის ზანურ-ზეგნური მეტყველება. - იკე, VIII, 1956, გვ. 109-150. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გაჩეჩილაძე პ. - კვლავ მცა ნაწილაკისათვის. - იკე, XII, 1961, გვ. 241-253. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გაჩეჩილაძე პ. - კუედ ფუძის სტრუქტურისათვის. - ენათმეცნ. ინსტ-ტის XXX სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1974, გვ. 11-12.
• გაჩეჩილაძე პ. - კუედ ფუძის სტრუქტურისათვის. - იკე, 1979, ტ. 21, გვ. 68-81. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გაჩეჩილაძე პ. - მებადურთა მისალმების ფორმულა ხანისწყლის ხეობაში. - თსუ, ტ. 29B, 1946, გვ. 187-191.
• გაჩეჩილაძე პ. - საინტერესო მონოგრაფიული ნაშრომი. - ჟურნ. "მნათობი", 1965, N_ 5, გვ. 191-192. რეც. არ. მარტიროსოვის შრომაზე "ნაცვალსახელი ქართველურ ენებში".
• გაჩეჩილაძე პ. - ტერმინ საბარულის შესახებ საბას ლექსიკონში. - იკე, XIII, 1962, გვ. 171-176. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გაჩეჩილაძე პ. - უვის ზმნის ეტიმოლოგიისათვის. - იკე, ტ. 19, 1974, გვ. 76-82. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გაჩეჩილაძე პ. - ფორმანტები ლექსიკურ ერთეულებად საბას ლექსიკონში. - ენათმეცნ. ინსტ-ტის XVII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ.., 1959.
• გაჩეჩილაძე პ. - ქართლურის სალექსიკონო მასალა. - იკე, XVII, 1970, გვ. 321-337.
• გაჩეჩილაძე პ. - ქართული ლექსიკოგრაფია. - იკე, XI, 1959, გვ. 193-210.
• გაწერელია ა. - ბედნიერი სახელი. - გაზ. "ლიტერატურული საქართველო", 1967, 12 მაისი. აკ. შანიძის დაბადების 80 წლისთავი.
• გაწერელია ა. - აკაკი შანიძის ახალი ნაშრომის გამო ("ეტლთა და შÕდთა მნათობთაÕს"). - ჟურნ. "მნათობი", 1976, N_ 6, გვ. 172-178.
• გაწერელია ა. - ენა და სტილი. - ჟურნ. "ლიტერატურა და ხელოვნება", 1951, 24 ივნისი7
• გაწერელია ა. - ვეფხისტყაოსნის ორი სტროფის სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი. - ჟურნ. "მნათობი", 1981, N_ 12, გვ. 128-136.
• გაწერელია ა. - ზოგიერთი ფილოლოგიური საკითხის გამო. - გაზ. "ლიტერატურული საქართველო", 1971, 5 თებერვალი. შენიშვნები "ფსევდოდიინისე არეოპაგელის ეფრემ მცირისეული თარგმანის გამო".
• გაწერელია ა. - მხატვრული ენის სპეციფიკური არსის საკითხისათვის. - ჟურნ. "მნათობი", 1979, N_ 11, გვ. 1580167. განხილულია რიტმისა და რითმის, საზომის მიხედვით.
• გაწერელია ა. - პლატონ იოსელიანი. - ჟურნ. "მნათობი", 1933, N_ 6-7, გვ. 274-298.
• გაწერელია ა. - ფილოლოგიური ვარჯიშობანი. - გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტი", 1952, 9 თებერვალი. ს. ცაიშვილის ენისა და სტილის შესახებ.
• გაწერელია ა. - ფილოლოგიური და ისტორიული სიზუსტისათვის. - "ლიტერატურული საქართველო", 1971, 3 დეკემბერი. კრიტიკული შენიშვნები კ. წერეთლის სტატიაზე "არამეული ენა საქართველოში". - - ჟურნ. "მნათობი", 1976, N_6.
• გაწერელია ა. - რა ერქვა მთვარის ღვთაებას? - გაზ. "კომუნიზმის დროშით" (წალენჯიხა), 1975, 18 მარტი.
- გახსოვდეს წერა-ლაპარაკის დროს. ქართული გრამატიკის წესები, პეტრე მირიანაშვილის მიერ პირველად გამოცემული. - ჟურნ. "განათლება", 1914, X, გვ. 784-786.
• გეგელაშვილი კ. - ზოგიერთი მოსაზრება რ. შამშელაშვილის წერილის გამო. - ჟურნ. "საბჭოთა მედიცინა", 1973, N_ 2, გვ. 53-54. "დიაბეტის აღმნიშვნელი ქართული ტერმინის დამკვიდრების საჭიროებისათვის", ჟურნ. "საბჭოთა მედიცინა", 1973, N_ 11.
• გეგეშიძე ლ. - დავიცვათ ქართული ენის სიწმინდე. - გაზ. "გამარჯვების დროშა" (ლაგოდეხი), 1972, 23 მაისი.
• გეგეშიძე მ. - ქართლის სამეურნეო ტოპონიმიკა. - თსუ, ტ. 37, 1949, გვ. 153-176.
• გეგეჭკორი ლ. - მოგონებათა წიგნიდან. - გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტი", 1968, 29 აგვისტო, გვ. 3.
• გეგუჩაძე დ. - ფილოლოგები წარმატებით აბარებენ გამოცდებს. - გაზ. "ახალგაზრდა სტალინელი", 1957, 14 ივნისი.
• გეგუჩაძე ლ. - აწმყოს მნიშვნელობისათვის ქართულში. - "საენათმეცნიერო საუბრები", თეზისები, თბ., 1984, გვ. 10.
• გეგუჩაძე ლ. - დროთა თანამიმდევრობა ერთი ტიპის კონსტრუქციაში. - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1972, N_ 3, გვ. 17-20.
• გეგუჩაძე ლ. - დროთა თანმიმდევრობის საკითხისათვის დროის გარემოებითი დამოკიდებული წინადადების შემცველ რთულ ქვეწყობილ წინადადებაში. - თსუ, B-3, 1972, გვ. 33-41. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გეგუჩაძე ლ. - დროთა თანმიმდევრობის საკითხისათვის მიზეზის გარემოებით დამოკიდებულ წინადადებაში. - მაცნე, 1974, N_ 2, გვ. 87-94.
• გეგუჩაძე ლ. - კავშირებითი პირობით წინადადებაში. - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1971, N_ 2, გვ. 64-69.
• გეგუჩაძე ლ. - მოამაგე მეცნიერი და პედაგოგი. - გაზ. სახალხო განათლება", 1973, 25 აპრილი. ენათმეცნიერ მ. თალაკვაძის დაბადების 70 წლისთავის გამო.
• გეგუჩაძე ლ. - მწკრივთა თანამიმდევრობა ადგილის გარემოებითი დამოკიდებული წინადადების შემცველ რთულ ქვეწყობილ წინადადებაში. - თსუ, ფილოლოგთა I კონფ., მასალები, თბ., 1975, გვ. 50-51.
• გეგუჩაძე ლ. - მწკრივთა შესაძლო თანამიმდევრობისათვის ერთგვარშემასმენლებიან შერწყმულ წინადადებაში. - კრებ. "საენათმეცნიერო ძიებანი", თბ., 1983, გვ. 54-63. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გეგუჩაძე ლ. - მწკრივთა შესაძლო შეფარდებებისა და დროთა თანამიმდევრობის საკითხისათვის ადგილის გარემოებით დამოკიდებულიან ჰიპოტაქსურ კონსტრუქციაში. - სმამ, 1978, ტ. 90, N_ 3, გვ. 741-744. - რეზ. რუს. და ინგლ. ენაზე.
• გეგუჩაძე ლ. - მწკრივთა შეფარდებისათვის ქართულში. - თსუ XII სამეცნიერო სესიის თეზისები, 1968.
• გეგუჩაძე ლ. - ნაკვთთა დროულ მნიშვნელობათათვის ქართულში. - ენათმეცნ. ინს-ტის XLI სამეცნ. სესიის მასალები, თბ., 1984, გვ. 6-7.
• გეგუჩაძე ლ. - სიტყვათხმარების მცირე ლექსიკონი. - გაზ. "ლიტერატურული საქართველო", 1986, 12 დეკემბერი, გვ. 13. "ქართული სიტყვის კულტურის საკითხების" მეშვიდე წიგნის გამოსვლის გამო.
• გეგუჩაძე ლ. - ქვემდებარის ხმარების საკითხისათვის ი. გოგებაშვილის მოთხრობებში. - თსუ სტუდ. XXIII სამეცნ. კონფ. თეზისები, თბ., 1961, გვ. 164-165.
• გედენიძე დ. - დავიცვათ მშობლიური ენის სიწმინდე. - გაზ. "სტალინელი" ( ქუთაისი), 1960, 20 იანვარი. ტექნიკური ტერმინოლოგიის გარშემო.
• გელაშვილი ბ. - თუშურის ლექსიკისათვის. - გორის პედ. ინსტ. სტუდ. IX სამეცნ. კონფ., თეზისები, გორი, 1956, გვ. 38.
• გელაშვილი ე. - ილია ჭავჭავაძე ენის შესახებ. - თბ., 1960, 67 გვ.
• გელაშვილი ე. - მახვილის ზოგიერთი საკითხის შესახებ ინგლისურ და ქართულ ენებში. - მაცნე, 1971, N_ 4, გვ. 149-166. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გელაშვილი ე. - იხ. ლორთქიფანიძე ა., გელაშვილი ე., დვალი ს. ქართული ენის...
• გელაშვილი ვ. - დავიცვათ მეტყველების კულტურა. - გაზ. "გამარჯვების დროშა" (ლაგოდეხი), 1976, 5 მარტი.
• გელაშვილი თ. - ი. გოგებაშვილის "დედა ენის" საკითხავი მასალის თავისებურებანი. - ჟურნ. "სკოლა და ცხოვრება", 1976, N_ 11, გვ. 20-27.
• გელაშვილი თ. - იხ. ლორთქიფანიძე პ., გელაშვილი თ. ქართული ენა...
• გელაშვილი მ. - ატრიბუტული სინტაგმები ინგლისურსა და ქართულში. - თბილისის უცხო ენ. პედ. ინსტ. XXII სამეცნ. კონფ., თეზისები, 1972, გვ. 56-57.
• გელაშვილი მ. - დროთა თანმიმდევრობა (კორელაცია) ქართულსა და ინგლისურ ენებში. - თბილისის უცხო ენ. პედ. ინსტ. XIX სამეცნ. კონფ., თეზისები, 1971, გვ. 145-145.
• გელაშვილი მ. - ინგლისური პოსტვერბებისა და ქართული პრევერბების შეპირისპირებითი ანალიზი. - თბილისის უცხო ენ. პედ. ინსტ-ის შრ., 3, 1960, გვ. 67-92.
• გელაშვილი მ. - მეორადი პრედიკაცია ინგლისურში და მისი ქართულად გადმოცემის საშუალებანი. - თბილისის უცხო ენ. პედ. ინსტ-ის XVII სამეცნ. სესია, თეზისები, 1961, გვ. 30.
• გელაშვილი მ. - პირობითობისა და შედეგობითობის გამოხატვის საშუალებანი ინგლისურსა და ქართულ ენებში. - თბილისის უცხო ენ. პედ. ინსტ-ის შრ., ტ. 8-9, 1973, გვ. 249-262.
• გელაშვილი მ. - ქართული ზმნისწინისა და ინგლისური "თანდებულის" შეპირისპირებითი ანალიზი. - თბილისის უცხო ენ. პედ. ინსტ-ის შრ., ტ. 2, 1959, გვ. 125-136.
• გელაშვილი მ. - შეპირისპირებითი კვლევის მნიშვნელობა უცხო ენების სწავლებაში. - ჟურნ. "კომუნისტური აღზრდისათვის", N_ 3, 1960, გვ. 55-59.
• გელაშვილი ნ. - ზედსართავი სახელი ქართულსა და რუსულ ენებში. - პედ. მეცნ. სამეცნ. საკვლ. ინს-ტის შრ., ტ. 18, 1965, გვ. 603-616.
• გელაძე ს. - ემოციური ინტონაციის შესახებ. - ჟურნ. "უცხოური ენები სკოლაში", 1974, N_ 1, გვ. 13-19.
• გელენიძე ლ. - ადამიანის ანატომიასთან დაკავშირებული ლექსიკა ძველ ქართულში. - ენათმეცნ. ინსტ. ასპირ. და ახ. მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფ., თეზისები, 1968, გვ. 5. - ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა შრომების კრებული, 1970, გვ. 3-47. ცალკეა დაბეჭდილი თბ., 1974, 299 გვ.
• გელენიძე ლ. - ადამიანის ანატომია-ფიზიოლოგიასთან დაკავშირებული ლექსიკა ძველ ქართულში. - (სხვა ქართველური ენების მონაცემებთან შედარებით), თბ., 1974, 299 გვ.
• გელენიძე ლ. - იღლია სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის. - იკე, XVII, 1970, გვ. 124-126. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გელენიძე ლ. - მეგრულ მкქéნé "თავბრუ დაესხა" სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის. - ენათმეცნ. ინსტ. ასპირ. და ახ. მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფ., თეზისები, 1965, გვ. 23.
• გელენიძე ლ. - ძველ ქართულში მეტყველების გამომხატველ ზმნათა სემანტიკური დახასიათებისათვის. - ენათმეცნ. ინსტ. ასპირ. და ახ. მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფ., თეზისები, 1967, გვ. 19-20.
• გელიაშვილი მ. - ექსპედიცია სვანეთში. - გაზ. "თბილისის უნივერსიტეტი", 1964, 19 სექტემბერი. სტუდენტთა ექსპედიცია სვანური ენის უკეთ შესწავლის მიზნით.
• გელიაშვილი მ. - იდიომები ქართულ დიალექტებში ("ქართული დიალექტოლოგიის" მიხედვით). - თსუ სტუდ. XXVI სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1964, გვ. 4-5.
• გელიაშვილი მ. - ქვემოქედელი ფშაველთა მეტყველების მორფოლოგიური თავისებურებანი. - თსუ სტუდ. XXVI სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1963, გვ. 4-5.
• გელოვანი ა. - 1000წელი ერთი ქართული ძეგლისა. - ჟურნ. "მნათობი", 1979, N_ 3, გვ. 179-186. იოანე ზოსიმეს "ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისა", X ს.
• გელოვანი ა. - ენა ჩვენი ქართული. - ჟურნ. "სკოლა და ცხოვრება", 1978, N_ 11, გვ. 63-64.
• გელოვანი ა. - ვეფხვი თუ პანტერა? ერთი პარადოქსული ექსკურსის გამო. - გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტი", 1974, 8 იანვარი. გამოხმაურება ამავე გაზეთის 1973 წლის 22 ნოემბრის ნომერში მოთავსებული ნ. კაკაბაძის წერილზე "ორი ექსკურსი შუა საუკუნეების დასავლეთ ევროპულ ი ლიტერატურის ისტორიაში".
• გელოვანი ა. - თავდაპირველად სიტყვის წიაღი. - გაზ. "სახალხო განათლება", 1978, 13 სექტემბერი.
• გელოვანი ა. - კვალი ნათელი. - გაზ. "სოფლის ცხოვრება", 1981, 14 ნოემბერი. პროფ. მ. ქალდანის გარდაცვალების გამო.
• გელოვანი ა. - ლექსიკონი სიტყვის წიაღი. - გაზ. "სახალხო განათლება", 1978, 1 თებერვალი. სიტყვა "ლექსიკონის" ხმარების შესახებ.
• გელოვანი ა. - რას ნიშნავს სიტყვა "ნიავქარი?" - გაზ. "თბილისი", 1962, 13 მარტი.
• გელოვანი ა. - სიტყვის კონა. - გაზ. "კომუნისტი", 1964, 16 სექტემბერი. რეცენზია მ. ჭაბაშვილის წიგნზე "უცხო სიტყვათა ლექსიკონი". შეადგ. მ. ჭაბაშვილმა, თბ., 1964.
• გელოვანი ა. - სიქსტეს თუ სიქსტინის კაპელა? - გაზ. "სახალხო განათლება" 1975, 1 მაისი. ტერმინოლოგიის გარკვევისათვის.
• გელოვანი ა. - სტეფანი თუ შტეფანი? - გაზ. "ლიტერატურული საქართველო", 1967, 20 დეკემბერი. დისკუსია ონომასტიკისათვის.
• გელოვანი ა. - ქართული კულტურის სათავეებთან. - გაზ. "სოფლის ცხოვრება", 1978, 3 მარტი. ბასკურ-კავკასიური ენების მონათესავეობის საკითხებზე.
• გელოვანი ა. - ქართული ლექსიკოგრაფიის დიდი შენაძენი. - გაზ. "სოფლის ცხოვრება", 1969, 11 თებერვალი.
• გელოვანი ა. - ქართული სიტყვის მოამაგე. - გაზ. "სოფლის ცხოვრება", 1983, 15 ნოემბერი. ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის მ. ქალდანის დაბადების 70 წლისთავის გამო.
• გელოვანი ა. - შუმერიდან იწყება ისტორია. - გაზ. "სოფლის ცხოვრება", 1977, 25 სექტემბერი. შუმერული და ქართული ენების ნათესაობის შესახებ.
• გელოვანი ა. - ხელოვნების რუსულ-ქართული ლექსიკონი. - გაზ. "ლიტერატურული საქართველო", 1986, 11 ივლისი, გვ. 10. გამოცემის გამო.
• გელოვანი გ. - ბექაური ვლ., მოხეური დიალექტის თავისებურებანი. - თსუ სტუდ. XVI სამეცნ. კონფ., თბ., 1954, თეზისები, გვ. 130-131.
• გელოვანი ი. - ენის სიწმინდისა და სწორი მართლწერისათვის (ქართულში). - გაზ. "წინსვლა" (სამტრედია), 1973, 10 აპრილი.
• გელოვანი კ. - იშვიათი სიტყვების გასაჭირი. - გაზ. "წიგნის სამყარო", 1986, N_ 12, გვ. 14. ზოგიერთი სიტყვის სწორად ხმარებისათვის.
- გეოგრაფიის ტერმინოლოგია (რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული) შეადგინა დ. უკლებამ, გ. დონდუასა და რ. ღამბაშიძის რედაქციით. თბ., 1967, 206 გვ.
- გეოლოგიის, პალეონტოლოგიისა და მინერალოგიის ტერმინოლოგია (რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული), თბ., 1941, 516 გვ.
- გეოლოგიური ტერმინოლოგია. შეადგინეს გ. ლომთათიძემ, მ. ფოფხაძემ და კ. ჯავრიშვილმა აკად. გ. ახვლედიანის რედაქციით, თბ., 1941, III, 510 გვ. რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული.
- გეოფიზიკის ტერმინოლოგია (რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული), თბ., 1986, 290 გვ.
- გერმანულ-ქართული სასკოლო ლექსიკონი. - შეადგ. გ. ბიჩინაშვილმა. თბ., 1984, 127 გვ.
- გერმანულ-ქართული სასკოლო ლექსიკონი, შეადგ. ი. ტატიშვილმა, თბ., 1951, 224 გვ.
- გერმანულ-ქართული ლექსიკონი, შეადგ. ნ. ქადაგიძემ, თბ., 1953, 171 გვ.
• გერმესაშვილი ი. - სურვილისა და შრომის ნაყოფი. ფლობენ მრავალ ენას. - გაზ. "სოფლის ცხოვრება", 1966, 29 ივლისი.
- "გესალმებით!": აკ. შანიძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია ჩიკაგოში. - გაზ. "კომუნისტი", 1985, 26 ივლისი.
• გეურქოვა ე. - კაუზატივის წარმოება ქართულსა და ზოგ მთის იბერიულ-კავკასიურ ენაში. - მაცნე, 1071, N_ 2, გვ. 101-110.
• გეწაძე ა. - სიტყვის სული. - გაზ. "წიგნის სამყარო", 1979, N_ 1, გვ. 4. რეც.
• გეწაძე გ. - "უცხო სიტყვათა ლექსიკონი". - გაზ. "ტყიბული", 1973, 25 დეკემბერი. რეც. მ. ჭაბაშვილის ლექსიკონზე, თბ., 1973.
• გეწაძე დ. - არსებითი სახელები ძველ ქართულში (ოთხთავის მიხედვით). - ქუთ. სახ. პედ. ინს-ტის XXI სამეცნ. სესია, თეზისები, ქუთაისი, 1957, გვ. 55-56.
• გეწაძე დ. - ახალი ქართული ენის ლექსიკა ს.ს. ორბელიანის "სიბრძნე სიცრუის წიგნში" - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", N_ 2, 1970, გვ. 47-51.
• გეწაძე დ. - - გაზ. "სახალხო განათლება", 1979, 6 ივლისი, გაზ. "ქუთაისი", 1979, 4 ივლისი. ენათმეცნიერი. 1917-1979. ნეკროლოგი.
• გეწაძე დ. - გარდამავალი ზმნების III სერიის ფორმათა ასპექტის შესახებ ძველ ქართულში. - ქუთ. პედ. ინს-ტის შრ., ტ. XXIII, 1961, გვ. 335-342. - რეზ. რუს. ენაზე. ქუთ. სახ. პედ. ინს-ტის შრ., ტ. XXIV სამეცნ. სესია, თეზისები, ქუთაისი, 1960, გვ. 68.
• გეწაძე დ. - გრამატიკული ტერმინები სულხან-საბა ორბელიანის "ქართულ ლექსიკონში". - ჟურნ. " ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", N_ 4, 1969, გვ. 31-34.
