• ჯაბადარი გ. , - დიქცია. (სუნთქვის მნიშვნელობა დიქციაში). - "თეატრი და ცხოვრება”, 1914, №36, გვ. 4-6; №41, გვ. 12-13; 1915, 33, გვ. 13-15; №41, გვ. 13-14; №42, გვ. 13-14; №43: გვ. 13-14; №44, გვ. 13-14; №47, გვ. 13-14.
• ჯაგოდნიშვილი თ. , - ნიკო მარი და ქართული ფოლკლორისტიკის ზოგიერთი საკითხი. - მაცნე, ენისა და ლიტ-რის სერია, 1986, №2, გვ. 42-54. - რეზ. რუს. ენ.
• ჯავარაშვილი დ. , - საყურადღებო ნაშრომი. - გაზ. "ალაზნის განთიადი” (თელავი), 1978, 14 ნოემბ. რეც. ლ. ასათიანის წიგნზე "ვაზის კულტურასთან დაკავშირებული ლექსიკა ქართულში. მასალები”. თბ., 1978.
• ჯავახია ა. , - წერილი რედაქციის მიმართ: - მწყ. 1893, №7, გვ. 9-10. ძველი ხელნაწერი წიგნი "სამოთხის ყვავილი”.
• ჯავახია ვ. , - ერთი მეტად საჭირო წიგნის გამო. - გაზ. "ახ. კომ.”, 1956, 30 აგვ. გეოგრაფიული ლექსიკონის ქართულ ენაზე გამოშვების გამო.
• ჯავახია ვ. , - ერთნაირი გეოგრაფიული სახელწოდებანი. - გაზ. "თბილისი”, 1959, 23 აპრ.
• ჯავახიშვილი ა. , - სტელა ასომთავრული წარწერით ნასოფლარ არეშის მახლობლად. - სმამ, ტ. V, №7, 1944, გვ. 747-752. აღწერილია ნასოფლარ არეშის მახლობლად აღმოჩენილი ქვის სვეტი-სტელა, მისი ასომთავრულ-მრგვლოვანი წარწერა, ჯვრები და სხვა ნიშნები.
• ჯავახიშვილი გ. , - დამხმარე სახელმძღვანელო სტილისტიკაში. - გაზ. "ახ. კომ.”, 1971, 9 სექტ. რეც. ალ. გვენცაძის წგ-ზე სტილისტიკის საკითხები”, თბ., 1971.
• ჯავახიშვილი გ. , - ვაჟა-ფშაველა და სოლომონ იორდანიშვილი. - გაზ. "ალაზნის განთიალი” (თელავი), 1982, 10 აგვ.
• ჯავახიშვილი გ. , - საგარეჯოს რაიონის ტოპონიმიკაიდან. - გაზ. "ივრის განთიადი” (საგარეჯო), 1981, 22 ოქტ.
• ჯავახიშვილი გ. , - სასარგებლო ნაშრომი. - გაზ. "ბახტრიონი” (ახმეტა), 1971, 21 აგვ. რეც. ალ. კვენცაძის წგ-ზე სტილისტიკის საკითხები”. თბ., 1971.
• ჯავახიშვილი გ. , - ციურიხელი ქართველოლოგები თელავში. - გაზ. "ალაზნის განთიადი” (თელავი), 1968, 21 ნოემბ. ლ. ფლური, რ. ნოიკომი და ი. მარშევი.
• ჯავახიშვილი გ. , - ხელნაწერების ერთი კრებული. - გაზ. "ლიტ. საქ.”, 1974, 1 მარტი. სიღნაღის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში დაცული ხელნაწერის "ამირანიანის” შესახებ.
• ჯავახიშვილი თ. , - ქართლურის ზოგიერთი თავისებურება ან. ერისთავ-ხოშტარიას მოთხრობებში. - თსუ სტუდ. XX სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1958, გვ. 114-115.
• ჯავახიშვილი ი. , - აკადემიკოს ი. ჯავახიშვილის ახალი შრომა. - გაზ. "ახ. კომ.”, 1939, 20 თებ., №44, გვ. 4.
• ჯავახიშვილი ი. , - აკად. ნ. მარის ხსოვნას. - გაზ. "ბოლშევიკური კადრებისათვის”, 1934, №21, გვ. 3.
• ჯავახიშვილი ი. , - ახლად აღმოჩენილი უძველესი ქართული ხელნაწერები და მათი მნიშვნელობა მეცნიერებისათვის (წინასწარი მოხსენება ნიმუშების დართვით). - თსუ მოამბე, II, 1922-1923, გვ. 313-391; ჩვენი მეცნიერება, 1923, ნოემბერ-დეკემბერი, №6-7, გვ. 102; გადაბეჭდილია ი. ჯავახიშვილის "ქართულ პალეოგრაფიაში”, 1949, გვ. 274-366.
• ჯავახიშვილი ი. , - ახლად აღმოჩენილი ქართლის ცხოვრება და თამარ მეფის მეორე აქამდე უცნობი ისტორიკოსის თხზულება (წინასწარი მოხსენება). - თსუ მოამბე, ტ. 3, 1923, გვ. 186-216; შეტანილია "ქართულ პალეოგრაფიაში”, თბ., 1949, გვ. 274-366. შესწავლილია ახლადაღმოჩენილი ხელნაწერი, მოცემულია ხელნაწერის აღწერილობა და მისი შინაარსი.
• ჯავახიშვილი ი. , - (1876-1940). ბბიბლიოგრაფია [შემდეგ.: ვ. გოგოლაშვილი, ე. დოლიბე, რედ. ს. ხადური, ე. ხოშტარია, თ. ნაკაშიძე]. თბ., "მეცნიერება”, 1976, 142 გვ. (ცენტრ. სამეცნ. ბიბ-კა. ბიბლიოგრაფიული სერია "ქართული მეცნიერები”). შესავალი პარალ. რუს. და ინგ. ენ.
• ჯავახიშვილი ი. , - ბიბლიოგრაფიული მონაცემები და შრომების სია. - ჟ. "მომავალი”, №1, ტფ., მაისი, 1920, გვ. 4-8.
• ჯავახიშვილი ი. , - ეგნატაშვილი ბერი. ახალი ქართლის ცხოვრება, XVIII ს. დამდ. I, ივ. ჯავახიშვილის წინასიტყვაობითა და რედაქციით. თბ., 1940, XXIV-256 გვ. წინასიტყვაობაში ნათქვამია, რომ ამ ძეგლის ენა წარმოადგენს ქართლურ-კახური სასაუბრო კილოს ანარეკლს.
• ჯავახიშვილი ი. , - ერთი უცნობი წერილი. - 1965, №1, გვ. 293-299. წერილი კ. ხომერიკისადმი. სიტყვების - "გლეხი”, "ყაზახი”, "კრესტიანსტკი”, "მუჟიკი” განმარტება.
• ჯავახიშვილი ი. , - ივ. ჯავახიშვილის მოხსენება. - ლომისი, №24, 1923, 11 თებ., გვ. 4; №25 12 თებ., გვ. 3; №28, 11 მარტი, გვ. 4. ახლად აღმოჩენილი ხელნაწერების შესახებ. ქრონიკა.
• ჯავახიშვილი ი. , - ისტორიის მიზანი, წყაროები და მეთოდები წინათ და ეხლა. - წგ. III, ნაკვ. I. (ქართული დამწერლობათმცოდნეობა ანუ პალეოგრაფია, 1926, 240 გვ.); მე-2 გამოც., თბ., 1949, 292 გვ. შინაარსი: I. პალეოგრაფიული ცოდნის მიზანი და თანამედროვე მიღღწეულობანი, II. ტერმინები და ცნობები ძველი ქართული და სხვა ერთა სამწიგნობრო ხელოვნების შესახებ. III. დამწერლობათმცოდნეობის ზოგადი დებულებანი და ქართული სხვადასხვა დამწერლობის შესახებ ცნობები. IV. ქართული დამწერლობის განვითარების მთავარი საფეხურები, V. ქართული ანბანის წარმოშობის საკითხები.
• ჯავახიშვილი ი. , - საისტორიო მასალები - საქართველო, 1908 წ. №10, გვ. 11-14.
• , - პასუხი მ. ჯანაშვილს "ავსტათი მცხეთელის მარტვილობის” თარიღის გამო.
• ჯავახიშვილი ი. , - სინას მთის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა. თბ., 1947, VII, 320 გვ. გამოსაცემად მოამზადა ი. ა. ჯავახიშვილის კაბინეტმა. წინასიტყვაობა ი. აბულაძისა.
• ჯავახიშვილი ი. , - უნდოდათ დედაენაზე მოესმინათ... გაზ. "კომუნისტი”, 1968, 20 ოქტ., გვ. 3. ნაწყვეტი თსუ დაარსების 20 წლისთავზე წაკითხული მოხსენებიდან. 1938წ.
• ჯავახიშვილი ი. , - უძველესი ქართული ხელნაწერები. - "ლომისი”, 1923, №26, გვ. 1. ივ. ჯავახიშვილის მოხსენების შინაარსი ს. ჯანაშიას წერილში "ახალი ხანა ქართულ მეტყველებაში”.
• ჯავახიშვილი ი. , - ქართველი ერის ისტორიის შესავალი. წიგნი 2. ქართული და კავკასიური ენების თავდაპირველი ბუნება და ნათესაობა. საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამო-ბა, 1937, XVI, 756 გვ.
• ჯავახიშვილი ი. , - ქართული ბიბლიოგრაფია ქართულ ერთდროულ გამოცემებში (1852-1910) მოთავსებული სტატიებისა და მასალების მაჩვენებელი. ენათმეცნიერება, ეთნოგრაფია, არქეოლოგია, ისტორია და ძვ. მწერლობა. პეტროგრადი, 1916.
• ჯავახიშვილი ი. , - ქართული და კავკასიური ენების თავდაპირველი ბუნება და ნათესაობა, ტფ., 1937.
• ჯავახიშვილი ი. , - ქართული დამწერლობათმცოდნეობა ანუ პალეოგრაფია. თავი I-II. - ახალი კავკასიონი, 1925, №1-2, განყ. IV, გვ. 55-99; ქართული წიგნი, 1926, XV, 241 გვ.; თბ., თსუ გამომც., 1949, XIX, 392 გვ. განხილულია შემდეგი საკითხები: 1. პალეოგრაფიული ცოდნის მიზანი და თანამედროვე მიღწეულობანი; 2. ტერმინები და ცნობები ძველი ქართული და სხვა ერთა სამწიგნობრო ხელოვნების შესახებ.
• ჯავახიშვილი ი. , - ქართული ენისა და მწერლობის ისტორიის საკითხები. თბ., 1956, 223 გვ. (აკად. ს. ჯანაშიას სახ. საქართვ. სახელმწ. მუზეუმი).
• ჯავახიშვილი ი. , - ქართული ლექსიკონის შესახებ. - წინასიტყვაობა წიგნისა: "სახელმძღვანელო ვრცელი ქართული ლექსიკონის შესადგენად”. ტფ., 1915, გვ. 1-8.
• ჯავახიშვილი ი. , - ქართული პალეოგრაფია. თბ., 1949, 392 გვ.
• ჯავახიშვილი ი. , - ქართული საბუთების აღმნიშვნელი ტერმინები. - მიმომხილველი, საქართვლეოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების ორგანო, I, ტფ., 1926, გვ. 69-98. განხილულია ზოგადი ტერმინები, სახელმწიფო სამართლის სიგელები, კერძო ხასიათის საბუთ-წერილები.
• ჯავახიშვილი ი. , - "ქართული საფას-საზომების მცოდნეობა ანუ ნუმისმატიკა - მეტროლოგია”. - "ჩვენი მეცნიერება”, 1924, №1(13), გვ. 133-176; 1924, №2 (14), გვ. 17-64; 1925, №3-4, გვ. 17-64; 1925, VI, 172 გვ.
• ჯავახიშვილი ი. , - შინამრეწველობისა და წვრილი ხელოსნობის ისტორიისათვის მასალების შეგროვების წესი. - "საქართველოს შინამრეწველი”, №9, 10 აპრ., 1935, გვ. 2-3.
• ჯავახიშვილი ი. , - ჩვენი ამოცანები ენათმეცნიერების და კულტურის ისტორიის სფეროში. - ენიმკის მოამბე, 1937, ტ. I, გვ. 1-8. ნაშრომში განხილულია ის ამოცანები, რომლებიც დასახულია ენათმეცნიერებისა და კულტურის წინაშე. მოცემულია შემდგომი მოქმედების უახლოესი გეგმა.
• ჯავახიშვილი ი. , - ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა, ტფ., 1921, თბ., 1945.
• ჯავახიშვილი ი. , - წინასიტყვაობა წგ-სა. - გიორგი მთაწმინდელი, ცხოვრებაჲ იოვანესი და ეფთჳმესი, თბ., 1946, გვ. 1-11.
• ჯავახიშვილი ი. , - ჯანაშვილი მ. (ბიბლიოგრაფია). - ივერია, 1902, №253, გვ. 4.
• ჯავახიშვილი მ. , - არც გამარტივება, არც გართულება. - გაზ. "კომუნისტი”, 1926, 16.V, №109. წერილი წარმოადგენს პასუხს სახელგამის სარედაქციო კოლეგიის თავჯდომარის მ. ორახელაშვილის წერილისა "გამარტივება თუ გართულება”, რომელიც ეხება ავტორის მიერ "განდევნილი ასოების - ჲ, ç –ხმარებას. მ. ჯავახიშვილი მათ ხმარებას გამართლებულად თვლის პრინციპის - "ქართულად ისე იწერება, როგორც გამოითქმის” საფუძველზე.
• ჯავახიშვილი მ. , - ახალი სალიტერატურო ქართულისათვის. - ჟ. "მნათობი”, 1928, №11-12, გვ. 219-241; 1929, №1, გვ. 144-167.
• ჯავახიშვილი მ. , - დამახინჯებული ქართულის ნიმუშები. - ჟ. "ცისკარი”, 1962, №1, გვ. 142-145.
• ჯავახიშვილი მ. , - ისევ სალიტერატურო ქართულისათვის. - გაზ. "კომუნისტი”, 1935, 6 ივლ., №156.
• ჯავახიშვილი მ. , - ისევ ქართული ენის შესახებ. - "ქართული სიტყვა”, 1924, 25 მაისი, №28, გვ. 1.
• ჯავახიშვილი მ. , - რუსთაველი თუ რუსთაველი. - გაზ. "კომუნისტი”, 1934, 26 ოქტ., №248.
• ჯავახიშვილი მ. , - სალიტერატურო ქართულისათვის. - გაზ. "კომუნისტი”, 1934, 28 აპრ., №99.
• ჯავახიშვილი მ. , - სასარგებლო ლაშქრობა (მართლწერისათვის). - გაზ. "სალიტ. გაზ.”, 1934, 30 ივნ., №13.
• ჯავახიშვილი ნ. , - ქართული ლექსიკოლოგიური მუშაობის ისტორიიდან. - ჟ. "მნათობი”, 1983, №2, გვ. 168-173. ივ. ჯავახიშვილისა და ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების თავმჯდომარის გ. ყაზბეგის მიმოწერიდან, რომელიც ეხება ქართული ლექსიკონის შედგენას.
• ჯავახიშვილი ნ. , - ქართული ლექსიკოლოგიური მუშაობის ივტორიიდან (ივანე ჯაავახიშვილის მიმოწერიდან). - ჟ. "მნათობი”, 1983, №8, გვ. 168-173.
• ჯავახიშვილი ნ. , - ქართული ლექსიკოლოგიური მუშაობის ისტორიისათვის: ივანე ჯავახიშვილის მიმოწერიდან. - ჟ. "მნათობი”, 1979, №6, გვ. 176-181.
• ჯავახიძე ლ. , - სინტაგმური მახვილის საკითხისათვის ხევსურულში. - საენათმეცნ. კრ., თბ., 1984, №1, გვ. 258-269.
• ჯავახიძე ლ. , - სიტყვათმახვილის საკითხისათვის ხევსურულში. - ენათმეცნიერება (თსუ შრ.), ტ. 164, 1975, გვ. 115-125. - რეზ. რუს. და ინგ. ენ.
• ჯაველიძე ე. , - "მწერლური, მოქალაქეობრივი ამოსუნთქვა”. - გაზ. "ლიტ. საქ.”, 1986, 28 ნოემბ., გვ. 4-6. კრიტიკა გაზ. "სამშობლოში”, 1986, VIII, №17, 18 დაბეჭდილ გ. კარბელაშვილის წერილზე "ფიქრები დედა ენის შესახებ”.
• ჯავრიშვილი კ. , - იხ. ლომთათიძე გ. ფოფხაძე, მ., ჯავრიშვილი კ. გეოლოგიური ტერმინოლოგია.
• ჯაიანი გ. , - გერმანული კომპოზიტები და მისი ქართული ეკვივალენტები. - ჟ. "უცხოური ენები სკოლაში”, 1975, №2, გვ. 48-55.
• ჯაიანი თ. , - შესიტყვების სემანტიკის დამოკიდებულება მთავარი ან დამოკიდებული სიტყვების მნიშვნელობასთან. - თბ., პედ. ინსტ. შრ., ტ. 17, 1963, გვ. 165-173.
• ჯაკობია გ. , - ონანა მდივნისათვის. - სახ. მუზ. მოამბე, ტ. 10 B, 1940, გვ. 133-140. - რეზ. რუს. ენ.
• ჯამრელიძე ი. , - , უთურგაიძე თ. მესაქონლეობის ნასესხები ლექსიკა თუშურ კილოში. - VIII რესპ. დიალ. სესია, თეზისები, თბ., 1986, გვ. 69.
• ჯანაშვილი ა. , - აკაკი შანიძე და მოსე ჯანაშვილი. - ჟ. "სკოლა და ცხოვრება”, 1967, №3, გვ. 86-98. სტატიაში ლაპარაკია აკ. შანიძისა და მოსე ჯანაშვილის მეგობრობასა და მოღვაწეობაზე.
• ჯანაშვილი ა. , - ვეფხვი, ჯიქი და ავაზა. - "საქ. ბუნება”, 1974, №1, გვ. 16-18. ტერმინოლოგიური შენიშვნები და მოკლე დახასიათება.
• ჯანაშვილი ა. , - ვეფხისტყაოსნის ცხოველები. - შოთა რუსთაველს. საიუბილეო კრებული, თბ., 1966, გვ. 293-311.
• ჯანაშვილი ა. , - ზოგიერთი ტერმინისა და გამოთქმის გამო. - ჟ. "სკოლა და ცხოვრება”, 1963, №4, გვ. 76-80. სტატია ეხება ქართული ენის სიწმინდეს, ზოგიერთი ტერმინისა და გამოთქმის სისწორეს.
• ჯანაშვილი ა. , - თევზების ნომენკლატურა. რუსულ-ქართულ-ლათინური. ნაწ. 1, თბ., 1975, 272 გვ.
• ჯანაშვილი ა. , - მენა. - გაზ. "თბილისის უნივერსიტეტი”, 1984, 6 იანვ. სიტყვის ეტიმოლოგიიდან.
• ჯანაშვილი ა. , - მითოლოგიური სახელები ზოოლოგიურ ტერმინოლოგიაში. - "გამარჯვება” (გორი), 1966, 26 მარტი; ჟ. "საქ. ბუნება”, 1963, №7, გვ. 20-21; №8, გვ. 12-22, №9, გვ. 22-23.
• ჯანაშვილი ა. , - მოსე ჯანაშვილი (დაბადებიდან 100 წლისთავის გამო). - "ახ. სტალინელი”, 1955, 1 აპრ. ი. ბ. სტალინის სახ. თსუ-ს პარტიული კომ-ტის, რექტორატის, კომკავშირის კომ-ტის, პროფკომის და ადგილკომის ორგანო.
• ჯანაშვილი ა. , - ნიკო მარის წერილები მოსე ჯანაშვილისადმი. - ჟ. "სკოლა და ცხოვრება”, 1979, №6, გვ. 72-75.
• ჯანაშვილი ა. , - "ოლუზ”. - გაზ. "თბილისის უნივერსიტეტი”, 1978, 3 მარტი. გამოხმაურება გაზ. "თბილისის” აწ 16 თებ. ნომერში მოთავსებულ ჭ. ზააქარიაძის წერილზე "სიტყვათა სამყაროში”.
