• კ _ ა - თითქოს გააქართულეს - გაზ. "მუშა", 1023, 11 აგვისტო
• კავავთელი ა. - დაბა და სოფელი (მოწერილი ამბავი საგარეჯო). - გაზ. "ივერია", 1886, #164
• კავკაზავი ი. - იხ. მხარგრძელის, კავკაზავი ი. - ოსური ...
- კავკასიის საგეოგრაფიო საზოგადოება. (ა. მ. დირის მოხსენება "კავკასიის ენათა ცოდნა, მისი ისტორია და მომავალი") - გაზ. "ცნობის ფურცელი", 1904, 16 დეკ.
- კავშირგაბმულობის ტერმინოლოგია (რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული), თბ, 1981 345გვ.
- კავშირის წევრი. რას ნიშნავს - გაზ. "სოციალისტ-ფედერალისტი, 1021, №108
• კაიშაური ა. - ლოგოპედიის მოამაგე. - გაზ. "სახ. განათლება" 1967, 7 ივნ. ეძღვნება გ. ახვლედიანის დაბადების 80 წლისთავს
• კაიშაური ა. - მეტყველებისა და სმენის პოსტკონტუზიური დარღვევის საკითხები - საქ. სსრ მეცნ. აკად. საზ. მეცნ. განყ. XV სამეცნ. სესია., თბ., 1944, თეზიები, გვ, 4-5
• კაიშაური ა. - ასამბაძე ნ., ახვლედიანი გ. პათოლოგიური მეტყველების ზოგიერთი საკითხი სმამ, 1944, ტ. V, გვ. 321-328. - რეზ. რუს.
• კაიშაური ა. - სახელმძღვანელო მეტყველების ნაკლოვანებათა გამოსასწორებლად. თბ. 1954, 189 გვ.
• კაიშაური ა. - ქართული ენის სპეციპიკური ხმოვნები და მათი დაყენება ყრუ-მუნჯთა მეტყველებაში თბ., 1939, 33
• კაიშაური ა. - აფრიდონიძე შ. საჭირო განმარტება: ნ. კაკაბაძის წერილის გამო: "ნუ დაკარგავთ ქართულ ჰაეს" - გაზ. "ლიტ. საქართველო" 1985, 22 თებ., გვ. 10.
• კაიშაური ლია. - ენათმეცნიერის გარდაცვალების გამო. ნეკროლოგი - გაზ. "თბილისი", 1986, 19 ივნ.
• კაიშაური ლ. - კე ნაწილაკი მთიულურში. - სმამ, 1981, ტ. 104, №1 გვ. 217-220. - რეზ. რუს. და ინგ. ენ
• კაიშაური ლ. - მთიულური ტექსტები თბ. 1978, 278 გვ.
• კაიშაური ლ. - კიტა ჩხენკელი ქართული და გერმანული ლექსიკონი (ნაკვეთი 1-26) შვეიცარია, 1960-1974. - წელიწდ. 1977, ტ. 4, გვ. 266-287. - რეზ. რუს. და ინგ. ენ. მიმოხილვა
• კაიშაური ლ. - მთიულურის დარგობრივი ლექსიკა თბ., 1967, 255 გვ. რეზ. რუს. ენ.
• კაკაბაძე ვ. - ეროვნული ტერმინოლოგიის შესახებ. - გაზ. "ლიტერატურა და ხელოვნება" 1949, 9 ოქტ.
• კაკაბაძე ვ. - სიტყვიერების შესახებ. - გაზ. "საქართველო, 1920, №75, გვ. 3-4 ბ. შალვა ბერიძის საპასუხოდ.
• კაკაბაძე ვ. - ტერმინოლოგიის დამუშავების საკითხისათვის - გაზ. "თბილისი, 1961, 14 ივლ.
• კაკაბაძე ვ. - ტერმინოლოგიის შემუშავების გარშემო. I - გაზ. "საქართველოს რესპუბლიკა", 1920, №48, №54, №59
• კაკაბაძე ვ. - დავითიანი ა. ქართული ენა თბ., 1968, 1969, 1970
• კაკაბაძე ვ. - ქართული ენა და ტერმინოლოგიური შემუშავება. - გაზ. "საქართველო", 1918, №143, გვ. 4
• კაკაბაძე ვ. - ქართული ტექნიკური ტერმინოლოგიის დამუსავების გარშემო. - ჟურნ. ტექნიკა დ შრომა, 1935, №9, გვ. 448-450
• კაკაბაძე ვ. - ტექნიკური ტერმინოლოგია (მკითხველთა საყურადღებოდ).. - გაზ. "შრომა" 1918, №16, გვ. 11, №17, გვ. 4, №18, №19, №20, №21, №28, №30, №31, №68, №70, №71, №74, №75, №76, №79, №91.