• გეწაძე დ. - დაკვირვებანი სულხან საბა ორბელიანის ენაზე. - ქუთ. სახ. პედ. ინს-ტის შრ., ტ. XXVIII სამეცნ. სესია, თეზისები, ქუთაისი, 1964, გვ. 160.
• გეწაძე დ. - დიალექტური მოვლენები ს.-ს. ორბელიანის ენაში. - თსც, B-5, 1972, გვ. 181-185. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გეწაძე დ. - ზოგიერთი სინტაქსური მოვლენა ს.-ს. ორბელიანის თხზულებებში. - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", N_ 4, 1970, გვ. 45-49.
• გეწაძე დ. - კავშირებითი მეორის ერთი ფუნქციის შესახებ ძველ ქართულში. - ქუთ. პედ. ინს-ტის შრ., ტ. XIII, 1955, გვ. 103-110. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გეწაძე დ. - მესამე პირის სუბიექტის ნიშანი -დ ძველ ქართულში. - ქუთ. პედ. ინს-ტის შრ., ტ. XI, 1952-1953, გვ. 139-147. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გეწაძე დ. - იხ. ურუშაძე ა., გამყრელიძე თ., გეწაძე დ. მეცნიერი...
• გეწაძე დ. - მწკრივთა ფორმების წარმოება სულხან საბა ორბელიანის თხზულებებში. - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", N_ 2, 1969, გვ. 36-40.
• გეწაძე დ. - მწკრივთა ფორმების წარმოება სულხან საბა ორბელიანის თხზულებებში. - თსუ XII სამეცნ. სესია, V, 1968, თეზისები.
• გეწაძე დ. - მხატვრული სიტყვის ხუროთმოძღვარი. - გაზ. "ქუთაისი", 1961, 19 იანვარი. მ. ჯავახიშვილის ენის შესახებ.
• გეწაძე დ. - პირდაპირი თუ ირიბი ხელი? - გაზ. "სახალხო განათლება", 26 ოქტომბერი, გვ. 3. გამოხმაურება გ. გაფრინდაშვილის წერილზე "ვწეროთ ლამაზად და კარგად".
• გეწაძე დ. - სამპირიან ზმნათა III სერიის ფორმების შესახებ ძველ ქართულში. - ქუთ. პედ. ინს-ტის შრ., ტ. XVII, 1957, გვ. 465-472. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გეწაძე დ. - სახელოვანი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე. - გაზ. "ქუთაისი", 1972, 8 აგვისტო. ა. ღლონტის შესახებ.
• გეწაძე დ. - სტატიკურ ზმნათა სუფიქსაციისათვის ძველ ქართულში. - ქუთ. სახ. პედ. ინს-ტის XX სამეცნ. სესია. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. ქუთაისი, 1956, გვ. 57.
• გეწაძე დ. - სტატიკური ვნებითის -ე სუფიქსის შესახებ ძველ ქართულში. - ქუთ. პედ. ინს-ტის შრ., ტ. XVI, 1956, გვ. 311-316. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გეწაძე დ. - სუბიექტის მესამე პირის ნიშანი -დ ძველ ქართულში. - ქუთ. სახ. პედ. ინს-ტის ასპირ. III სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. ქუთაისი, 1952, გვ. 11-12.
• გეწაძე დ. - სულხან-საბა ორბელიანის ენა ("სიბრძნე სიცრუისა"). - ქუთ. სახ. პედ. ინს-ტის XXX სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. ქუთაისი, 1966, გვ. 172.
• გეწაძე დ. - სულხან-საბა ორბელიანის ენა (სახელთა ბრუნება ს.ს. ორბელიანის თხზულებაში "მოგზაურობა ევროპაში"). - ქუთ. სახ. პედ. ინს-ტის XXXI სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. ქუთაისი, 1967, გვ. 155.
• გეწაძე დ. - სულხან-საბა ორბელიანის ენა ("სწავლანი"). - , გვ. 80-81.
• გეწაძე დ. - სულხან-საბა ორბელიანის ენა ("ქართული ლექსიკონი"). - ქუთ. სახ. პედ. ინს-ტის XXXVII სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. ქუთაისი, 1965, გვ. 161.
• გეწაძე დ. - სულხან-საბა ორბელიანის ენა ("ქილილა და დამანას" საბასეული ვერსი). - ქუთ. სახ. პედ. ინს-ტის XXXVIII სამეცნ. სესია, თეზისები, ქუთაისი, 1969, გვ. 88.
• გეწაძე დ. - სულხან-საბა ორბელიანის "სიბრძნე სიცრუისას" და "ევროპაში მოგზაურობის" ზოგიერთი სტილური ნიშანი. - თსუ, 136-7, 1974, გვ. 123-128. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გეწაძე დ. - ფონეტიკური პროცესები სულხან-საბა ორბელიანის თხზულებებში. - თსუ, ფილოლოგიის ფაკულტეტის XIII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1970, გვ. 19-20.
• გეწაძე დ. - ქართული ენა. ლექსიკოლოგიისა და სემასიოლოგიის პრაქტიკუმი. - თბ., 1962, გვ. 39.
• გეწაძე დ. - ქართული ენის საფუძვლიანად შესწავლისათვის. - გაზ. "ქუთაისი", 1966, 19 ნოემბერი. რეც.
• გეწაძე დ. - შეცდომები აბიტურიენტთა წერით ნამუშევრებში. - "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1972, N_ 2: გვ. 35-38.
• გეწაძე დ. - ძველი ქართული სალიტერატურო ენისაგან განსხვავებული სინტაქსური მოვლენები სულხა-საბა ორბელიანის თხზულებებში. - თსუ, B-4, 1972, გვ. 115-126.
• გეწაძე დ. - ძირითადი ფონეტიკური პროცესები სულხა-საბა ორბელიანის ენაში. - კრებ. "ენათმეცნიერება", 1976, N_ 174, გვ. 37-53. - რეზ. რუს. და გერმ. ენაზე.
• გეწაძე დ. - - გაზ. "სახალხო განათლება", 1979, 6 ივლისი; გაზ. "ქუთაისი", 1979, 4 ივლისი. ენათმეცნიერი. 1917-1979. ნეკროლოგი.
• გვაზავა გ. - აკად. ნ. მარრი და შოთა რუსთაველი. - გაზ. "საქართველო", 1917, N_ 8, 11 იანვარი, გვ. 2; N_ 9, 12 იანვარი, გვ. 2; ჟურნ. "ხცოვრება" (ქუთაისი), 1917, N_ 4, გვ. 19-25.
• გვაზავა გ. - ვნებითი გვარი გერმანულსა და ქართულში. - ქუთ. სახ. პედ. ინს-ტის XXIV სამეცნ. სესია, თეზისები, ქუთაისი, 1960, გვ. 100-101.
• გვაზავა გ. - ლექსიკოგრაფიის ახალი, კარგი შენაძენი. - გაზ. "ქუთაისი", 1965, 13 ოქტომბერი.
• გვაზავა გ. - სიტყვათწარმოების ზოგიერთი საკითხი გერმანულსა და ქართულში. - ქუთ. სახ. პედ. ინს-ტის შრ., ტ. 28, 1966, გვ. 261-270.
• გვანცელაძე თ. - ბატკან- და მწევარ- სიტყვათა ისტორიისათვის. - VIII რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1986, გვ. 14.
• გვანცელაძე თ. - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული, IV, თბ., 1977. - ენათმეცნიერება (თსუ), 1978, ტ. 200, გვ. 242-246. მიმოხილვა.
• გვანცელაძე თ. - მიზნის გარემოების გადმოცემის შესახებ ქართულსა და აფხაზუ-აბაზურ ენებში. - ენათმეცნ. ინს-ტის XLIII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1985, გვ. 13-14.
• გვანცელაძე თ. - უარყოფის გამოხატვის ერთი საერთო პრინციპისათვის ზოგ იბერიულ-კავკასიურ ენაში. ენათმეცნ. ინს-ტის ასპირ. და ახ. მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1980, გვ. 8-9.
• გვანცელაძე თ. - უარყოფის გამოხატვის საერთო პრინციპისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენებში. - კრებ. "საენათმეცნიერო ძიებანი". თბ., 1983, გვ. 210-218. რეზ. რუს. ენაზე.
• გვანცელაძე თ. - უარყოფით მიმღეობათა უძველესი წარმოების შესახებ იბერიულ-კავკასიურ ენებში. - თსუ ახალ. მეცნ, ფილოლოგთა რესპ. კონფ., თეზისები, თბ., 1980, გვ. 122-123.
• გვარამაძე დ. - იხ. ნიკოლაძე რ., გვარამაძე დ. ქიმიის ტერმინოლოგია.
• გვარამაძე კ. - ანდაზები და სიტყვის მასალები (სამესხეთოსა და გურიაში შეკრებილი კონსტ. გვარამაძის მიერ). - "ძველი საქართველო", ტ. III, ტფ. 1913-1914, გაყ. II, გვ. 290-307.
• გვარამაძე კ. - გურია. - ჟურნ. "მოგზაური", N_N_ 1, 2, 3, 5, 6-7, 8-9, თბ., გვ. 81-88; 185-188, 278-288, 503-506, 565-574, 751-755, 946-954. ეთნოგრაფიული წერილები.
• გვარამაძე კ. - გურული ლექსიკონი. - ჟურნ. "მოგზაური", 190, N_ 10, გვ. 946-952.
• გვარამაძე კ. - იმერული სცენები, შეკრებილი კ. მიერ. - ტფ. 1898, 30 გვ.
• გვარამაძე კ. - მესხი კ. მასალა სამეცნიერო სიტყვათ-კრებულის შესადგენი. - "მოსავალი", 1911, N_9, გვ. 15-16, N_ 13, გვ. 15-16. მცენარეთა და ცხოველთა სახელწოდებები.
• გვარამაძე კ. - მესხი კ. მცირე შენიშვნა. - "კვალი", 1897, N_22, გვ. 436. ბ-ნ იაკობ გოგებაშვილის მიმართ სახელმძღვანელო "დედა-ენაში" მოთავსებული ლექსების შესახებ.
• გვარამაძე კ. - წერილი სამესხეთოდან. - ჟურნ. "მოსავალი", 1910, N_ 12, გვ. 14-15.
• გვარამაძე ლ. - აკაკი შანიძე - ტექსტოლოგი. - თბ., 1982, 84 გვ. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გვარამაძე ს. - რა დააშავეს ქართულმა სახელებმა? - გაზ. "სოფლის ცხოვრება", 1960, 1 ივნისი. მშობლების საყურადღებოდ.
• გვარამია რ. - არაბული "ალ-ბუსთანის" ერთი სინური ნუსხის მიმართებისათვის ქართულ "სამოთხესთან". - საქ. მეცნ. აკად. ხელნაწ. ინს-ტის II მეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1960, გვ. 8-9.
• გვახარია ალ. - ვეფხისტყაოსანი და იოსებზილიხანიანი. - შოთა რუსთაველის საიუბილეო კრებული, თბ., 1966, გვ. 221-228.
• გვარამია რ. - ამონიოსის "სინა-რაითის წმინდა მამათა მოსხვის" არაბულ-ქართული ვერსიები. IX-XI, XIII და XVII სს. ხელნაწერების მიხედვით. - თბ., 1973, 1420.
• გვარამია რ. - "პანტელეიმონის წამების" ქართული ვერსიები და მათი წყაროები. - კრებ. "მრავალთავი" - ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, VII, თბ., 1980, გვ. 36-49. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გვარამია რ. - "მისყÕრტე" სიტყვის განმარტებისათვის. - "მრავალთავი", IX, თბ., 1981, გვ. 84-87. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გვარამია შ. - იხ. ზურბაია ვ. და გვარამია შ. სოხუმისა და მისი მიდამოების ტოპონიმიკისათვის. - გაზ. "საბჭოთა აფხაზეთი", 1966, 16 ოქტომბერი.
• გვარამია რ. - ქართული სამოთხისა და არაბული "ალ-ბუსთანის" ერთი სინური ნუსხის მიმართებისათვის. - საქ. მეცნ. აკად. ხელნაწ. ინს-ტის მოამბე, IV, 1962, გვ. 97-109. ხელნაწ. ინს-ტის III სამენც. სესია, თეზისები, თბ., 1960, გვ. 8-9.
• გვარამია რ. - ქართული სინური ხელნაწერების არაბული მინაწერები. - კრებ. "მრავალთავი", IX, თბ., 1981, გვ. 75-83. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გვარამია რ. - B Outtier. Les enseignements des Pieres un recueil georgien traduit l'arabe, Bedi Kartlisa rewe de Kartwelologie, XXXI, 1973. - კრებ. "მრავალთავი", ტ. 4, 1975, გვ. 288-291. რეც.
• გვარლიანი პ. - "კლდეზე მცოცავი" თუ "კლდემლახველი", - გაზ. "ლელო", 1969, 20 ნოემბერი. ტერმინის შესახებ.
• გვარჯალაძე თ., გვარჯალაძე ი. - ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი. - თბ., 1975, 1050 გვ.
• გვარჯალაძე თ., გვარჯალაძე ი. - ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი. IV გამოც. ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი. III გამოც. თბ., 1974, 549 გვ.
• გვარჯალაძე თ., გვარჯალაძე ი. - ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი. IV გამოც. თბ., 1974, 549 გვ.
• გვარჯალაძე თ., გვარჯალაძე ი. - ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი; შედგენილი თ. და ი. გვარჯალეძეების მიერ. - თბ., 1950, 428 გვ.; თბ., 1962, 582 გვ.
• გვარჯალაძე თ., გვარჯალაძე ი. - ქართულ-ინგლისურ ლექსიკონი; შედგენილი თ. და ი. გვარჯალეძეების მიერ. - თბ., 1965, 265 გვ.
• გვარჯალაძე თ., გვარჯალაძე ი. - ქართულ-ინგლისურ ლექსიკონი, თბ., 1979, 527 გვ.
o -
• გვარჯალაძე თ., კუსრაშვილი მ. - ინგლისური ანდაზები და ხატოვანი სიტყვა-თქმანი ქართული თარგმანითა და შესატყვისებით. - თბ., 1976, 377 გვ.
• გვარჯალაძე ი. - ფრანგულ-ქართული ლექსიკონი. შეადგინა ი. გვარჯალაძემ, თბ., 1963, 676 გვ.
• გვარჯალაძე ი., მილოდიხი ვ. - ინგლისურ-რუსულ-ქართული სასწავლო-მეთოდური ლექსიკონი, თბ., 1972, 207 გვ.
• გვარჯალაძე ი., მიქელაძე კ. - ფრანგული ანდაზები და ხატოვანი სიტყვა-თქმანი ქართული თარგმანითა და შესატყვისებით. - თბ., 1981, 247 გვ.
• გვარჯალაძე ი. - ქართული და ინგლისური ენების ზოგიერთი გრამატიკული მოვლენის შედარება-შეპირისპირება. - ჟურნ. "კომუნისტური აღზრდისათვის", N_ 1, 1960, გვ. 45-47.
• გვარჯალაძე ი. - ქართული ენის სახელმძღვანელო ინგლისელთათვის. - გაზ. "თბილის", 1982, 20 ნოემბერი.
• გვარჯალაძე ი. - - იხ. გვარჯალაძე თ., გვარჯალაძე ი. ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი. 1965.
• გვარჯალაძე ი., ლებანიძე ე. - ქართული-ფრანგულ ლექსიკონი. - თბ., 1971. დართული აქვს ქართული ენის გრამატიკის მოკლე ცნობარი-ალბომი.
• გვარჯალაძე ი., ლებანიძე ე. - ქართული-ფრანგულ ლექსიკონი. - თბ., 1971, 663 გვ.
• გვარჯალაძე ი. - - გაზ. "სახალხო განათლება", 1983, 21 იანვარი. ლექსიკოგრაფი. 1898-1983, ნეკროლოგი.
• გვარჯალაძე ი. - - გაზ. "თბილისი", 1983, 14 იანვარი. ენათმეცნიერი. 1888-1983. ნეკროლოგი.
• გვასალია ი. - დიდი ენათმეცნიერი. არნოლდ ჩიქობავას ლენინის ორდენი. - გაზ. "კოლხეთი" (ცხაკაია), 1978, 1 აპრილი. არნ. ჩიქობავას დაბადების 80 წლისთავის გამო.
• გვასალია კ. - დ. ოჩამჩირე (აფხაზეთი), "ივერია", 1899, 3 სექტემბერი, გვ. 3. სახელწოდება "ოჩამჩირე"-ს წარმოშობა, მდებარეობა...
• გვასალია ლ. - აკაკი შანიძე. - გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტი", 1968, N_ 5, გვ. 2.
• გვახარია ალ. - - იხ. გუგუშვილი მ., გვახარია ალ. "აბდუდმესიანის" უცნობი კომენტარები.
• გვახარია ალ. - "ბალავარიანის" ერთი ადგილის გაგებისათვის - ბოროტნი თუ მორტანი? - გაზ. "ლიტერატურული საქართვლეო", 1984, 13 ივლისი, გვ. 7-8.
• გვახარია ალ. - "ვეფხისტყაოსნის" ლექსიკიდან: (დარიჯაგი). - თსუ, 1983, ტ. 241, გვ. 73-78. - რეზ. რუს. და ინგლ. ენაზე.
• გვახარია ალ. - "ვისრამიანის" ლექსიკის საკითხები. - კრებ. "ქართული წყაროთმცოდნეობა", 3, 1971, გვ. 123-129. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გვახარია ალ. - იური (გიორგი) ნიკოლოზის ძე მარი. - მაცნე, 1973, N_ 4, გვ. 188-193. აღმოსავლეთმცოდნე, დაბადების 80 წლისთავის გამო.
• გვახარია ალ. - იხ. ბარამიძე ა., გვახარია ალ. სინამდვილე თუ...
• გვახარია ალ. - იხ. მეტრეველი ე., გვახარია ალ. ს.ს. ორბელიანის მთარგმნელობითი მეთოდის შესწავლისათვის.
• გვახარია ნ. - - იხ. აფუიაური ჯ., ახობაძე ნ., გვახარია ნ. სახელთა ბრუნების საკითხისათვის...
• გველესიანი ა. - ასპინძის მიდამოების ტოპონიმიკიდან. - გაზ. "ასპინძა", 1966, 24 დეკემბერი.
• გველესიანი გრ. - საბიბლიოგრაფიო შენიშვნები. სულხან-საბა ორბელიანის ქართული ლექსიკონის ხელთნაწერი ვარიანტი. - "ივერია", 1888, N_ 57.
• გვენეტაძე გ. - ვაჟა-ფშაველას "ბახტრიიონი". - გაზ. "წიგნის სამყარო", 1973, N_ 9, გვ. 5. რეც. ნაშრომზე ვაჟა-ფშაველას "ბახტრიონი", ავტ. გ. კიკნაძე, ი. გიგინეიშვილი, ჯ. ჭუმბურიძე, თბ., 1972.
• გვენეტაძე დ. - დიალექტური ლექსიკა გ. ლეონიძის ნოველების მიხედვით. - VII რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1986, გვ. 15-16.
• გვენეტაძე ლ. - ოკრიბის ჰიდრონიმია. - თსუ, ტ. 245, 1984, გვ. 52066, - რეზ. რუს. ენაზე.
• გვენეტაძე ლ. - ტოპონიმთა ოდენ სუფიქსიანი წრამოება (ოკრიბის ტოპონიმიის მიხედვით). - IV რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1982, გვ. 38-39.
• გვენეტაძე ლ. - ოკრიბული თქმის ფონეტიკიდან. - ქუთ. ახალ. მეცნ. შრომები, თბ., 1984, ტ. 2, გვ. 51-55.
• გვენცაძე ალ. - ადამიანთა სოციალური მდგომარეობის გამომხატველი სინონიმები ილ. ჭავჭავაძის ენაში". - მაცნე, 1974, N_ 4, გვ. 12.
• გვენცაძე ალ. - ანტონიმები ილ. ჭავჭავაძის ენაში. - თელ. პედ. ისნ-ტის შრ., ტ. II, 1957, გვ. 317-331.
• გვენცაძე ალ. - ახალგაზრდობა - ენაში. - გაზ. "ალაზნის განთიადი" (თელავი), 1971. 14 ოქტომბერი. ლექსიკის საკითხები.
• გვენცაძე ალ. - გადატანითი მნიშვნელობით მოხმარებული სიტყვა-აგმოთქმებისა და ფრაზეოლოგიური ერთეულების ადგილი დიალექტოლოგიურ ლექსიკონებში. - II რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1980, გვ. 26.
• გვენცაძე ალ. - გამოჩენილი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე. - გაზ. "გამარჯვების დროშა" (ლაგოდეხი), 1967, 3 ივნისი, გვ. 2; "ალაზნის განთიადი" (თელავი), 1967, 6 ივნისი, გვ. 2.
• გვენცაძე ალ. - გამოჩენილი საბჭოთა მეცნიერი. - გაზ. "ალაზნის განთიადი" (თელავი), 1977, 26 მაისი. ა. შანიძის შესახებ.
• გვენცაძე ალ. - და სხვ. გამოჩენილი მეცნიერი. - გაზ. "ალაზნის განთიადი" (თელავი), 1982, 6 თებერვალი. ივანე გიგინეიშვილის გარდაცვალების გამო.
• გვენცაძე ალ. - "განდეგილის" ენის სტილისტური ანალიზი. - თბ., 1976, 68 გვ.