• ჯანაშვილი ა. , - საბას ლექსიკონის ზოგიერთი ზოოლოგიური ტერმინის განმარტებისათვის. - სულხან-საბა ორბელიანი (საიუბილეო კრებული, თსუ), თბ., 1959, გვ. 245-252.
• ჯანაშვილი ა. , - ყურადღებით მოვეპყროთ ტერმინებს. - გაზ. "თბილისის უნივერსიტეტი”, 1963, 7 ივნ.
• ჯანაშვილი დ. , - მახე. - ჟ. "ცისკარი”, 1865, №11, გვ. 6-23. XIX ს-მდე ქართული ლიტერატურის განხილვა. ღვიმელის სტატიის: "ჩვენი დროების მწერლები”-ს საპასუხოდ. ქართული ლიტერატურლი ენა. დავ. ჩუბინაშვილის ქრესტომატიის შესახებ. ილ. ჭავჭავაძე და აკ. წერეთელი.
• ჯანაშვილი დ. , - საჭირო ამ ჟამად თხზულებანი იწერებოდნენ ჩვენს სამშობლო ენაზედ, თუ არა? - ჟ. "ცისკ.”, 1865, №4, გვ. 87-117; №6, გვ. 39-58. ქართული წიგნების საჭიროება. სახალხო განათლების საქმე საქართველოში. ქართულ ენაზე სწავლების აუცილებლობა.
• ჯანაშვილი დ. , - ქართული ხალხის მწერლობა და განათლება VI საუკუნემდე. - ივ. 1883, №9, გვ. 3-21, №10, გვ. 8-26.
• ჯანაშვილი მ. , - ალ. ხახანაშვილი [ბიბლიოგრაფია]. - საქართველოს კალენდარი, 1903, გვ. 436-439. ეხება ალ. ხახანაშვილის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას.
• ჯანაშვილი მ. , - დავით გურამიშვილი. ნაწ. I, დავითიანი, ანუ "გურამიანი”. - გაზ. "დროება”, 1913, 4 იანვ., №7; გაგრძელება შემდეგ ნომერში, 6 იანვ., 1913, №9, №11.
• ჯანაშვილი მ. , - ერთი ხელნაწერი. - "საქართველო”, 1917. 17 იანვ., 312, გვ. 2,3.
• ჯანაშვილი მ. , - ესომ. აქაურნი ლინგვისტნი. ივ. 1891, 23 იანვ., №17, გვ. 3-4. ა. რენის მიერ სვანური ლექსის თარგმანისა და კომენტარების შესახებ.
• ჯანაშვილი მ. , - ესომ. მეცნიერთა აზრი ქართული ენის შესახებ. - ივერია, 1888, 4 ნოემბ., №232, გვ. 1-2.
• ჯანაშვილი მ. , - ესომ. მოკლე ისტორია ქართული ენის გრამატიკისა. - ივერია, 1889, 13 იანვ., №9, გვ. 3; 14 იანვ., №10, გვ. 2-3.
• ჯანაშვილი მ. , - ესომ. ქართული ენა და ქართველები კავკასიაში. - ივერია, 1893, 25 ნოემბ., №255, გვ. 3.
• ჯანაშვილი მ. , - ზოგი სიტყვა. - "საქართველო”, №209, გვ. 4.
• ჯანაშვილი მ. , - Zuz Geographiee und Statistik der kharthruelishen Sprachen ბიბლიოგრაფია. - გაზ. "ივ.”, 1897, №82, გვ. 4.
• ჯანაშვილი მ. , - კათოლიკოსი ანტონი II. - მწყ. 1885, №1, გვ. 9-10; №2, გვ. 6-8, №3, გვ. 9-10; №5, გვ. 6-9; №6, გვ. 11-12; №8, გვ. 7-9; №12, გვ. 11-13; №15, გვ. 14-15.
• ჯანაშვილი მ. , - კახეთში. - "საქართველო”, 1917, №197, გვ. 4. (ცნობა: ალავერდი ბიბლიაში-ბერძნ. "ბლასტოს”, росток, побег, молод...)
• ჯანაშვილი მ. , - "კვალისებური” "მეთოდური” კითხვები. - ივ. 1893, 3 ოქტ., №211, გვ. 3-4. კამათი გიორგი წერეთელთან ზოგიერთ ისტორიულ და ფილოლოგიურ საკითხებზე.
• ჯანაშვილი მ. , - ლაშა лучь-იდამ წარმსდგა თუ აფხაზურ ენიდამ შემოვიდა "ქართლის ცხოვრება”-ში? - ივ. 1893, 18 სექტ., №199, გვ. 1-2. პასუხი გ. წერეთელს.
• ჯანაშვილი მ. , - "მეცნიერებიდან”. - გაზ. "საქართველო”, 1915, № №18,22.
• ჯანაშვილი მ. , - მოწინავე რაზმი. - საქართველო, 1917, №253, №254, გვ. 3-4. ეტიმოლოგიური შენიშვნები. მასოხი=მესხი, მოსოხი...
• ჯანაშვილი მ. , - მცირე შენიშვნა. - ივერია, 1893, 6 აგვ., №167, გვ. 3-4; 8 აგვ., №168, გვ. 4; 1898, №70. ქართული ენის გრამატიკიდან.
• ჯანაშვილი მ. , - : მ. ჯანაშვილის მოხსენება. - რუბიკონი, 1923, 28 იანვ., №2, გვ. 4. ინგილოური სიტყვების შეფარდება ვეფხის-ტყაოსნის დიალექტიზმებთან.
• ჯანაშვილი მ. , - ნაშრომი. ტფ. 1907. 84 გვ. 1. საისტ. საბბუთ. შესწ. შემდგ. ჩვენში და ახლად აღმოჩ. ახალი "ქართლის ცხოვრება”. 2. ახალი "ქართლის ცხოვრება” გიორგი ბრწყინვალიდამ გიორგი XI-მდე. 3. თვითონვე გვიწვევენ. შენიშვნ. წერილის გამო "ქართ. გრამ. მ. ჯანაშვილისა”.
• ჯანაშვილი მ. , - ნაშრომი წიგ. მე-3. თბ., 1910. წიგნი მე-3. ჩემი შენიშვნები რუსთაველის გარშემო. ქართული ბიბლია მე-VI საუკ. აღწერა, ტექსტები, ლექსიკონი.
• ჯანაშვილი მ. , - "პალეოგრაფიული ნიმუშები”-ს გამო. - აკრ. 1899, №1. განყ. I, გვ. 14-21.
• ჯანაშვილი მ. , - პასუხად "ძირითად ფილოლოგს. - ივერია, 1893, 24 ოქტ., №228, გვ. 2-3. კამათი გიორგი წერეთელთან ქართული ენის საკითხებზე.
• ჯანაშვილი მ. , - ჟურნალი "პრომეთე”, №1. - გაზ. "საქართველო”, 1918, №19, გვ. 3. ბიბლიოგრაფიულლი მიმოხილვაა, სადაც ენის ნორმებზედაცაა ლაპარაკი.
• ჯანაშვილი მ. , - რა დროს და საიდან შემოიღეს ქართული ანბანი. - ივ. 1887, 10 ივნ., №115, გვ. 1-2; 11 ივნ., №116, გვ. 1-2; 12 ივნ., №117, გვ. 1-2; 13 ივნ., №118, გვ. 1-3; 17 ივნ., №121, გვ. 1-2; 18 ივნ., №122, გვ. 1-2; 19 ივნ., №123, გვ. 1-2; 23 ივნ., №126, გვ. 1-2; 24 ივნ., №127, გვ. 1-2; 25 ივნ., №128, გვ. 1-2. ილია ოქრომჭედლიშვილის წერილის გამო "ვინ მოიგონა ქართული ანბანი”.
• ჯანაშვილი მ. , - როგორ მოიტანეს ანბანი. - ივ. 1887, 1 მაისი, №88, გვ. 1-2; 2 მაისი, №87, გვ. 1-2.
• ჯანაშვილი მ. , - საინგილო. - "ძველი საქართველო”, ტ. II, ე. თაყაიშვილის რედაქტორობით, ტფ., 1911-1913, განყ. IV, გვ. 51-27b. შესწორებანი და დამატებანი, გვ. 350-352; 1913, განყ. IV, გვ. 225-237.
• ჯანაშვილი მ. , - საისტორიო და საბიბლიოგრაფიო წერილები. - ივერია 1898, №139, 143, 161, 162, 163. ორბლიანის ლექსიკონი და სხვ.
• ჯანაშვილი მ. , - სამი ხელნაწერი ეტრატოვან ფურცლითურთ. - "საქართველო”, 1917, 22 იანვ., №17, გვ. 3.
• ჯანაშვილი მ. , - საუნჯე ქართულის ენისა. - ივ., 1893, 21 ნოემბ., №252, გვ. 3. 1839 წელს სტეფანე ლომუევის მიერ შედგენილი ქართული ენის ლექსიკონი და სხვა შრომები.
• ჯანაშვილი მ. , - საქართველო (რწმენა და ჩვეულებანი). - ჟ. "ნაკადული” (მოზრდილთათვის). თბ., 1912წ. №10, გვ. 44-51; №11, გვ. 44-52; №12, გვ. 43-51; 1913წ., №1, გვ. 43-50; №2, გვ. 42-50; №3, გვ. 50-54; №4, გვ. 55-62; №5, გვ. 50-54. ეხება კვირის დღეების სახელწოდებებს ( №11), მზეს ( №12), ანგელოზებისა და სულების სახელებსა (ბოსლე, აგუნა... №1) და სხვ.
• ჯანაშვილი მ. , - სიტყვა "ამანი”-ს განმარტება. იხ. სქოლიო. - ივერია, 1902, 5 ივლ., №140, გვ. 3.
• ჯანაშვილი მ. , - ტბეთის სვეტი შავშეთში. - "სახ. გაზ.”, 1913, №955, გვ. 2-3. ვუძღვნი ჰაიდარ-ბეი აბაშიძეს.
• ჯანაშვილი მ. , - ტფილისის უნივერსიტეტის მოამბე, №1, 1 ნაკვეთი, სიბბრძნისმეტყველების ფაკულტეტი. - "საქართველო”, 1920, №35, გვ. 4. რეც. ეხება ქართველური ენების შესახებ მოთავსებულ წერილებს.
• ჯანაშვილი მ. , - ფარსადან გორგიჯანიძე და მისნი შრომანი. - ტფ., 1896, გვ. 84-125. შინაარსი: ფარსიდან გორგიჯანიძე და მისი დრო; ქართულ-არაბულ-სპასული ლექსიკონი. - ანჯაბის ანბანი. ამბავი ოსმალეთის ხელმწიფეთა. - მაჰმადიანთა სასჯულო წიგნი (ბიბლიოგრაფია). - ასოთსამღერელი (თავი და ბოლო). დამატება კავ. ელისენში შეკრებილი სიტყვები, რომელთაგან ზოგი აღარ მოიპოვება ქართულ ლექსიკონში და ზოგი გადასხვეფერებით იხმარება.
• ჯანაშვილი მ. , - ქართველები და ქართული ენა. - ივ 1895, 26 სექტ., №206, გვ. 1-2; "განათლება”, 1916, №10, გვ. 595-600; 1917, №1, გვ. 34-42; №2, გვ. 115-119; №4-5, გვ. 231-240; "საქართველო”, 1917, №277, გვ. 4.
• ჯანაშვილი მ. , - ქართველ საზოგადოებას. - გაზ. "კომუნისტი”, 1921, 28 აპრ., №47, გვ. 3. მის მიერ შედგენილი ქართულ-რუსული ლექსიკონის შესახებ.
• ჯანაშვილი მ. , - ქართული გრამმატიკა. მეთაური სიტყვა. ეტიმოლოგია (მეგრულ-სვანურ ნიმუშებით). - სინტაქსი. - პერიოდი-ლექსწყობა. ტფ., 1906, 169 გვ.
• ჯანაშვილი მ. , - ქართული ენა. - ივერია, 1893, 3 სექტ. №188, გვ. 3; 10 სექტ., №193, გვ. 3; განათლება, 1916, I, გვ. 25-32; II, გვ. 89-96; III, გვ. 169-176; IV, გვ. 247-256; V-VI, გვ. 322-330; VII, გვ. 402-407; VIII-IX, გვ. 502-509; X, გვ. 595-600.
• ჯანაშვილი მ. , - ქართული ლექსიკონი. 2. ვ. ბერიძე. სიტყვის კონა. - "სახ. გაზ.”, 1912წ., 28 ივნ., №636, გვ. 3.
• ჯანაშვილი მ. , - ქართული ლექსიკონი. 3. დ. გ. კარიჭაშვილი "ვეფხისტყაოსნის” ლექსიკონი. - გაზ. "სახ. გაზ.”, 1912, 5 ივლ., №641, გვ. 2.
• ჯანაშვილი მ. , - ქართული ლექსიკონი. დ. ჩუბინაშვილი. ქართულ-რუსული ლექსიკონი, I, "სახ. გაზ.”, 1912, №701, გვ. 2-3; გაგრძელება: II. "სახ. გაზ.”, 1912, №702, გვ. 2., III "სახ. გაზ.”, №704, გვ. 2; IV. "სახ. გაზ.”, 1912, №707, გვ. 2.
• ჯანაშვილი მ. , - ქართული ლექსიკონის გამო. ცნობის ფურცელი, 1897, №226, გვ. 23.
• ჯანაშვილი მ. , - ქართული მწერლობა (მოკლე მიმოხილვა). - "ნაკადული” (მოზრდილთათვის), თბ., 1912 წ. №3, გვ. 39-46; №4, გვ. 40-46. ეხება ქართული დამწერლობის წარმოშობას.
• ჯანაშვილი მ. , - ქართული სახელები. - "საქართველო”, 1917, მარიამობისთვის 10(23), №175, გვ. 4. კათალიკოზი ეკლესია, იობელი, დაღესტანი-ეტიმოლოგია ჩამოთვლილი ეროვნული ქართული სახელები და უცხოურიც თავისი თარგმანებით.
• ჯანაშვილი მ. , - ქართულ-რუსული ლექსიკონი. - გაზ. "საქართველო”, 1918, №209, გვ. 4.
• ჯანაშვილი მ. , - შესანიშნავი ნაშთი. - ივ. 1895, 24 ივნ., №132, გვ. 2-3; №149, 3 აგვ., №164, გვ. 2-3.
• ჯანაშვილი მ. , - ცნობანი ძველის მწერლობისა კავკასიაზედ. - ივ. 1885, №8, გვ. 105-124. გადმოღებული ჰანის შრომიდან "Известия древних греческих и римских писателей о Кавказе”.
• ჯანაშია ბ. , - აფხაზურ-ქართული ლექსიკონი, თბ., 1954, 468 გვ.
• ჯანაშია ბ. , - იხ. ჯანაშია ს. ჯანაშია ბ. გულია დ.
• ჯანაშია ნ. , - აწმყო-განსაზღღვრულისა და აწმყო-განუსაზღღვრელის წარმოებისათვის ზემოწალკურში. - თსუ შრ., ტ. 99, 1962, გვ. 213-219. - რეზ. რუს. ენ.
• ჯანაშია ნ. , - ვერმიცანაშვილი ილლიკო. დ. გუდაუთი. - იკ. 1897, 12 სექტ., №188, გვ. 2, მდებარება და სახელწოდების ისტორია...
• ჯანაშია ნ. , - მოგონების რამდენიმე ფურცელი. - ჟ. "ქართ. ენა და ლიტ-რა სკოლაში”, 1985, №3-4, გვ. 254-254. ენათმეცნიერ ა. ჩიქობავას გარდაცვალებასთან დაკავშირებული მასალები.
• ჯანაშია ნ. , - მყოფადის წარმოებისათვის ქართულში. - ჟ. "ქართ. ენა და ლიტ-რა სკოლაში”, 1977, №4, გვ. 57-60.
• ჯანაშია ნ. , - მცირე შენიშვნა. - "ცნობის ფურცელი”, 1901, 5 ივ., №1661. ავტორი ეხება ასომთავრრულის შემოღების საკითხს და არ იზიარებს მას. მსჯელობს ქართული ანბანის, ორთოგრაფიის ღირსებებზე.
• ჯანაშია ნ. , - "შუშანიკის წამების” სომხური რედაქციების ურთიერთდამოკიდებულებისათვის. - მრავალთავი, ტ. 5, 1975, გვ. 108-118. - რეზ. რუს. ენ.
• ჯანაშია ს. , - ახალი ხანა ქართულ მეტყველებაში პროფ. ივანე ჯავახიშვილის მოხსენება. - გაზ. "ლომისი”, 1923, №26, შრ., ტ. III, გვ. 136-141.
• ჯანაშია ს. , - ბარათაშვილთა გენეალოგიისათვის. - შრ., ტ. II, 1951, გვ. 464-48.
• ჯანაშია ს. , - (1900-1947). ბიბლიოგრაფია. [შესავლის - "აკადემიკოსი სიმონ ჯანაშია”. - ავტ. ე. ხოშტარია]. თბ., "მეცნიერება”, 1976, 154 გვ. (ცენტრ. სამეცნ. ბიბ-კა. ბიბლიოგრაფიული სერია "ქართული მეცნიერები”). - შემდგ. მ. ბარკავა, ე. დოლიძე. - პარალ. ტექსტი რუს. და ინგ. ენ.
• ჯანაშია ს. , - გერმანული ei დიფთონგის გადმოცემისათვის ქართულში. თეზისები. - წგ-ში: სალიტერატურო ქართულის ნორმები. ტ. 1, ტფ., ტფილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1936, გვ. 61-64; გადაბეჭდილია წგ-ში თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები, კრ. I, 1970, გვ. 33-35.
• ჯანაშია ს. , - დავით კარიჭაშვილი. - კრ.ში: ქართული ისტორიოგრაფია. 2., თბ., "მეცნიერება”, 1971, გვ. 136-140.
• ჯანაშია ს. , - დიდი მეცნიერი ივანე ჯავახიშვილი. - გაზ. "კომუნისტი”, 1941, 2 2ნოემბ., გვ. 4.
• ჯანაშია ს. , - ზედსართავ სახელთა წარმოება ნასესხებ სიტყვათაგან -ურ ბოლოსართით. - წგ.-ში: "თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები. პირველი კრებული, თბ., "მეცნიერება”, 1970, გვ. 125-128.
• ჯანაშია ს. , - თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ერთიანი სავალდებულო ნორმების დადგენის პრინციპები. თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1946, 4 გვ.
• ჯანაშია ს. , - თუბალ-თაბალი, ტიბარენი, იბერი. - ენიმკის მოამბბე, I, ტფ., 1937, გვ. 185-245. - რეზ. რუს. ენ., გადაბეჭდილია წიგნში: "შრომები”, ტ. III, თბ., 1959, გვ. 1-80.
• ჯანაშია ს. , - კიდევ ერთი ნაშთი ხანმეტობისა თანამედროვე ქართულში. - "წელიწდეული”, I-II, ტფ., 1923-1924, გვ. 117-118. გადაბეჭდილია წიგნში "შრომები”, ტ. III, თბ., 1959, გვ. 128-129.
• ჯანაშია ს. , - მოსე ჯანაშვილი. - კრ-ში: ქართული ისტორიოგრაფია, 2, თბ., "მეცნიერება”, 1971,
• ჯანაშია ს. , - მსაზღვრელის შეთანხმება საზღვრულთან. - "სახელ. ბრუნ. ისტორიისათვის ქართვ. ენებში, წ. 1. თბ., 1956, გვ. 353-357. გადაბეჭდილია წიგნში თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები. კრ. პირველი., თბ., "მეცნიერება”, 1970, გვ. 131-134. (მოხსენების თეზისები წგ-ში: სალიტერატურო ქართული ნორმები. ტ. 1. ტფ., 1936, გვ. 19-21).
• ჯანაშია ს. , - საზოგადოებრივი მეცნიერებანი საბჭოთა საქართველოში დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 20 წლითავზე. - ენიმკის მოამბე, ტ. I, 1937, გვ. XI-XL.
• ჯანაშია ს. , - საქართველოს ისტორიის უძველესი ქრონოლოგიიდან ენობრივი მასალის მიხედვით. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საზოგადოებათმცოდნეობის განყოფილების VI სამეცნიერო სესიის თეზისები, 1942, გვ. 10, შრ., ტ. III, გვ. 130-135.