• კაკაბაძე ვ. - ქართული ენის პოლონელი მკვლევარი - გაზ. "ახ. კომუნისტი", 1955, 5 ივლისი ი. ბრაუნი
• კაკაბაძე მ. - მწვავე საკითხი. - გაზ. "განატლების მუშაკი", 1930, 12 აპრ. გაზეთების, ჟურნალების, წიგნების ენის განხილვა
• კაკაბაძე ვ. - ღვაწლმოსილი მეცნიერის გახსენება. - გაზ. "წიგნის სამყარო", 1973, №19 გ. ახვლედიანის შესახებ
• კაკაბაძე ვ. - ღია წერილი საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს - გაზ. "ლელო", 1972, 25 აპრ. მშთ-ს ტერმინის სწორად დადგენის საკითხისათვის
• კაკაბაძე ვ. - ენის სიწმინდისათვის. - გაზ. "ლიტ. საქართველო", 1981, 7 აგვ.
• კაკაბაძე ვ. - ვილაპარაკოთ ქართულად. - ჟურნ. "სკოლა და ცხოვრება" 1982, №2, გვ, 63-65
• კაკაბაძე ნ. - ორიოდ სიტყვა გალაქტიონისა და ბრეჰტის "კაპრიზების" თაობაზე. - გაზ. "ახ. კომუნისტი", 1985, 4 აპრ. პასუხი გაზ. "ლიტ. საქართველოს" 1985 წლის 22 თებ. ნოემბერში მოთავსებული შ. აფრიდონიძისა და ლ. კაიშაურის წერილზე: "საჭირო განმარტება ნ. კაკაბაძის წერილის გამო"
• კაკაბაძე ვ. - რუხაძე ნ. გერმანული მარგინალიები. - გაზ. "ლიტ. საქართველო", 1966, 15 ივლ. ქართული საკუთარი სახელების ქართ. სიტყვების განმარტება ლაიფციგის ბიბლიოგრაფ. იხ-ტის მიერ გამოცემული "გერმანული წარმოთქმის ლექსიკონში"
• კაკაბაძე ნ. - ერთი გაუგებრობის გამო. - გაზ. "ახ. კომუნისტი", 1955, 6 იანვ. "საქართველოსა და ქართველის" "????????" გამოყენების შესახებ
• კაკაბაძე ნ. - მხატვრული სიტყვის უკვდავება. შოთა რუსთაველი უახლეს გერმანულენოვან ლექსიკონებში
• კაკაბაძე ნ. - მართლწერის ერთი მტკივნეული საკითხისათვის. - გაზ. "ახ. კომუნისტი", 1952, 21 ივნ.
• კაკაბაძე ნ. - რუხაძე. ნ. რობერტ ბლაიჰშტაინერი. - გაზ. "ახ. კომუნისტი", 1963 10 იანვ.
• კაკაბაძე ნ. - სტაფილო თუ შტაფილო - გაზ. "ლიტ. საქართველო", 1967, 29 დეკ. დისკუსია ონომასტიკისათვის
• კაკაბაძე ნ. - უცხო საკუთარი სახელების შესახებ. - გაზ. "თბილისი", 1959, 3 აგვ.
• კ - ძე [კაკაბაძე]ს. - ახალი მიღწევანი ძველი ქართული მწერლობის ისტორიაო - ჟურნ. "დროშა", 1923, №1923, №1, 24-25
• კაკაბაძე ს. - ბოლნისის ტაძრის წარწერების შესახებ. - ჟურნ. "მნათობი" 1985, №5, გვ. 149-154
• კაკაბაძე ს. - კრიტიკა და ბიბლიოგრაფია - აპრილი, ტფ., "1925" გვ. 316-318
• კაკაბაძე ს. - კრიტიკა და ბიბლიოგრაფია "Тексты розыскания по кавказской филологии", Т. I, 1952. - საისტორიო მოამბე, წგ. I, ტფ., 1925, გვ. 312-314.