• გვენცაძე ალ. - გრაფიკული გაფორმების ერთი ხერხი სინტაქსურ-შინაარსობრივი გარჩევის დროს. - თელ. პედ. ინს-ტის შრ. ტ. I, 1947, გვ. 123-127.
• გვენცაძე ალ. - დიალექტის გამოყენების შემთხვევები ი. ჭავჭავაძის ენაში. - თელ. პედ. ინს-ტის X სამეცნ. სესია, თეზისები, თელავი, 1953, გა. 14-15.
• გვენცაძე ალ. - დიდი მეცნიერი და ადამიანი. - გაზ. "ალაზნის განთიადი" (თელავი), 1971, 16 იანვარი. ვ. თოფურიას დაბადების 70 წლისთავის გამო.
• გვენცაძე ალ. - დიდი მეცნიერი და ადამიანი. - გაზ. "ალაზნის განთიადი" (თელავი), 1967, 11 მაისი; გაზ. "ახალი შირაქი" (წითელწყარო), 1967, 13 მაისი; გაზ. "გამარჯვების დროშა" (ლაგოდეხი), 1967, 13 მაისი; გაზ. "დარიალი" (ყაზბეგი), 1976, 18 მაისი; გაზ. "ლენინის გზით" (გურჯაანი), 1967, 13 მაისი; გაზ. "ყვარელი", 1967, 11 მაისი; გაზ. "კოლმეურნე" (სიღნაღი), 1967, 11 მაისი. აკაკი შანიძის დაბადების 80 წლისთავი.
• გვენცაძე ალ. - დიდი მეცნიერი, საამაყო მოქალაქე. - გაზ. "ალაზნის განთიადი" (თელავი), 1978, 20 აპრილი. არნ. ჩიქობავას დაბადების 80 წლისთავის გამო.
• გვენცაძე ალ. - დიდი საბჭოთა მეცნიერი და მოღვაწე. - გაზ. ""ბახტრიონი" (ახმეტა), 1977, 24 მაისი. აკ. შანიძის შესახებ.
• გვენცაძე ალ. - დიდი ფილოლოგი და მოღვაწე. - გაზ. "კოლმეურნე" (სიღნაღი), 1977, 24 მაისი. აკ. შანიძის შესახებ.
• გვენცაძე ალ. - ენის კულტურისა და სტილისტიკის საკითხების გამიჯვნისათვის. - საქ. ქართ. ენის კათედრ. IX კონფ., თეზისები, თბ., 1981, გვ. 13.
• გვენცაძე ალ. - ენის კულტურის ზოგიერთი საკითხისათვის. - გაზ. "სახალხო განათლება", 1971, 10 სექტემბერი.
• გვენცაძე ალ. - ზეპირი და წერითი მეტყველების კულტურისათვის. - გაზ. "ლენინის გზით" (გურჯაანი და ლაგოდეხი), 1965, 24 აგვისტო; გაზ. "ბახტრიონი" (ახმეტა), 26 აგვისტო.
• გვენცაძე ალ. - ზოგადი სტილისტიკის საფუძვლები. - თბ., 1974, 126 გვ.
• გვენცაძე ალ. - თვლის სისტემა ქართულში. - თელ. პედ. ინს-ტის პროფესორ-მასწავლებელთა VIII სამეცნ. სესია. მუშაობის გეგმა და მოხსენებ. თეზისები, 1951.
• გვენცაძე ალ. - ილია ჭავჭავაძე ენის შესახებ. - გაზ. "კოლმეურნის ხმა" (თელავი), 1957, 9 ოქტომბერი, 16 ოქტომბერი, 18 ოქტომბერი.
• გვენცაძე ალ. - კახური დიალექტის ლექსიკა რ. ერისთავის ნაწერების ენაში. - თელ. პედ. ინს-ტის XVII სამეცნ. სესია, თეზისები, თელავი, 1960, გვ. 29-30.
• გვენცაძე ალ. - კუთხური მეტყველება როგორც სტილისტიკის საგანი. - IV რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1982, გვ. 27-28.
• გვენცაძე ალ. - ლენინური ზრუნვა მშობლიური ენისადმი. - გაზ. "ალაზნის განთიადი" (თელავი), 1970, 7 აპრილი.
• გვენცაძე ალ. - ბებიაშვილი თ. მასალები ქართული ენის კახური დიალექტის ლექსიკონისათვის (ხალხური საბავშვო თამაშობა-გასართობის ლექსიკა). - თელ. პედ. ინს-ტის შრ., ტ. IV, 1960, გვ. 251-264.
• გვენცაძე ალ. - ჭიკაძე რ. მეცნიერი, აღმზრდელი, მოღვაწე. - გაზ. "ალაზნის განთიადი" (თელავი), 1981, 12 სექტემბერი. შოთა ძიძიგურის დაბადების 70 წლისთავი.
• გვენცაძე ალ. - "მეტყველების კულტურის" კურსის საჭიროება ფილოლოგიის სპეციალობის სტუდენტთათვის. - საქ. ქართ. ენის კათედრათა X კონფ., თეზისები, თბ., 1984, გვ. 45-46.
• გვენცაძე ალ. - ნათესაობის ლექსიკა ქვემორაჭულსა და შიგნი კახურში (შეპირისპირებითი ანალიზი). - VII რესპ. სესია. თეზისები, თბ., 1985, გვ. 46-47.
• გვენცაძე ალ. - "პერიფრაზი ილია ჭავჭავაძის ენაში". - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", N_ 3, 1967.
• გვენცაძე ალ. - პირუტყვთა რამდენიმე სახელი ეტიმოლოგიითურთ. - VIII რესპ. სესია. თეზისები, გვ. 16.
• გვენცაძე ალ. - რატომ ვიღარიბებთ თავს. ქართული სიტყვის სალაროდან. - გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტი", 1961, 6 მაისი, გვ. 3. სიტყვები "უშობელი", "მოზვერი".
• გვენცაძე ალ. - რიცხვითი სახელის აღნაგობა ქართულში. - თელ. პედ. ინს-ტის შრ., ტ. V, თელავი-თბილისი, 1965, გვ. 65-94.
• გვენცაძე ალ. - რიცხვითი სახელი პეტრიწის ენაში. - თელ. პედ. ინს-ტის XXV სესია, მუშაობის გეგმა და თეზისები, 1964, გვ. 53-54.
• გვენცაძე ალ. - საბჭოთა პერიოდის ქართული ენა. - გაზ. "ალაზნის განთიადი" (თელავი), 1967, 5 ოქტომბერი.
• გვენცაძე ალ. - საშვილიშვილო საქმე. - გაზ. "ლენინის გზით" (გურჯაანი და ლაგოდეხი), 1965, 2 დეკემბერი, 21 დეკემბერი.
• გვენცაძე ალ. - სახელმოხვეჭილი მეცნიერი, აღმზრდელი. - გაზ. "ალაზნის განთიადი" (თელავი), 1975, 20 დეკემბერი. ს. ყაუხჩიშვილის დაბადების 80 წლისთავის გამო.
• გვენცაძე ალ. - სახელოვანი ქართველი ენათმეცნიერი. - გაზ. "ალაზნის განთიადი" (თელავი), 1968, 13 ივნისი. არნ. ჩიქობავას დაბადების 70 წლისთავი.
• გვენცაძე ალ. - ვსინტაქსურ-სტილისტური ხერხები. - თელ. პედ. ინს-ტის XXVIII სამეცნიერო სესია, თეზისები, 1966, გვ. 59-61.
• გვენცაძე ალ. - სიტყვა და თქმულებები. გაზ. "ალაზნის განთიადი" (თელავი), 1965, 11 დეკემბერი.
• გვენცაძე ალ. - სიტყვა "სიღნაღის" შესახებ. - გაზ. "კოლმეურნე" (სიღნაღი), 1982, 28 ოქტომბერი.
• გვენცაძე ალ. - სტილიმსტიკის საკითხები. - პედ. ინს-ტების ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეც. სტუდენტებისათვის. თბ., 1971, 60 გვ.
• გვენცაძე ალ. - სტილისტიკის საკითხები ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაშწი. - საქ. ენის კათედრათა კონფ., თეზისები, თბ., 1980, გვ. 14-15.
• გვენცაძე ალ. - "სტილისტიკური ომონიმია". - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", N_ 3, 1974, გვ. 18-20.
• გვენცაძე ალ. - სტილისტიკური ომონიმიისა და სტილისტიკური სინონიმიის საკითხები. - თსუ, ფილოლოგთა I კონფ. მასალები, თბ., 1975, გვ. 37-39.
• გვენცაძე ალ. - სტილისტური ომონიმია. - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", N_ 3, 1973, გვ. 18-20.
• გვენცაძე ალ. - "ტანაჯორის" მნიშვნელობისათვის "ვეფხისტყაოსანში". - თელ. პედ. ისნ-ტის შრომები, ტ. I, 1947, გვ. 118-122.
• გვენცაძე ალ. - ტოპონიმ ხვანჭკარას ეტიმოლოგიისათვის. - V რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1983, გვ. 21.
• გვენცაძე ალ. - უბადლო ლექსიკოგრაფი. - გაზ. "კოლმეურნის ხმა" (თელავი), 1959, 25 ოქტომბერი. სულხან-საბა ორბელიანი.
• გვენცაძე ალ. - ფრაზეოლოგია ი. ჭავჭავაძის მხატვრული ნაწარმოებების ენაში. - თელ. პედ. ისნ-ტის პროფ.-მასწავლ. XIV სამეცნ. სესია, მუშაობის გეგმა და მოხს. თეზისები, 1957, გვ. 32-33.
• გვენცაძე ალ. - "ფრაზეოლოგიზმების შესახებ". - "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", N_ 3, 1976, გვ. 25-28.
• გვენცაძე ალ. - ქართული ენის რიცხვითი სახელი. - თბ., 1972, 113 გვ.
• გვენცაძე ალ. - ყველას საზრუნავია. - გაზ. "ალაზნის განთიადი" (თელავი), 1985, 29 აგვისტო. საუბარი ქართული ენის სიწმინდის დაცვის საკითხებზე.
• გვენცაძე ალ. - შედარება ი. ჭავჭავაძის მხატვრული ნაწარმოებების ენაში. - თელ. პედ. ისნ-ტის XVI სამეცნ. სესია, თეზისები, თელავი, 1959, გვ. 53-55.
• გვენცაძე ალ. - შოთა რუსთაველი და მისი "ვეფხისტყაოსანი". - გაზ. "ალაზნის განთიადი" (თელავი), 1966, 16, 23 ივნისი. პოემის ენა.
• გვენცაძე ალ. - ცხოველებთან შეხმიანების ენობრივი ფორმები. - III რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1981, გვ. 23-24.
• გვენცაძე ალ. - ძველი ქართული რიცხვითი სახელი. - თელ. პედ. ისნ-ტის შრ., ტ. VII, 1969, გვ. 117-152.
• გვენცაძე ალ. - წინადადების წევრები ქართულში. - "კომუნისტური აღზრდისათვის", 1955, N_ 2, გვ. 92.
• გვენცაძე ალ. - ჰიპერბოლა როგორც ენის შესაძლებლობა. - თელ. პედ. ისნ-ტის პროფ.-მასწავლ. XXIII სამეცნ. სესია, მუშაობის გეგმა და მოხს. თეზისები, 1968, გვ. 29-32. ილია ჭავჭავაძის ენის მაგალითზე.
• გვენცაძე მ. - ქვემდებარის მიერ ზმნა-შემასმენლის რიცხვში შეთანხმება ალ. ჭავჭავაძის პოეზიის ენაში. - პუშკინის სახ. თბ. სახ. პედ. ინს-ტის პროფ.-მასწავლ. 52-ე კონფ. თეზისები, თბ., 1986, გვ. 89.
• გვერდწითელი მ. - მეტყველების ნაწილები დიმიტრი ყიფიანის გრამატიკაში. - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1976, N_ 2, გვ. 40-43.
• გვერდწითელი მ. - მსაზღვრელ-საზღვრულის ბრუნება დ. ყიფიანის "ახალი ქართული გრამატიკის" მიხედვით. - საქ. სსრ პედ. ინს-ტების შრ., 1978, ტ. 5, გვ. 15-32. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გვერდწითელი მ. - ნაცვალსახელი დიმიტრი ყიფიანის გრამატიკაში. - საქ. სსრ პედ. ინს-ტების შრ., 1980, ტ. 8, გვ. 57-64. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გვერდწითელი მ. - პურეულის კულტურასთან დაკავშირებული ტერმინები ზემო გურჯაანში შეკრებილი მასალების მიხედვით. - - საქ. სსრ პედ. ინს-ტების სტუდ. IV სამეცნ. კონფ. თეზისები, სტალინირი, 1952, გვ. 19-20; გორის სახ. პედ. ინს-ტის სტუდ. V სამეცნ. კონფ. თეზისები, გორი, 1952, გვ. 52-53.
• გვერდწითელი მ. - პურის მოყვანის ლექსიკის შესწავლისათვის ხაშურის რაიონის სოფ. ხელისში შეკრებილი მასალების მიხედვით. - გორის სახ. პედ. ინს-ტის სტუდ. IV სამეცნ. კონფ. თეზისები, გორი, 1951, გვ. 27-28.
• გვერდწითელი რ. - ზედა თმოგვის წარწერები. - საქ. მუზ. მოამბე, ტ. XIV B, თბ., 1947, გვ. 237-249.
• გვეტაძე ჯ. - "გურიას" ეტიმოლოგიისათვის. - საისტორიო კრებული, ტ. 6, 1976, გვ. 161-167. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გვეტაძე ჯ. - ურარტუს მეფის სარდური II წარწერაში მოხსენებული ტოპონიმის "უხიმეაშუ"-ს გაგებისათვის. - მაცნე, 1972, N_ 3, გვ. 208-210. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გვილავა მ. - ზმნა და სახელზმნა სულხან-საბა ორბელიანის "ქართულ ლექსიკონში". - პუშკინის სახ. თბ. პედ. ინს-ტის სტუდ. XXI სამეცნ. კონფ. მუშაობის გეგმა, თბ., 1960, გვ. 8.
• გვილავა ქ. - განსაზღვრება კ. გამსახურდიას ნაწარმოებების მიხედვით. - ქუთ. პედ. ინს-ტის XX სამეცნ. სესია, მუშაობის გეგმა, ქუთაისი, 1960, გვ. 5.
• გვინჩიძე გ. - ტოპონიმ "ქუთაისის" ეტიმლოგიისათვის. - ჟურნ. "განთიადი", 1982, N_ 4, გვ. 187-189.
- გვიყვარდეს და გავუფრთხილდეთ მშობლიურ ქართულ ენას. - გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტი", 1951, 15 მაისი.
- გვიყვარდეს დადავიცვათ დედაენა. - გაზ. "სოფლის ცხოვრება", 1960, 4 აგვისტო.
• გვრიტიშვილი ნ. - ქიზიყში ადგილების სახელწოდებათა გარკვევისათვის. - გაზ. "კოლმეურნე" (სიღნაღი და წითელწყარო), 1965, 18 თებერვალი.
- გვჭირდება ქართული სპორტული ტერმინოლოგია. - გაზ. "ლელო", 1951.
• გ-თ-ძე. - დავიცვათ ენის სიწმინდე. - გაზ. "კომუნიზმის დროშა" (ამბროლაური), 1974, 22 იანვარი. ტექსტის ბოლოს ავტ. გ-თ-ძე.
• გიგაური ლ. - ილია და ხალხური ზეპირსიტყვიერება. - გაზ. "ნორჩი ლენინელი", 1986, 12 დეკემბერი. ეთნოგრაფი ვ. ითონიშვილი სტუმრად ფასანაურის საშ. სკოლაში.
• გიგაური ნ. - კახურის თავისებურებანი რაფ. ერისთავის ნაწერებში. - თსუ სტუდ. სამეცნ. შრ. კრებ. წ. V, თბ., 1950, გვ. 161-179; თსუ სტუდ. XI სამეცნ. კონფ. თეზისები. თბ., 1949, გვ. 47-48.
• გიგაშვილი ნ. - სპარსული ლექსიკა ქართული ენის კახურ დიალექტში. - თსუ სტუდ. XX სამეცნ. კონფ. თეზისები. თბ., 1958, გვ. 141.
• გიგიბერია ე. - გალის რაიონის მეგრული. - თბ. უცხო ენათა პედ. ინს-ტის შრ., ტ. 1, 1958, გვ. 459-386. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გიგიბერია ე. - ზუგდიდური მეტყველების თავისებურებანი. - თბ. უცხო ენათა პედ. ინს-ტის IX სამეცნ. კონფ. თეზისები, 1959, გვ. 33.
• გიგიბერია ე. - სახელთა ბრუნებასთან დაკავშირებული ერთი საკითხის შესახებ მეგრულში. - თბ. უცხო ენათა პედ. ინს-ტის XI კონფ. მასალები, 1961, გვ. 27.
• გიგინეიშვილი ბ. - გივი მაჭავარიანი და ლინგვისტური მეცნიერება. - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1978, N_ 2, გვ. 124-130. გარდაცვალებიდან 10 წლისთავის გამო.
• გიგინეიშვილი ბ. - დამატებანი ქართველურ ენათა საერთო ლექსიკურ ფონლში. - თსუ შრ., 1984, ტ. 245, გვ. 30-51. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გიგინეიშვილი ბ. - ეთნონიმ ჰენოხიას წარმომავლობისათვის. - მაცნე, 1975, N_ 1, გვ. 115-124.
• გიგინეიშვილი ბ. - ერთი სემანტიკური უნივერსალის შესახებ: ძვ. ქართული თუალი, მზისთუალი. - კრებ. "მრავალთავი", 1983, ტ. 10, გვ. 88-97. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გიგინეიშვილი ბ. - ეტიმოლოგიური დაკვირვებანი ქართველურ ენებში. - მაცნე, 1979, N_ 1, გვ. 77-83. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გიგინეიშვილი ბ. - ეტიმოლოგიური ძიებანი. - საენათმეცნიერო კრებული, თბ., 1984, N_ 1, გვ. 67-71.
• გიგინეიშვილი ბ., სარჯველაძე ზ. - [ვა], [უა], [ვე], [უე] და [ო] სეგმენტთა ურთიერთმიმართებისათვის ძველ ქართულში. - კრებ. "მრავალთავი", ტ. 3, 1973, გვ. 73-84. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გიგინეიშვილი ბ. - ზოგი ეთნოგრაფიული ტერმინის წარმომავლობისათვის ქართველურ ენებში. - მაცნე, 1985, N_ 1, გვ. 58-62. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გიგინეიშვილი ბ. - თუკი გაქვს სათქმელი. ჩაიწერა მ. ვაშაყმაძემ. - გაზ. "თბილისი", 1983, 19 მარტი. საუბარი თბილ. უნ-ტის ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის პროფესორთან ენათმეცნიერულ პრობლემატიკასთან დაკავშირებით.
• გიგინეიშვილი ბ. - კაუზატივის ფუნქციადაკარგული სუფიქსი ზმნათა ერთ წყებასთან ძველ ქართულში. - კრებ. "მრავალთავი", IX, თბ., 1981, გვ. 66-74. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გიგინეიშვილი ბ. - მასალები ქართული ენის ეტიმოლოგიური ლექსიკონისათვის. - მაცნე, 1981, N_ 2, გვ. 126-138. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გიგინეიშვილი ბ. - მასდარი ძველ ქართულში. - თსუ სტუდ. შრ. კრებ., ტ. 7, 1955, გვ. 193-209.
• გიგინეიშვილი ბ. - მრავლობითის კონსონანტურმ ჯგუფის სუპერაციისათვის ჭანურის ათინურ კილოკავში. - მაცნე, 1982, N_ 2, გვ. 120-123. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გიგინეიშვილი ბ., სარჯველაძე ზ. - ნანათესაობითარი მიმართულებითისა და ნანათესაობითარი დანიშნულებითის ადგილი ძველი ქართულისა და ქართველური ენების ბრუნვათა სისტემაში. - კრებ. "მრავალთავი", ტ. 6, 1978, გვ. 123-136. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გიგინეიშვილი ბ. - "ოდ" ელემენტის შემცველი ერთიზმნური ფუძის აგებულებისათვის. - საქ. სსრ მეცნ. აკად. კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ინს-ტის V სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1963, გვ. 6-7; სმამ, ტ. 34, N_ 1, 1964, გვ. 213-220. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გიგინეიშვილი ბ. - მე-18 საუკუნის წოვა-თუშური მინაწერი ქართულ ხელნაწერზე. - თსუ, ტ. 261, თბ., 1986, გვ. 66-83. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გიგინეიშვილი ბ. - ომისა და მშვიდობის ამსახველი ზოგი ტერმინი ქართულში. - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1985, N_ 3, 3-4, გვ. 49-54.
• გიგინეიშვილი ბ. - რამდენიმე შენიშვნა. - გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტი", 1 954, 7 სექტემბერი. ვ. ვარდიაშვილის წერილზე "სალიტერატურო ენის სიწმინდისათვის".
• გიგინეიშვილი ბ. - "რისუვა" სიტყვის აგებულებისათვის. - თსუ სტუდ. შრ. კრებ. ტ. 8, 1958, გვ. 225-230.
• გიგინეიშვილი ბ., კიკვიძე ც. - რუსთაველის ხანის ქართული ბიბლიის თარგმანი. - ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი. 1966, გვ. 149-159.
• გიგინეიშვილი ბ. - "სახისმეტყველის" ქართული თარგმანის ერთი ადგილის გაგებისათვის. - კრებ. "მრავალთავი", VII, 1980. გვ. 123-126. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გიგინეიშვილი ბ. - სოლომონის იგავთა ქართული რედაქციები. - კრებ. "მრავალთავი", II, თბ., 1973, გვ. 51-60.