• ჯანაშია ს. , - სერგი გორგაძე. - ქართ. მწერლობა, 1929, №6-7, გვ. 107-111; "დროშა”, 1929, №11, გვ. 11.
• ჯანაშია ს. , - სვანურ-ადიღეური (ჩერქეზული) ენობრივი შეხვედრები. - 1. წინასწარი ცნობა, ენიმკის მოამბე, ტ. XIII, 1942, გვ. 249-278. - რეზ. რუს. ენ.
• ჯანაშია ს. , - სიტყვა კ. გამსახურდიას რომანის "დავით აღმაშენებლის” გარშემო გამართულ დისაუტზე 1943 წ. 27-30 დეკ. - გაზ. "ლიტ. საქ.”, 1943, 10 იანვ., გვ. 2.
• ჯანაშია ს. , - უზენაესი ღვთაების აფხაზური სახელწოდების ფორმისათვის. - "წელიწდეული”, წგ. 1-2, 1923-1924, გვ. 69-73.
• ჯანაშია ს. , - -ურ და -იურ ბოლოსართთა ხმარებისათვის ნასესხებ სიტყვებში. - წგ-ში: სალიტერატურო ქართულის ნორმები. მოხსენებათა თეზისები. ტ. 1, ტფ., ტფილ უნ-ტის გამ-ბა, 1936, გვ. 40-42, შრ., ტ. III, გვ. 292-295.
• ჯანაშია ს. , - უძველესი ეროვნული ცნობა ქართველთა პირველსაცხოვრისის შესახებ მახლობელი აღმოსვლეთის ისტორიის სინათლეზე. - ენიმკის მოამბე, V-VI, 1940, გვ. 633-694.
• ჯანაშია ს. , - ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენისათვის ნაკვ. 1. "ური” და "იური” ბოლოსართების ხმარებისათვის ნასესხები სიტყვებში. ტფ., 1932, 14 გვ.
• ჯანაშია ს. , - შრომები, III. თბ., 1959, 367 გვ.
• ჯანაშია ს. , - ჩერქეზული (ადიღეური) ელემენტები საქართველოს ტოპონიმიკაში. - სსრკ მეცნ. აკად. საქ. ფილიალის მოამბე, ტ. I, №8, თბ., 1940, გვ. 623-628. - რეზ. რუს. ენ.; შრ., ტ. III, გვ. 117-123. ისტორიული პრობბლემები ქართული ონომატიკონის სინათლეზე II.
• ჯანაშია ს. , - ცხოვრებაჲ საბა ასურისაჲ. - არილი. ტფ., 1925, გვ. 1-24. - რეზ. ფრანგ. და გერმ. ენ.; შრ., ტ. III, გვ. 156-185. ძეგლის პუბლიკაცია გამოკვლევითა და კომენტარითურთ.
• ჯანაშია ს. , - წინასიტყვაობა წგ-ში: "ფონეტიკური ლიტერატურის ანოტირებული ბიბლიოგრაფია. 1. ქართველური ენები პროფ. გ. ახვლედიანის რედ-ით. ტფ., 1937, გვ. 01-02; შრ., ტ. III, გვ. 208-209.
• ჯანაშია ს. , - , ჯანაშია ბ., გულია დ. ქართული ენა და აფხაზური სკოლებისათვის. სწავლების 1-ლი წელი სოხუმი, 1938, 130 გვ. ერთვის ქართულ-აფხაზური ლქსიკონი. გვ. 109-128. მე-2 გამოც. სოხუმი, 1939, 144. ქართულ-აფხაზური ლექსიკონი, გვ. 121-141. მე-3 გამოც. სოხუმი, 1944, 153 გვ.
• ჯანაშია ქ. , - კვალი რომელიც რჩება... - გაზ. "ახ. კომ., 1981, 12 თებ. ქეთევან ლომთათიძის დაბადების 70 წლისთავი.
• ჯანგველაძე ე. , - ჭოლა ლომთათიძის ენა. - ბათ. პედ. ინსტ. შრ., XII, ბათუმი, 1965, გვ. 75-88.
• ჯანგველლაძე შ. , - ფიქრები ენაზე. - გაზ. "შრომითი მამაცობისათვის” (რუსთავის ქიმიური ბოჭკოს ქ-ნა), 1980, 26 სექტ. ქართ. ენის სიწმინდის დაცვისათვის.
• ჯანგიძე გ. , - ტაბარუკი. - გაზ. "სამგორი” (გარდაბანი), 1972, 11 აპრ. სოფლის სახელის ეტიმოლოგიისათვის.
• ჯანგიძე დ. , - რუსულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობის წარსულიდან. - გაზ. "საბჭ. ოსეთი”, 1983, 8 სექტ.
• ჯანგიძე ვ. , - თურქული ლექსიკა იოანე ბაგრატიონის საბუნებისმეტყველო განმარტებით ლექსიკონში. - მაცნე, ენისა და ლიტ-რის სერია, 1986, №4, გვ. 114-125. - რეზ. რუს. ენ.
• ჯანგიძე ვ. , - ინგილოური დიალექტიკის კაკური კილოკავისა და აზერბაიჯანულის კახური მეტყველების ფონეტიკური ფონოლოგიური ურთიერთობიდან (კახურ-კაკური ინტერფერენცია). - სმამ, 1984, ტ. 115, №1, გვ. 189-192. - რეზ. რუს. ენ., ინგ. ენ.
• ჯანგიძე ვ. , - ქართული ლექსიკა აზერბაიჯანული ენის ჩრდილო-დასავლურ კილოკავში. - მაცნე, ენის და ლიტ-რის სერია, 1978, №4, გვ. 124-140. - რეზ. რუს. ენ.
• ჯანგიძე ვ. , - ქართული ლექსიკა თურქული ენის დიალექტებში. - მაცნე, ენისა და ლიტ-რის სერია, 1980, №2, გვ. 95-104. - რეზ. რუს. ენ.
• ჯანგიძე ვ. , - ქართული ლექსიკური ელემენტები დმანისის აზერბაიჯანულ მეტყელებაში. - ენათმეცნიერების ინ-ტის შრომები, აღმოსავლურ ენათა სერია, II, 1957, გვ. 237-242. - რეზ. რუს. ენ.
• ჯანგიძე ვ. , - ქართული ნასესხობაანი აზერბაიჯანულ ენაში. - თსუ შრ., ტ. 118, 1967, გვ. 117-128. - რეზ. რუს. ენ.
• ჯანგიძე ვ. , - , ჯიქია ს. (შემდგ.) ქართულ-თურქუოი მოკლე ლექსიკონი. [ო. გიგინეიშვილის წინასიტყვა]. თბ., უცხოეთში მცხ. თანამემამულებთან კულტურული კავშირის საქართველოს საზ-ბა, 1973, 281 გვ.
• ჯანგიძე მ. , - არც ქოროღლის არც აზეულას ციხე, არამედ კოჟრის ციხე. - გაზ. "სამგორის” (გარდაბანი), 1971, 12 ოქტ. გამოხმაურება გაზ. "ლელოს” 1971წ. აგვისტოს ნომერში დაბეჭდილ ვ. სიდამონიძის წერილზე "ქოროღლისა თუ კოჯრის ციხე”.
• ჯანგიძე მ. , - დიდგორი. - გაზ. "სამგორი” (გარდაბანი), 1973, 15 მარტი. დიდგორის ეტიმოლოგიიდან.
• ჯანგიძე მ. , - დიდი ლექსიკოგრაფი. - გაზ. "სამგორი” (გარდაბანი), 1978, 11 მაისი. ნ. ჩუბინაშვილის დაბადების 120 წლისთავისათვის.
• ჯანგიძე მ. , - დიდი ქართველი მწიგნობარი. - გაზ. "სამგორი” (გარდაბანი), 1969, 30 დეკ. ალ. ცაგარელის დაბადების 125 წლისთავის გამო.
• ჯანგიძე მ. , - ვახუშტი ბაგრატიონი და გარდაბნის ტოპონიმიკა. - გაზ. "სამგორი” (გარდაბანი), 1971, 28 აგვ.
• ჯანგიძე მ. , - ვიზრუნოთ მშობლიური ენისათვის. - "სამგორი” (გარდაბანი), 1966, 2 სექტ.
• ჯანგიძე მ. , - ზოგიერთი ტოპონიმის განმარტებისათვის (გარდაბნის რ-ში). - "სამგორი” (გარდაბანი), 1971, 18 მარტი.
• ჯანგიძე მ. , - თელოვანი. - გაზ. "სამგორი” (გარდაბანი), 1973, 8 თებ. სოფლის ეტიმოლოგიიდან.
• ჯანგიძე მ. , - ივანე ჯავახიშვილი ქართული წერილობითი საბუთების ტერმინოლოგიის შესახებ. - გაზ. სამგორი” (გარდაბანი), 1976, 23 ოქტ.
• ჯანგიძე მ. , - ისევ ტოპონიმების შესახებ. - "სამგორი” (გარდაბანი), 1970, 22 დეკ.
• ჯანგიძე მ. , - ლელუბანი. - გაზ. "სამგორი” (გარდაბანი), 1973, 24 ივლ. სოფლის ეტიმოლოგიიდან.
• ჯანგიძე მ. , - ნახშირგორი. - გაზ. "სამგორი” (გარდაბანი), 1972, 28 სექტ. სიტყვის ტოპონიმიკიდან.
• ჯანგიძე მ. , - ნუ დავამახინჯებთა ტოპონიმებს. - გაზ. "სამგორი” (გარდაბანი), 1972, 15 თებ.
• ჯანგიძე მ. , - ნუ ვამახინჯებთ დედაენას. - გაზ. "თბილისი”, 1966, 19 ივლ.
• ჯანგიძე მ. , - რა გქვია შენ? - გაზ. "სამგორი” (გარდაბანი), 1972, 23 მარტი. რეც. ზ. ჭუმბურიძის წგ-ზე "რა გქვია შენ?” თბ., 1971.
• ჯანგიძე მ. , - როგორ შევკრიბოთ ტოპონიმური მასალები. - გაზ. "სამგორი” (გარდაბანი), 1969, 20 თებ.
• ჯანგიძე მ. , - საარქივო ტერმინოლოგია "დავითიანში”. - გაზ. "საბჭ. ოსეთი”, 1980, 15 ოქტ.
• ჯანგიძე მ. , - საარქივო ტერმინოლოგია სულხან-საბა ორბელიანის "სიტყვის კონაში”. - გაზ. "სამგორი” (გარდაბანი), 1976, 3 თებ.; გაზ. "სახ. გან.”, 1976, 14 მაისი.
• ჯანგიძე მ. , - საარქივო ტერმინოლოგია "შუშანიკის წამებაში”. - გაზ. "სამგორი” (გარდაბანი), 1977, 1 დეკ.
• ჯანგიძე მ. , - საბუთებისა და საბუთსაცავის აღმნიშვნელი ტერმინები შოთა რუსთაველის "ვეფხისტყაოსანსა” და სულხან-საბა ორბელიანის "სიტყვის კონაში”. - სამეცნ. საინფორმაც. ბიულეტენი (საქ. სსრ მთავარი საპრ. სამმართველო), 1976, №29-30, გვ. 51-54.
• ჯანგიძე მ. , - საბუთების აღმნიშვნელი ტერმინები ნიკო ჩუბინაშვილის "ქართულ ლექსიკონში”. - სამეცნ. საინფორმაც. ბიულეტენი საქ. სსრ მთ. საარქ. სამმართვ., 1977, №31-32, გვ. 57-59.
• ჯანგიძე მ. , - საიდან, როგორ? ტოპონიმიკური შენიშვნები. - გაზ. "თბილისი”, 1977, 15 სექტ.
• ჯანგიძე მ. , - სიტყვა "ნეხვთას” განმარტებისათვის "ვეფხისტყაოსანში”. - "სამგორი” (გარდაბანი), 1966, 3 აგვ.
• ჯანგიძე მ. , - ტაბარუკი. - გაზ. "სამგორი” (გარდაბანი), 1972, 111 აპრ. სოფლის სახელის ეტიმოლოგიური მნიშვნელობა.
• ჯანგიძე მ. , - ტოპონიმიკური ეტიუდები (გარდაბნის რ-ნში). - გაზ. "სამგორი” (გარდაბანი), 1974, 28 სექტ.
• ჯანგიძე მ. , - ფიქრები ტოპონიმიკაზე. - "სამგორი” (გარდაბანი), 1969, 25 ნოემბ. ნორჩ ტოპონიმიკოსთა კუთხის მუშაობა გარდაბნის რ-ნში.
• ჯანგიძე მ. , - ქართული თურქოლოგიის ფუძემდებელი. - გაზ. "სახ. გან.”, 1978, 10 ნოემბ. ს. ჯიქიას დაბადების 80 წლისთავის გამო.
• ჯანგულაშვილი ა. , - კომპოზიტები გერმანულსა და ქართულში. - ჟ. "უცხოური ენები სკოლაში”, 1986, №2, გვ. 19-25.
• ჯანდიერი გ. , - უძველესი ტექსტი გაშიფრულია? - გაზ. "თბილისი”, 1976, 19 თებ., №41, გვ. 3. ერთი ტაბულის გამოცნობის გამო.
• ჯანელიძე დ. , - "ვეფხისტყაოსანი” და სახიობა. - გაზ. "ლიტ. გაზ.”, 1961, 13 იანვ., №3 (1225), გვ. 2.
• ჯანელიძე დ. , - თეატრი და სახიობა სულხან-საბბა ორბელიანის ლექსიკონში. - ჟ. "საბჭ. ხელოვნება”, 1960, №4, გვ. 89-96. თეატრალური ტერმინების შესახებ. განხილულია ის თეატრალური ტერმინები, რომლებიც მოცემულია სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონში.
• ჯანელიძე დ. , - სამაია. - გაზ. "ლიტ. საქ.”, 1981, 17 ივლ., გვ. 10-11; გაზ. "ლიტ. საქ.”, 1982, 16 ივლ., გვ. 12-13. ტერმინ "სამაიას” წარმოშობის ისტორიიდან.
• ჯანელიძე ნ. , - სემების დივერგენციისა და კონვერგენციის შემთხვევები გერმანულსა და ქართულში. - ჟ. "უცხოური ენები სკოლაში”, 1979, №1, გვ. 13-17.
• ჯანელიძე ნ. , - ღერძული სიტყვის სემის ექსპლიკაცია სომატიგმებში. - მაცნე ენისა და ლიტ-რის სერია, 1980, №1, გვ. 165-169. - რეზ. რუს. ენ.
• ჯანელიძე ჯ. , - სიჭარმაგეშიც შემართებით. - გაზ. "სახ. გან.”, 1989, 4 აპრ. ფილოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატ ნ. ბასილაიას შესახებ.
• ჯანყარაშვილი ლ. , - რაჭული კილოს გლოლური მეტყველება. - თსუ სტუდ. XXII, სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1960, გვ. 120-121.
• ჯაფარიძე ა. , - უმეტესი თუ უნათლესი. გაზ. "ლიტ. საქ.”, 1963, 19 ივლ. "ვეფხისტყაოსნის საკითხები”.
• ჯაფარიძე გ. , - მესტიური ტოპონიმები. - გაზ. "ახალი სვანეთი” (მესტია), 1972, 8 აპრ.
• ჯაფარიძე გ. , - ოქროს მონეტის ტერმინოლოგია XI-XIII საუკუნეების საქართველოში. - მაცნე, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია, 1976, №3, გვ. 84-95.
• ჯაფარიძე გ. , - რას მოგვითხრობენ ტერმინები. - გაზ. "ლელო”, 1967, 16 აპრ. საქართველოში ჭადრაკის გავრცელების თარიღისა და გზების საკითხი.
• ჯაფარიძე გ. , - საბნელო. - თსუ, ფილოლოგია, I, კონფ. მასალები, თბ., 1975, გვ. 132.
• ჯაფარიძე ვ. , - სოფელ ბალიჭის სარკოფაგი ქართული ასომთავრული წარწერით. - მაცნე, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია, 1972, №2, გვ. 124-136; 1 ფ. რურ.
• ჯაფარიძე ზ. , - არტიკულაციის ელექტრომიოგრაფიული შესწავლის ზოგი შედეგი. - კრ. მეტყველების ანალიზისა და სინთეზის საკითხი. თბ., 1966, გვ. 113-130. რეზ. რუს. ენ.
• ჯაფარიძე ზ. , - არტიკულაციის ფონური საყრდენის ცნებისათვის. - ენათმეცნ. ინ-ტის XL სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1983, გვ. 14-16.
• ჯაფარიძე ზ. , - ბგერათა საწარმოთქმო დაბრკოლების მიხედვით დაჯგუფებისათვის ქართულში. - იკე, 1980, ტ. 22, გვ. 75-84. - რეზ. რუს. ენ.
• ჯაფარიძე ზ. , - ბგერათა "შემღწევი” და "გამჭოლი” არტიკულაციის შესახებ სამეტყველო ნაკადში. - ენათმეცნ. ინსტიტუტის XXI სამეცნიერო სესია თანამედროვე ზოგადი ენათმეცნიერებისა და ექსპერიმენტული ფონეტიკის საკითხების შესახებ, თეზისები, თბილისი, 1965, გვ. 16-19. ქართული ენის ბაგისმიერთა და წინაენისმიერთა არტიკულაციის ექეტრომიოგრაფიული შესწავლის შედეგები.
• ჯაფარიძე ზ. , - ენის ფონემური შედგენილობის დადგენისათვის (სალიტერატურო ქართულის მაგალითზე); არნოლდ ჩიქობავას I (დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღღვნილ კრებულში). - თბ., მეცნიერება, 1979, გვ. 104-113.
• ჯაფარიძე ზ. , - ერთი პარადოქსის შესახებ მახვილის გამოხატვასა და აღქმაში. - ენათმეცნ. ინ-ტის XLII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1984, გვ. 49-50.
• ჯაფარიძე ზ. , - -ვით თანდებულის ხმარებისათვის ზმნასთან ქართულში. - ქესს, III, თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1963, გვ. 95-98. - რეზ. რუს. ენ. სტატიაში განხილულია –ვით თანდებულიანი ზმნები, რომლებიც გვხვდება ქართული ენის დიალექტებში და ახალგაზრდების ჟარგონში მოტანილია მაგალითები თუშური, მთიულური, გურული კილოებიდან და თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასუბრო მეტყველებიდან.
• ჯაფარიძე ზ. , - ზოგიერთი დაკვირვება "აკრძალული” ბგერათშეერთებების აღქმაზე. - მეტყველების ანალიზის საკითხები, 1969, გვ. 28-38. - რეზ. რუს. ენ. ცნობილია, რომ უცხო ენის ზოგიერთი ბგერის აღქმა ადამიანს უძნელდება. პირველ რიგში ეს ეხება იმ ბგერებს, რომლებიც არ არის იმ ენაში, რომელსაც ფლობს მსმენელი. ჩატარდა ექსპერიმენტი. მოცემულია მისი შედეგები.
• ჯაფარიძე ზ. , - თანხმოვანთა განაწილების ერთი წესი თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში. - მეტყველების ანალიზის, სინთეზისა და სტატისტიკის საკითხები, 1967, გვ. 146-149. - რეზ. რუს. ენ. ავტორს განხილული აქვს თანხმოვანთა განაწილების არსებული წესები. ჩამოყალიბებული აქვს შემდეგი კანონი: თავკიდურ კონსონანტურ ჯგუფში არასონორს არ შეიძლება მოსდევდეს იმავე აქტიური ორგანოთი ნაწარმოები, მისივე ან მომდევნო ლოკალური რიგის ( რიგების) სხვა არასონორი.
• ჯაფარიძე ზ. , - თხოვნის გამოხატვისათვის სალიტერატურო ქართულში. - ენათმეცნ. ინ-ტის XXXVII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1981, გვ. 16-18.
• ჯაფარიძე ზ. , - იხ. გიუნაშვილი ჯ. უთურგაიძე თ. ჯაფარიძე ზ. მკვლევარი...
• ჯაფარიძე ზ. , - მესაქონლეობის ლექსიკა. - იკე, XV, 1966, გვ. 252-276. - რეზ. რუს. ენ. სიტყვათა სემანტიკურ ბუდეებად განლაგების ცდა ხუნძური ენის მაგალითზე.