• კაკაბაძე ს. - აზნაური - ჟინო სქუა - საისტორიო მოამბე, 1924, წგ. I, გვ. 259 პატარა წერილები და შენიშვნები
• კაკაბაძე ს. - გაგე-სქუა მეგრულ ენაში და მისი წარმოშობა. - საისტორიო მოამბე, 1924, წგ. I. I, გვ. 258-159 პატარა წერილები და შენიშვნები
• კაკაბაძე ს. - ეტიმოლოგია სიტყვისა სპილენძი. - საისტორიო მოამბე, 1924, წგ. I გვ. 256-258 პატარა წერილები და შენიშვნები
• კაკაბაძე ს. - "ვეფხისტყაოსნის" უთარიღო ხელნაწერების დათარიღების საკითხი. - ქუთ. სახ. პედ. ინ.-ტის შრ., XI, ქუთაისი, 1966, გვ. 65-86.
• კაკაბაძე ს. - ა. შანიძის ჟურნ. Misceffanea. - "ჩვენი მეცნიერება, 1924 №8. გვ. 47-52; საისტორიო მოამბე. 1924, წგ. I, გვ. 192-293 რეც.
• კაკაბაძე ს. - ჱ-ს მნიშვნელობა ძველს ქართულში. - საისტორიო კრებული IV, ტფ., 1929
• კაკაბაძე ს. - პატარა წერილები და შენიშვნები. - საისტორიო მოამბე, წგ. I, 1924, გვ. 255-259 წგ. II, 1924, გვ. 256-257
• კაკაბაძე ს. - პროფესორ რ. შამელაშვილის ახალი ნაშრომი. - გაზ. "ქუთაისი", 1972, 28 დეკ. რეც.
• კაკაბაძე ს. - რუსთაველის იერუსალიმური დათარიღების ცდა - "ლიტ. გაზეთი", 1961, 1 იანვ.
• კაკაბაძე ს. - საქართველოს უზველეს ტოპონიმიკიდან - საისტორიო მოამბე, წგ. II, ტფ., 1925, გვ. 1-8
• კაკაბაძე ს. - ქართული წიგნის ბეჭდვის სამასი წლისთავი. - ჟურნ. "დროშა", 1929, №13, გვ. 9-11
• კაკაბაძე ს. - ქართული წიგნის ბეჭდვის სამასი წლის იუბილესათვის. - ჟურნ. "ქართული მწერლობა", №8-9, 1929, გვ. 122-140
• კაკაბაძე ს. - შიომღვიმის სამი სიგელი. ტფ., 1912
• კაკაბაძე ს. - შოთა რუსთაველი და მისი "ვეფხისტყაოსანი". თბ., 1966
• კაკაბაძე ს. - აკ. შანიძე ჰაემეტი ტექსტები და მათი მნიშვნელობა ქართული ენის ისტორიისათვის. ტფ. უნიკ. მოამბე, III, 1923, გვ. 355-388. - საისტორიო მოამბე, 1924, წგ. I, გვ. 291-292
• კაკაბაძე ს. - რეც. ნ. მარის ნაშრომზე "ქართული ენის კულტურული შუბლი ენათმეცნიერების მიხედვით. - საისტორიო მოამბე, წგ. I, 1925, გვ. 315-316
• კაკაბაძე ს. - ბოლნისის ტაძრის წარწერების შესახებ. - ჟურნ. "მნათობი", 1985, 35, გვ. 149-154
• კაკაბაძე ს. - კახეთის სამეურნეო ტოპონიმიკიდან. - საქ. სსრ მეცნ. აკად. ასპირანტთა და ახალგ. მეცნ. მუშაკთა XII სამეცნიერო კონფ., მოხს. შემოკლ. ტექსტები თბ., 1961, გვ. 380-381
• კაკიაშვილი გრ. - შევკრიბოთ ჩვენი კუთხის სიტყვები - გაზ. "კომუნიზმისაკენ" (კასპი), 1966, 28 მაისი
• კაკიაშვილი გრ. - კ. კეკელიძის მოხსენებითი ბარათი ძველი ქართული ხელნაწერების დაბრუნების შესახებ. - მაცნე, 1971, №4, გვ. 183
• კაკიაშვილი გ. - ყრუ-მკვეთი თანხმოვანთა ზოგიერთი ფუნქცია ენობრივ ნიშანში. - სმამ, 1981. ტ. 101, №2, გვ. 489-492. - რეზ. რუს. და ინგ. ენ.