• გიგინეიშვილი ბ. - ქართველური ეტიმოლოგიები. - მაცნე, 1972, N_ 3, გვ. 150-154. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გიგინეიშვილი ბ. - ღირს არს მუშაკი სასყიდლისა თვისისა. - ჟურნ. "ცისკარი", 1976, N_ 8, გვ. 135-139.
• გიგინეიშვილი ბ. - ცხვრის აღმნიშვნელი უძველესი ქართული სიტყვა. - საენათმეცნიერო კრებული, თბ., 1979, გვ. 52-61. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გიგინეიშვილი ბ. - ხანმეტი ტექსტები, ნაკვ. I, მაცნე, 1984, N_ 3, გვ. 185-194. რეც.
• გიგინეიშვილი ბ. - ხმოვანთა სიგრძე და აუსლაუტის საკითხი სვანურში. - მაცნე, 1973, N_ 2, გვ. 149-156.
• გიგინეიშვილი ბ. - ჯაჭვი-სა და ძეწკვი-ს ურთიერთმიმართებისათვის. - სმამ, ტ. 38, N_ 3, 1965, გვ. 739-743. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გიგინეიშვილი ბ. - ჰ. ფოგტი 75 წლისაა! - კრებ. "მრავალთავი", VII, თბ., 1980 გვ. 200-202.
• გიგინეიშვილი გ. - მეტყველებითი აუდიომეტრთა ქართული სიტყვებით. - ექიმთა დახელოვნების თბილ. ინს-ტის შრ., ტ. 6, 1962, გვ. 343-348.
• გიგინეიშვილი ივ. - ანგარიში 1937 წ. საზაფხულო მივლინებისა ქართლური კილოს შესასწავლად და ქართლური დიალექტოლოგიური მასალების შესაგროვებლად მდ. კავთურის ხეობაში. - ენიმკის მოამბე, ტ. II3, 1937, გვ. 276.
• გიგინეიშვილი ივ. - ავტორთა წინადადება იმის შესახებ რომ რუსული ენის მეშვეობით ინგლისურიდან შემოსული ტერმინის გოლის შესატყვისად "ლელო" იქნეს გამოყენებული. - გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტი", 1976, 24 აპრილი. გამოხმაურება მ. კვაჭაძის, გ. ქავთარაძისა და ბ. ჩოლოყაშვილის წერილზე "ლელო" (გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტის" ამავე ნომერში).
• გიგინეიშვილი ივ. - ანგარიში 1937 წ. საზაფხულო მივლინებისა ქართლური კილოს შესასწავლად და ქართლური დიალექტოლოგიური მასალების შესაგროვებლად მდ. კავთურის ხეობაში. - ენიმკის მოამბე, ტ. II3, 1937, გვ. 276.
• გიგინეიშვილი ივ. - ნგარიში საზაფხულო მივლინებისა სურამის მიდამოებში. - ენიმკის მოამბე, ტ. 4, ნაკვ. 3, 1939, გვ. 199-205.
• გიგინეიშვილი ივ. - ახალი ქართული სალიტერატურო ენა და ვაჟა-ფშაველა. - გაზ. "სახალხო განათლება", 1951, N_N_14, 15. თსუ სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1951, გვ. 113-115.
• გიგინეიშვილი ივ. - გამოკვლევები "ვეფხისტყაოსნის" ენისა და ტექსტის კრიტიკის საკითხების შესახებ. - თბ., 1975, 397 გვ.
• გიგინეიშვილი ივ. - გამოჩენილი ენათმეცნიერი. - გაზ. "სახალხო განათლება", 1957, 15 მაისი, გვ. 2. აკაკი შანიძის დაბადების 70 და სამეცნიერო მოღვაწეობის 45 წლისთავის შესახებ.
• გიგინეიშვილი ივ. - დავით გურამიშვილი და ახალი ქართული სალიტერატურო ენა. - "ლიტერატურული გაზეთი", 1955, 7 ოქტომბერი.
• გიგინეიშვილი ივ. - ერთი გამოთქმის აღნაგობისათვის ქართულ ენაში. - ენათმეცნ. ინს-ტის XXVIII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1972, გვ. 10-11.
• გიგინეიშვილი ივ. - ერთი ნიმუში პრევერბთა აღრევისა "ვეფხისტყაოსნის" ჩვენამდე მოღწეულ ტექსტში. - ენათმეცნ. ინს-ტის XXVI სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1980, გვ. 23-24.
• გიგინეიშვილი ივ. - ვარლამ თოფურიას ღვაწლი თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა უნიფიკაციის საქმეში. - იკე, 1980, ტ. 22, გვ. 283-291.
• გიგინეიშვილი ივ. - ვ. ბარნოვის სტილის თავისებურებათა საკითხისათვის. - თსუ ფილოლოგიის ფაკ-ის II სამეცნიერო სესიის თეზისები, 1957, გვ. 13-14.
• გიგინეიშვილი ივ. - "ვეფხისტყაოსნის" ერთი სტროფის წაკითხვისა და გაგებისათვის. - მაცნე, 1971, N_ 3, გვ. 35-59.
• გიგინეიშვილი ივ. - "ვეფხისტყაოსნის" ზოგი ადგილის წაკითხვისათვის ქართულში ზედსართავ სახელთა შედარებით. აღმატებითი ხარისხის ფორმათა წარმოების თავისებურებებთან დაკავშირებით. - იკე, XV, 1966, გვ. 39-42. ენათმენც. და ხელნაწერთა ინს-ტების გაერთიანებული სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1961, გვ. 22-23.
• გიგინეიშვილი ივ. - "ვეფხისტყაოსნის" ლექსიკიდან. - იკე, XVIII, 1973, გვ. 211-242.
• გიგინეიშვილი ივ. - "ვეფხისტყაოსნის" ლექსიკიდან: 1. წვერგამო, 2. უაუგო. - შოთა რუსთაველის საიუბილეო კრებული, თბ., 1966, გვ. 342-363.
• გიგინეიშვილი ივ. - "ვეფხისტყაოსნის" ტექსტის დადგენის ზოგიერთი საკითხი. - მაცნე, N_ 3, 1966, გვ. 198-236.
• გიგინეიშვილი ივ. - ზოგი სამოხელეო ტერმინისათვის "ვეფხისტყაოსანში": 1. წინამდგომელი (წინაშემდგომელი), წინამძღოლი. 2. საწოლის მეკრე. - მაცნე, V. 1966, გვ. 25-38.
• გიგინეიშვილი ივ. - ი. ბ. სტალინის მოძღვრება საერთო-სახალხო ენისა და დიალექტების შესახებ და ერთიანი ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები. - იკე, ტ. III, 1952, გვ. 483-514. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გიგინეიშვილი ივ. - ილია ჭავჭავაძე და ახალი ქართული სალიტერატურო ენა. - თსუ, ტ. 69, 1958, გვ. 47-61. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გიგინეიშვილი ივ. - მდ. კავთურას ხეობა. - ენიმკი, ტ. II, 3, 1937, გვ. 276. ანგარიშები ქართლური კილოს შესასწავლად ქართლური დიალექტოლოგიური მასალების შესაგროვებლად.
• გიგინეიშვილი ივ. - XVI-XVIII სუკუნეების ქართული პოეზიის ძეგლთა ლექსიკონების აგებულებისათვის ("დავითიანის" ლექსიკონის მაგალითზე). - II რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1980, გვ. 19-21.
• გიგინეიშვილი ივ. - იხ. ფანჩვიძე ვლ., გიგინეიშვილი ივ. მეტყველების...
• გიგინეიშვილი ივ. - მრავლობითი რიცხვის ფორმათა ზოგი თავისებურება "ვეფხისტყაოსნის" ენაში. - ენათმეცნ. ინს-ტის XXIII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1967, გვ. 14.
• გიგინეიშვილი ივ. - მრავლობითი რიცხვის ფორმათა ზოგი თავისებურების შესახებ "ვეფხისტყაოსნის" ენაში. - მაცნე, 1972, N_ 3, გვ. 99-120.
• გიგინეიშვილი ივ. - , ფოჩხუა ბ. ოთხმოცი წლის გადასახედიდან. - გაზ. "თბილისი", 1978, 17 აპრილი. არნ. ჩიქობავას დაბადების 80 წლისთავის გამო.
• გიგინეიშვილი ივ. - პოსტპოზიციური მართული მსაზღვრელი ახალი ქართული ლექსის ენაში. - ენათმეცნ. ინს-ტის XXVII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1971, გვ. 10-12.
• გიგინეიშვილი ივ. - პროფ. კ. კეკელიძე და ქართული ენის საკითხები. - "კომუნისტური აღზრდისათვის", 1954, N_ 7, გვ. 66-70.
• გიგინეიშვილი ივ. - "რუსუდანიანი", ლექსიკონი. - წიგნში "რუსუდანიანი", გვ. 701-799. ტექსტის ენობრივი მიმოხილვა და ლექსიკონი.
• გიგინეიშვილი ივ. - იხ. აბულაძე ილ. "რუსუდანიანი"....
• გიგინეიშვილი ივ. - ბურჭულაძე გ. სასიქადულო მეცნიერი. - ჟურნ. "ცისკარი", 1981, N_ 8, გვ. 143-147. ენათმეცნიერი ქ. ლომთათიძე, დაბადების 70 წლისთავი.
• გიგინეიშვილი ივ. - ჭაბაშვილი მ. საქართველოს სსრ გეოგრაფიულ სახელწოდებათა ორთოგრაფიული ლექსიკონების შესახებ. - ენათმეცნ. ინს-ტის XII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1983, გვ. 16.
• გიგინეიშვილი ივ. - სახელოვანი მეცნიერი. - გაზ. "ლიტერატურული საქართველო", 1968, 14 ივნისი. არნ. ჩიქობავას დაბადების 70 წლისთავი.
• გიგინეიშვილი ივ. - სიტყვათა წყობის ზოგი თავისებურება რუსთაველის ლექსისა და ამასთან დაკავშირებული საკითხები "ვეფხისტყაოსნის" ტექსტისა. - ენათმეცნ. ინს-ტის XII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1966, ივნისი, გვ. 7-8.
• გიგინეიშვილი ივ. - სულხან-საბა ორბელიანის ენისათვის. - სულხან-საბა ორბელიანი, საიუბილეო კრებული, თბ,: 1959, გვ. 29-42.
• გიგინეიშვილი ივ. - უცხოურ პირთა გეოგრაფიული სახელების ქართულად გადმოცემისათვის. - კრებ.: "ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები", წ. 1. 1972, გვ. 246-255.
• გიგინეიშვილი ივ. - ფარნაოზ ერთელიშვილი. - გაზ. "თბილისის უნივერსიტეტი", 1973, 23 თებერვალი, N_ 7, გვ. 3. ენათმეცნიერის დაბადების 50 წლისთავის გამო.
• გიგინეიშვილი ივ. - ფასდაუდებელი ღვაწლი. - გაზ. "თბილისის უნივერსიტეტი", 1968, 14 ივნისი. არნ. ჩიქობავას დაბადების 70 წლისთავი.
• გიგინეიშვილი ივ. - ფშაური და ფშაველა. - ენათმეცნ. ინს-ტის II სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1945, გვ. 11-12.
• გიგინეიშვილი ივ. - ქართული დიალექტოლოგია, წიგნი I, ქართული ენის კილოთა მოკლე მიმოხილვა, ტექსტები, ლექსიკონი, თბ., 1961, 735 გვ.
• გიგინეიშვილი ივ. - ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი. - გაზ. "წიგნის სამყაროში", 1969, 15 იანვარი. გამოსვლის გამო.
• გიგინეიშვილი ივ. - კიზირია ა., მარტიროსოვი ა. ქართული სალიტერატურო ენის განვითარების პერიოდიზაციისათვის ი. სტალინის მოძღვრების სინათლეზე. - ენათმეცნ. ინს-ტის III (IX) სამეცნ. სესია. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, 1952, გვ. 9-11.
• გიგინეიშვილი ივ. - ბურჭულაძე გ. ქეთევან ლომთათიძე. - მაცნე, 1981, N_ 4, გვ. 188-191. ენათმეცნიერი.
• გიგინეიშვილი ივ. - რთული წინადადების ერთი თავისებური სახეობა "ვეფხისტყაოსნის" ენაში. - მაცნე, 1974, N_ 4, გვ. 103-112.
• გიგინეიშვილი ივ. - რთული წინადადების ერთი თავისებური სახეობა "ვეფხისტყაოსნის" ენაში. - ენათმეცნ. ინს-ტის XXV სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ,: 1969, გვ. 11-12.
• გიგინეიშვილი ივ. - "შეიკრიბნენ და დასხდნენ". - გაზ. "ლიტერატურული საქართველო", 1968, 2 თებერვალი. დისკუსია ონომასტიკისათვის.
• გიგინეიშვილი ივ. - - გაზ. "სამშობლო", 1982, 16 თებერვალი. ფილოლოგიის მეცნ. დოქტორი, 1909-1982, ნეკროლოგი.
• გიგინეიშვილი ივ. - - გაზ. "კომუნისტი", 1982, 2 თებერვალი. ენათმეცნიერი, 1909-1982. ნეკროლოგი.
• გიგინეიშვილი ივ. - - იკე, 1985, ტ. 23, გვ. 325-328. ენათმეცნიერი, 1909-1982. ნეკროლოგი.
• გიგინეიშვილი კ. - გ. ერისთავის კომელიების ენა. - ბათ. პედ. ინს-ტის შრ., ტ. I, 1950, გვ. 180-203.
• გიგინეიშვილი კ. - ენათმეცნიერი, 1905-1976. ნეკროლოგი. - გაზ. "ლიტერატურული საქართველო", 1976, 9 იანვარი.
• გიგინეიშვილი ო. - ილია ჭავჭავაძის "ოთარაანთ ქვრივის" სათაურის გააზრებისათვის. - თსუ ახ. მეცნ. საბჭოს შრ., 1985, ტ. 11, გვ. 97-104.
• გიმნაზიელი. - ქართული ენის მდგომარეობა მთავრობის ერთ-ერთ ვაჟთა გიმნაზიაში. - "ჩვენი ნაბიჯი", ალმანახი, N_ 1, 1910, თებერვალი, გვ. 10-11.
• გიორგაძე გ. - არმაზის ბილინგვა: "ფარნავაზი" თუ "ფარნავაზი"? - ჟურნ. "მნათობი", 1985, N_ 1, გვ. 151-159.
• გიორგაძე გ. - ბერიშვილი გ., ფანცულაია რ. ციტოლოგიურ-გენეტიკურ-ონკოლოგიური ლექსიკონ-ცნობარი, თბ., 1978, 287 გვ.
• გიორგაძე გ. - , კარტოზია გ. საბიბლიოთეკო ტერმინების ლექსიკონი, თბ., 1962, 203 გვ.
• გიორგაძე გ. - , ბერიაშვილი გ., ფანცულაია რ. ციტოლოგიურ-გენეტიკურ-ონკოლოგიური ლექსიკონ-ცნობარი, თბ., 1978, 287 გვ.
• გიორგაძე დ. - იხ. ავალიანი შ., გიორგაძე დ.
• გიორგაძე ე. - კვლავ სპორტული ტერმინოლოგიის შესახებ (რეპლიკა). - გაზ. "თბილისი", 1981, 2 ოქტომბერი.
• გიორგაძე ე. - ლექსიკოლოგის შენიშვნა. - გაზ. "წიგნის სამყარო", 1985, N_ 16, გვ. 2.
• გიორგაძე ე. - საშური საქმე. - გაზ. "კომუნისტი", 1982, 5 მარტი. ქართული საზღვაოსნო ტერმინოლოგიის გამოცემის აუცილებლობის შესახებ.
• გიორგაძე ვ. - დიდოსტატის აფორიზმები. - გაზ. "წიგნის სამყარო", 1983, N_ 15, გვ. 4. რეც.
• გიორგაძე ზ. - აღვკვეთოთ დამახინჯებანი. - გაზ. "თბილისი", 1968, 19 თებერვალი.
• გიორგაძე თ. - გიორგი ახვლედიანის ხსოვნას. - გაზ. "ლელო", 1973, 10 ივლისი. ქართველი მეცნიერის ჭადრაკით დაინტერესების შესახებ.
• გიორგაძე თ. - "სამორინედან" დღემდე. - გაზ. "თბილისი", 1966, 24 დეკემბერი. ნარდისა და ჭადრაკის სათამაშო ადგილის აღმნიშვნელი სიტყვის "სამორინეს" შესახებ.
• გიორგაძე ო. - გრ. ორბელიანი და ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები. - ქუთ. პედ. ინს-ტის შრ., ტ. XIV, 1955, გვ. 137-156.
• გიორგაძე ო. - დავით ყიფიანის შეხედულებანი გრამატიკისა და სალიტერატურო ენის საკითხებზე. - ქუთ. პედ. ინს-ტის შრ., XXII, 1960, გვ. 151-160.
• გიორგაძე ო. - ნიკო ნიკოლაძე ქართული ენის სადარაჯოზე. - ქუთ. პედ. ინს-ტის შრ., XXII, 1961, გვ. 283-290.
• გიორგაძე ო. - საჭიროა თუ არა ქართულში მთავრული ასოები. - ჟურნ. "საბჭოთა ხელოვნება", 1966, N_ 11, გვ. 62-64.
• გიორგაძე ო. - წიგნი საინტერესო პრობლემაზე. - გაზ. "ქუთაისი", 1971, 9 დეკემბერი. რეც.
• გიორგაძე რ. - შევისწავლოთ ჩვენი მხარის ტოპონიმიკა. - გაზ. "კომუნიზმის განთიადი" (ჩოხატაური), 1965, 21 ოქტომბერი.
• გიორგი. - კიდევ უნდა გავიმეორო. - გაზ. "სამშობლო", 1915, 11 ივლისი, N_ 126, გვ. 3-4; გაგრძ. N_ 127, 12 ივლისი, გვ. 4; გაგრძ. N_ 128, 14 ივლისი, გვ. 2-3; 1916, N_ 316, გვ. 2-3. ეხება ქართული ენის უუფლებობას სახალხო სკოლებში.
• გიორგბერიძე ქ. - დავიცვათ ქართული ენის სიწმინდე. - გაზ. "ქუთაისი", 1973, 27 იანვარი.
• გიორგიძე ქ. - საინტერესო ნაშრომი. - გაზ. "სოფლის ცხოვრება", 1971, 9 თებერვალი. გ. გოლეთიანის "რუსული და ქართული ენების შეპირისპირებითი გრამატიკის" გამოცემის გამო.
• გიორგიძე გ. - კარტოზია გ. საბიბლიოთეკო ტერმინების ლექსიკონი, თბ., 1979, 159 გვ.
• გიორგიძე [ჭარაია პეტრე]. - ქართული ენა და სილოვანი. - გაზ. "ივერია", 1894, 12 ივლისი. N_ 147, გვ. 1-3; 14 სექტემბერი, N_ 195, გვ. 4; 16 სექტემბერი, N_ 196, გვ. 3-4.
• გიორგობიანი ვ. - იხ. მამულაშვილი მ., გიორგობიანი ვ.
• გიორგობიანი თ. - ქცევის კატეგორიისათვის ქართულში. - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1971, N_ 1, გვ. 30-33.
• გიორგობიანი კ. - არ მივცეთ დავიწყებას. - გაზ. "ქუთაისი", 1979, 10 აგვისტო. გამოხმაურება გაზ. "ქუთაისი" ა.წ. 25 ივლ. ნომერში დაბეჭდილ რ. შამელაშვილის წერილზე "ქუთაისის ქუჩების სახელები".
• გიჟიმყრელი ნ. - ტექნიკური ლექსიკონების საკითხისათვის. - გაზ. "თბილისი", 1961, 14 იანვარი. ტექნიკური ტერმინოლოგიის კომიტეტის შექმნისათვის საქართველოში.
• გიტულიშვილი. - სოფ. კახური. - გაზ. "ივერია", 1897, 2 სექტემბერი, N_ 195, გვ. 2. სახელწოდების წარმოშობა.
- "გიულტენშტედტის" მოგზაურობა საქართველოში", ტ. II, თბ., 1964, 420 გვ. ეხება ქართველურ ენებსაც.
• გიუნაშვილი ე. - სოფელ პატარძეულის (გარე კახეთი) ტოპონიმიკა. - თსუ სტუდ. XXII სამეცნ. კონფ., თეზისები, 1960, გვ. 106.
• გიუნაშვილი ვ. - გვაცნობეთ თქვენი აზრი, მოგვაწოდეთ წიგნები. - გაზ. "თბილისი", 7 სექტემბერი, 1959.
• გიუნაშვილი ჯ. - ამირბარი. - მაცნე, 1975, N_ 4, გვ. 955-101. სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის.
• გიუნაშვილი ჯ. - იხ. უთურგაიძე თ., ჩხუბიანიშვილი დ., გიუნაშვილი ჯ. პრესული...
• გიუნაშვილი ჯ. - იხ. კობიძე დ., გიუნაშვილი ჯ. - გ. ახვლედიანის ცხოვრება...
• გიუნაშვილი ჯ. - "თარიხ-ე სისტანის" თბილისური ნუსხა. თბ., 1971, 75 გვ.
• გიუნაშვილი ჯ., უთურგაიძე თ., ჯაფარიძე ზ. - მკვლევარი, პედაგოგი, მეომარი. - გაზ. "თბილისი", 1976, 8 მაისი. სტატია შ. გაფრინდაშვილზე.