• ჯაფარიძე ზ. , - მრავლობითი რიცხვის წარმოების ისტორიიდან ხუნძური ენის პრეფიქსულ კლასნიშნიან ზედსართავებსა და მიმღეობებში. - იკე, XIV, თბ., 1964, გვ. 277-282.
• ჯაფარიძე ზ. , - პერცეფციული ფონეტიკა და ბგერათცვლილებასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი. - ენათმეცნ. ინ-ტის XXXIX სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1983, გვ. 18-20.
• ჯაფარიძე ზ. , - პერცეფციული ფონეტიკის ზოგიერთი საკითხი. - მეტყველების ანალიზის საკითხები, 1969, გვ. 39-51. - რეზ. რუს. ენ., თბ., 1975, 263 გვ. აღნიშნული ნაშრომის მიზანია შეისწავლოს პერცეფციული ფონეტიკის ზოგიერთი საკითხი, კერძოდ, საკითხები, დაკავშირებული ენის პერცეფციულ ბაზასთან.
• ჯაფარიძე ზ. , - პერცეფციული ფონეტიკის ძირითადი საკითხები. თბ., "მეცნიერება”, 1975, 263 გვ. (ენათმეცნირების ინ-ტი). - რეზ. რუს. და გერმ. ენ.
• ჯაფარიძე ზ. , - სალიტერატურო ქართულის ჩქამიერ თანხმოვანთა სისტემა. - ენათმეცნ. ინ-ტის XXIX სამეცნ. სესიის მასალები, თბ., 1973, გვ. 10-12.
• ჯაფარიძე ზ. , - ფონემების დიფერენციალურ ნიშანთა კომპონენტების შესახებ. - საენათმეცნიერო კრებული, თბ., "მეცნიერება”, 1979, გვ. 231-235. - რეზ. რუს. ენ.
• ჯაფარიძე ზ. , - ქართული ენის ბგერითი წყობის საკითხები აკად. გ. ახვლედიანის შრომებში. - ენათმეცნ. ინ-ტის XXXIII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1977, გვ. 6.
• ჯაფარიძე ზ. , - ქართული ინტონაციის კომპილაციური სინთეზისათვის. - ენათმეცნ. ინ-ტის XLIII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1985, გვ. 48-49.
• ჯაფარიძე ზ. , - ქართული ხმოვნების სპექტოგრაფიული შესწავლის ზოგი შედეგი. - ენათმეცნ. ინ-ტის XXXV სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1979, გვ. 18-19.
• ჯაფარიძე ზ. , - ქობალავა ი. ფონემის ცნება ენათმეცნიერებაში. თბ., "მეცნიერება”. 1976. [რეც.]. - ენათმეცნიერება (თსუ), 1977, ტ. 187, გვ. 258-263.
• ჯაფარიძე კ. , - ენის ბუნების ამოსაცნობად: [ენათმეცნიერ თ. სანიკიძის მიერ შედგენილი "აკაკი წერეთლის პოეზიის ლექსიკონის” შესახებ]. - გაზ. "თბილისი”, 1986, 19 თებ., გვ. 6.
• ჯაფარიძე ლ. , - ბილიკებიდან ლიანდაგამდე. - გაზ. "თბილისი”, 1961, 27 იანვ., გვ. 3. წერილში საუბარია ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომლის გ. თოფურიას შესახებ.
• ჯაფარიძე მ. , - წერილი რედაქციის მიმართ. (ქართული სიტყვების შეკრების შესახებ). - ივ. 1904, 12 სექტ., №211, გვ. 3. მთიულეთში დარჩენილი ხმარებიდან გამოსული სიტყვები.
• ჯაფარიძე მ. , - ხმარებიდან განდევნილი ძველი სიტყვები. - ივერია, 1904, №211.
• ჯაფარიძე ნ. , - როცა ასეთი სიყვარულია. - გაზ. "კომუნისტი”, 1967, 22 ივნ. გერმანელი ქართველოლოგი ჰ. ფენრიხი თბილისის უნივერსიტეტში სამეცნ. მივლინებით.
• ჯაფარიძე ნ. , - ფიზიკისა და ელექტროტექნიკის ტერმინოლოგია. - "ახ. სკოლისაკენ”, 1928, №3-4 (მარტი-აპრილი), გვ. 119. [რეც. ტფ. 1928].
• ჯაფარიძე პ. , - სიტყვა ჩვენი, ქართული... - გაზ. "კომუნისტი”, 1984, 19 აგვ. ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დაცვის საკითხებზე.
• ჯაფარიძე შ. , - "საქართველოვ მთებში გაგაჩინა ზენამ!” (ფიქრები დედაენაზე). - გაზ. "განთიადი” (ონი), 1982, 21 იანვ.
• ჯაფარიძე ც. , - დავით კლდიაშვილის პერსონაჟთა მეტყველება. - ქუთ. პედ. ინსტ. სტუდ. XXIII სამეცნ. სესია, თეზისები, ქუთაისი, 1963, გვ. 43.
• ჯაყელი მ. , - ადგილი აქვს. სახეზე არის. - გაზ. "თბილისი”, 1974, 18 ივნ. სალიტერატურო ენის დაცვის საკითხებზე.
• ჯაყელი მ. , - აი ვინ ამახინჯებს ქართულ ენას. - გაზ. "თბილისი”, 1971, 16, 27 იანვ., 1971, 19 თებ., 1972, 10 თებ., 1073, 12 ოქტ.; 1975, 13 ნოემბ.
• ჯაყელი მ. , - ამომრთველი თუ ჩამრთველი? - გაზ. "თბილისი”, 1976, 19 თებ. დედაენის სიწმინდისათვის.
• ჯაყელი მ. , - , აფხაზავა ნ. მითითებას ელიან!... - გაზ. "თბილისი”, 1971, 6 ოქტ. ქართული ენის სიწმინდისათვის.
• ჯაყელი მ. , - გვეკითხებიან - ვუპასუხებთ. - გაზ. "თბილისი”, 1962, 25 აპრ.; 25 მაისი, №122, გვ. 3; 13 ივნ.; 31 ოქტ.; 30 ნოემბ.
• ჯაყელი მ. , - დავიცვათ დედაენის სიწმინდე! - გაზ. "თბილისი”, 1972, 28 თებ.; 28 ივნ.; 19 თებ.; 1974, 28 თებ.
• ჯაყელი მ. , - დავიცვათ ქართული ენის სიწმინდე. - გაზ. "თბილისი”, 1973, 14 თებ.
• ჯაყელი მ. , - დედაენის არამკითხე მოჭირნახულე. - გაზ. "თბილისი”, 1975, 5 სექტ. რედაქციის პასუხი ანონიმური წერილის ავტორს სიტყვა "ზნატოკების” გარშემო.
• ჯაყელი მ. , - დედაენის სიწმინდისათვის. - გაზ. "თბილისი”, 1971, 19 მაისი. რედაქციაში შემოსული წერილების მიმოხილვა.
• ჯაყელი მ. , - დიდი მნიშვნელობის საქმე. - გაზ. "თბილისი”, 1963, 31 აგვ. ი. გვარჯალაძის ფრანგ.-ქართ. ლექსიკონი. შეადგ. ი. გვარჯალაძემ. ტ. 1. - თბ., "საბჭ. საქართველო”, 1963, გამოსვლის გამო.
• ჯაყელი მ. , - დუშელი თუ დუშეთელი? - გაზ. "თბილისი”, 1974, 10 ოქტ. სიტყვის ეტიმოლოგიიდან.
• ჯაყელი მ. , - ენის თვითმასწავლებელი. - გაზ. "თბილისი”, 1961, 19 იანვ. რეც. В. Цулеискири и П. Чанишввили. Самоучитель грузинского языка. Тб. “Сабч. Сакартвело”, 1960.
• ჯაყელი მ. , - ენის საგანძური. - გაზ. "თბილისი”, 1966, 13 დეკ., გვ. 3. ქართული ონომასტიკის განვითარების საკითხები.
• ჯაყელი მ. , - ვებრძოლოთ ენაში კუთხურობას. - გაზ. "თბილისი”, 1974, 17 დეკ.
• ჯაყელი მ. , - "ვეფხისტყაოსნის” ფრაზეოლოგიური ლექსიკონი. - გაზ. "თბილისი”, 1968, 12 ივნ. რეც. შ. ღლონტის წგ-ზე "ვეფხისტყაოსნის ფრაზეოლოგიური ლექსიკონი”. თბ., 1968.
• ჯაყელი მ. , - "ვისრამიანის” აკადემიური გამოცემა. - გაზ. "თბილისი”, 1962, 15 მაისი, №113, (2730), გვ. 3.
• ჯაყელი მ. , - "ვოგზალი” თუ "ვაგზალი”? - გაზ. "თბილისი”, 1975, 29 სექტ. დედაენის სიწმინდისათვის.
• ჯაყელი მ. , - იხ. აფხაზავა ნ., ჯაყელი მ. აი, ვინ...
• ჯაყელი მ. , - კვლავ ვაჭრობის მუშაკებზე. - გაზ. "თბილისი”, 1973, 12 მარტი. ვინ ამახინჯებს დედაენას.
• ჯაყელი მ. , - კომენტარს მკითხველს ვანდობთ. - გაზ. "თბილისი”, 1971, 14 ივნ. დედაენის სიწმინდისათვის.
• ჯაყელი მ. , - ლინგვისტი და პოლიგლოტი. - გაზ. "თბილისი”, 1968, 5 ივლ. გ. ჩხაიძე.
• ჯაყელი მ. , - ლიპყინული? - გაზ. "თბილისი”, 1976, 23 მარტი. დედაენის სიწმინდისათვის.
• ჯაყელი მ. , - მეგობრები სწავლობენ რუსთაველის ენას. - გაზ. "თბილისი”, 1975, 28 მარტი. საქართველოს ტელევიზიის ინიციატივა.
• ჯაყელი მ. , - მკითხველები გვწერენ. აი ვინ ამახინჯებს ქართულ ენას! - გაზ. "თბილისი”, 1972, 15 ნოემბ.
• ჯაყელი მ. , - მოდი თუ მოხვედი? - გაზ. "თბილისი”, 1974, 15 მაისი. დედაენის საკითხებზე.
• ჯაყელი მ. , - ნაკლი შუმჩნეველი არ რჩება. - გაზ. "თბილისი”, 1971, 30 აგვ. ქართული ენის სიწმინდის დაცვისათვის.
• ჯაყელი მ. , - ნიჭი და მეხსიერება. - გაზ. "თბილისი”, 1967, 29 ნოემბ. არმენოლოგ ზ. მედულაშვილის შესახებ.
• ჯაყელი მ. , - რას ნიშნავს ეს სიწმინდე? - გაზ. "თბილისი”, 1975, 8 იანვ.
• ჯაყელი მ. , - რას ნიშნავს მეორე სახელი? - გაზ. "თბილისი”, 11963, 2 დეკ. ევროპელთა და ამერიკელთა სახელწოდებებში სახელსა და გვარს შორის მოთავსებული ინიციალის მნიშვნელობის შესახებ.
• ჯაყელი მ. , - რას ნიშნავს ტოპონიმი "რაჭა”? - გაზ. "თბილისი”, 1974, 4 სექტ.
• ჯაყელი მ. , - რომელია მართებული? - გაზ. "თბილისი”, 1962, 25 აგვ. ავტომანქანა "მყავს” თუ "მაქვს”.
• ჯაყელი მ. , - "რუსულ-ქართული სასაუბრო”. - გაზ. "თბილისი”, 1977, 18 მაისი. შ. კეკელიას წგ-ის "რუსულ-ქართული სასუბროს” გამოსვლის გამო.
• ჯაყელი მ. , - საენათმეცნიერო საუბრები. - გაზ. "თბილისი”, 1960, 10 ოქტ., №241(2247), გვ. 3. რეც. შ. ძიძიგურის წიგნზე "საენათმეცნირო საუბრები”.
• ჯაყელი მ. , - სასარგებლო ნაშრომი. - გაზ. "თბილისი”, 1965, 11 აგვ. რეც. ვ. თოფურიას წგ-ზე "ქართული ენა და მართლწერის ზოგიერთი საკითხი”. 1965.
• ჯაყელი მ. , - საყურადღებო ნაშრომი. - გაზ. "თბილისი”, 1961, 30 ოქტ. რეც. დ. მშვენიერაძის წგ-ზე "ტექნიკის ლექსიკური მასალები ქართულ წერილობით ძეგლებში”.
• ჯაყელი მ. , - საჭიროა დამხმარე ლიტერატურის გამოცემა. - გაზ. "თბილისი”, 1973, 14 სექტ. რუსულ-ქართული ლექსიკონის გამოცემის აუცილებლობის გამო.
• ჯაყელი მ. , - საჭიროა ორთოგრაფიული ლექსიკონის ხელახლა გამოცემა. - გაზ. "თბილისი”, 1959, 2 თებ.
• ჯაყელი მ. , - სახელი ამშვენებს ადამიანს. - გაზ. "თბილისი”, 1973, 24 სექტ. სახელის არჩევის შესახებ.
• ჯაყელი მ. , - სპორტული თუ სასპორტო, მუსიკალური თუ სამუსიკო? - გაზ. "თბილისი”, 1973, 15 ივნ. პასუხი მ. თათარაშვილის შეკითხვებზე.
• ჯაყელი მ. , - სურვილი და სინამდვილე. - გაზ. "თბილისი”, 1974, 29 იანვ. ლექსიკონების გამოცემის აუცილებლობის გამო.
• ჯაყელი მ. , - სწორად ვწეროთ ტოპონიმები. - გაზ. "თბილისი”, 1974, 14 მარტი.
• ჯაყელი მ. , - სწორად შევარჩიე ბავშვის სახელი? - გაზ. "თბილისი”, 1972, 16 დეკ. ბავშვის სახელის სწორად შერჩევის შესახებ.
• ჯაყელი მ. , - უკუვაგდოთ სტიქიურად თარგმნა! - გაზ. "თბილისი”, 1971, 30 ივნ. დედაენის სიწმინდისათვის.
• ჯაყელი მ. , - "უძველესი ქართული წარწერები. - გაზ. "თბილისი”, 1960, 26 აგვ. რეც. გ. წერეთლის "უძველესი ქართული წარწერები პალესტინიდან”, თბ., 1960.
• ჯაყელი მ. , - "ქართული ენის თავგადასავალი”. - გაზ. "თბილისი”, 1970, 23 ივლ. რეც. შ. ძიძიგურის წგ-ზე "ქართული ენის თავგადასავალი”.
• ჯაყელი მ. , - "ქართული ენის ისტორიისათვის”. - გაზ. "თბილისი”, 1965, 8 ივნ. რეც. ივ. ქავთარაძის წგ-ზე "ქართული ენის ივტორიისათვის”. XII-XVIII სს. 1, თბ., 1964.
• ჯაყელი მ. , - ქართული ენის სიწმინდე. - გაზ. "თბილისი”, 1973, 14 თებ. სალიტერატურო ენის დამახინჯების შესახებ.
• ჯაყელი მ. , - "ქართული თავისებური ენაა!” - გაზ. "სამშ., 1970, 11 სექტ. ლინგვისტურ ჟურნ. "ქვინტო ლონგო”-ში (აშშ) შ. ძიძიგურის წერილის "ქართული საბჭოთა კავშირის თავისებური ენაა” გამოქვეყნების გამო.
• ჯაყელი მ. , - "ქართული იდიომები”. - გაზ. "თბილისი”, 1967, 24 ივნ. რეც. ა. ონიანის წგ-ზე "ქართული იდიომები”. თბ., 1966.
• ჯაყელი მ. , - "ქართული იდიომები”. - გაზ. "თბილისი”, 1967, 24 ივნ. რეც. ა. ონიანის წგ-ზე "ქართული იდიომები”. თბ., 1966.
• ჯაყელი მ. , - "ქართული ლექსიკოლოგია”. - გაზ. "თბილისი”, 1964, 6 აგვ. რეც. ა. ღლონტის წგ-ზე "ქართული ლექსიკოლოგია”. თბ., 1964.
• ჯაყელი მ. , - "ქართულ-ფრანგული ლექსიკონი”. - გაზ. "თბილისი”, 1967, 23 ოქტ. რეც. ი. გვარჯალაძის წგ-ზე "ქართულ-ფრანგული ლექსიკონი”. თბ., 1967.
• ჯაყელი მ. , - ჩვენი ეროვნული საზრუნავი. - გაზ. "თბილისი”, 1959, 10 ნოემბ., 21 ნოემბ. ბრძოლა ქართული ენის კულტურის ამაღლებისათვის.
• ჯაჯანიძე ნ. , - დაწყებით კლასებში ქართული ენის გრამატიკის სწავლების ისტორიიდან. - ქუთაისის ინსტიტუტი, XXXV სესია, თეზისები, ქუთაისი, 1971, გვ. 88-89.
• ჯაჯანიძე პ. , - ადამიანი, პედაგოგი, მეცნიერი. ქეთავან ძოწენიძის ხსოვნას. - გაზ. "ქუთაისი”, 969, 18 ოქტ.
• ჯაჯანიძე პ. , - -ავ და -ამ სუფიქსიანი ზმნები ძველ ქართულსა და ქართული ენის დიალექტებში. - ქუთაისის ინსტიტუტი, XXXV სესია, თეზისები, ქუთაისი, 1971, გვ. 84-85.
• ჯაჯანიძე პ. , - არქაული გრამატიკული მოვლენები გურულში. - ქუთ. პედ. ინსტ. XXXIII სამეცნ. სესია ეძღვნება ვ. ი. ლენინის დაბადების 100 წლისთავს. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, ქუთ., 1969, გვ. 84-85.
• ჯაჯანიძე პ. , - აჭარის ეთნოგრაფიის საკითხისათვის. - გაზ. "ქუთაისი”, 1963, 12 მაისი.
• ჯაჯანიძე პ. , - აჭარული დიალექტი (ბათუმის რაიონის მცხოვრებთა მეტყველების თავისებურებანი): - ქუთ. პედ. ინსტ. XXVI სამეცნ. სესია. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 1962, გვ. 82-83.
• ჯაჯანიძე პ. , - აჭარული დიალექტი (ქობულეთის რაიონის მცხოვრებთა მეტყველების თავისებურებანი). - ქუთ. პედ. ინსტ. XXVII სამეცნ. სესია მიძღვნილი ინსტიტუტის არსებობის 30 წლისთავისადმი. მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 1963, გვ. 158-159.
• ჯაჯანიძე პ. , - აჭარული დიალექტის ზოგიერთი საკითხი. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. XXII, ქუთ., 1960, გვ. 119-124. (ქუთ. სახ. პედ. ინსტ. XXIV სამეცნ. სესია. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 1960, გვ. 64-65).
• ჯაჯანიძე პ. , - აჭარული დიალექტის ლექსიკონი. - ქუთ. პედ. ინსტ. XXX სამეცნ. სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 1966, გვ. 171.
• ჯაჯანიძე პ. , - აჭარული დიალექტის მორფოლოგიის ზოგიერთი საკითხი. - ქუთ. პედ. ინსტ. XXII სამეცნ. სესია. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები ქუთაისი, 1958, გვ. 66-67.
• ჯაჯანიძე პ. , - აჭარული დიალექტის მორფოლოგიის საკითხები. - ქუთ. პედ. ინსტ. XXIII სამეცნ. სესია. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 1959, გვ. 71-77. ქედის რაიონის მცხოვრებთა მეტყველების მიხედვით.
• ჯაჯანიძე პ. , - აჭარულის ლექსიკონის მასალები. - ქუთ. პედდ. ინსტ. შრ., ტ. XXIII, ქუთაისი, 1961, გვ. 323-334.
• ჯაჯანიძე პ. , - ბავშვის მეტყველების საკითხები. - გაზ. "ქუთაისი”, 1970, 21 იანვ.
• ჯაჯანიძე პ. , - ბაღდადი და მისი დაწერილობა. - გაზ. "წითელი დროშა” (მაიაკოვსკი), 1977, 19 თებ. ბაღდადის ტოპონიმიკიდან.
• ჯაჯანიძე პ. , - გარეჯის "ოქროს წყაროის” ახალი ნუსხა და მისი გრამატიკული მიმოხილვა. - თსუ, ფილოლოგია I, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1975, გვ. 19-20.
• ჯაჯანიძე პ. , - გარეჯის "ოქროს წყაროს” ხელნაწერი. - გაზ. "ქუთაისი”, 1974, 31 იანვ.