• კაკიტაძე კ. - - ად სუფიქსიან სახელთა ერთი ჯგუფის ისტორიისათვის ქართულში. - ენათმეცნ. ინ-ტის ასპირანტთა და ახ. მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფ., თეზისები თბ., 1983, გვ. 18-19
• კაკიტაძე კ. - ერთი ლეჩხუმური ტოპონიმის (საჩხეური) ეტიმოლოგიისათვის. - მეცნე, 1986. №3, გვ. 140-144. - რეზ. რუს. ენ.
• კაკიტაძე კ. - ლეჩხუმური მეცხოველეობის ლექსიკიდან. - VIII რესპ. დიალ. სესია, თეზისები, თბ., 1986, გვ.23
• კაკიტაძე კ. - - ად სუფიქსიან სახელთა ერთი ჯგუფის ისტორიისათვის ქართულში - იკე, 1986, ტ. 23, გვ. 111-119. - რეზ. რუს. ენ.
• კაკიტაძე კ. - სახელთა ბრუნებისათვის ლეჩხუმურში ქვემოიმერულთან მიმართებით. - ენათმეცნ. ინ-ტის ასპირ. და ახ. მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1985, გვ. 14-15
• კაკრიაშვილი ნ. - სვანური ენა. - გაზ. "ახალი სვანეთი", (მესტია), 1971, 6 თებ.
• კაკულია ნ. - "... არც ენას ეღალატება!". - გაზ. "კომუნისტური შრომა" (სოხუმი), 1969, 13 მარტი მშობლიური ენის სიწმინდისათვის
- კალამი ქართული ენა და ქართველი ერი. - გაზ. "ცნობის ფურცელი", 1902, №1884
• კალანდარიშვილი თ. - როგორ გეკადრებათ. - გაზ. "თბილისი", 1979, 31 აგვ. სიტყვის ეტიმოლოგიიდან
• კალანდარიშვილი გ. - ტოპონიმები მეტყველებენ. - გაზ. "კოლხეთი" (ცხაკაია), 1974, 3 იანვ.
• კალანდარიშვილი გ. - ყურადღება ტოპონიმებრ. - გაზ. "კოლხეთი" (ცხაკაია), 1973. 3 აპრ.
• კალანდარიშვილი ტ. - მეგრული ენის გამო. - გაზ. "ივერია", 1904, 17 ივლ. გვ. 34 ქართულთან საერთო და განსხვავებული სიტყვები
• კალანდარიშვილი ტ. - სოფ. სუჯუნა (სენაკის მაზრა), აქაური დღეობა. - გაზ. "ცნობის ფურცელი, 1897, 7 მაისი
• კალანდაძე ა. - ქართული ენის დაუღალავი სამსახური. - გაზ. "ლიტ. საქართველო", 1978, 4 აპრ. არნ. ჩიქობავას დაბადების 80 წლისთავის გამო
• კალანდაძე ა. - შარავანდედი ნიჭისა. - გაზ. "ლიტ. სქართველო", 1986, 11 აპრ. ქ. ლომთათიძის ივ. ჯავახიშვილის მედლით დაჯილდოების გამო
• კალანდაძე გრ. - პატივი ვცეთ ქართულ სახელებს. - გაზ. "ბრძოლის დროშა" (ჩოხატაური), 1960, 12 ოქტ.
• კალანდაძე გ. - როგორ ვთქვათ და ვწეროთ შენიშვნები წელთაღრიცხვის ცნებების არასწორი გამოყენების გამო. - გაზ. "თბილისი", 1974, 22 ნოემბ.
• კალანდაძე გ. - ტერმინისა და ტერმინოლოგიის კვალიტატურობის საკითხისათვის. - ჟურნ. "უცხოური ენები სკოლაში", 1968, №4, გვ. 17019
• კალანდაძე ვ. - გებულობს, ღებულობს, ტიპის ზმნები თანამედროვე ქართულში. - კრ. ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წ. 1., 1972, გვ. 154-177
• კალანდაძე ვ. - "ავადმყოფობს" და "შეურაცხყოფს" ტიპის ზმნების მართლწერისათვის. - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1978, №3, გვ. 104-111
• კალანდაძე ვ. - გებულობს, ღებულობს ტიპის ზმნები თანამედროვე ქართულში. - კრ. "ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები", წ. 1., 1972, გვ. 154-177
• კალანდაძე ვ. - დარღვევები თანდებულის გამოყენებისას თანამედროვე ქართული პრესის ენაში. - კრ. "ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები", №3, თბ., 1980, გვ. 163-240
• კალანდაძე ვ. - კალენდარი მუდმივი და უნივერსალური, თბ., 1973, 6 გვ.