• გიუნაშვილი ჯ. - ქართულ-სპარსული და სპარსულ-ქართული ჯიბის ლექსიკონი, თბ., 1971, 263 გვ.
• გიქოშვილი პ. - ბერობანა თუ ყეენობა? - ჟურნ. "თეატრალური მოამბე", 1979, N_ 4, გვ. 13-16.
• გობეჩია გ. - აკაკი შანიძე - 99. - გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტი", 1986, 1 მარტი.
• გობეჩია გ. - იხ. დევდარიანი ქ., გობეჩია გ. გამოიცემა...
• გობრონიძე ალ. - "დედა ენა" აჭარაში. ბათუმი, 1976, 52 გვ.
• გობრონიძე ალ. - ქართული ენის საგანძური. - ჟურნ. "ჭოროხი", 1976, N_ 5, გვ. 86-94. "დედა ენა" ასი წლისაა.
• გოგოლაშვილი გ. - ჯორბენაძე ბ. ქართული ენის ფაკულტატიური გრამატიკის საკითხები. თბ., 1985. - "მაცნე", N_ 3, 1986, გვ. 198-199. რეც.
• გოგოლაძე ვ. - გვარების წარმოშობის ისტორიიდან. - გაზ. "საკოლმეურნეო ცხოვრება" (ზნაური), 1970, 23 მაისი.
• გოგატაძე მ. - გერმანულ-ქართული ლექსიკონი. - თბ., 1961, 535 გვ.
• გოგატიშვილი გ. - ბუნების მოვლენების აღმნიშვნელი ლექსიკა ფშაურში. - III რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1981, გვ. 15-16.
• გოგატიშვილი გ. - გრამატიკულ მოვლენათა და დიალექტური ლექსიკის ლოკალიზაციის პრობლემა ფშაურში. - V რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1983, გვ. 39-41.
• გოგატიშვილი გ. - დიალექტური გარემო და დერივაციულ ელემენტთა სემანტიკა. - VI რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1984, გვ. 10-11.
• გოგატიშვილი გ. - კარგ სამსახურს გაგვიწევს. - გაზ. "საბჭოთა პედაგოგი" (თბილ. პედ. ინს-ტი), 1967, 6 დეკემბერი. რეც. ა. ონიანის წიგნზე "ქართული იდიომები", თბ., 1966.
• გოგატიშვილი გ. - მეორე სერიის ზოგიერთი ფორმის აგებულებისათვის ფშაურში. - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1973, N_ 4, გვ. 65-69.
• გოგატიშვილი გ. - მეფრინველეობის ლექსიკა ფშაურში. - IV რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1982, გვ. 36-37.
• გოგატიშვილი გ. - მეცხოველეობის ლექსიკა ფშაურში. - VIII რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1986, გვ. 17-18.
• გოგატიშვილი გ. - ნათესაობის აღმნიშვნელი ლექსიკა ფშაურში. - პუშკინის სახ. თბილ. სახ. პედ. ინს-ტის პროფესორ-მასწავლებელთა სესია, თეზისები, თბ., 1986, გვ. 90-91.
• გოგატიშვილი გ. - საწარმოქმნო აფიქსთა ფუნქციური სემანტიკა ფშაურში. - საქ. ქართ. ენის კათედრა, X კონფ., თეზისები, თბბ., 1984, გვ. 16-18.
• გოგატიშვილი გ. - ფორმათწარმოების ზოგიერთი სტრუქტურული თავისებურებებისათვის ფშაურში. - საქ. სსრ პედ. ინს-ტების შრ., ტ. I, 1974, გვ. 101-129.
• გოგატიშვილი შ. - თქმულებანი გეოგრაფიულ სახელებზე. - ჟურნ. "მეცნიერება და ტექნიკა", 1968, N_ 8, გვ. 42-43.
• გოგატიშვილი შ. - "ვეფხისტყაოსნის" გეოგრაფიული ტერმინოლოგია. - ჟურნ. "ისტორია, საზოგადოებათმცოდნეობა, გეოგრაფია სკოლაში", 1978, N_ 3, გვ. 31-33.
• გოგაშვილი მ. - დიდი საგანძური. - გაზ. "კოლმეურნე" (სიღნაღი), 1979, 13 ნოემბერი. ქართული ენის საუნჯე.
• გოგებაშვილი ი. - ბუნების კარი, საყმაწვილო წიგნი დაბალ კლასებში სახმარებელი. შედგენილი ი. გოგებაშვილისაგან. თფილისი, 1873. რეც. [ნიკოლაძე] სკანდელი ნ. - გაზ. "დროება", 1873, XI, 30 N_ 400, გვ. 3-4.
• გოგებაშვილი ი. - ბუნების კარი ანუ ყრამაყრმათათვის საკითხავი წიგნი, მესამე და მეოთხე წლისათვის, თბ., 1912. 1912 წლის გამოცემის უცვლელი სტერეოტიპული გამოც. უშ. ობოლაძის ბოლოსიტყვ. თბ., 1976, 638 გვ.
• გოგებაშვილი ი. - დაბრიყვებული ბრუნვები (პასუხად ბ-ნს ნასიძეს). - "ივერია", 1886, 5 მარტი, N_ 50, გვ. 1-3; 6 მარტი, N_ 51, გვ. 1-2; 7 მარტი, N_ 52, გვ. 1-3; 11 მარტი, N_ 58, გვ. 1-3.
• გოგებაშვილი ი. - დაჩაგვრა ქართულისა და ქართველებისა სწავლა-განათლების საქმეში. - "განათლება", 1908, N_ 5 და N_ 6, გვ. 69-98.
• გოგებაშვილი ი. - დედა ენა, ანუ ანბანი და პირველი საკითხავი წიგნი სახალხო შკოლებისათვის; 1876, 161 გვ. 1876 წ. გამოც. საიუბილეო სტერეოტიპული გამოცემა, თბ., 1976, 161 გვ.
• გოგებაშვილი ი. - დედა ენა. პირველი ნაწილი, თბ., 1912. 1912 წ. გამოც. სტერეოტიპული გამოც. 1976, 48 გვ.
• გოგებაშვილი ი. - "დედა ენა" გამოცემის მე-100 წლისთავისათვის. - ჟურნ. "საბჭოთა ხელოვნება", 1976, N_ 9, გვ. 2-3.
• გოგებაშვილი ი. - განმარტებითი წერილი. თხზ. ტ. III, გვ. 65-85. საყმაწვილო კონა-ს ენის შესახებ.
• გოგებაშვილი ი. - ენა და კილო. თხზ. ტ. III, გვ. 477-480.
• გოგებაშვილი ი. - თხზულებანი ორ წიგნად. წ. 1, თბ., 1975, 264 გვ.
• გოგებაშვილი ი. - ირიბი ხელის უარგისობა. - თხზ. ტ. V, გვ. 671-675.
• გოგებაშვილი ი. - ირიბი ხელის სარჩლის გამო. - თხზ. ტ. V, გვ. 686-691. პასუხად ბ-ნს გაბიჩვაძეს.
• გოგებაშვილი ი. - მეორე საგრამატიკო ბაასი. - თხზ. ტ. II, გვ. 102-124. ნასიძის წერილის გამო. ზმნის დროის ფორმების განხილვა.
• გოგებაშვილი ი. - ქართული გრამატიკა ქართული ენისა. - თხზ. ტ. IX, 1962, გვ. 375-486.
• გოგებაშვილი ი. - მოკლე პასუხი ბატონ ჯავახელს. - თხზ. ტ. V, გვ. 748-751. ლაპარაკი ზოგი ტერმინის უკეთესობის თუ უვარგისობის შესახებ.
• გოგებაშვილი ი. - მოწიწებითი ეპისტოლე ჩვენის რეფორმატორის ბ. სილოვანის მიმართ. - თხზ. ტ. IV, გვ. 453-466. გაკრიტიკებულია ს. ხუნდაძის მოსაზრებები ი. ჭავჭავაძის, ს.ს. ორბელიანის და ნ. ბარათაშვილის ენის შესახებ.
• გოგებაშვილი ი. - [მშობლიურ ენაზე სწავლების საკითხები]. - თხზ. ტ. I, გვ. 132-169.
• გოგებაშვილი ი. - ორ სიტყვაში ოთხიოდე უცნაურობა. - თხზ. ტ. IV, გვ. 315-319. ("დედა ენისა" და "ბუნების კარის" ენის შესახებ. ლოქო ღლიავი.
• გოგებაშვილი ი. - ორ-აზროვანი კილო ჩვენს პრესაში. - თხზ. ტ. II, გვ. 353-359. საგრამატიკო შენიშვნა.
• გოგებაშვილი ი. - (პასუხად ახალციხელ კრიტიკოსს). - თხზ. ტ. V, გვ. 720-737. წერილში განხილულია მეთოდიკური საკითხები, ბარბარიზმები - მათი მიღება თუ არმიღება.
• გოგებაშვილი ი. - პასუხად ბ. გაბიჩვაძეს. - გაზ. "დროება", 1884: IX, 8, N_ 195, გვ. 3-4. კამათა ქართული წერის დედნის გარშემო.
• გოგებაშვილი ი. - პასუხად ბ-ნს აკაკის. - გაზ. "ივერია", 10 აგვისტო, N_ 170, გვ. 3-4; 11 აგვისტო, N_ 171, გვ. 3-4. თხზ. ტ. II, გვ. 344-352. კამათი გრამატიკის საკითხებზე.
• გოგებაშვილი ი. - (პასუხად "დედა ენის" კრიტიკოსს). - თხზ. ტ. V, გვ. 659-670.
• გოგებაშვილი ი. - [სიმონიძე იაკობ] პასუხად "1კვალის" რაზმსა. - გაზ. "ივერია", N_ 207, 208, 212, 213, 225, 226, 1894 წ. თხზ. ტ. II, გვ. 379-409. კამათი საგრამატიკო საკითხებზე, განსაკუთრებით "აღვიარებ" ზმნის გარშემო.
• გოგებაშვილი ი. - პატარა ლექსიკონი ამერ-იმერ ერთ-აზროვანის სიტყვებისა, სინონიმისა (ერთვის "დედა ენა"-ს მეორე ნაწილს), თხზ. ტ. V, გვ. 592-295.
• გოგებაშვილი ი. - პაწია სამეგრელო. - გაზ. "ივერია", 1894, 8 ივლისი, N_ 144, გვ. 3. თხზ. ტ. II, გვ. 341-343. კამათი აკაკი წერეთელთან მისი წერილის "ჭრელი ფიქრების" ენის გარშემო.
• გოგებაშვილი ი. - პაწია საუბარი პაწია საგანზე ("ჩანჩქერი" თუ "ჩახრიალა"). - გაზ. "ივერია", 1898, N_ 64, თხზ. ტ. III, გვ. 1510152.
• გოგებაშვილი ი. - რჩეული პედაგოგიური თხზულებანი (ერთტომეული, მიძღვნილი "დედა ენის" გამოცემის მე-100 წლისთავისადმი). თბ., 1977, 463 გვ.
• გოგებაშვილი ი. - საგრმატიკო ბაასი. - თხზ. ტ. II, გვ. 89-101.
• გოგებაშვილი ი. - საგრამატიკო შენიშვნა. - გაზ. "ივერია", 1886, N_ 25, 2 თებერვალი, გვ. 1-3; N_ 26, გვ. 1-3. ბ-ნ ნასიძის წერილის გამო.
• გოგებაშვილი ი. - სამი ტერმინი. - თხზ. ტ. III, გვ. 153-154.
• გოგებაშვილი ი. - საჭირო განმარტება. - ჟურნ. "განათლება", 1910, VIII, გვ. 387-390. ქართული ენის სწავლების ნორმალურ პირობებში ჩაყენებისათვის.
• გოგებაშვილი ი. - სიტყვას ბანზე ნუ აგდებთ. - გაზ. "დროება", 1884, IX, 5, N_ 192, გვ. 2-4. კამათი "ქართული წერის დედნის" გამო.
• გოგებაშვილი ი. - [სიმონიძე იაკობ.] ტელეგრამისა და შენიშვნის გამო. - გაზ. "ივერია", 1894. 28 ოქტომბერი, N_ 228, გვ. 3. პასუხად ბ-ნს დუტუ მეგრელს, კამათი ფორმა "ჭკვიერის" გარშემო.
• გოგებაშვილი ი. - უსარგებლო გამეორება. - გაზ. "დროება", 1884, XI, 2, N_ 237, გვ. 1-3; XI, 4, N_ 239, გვ. 1-3. პასუხად "დედა ენის" გარშემო.
• გოგებაშვილი ი. - უკანასკნელი სიტყვა. - თხზ. ტ. V, გვ. 755-762. მამლის ბოლო თუ მამლის კუდი, "გუგუ" თუ "კუკუ"... პასუხად ბ-ნს ჯავახელს.
• გოგებაშვილი ი. - უკანასკნელი სიტყვა. - გაზ. "დროება", 1883, IV, 23, N_ 80, გვ. 1-2. კამათი ალ. მირიანაშვილთან "დედა ენის" და "ბუნების კარის" შეფასების გამო.
• გოგებაშვილი ი. - უძლური სიბრაზის ნაყოფი. - თხზ. ტ. II, გვ. 54-62. საყმაწვილო "კონას" განხილვის გამო.
• გოგებაშვილი ი. - ქართული ანბანი და პირველი საკითხავი წიგნი მოსწავლეთათვის, 1868.
• გოგებაშვილი ი. - ქართული დედნის შესახებ. - თხზ. ტ. V, გვ. 676-685.
• გოგებაშვილი ი. - ქართული შრიფტის შესახებ. - თხზ. ტ. III, გვ. 96-99.
• გოგებაშვილი ი. - ქართული წერის დედანი. ნაწილი პირველი. შედგენილი გ. გაბიჩვაძისაგან. - თხზ. ტ. V, გვ. 648-652.
• გოგებაშვილი ი. - ქართული ხელნაწერის ნიმუშების შესახებ. - თხზ. ტ. V, გვ. 647.
• გოგებაშვილი ი. - შენიშვნა ქართული ზმნის შესახებ. - თხზ. ტ. II, გვ. 125-135.
• გოგებაშვილი ი. - შენიშვნები შენიშვნებზე (პასუხად ახალციხელ კრიტიკოსს). - მმბ, 1896, N_ 9, განყ. II, გვ. 42-62. სახელმძღვანელო "დედა ენის" შესახებ.
• გოგებაშვილი ი. - ცოტა მეტი სინათლე. - ჟურნ. "ცნობის ფურცელი", 1905, N_ 2879, გვ. 2-3. პასუხად ბ-ნს ალექსი ჭიჭინაძეს.
• გოგებაშვილი ი. - წკიპარტის ნიმუში. - გაზ. "დროება", 1883, IV, 1, N_ 68, გვ. 1-3. პასუხად ალ. მირიანაშვილსა "დედა ენისა" და ბუნების კარის" წინააღმდეგ გამოლაშქრების პასუხად.
- იაკობ გოგებაშვილის სახელმძღვანელოების ბიბლიოგრაფია, თბ., 1978, 30 გვ.
- იაკობ გოგებაშვილის დედა ენის 100 წელი. თბ., 1976, 35 გვ.
- იაკობ გოგებაშვილის დედა ენის 100 წელი. დამხმ. მასალები სკოლებში საიუბილეო დღეების ჩასატარებლად, თბ., 1976, 21 გვ.
• გოგელია ა. - გასაოცარი პედაგოგი. - გაზ. "კომუნისტი", 1981, 13 ივნისი. დედაენის სიწმინდის დაცვის საჭირბოროტო საკითხისათვის.
• გოგიავა კ. - ქართული ენის თავგადასავალი. - გაზ. "საბჭოთა აფხაზეთი", 1970, 17 სექტემბერი.
• გოგიბერიძე ბ. - ჩვენი სოფლის ტოპონიმიკა. - გაზ. "კომუნიზმის განთიადი" (ჩოხატაური), 1965, 4 ნოემბერი. სოფ. ქვენობანი, ჩოხატაურის რ-ნი.
• გოგიბერიძე ვ. - გავაძლიეროთ დედაენის სწავლება. - გაზ. "სამგორი" (გარდაბანი), 1970, 12 მარტი. საქ. სსრ საშ. სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში.
• გოგიბერიძე ვ. - დავაწესოთ ანბანის დღესასწაული. - გაზ. "სახალხო განათლება", 1979, 6 აპრილი.
• გოგიბერიძე ვ. - დავიცვათ ენის სიწმინდე. გალაქტიონი - ჩვენი მშობლიური ენის მეხოტბე და მქადაგებელი. - გაზ. "მცხეთა", 1973, 20 თებერვალი.
• გოგიბერიძე ვ. - "დედა ენის თავისუფლება...": ლენინი ეროვნული ენების შესახებ. - გაზ. "საბჭოთა აფხაზეთი", 1983, 7 იანვარი.
• გოგიბერიძე ვ. - ენა - სიმდიდრე. - გაზ. "განთიადი" (კასპი), 1969, 21 ოქტომბერი. ქართული ენის სიწმინდისათვის.
• გოგიბერიძე ვ. - ეროვნული ენების საკითხი. - გაზ. "ივრის განთიადი" (საგარეჯო), 1982, 19 ოქტომბერი.
• გოგიბერიძე ვ. - "ვეფხისტყაოსნის" ერთი სტრიქონის შესახებ. - გაზ. "ოქტომბრის გზით" (ქარელი), 1976, 14 თებერვალი.
• გოგიბერიძე ვ. - "ვეფხისტყაოსნის" ერთი სტრფის გამო. - გაზ. "ლიტერატურული საქართველო", 1966, 6 სექტემბერი, N_ 37(1518), გვ. 4.
• გოგიბერიძე ვ. - საამაყო ენა. - გაზ. "განთიადი" (კასპი), 1973, 21 აგვისტო. ქართული ენის შესახებ.
• გოგიბერიძე ვ. - სიტყვა "ჩინს" გაგებისათვის. - გაზ. "შრომის დროშა" (გეგეჭკორი), 1981, 18 ივლისი.
• გოგიბერიძე ვ. - ქართული ენის თავგადასავალი. - გაზ. "წიგნის სამყარო", 1970, 10 ივნისი. რეც. შ. ძიძიგურის წიგნზე " ქართული ენის თავგადასავალი".
• გოგიბერიძე ვ. - შევიტანოთ გრამატიკის სახელმძღვანელოში. - გაზ. " წიგნის სამყარო", 1970, 8 აპრილი. ქართული ენის სიძველეთა მასალების შეკრების შესახებ.
• გოგიბერიძე მ. - ნ. მარი, ნაპერწკლები და შენიშვნები იაფეტური თეორიის შესახებ. - ჟურნ. "მნათობი", 1924, N_ 5, გვ. 231-237; ჟურნ. "ჩვენი მეცნიერება", 1924, N_ 2, გვ. 132-134.
• გოგიბერიძე რ. - მევენახეობა-მეღვინეობის ლექსიკა ზემო გურჯაანში შეკრებილი მასალების მიხედვით. - გორის პედ. ინს-ტის სტუდ. V სამცნ. კონფ., თეზისები, გორი, 1952, გვ. 51-52; საქ. სსრ პედ. ინს-ტების IV სამეცნ. კონფ., თეზისები, სტალინირი, 1952, გვ. 34-35.
• გოგინაშვილი ო. - "რემონტი" თუ შეკეთება?" - გაზ. "თბილისი", 1960, 12 სექტემბერი.
• გოგიტიძე ნ. - გაზეთი "ნოვოე ობოზრენიე" საქართველოს სკოლებში ქართული ენის უფლებებისათვის ბრძოლაში. - თსუ XV სესია, თეზისები, თბ., 1972, გვ. 37.
• გოგიჩაიშვილი თ. - რა დააშავა "მამამ". - გაზ. "ახალი კოლხეთი" (ფოთი), 1971, 27 მარტი. ქართული ენის სიწმინდის დასაცავად.
• გოგიჩაიშვილი მ. - ანტონ ბაგრატიონისადმი მიძღვნილ სესიაზე (1971 წლის 10 მარტს), მაცნე, 1971, N_ 3, გვ. 189-190.
• გოგიჩაძე გ. - პასუხი ჭიაურელს (წკრიალზე ქართული ენისა და სიმღერის ურთითერდამოკიდებულებისათვის. - ჟურნ. "საბჭოთა ხელოვნება", 1971, N_ 8). - ჟურნ. "საბჭოთა ხელოვნება", 1978, N_ 2, გვ. 57-59. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გოგიჩაძე გ. - ქართული ენის ფონეტიკურ თავისებურებათა საკითხისათვის ვოკალურ ხელოვნებაში. - ჟურნ. "საბჭოთა ხელოვნება", 1960, N_ 5, გვ. 74-77.
• გოგიჩაძე გ. - ქართული ენის ფონეტიკური თავისებურებანი და სასიმღერო ხმის დაყენება, თბ., 1969, 64 გვ.
• გოგლიჩიძე ც. - ნივთობრიობითი ზედსართავი სახელების სემანტიკური კლასიფიკაცია. - ჟურნ. "უცხოური ენები სკოლაში", 1973, N_ 4, გვ. 3-8.
• გოგლიჩიძე ც. - პასივობის გამომხატველი არსებითი სახელები თანამედროვე გერმანულ ენაში და მათი ქართული შესატყვისობანი. - მაცნე, 1979, N_ 1, გვ. 119-128. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გოგოლაური ე. - სერიოზულად მოვეკიდოთ ტოპონიმიკური მასალების შეგროვებას. - გაზ. "კომუნიზმის გზა" დუშეთი), 1971, 23 სექტემბერი.