• ჯაჯანიძე პ. , - გურული და აჭარული დიალექტების ურთიერთმიმართების ზოგიერთი საკითხი. - ქუთ. პედ. ინსტ. XXVIII სამეცნ. სესია. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 1964, გვ. 157. მდ. გუბაზოულის ხევის მცოვრებ გურულთა და აჭარულთა მეტყველების მასალების მიხედვით.
• ჯაჯანიძე პ. , - გურული და აჭარული დიალექტების ურთიერთმიმართების ზოგიერთი საკითხი. - ქართული ენის კათედრათა კონფ., VI, ქ. თბილისი, 1965 წლის 25 და 26 დეკ., თეზისები, თბ., 1965, გვ. 18-19.
• ჯაჯანიძე პ. , - გურული დიალექტი. თბ., 1977 (ალ. წულუკიძის სახ. ქუთაისის სახ. პედ. ინ-ტი). წ. 1. ტექსტები. ლექსიკონის მასალები. 157 გვ.
• ჯაჯანიძე პ. , - გურული დიალექტის ლექსიკონი. - ქუთ. პედდ. ინსტ. XXVIII სამეცნ. სესია. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 1965, გვ. 157.
• ჯაჯანიძე პ. , - გურული დიალექტის სინტაქსის საკითხები. - ქუთ. პედ. ინსტ. XXXIV სამეცნ. სესია. ეძღვნება ვ.ი. ლენინის დაბადების 100 წლისთავს. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 1970, გვ. 84.
• ჯაჯანიძე პ. , - გურული დიალექტის ფონეტიკიდან. - ქუთ. სახ. პედ. ინსტ. XXXI სამეცნ. სესია. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 1967, გვ. 147-148.
• ჯაჯანიძე პ. , - გურული დიალექტის ფონეტიკის საკითხები. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., XXXI, ქუთ., 1968, გვ. 57-83. ნაშრომში წარმოდგენილია გურული დიალექტის ფონეტიკის შემდეგი საკითხები: 1. სუბსტიტუცია თანხმოვანთა სუბსტიტუცია, ხმოვანთა სუბსტიტუცია, 2. ბგერის დაკარგვა.
• ჯაჯანიძე პ. , - გურული კილო. - ქუთ. პედ. ინსტ. XIX სამეცნ. სესია. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 1955, გვ. 45-47; XXI სამეცნ. სესიია, 1957, გვ. 53-54.
• ჯაჯანიძე პ. , - გურული კილოს მორფოლოგიის საკითხები. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. XV, ქუთაისი, 1956, გვ. 295-309. სტატიაში განხილული სახელთა ბრუნება, თანდებულები, მრავლობითის წარმოება, ხარისხის წარმოება, ზმნა გურულში, საწყისი და მიმღეობა, ზმნისწინები, შენიშვნები ხოლმეობითის შესახებ.
• ჯაჯანიძე პ. , - დიდი ენათმეცნიერი - ლექსიკოგრაფი. - გაზ. "სტალინელი” (ქუთაისი), 1959, 31 ოქტ. სულხან-საბა ორბელიანი.
• ჯაჯანიძე პ. , - ენათა თავისუფალი განვითარება. - გაზ. "ქუთაისი”, 1972, 12 მაისი.
• ჯაჯანიძე პ. , - ენას მოვლა უნდა. - გაზ. "ქუთაისი”, 1963, 13 ნოემბ.
• ჯაჯანიძე პ. , - ენების თავისუფალი განვითარება. - გაზ. "ქუთაისი”, 1962, 21 სექტ.
• ჯაჯანიძე პ. , - ენისა და მეტყველების ერთიანობისათვის. - გაზ. "ქუთაისი”, 1972, 13 იანვ.
• ჯაჯანიძე პ. , - ერთი ფურცლის წარწერები. - გაზ. "ქუთაისი”, 1964, 7 იანვ. "დაბადების” თავფურცელი წერილობითი ძეგლებისა და ნივთიერი მასალების შეკრებისათვის.
• ჯაჯანიძე პ. , - ვახანურის ხეობის მცხოვრებთა მეტყველების თავისებურებანი. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. VIII, ქუთ., 1948, გვ. 63-79.
• ჯაჯანიძე პ. , - ზეკარის ხეობის ისტორიული ძეგლები და ტოპონიმები. - გაზ. "ქუთაისი”, 1967, 14 მარტი, გაზ. "წითელი დროშა”, 1974, 14 მარტი.
• ჯაჯანიძე პ. , - ზოგიერთი ცნობაა ჭოროხის ხეობის აჭარულიდან. - ქუთ. პედ. ინსტ. XXV სამეცნ. სესია მიძღვნილი საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების 40 წლისთავისადმი, თეზისები, თბ., 1961, გვ. 75-76.
• ჯაჯანიძე პ. , - ზოგი ზმნისწინისა და თანდებულის ურთიერთობისათვის ძველ ქართულში. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. XI, ქუთაისი, 1952-1953, გვ. 103-119. - რეზ. რუს. ენ. ნაშრომი არკვევს ძველი ქართულის გრამატიკული წყობის ერთ საკითხს ქართული ენის უძველესი წერილობითი ძეგლების მიხედვით.
• ჯაჯანიძე პ. , - ილია ჭავჭავაძის ზოგადენათმეცნიერული შეხედულებანი. - გაზ. "საბჭ. აჭარა”, 1957, 23 ოქტ., 1962, 5 დეკ.
• ჯაჯანიძე პ. , - იხ. ძოწენიძე ქ. და ჯაჯანიძე პ. ღვაწლმოსილი მენციერი...
• ჯაჯანიძე პ. , - კიდევ ერთი ხელნაწერი. - "წიგნის სამყარო”, 1974, 27 ნოემბ., გვ. 8. წინასწარი ცნობა.
• ჯაჯანიძე პ. , - მასალები გურული ლექსიკონისათვის. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. XVII, ქუთაისი, 1957, გვ. 509-523. მოცემულია მასალები გურული ლექსიკონისათვის. მასში შეტანილია მხოლოდ ეს სიტყვები, რომლებიც გურულის გამოქვეყნებულ ლექსიკონებში არ გვხვდება.
• ჯაჯანიძე პ. , - მასალები იმერული კილოს ლექსიკონისათვის. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. X, ქუთაისი, 1950-1951, გვ. 59-74. მოცემულია შეკრებილი მასალები იმერული დიალექტის ლექსიკონისათვის. სიტყვებს თან ერთვის ფრაზეოლოგია, აღნიშნულია სიტყვის ხმარების ადგილიც.
• ჯაჯანიძე პ. , - მასალები იმერული ლექსიკონისათვის. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. IX, ქუთაისი, 1949, გვ. 241-271. წარმოდგენილია 550-მდე სიტყვა ზოგიერთი მათგანის განმარტებას დართული აქვს ფრაზეოლოგია.
• ჯაჯანიძე პ. , - ნაწევარი გურულსა და ქვემოაჭარულში. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. XVIII, ქუთაისი, 1958, გვ. 139-146. სტატიაში მოცემულია ზოგიერთი ცნობა ნაწევრის შესახებ ძვ. ქართულში განხილულია გურულის ნაწევარი, დადგენილია მსგავსება და განსხვავება და განსხვავება ძველი ქართულისა და გურულის განსაზღვრულ ნაწევრებს შორის. განხილულია, აგრეთვე, ნაწევარი ქვემოაჭარულში, სადაც იგი გადმონაშთის სახით არის შემოჩენილი.
• ჯაჯანიძე პ. , - -ოვ-ან სუფიქსი ქართულში. - საქ. სსრ პედაგოგიური ინსტიტუტების შრომები, პედაგოგიკა-ფსიქოლოგიის სერია, II, თბ., 1975, გვ. 335-360.
• ჯაჯანიძე პ. , - საგულისხმო მსგავსება. - გაზ. "ქუთაისი”, 1963, 24 ნოემბ. სინურ მრავალთავსა და ვეფხისტყაოსანს შორის.
• ჯაჯანიძე პ. , - საიდან წარმოდგება სიტყვა "ნაბეღლავი”? - გაზ. "კომ. განთიადი” (ჩოხატაური), 1977, 23 აგვ.
• ჯაჯანიძე პ. , - სინტაქსური მოვლენები გურულში. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. XXXIII, ქუთაისი, 1970, გვ. 249-262. ნაშრომში გარკვეულია მსაზღვრელ-საზღვრულის სინტაქსური ურთიერთობა შემასმენლის შეთანხმება ქვემდებარსეთან რიცხვში, ქვემდებარის ბრუნვის საკითხი.
• ჯაჯანიძე პ. , - სიმონეთი-სიმონეთი. - გაზ. "ქუთაისი”, 1968, 27 თებ. ტოპონიმიკური ძიებანი.
• ჯაჯანიძე პ. , - სტალინური ეტაპი ენათმეცნიერებაში. - "ინდუსტრ. ქუთაისი”, 1950, 24 სექტ., №18.
• ჯაჯანიძე პ. , - უდიდესი საბჭოთა ფილოლოგი. - გაზ. "ქუთაისი”, 1965, 30 იანვ., გვ. 3. ნიკო მარის დაბადების 100 წლისთავი.
• ჯაჯანიძე პ. , - ფონეტიკური მოვლენები გურულში. - ქუთ. პედ. ინსტ. XXXII სამეცნ. სესია. მუშაობის გეგემა და მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 1968, გვ. 77-78.
• ჯაჯანიძე პ. , - ღვაწლმოსილი მეცნიერი. - გაზ. "ქუთაისი”, 1977, 26 თებ. ა. შანიძის დაბადების 90 წლისთავის გამო.
• ჯაჯანიძე პ. , - შამელაშვილი რ. ქართული ენის გამოჩენილი მკვლევარი. - გაზ. "ქუთაისი”, 1976, 26 მარტი, გაზ. "სოფლ. ცხ.”, 1976, 27 მარტი. ი. იმნაიშვილის დაბადების 70 წლისთავის გამო.
• ჯაჯანიძე პ. , - ნაბდარასწყალის ხეობის ისტორიული ძეგლები და ტოპონიმები. - გაზ. "წითელი დროშა” (მაიაკოვსკი), 1973, 27 დეკ. ეტიმოლოგიური შენიშვნები.
• ჯაჯანიძე პ. , - წარწერიანი ქვები და საიდუმლო წერა. - გაზ. "სტალინელი”, 1961, 26 ნოემბ.
• ჯაჯანიძე პ. , - წერილი გაზეთ "ქუთაისის” რედაქციას. - გაზ. "ქუთაისი”, 1976, 25 მარტი.
• ჯაჯანიძე პ. , - წინაპართა ცხოვრების ნაშთები. - გაზ. "ქუთაისი”, 1965, 16 მარტი, გვ. 2-3. აღწერილია ზეკარის ხეობა. სიტყვა ზეკარის ვახუშტისეული ეტიმოლოგია. "ზეკარა კარსავით მყოფისა, სადა გავლის მას შორი გზა”.
• ჯაჯანიძე პ. , - წყალტუბოს რაიონის ტოპონიმები. - მაცნე, ენისადა ლიტ-რის სერია, 1976, №3, გვ. 108-120. (ქუთაისის ინსტიტუტი, XXXVI სესია, თეზისები, ქუთაისი, 1972, გვ. 88-89).
• ჯაჯანიძე პ. , - ხოლმეობითის გადმონაშთისათვის გურულში. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. XIII, ქუთაისი, 1955, გვ. 79-94. გურულ დიალექტში დღემდე გადმონაშთის სახით შემონახულია -ავ და -ამ სუფიქსიან ზმნათა უღლების ძველი ქართულის ნორმა.
• ჯაყელი მ. , - ხუმრობით თუ სერიოზულად? - გაზ. "თბილისი”, 1959, 5 სექტ. კრიტიკა "ცისრის” 1959 წლის №6-ში მოთავსებულ კ. დოლიძის სტატიაზე "რიცხვითი სახელების წერა და გამოთქმა ქართულ ენაში”.
• ჯახუა ა. , - "პროპაგანდისტის მეტყველების კულტურა”. - გაზ. "სოც. რუსთავი”, 1979, 26 სექტ. რეც. ილ. მაისურაძის ამავე სახელწოდების წგ-ზე.
• ჯეირანაშვილი ე. , - ზოგი საერთო ფუძე წახურულ-რუთულურ-უდურსა და სხვა იბერიულ-კავკასიურ ენებში. - იკე, IX-X, 1958, გვ. 345-349. - რეზ. რუს. ენ.
• ჯეირანაშვილი ე. , - მტრობა ენის არის მტრობა ქვეყნისა. - ჟ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში”, 1969, №3, გვ. 63-66. ენის სიწმინდისათვის.
• ჯეირანაშვილი ე. , - უდური თუ უდიური? - ორიონი, 1967, გვ. 362-363.
• ჯეირანაშვილი ე. , - უდურ-ქართული ლექსიკური შეხვედრები. - იკე, IV, 1953, გვ. 371-376. - რეზ. რუს. ენ.
• ჯეირანაშვილი ე. , - ქურმუხ-ის თავდაპირველი მნიშვნელობის საკითხი. - იკე, XIII, 1962, გვ. 353-358. - რეზ. რუს. ენ.
• ჯეირანაშვილი ე. , - ბუტ ფუძე ქართულსა და უდიურში. - თსუ XIV სამეცნ. სესია, თეზისები, 1970, 14-19 XI.
• ჯეირანაშვილი ე. , - გამოჩენილი საბჭოთა მეცნიერი. გაზ. "თბილისი”, 1968, 14 ივნ. არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 70 წლისთავი.
• ჯეირანაშვილი ე. , - სწორია თუ არა ტერმინები. "წახურული ენა”, "რუთულური ენა”, "უდური ენა”. - თსუ XI სამეცნ. სესია, თეზისები, V, 1967.
• ჯეირანაშვილი ე. , - ქართულ-უდური ეტიმოლოგიური ძიება სულხან-საბა ორბელიანის "ქართული ლექსიკონი” მასალაზე დაყრდნობით. - ენათმეცნ. ინსტ. XVII სამეცნ. სესია (მიძღვნილი სულხან-საბა ორბელიანის დაბადებიდან 300 წლისთავისადმი), თბ., 1959, წლის 17 ოქტ., თეზისები,
• ჯეირანაშვილი ე. , - ქართულ [ქართველურ] და უდიურ [ლეზგიურ] ენათა ლექსიკური პარალელები. ზოგი ფონეტიკური ცვლილების საკითხი. - საენათმეცნ. კრ., თბ., 1984, №1, გვ. 270-279.
• ჯერიძე მ. , - ქართული ენის მდგომარეობა ჩვენს შკოლასა და მწერლობაში. - გაზ. "იმერეთი”, 1914, მაისი, №51, გვ. 3. ხელს აწერს მ. ჯერიძე.
• ჯვარელი გ. , - პირველი დისერტაციის 50 წელი. - გაზ. "ახ. კომ.”, 1970, 6 ივნ., გვ. 3. ა. შანიძის მიერ სადოქტორო დისერტაციის დაცვის 50 წლისთავის გამო.
• ჯვარიძე თ. , - დედაენის თავგადასავალი. - გაზ. "ახ. კომ.”, 1970, 27 ივნ. რეც. შ. ძიძიგურის წგ-ზე "ქართული ენის თავგასავალი”. თბ., 1969.
• ჯიბლაძე გ. , - აკადემიკოს ვარლამ თოფურიას ხსოვნას. - "სკოლა და ცხოვრება”, 1966, №9, გვ. 95-96. მისი გარდაცვალების გამო.
• ჯიბლაძე გ. , - აკაკი შანიძის წერილები ნიკო მარს. - გაზ. "ლიტ. საქ.”, 1983, 28 იანვ., გაზ. "სამშობლო”, 1983, 29 მარტი, გვ. 5.
• ჯიბლაძე გ. , - დიდი მეცნიერი, დიდი მოღვაწე. - გაზ. "კომუნისტი”, 1973, 10 ივლ. გ. ახვლედიანის გარდაცვალების გამო.
• ჯიბლაძე გ. , - იაკობ გოგებაშვილი - ახალი ქართული პედაგოგიკის მამა. ოდა ქართული "დედა ენისა”. თბ., თსუ გამ-ბა. 1976, 75 გვ.
• ჯიბლაძე გ. , - რუსთაველის მხატვრული დიადემა. - ჟ. "მნათობი”, 1965, №12, გვ. 91-104.
• ჯიბლაძე გ. , - რუსთაველის პოეტიკა. - ჟ. "მნათობი”, 1966, №8, გვ. 126-143.
• ჯიბლაძე გ. , - ფილოლოგი და მწერალი. - გაზ. "ქუთაისი”, 1986, 2 აგვ. მ. ალავიძიის 70 წლისთავის გამო.
• ჯიბლაძე გ. , - ქართველოლოგიის სიამაყე. - ორიონი. თბ., 1967, გვ. 364-366. სტატიაში ლაპარაკია აკაკი შანიძის მოღვაწეობის შესახებ მისი დამსახურების შესახებ ქართული ზმნის შესწავლის საქმეში, რუსთველოლოგიაში მუშაობის შესახებ.
• ჯიბლაძე ნ. , - გერმანულ-ქართული ლექსიკონი-მინიმუმი სამეცნიერო ტექნიკური ლიტერატურის საკითხავად. - თბ., საბჭ. საქართველო. 1981, 116 გვ.
• ჯიბლაძე ს. , - აშული. - გაზ. "ბრძოლის დროშა”, 1959, 20 მარტი. სიტყვის ისტორიიდან.
• ჯიბლაძე ს. , - ზოგი რამ ენის სიწმინდის შესახებ. - გაზ. "კომ. განთიადი” (ჩოხატაური), 1971, 9 დეკ.
• ჯიბუტი ი. , - მქონებლობის ერთი აფიქსის შესახებ ტერმინოლოგიურ სიტყვაწარმოებაში. - ენათმეცნ. ინ-ტის ასპირანტთა და ახ. მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1985, გვ. 34-35.
• ჯიბუტი ი. , - რუსული რთული ზმნისწინების обез (обезъ, обес) ქართულად გადმოცემის შემთხვევაში ტექნიკური ტერმინოლოგიის მასალაზე. - ენათმეცნ. ინსტ. ასპირანტთა და ახ. მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1976, გვ. 10-11.
• ჯინორია ო. , - აღვადგინოთ იოტა. - გაზ. "ლიტ. საქ.”, 1968, 2 თებ. დისკუსია ონომატიკისათვის.
• ჯინორია ო. , - კი გვიღირს, მაგრამ კიდეც გვიჭირს!... - გაზ. "ლიტ. საქ.”, 1968, 12 იანვ. დისკუსია ონომასტიკისათვის.
• ჯინჭარაძე გ. , - ისევ ტერმინების შესახებ. - გაზ. "ლელო”, 1964, 16 აპრ. სპორტული ტერმინოლოგია.
• ჯინჭარაძე გ. , - მეტი გულისყურით მოვეკიდოთ სპორტულ ტერმინებს. - გაზ. "ლელო”, 1963, 4,5 ივნ.
• ჯინჭარაძე გ. , - რას ნიშნავს "ნალექი თოვლის სახით?” - გაზ. "თბილისი”, 1965, 27 იანვ. დედაენის სიწმინდისათვის.
• ჯინჭარაძე გ. , - როგორ ვწეროთ ზოგიერთი ქართული გვარი რუსულად. - გაზ. "ლიტ. საქ.”, 1970, 15 მაისი.
• ჯინჭარაძე გ. , - სად როგორ "ვიცავთ” ენის სიწმინდეს. - გაზ. "ახ. კომ.”, 1954, 12 აგვ. ფელეტონი.
• ჯინჭარაძე გ. , - სიტყვა "მედიცინის” ეტიმოლოგიისათვის. - "ლიტ. აჭარა”, 1962, №1, გვ. 67-68.
• ჯინჭარაძე გ. , - შრომითი სიმღერა. - გაზ. "სოფლ. ცხ.”, 1962, 16 ივნ. ქართული წარმოშობის სიტყვა "იოს” ეტიმოლოგიისათვის.
• ჯინჭველაშვილი შ. , - ენა - "საშინაო”, ენა - "საგარეო”. - გაზ. "ქუთაისი”, 1962, 14 იანვ. ქართული ენის სიწმინდისათვის.
• ჯიქია მ. , - თურქული წარმომავლობის ანტროპონიმები ქართულში: კრ-ში აღმოსავლური ფილოლოგია. წიგნი III, თბ., "მეცნიერება”, 1973.
• ჯიქია ნ. , - გეოგრაფიული მეტაფორა და ფრაზეოლოგიზმები. - ჟ. "უცხო ენები სკოლაში”, 1973, №4, გვ. 15-16.
• ჯიქია ნ. , - სავარჯიშოები სახელის მართლწერის ჩვევათა დაუფლებისათვის. - პუშკინის ინსტიტუტი, პროფესორ-მასწავლებელთა სესია, 52, თეზისები, თბ., 1986, გვ. 110.
• ჯიქია ნ. , - სხვათა სიტყვა ქართულში. - ჟ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში”, 1972, №2, გვ. 59-63. სტატიაში ლაპარაკია სხვათა სიტყვის გადმოცემის ორ ფორმაზე, მათი გადმოცემის წესებზე.
• ჯიქია ს. , - აკადემიკოსი განმარტავს. - გაზ. "თბილისი”, 1978, 16 თებ. სიტყვა "იოლუზს”. საუბარი ჩაიწერა ჭ. ზაქარიაძემ.
• ჯიქია ს. , - აღმოსავლური წარმოშობის სიტყვათა ისტორიიდან I. - საქ. სსრ მეცნ. აკად. ენათმეცნ. ინსტიტუტის შრ. (აღმოსავლურ ენათა სერია). III, თბილისი, 1960, გვ. 1-13. - რეზ. რუს. ენ.; მაცნე, ენისა და ლიტ. სერია, 1984, №4, გვ. 172-176. - რეზ. რუს. ენ. შრომაში წარმოდგენილია ცნობები ქართულ ენაში დამკვიდრებული რამდენიმე აღმოსავლური წარმოშობის საკუთარ და ზოგად სახელთა შესახებ.
• ჯიქია ს. , - ბორჯომის სახელწოდებისათვის. - გაზ. "ახ. კომ.”, 1961, 7 სექტ., №105 (7019), გვ. 3. პასუხი გ. ლეონიძის წერილზე "ბორჯომი”-სათვის. გაზ. "ახ. კომ.”, 3 ივნ.
• ჯიქია ს. , - გურჯისტანის ვილაჲეთის დიდი დავთარი, წიგნი III, თბ., 1958, 660 გვ. დავთრის III წიგნი შეიცავს გამოკვლევას ხელნაწერთა აღწერილობისა და ძეგლის გეოგრაფიული და ტოპონიმიკური საკითხების შესახებ.
• ჯიქია ს. , - დავიცვათ ჩვენი მშობლიური ტოპონიმიკა. - გაზ. "ახ. კომ.”, 1960, 28 ივნ. №77 (6835), გვ. 3.
• ჯიქია ს. , - , დანელია კ. ქართველოლოგიის მამამთავარი. - გაზ. "ახ. კომ.”, 1982, 27 თებ. აკაკი შანიძის დაბადების 95 წლისთავი.
• ჯიქია ს. , - ევლია ჩელები ლაზებისა და ლაზურის შესახებ. - იკე, VI, 1954, გვ. 243-256. - რეზ. რუს. ენ. ამ წერილის მიზაანია მოკლედ მიმოიხილოვ ლააზებისა და ლაზურის შესახებ ის ზოგიერთი მასალა, რომელიც XVII საუკუნის თურქი მოგაზურის ევლია ჩელების "მოგზაურობის წიგნში” მოიპოვება და რომელსაც მნიშვნელობა აქვს ლაზებისა და ლაზურის ისტორის საკითხების კვლევისათვის.
• ჯიქია ს. , - ერთი ფონეტიკური კანონზომიერებისათვის ქართულში. - აღმოსავლეთმცოდნეობა (თსუ შრ., ტ. 186), 1978, გვ. 5-12. - რეზ. რუს. და ინგ. ენა.
• ჯიქია ს. , - თურქულ-ლაზური ენობრივი ურთიერთობიდან. - თსუ შრ., ტ. 108, აღმოსავლეთმცოდნეობის სერია, 4, 1964, გვ. 253-269; ორიონი, 1967, გვ. 367-377; ენათმეცნიერება (თსუ შრ.), ტ. 164, 1975, გვ. 59-72. - რეზ. რუს. და ინგ. ენ.
• ჯიქია ს. , - : იხ. ჯანგიძე ვ. ჯიქია ს.: ქართულ-თურქული ლექსიკონი.
• ჯიქია ს. , - კოლექტიური შრომის ერთი ქართული ტერმინისათვის თურქულ ენებში. - იკე, ტ. I, 1946, გვ. 393-398.
• ჯიქია ს. , - "ლაზუტ” სიტყვის წარმოშობისათვის. - სმამ, ტ. 5, №2, 1944, გვ. 227-236. - რეზ. რუს. ენ.
• ჯიქია ს. , - მასალები "გუთან” სიტყვის ისტორიისათვის. - ხელეური ისტ., არქ. და ეთნოგრაფ. ინ-ტი, 1985, ტ. 22, გვ. 255-262.
• ჯიქია ს. , - მეგობრის ხსოვნას. - მაცნე, 1973, №4, გვ. 211-212. აკად. გ. წერეთლის გარდაცვალების გამო.
• ჯიქია ს. , - XVIII საუკუნეში შედგენილი ქაართულ-თურქული სასწავლო წიგნი. - ენათმეცნ. ინ-ტის შრ., აღმოს. ენათა სერია, I, 1954, გვ. 187-207. - რეზ. რუს. ენ. აღწერილია და შესწავლილი აკად. ს. ჯანაშიას სახელობის სახელმწიფო მუზეუმის ხელნაწერთა განყოფილების თ სერიაში 98 ნომრით დაცული მანუსკრიპტი, რომელსაც არც სათაური აქვს და არც თარიღღი წიგნის შემდგენელიც არ იხსენიება. მუზეუმის ხელნაწერს კატალოგში ამ ძეგლზე ნათქვამია: "ქართულ-თურქუოი ლექსიკონი და ქართულ-თურქული ტექსტები”.
• ჯიქია ს. , - , მეტრეველი ე., კოტეტიშვილი ვ. დიდი ღვაწლი. - გაზ. "კომ.”, 1976, 10 დეკ. დ. კობიძის დაბადების 70 წლისთავის გამო.
• ჯიქია ს. , - სამცხე-საათაბეგოს ტოპონიმიკისა და ისტორიული გეოგრაფიის ზოგიერთი საკითხი. - თსუ შრ., ტ. XLI, თბ., 1950, გვ. 185-201. - რეზ. რუს. ენ. ნაშრომში შესწავლილია ქართული და თურქული გეოგრაფიული ტერმინები "მზვარე-ჩრდილი“ და guney-kuray და მოცემულია ცდა ახსნისა თუ რატომ ქვია ჩილდის ტბას ქართული სახელი ჩრდილი.
• ჯიქია ს. , - შენიშვნები "სიმინდ-სემიდალის” შესახებ. - თსუ შრ., ტ. 30b-31b, 1947, გვ. 437-446. განხილულია სიმინდ-სემიდალის წარმოშობის საკითხები. შეტანილია ზოგიერთი კორექტივი მისი წარმოშობის შესახებ არსებულ შეხედულებებში.
• ჯიქია შ. , - მეგობარსა თუ მოკეთეს გვაცნობს. - გაზ. "სოფლ. ცხ.”, 1970, 7 თებ. რეც. ს. თურნავას ნაშრომზე "რენე ლაფონი და საქართველო”. თბ., 1969.
• ჯიქია შ. , - საუბარს დააზუსტებს, გაამარტივებს. - გაზ. "თბლისი”, 1975, 29 მაისი. დედაენის სიწმინდისათვის.
• ჯიქია ჰ. , - პირის ნაცვალსახელთა ხმარების სტილისტიკური თავისებურება. - ჟ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში”, 1977, №2, გვ. 17-20.
• ჯიქია ჰ. , - ქართული ზმნის ერთი სტილისტიკური თავისებურებაა უცხოურთან შედარებით. - ენათმეცნიერება 91 თსუ შრ., 1985, ტ. 262, გვ. 210-220. - რეზ. რუს. ენ.
• ჯიქია ჰ. , - სამშობლო ენა და ქართველი ქალები. - გაზ. "ხალხის მეგობარი”, 1918, №204, გვ. 4.
• ჯიქია ჯ. , - არ დავივიწყოთ დედა ენა. - გაზ. "სამშობლო”, 1973, 27 აპრ. უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებს.
• ჯიღაური მ. , - სულხან-საბა ორბელიანი. ანოტირ ბიბლიოგრაფია (1658-1958წწ.) შეადგ. მელიტა ჯიღაურმა. თბ., 1960, 142 გვ.
• ჯიშიაშვილი ა. , - ანგარიში 1938 წ. საზაფხულო მივლინებისა და ხაშურის რაიონის სოფ. ქვენა ტკოცასა, ტკოცასა და ფცაში. - ენიმკის მოამბე, ტ. IVვ. 1939, გვ. 207-209. ქართულ დიალექტზე სამუშაოდ.
• ჯიშიაშვილი ა. , - ანგარიში საზაფხულო მივლინებისა მეგრულ ენაზე სამუშაოდ. - ენიმკის მოამბე, 1937, ტ. IIვ, გვ. 278. წალენჯიხისა და ზუგდიდის რაიონებში.
• ჯიშიაშვილი ა. , - -ეთ დაბოლოებიან გეოგრაფიულ სახელთა წარმომავლობისათვის ქართულში. - თბილისის უცხო ენათა პედ. ინსტ. შრ., ტ. 1, 1958, გვ. 451-457.
• ჯიშიაშვილი ა. , - კვლავ "ნახლის” მნიშვნელობისათვის. - თბილისის უცხო ენათა პედ. ინსტიტუტის სამეცნ. სესია, მიძღვნილი შოთა რუსთაველის დაბადების 800 წლისთავისადმი, თეზისები, 1966, გვ. 8-9.
• ჯიშიაშვილი ა. , - მეტყველების ნაწილთა კლასიფიკაციის პრინციპების კრიტიკისათვის. - თბილისის უცხო ენათა პედ. ინსტ. შრ., ტ. 6, 1964, გვ. 191-207. ნაშრომში წარმოდგენილია რამდენიმე კრიტიკული მოსაზრება მეტყველების ნაწილთა კლასიფიკაციის პრინციპების შესახებ.
• ჯიშიაშვილი პ. , - სიტყვის განსაზღვრის საკითხისათვის. - თბილისის უცხო ენათა პედ. ინსტ. შრ., ტ. 8-9, 1973, გვ. 347-362. მოცემულია შენიშვნები სიტყვის არსებულ განსაზღვრათა შესახებ.
• ჯიშკარიანი ა. , - ერი და ენა. - "სოციალ-ფედერალისტი”, 1921, №102, გვ. 2.
• ჯიშკარიანი ი. , - აზიისა და კავკასიის სახელწოდებათა წარმოშობის საკითხისათვის. - გაზ. "ტრიბუნა”, 1921, №90, გვ. 2-3, ტფ., 1924, 19 გვ. I. აზია=ასია აზიის წარმოშობის შესახებ. ასირიულად - ასსუ ნიშნავს აღმოსავლეთს. დასავლეთის ქვეყნების ხალხმა უწოდა მას ეს სახელი. "კავკასიის” სახელწოდების ქვეშ თანამედროვე მეცნიერება იცნობს ორ მთარგმნელს. ჰენრიხ-იული კლაპროტის აზრით კავკაზი წარმოდგება კოხ-კასპი-დან (კასპიელთა მთა).
• ჯიშკარიანი ი. , - ტერმინოლოგიის საკითხისათვის. - "ტრიბუნა”, 1923, №534, გვ. 2-3. წრე. წრეხაზი. წრეწირი, შრჯანა-გიწ.
• ჯიშკარიანი შ. , - ათფუძიანი ზეპირი თვლისათვის. - "განათლ. მუშ.”, 1929, 8 აგვ., №35, გვ. 3. განხილვის წესით.
• ჯიშკარიანი ჯ. , - კარსტი თუ ხრამი. - "საქ. ბუნება”, 1966, №4, გვ. 22. სიტყვა "კარსტის” ქართულ ენაში ხმარებისათვის.
• ჯიჯელავა ვ. , - , ლემონჯავა ნ. საყურადღებო გამოკვლევა ტოპონიმიკის საკითხებზე. - გაზ. "საბჭ. აფხ.”, 1971, 5 ივნ. რეც. ალ. ღლონტის "ტოპონიმიკური ძიებანი”-ს I ნაწილზე.
• ჯიჯელავა ვ. , - ლექსიკური შეხვედრები ქართულსა და მეგრულში საბრძოლო და შრომის იარაღების სახელწოდებათა მიხედვით. - სოხ. პედ. ინსტ. ქართული ენის კათედრის XXIII სამეცნ. სესია თეზისები, 1965წ, გვ. 65.
• ჯიჯელავა ვ. , - ფონეტიკური მოვლენები დავით კლდიაშვილის ენაში. - სოხ. პედ. ინსტ. შრ., 12, 1959, გვ. 135-153. XIII, 1960, გვ. 115-158; (სოხ. პედ. ინსტ. XVII სამეცნ. სესია, თეზისები, სოხუმი, 1956, გვ. 50-52). გამორკვეულია ასიმილაცია, დისიმილაცია, მეტათეზისი. გამოკვლევის შედეგად დამტკიცდა რომ დ. კლდიაშვილის ნაწარმოებებსა და სხვა სახის ნაწერებში ვხვდებით ფონეტიკური მოვლენების თითქმის ყველა სახეს, რაც დადასტურებულია თანამედროვე სალიტერატურო ქართულსა და ცოცხალ მეტყველებაში.
• ჯეჯელავა ვ. , - ძირითადი ფონეტიკური მოვლენები დ. კლდიაშვილის ენაში. - სოხ. პედ. ინსტ. ქართული ენის კათედრის XVII სამეცნ. სესია, 1956წ., გვ. 50-51.
• ჯეჯელავა ვ. , - წარმოქმნილი სახელები ქართული ენის დიალექტებში. - სოხ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. 20, 1969, გვ. 159-167 (სოხ. პედ. ინსტ. ქართული ენის კათედრის XXV სამეცნ. სესია, 1967, 53-54).
• ჯეჯელავა ი. , - მიმღეობის ფორმათა შესწავლის ისტორიიდან ქართულში. - აფხაზ. სახელმწ. უნ-ტის შრ., 1983, ტ. 2, გვ. 204-212.
• ჯეჯელავა ი. , - რთულფუძიანი მიმღეობური ფორმები საშუალ ქართულში. - საქ. ქართული ენის კათედრათა IX კონფ., თეზისები, თბ., 1981, გვ. 36-37.
• ჯეჯელავა ი. , - ფონეტიკური ცვლილებები მიმღეობის საწარმოებელ სართებში საშუალ ქართულში. - აფხაზ. სახელმწ. უნ-ტის შრ., 1985, ტ. 3, გვ. 119-123.
• ჯმუხაძე ბ. , - ქართული ენა ჩვენი სული და გულია. - ტყიბული, 1965, 4 სექტ. ქართული ენის სიწმინდის დაცვისათვის.
• ჯობაძე ჯ. , - სეფისკვერის ქართული ტვიფარი ანტიოქიიდან. - კრ-ში. მრავალთავი. ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი. VII. ეძღვნება კორნელი კეკელიძის დაბადების ასი წლისთავს. თბ., მეცნიერება, 1980, გვ. 22-28. - რეზ. რუს. ენ.
• ჯოლბორდი ი. , - შიფნერი და წოვა-თუშური ენის ფონეტიკის საკითხი. - იკე, 1978, ტ. 20, გვ. 191-213. - რეზ. რუს. ენ. განხილულია ანტონ შიფნერის მონოგრაფია "ცდა თუშთა ენის შესახებ ანუ ქისტური კილოს შესახებ თუშურში”.
• ჯოლბორდი ი. , - : [ენათმეცნიერი. 1945-1981. ნეკროლოგი]. - გაზ. "თბილისი”, 1981, 29 ოქტ. ხელმოწერა: საქ. სსრ მეცნ. აკად. ენათმეცნიერების ინ-ტი, თსუ კავკასიურ ენათა კათედრა.
• ჯოლბორდი ი. , - იობ ცისკარიშვილის ხელნაწერი წოვა-თუშური გრამატიკა ენობრივი მასალებითურთ და ანტონ შიფნერის მონოგრაფიის მიმართება მასთან. - მაცნე, ენისა დაა ლიტ. სერია, 1978, №3, გვ. 131-143. - რეზ. რუს. ენ.
• ჯოლბორდი ი. , - მოკლე და ნაზალური ხმოვნების საკითხისათვის წოვა-თუშურში (ბაცბურში). - სმამ, 1977, ტ. 87, №3, გვ. 745-748. - რეზ. რუს. და ინგ. ენ.
• ჯონსი ს. , - საქართველოში მომიხარია. - გაზ. "კომუნისტი”, 1985, 8 აგვ. ინგლ. ისტორიკოსისა და ქართველოლოგის საუბარი თბილისში სტუმრად ყოფნის დროს. ჩაწერა ნ. ჭოხარიძემ.
• ჯონსი ს. , - ყველას ვუამბობ, რარიგ მიყვარხართ. - გაზ. "თბილისი”, 1986, 23 აგვ., გვ. 5. ინტერვიუ ინგლ. ისტ. და ქართველოლოგთან. ჩაიწერა ნ. ჯომახიძემ.