• გოგოლაური თ. - ფშაური კილოს თავისებურებანი. - მაცნე, 1978, N_ 3, გვ. 111-130. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გოგოლაური თ. - ძირითადი ფონეტიკური პროცესები ფშაურ კილოში. - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1972, N_ 1, გვ. 21-26.
• გოგოლაშვილი გ. - -ავ და -ამ თემისნიშნიან ზმნათა ვნებითი გვარის ფორმათა შესახებ ახალ ქართულში. - XLIV სამეცნ. სესია, 1986, 11-13 ივნისი, თეზისები, 1986, გვ. 14.
• გოგოლაშვილი გ. - -ავ ელემენტიან მოდიოაქტიურ ზმნათა შესახებ ქართულში. - ენათმეცნ. ინს-ტის ასპ. და ახ. მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1979, გვ. 21-22.
• გოგოლაშვილი გ. - დრო-კილოთა მეორე სერიის ნაკვთეულთა წარმოების ზოგი საკითხი დიალექტებში. - III რესპ. სესია, თეზისები. თბ., 1981, გვ. 27-29.
• გოგოლაშვილი გ. - დრო-კილოთა მეორე სერიის ფორმები ახალ ქართულში. - თბ., 1984, 121 გვ. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გოგოლაშვილი გ. - ევ, ივ სუფიქსიანი ვნებითი გვარის ფორმათა შესახებ ქართულში. - "საენათმეცნირო საუბრების" თეზისები, თბ., 1984, გვ. 11-13.
• გოგოლაშვილი გ. - ერთი ზმნუი ძირის (ცემა) შედგენილობისათვის ქართულში. - მაცნე, 1985, N_ 1, გვ. 92-97. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გოგოლაშვილი გ. - ე სუფიქსიანი ნამყო ჯირითადი ქართულში. - ენათმეცნ. ინს-ტის ასპ. და ახ. მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1978, გვ. 18-19.
• გოგოლაშვილი გ. - ვინის საკითხისათვის -ევ სუფიქსიან ზმნათა ფორმებში. - მოამბე, ტ. 88, N_ 2, 1977, გვ. 493-496. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გოგოლაშვილი გ. - ვნებითი გვარის ნასახელად ზმნათა საყრდენი ფუძის შესახებ. - კრებ. "ენათმეცნიერბა", 1977, ტ. 187, გვ. 5-12. - რეზ. რუს. და გერმ. ენაზე.
• გოგოლაშვილი გ. - ზმნისწინისეულ ხმოვანთა ცვლასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი დიალექტებში. - სმამ, ტ. 75, N_ 3, 1974, გვ. 741-744. - რეზ. რუს. და ინგლ. ენაზე.
• გოგოლაშვილი გ. - "იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეულის" მეხუთე ტომი. - თსუ შრ., ტ. 217, გვ. 326-328.
• გოგოლაშვილი გ. - კარგად დაწყებული დიდი საქმე. - გაზ. "სახალხო განათლება", 1979, 23 მარტი. "იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეულის" მეხუთე ტომის გამოსვლის გამო.
• გოგოლაშვილი გ. - ლაპარაკობს კლდიაშვილის პერსონაჟი. - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1981, N_ 1, გვ. 68-72.
• გოგოლაშვილი გ. - მესამე სუბიექტური პირის მრავლობითობის ნარიან მაწარმოებელთა ურთიერთ-მიმართების საკითხისათვის. - სმამ, ტ. 86, N_ 3, 1977, გვ. 217-220. - რეზ. რუს. და ინგლ. ენაზე.
• გოგოლაშვილი გ. - მჟღერთა პოზიციური დაყრუებისათვის ქართული ენის დიალექტებში. - V რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1983, გვ. 23-24.
• გოგოლაშვილი გ. - ნაკვთეულთა სისტემა და უღვლილების ტიპები ახალ ქართულში. - ენათმეცნ. ინს-ტის XVI სამეცნ. სესია, თბ., 1984, გვ. 8-13.
• გოგოლაშვილი გ. - ნამყოს სახეობათა წარმოების ერთგვაროვანი პრინციპისათვის ძველ ქართულში. - იკე, ტ. 23, 1975, გვ. 69-74. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გოგოლაშვილი გ. - ნამყოს სახეობათა წარმოების ერთგვაროვანი პრინციპისათვის ძველ ქართულში. - ენათმეცნ. ინს-ტის XXXVII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1981, გვ. 30-31.
• გოგოლაშვილი გ. - ნამყოს ძირითადის წარმოება ახალ ქართულში. - მაცნე, 1980, N_ 3, გვ. 130-142. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გოგოლაშვილი გ. - ნასახელარ ზმნათა ფუძის საკითხისათვის ქართულში. - ენათმეცნ. ინს-ტის XVIII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1985, გვ. 15-16.
• გოგოლაშვილი გ. - პრეფიქსული სიტყვაწარმოება ქართულში. - თსუ სტუდ. XXXII სამეცნ. კონფ. თეზისები, თბ., 1970, გვ. 7-8.
• გოგოლაშვილი გ. - საინტერესო ენათმეცნიერული კრებული. - გაზ. "სახალხო განათლება", 1974, 19 აპრილი. რეც.
• გოგოლაშვილი გ. - სახელთა ფუძისეული ხმოვნის რედუქციასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი ქართულში. - თსუ ფილოლოგთა I კონფ., მასალები, თბ., 1975, გვ. 15.
• გოგოლაშვილი გ. - სახელთა პრეფიქსული წარმოება ქართულში. - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1975, N_ 3, გვ. 21-24.
• გოგოლაშვილი გ. - სუპლეტივიზმი ნაკვთთა წარმოებაში. - VIII რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1986, გვ. 19-20.
• გოგოლაშვილი გ. - სუბიექტური მესამე პირის -ს, -ა, ო სუფიქსის განაწილებისათვის ახალ ქართულში. - კრებ. "საენათმეცნიერო ძიებანი", თბ., 1983, გვ. 46-53. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გოგოლაშვილი გ. - უწყვეტლის წარმოების საკითხისათვის ქართულში. - საქ. ენის კათედრათა კონფ., თეზისები, თბ., 1980, გვ. 15-17.
• გოგოლაშვილი გ. - ფორმისა და შინაარსის ურთიერთმიმართებისათვის ერთპირიან ნასახელარ ზმნებში. - თსუ შრ., 1981, ტ. 217, გვ. 50-56. - რეზ. რუს. და ინგლ. ენაზე.
• გოგოლაშვილი გ. - ფუძეში ე ხმოვნის შემცველი ერთი ტიპის ზმნათა შესახებ ქართულში. - თსუ შრ., 1981, ტ. 7, გვ. 11-19.
• გოგოლაშვილი გ. - ქართულ ზმნას ეძღვნება. - გაზ. "თბილისის უნივერსიტეტი", 1977, 17 ივნისი. რეც.
• გოგოლაშვილი გ. - ხმალაძე თ. ქართული ენის სიწმინდისათვის. - "ლიტერატურული საქართველო", 1982, 12 თებერვალი, გვ. 16.
• გოგოლაშვილი გ. - ქვემოიმერული დიალექტის ჩვენების მნიშვნელობა სუბიექტური მესამე პირის ნიშანთა სისტემაში მომხდარი ცვლილებების ისტორიისათვის. - VII რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1985, გვ. 25-26.
• გოგოლაშვილი გ. - შორეულ წარსულში დანახული ერთიანობა. - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1980, N_ 1, გვ. 119-124. იბერიულ-კავკასიურ ენათა ურთიერთობისათვის.
• გოგოლაშვილი გ. - "წელიწდეულის" მეოთხე ტომი. - "თბილისის უნივერსიტეტი", 1979, 23 თებერვალი. რეც.
• გოგოლაშვილი ვ. - ქართულ-რუსული სასაუბრო. - გაზ. "სახალხო განათლება", 1975, 21 მარტი. რეც.
• გოგოლაშვილი რ. - ზოგიერთი უზუსტობის შესახებ ფ. ენგელსის ნაშრომის თარგმანში.
• გოგოლაძე გ. - დავიცვათ მშობლიური ენის სიწმინდე. - გაზ. "გამარჯვების გზა" (ხაშური), 1983, 19 ივლისი.
• გოგოლაძე ვ. - სინტერესო გამოცემები სვანეთის წარსულზე. - გაზ. "სახალხო განათლება", 1965, 27 იანვარი, N_ 4(1844), გვ. 4.
• გოგოლაძე ვ. - ქართულ-რუსული სასაუბრო. - გაზ. "სახალხო განათლება", 1975, 21 მარტი. რეც.
• გოგოლაძე ი. - პალიასტომის ტბის საიდუმლოება. - გაზ. "წინსვლა" (სამტრედია), 1966, 3 ნოემბერი. სახელწოდების წარმოშობის ისტორიიდან.
• გოგოლი ს. - სიტყვათა გადატანის შესახებ (ქართულ ენაში). - გაზ. "სახალხო განათლება", 1964, 30 სექტემბერი, გვ. 2.
• გოგოტიშვილი ბ. - ამაგდარი მეცნიერი, აღმზრდელი, მამულიშვილი. - გაზ. "ლენინის დროშა" (მახარაძე), 1977, 21 მაისი. ა. შანიძე.
• გოგოტიშვილი ბ. - მადლიერების გრძნობით. - გაზ. "ლენინის დროშა" (მახარაძე), 1967, 11 მაისი. აკაკი შანიძის დაბადების 80 წლისთავი.
• გოგოძე მ. - კუთხური სიტყვების შეკრებისათვის. - გაზ. "განთიადი" (ვანი), 1966, 13 აგვისტო.
• გოგოჭური გ. - იხ. რევიშვილი შ., გოგოჭური გ. გამოჩენილი....
• გოგოჭური გ. - დაძაბულობის ველი ქართულ წინადადებაში. - თსუ შრ., 1981, ტ. 217, გვ. 57-71. - რეზ. რუს. და გერმ. ენაზე.
• გოგოჭური გ. - იხ.პერსონაჟის ენობრივი პორტრეტი და მისი ტრანსფორმაცია თარგმანში. - ჟურნ. "საუნჯე", 1981, N_ 5, გვ. 308-314. ეხება ქართულ ენას.
• გოგოჭური გ. - ჩარჩოიანი კონსტრუქციები ქართულში. - თსუ შრ., ტ. 262, 1985, გვ. 27-34. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გოგრიჭიანი მ. - აკაკი - მებრძოლი ლიტერატურული ენის დამკვიდრებისათვის. - გაზ. "კომუნიწმის დროშით" (ბორჯომი), 1960, 4 ნოემბერი.
• გოგრიჭიანი მ. - ილია და ქართული ენის საკითხი. - გაზ. "ბორჯომი", 1978, 18 მაისი.
• გოგრიჭიანი მ. - მრავალგზისობა ფშაურში (ვაჟა-ფშაველას პოემების მიხედვით). - გორის პედ. ინს-ტის სტუდ. IV სამეცნ. კონფ., თეზისები, 1951, გვ. 32-33.
• გოგრიჭიანი მ. - რაჭული კილოს გლოლური მეტყველების ლექსიკა. - საქ. სსრ პედ. ინს-ტების სტუდ. III სამეცნ. კონფ., თეზისები, 1950.
• გოგსაძე მ. - , უკლება ალ. ზოგიერთ სახელწოდებათა ტოპონიმიკური მიმოხილვა, ისტორია-გეოგრაფიის მასწავლებელთა დასახმარებლად. - გაზ. "წინსვლა" (სამტრედია), 1972, 11, 13 იანვარი.
• გოგსაძე ჯ. - ქუთაისისა და მისი მიდამოების გეოგრაფიულ სახელწოდებათა ტოპონიმიკის საკითხისათვის. - ქუთ. პედ. ინს-ტის სტუდ. XX სამეცნ. სესია, ქუთაისი, თეზისები, 1960, გვ. 25-26.
• გოგუა გ. - ესპანურ-ქართული ლექსიკონი, თბ., 1970, 207 გვ.
• გოგუაძე ა. - სწორი მეტყველებისა და წერის კულტურისათვის. - გაზ. "ოქტომბრის გზით" (ბათუმი), 1944, 4 ოქტომბერი, N_ 37, გვ. 2.
• გოგუაძე გ. - მშობლიური ენის სწავლების მაღალი ხარისხისათვის. - გაზ. "კომუნისტი", 1933, N_ 131(3687), 9 ივნისი, გვ. 3.
• გოგუაძე ვ. - გრამატიკა და ცოცხალი სიტყვა. - ჟურნ. "განთიადი", 1975, N_ 6, გვ. 152-159. სკოლაში გრამატიკის სწავლების მეთოდებისა და ხერხების გარდაქმნისათვის. შ. ძიძიგურის კომენტარი.
• გოგუაძე ვ. - ენისი ტრადიციები. - გაზ. "ელმავალმშენებლი" (თემქა), 1979, 18 აპრილი. ქართული ენის სიმტკიცისათვის.
• გოგუაძე მ. - ქართული შრიფტკასა. - ჟურნ. "ტექნიკა და შრომა", 1935, N_ 10-11, გვ. 503-512.
• გოგუაძე ნ. - "გიორგი მთაწმინდელის ცხოვრების" ენა - ფილოლოგიური ძიებანი, I, თბ., 1964, გვ. 25-59.
• გოგუაძე ნ. - გრიგოლ ორბელიანის ენა. - თსუ შრ., ტ. 71, 1959, გვ. 51-71. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გოგუაძე ნ. - გრიგოლ ორბელიანის თხზულებათა ტექსტის დადგენისათვის. - საქ. სსრ მეცნ. აკად. ხელნაწერთა ინს-ტის მოამბე, I, 1959, გვ. 149.
• გოგუაძე ნ. - თანდებულიანი ნაცვალსახელები ქართულში. - საქ. მეცნ. აკად. ხელნაწერთა ინს-ტის მოამბე, V, 1963, გვ. 7-16. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გოგუაძე ნ. - იოანე ბატონიშვილის "გრამატიკა". - საქ. მეცნ. აკად. ხელნაწერთა ინს-ტის მოამბე, IV, 1963, გვ. 79-91. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გოგუაძე ნ. - ი. ჭავჭავაძისა და გრ. ორბელიანის საერთო შეხედულებანი ქართული სალიტერატურო ენის განვითარებაზე. - თსუ შრ., ტ. 69, 1958, გვ. 213-221. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გოგუაძე ნ. - კახურის თავისებურებანი. - თსუ სტუდ. შრ. კრებ., ტ. VII, 1955, გვ. 257-267; თსუ სტუდ. XVI სამეცნ. კონფ. თეზისები, 1953, გვ. 169-170.
• გოგუაძე ნ. - მცირე წინასწარმეტყველთა საკითხავები მეტაფრასულ კრებულებში. - კრებ. "მრავალთავი", IX, თბ., 1981, გვ. 5-10. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გოგუაძე ნ. - ნაცვალსახელი თავისი ქართულში. საქ. მეცნ. აკად. ხელნაწერთა ინს-ტის მოამბე, II, 1960, გვ. 43-50. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გოგუაძე ნ. - "რაჲ" ნაცვალსახელი განსაზღვრებითის ფუნქციით ქართულში. - მაცნე, 1968, N_ 1, გვ. 250-254.
• გოგუაძე ნ. - "სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრების" ტექსტისა და ენის საკითხები. - ფილოლოგიური ძიებანი, I, თბ., 1964, გვ. 7-23. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გოგუაძე ნ. - სექტემბრის მეტაფორების ათონური ნუსხა. - კრებ. "მრავალთავი", ტ. 12, თბ., 1986, გვ. 101-113. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გოდაბრელიძე ლ. - იხ. თამარაშვილი ლ., გოდაბრელიძე ლ. მანქანური თარგმანი.
• გოდერძიშვილი ი. - იხ. მაზიაშვილი გ., მენთეშაშვილი ფ., გოდერძიშვილი ი.
• გოდერძიშვილი ლ. - საქმის ასეთი გაჭიანურება. - გაზ. "თბილისი", 1961, 3 აგვისტო. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის დროზე გამოცემისათვის.
• გოზალიშვილი გ. - ერთი წერილის უცნობი ვარიანტი. - გაზ. "სახალხო განათლება", 1960, 19 ოქტომბერი, N_ 42, გვ. 4. იაკობ გოგებაშვილის წერილზე "დაბალი ღობე".
• გოზალიშვილი შ. - ალექსანდრე ხახანაშვილის დაბადების 100 წლისთავისათვის. - გაზ. "გამარჯვება" (გორი და ხაშური), 1964, 11 იანვარი.
• გოზალიშვილი შ. - ამაგდარი მეცნიერი. ალ. ცაგარელის უცნობი წერილები. - გაზ. "კომუნისტის" პუბლიკაცია. - გაზ. "კომუნისტი", 1964, 15 ნოემბერი. ი. ჭავჭავაძისადმი.
• გოზალიშვილი შ. - დავით ჩუბინაშვილის ნაღვაწი და ნაანდერძევი. - ჟურნ. "მწიგნობარი", 1980, N_ 1, გვ. 156-168.
• გოზალიშვილი შ. - დავით ჩქოტუას უცნობი წერილები "ვეფხისტყაოსნის" შესახებ. - ჟურნ. "მნათობი", 1966, N_ 12, გვ. 136-144.
• გოზალიშვილი შ. - ერის დიდი მემატიანე. - გაზ. "ლიტერატურული საქართველო", 1966, 22 აპრილი, N_ 17(1498), გვ. 3. ივ. ჯავახიშვილის დაბადების 90 წლისთავი.
• გოზალიშვილი შ. - ვაჟა-ფშაველას ხელნაწერები. - გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტი", 1961, 27 აპრილი, გვ. 3.
• გოზალიშვილი შ. - ილია ოქრომჭედლიშვილი. - გაზ. "ლიტერატურული გაზეთი", 1958, 30 მაისი, გვ. 4. დაბადების 120 წლისთავის გამო.
• გოზალიშვილი შ. - მეხურელნი. - გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტი", 1957, N_ 87, 20 ივლისი, გვ. 3. ექვთიმე მთაწმინდელის "ხალხთა წარმოშობის წიგნში" მოხსენებული ტერმინის "მეხურელების" შესახებ.
• გოზალიშვილი შ. - მოსე ჯანაშვილი. - გაზ. "ლიტერატურული გაზეთი", 1955, 15 აპრილი. დაბადებიდან 100 წლისთავის გამო.
• გოზალიშვილი შ. - სერგეი მესხის წერილები აკაკი წერეთლისადმი. - საქ. მეცნ. აკად. ხელნაწერთა ინს-ტის მოამბე, III, თბ., 1961, გვ. 165-188. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გოთუა ლ. - ბურჯი მშობლიური ენისა. - გაზ. "კომუნისტი", 1965, 1 აპრილი. რეც.
• გოთუა ლ. - ლამაზი მთების იქით... - გაზ. "ლიტერატურული საქართველო", 1973, 30 მარტი. ქართული ენის სიწმინდის დაცვის საკითხებზე.
• გოთუა ლ. - მერცხლად მოფრენილი საქართველოდან. - გაზ. "სამშობლო", 1972, 10 ნოემბერი. "დედა ენა" უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს.
• გოთუა ლ. - მეცნიერული ჟურნალის არამეცნიერული რეცენზიის გამო. - გაზ. "ლიტერატურული საქართველო", 1963, 4 ოქტომბერი, სმამ-ში (1963 წ. N_2) დაბეჭდილი ც. კიკვიძის წერილის გამო - ალ. ნეიმანის "ქართულ სინონიმთა ლექსიკონის" შესახებ.
• გოთუა ლ. - სიტყვიერი სამყაროს კაცი. - გაზ. "ლიტერატურული საქართველო", 1967, 14 ივლისი. ა. ნეიმანის გარდაცვალების გამო.
• გოთუა ლ. - ფრიად მომწიფებული საკითხი (ქართული თვლის სისტემის შესახებ). - ჟურნ. "ცისკარი", 1960, N_ 12, გვ. 151-153.
• გოილაძე ვ. - ულუმბოს მთის განმარტებისათვის. - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1975, N_ 1, გვ. 29-30.
• გოილაძე ვ. - შორაპნის ეტიმოლოგია. - ჟურნ. "ისტორია, საზოგადოებათმცოდნეობა, გეოგრაფია სკოლაში", 1980, N_ 4, გვ. 38-41.
• გოკიელი ა. - ერთხელ კიდევ ეკონომიური ტერმინოლოგიის ზოგიერთი საკითხის შესახებ. - თსუ შრ., ტ. 100, 1963, გვ. 289-311. - რეზ. რუს. ენაზე. - ჟურნ. "საქართველოს ეკონომისტი", 1963, N_ 10, გვ. 74-77.
• გოკიელი ა. - ორი ეკონომიური ტერმინის გამო. - გაზ. "თბილისი", 1975, 8 სექტემბერი. "რეპროდუქცია" და "ეკონომიკური".
• გოკიელი ლ. - ერთიანი ლიტერატურული ენა და ქართული თეატრი. - გაზ. "ლიტერატურა და ხელოვნება", 1951, 28 იანვარი.
• გოლეთიანი გ. - გურგენიძე ნ., კანდელაკი თ. გამოჩენილი მეცნიერი, აღმზრდელი. - გაზ. "სოფლის ცხოვრება", 1971, 19 ნოემბერი. დ. მგელაძის დაბადების 80 წლისთავის გამო.
• გოლეთიანი გ. - დამატება რუსულ და ქართულ ენებში. - ჟურნ. "კომუნისტური აღზრდისათვის", 1958, N_ 4, გვ. 24-32.
• გოლეთიანი გ. - დროა ლექსიკონიც შედგეს. - გაზ. "კომუნისტი", 1970, 19 აგვისტო. რუსულში ხმარებული ქართული სიტყვების ლექსიკონის გამო.
• გოლეთიანი გ. - ზოგიერთი რუსული მიმღეობური კონსტრუქციის ქართული შესატყვისობისათვის. - ჟურნ. "კომუნისტური აღზრდისათვის", N_ 12, 1959, გვ. 35-40.
• გოლეთიანი გ. - მნიშვნელოვანი შენაძენი. - გაზ. "კომუნისტი", 1983, 5 ოქტომბერი. "რუსულ-ქართული ლექსიკონის" გამოსვლის გამო.
• გოლეთიანი გ. - ნაცვალსახელი რუსულ და ქართულ ენებში. - თსუ III სამეცნ. სესია, თეზისები, 8-11 აპრილი, 1958.
• გოლეთიანი გ. - ნაცვალსახელი რუსულ და ქართულ ენებში. - თსუ შრ., ტ. 71, ფილოლოგ. მეცნ. სესია, I, თბ., 1959, გვ. 213-221.
• გოლეთიანი გ. - რუსული ენის ზოგიერთი არსებითი და ზედსართავი სახელის შესატყვისობისათვის ქართულში. - ჟურნ. "კომუნისტური აღზრდისათვის", 1955, N_ 6, გვ. 40-45.
• გოლეთიანი გ. - რუსული ზოგიერთი მიმღეობური კონსტრუქციის ქართული შესატყვისები. - თსუ IV სამეცნ. სესია, თეზისები, 19-21 მაისი, 1959.
• გოლეთიანი გ. - ქართულ-რუსული სასაუბრო. - თბ., 1974, 178 გვ. თბ., 1976, თბ., 1978, თბ., 1981, თბ., 1982, თბ., 1984.
• გოლეთიანი გ. - შეპირისპირებითი მეთოდი ქართული და რუსული ენების სწავლებისას. - ჟურნ. "სკოლა და ცხოვრება", 1962, N_ 2, გვ. 31-35.
• გოლეთიანი რ. - მესამე პირდაპირი ობიექტის თავისებურებანი "ვეფხისტყაოსანში". - გაზ. "განთიადი" (ონი), 1966, 14 მაისი.
• გოლეთიანი რ. - ტმესი "ვეფხისტყაოსანში". - გაზ. "განთიადი" (ონი), 1966, 16 აპრილი.
• გოლეთიანი რ. - "ფიქრნი მტკვრის პირას" და ძველი ქართულის ენობრივი ფორმები. - გაზ. "განთიადი" (ონი), 1968, 10 ოქტომბერი.
• გოლიაძე ხ. - გავამდიდროთ ენის საუნჯე. - გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტი", 1971, 13 აპრილი.
• გომართელი ივ. - აჭარლები და "აჩიკ-სოზი" - ჟურნ. "ცხოვრება", ქუთაისი, 1917, N_ 3, გვ. 27. გაკრიტიკებულია ბაქოს გაზ. "აჩიკ-სოზი" აჭარლებისშესახებ გამოქვეყნებული წერილის გამო.
• გომბორელი ზ. - ენათმეცნიერულ-ფოლკლორული ექსპედიაცია. - გაზ. "კოლმეურნე" (სიღნაღი), 1975, 28 აგვსიტო.
• გომიაშვილი ლ. - სინტაქსური სიღრმე, როგორც სტილთა განმასხვავებელი საშუალება. - ჟურნ. "უცხოური ენები სკოლაში", 1974, N_ 1, გვ. 3-8.
• გონაშვილი დ. - ბუმბულო - გაზ. "ლიტერატურული საქართველო", 1972, 12 მაისი. ა. მაყაშვილის "ბოტანიკური ლექსიკონის" გამო.
• გონაშვილი დ. - ბუმბულო - გაზ. "კოლმეურნე" (სიღნაღი), 1971, 9 თებერვალი. ქართული ლექსიკის საკითხები.
• გონიაშვილი თ. - к ნაწილაკისა და -იე სუფიქსის ურთიერთობისათვის ჩაჩნურში. - იკე, XIII, თბ., 1962, გვ. 251-258. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გონიაშვილი თ. - დიალექტიზმებისათვის ჰადიშის ძეგლში. - ენიმკის მოამბე, ტ. IV2, 1939, გვ. 115-162.
• გონიაშვილი თ. - ლექსიკური შეხვედრები ჩაჩნურისა და ქართელურ ენებთან. - ენიმკის მოამბე, ტ. 5-6, 1940, გვ. 575-632. - რეზ. რუს. და ფრაგ. ენაზე.
• გონიაშვილი თ. - ქართველთა და ნახთა კულტურული კონტაქტიდან. - "კავკასიის ეთნოგრაფიული კრებული. III, მთიულეთის ეთნოგრაფიული ნარკვევები", თბ., 1971, გვ. 213-217. - რეზ. რუს. ენაზე. ტერმინების "ჯუარი" და "ეკლესია" - სესხების შესახებ ნახურ ენებში.
• გონიაშვილი თ. - - იხ. აბულაძე ი. და გონიაშვილი თ. ქართული ენა...
• გონიაშვილი თ. - - იხ. აბულაძე ი. და გონიაშვილი თ. ქართული ენის სახელმძღვანელლო...
• გორგაძე ა. - 1100 წლის წინ. - გაზ. "სამგორი", 1964, 12 დეკემბერი. სინური მრავალთავის ხელნაწერის აღმოჩენის შესახებ.
• გორგაძე ა. - დიდი მეცნიერი - ლექსიკოგრაფი. - გაზ. "კომუნისტი", 1964, 8 ოქტომბერი. დ. ჩუბინაშვილის დაბადების 150 წლისთავის გამო.
• გორგაძე ა. - სინური მრავალთავი. - გაზ. "წინსვლა" (წულუკიძე), 1964, 19 დეკემბერი. პირველი ქართული თარიღიანი ხელნაწერის 1100 წლისთავის გამო.
• გორგაძე ა. - ქართული ენა ჩვენს სკოლებში. - ჟურნ. "ალიონი", 1918, N_ 6, გვ. 4.
• გორგაძე ა. - ქართული კულტურის განძი. - გაზ. "საბჭოთა აფხაზეთი", 1965, 9 იანვარი. ქართული პირველი თარიღიანი ხელნაწერის 1100 წლისთავის გამო.
• გორგაძე ა. - ქართული კულტურის ქომაგი და დიდი მეცნიერი. - გაზ. "საბჭოთა ოსეთი", 1964, 15 ნომებერი. ა. ცაგარელის დაბადებიდან 120 წლისთავის გამო.
• გორგაძე გ. - დედა ენის სიწმინდისათვის. - გაზ. "კოლექტიური შრომა" (ხულო), 1970, 19 მარტი.
• გორგაძე გ. - ხუცური ანბანის შესახებ. - გაზ. "სახალხო საქმე", 1919, N_ 462, გვ. 4.
• გორგაძე ი. - წიგნის გამოცემის სამსახურში: ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების 100 წლისთავი. - გაზ. "წიგნის სამყარო", 1980, N_ 10, გვ. 3.
• გორგაძე ლ. - სირია დ. მოდალობის კატეგორიის რეალიზაცია ინგლისურსა და ქართულ ენებში. - ჟურნ. "უცხოური ენები სკოლაში", 1983, N_ 4, გვ. 48-55.
• გორგაძე ს. - ბესიკის ავტობიოგრაფია აღმოჩნდა. - გაზ. "ბახტრიონი",1922, N_ 1, 3 ივლისი, გვ. 3.
• გორგაძე ს. - ახალი ქართული სალიტერატურო ქართული. - ჟურნ. "ქართული მწერლობა", 1929, N_ 3, გვ. 80-87, N_ 4, გვ. 68-80. პროსპექტი სადავო ფორმების მოსაწესრიგებლად.
• გორგაძე ს. - იხ. შანიძე ა., ბერიძე ვ., გორგაძე ს. სალიტერატურო...
• გორგაძე ს. - ქართული მართლწერა. - გაზ. "საქართველო", 1915, N_ 159, 160.
• გორგაძე ც. - ქართული ფილოლოგიის მოძღვარი. - გაზ. "ჭიათურის მაღაროელი", 1977, 25 მაისი. ა. შანიძის დაბადების 90 წლისთავის გამო.
• გორგიჯანიძე ფ. - ქართულ-არაბულ-სპარსული ლექსიკონი. თბ., 1896, XII, 62 გვ.
• გორდეზიანი ბ. - ბოლო მოეღოს ასოების დამახინჯებას. - გაზ. "თბილისი", 1967, N_ 110(4261), 13 მაისი, გვ. 3.
• გორდეზიანი ბ. - გავუფრთხილდეთ, სრულვყოთ ქართული მხატვრული შრიფტი. - გაზ. "თბილისი", 1959, 4 ოქტომბერი. N_ 236, გვ. 3.
• გორდეზიანი ბ. - ისევ მთავრული ასოების გამო. - გაზ. "ლიტერატურული საქართველო", 1967, 11 აგვისტო. დისკუსია ქართული დამწერლობისათვის.
• გორდეზიანი ბ. - ქართული სასტამბო შრიფტების ცნოაბრი-კატალოგი. - თბ., 1965, 96 გვ.
• გორდეზიანი რ. - ბგერათმონაცვლეობის ძირითადი ტიპები წინა ბურძნულსა და ქართველურში. - თსუ შრ., 1984, N_ 3-4, გვ. 149-167. - რეზ. რუს. და გერმ. ენაზე.
• გორდეზიანი რ. - ეგეოსურ-ქართველურ ენობრივ პარალელთათვის. - თსუ XII სამეცნ. სესია, V, 1968, თეზისები.
• გორდეზიანი რ. - ეტრუსკული და ქართველური. - თბ., 1980, 93 გვ. - რეზ. რუს. და გერმ. ენაზე.
• გორდეზიანი რ. - "ილიადა" და ეგეოსური მოსახლეობის ისტორიისა და ეთნოგენეზის საკითხები. - თბ., 1970, გვ. 217-241.
• გორდეზიანი რ. - "ფაზისის" ეტიმოლოგიისათვის. - თსუ შრ., B2, 1971, გვ. 181-186. - რეზ. რუს. და ინგლ. ენაზე.
• გორდეზიანი რ. - წინაბერძნული კულტურა და ქართველოლოგია. - გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტი", 1971, 20 ნოემბერი.
• გორდეზიანი რ. - წინა ბერძნული და ქართველური. - თბ., 1985, 222 გვ. - რეზ. რუს. და გერმ. ენაზე.
• გორდელაძე თ. - იხ. მუმლაძე ლ., გორდელაძე თ. შენიშვნები...
• გორდულაძე რ. - აფხაზი. საქართველოს და მისი კუთხეების სახელწოდებანი. - "ივერია", 1898, N_ 241, 242.
• გოქაძე ც. - იხ. გოღაძე ხ., გოქაძე ც. გავამდიდროთ...
• გოქსაძე მ. - სულხან-საბა ორბელიანის "ქართული ლექსიკონის" უცნობი ხელნაწერი. - გაზ. "სტალინელი" (ქუთაისი), 1952, 11 მაისი.
• გოშაძე მ. - გრამატიკული სინონიმები ოთხთავის ორი პარალელური რედაქციის მიხედვით. - თსუ სტუდ. XXXIII სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1971, გვ. 10-11.
• გოშაძე მ. - საკუთარი სახელები საერო ლიტერატურის ადრინდელ ძეგლებში. - საქ. სსრ პედ. ინს-ტის შრ., III, 1977.
• გოშაძე გ. - იხ. მახარაძე ა., გოშაძე გ. ქართული...
• გოშხეთელიანი ი. - ინგლისური და ქართული ფრაზეოლოგიზმების ტიპოლოგიური შეპირისპირება. - ჟურნ. "უცხოური ენები სკოლაში", 1982, N_ 3, გვ. 56-61.
• გოშხეთელიანი მ. - ვანის რაიონის სოფ. კიროვის ტოპონიმები. - ქუთ. პედ. ინს-ტის XXXVI სამეცნ. სესია, თეზისები, ქუთაისი, 1972, გვ. 100-101.
• გოჩელაშვილი ო. - იხ. ქათამაშვილი ნ., გოჩელაშვილი ო., ქიტიაშვილი ნ. დავიცვათ...
• გოცაძე ვ. - აკლდამა-სამარხი ნაგებობა (წერილობითი წყაროებისა და არქეოლოგიური მასალების მიხედვით). - საქ. სახელმწ. მუზ. მოამბე, 1986, ტ. 38 - B, გვ. 78-84.
• გოცირიძე ა. - მხოლოდ ფაქტები. - გაზ. "კომუნისტი", 1951, 1 ივლისი. ქართული ლიტერატურული ენის სიწმინდისათვის.
• გოცირიძე დ. - მზრუნველი აღმზრდელი. - გაზ. "თბილისის უნივერსიტეტი", 1971, 19 ნოემბერი. დ. მგელაძის დაბადების 80 წლისთავის გამო.
• გოცირიძე მ. - სიტყვათწარმოების ძირითადი ტიპები "ვეფხისტყაოსნის" ებრაულ თარგმანში. - სმამ, 19782, ტ. 107, N_ 3, გვ. 645-648. - რეზ. რუს. და ინგლ. ენაზე.
• გოცირიძე ნ. - ქართული ენა და ინდოევროპეისტიკა. - გაზ. "ბილისი", 29 მარტი, გვ. 3. თ. გამყრელიძისა და ვ. ივანოვის მონოგრაფიის "ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელების" განხილვა თბილისის უნივერსიტეტში.
• გრაენ ალექსი. - ქართველთ საერთო ენის ფილოლოგიასა და ლექსიკოგრაფიაზედ. - ჟურნ. "ივერია", N_ 7-8, 1884, გვ. 105-110.
- გრამატიკა და პუნქტუაცია ქართული ენისათვის. - ტფ., 1931, 23 გვ.
- გრაცის უნივერსიტეტის პროფ. შუხარტისაგან... ყურნ. "ივერია", 1895, 17 ნოემბერი, N_ 249, გვ. 2; გაზ. "ცნობის ფურცელი", 1897, 23 აპრილი, N_ 176, გვ. 1. წერილი პროფ. პ. მელიქიშვილის სახელზე. მისი გამოკვლევები ქართული ენის შესახებ და მიმართვა ქართველ მოღვაწეებისადმი.
• გრდემლი ი. - პედაგოგის დღიურიდან, ქართული ენა და ქართული კლასიკური გიმნაზია. - გაზ. "მეგობარი", 1915, N_ 44. წერილი ეხება ქართული ენის ქართველთათვის სავალდებულო საგნად შემოღებას.
• გრემელაშვილი თ. - გეოგრაფიული სახელწოდების "ბუშეტის" და "ბუშატის" შესახებ. - თელავის პედ. ინს-ტის XX სამეცნ. სესია, თეზისები, 1963, გვ. 60-61.
• გრემელაშვილი თ. - გეოგრაფიულ სახელთა წარმოების საკითხისათვის (გურჯაანის, თელავისა და ახმეტის რაიონების მასალების მიხედვით). - თელავის პედ. ინს-ტის პროფ.-მასწავლ. XIX სამეცნ. სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, 1962.
• გრემელაშვილი თ. - გეოგრაფიულ სახელთა წარმოების საკითხისათვის. - თელავის პედ. ინს-ტის XIX სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1952, გვ. 50-51.
• გრემელაშვილი თ. - ერთსიტყვიან გეოგრაფიულ სახელთა მრავლობითი რიცხვის ფორმები (თელავის რაიონის მასალების მიეხდვით). - ი. გოგებაშვილის სახ. პედ. ინს-ტის XXV წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნ. სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, 1964.
• გრემელაშვილი თ. - თელავის რაიონის ზოგიერთი სოფლის ტოპონიმიკის შესახებ. - თელავის პედ. ინს-ტის სამეცნ. სესია, თეზისები, 1961, გვ. 45-49.
• გრემელაშვილი თ. - კახური ლექსიკა ი. ევდოშვილის ნაწერებში. - თელავის პედ. ინს-ტის XVII სამეცნ. სესია, თეზისები, თელავი, 1960, გვ. 46-47.
• გრემელაშვილი თ. - რიცხვის მიხედვით ურთიერთობა მსაზღვრელ-საზღვრულით გადმოცემულ ადგილის სახელებში. - თელავის პედ. ინს-ტის XXIII სამეცნ. სესია, თეზისები, 1966.
• გრემელაშვილი თ. - ქართული ენის კახური დიალექტის შიგნიკახური კილოკავის ზოგიერთი თავისებურება. - თელავის პედ. ინს-ტის პროფ.-მასწავლ. XIV სამეცნ. სესია, თეზისები, თელავი, 1957, გვ. 34-35.
• გრემელაშვილი თ. - ქცევის როგორც გრამატიკული კატეგორიის ცნებისათვის. - თელავის პედ. ინს-ტის პროფ.-მასწავლ. XXVI სამეცნ. სესია, თეზისები, 1969.
• გრემელაშვილი თ. - შერწყმული წინადადების შესახებ. - თელავის პედ. ინს-ტის XVI სამეცნ. სესია, თეზისები, თელავი, 1959, გვ. 56-58.
• გრიგოლაშვილი ლ. - ქართული მხატვრული ლიტერატურის ენა და დიალექტები. - თსუ სტუდ. XVII სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1955, გვ. 124.
• გრიგოლია კ. - დიდი მოძღვარი. - ჟურნ. "მნათობი", 1976, N_ 8, გვ. 174-184.
• გრიგოლია კ. - ძველი ქართული ზოგიერთი საზომი ოდენობის საკითხისათვის. - ბათუმის სამასწ. ინს-ტის სამეცნ. შრ., კრებ., 1941, წიგნი I.
• გრიგოლიშვილი გ. - ახალი შრომები, ლექსიკონები. - გაზ. "თბილისი", 1959, 30 სექტემბერი. ქართული ლექსიკონების გამოცემის მდგომარეობის შესახებ.
• გრიქუროვა დ. - აბსოლიტურად მყარი სიტყვათგანლაგების შემთხვევები ქართულში. - მაცნე, 1976, N_ 1, გვ. 125-131.
• გრიქუროვა დ. - სიტყვათა რიგის ხასიათის საკითხისათვის ქართულ წინადადებაში. - სმამ, ტ. 77, N_ 2, 1975, გვ. 497-500. - რეზ. რუს. და ინგლ. ენაზე.
• გრიქუროვა დ. - ქართული შესიტყვებების პოზიციურ ტიპებად დაჯგუფების ცდა (წინადადებაში სიტყვათა განლაგების ავტომატურად დაძებნის მიზნით). - მაცნე, 1975, N_ 1, გვ. 92-102.
• გრიშაშვილი ი. - "სერი" თუ თალხი პური? - გაზ. "თბილისი", 1960, 20 მაისი, გვ. 3. დედაენის სიწმინდისათვის.
• გრძელიძე თ. - საეროვნებათაშორისო კავშირ-ურთიერთობა და ეროვნება. - ჟურნ. "სკოლა და ცხოვრება", 1975, N_ 10, გვ. 57-67.
• გსი. - იძულებითი განმარტება. - ჟურნ. "განათლება", 1910, IX, გვ. 424-428. ბ. ჯავახელის წერილის გამო. გსი არ ეთანხმება ბ. ჯავახელს, რომელიც აკრიტიკებს ი. გოგებაშვილს "დედაენაში" ნახმარ ზოგიერთ ტერმინს: "ბურტყლი", "ჩლიქი"...
• გუგუნაშვილი რ. - ქვემდებარისა და შემასმენლის რიცხვში ურთიერთობის წესების დარღვევები და მათი აღმოფხვრის გზები. - თელ. პედ. ინს-ტის XXV წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნ. სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თელავი, 1964.
• გუგუნავა ს. - ისევ ბიოგრაფიულ რეალიებზე. - გაზ. "ლენინის დროშა" (მახარაძე), 1981, 11 გვ. გუგუნავას გვარის ეტიმოლოგიიდან.
• გუგუშვილი ა. - მეცნიერული ტერმინოლოგიის და კერძოდ ერთი სოციოლოგიური ტერმინის თაობაზე. - ჟურნ. "მნათობი", 1977, N_ 9, გვ. 157-163.
• გუგუშვილი ბ. - ზოგიერთი ძირითადი ინგლისური მეცნიერული ეკონომიური ტერმინის რუსული და ქართული შესატყვისების თაობაზე. ტერმინოლოგიური მსჯელობანი. - მაცნე, 1977, N_ 3, გვ. 173-186.
• გუგუშვილი გ. - სახელი პ. კვიცარიძის გრამატიკაში. - თსუ სტუდ. XXII სამეცნ. კონფ. თეზისები, თბ., 1960, გვ. 106-107.
• გუგუშვილი კ. - აკაკი და სალიტერატურო ქართული. - გაზ. "სტალინელი" (გორი), 1960, 4 დეკემბერი.
• გუგუშვილი კ. - ენათიეცნიერება საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების 40 წლისთავზე. - გორის პედ. ინს-ტის XV სამეცნ. სესია, თეზისები, გორი, 1961, გვ. 50-52.
• გუგუშვილი კ. - ვაჟა-ფშაველა და ქართული სალიტერატურო ენა [ნაწყვეტი]. - გორის პედ. ინს-ტის შრ., ტ. VIII, თბ., 1963, გვ. 755-83; ტ. IX, 1964, გვ. 81-93; ტ. X, 1965, გვ. 101-158; ტ. XIV, 1973; - გორის პედ. ინს-ტის XVIII სამეცნ. სესია, 1964.