• ჯორბენაძე ბ. , - ზმნის გვარის ფორმათა წარმოებისა და ფუნქციის საკითხები ქართულში, თსუ გამომცემლობა, თბ. 1975
• ჯორბენაძე ბ. , - ქრთული ზმნის ფორმობრივი და ფუნქციური ანალიზის პრინციპები, თსუ გამომცემლობა, თბ. 1980
• ჯორბენაძე ბ. , - ზმნის ხმოვანპრეფიქსული წარმოება ქართულში, თსუ გამომც. თბ. 1983
• ჯორბენაძე ბ. , - ქართული ენის ფაკულტატიური გრამატიკის საკითხები, თსუ გამომც. თბ. 1985
• ჯორბენაძე ბ. , - ქართული ზმნა, თსუ გამომც. თბ. 1986
• ჯორბენაძე ბ. , - ბალავარი მწერლობისა, გამომც. “საბჭოთა საქართველო”, თბ. 1987
• ჯორბენაძე ბ. , - ქართული ენის მორფემებისა და მოდალური ელემენტების ლექსიკონი, გამომც.”მეცნიერება”, თბ. 1987(თანაავტორები: მ. კობაიძე, მ. ბერიძე)
• ჯორბენაძე ბ. , - ქართული დიალექტოლოგია, გამომც. “მეცნიერება”, თბ. 1989
• ჯორბენაძე ბ. , - ქართველური ენები და დიალექტები, გამომც. “მეცნიერება” თბ. 1991 (ინგლისურ ენაზე)
• ჯორბენაძე ბ. , - ონომასტიკური გულანი: გამომც. “მეცნიერება”, თბ. 1998
• ჯორბენაძე ბ. , - ლიტერატურული ნორმების ისტორიისა და ვნებითი გვარის ზოგი დიალექტური ფორმის საკითხისათვის :”ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში”, თბ. 1968, N - 1
• ჯორბენაძე ბ. , - ტბ-ტაბ ფუძე ქართულ ტოპონიმებში:სსსრ აკად. მოამბე, თბ. 1975, 79, N - 2
• ჯორბენაძე ბ. , - საკუთარი სახელი ენის საერთო ლექსიკაში: თსუ შრომები, თბ. 1975, N - 164
• ჯორბენაძე ბ. , - დიალექტებისათვის დამახასიათებელი ფონეტიკური ცვლილებები ქართულ ტოპონიმიაში: “ტოპონიმიკა - I, თბ. 1976
• ჯორბენაძე ბ. , - ტოპონიმიკური მუშაობა თბილისის უნივერსიტეტში, “კავკასიის ონომასტიკა”, მაჰაჩყალა, 1976
• ჯორბენაძე ბ. , - ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია და დიალექტოლოგია(პროგრამა - პროსპექტი): თსუ გამომც. თბ. 1976
• ჯორბენაძე ბ. , - ზმნის ფორმობრივი და ფუნქციური სტრუქტურა: თსუ შრომები, თბ. 1977, N - 187
• ჯორბენაძე ბ. , - ენობრივ მოვლენათა განხილვის ბინარული პრინციპი: სსსრ მეცნ. აკად. მოამბე, თბ. 1977, 87, N - 2
• ჯორბენაძე ბ. , - ფორმანტთა იდენტიფიკაციის საკითხი ქართულში: სსსრ მეცნ. აკად. მოამბე, თბ. 1977, 85, N - 3
• ჯორბენაძე ბ. , - მუდმივი და ცვლადი ენაში, ზოგ: და იბ.-კავ. ენათმეც. საკითხები, თბ. 1978
• ჯორბენაძე ბ. , - ფორმანტთა შედგენილობისათვის ქართულში: სსსრ მეცნ. აკად. მოამბე, 19789, 90, N - 2
• ჯორბენაძე ბ. , - ენობრივი ფორმის შესწავლის საკითხები ქართულში:სსსრ მეცნ. აკად. მოამბე, 1978, 91, N - 2
• ჯორბენაძე ბ. , - ზმნურ ფუძეთა აგების პრინციპები ქართულში: იკე-ს წელიწდეული, V, თბ. 1978(რუსულ ენაზე)
• ჯორბენაძე ბ. , - ენის ფორმობრივი და ფუნქციური კატეგორიები: მაცნე, N - 2, თბ. 1978
• ჯორბენაძე ბ. , - ენათმეცნიერების საგანი: ონტოლოგია და მეთოდოლოგია: გეორგიკა, 1978(გერმანულ ენაზე)
• ჯორბენაძე ბ. , - ფორმანტთა სემანტიკური ინფორმაციულობის საკითხისათვის ქართულში: ნარკვ. იბერ. კავკ. ენათა მორფოლოგიიდან, თბ. 1980
• ჯორბენაძე ბ. , - ზმნურ ფუძეთა სემანტიკური დიფერენციაციის საკითხისათვის ზმნისწინთა ფონეტიკურ ვარიანტებთან დაკავშირებით: იკე-ს წელიწდეული, VII, 1980(რუსულ ენაზე)
• ჯორბენაძე ბ. , - ტოპონომიკური მნიშვნელობა და ტოპონიმი: “კავკასიის ონომასტიკა”, ორჯონიკიძე, 1980 (რუსულ ენაზე)
• ჯორბენაძე ბ. , - ყაზბეგის ენობრივი სამყარო: “ ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში”, N - 2, თბ. 1981
• ჯორბენაძე ბ. , - –ნ და –რ ელემენტიანი ფორმანტების ურთიერთმიმართებისათვის ქართულში: სსსრ მეცნ. აკად. მოამბე, 102 N - 3, 1981
• ჯორბენაძე ბ. , - ფონეტიკური და სემანტიკური ფაქტორების ურთიერთმიმართებისათვის ქართულში: სსსრ მეცნ. აკად. მოამბე, 103 N - 1, 1981
• ჯორბენაძე ბ. , - ინვერსიულ ზმნათა ჩამოყალიბების პრინციპები ქართულში: იკე-ს წელიწდეული, VIII, თბ. 1981(რუ8სულ ენაზე)
• ჯორბენაძე ბ. , - აქტივისა და პასივის ოპოზიციისათვის ქართულში, გეორგიკა, 1981(გერმანულ ენაზე)
• ჯორბენაძე ბ. , - ა- პრეფიქსის ფუნქციისათვის ქართული ენის ზმნებში: იკე-ს წელიწდეული, IX, 1982 (რუსულ ენაზე)
• ჯორბენაძე ბ. , - რა ენა წახდეს... ქართ. ენა და ლიტ. N - 2, თბ. 1982 (თანაავტორები: ი. გიგინეიშვილი, ო. კაპანაძე, ე. ქურციკიძე, თ. კვაჭანტირაძე)
• ჯორბენაძე ბ. , - კონსტანტინე გამსახურდიასდ ქართული: ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში, N - 3, თბ. 1982
• ჯორბენაძე ბ. , - კოლიგაციის პრინციპი ქართულში: სსსრ მეცნ. აკად. მოამბე, 105 N - 1, თბ. 1982
• ჯორბენაძე ბ. , - “ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები” (რეცენზია): სკოლა და ცხოვრება, N - 3, თბ. 1982
• ჯორბენაძე ბ. , - მოქმედებითისა და ვნებითის დაპირისპირების პრინციპისათვის ქართულში: საენათმეცნიერო ძიებანი, თბ. 1983
• ჯორბენაძე ბ. , - ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები - V (რეცენზია): იკე-ს წელიწდეული, X, თბ. 1983(რუსულ ენაზე)
• ჯორბენაძე ბ. , - მხატვრული ტექსტის ენობრივი ანალიზის ზოგიერთი საკითხისათვის: ქართ. სიტყვ. კულტ. საკითხ. V, თბ. 1983
• ჯორბენაძე ბ. , - უარყოფის გამომხატველ ფორმათა ნაირსახეობანი ქართულში: ქართ. სიტყვ. კულტ. საკითხ. VI, თბ. 1984
• ჯორბენაძე ბ. , - იოსებ გრიშაშვილი და თბილისური ქართული: ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში, N - 4, თბ. 1983
• ჯორბენაძე ბ. , - მუხლადი სიტყვა ლეონიძისა: ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში, N - 4, თბ. 1984
• ჯორბენაძე ბ. , - ვნებითი გვარის ფორმათა სემანტიკური დახასიათებისათვის ქართულში: იკე-ს წელიწდეული, XI, თბ. 1984(რუსულ ენაზე)
• ჯორბენაძე ბ. , - ნამყო დროის საობიექტო მიმღეობის მაწარმოებელი –ილ და –ულ სუფიქსების დისტრიბუციისათვის ქართულში: იკე-ს წელიწდეული, XII, 1985(რუსულ ენაზე)
• ჯორბენაძე ბ. , - მიმღეობათა გასუბსტანტივება ქართულში: იკე-ს წელიწდეული, XIII, თბ. 1986(რუსულ ენაზე)
• ჯორბენაძე ბ. , - სუბიექტური და ობიექტური ფაქტორების ურთიერთმიმართებისათვის ენაში: ენ. აგებ. და ცვლილ. იენა, 1986 (გერმანულ ენაზე)
• ჯორბენაძე ბ. , - ტოპონიმთა კლასიფიკაციისათვის : იკე, XXV, თბ. 1986
• ჯორბენაძე ბ. , - უღვლილება: ქართ. საბჭ. ენციკლოპედია, 10, 1986
• ჯორბენაძე ბ. , - ქართველური ენები: ქართ. საბჭ. ენციკლოპედია, 10, 1986 (თანაავტორი: ვ. შენგელია)
• ჯორბენაძე ბ. , - ქცევა: ქართ. საბჭ. ენციკლოპედია, 10, 1986
• ჯორბენაძე ბ. , - ხარისხი: ქართ. საბჭ. ენციკლოპედია, II, 1987
• ჯორბენაძე ბ. , - მოქმედების დაწყებითობის ფუნქციის გამოხატვა ძველ ქართულში: აკაკი შანიძე - 100(თსუ), 1987
• ჯორბენაძე ბ. , - დიალექტოლოგიისა და ლინგვისტური გეოგრაფიის ურთიერთმიმართებისათვის: იკე, XXVI,თბ. 1987
• ჯორბენაძე ბ. , - ზოგი სტატიკური ზმნის მორფოლოგიური სტრუქტურის ჩამოყალიბებისათვის ქართულში: იკე-ს წელიწდეული, XIV, თბ. 1987 (რუსულ ენაზე)
• ჯორბენაძე ბ. , - ერთგვაროვანი პროცესები ქართული ენის თანამედროვე დიალექტებში: გეორგიკა, X, 1987 (გერმანულ ენაზე)
• ჯორბენაძე ბ. , - ქართული ენის დიდი მოამაგე, ილია ჭავჭავაძე - 150, 1987
• ჯორბენაძე ბ. , - ფორმათწარმოებაზე მნიშვნელობის ზეგავლენის ერთი შემთხვევისათვის ქართულში: ქართ. სიტყვ. კულტ. საკითხ. VIII, თბ. 1988
• ჯორბენაძე ბ. , - ხმოვანი პრეფიქსები ქართულში: გეორგიკა - 12, 1989 (გერმანულ ენაზე)
• ჯორბენაძე ბ. , - ქართული ენის დიალექტური დაყოფის საკითხისათვის ლინგვისტური გეოგრაფიის მონაცემების მიხედვით: იკე - ს წელიწდეული, XV, თბ. 1988
• ჯორბენაძე ბ. , - საკუთარ სახელთა წარმოებისა და ფუნქციონირების პრინციპები ქართულში: იკე - ს წელიწდეული, XVI,1989
• ჯორბენაძე ბ. , - ზმნის გრამატიკული კატეგორიების კლასიფიკაციის პრინციპები ქართულში: იკე - ს წელიწდეული, XVII,თბ. 1990
• ჯორბენაძე ბ. , - ზმნის ხმოვანიო პრეფიქსები ქართველურ ენებში: იკე - ს წელიწდეული, XVIII - XIX, თბ. 1992
• ჯორბენაძე ბ. , - თემის ნიშანთა განაწილებისათვის ქართულში: იკე, XXVII, თბ. 1988
• ჯორბენაძე ბ. , - ინხოატივი ქართულში: იკე, XXVIII, თბ. 1989
• ჯორბენაძე ბ. , - მცენარეთა სახელდების პრინციპისათვის ქართული ენის დიალექტებში: იკე, XXIX, თბ. 1990
• ჯორბენაძე ბ. , - სამეცნიერო მუშაობა ენათმეცნიერების ინსტიტუტში: იკე, XXX, თბ. 1991
• ჯორბენაძე ბ. , - ხმოვანთა პოზიციური ვარიანტების კორელაცია ქართული ენის დიალექტებში: იკე, XXXI, თბ. 1992
• ჯორბენაძე ბ. , - ზმნის გვარის ფორმათა კლასიფიკაცია ქართველურ ენებში: 1991 (ინგლისურ ენაზე)
• ჯორბენაძე ბ. , - ენა, საზოგადოება, ერი: ლიტერატურა და ხელოვნება, N - 1, 1991
• ჯორბენაძე ბ. , - აკაკი წერეთელი - დედაენის მოამაგე: “მაცნე”, ენისა და ლიტ. სერია, N - 1, თბ. 1991
• ჯორბენაძე ბ. , - ბურჯი ეროვნებისა: “მაცნე”, ენისა და ლიტ. სერია N - 2, თბ. 1992
• ჯორბენაძე ბ. , - პოეზიის ენა: “მაცნე”, ენისა და ლიტ. სერია N - 4, თბ. 1992
• ჯორბენაძე ბ. , - ქართველურ ენათა დიალექტების არეალოგიური შესწავლისათვის: პირვ. საერთო ქართველოლ. სიმპოზიუმის მასალები, 1988
• ჯორბენაძე ბ. , - დიალექტების ურთიერთგამიჯვნის საკითხისათვის: დიალექტოლ. კრებ. - 1988.
• ჯორბენაძე ბ. , - ენის ისტორიული და დიალექტოლოგიური ნაირსახეობანი: დიალექტოლოგ. კრებ. - 1987.
• ჯორბენაძე ბ. , - სახელდებითი წინადადების საკითხისათვის ქართულში: თსუ სტუდ. XXIII კონფ. თბ. 1961
• ჯორბენაძე ბ. , - ერთგვაროვანი ფონეტიკური მოვლენები ქართული ენის დასავლურ კილოებში: ზანურსა და სვანურში, თსუ სტუდენ. XXIV კონფ. 1962
• ჯორბენაძე ბ. , - სიტყვა: თსუ ასპირ. XI კონფერ. 1965
• ჯორბენაძე ბ. , - გვარის ფორმათა წარმოების საკითხისათვის ქართულში :კონფ. მასალები, რიგა, 1969 (რუსულ ენაზე)
• ჯორბენაძე ბ. , - დინამიკური და სტატიკური ზმნები და გვარის წარმოშობის საკითხი ქართულში: სოხუმის პედ. ინსტ. XXVII კონფერენცია, 1969
• ჯორბენაძე ბ. , - ზმნის გვარის სინტაქსური ბუნებისათვის:თსუ ასპირ. XV კონფერენცია, 1969
• ჯორბენაძე ბ. , - საშუალი გვარის ზმნათა სინტაქსური ბუნება: კონფ. მასალები, რიგა, 1970 (რუსულ ენაზე)
• ჯორბენაძე ბ. , - სახელზმნათა წარმოების საკითხისათვის: ქართ. ენის კათედრათა VIIIრესპ. კონფერენცია, 1970
• ჯორბენაძე ბ. , - ვნებითი გვარის ზმნათა უღვლილების ზოგი საკითხი: თსუ ფილ. ფაკ. XIV კონფერენცია, 1970
• ჯორბენაძე ბ. , - მოქმედებითი და ვნებითი გვარის ფორმათა წარმოების ზოგი საკითხი ქართულში: თსუ ასპირ. XVI კონფერენცია, 1970
• ჯორბენაძე ბ. , - ბრუნვისა და გვარის ზოგიერთი ფორმის ფუნქციური სიახლოვის საკითხისათვის ქართულ ენაში: კონფ. მასალ. რიგა, 1971 (რუსულ ენაზე)
• ჯორბენაძე ბ. , - საერთო ეროვნული სალიტერატურო ენისა და დიალექტების ურთიერთმიმართების საკითხისათვის :კონფ. მასალები, 1971
• ჯორბენაძე ბ. , - მხატვრული ტექსტის ენობრივი შესწავლის ზოგიერთი საკითხი: თსუ ფილ. ფაკ. XVII სესია, 1974
• ჯორბენაძე ბ. , - ზმნისწინთა ფონეტიკური ვარიანტები და მათთან დაკავშირებული ფუნქციური გადახრები: იკე შესწ. რეგიონ. სესია. ჩერკესკი, 1979 (რუსულ ენაზე)
• ჯორბენაძე ბ. , - მასდარებისა და მიმღეობების სახელადი და ზმნური თვისებების დიფერენცირების ზოგი სინტაქსური საშუალებების შესახებ ქართულ ენაში: იკე შესწ. IX რეგიონ. სესია. მაჰაჩყალა, 1981 (რუსულ ენაზე)
• ჯორბენაძე ბ. , - ქართული ენათმეცნიერება საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების 60 წლისთავზე: ქართ. ენის კათედრა, IX რესპუბ. კონფერენცია, 1981
• ჯორბენაძე ბ. , - სტატიკური ზმნების აწმყო ქართული ენის დიალექტებში: ენათმეცნ. ინსტ. 37 - ე სესია, 1981
• ჯორბენაძე ბ. , - დიალექტიზმების რაობისა და კლასიფიკაციის საკითხისათვის: III რესპუბ. დიალექ. სესია, 1981
• ჯორბენაძე ბ. , - ერთგვაროვანი პროცესები ქართული ენის თანამედროვე დიალექტებში: თათბ. დიალ. და ენ. ისტ. საკითხებზე. მოსკოვი - ვოლგოგრადი, 1982 (რუსულ ენაზე)
• ჯორბენაძე ბ. , - უღვლილების ფორმათა დაჯგუფების პრინციპისათვის ქართულში: ენათმ. ინსტ. 38-ე სესია, 1982
• ჯორბენაძე ბ. , - სახელდების პრინციპისათვის ქართული ენის დიალექტურ ლექსიკაში:IV რესპუბ. დიალექ. სესია, 1982.
• ჯორბენაძე ბ. , - დიალექტური ტექსტის განსაზღვრისათვის: ენათმ. ინს. 39-ე სესია, 1983
• ჯორბენაძე ბ. , - ვნებითი გვარის ფორმათა სემანტიკისათვის: ენათმ. ინსტ. მე-40 სესია, 1983
• ჯორბენაძე ბ. , - სოციალური და პროფესიული დიალექტების რაობისათვის: V რესპუბ. დიალექ. სესია, 1983
• ჯორბენაძე ბ. , - ნომინაციის პრინციპისათვის დიალექტურ ლექსიკაში: იკე შესწ. X რეგიონ. სესია, 1983 (რუსულ ენაზე)
• ჯორბენაძე ბ. , - სუბსტრატის საკითხისათვის ქართული ენის დიალექტებში: VI რესპუბ. დიალექ. სესია, 1984
• ჯორბენაძე ბ. , - “საენათმეცნიერო საუბრების” ათი წელი: საჯარო სხდომის მასალა, 1984
• ჯორბენაძე ბ. , - ქართული ენის დიალექტთა კლასიფიკაციისათვის ლინგვისტური გეოგრაფიის მონაცემთა მიხედვით: თათბ. დიალ. და ენ.ისტ. საკითხებზე. მოსკოვი - უჟგოროდი, 1984(რუსულ ენაზე)
• ჯორბენაძე ბ. , - ქართული ზმნის უღვლილების პრინციპები: ენათმ. ინს. 41-ე სესია, 1984.
• ჯორბენაძე ბ. , - ფორმათწარმოებაზე მნიშვნელობის ზეგავლენის ერთი შემთხვევისათვის ქართულში: ენათმ. ინს. 42-ე სესია, 1984.
• ჯორბენაძე ბ. , - არის თუ არა დიალექტი დამოუკიდებელი ენობრივი სისტემა: VII რესპუბ. დიალექ. სესია, 1985.
• ჯორბენაძე ბ. , - დაწყებითობის ფუნქციის გამოხატვა ძველ ქართულში: ენათმ. ინს. 43-ე სესია, 1985.
• ჯორბენაძე ბ. , - ზმნის კატეგორიების კლასიფიკაციისათვის ქართულში: ენათმ. ინს. 44-ე სესია, 1986.
• ჯორბენაძე ბ. , - დიალექტების ურთიერთშერევის საკითხისათვის: VIII რესპ. დიალექტოლ. სესია, 1986.
• ჯორბენაძე ბ. , - ქართველურ ენათა ზმნის მორფონოლოგიის ზოგი ასპექტი: იკე შესწავ. XI რეგიონ. სესია. ნალჩიკი, 1986 (რუსულ ენაზე).
• ჯორბენაძე ბ. , - ინხოატივი ქართულში: ენათმეცნ. –I (თსუ სესია), 1986.
• ჯორბენაძე ბ. , - ქართული ენის დიალექტების არეალოგიური შესწავლისათვის: საერთ. სიმპ. მასალები, 1987.
• ჯორბენაძე ბ. , - დიალექტოლოგია და ზპოგადი ენათმეცნიერება: IX რესპუბ. დიალექტ. სესია, 1987.
• ჯორბენაძე ბ. , - მრავლობითი რიცხვის ფორმანტთა რეინტერპრეტაციისათვის ქართული ენის დიალექტებში: ენათმ. ინსტ. 45-ე სესია, 1987.
• ჯორბენაძე ბ. , - ქართული სალიტერატურო ენის განვითარების ძირითადი ეტაპები: ამიერკავ. უნივერს. სესია, ბაქო, 1987.
• ჯორბენაძე ბ. , - შტო - გვარის სახელთა წარმოებისათვის ქართული ენის დიალექტებში:X რესპუბ. დიალექტ. სესია, თელავი, 1988.
• ჯორბენაძე ბ. , - ზმნური და მიმღეობური ფუძეების ურთიერთმიმართებისათვის ქართულში: XII რეგიონ. სესია, ჩერკესკი - ყარაჩაევსკი, 1988.
• ჯორბენაძე ბ. , - ზმნური სიტყვათწარმოება ქართულში: XII რეგიონ. სესია, მაიკოპი, 1990.
• ჯორბენაძე ბ. , - თემის ნიშანთა განაწილებისათვის ქართული ენის დიალექტებში:XII რესპუბ. დიალექტ. სესია, 1991.
• ჯორბენაძე ბ. , - შტო - გვარის სახელთა წარმოების პრინციპები ქართველურ ენებში: ენათმ. ინსტ. 49-ე სამეცნ. სესია, 1991.
• ჯორბენაძე ბ. , - ბურჯი ეროვნებისა, სამეცნ. სესია: “იაკობ გოგებაშვილი - 150”, 1991.
• ჯორბენაძე ბ. , - პოეზიის ენა :სამეცნ. სესია: “გალაკტიონი - 100”. თელავი, 1992.
• ჯორბენაძე ბ. , - ხმოვანთა კონტაქტური ფონეტიკური პროცესები ქართული ენის დიალექტებში: XI რესპუბ. დიალექტ. სესია, ცხინვალი, 1989.