• გუგუშვილი კ. - ვაჟა-ფშაველას ენა ("ალუდა ქეთელაური"). - გორის პედ. ინს-ტის XX სამეცნ. სესია, 1966.
• გუგუშვილი კ. - ვაჟა-ფშაველას ენა ("ბახტრიონი"). - გორის პედ. ინს-ტის XXI სამეცნ. სესია, 1967.
• გუგუშვილი კ. - ვაჟა-ფშაველას ენა ("გველის მჭამელი"). - გორის პედ. ინს-ტის XXIV სამეცნ. სესია, 1970.
• გუგუშვილი კ. - ვაჟა-ფშაველას ენა ("გოგოთურ და აფშინა"). - გორის პედ. ინს-ტის XIX სამეცნ. სესია, 1965.
• გუგუშვილი კ. - ვაჟა-ფშაველას ენა ("სტუმარ-მასპინძელი"). - გორის პედ. ინს-ტის XXII სამეცნ. სესია, 1969.
• გუგუშვილი კ. - ზოგიერთი დიალექტიზმი ვაჟა-ფშაველას ენაში. - გორის პედ. ინს-ტის შრ., XIII, 1969, გვ. 53-58.
• გუგუშვილი კ. - ილია ჭავჭავაძე და ქართული სალიტერატურო ენა. - გაზ. "სტალინელი" (გორი), 1957, 22 ოქტომბერი.
• გუგუშვილი კ. - ი. ჭავჭავაძე და მოხეური კილო (ლელთ ღუნიას ვინაობისა და მისი მეტყველების რაობის დადგენის ცდა.). - გორის პედ. ინს-ტის XIII, სამეცნ. სესია, გორი,1960, გვ. 46-47.
• გუგუშვილი კ. - მიხეილ ყიფიანის გრამატიკა. - გორის პედ. ინს-ტის შრ., ტ. 12, 1968, გვ. 87-89.
• გუგუშვილი კ. - მოხეური კილო (ფონეტიკა), I, II. - გორის პედ. ინს-ტის შრ., ტ. II, გორი, 1957, გვ. 145-158.
• გუგუშვილი კ. - ობიექტის II და III პირის მრავლობითობის გამოხატვა ზმნაში ი. ჭავჭავაძის ენის მიხედვით. თსუ სტუდ. შრ. კრებ., წგ. 5, გვ. 189-198.
• გუგუშვილი კ. - შ. რუსთაველი და ვაჟა-ფშაველა. - გორის პედ. ინს-ტის შრ., ტ. XI, 1966, გვ. 33-40.
• გუგუშვილი კ. - სადავო საკითხები თანამედროვე ქართულ სინტაქსში. - გორის პედ. ინს-ტის შრ., ტ. 12, 1968, გვ. 83-86.
• გუგუშვილი კ. - ქართული დიალექტების განვითარების ისტორიიდან. - გორის პედ. ინს-ტის შრ., VII, 1961, გვ. 48-54. - რეზ. რუს. ენაზე. - გორის პედ. ინს-ტის XIII, სამეცნ. სესია, თეზისები, გორი, 1960, გვ. 38-40.
• გუგუშვილი კ. - [ფილოლოგიის მეცნ. დოქტორი, 1908-1984]. - გაზ. "გამარჯვება" (გორი), 1984, 21 ივლისი.
• გუგუშვილი კ. - [ფილოლოგიის მეცნ. დოქტორი, 1908-1984]. - გაზ. "თბილისი", 1984, 17 ივლისი.
• გუგუშვილი მ. - "აბდულმესიანის" უცნობი კომენტარები. - სმამ, N_ 2, 1960, გვ. 246-250.
• გუგუშვილი მ. - "ვეფხისტყაოსნის" მარისეული ტექსტის შესახებ. - "ლიტერატურული ძიებანი", XV, 1963, გვ. 189-195.
• გუგუშვილი მ. - "ვეფხისტყაოსნის" 281-ე სტროფის შესახებ. - ჟურნ. "მნათობი", 1962, N_ 11, გვ. 170-172.
• გუგუშვილი მ. - ნ. მარი "ვეფხისტყაოსნის" "ყალბი" სტროფების შესახებ. - "ლიტერატურული ძიებანი", XIII, 1961, გვ. 273-283.
• გუგუშვილი მ. - ძოწენიძე ლ. ნ. მარი "ვეფხისტყაოსნის" ტექსტის მკვლევარი. - საქ. მეცნ. აკად. შ. რუსთაველის სახ. ქართ. ლიტ. ინს-ტის XXV სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1965, გვ. 14-15.
• გუგუშვილი მ., ძოწენიძე ლ. - ნ. მარის გამოუქვეყნებელი რუსთველოლოგიური ნაშრომი "Spuria". - "ლიტერატურული ძიებანი", XIV, თბ., 1962, გვ. 207-235.
• გუგუშვილი მ. - ნ. მარი რუსთაველის მხატვრული ენის თავისებურებათა შესახებ. - სმამ, N_ 2, 1962, გვ. 122-133.
• გუგუშვილი მ. - შენიშვნები "ვეფხისტყაოსნის" ტექსტზე. - ჟურნ. "ცისკარი", 1964, N_ 1, გვ. 142-146.
• გუგუშვილი ნ. - ფრთიანი სიტყვის თავგადასავალი. - ჟურნ. "სკოლა და ცხოვრება", 1980, N_ 5, გვ. 71-77.
• გუგუშვილი პ., კუჭაიძე პ. - ეკონომიკის ტერმინოლოგია. რუსულ-ქართული ლექსიკონი. - თბ., 1947, 376 გვ.
• გუგუშვილი პ. - ეკონომიური ტერმინოლოგიისათვის. - ჟურნ. "საქართველოს კომუნისტი", 1962, N_ 11, გვ. 59-80.
• გუგუშვილი პ. - ეკონომიური ტრემინოლოგიისა და მეცნიერული თარგმანისათვის. - თბ., 1952, 103 გვ.
• გუგუშვილი პ. - მეორე ქართული გაზეთი. - გაზ. "განათლების მუშაკი", 1929, N_ 34, 1 აგვისტო, გვ. 3. ქართული წიგნის ბეჭდვის სამასი წლისთავის გამო.
• გუგუშვილი პ. - რუსულ-ქართული ეკონომიკური ტერმინოლოგიის საკითხები. - ჟურნ. "ეკონომისტი", 1986, N_ 2, გვ. 89-107.
• გუგუშვილი პ. - საანგარიშო მეცნიერებათა ტერმინოლოგია. - ჟურნ. "საქ. ეკონომისტი", 1928, N_ 6, გვ. 105. რეც.
• გუგუშვილი პ. - საყოველთაო ენის სოციოლოგიური ასპექტები. - მაცნე, 1968, N_ 6, გვ. 5-21.
• გუგუშვილი პ. - ტექსტილური მრეწველობის ორი ტერმინისათვის "ვეფხისტყაოსანში". - ჟურნ. "მნათობი", 1959, N_ 11, გვ. 158.
• გუგუშვილი პ. - ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების 100 წლისთავი. - გაზ. "წიგნის სამყარო", 1979, N_ 4, გვ. 2.
• გუგუშვილი ს. - იხ. ძიძიგური შ., გუგუშვილი ს. - შენიშვნები ახალი "ქართულ-რუსული ლექსიკონის" გამო.
• გუგუშვილი შ. - მარი ბროსე ზუგდიდში. - გაზ. "მებრძოლი" (ზუგდიდი), 1984, 14 თებერვალი. მოგონება.
• გუდავა ტ. - აორისტის დაბოლოების ზოგიერთი საკითხი მეგრულში. - ენამეცნ. ინს-ტის XXIV სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1968, გვ. 10-11.
• გუდავა ტ. - ატრიბუტულ სახელთა ისტორიისათვის ხუნძურში. - იკე, 1979, ტ. 21, გვ. 189-193. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გუდავა ტ. - ბაგისმიერი თანხმოვნები ჩქამიერთა წინ მეგრულში. - "საენათმეცნირო კრებული", თბ., 1979, გვ. 81-88. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გუდავა ტ. - ბრუნების ორი ტიპის ისტორიული ურთიერთმიმართებისათვის ხუნძურ-ანდიურ ენებში. - იკე, XIII, თბ., 1962, გვ. 267-274. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გუდავა ტ. - ერთი აფხაზური თანდებული ზანურში. - სმამ, ტ. 8, N_ 3, 1947, გვ. 187-189.
• გუდავა ტ. - ვ*უ ბგერათშეფარდებისათვის ქართულსა და მეგრულში. - ენამეცნ. ინს-ტის XIV სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1957, გვ. 10.
• გუდავა ტ. - ზანური (მეგრულ-ჭანური) სრულხმოვანების ახსნის ცდა. - სმამ, ტ. XI, N_ 7, 1950, გვ. 463-467.
• გუდავა ტ. - გამყრელიძე თ. თანხმოვანთკომპლექსების აგებულებისათვის მეგრულში. - ენამეცნ. ინს-ტის XXVI სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1970, გვ. 21-22.
• გუდავა ტ. - კავკასიის ენობრივ რუკასთან. - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1976, N_ 4, გვ. 74-77.
• გუდავა ტ. - კნინობითის სუფიქსები მეგრული გვარის სახელებში. - ენამეცნ. ინს-ტის XXVIII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1972, გვ. 11-12.
• გუდავა ტ. - მახვილის ადგილისათვის მეგრულში. - თსუ კრებ., გიორგი ახვლედიანი, 1967, გვ. 106-111.
• გუდავა ტ. - მახვილის როლისათვის ქართული ლექსის სტრუქტურაში. - კრებ. "აღმოსავლური ფილოლოგია", IV, 1976, გვ. 103-110.
• გუდავა ტ. - მერცხალი. - იკე, XIV, 1964, გვ. 143-145. - რეზ. რუს. ენაზე. სიტყვა "მერცხლის" ეტიმოლოგია.
• გუდავა ტ. - იხ. წერეთელი კ., გუდავა ტ. მით ვუ სინამდვილე?
• გუდავა ტ. - ნამყო დროის -უნა დაბოლოების შესახებ ხუნძურ ზმნაში. - თსუ შრ., B-3, 1972, გვ. 43-45. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გუდავა ტ. - ო-ს უ-ში გადასვლის ზოგიერთი შემთხვევა ზანურ (მეგრულ-ჭანურ) ენაში. - სმამ, XXV, N_ 1, 1960, გვ. 119-122.
• გუდავა ტ. - რეგრესული დეზაფრიკატიზაციის ერთი შემთხვევა ზანურში (მეგრულ-ჭანურში). - სმამ, ტ. 33, N_ 2, 1964, გვ. 497-503. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გუდავა ტ. - იხ. ქავთარაძე ი., გუდავა ტ. საყურადღებო...
• გუდავა ტ. - -უან დაბოლოების შესახებ ზანური ენის კაუზატივებში. - ენათმეცნ. ინს-ტის XXV სამეცნ. სესია, 1969, 17-18-19 ივნისი, გვ. 12.
• გუდავა ტ. - -უან დაბოლოების შესახებ მეგრულ კაუზატივებში. - კრებ. "საენათმეცნირო კრებული", თბ., 1984, N_ 1, გვ. 72-77.
• გუდავა ტ. - ფუძედრეკადი ზმნები მეგრულში. - მაცნე, 1974, N_ 4, გვ. 132-138.
• გუდავა ტ. - ქართულ-ზანური ლექსიკური ურთიერთობიდან. - ენათმეცნ. ინს-ტის XXX სამეცნ. სესია, თეზისები, 1974, 12-14 ივნისი, გვ. 15.
• გუდავა ტ. - ქართულ-ხუნძური ლექსიკური შეხვედრების შესახებ. - სმამ, ტ. 15, N_ 10, 1954, გვ. 701-708.
• გუდავა ტ. - ხმაბაძვის ერთი სახეობა მეგრულში. - ენათმეცნ. ინს-ტის XIV სამეცნ. სესია, თეზისები, 1958, 10-11 ნოემბერი, გვ. 15-16.
• გუდავა ტ. - [ენათმეცნიერი, 1922-1976. ნეკროლოგი]. - გაზ. "კომუნისტი", 1976, 28 ნოემბერი, გვ. 3.
• გუდავა ტ. - [ენათმეცნიერი, 1922-1976. ნეკროლოგი]. - მაცნე, 1977, N_ 1, გვ. 195-196.
• გუდავა მ. - ზმნისწინებისა და თანდებულების ისტორიული ურთიერთობისათვის ქართულსა და ზანურში. - თსუ სტუდ. კონფ., XXXIII, თეზისები, თბ.,1971, გვ. 11-12.
• გუდიაშვილი ე. - ორი ქართული სიტყვის შესახებ აღმოსავლეთ ანატოლიის თურქულ დიალექტებში. - კრ.-ში "აღმოსავლური ფილოლოგია", წიგნი III, თბ., 1973.
- გულდამწვარი ხმა სკოლიდან (თბ. ქართული გიმნაზია). - "მოწაფის ჩანგი", ალმანახი, თბ., 1909, 14 თებერვალი, გვ. 11-13. "ქართული ენა არ დავჩაგროთ" (გვ. 13).
• გულია დ. - იხ. ჯანაშია ს., ჯანაშია ბ., გულია დ.
• გულიაშვილი დ. - მესხი მესხეთის მოამაგე. - გაზ. "განახლებული მესხეთი" (ადიგენი), 1980, 15 იანვარი. ილ. მაისურაძის შესახებ.
• გულისაშვილი ზ. - ანბანი მშობელი ენისა, თბ., 1891.
- გულკეთილი წერილი თელავიდან [. ..სახელწოდება "თელავის" წარმოშობა...]. - "ივერია", 1898, 16 ივნისი, N_ 126, გვ. 2.
• გულუა ბ. - თუ ლოგიკას დავემორჩილებით. - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1970, 26 ნოემბერი. გეოგრაფიული სახელწოდების "ოცინდალეს" ეტიმოლოგიისათვის.
• გულუა ნ. - გვიყვარდეს ენა ქართული. - გაზ. "საბჭოთა აფხაზეით", 1968, 27 აპრილი. ზეპირი და წერითი მეტყველების საკითხები.
• გულუა ნ. - დედაენა - დედასამშობლოს. - გაზ. "საბჭოთა აფხაზეით", 1972, 27 ივნისი.
• გუმაშვილი ს. - ნახური ლექსიკა ქართული ენის მთის დიალექტებში. - VIII რესპ. დიალექტ. სესია, თეზისები, თბ,: 1986, გვ. 21-22.
• გუმაშვილი ს. - "სტუმარ-მასპინძლის" ერთი ეპიზოდის განმარტებისათვის. - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1985, N_ 1-2, გვ. 93-101.
• გურამიშვილი დ. - თხზულებათა სრული კრებული. - თბ., 1980, 441 გვ. ლექსიკონი შეადგინა ივ. გიგინეიშვილმა.
• გურამიშვილი ს. - მეცნიერის მადლობა. წერილი ოსლოდან. - გაზ. "კომუნისტი", 1961, 31 დეკემბერი. ნორვეგიელი პროფ. ჰ. ფოგტის წიგნის "ქართული ენის ფონემატური სტრუქტურის" ქართულ ენაზე გამოცემის გამო.
• გურამიშვილი ქ. - და სხვ. რუსულ-ქართული ანბანი. ს-პეტერბურგი, 1737, 32 გვ.
• გურასაშვილი ე. - , ბერიძე გ. მონოგრაფია მწერლის ენის შესახებ. - გაზ. "წიგნის სამყარო", 1983, N_ 10, გვ. 4. ნ. ლემონჯავა - კონსტანტინე გამსახურდიას ენისა და სტილის საკითხები.
• გურგენიძე გ. - ვწეროთ გამართულად: აღრიცხვა-ანგარიშგებაშიც მტკიცედ დავიცვათ ენის უნიფიცირებული ნორმები. - ჟურნ. "ეკონომისტი", 1982, N_ 9, გვ. 109-115.
• გურგენიძე დ. - მარად უჭკნობი ეროვნული დიდება: "დედა ენის" გამოცემის მე-100 წლისთავის გამო. თბ., 1976, 32 გვ.
• გურგენიძე გ. - სულხან-საბა ორბელიანის "ქართული ლექსიკონის" მნიშვნელობა საქართველოს სახალხო მეურნეობის ისტორიისათვის. - სულხან-საბა ორბელიანის საიუბილეო კრებული, თსუ, 1959, გვ. 57-69.
• გურგენიძე გ. - ლომსაძე ნ. ქართული ენის სიწმინდისათვის. - გაზ. "ახალი შირაქი" (წითელწყარო), 1966, 11 იანვარი.
• გურგენიძე დ. - ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება (დაარსების მე-100 წლისთავის გამო). - დაწყებითი სკოლა. სკოლამდელი აღზრდა, 1979, N_ 3, გვ. 52-60.
• გურგენიძე ვ. - ბედი ერთი ხელნაწერი წიგნისა. - გაზ. "წიგნის სამყარო", 1976, 22 სექტემბერი. იოანე ხელაშვილის ხელნაწერი წიგნი "ქორწინებისათვის".
• გურგენიძე ვ. - "ვეფხისტყაოსნის" ერთი უცნობი ხელნაწერის გამო. - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1976, 1 მაისი. დაცული საქ. სს ლიტ. და ხელოვნების ცენტრ. სახელმწიფო არქივში.
• გურგენიძე ვ. - მომწიფებული და გადასაწყვეტი საკითხი. - გაზ. "ლიტერატურული საქართველო", 1971, 19 მარტი. საქართველოს ზოგიერთი სოფლის არაქართული სახელწოდების შეცვლის შესახებ.
• გურგენიძე ვ. - სამარყანდის საიდუმლოებანი. - გაზ. "წიგნის სამყარო", 1979, 14 თებერვალი. ქართული ხელნაწერი წიგნები და "სხვანი წერილნი" სამარყანდის სიძველეთ-საცავებში.
• გურგენიძე გ. - ქართული ენის სიწმინდისათვის. - გაზ. "ახალი შირაქი" (წითელწყარო), 1966, 11 იანვარი.
• გურგენიძე ნ. - აღმოსავლური წარმოშობის ლექსიკური ელემენტები აჭარულსა და გურულში. თბ., 1973, 170 გვ.
• გურგენიძე ნ. - იხ. გოლეთიანი გ., გურგენიძე ნ., კანდელაკი თ. გამოჩენილი....
• გურგენიძე ნ. - ზოგიერთი თურქული ლექსიკური კალკის შესახებ ქართული ენის მესხურ დიალექტში. - კრ. "აღმოსავლური ფილოლოგია", 3, 1973, გვ. 226-228.
• გურგენიძე ნ. - თურქულიდან ნასესხებ პატრონიმთა სტრუქტურისა და სემანტიკისათვის ქართულში. - მაცნე, 1984, N_ 4, გვ. 162-171. - რეზ. რუს. ენაზე.
• გურგენიძე ნ. - თურქული ელემენტები გურულ კილოში. - თსუ სტუდ. XXII სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1960, გვ. 133-134.
• გურგენიძე ნ. - თურქული ენობრივი ელემენტების შესახებ აჭარულსა და გურულ დიალექტებში. - მაცნე, 1967, N_ 4, გვ. 298-319.
• გურგენიძე ნ. - ნასესხები სახელების ფუძეთაგან ზმნის წარმოქმნა ქართულის მესხურ დიალექტში. - მაცნე, 1976, N_ 2, გვ. 121-124.
• გურგენიძე ტ. - ინკლუზივ-ექსკლუზივის კატეგორიის მორფოლოგიური გამოხატვისათვის ქართველურ ენათა ზმნურ სისტემაში. - ენათმეცნ. ინს-ტის XL სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1983, გვ. 21.
• გურგენიძე ტ. - მრავლობითობის კატეგორია პირის ნაცვალსახელებში და მისი წარმოების ზოგადი პრინციპები. - მაცნე, 1984, N_ 2, გვ. 114-129.
• გურგენიძე ჰ. - იხ. ნასარიძე ნ., აფციაური ვ., გურგენიძე ჰ., ვარდოსანიძე ო., ხომერიკი ა. ნუ წავშლით...
• გურული ა. - მუდამ ახლის მაძიებელი. - გაზ. "განახლებული მესხეთი" (ადიგენი), 1968, 26 დეკემბერი. ი. მაისურაძის დაბადების 60 წლისთავის გამო.
• გურული ი. - ენის სიწმინდისათვის გულგრილობა დანაშაულია. - გაზ. "კომუნიზმის დროშით" (ბორჯომი), 1956, 16 ნოემბერი.
• გუჯაბიძე გ. - არა! - გაზ. "ახალი კოლხიდა" (ფოთი), 1967, 2 აგვისტო. გამოხმაურება გაზ. "ლიტერატურული საქართველო" 1967 წ. 30 ივნ. ნომერში დაბეჭდილ ა. შანიძის წერილზე "მთავრული ასოების ხმარების შესახებ ქართულში".
• გუჯეჯიანი მ. - საანგარიშო მოხსენება აფხაზეთის სვანეთში (დალში) მივლინების შესახებ. - ენიმკის მოამბე, IV, 1939, გვ. 273-276.
• გ-ძე რ. - თათბირი ენის სიწმინდის შესახებ. - გაზ. "კომუნისტი", 1928, 14 ოქტომბერი, N_ 239, გვ. 4. სატერმინოლოგიო სხდომა.