• ჯორბენაძე ბ. , - აკაკი წერეთელი - დედაენის მოამაგე :სამეცნ. სესია :”აკაკი წერეთელი - 150”, თბ. 1991.
• ჯორბენაძე ბ. , - ხმოვანთა პოზიციური ვარიანტების კორელაცია ქართული ენის დიალექტებში : ენათმ. ინს. 48-ე სამეცნ. სესია, თბ. 1990.
• ჯორბენაძე ბ. , - ზმნის გრამატიკული კატეგორიების კლასიფიკაციის პრინციპები ქართულში :ენათმ. - II, თსუ სამეცნ. სესია, თბ. 1988.
• ჯორბენაძე ბ. , - ქართული ზმნის გრამატიკული კატეგორიები : იბ. - კავკას. ენები ზოგ. და ტიპოლ. თვალსაზრისი, თბ. 1989.
• ჯორბენაძე ბ. , - ძირითადი ენობრივი ტენდენციები ქართულში : კავკასიოლ. I საერთაშ. სიმპოზიუმის მასალები, თბ. 1991.
• ჯორბენაძე ბ. , - ბრუნების სისტემის კლასიფიკაციისათვის ქართულში : ენათმ. ინსტ. 50-ე სამეცნ. სესია, თბ. 1992.
• ჯორბენაძე ბ. , - სახელთა ბრუნების ზოგი თავისებურება ქართველურ ენათა დიალექტებში: XIII რესპუბ. დიალექტ. სესია, ქუთაისი, 1992.
• ჯორბენაძე ბ. , - ქართული ენის მორფოლოგია, თბ. 1995.
• ჯორბენაძე ბ. , - ქართველური ენების დიალექტები, თბ. 1995.
• ჯორბენაძე ბ. , - ენა და კულტურა, თბ. 1997.
• ჯორბენაძე ბ. , - ქართული ენის დიალექტოლოგია, ტ. II, თბ. 1999.
• ჯორბენაძე ბ. , - 5. პოეზიის ენა, თბ. 1999.
• ჯორბენაძე ბ. , - დიალექტური ტექსტის განსაზღვრისათვის :იკე, 32, 1993.
• ჯორბენაძე ბ. , - ნაზმნარი მოდალური ელემენტები ქართულში: ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, 10, 1993.
• ჯორბენაძე ბ. , - 3. ა. წერეთელი - დედაენის მოამაგე: ა. წერეთელი (საიუბილეო კრებული 150), თბ. 1993.
• ჯორბენაძე ბ. , - გ. ტაბიძის პოეზიის ენა: მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 4, 1992.
• ჯორბენაძე ბ. , - რთული ზმნისწინის სიტყვათწარმოებითი დანიშნულებისათვის ქართულში : იკე, 33, 1995.
• ჯორბენაძე ბ. , - ქართული ენობრივი ეტიკეტი : “ბურჯი ეროვნებისა.”, 1, 2, 1995.
• ჯორბენაძე ბ. , - ენა და ეროვნული კულტურა :”ბურჯი ეროვნებისა..”, 4, 5, 1995.
• ჯორბენაძე ბ. , - შეუცვლელი (ვ. თოფურიაზე): “ბურჯი ეროვნებისა ”, 1, 1996.
• ჯორბენაძე ბ. , - ორი გამოსვლა (კონსტიტუციაზე) : “ბურჯი ეროვნებისაურჯი ეროვნებისა..”4, 1996.
• ჯორბენაძე ბ. , - მეტყველება - საზოგადოებრივი ქცევის ნორმა :”ბურჯი ეროვნებისა.”5, 1996.
• ჯორბენაძე ბ. , - მეტყველება - უტყუარი პიროვნული მახასიათებელი (ენა დაკულტურა) :”ბ ურჯი ეროვნებისა. ”, 8, 1996.
• ჯორბენაძე ბ. , - თუ ენის ხერხემალი მტკიცეა :”ბურჯი ეროვნებისა. ” 4, 1997.
• ჯორბენაძე ბ. , - მეტყველება - უტყუარი პიროვნული მახასიათებელი : “ბურჯი ეროვნებისა. ”6, 1997.
• ჯორბენაძე ბ. , - ბ. ჯორბენაძე, ა. ჯორბენაძე, გურიაში განათლების ისტორიის ერთი ფურცელი (ჩიბათის სკოლის 100 წლისთავის გამო) :გურია, 2, 1997.
• ჯორბენაძე ბ. , - ი. ჭავჭავაძე ქართული ენის შესახებ : ილიას კრებული, თბ. 1998.
• ჯორბენაძე ბ. , - ქართული სალიტერატურო ენის პერიოდიზაციისათვის :”ბურჯი ეროვნებისა”, 1, 1998.
• ჯორბენაძე ბ. , - ალ. ყაზბეგის ენობრივი სამყარო : “ბურჯი ეროვნებისა.”, 2-3, 1998.
• ჯორბენაძე ბ. , - დიდი მოძღვარი (არნ. ჩიქობავა) :”ბურჯი ეროვნებისა.”,10, 1998.
• ჯორბენაძე ბ. , - ი. გრიშაშვილი და თბილისური ქართული :”ბურჯი ეროვნებისა.”, 5-6,1999.
• ჯორბენაძე ბ. , - მუხლადი სიტყვა გ. ლეონიძისა :”ბურჯი ეროვნებისა.”, 9, 10, 11, 12, 1999.
• ჯორბენაძე ბ. , - სიტყვის მადლი :”ბურჯი ეროვნებისა.”, N - 3-4, 2002.
• ჯორბენაძე გ. , - -ნ და -რ ელემენტიანი ფორმანტების ურთიერთმიმართებისათვის ქართულში. - სმამ, 1981, ტ. 102, №3, გვ. 153-156. - რეზ. რუს., ინგლ. ენ.
• ჯორბენაძე ვ. , - ასპექტის კატეგორია გერმანულ და ქართულ ენებში. - მათ. პედ. ინსტ. XXI სამეცნ. სესია, თეზისები, ბათუმი, 1960, გვ. 29-30.
• ჯორბენაძე ვ. , - მასალები ზემო აჭარის ველური ხილკენკროვანი მცენარეების შესასწავლად. - ბათ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. VI, 1958, გვ. 281-290. - რეზ. რუს. ენ. მოცემულია ხილის ადგილობრივი სახელწოდებებიც.
• ჯორბენაძე ზ. , - აჭარული მეტყვლების ფონეტიკური თავისებურებანი. - თსუ სტუდ. XIII სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1951, გვ. 38.
• ჯორბენაძე ზ. , - "ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები. - ჟ. "სკოლა და ცხოვრება”, 1982, №8, გვ. 73-78. საქ. სსრ მეცნ. აკად. ენათმეცნ. ინ-ტში დაარსებული კრებულის სერიის "ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები”. მიმოხილვა.
• ჯორბენაძე ი. , - რას ნიშნავს სიტყვა "ბერხენი”? - გაზ. "კოლექტიური შრომა” (ხულო), 1979, 1 თებ. სიტყვის ეტიმოლოგიიდან.
• ჯორბენაძე ს. , - თბილისის უნივერსიტეტი. განვლილი გზა. [ეძღვნება უნ-ტის 55 წლისთავს]. თბ., თსუ გამ-ბა, 1973, 89 გვ. მოცემულია უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულის ვ. თოფურიას, არნ. ჩიქობავას და სხვათა, შემდგომში დიდი ენათმეცნიერების, დამსახურების შესახებ ქართული ენის განვითარების საქმეში.
• ჯორბენაძე ს. , - ილია ზურაბიშვილის ღვაწლის ქართული საკანონმდებლო ენის განვითარებაში. - საბჭ. სამართალი, 1973, №1, 72-77. დაბადების 100 წლისთავისათვის.
• ჯორბენაძე ს. , - მოსაწონი წამოწყება. - გაზ. "ლიტ. გაზ.”, 1961, 7 აპრ., №15 (1237), გვ. 3. გამოხმაურება გ. ლეონიძის წერილზე "ქართული სახელები”.
• ჯორბენაძე ს. , - მსუსხავი სინამდვილის ფაქტები. - ჟ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში”, 1970, №1, გვ. 70-76. ვაჟა-ფშაველას, დუტუ-მეგრელის პეტრე უმიკაშვილის, თედო სახოკიას, ზაქარია ფალიაშვილის, აკაკი შანიძის უცნობი წერილები.
• ჯორბენაძე ს. , - პირველი დისერტაცია. - გაზ. "კომუნისტი”, 1967, 12 მაისი, №110 (13802), გვ. 3. აკაკი შანიძის დაბადების 80 წლისთავი.
• ჯორბენაძე ს. , - პირველი დისერტაცია თბილისის უნივერსიტეტში. - გაზ. "თბილისის უნივერსიტეტი”, 1966, 28 ივნ., გვ. 3.
• ჯორბენაძე ს. , - სრულად გამოვიყენოთ ლექსიკის ულევი საუნჯე. - საბჭ. სამართალი, 1961, 35, გვ. 65-76. ქართული იურიდიული ტერმინოლოლგიისათვის დაზუსტებულია ზოგი იურიდიული ტერმინის თარგმანი.
• ჯორბენაძე ს. , - უნივერსიტეტის პირველი სწავლული მდივანი (პროფ. ი. ა. ყიფშიძის დაბადების 80 წლისთავის გამო). - გაზ. "თბილისის უნივერსიტეტი”, 24 სექტ., 1965, №26 (494).
• ჯორბენაძე ს. , - ივ. ჯავახიშვილის თანამოსაგრე. - ორიონი, თსუ გამ-ბა, თბ., 1967, გვ. 382-406. აკაკი შანიძის მუშაობის შესახებ უნივერსიტეტში. როგორც საზოგადოებრივი, ისე სამეცნიერო ივ. ჯავახიშვილთან კავშირში.
• ჯორჯანელი კ. , - ანტონიმები. - გორ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. 7, 1962, გვ. 95-100.
• ჯორჯანელი კ. , - არგოტიზმები. - გორ. პედ. ინსტ. XV სამეცნ. სესია, თეზისები, გორი, 1961, გვ. 62-63.
• ჯორჯანელი კ. , - ევფემიზმები და სიტყვის ტაბუ. თბ., 1977, 123 გვ.
• ჯორჯანელი კ. , - ენობრივ აკრძალვათა გადმონაგთები. - მაცნე, 1972, 31, გვ. 74-87. განხილულია: 1. პიროვნებათა საკუთარი სახელების ტაბუს გადმონაშთები; 2. ღმერთის, ეშმაკისა და სხვადასხვა სულთა სახელების ტაბუს გადმონაშთები; 3. ავადმყოფია და სიკვდილის აღმნიშვნელ სიტყვა-თქმათა ტაბუს გადმონაშთები; 4. ცხოველთა სახელების ტაბუს გადმონაშთები; 5. "თვალის ცემის” საწინააღმდეგოდ დადებული სიტყვის ტაბუს გადმონაშთები.
• ჯორჯანელი კ. , - სინონიმები და ანტონიმები. - გორ. პედ. ინსტ. XV სამეცნ. სესია, თეზისები, გორი, 1961, გვ. 55-56.
• ჯორჯანელი კ. , - სინონიმთა საკითხისათვის. - თსუ შრ., 1974, 8-9, გვ. 253-264.
• ჯორჯანელი კ. , - სიტყვის ტაბუ. - ჟ. "ქართ. ენა და ლიტ-რა სკოლაში”, 1967, №2, გვ. 19-22. სინონიმური გამოთქმებით ენის გამდიდრებისათვის. აღნიშნულია, რომ ტაბუისტური მოტივების ენას ამდიდრებს სინონიმური გამოთქმებით. ამ სინონიმებს სხვადასხვა სტილისტიკური ფუნქციები შეუძლიათ შეასრულონ.
• ჯორკაძე ა. , - დიმიტრი ყიფიანი. (ცხოვრების, აზროვნების და მოღვაწეობის მატიანე). - გაზ. "სახ. გაზ.”, 11913, 10 იანვ., №794, გვ. 2; №795, გვ. 2; №796, გვ. 2; №797, გვ. 3; №799, გვ. 2; №800, გვ. 2; №801, გვ. 2; №802, გვ. 2; №804, გვ. 2; №805, გვ. 2; №806, გვ. 2; №807, გვ. 2; №808; №810; №811; №813. წინასიტყვაობაში მადლობას უხდის კოტე ყიფიანს, რომელმაც გადასცა თავისი მამის ძვირფასი და მდიდარი არქივი.
• ჯორჯაძე დ. , - გრიგოლ ორბელიანის ზოგი ლექსის ტექსტის გასწორებისათვის. - გაზ. "ახ. სტალ.”, 1955, 18 თებ., №5(106).
• ჯორჯიკია ნ. , - ეტიმოლოგიური შენიშვნები. 1. წალენჯიხა. - "გაანათლება”, 1913, VI, 507. ავტორის დაკვირვებით "წალენჯიხა” მომდინარეობს არა "წელიში ჯინა” დან (ილ. გოგია), არამედ "ჭალეში ჯიხა” დან... და უკავშირებს მას მდ. ჭანი-ს (წალენჯ-თან):  ჭანიში ჯიხა (ე. ი. ჭანის ციხე).
• ჯორჯიკია ნ. , - "კავკასიური” ენები და იაფეტური ენათმეცნიერება. - "განათლება”, ტფ., 1913, VII, გვ. 506-509.
• ჯორჯიკია ნ. , - ფონეტიკური ეტიუდები (იაფეტური მასალები). - იმერეთი, 1913, №23, №58, №63, №65, №69.
• ჯორჯიკია ნ. , - შეისწაავლეთ ჩვენი დედა ენა. - გაზ. "სამშობლო”, 1915, 14 ოქტ., №198. წარმოაადგენს ხატოვან სიტყვას, წარმოთქმულს პოეტ კ. დ. ბალმონტის პატივსაცემად გამართულ ბანკეტზე ქუთაისში, 1915წ. 8 ოქტომბერს.
• ჯოხაძე გ. , - საჭიროა თუ არა? - გაზ. "ლიტ. საქ.”, 1977, 2 დეკ. კალიგრაფიის საკითხებზე.
• ჯოხაძე დ. , - ტიპიურ შეცდომათა გამო. - გაზ. "ლიტ. საქ.”, 1971, 24 ივლ. ქართული ენის სიწმინდისათვის.
• ჯოხაძე დ. , - უცხოური წარმოშობის სიტყვები. - ლიახვი, 1966, გვ. 127-129.
• ჯოხაძე ნ. , - ლეჟავა ლ. ჭუმბურიძე ზ. მევენახეობის ტერმინები შიგნი კახეთში. - თსუ სტუდ. სამეცნ. შრ. კრ., წ. III, თბ., 1948, გვ. 56-63; (თსუ სტუდ. IX სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1947, გვ. 4-5).
• ჯოხთაბერიძე ტ. , - (მღვდელი). თევდორე ჟორდანია და ქართული ენა სამეგრელოში. - ბათუმი. გაზ. "ქართლი”, 1912, 10 ოქტ., №41.
• ჯოჯიაშვილი ი. , - "ლინგვომეთოდიკური ნარკვევები”: [ჟ. სორდია. "ლინგვომეთოდიკური ნარკვევები”. ცხინვალი: "ირისთონი”, 1983, რეც.]. - გაზ. "საბჭ. ოსეთი, 1984, 20 მარტი; გაზ. "სახ. გან.”, 1984, 23 მარტი.
• ჯოჯუა გ. , - ქართული ეთნონიმები ანტიკური ხანის ავტორებთან. - პუშკინის ინსტიტუტი, პროფესორ-მასწავლებელთა სერია, 52, თეზისები, თბ., 1986, გვ. 92.
• ჯოჯუა ვ. , - ქართული ტოპონიმები ბერძნულ წყაროებში. - ტოპონიმიკა, I, თბ., 1976, გვ., 432-451. - რეზ. რუს. ენ.
• ჯუსოევა კ. , - საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ტერმინების წარმოქმნა სიტყვების ცოდნის გაფართოებისა და გააზრების მეშვეობით. - საქ. სსრ მეცნ. აკად. სამხრ. ოსეთის სამეცნ. კვლევ. ინ-ტის მოამბე, თბ., 1980, 25, გვ. 135-140. რუს. ენ.
• ჯუღელი ა. , - ყმაწვილის სარკე ანუ წერა-კითხვის წიგნი. შედგენილი ანთიმოზ ჯუღელისაგან. გამოცემა პირველი. - თფილისი, 1875, 48 გვ. წიგნი შედგება სამი განყოფილებისაგან. პირველ განყოფილებას შეადგენს წერა, მეორეს - კითხვის ვწავლება, მესამეს - ლოცვები.
• ჯუღელი ა. , - წერის სასწავლო დედანი. - თბ., 1879, 15 აგვ.
• ჯუღელი შ. , - "რეკორდი” ჩვენს წელთაღრიცხვამდე. - გაზ. "ლელო”, 1961, 18 ნოემბ. რეც. გ. მელიქიშვილის წგ-ზე "როგორ ამეტყველდნენ ლურსმული წარწერები”, თბ., 1961, ქვეთავის "ურარტუს მეფეთა სპორტული მიღწევების აღსანიშნავად ამოკვეთილი წარწერების” გარშემო.
• ჯღამაია ლ. , - გიორგი მთაწმინდლის "თვენის” უცნობი ანდერძი. - საქ. მეცნ. აკადემიის კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ინსტიტუტის V სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1963, გვ. 5.
• ჯღამაია ლ. , - თიანეთის ფშაველთა მეტყველების თავისებურაბანი. - თსუ სტუდ. XVII სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1955, გვ. 135-137.
• ჯღამაია ლ. , - იოანე დამასკელის შობის საგალობლის გიორგი მთაწმინდლისეული თარგმანი. - "შოთა რუსთაველი”, ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი, თბ., 1966, გვ. 178-190.
• ჯღამაია ლ. , - კვლავ "მეხურისა” და "მეხელის” შესახებ. (ტერმინის სწორი გაგებისათვის). - ჟ. "საბჭ. ხელოვნება”, 1971, №12, გვ. 70-74. გამოხმაურება ვ. გვახარიას წერილზე. - "საბჭ. ხელ.”, 1970, №1. ფაქტების საფუძველზე დადასტურებულია ვ. გვახარიას ბესიოში გადმოცემული თვალსაზრისის უსაფრთხოება, რომელიც ამტკიცებს "მეხურის” ეთნიკურ წარმოშობას. იგი ამჟამად მიჩნეულია მუსიკალურ ტერმინად.
• ჯღამაია ც. , - იოანე დამასკელის ერთი საგალობლის გიორგი ათონისეული თარგმანი. - საქ. მეცნ. აკადემიის აკად. კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ინსტიტუტის VII სამეცნ. სესია, თეზისები, გვ. 7.
• ჯღამაია ც. , - იოდასათვის საგალობლის ახალი ვარიანტი. - საქ. მეცნ. აკად. ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე, III, თბ., 1961, გვ. 33-57. - რეზ. რუს. ენ. იერუსალიმის ხელნაწერთა კოლექციაში აღმოჩნდა ერთი ახალი საგალობელი jer 42. მოცემულია სტრუქტურისა და მისი შედგენის დროის განსაზღვრა, მასში მოთავსებული იოდასაფის საგალობლის ენა და მასთან დაკავშირებული ისტორიულ-ფილოლოგიური საკითხები.
• ჯღამაია ც. , - მეხურისა და მეხელის შესახებ. - სმამ, 1962, №3. გვ. 152-160 (საქ. სსრ მეცნ. აკად. ხელნაწ. ინსტ. III სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1961, გვ. 5-6). მიქაელ მოდრეკილის საგალობელში ნახსენები ტერმინები.
• ჯღარკავა ა. , - მეცნიერთა დიდ ოჯახში. - გაზ. "ლენინელი” (გალი), 1975, 13 ნოემბ. ფილოლოგ. მეცნ. კანდ. ბ. კილანავას შრომითი ბიოგრაფიიდან.
• ჯ-ძე ვ. , - პირველ-დაწყებითი ცოდნა გეოგრაფიისა, შედგენილი ა. ჭიჭინაძის მიერ. - "განათლება”, ტფ., 1908, №5 და 6, გვ. 151-157. რეცენზია ეხება ქართულ სამეცნიერო ტერმინებს.