• კალანდაძე ვ. - ყურადღებას მიაქცევს რაიმეზე თუ ყურადღებას მიაქცევს რასმე? - "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში", 1979, №1, გვ. 92-95 ზმნების "მიაქცევს", "მიაპყრობს" ხმარებისათვის
• კალანდაძე ვ. - აფრიდონიძე შ. საკუთარ სახელთა ტრანსკრიფციისა და ადაპტაციისათვის. - გაზ. "ლიტ. საქართველო", 1982, 7 ოქტ. გვ. 10-11
• კალანდაძე კ. - გურიაში შეკრებილი ზღაპრები. - "ძველი საქართველო", ტ. IV ტფ., 1914-1915, განყ. IV, გვ. 43-60
• კალანდაძე ლ. - გრძნობათა გამო. - "ლიტ. გაზეთი", 1961, 5 მაისი ეროვნული ენის მნიშვნელობა ხალხების ცხოვრებაში
• კალანდაძე ლ. - პოეზია უპირველს ყოვლისა (პასუხი აკ. შანიძის წერილზე "ვეფხისტყაოსნის საკითხები. "ლიტ. საქართველო", 1963 22 მარტ, - გაზ. "ლიტ. საქართველო", 1963, 5 აპრ, გვ. 4
• კალანდაძე ლ. - , ბაქრაძე ვ. სასოფლო-სამეურნეო ტერმინოლოგია, II ენტომოლოგია (რუსულ-ქართულ და ქართულ-რუსული), თბ, 1938, II, 628 გვ.
• კალანდაძე ლ. - ტერმინოლოგიისათვის (პრაქტიკისათვის გამოსადეგი ცნობები). - ტროპიკული მედიცინის მოამბე, ტ. I, №2 1928, გვ. 189-191
• კალანდია ვ. - კალანდია ვ. მცირე შენიშვნები. - გაზ. "სამგორი" (გარდაბანი), 1966, 25 ნოემბ. ზ. ჭუმბურიძის ნაშრომზე "რა გქვია შენ" თბ., 1966
• კალანტაროვა ლ. - იხ. კასრაძე ა., სვანიძე ე., კალანტაროვა ლ. ი. სტალინის შრომასთან ...
• კალაძე ი. - "ვისრამიანის მთარგმნელობითი მეთოდის ერთი ასპექტის გამო - მაცნე, 1973, №3, გვ. 89-98. - რეზ. რუს. ენ.
• კალაძე ი. - სპარსული სახელები და მათი ქართული შესატყვისები (დისკუსია ონომასტიკისათვის). - გაზ. "ლიტ. საქართველო", 1967, 24 ნოემბ.
• კალაძე ი. - ქსოვის ლექსიკისათვის მთიულურში. - თსუ სტუდ. XIX სამეცნ. ლინ. თეზისები 1957, გვ. 100-101
• კალაძე ც. - მამის სახელით მიმართვის შესახებ. - ჟურნ. "სკოლა და ცხოვრება" 1983, №5, გვ. 46-51
• კალაძე ც. - "სამი სტილის" საკითხისათვის ქართულში ი. სტალინის საენათმეცნიერო შრომების სინათლეზე - თსუ სტუდ. სამეცნ. შრ. კრებ. 7, 1955, გვ. 295-312
• კალაძე ც. - ქართველ კლასიკოსთა პუბლიცისტიკისათვის ზოგიერთი საკითხი. - "ლიტ. ძიებანი", XIII, თბ., 1961, გვ. 375-366
• კალაძე ც. - ქართული სალიტერატურო ენის დემოკრატიზაციისათვის ბრძოლის ისტორიიდან - "ლიტ. ძიებანი", XII, თბ., 1959 გვ. 151-161
• კალაძე ც. - განსაზღვრება ქართულში. - ქენხ, II, თბ., 1961. გვ. 73-121. - რეზ. რუს. ენ
• კალაძე ც. - ობიექტური III პირის გამოხატვა ზმნაში ი. ჭავჭავაძის ენის მიხედვით. - სტუდ. სამეცნ. შრ. კრ. წგ. V, 1950, გვ. 180-188
• კანდელაკი ა. - კიდევ გრამატიკის შესახებ. - ჟურნ. "ახ. სკოლისაკენ", №2, 1929-30 წ. გვ. 128-130
• კანდელაკი ა. - ქართული ანდაზები, თბ. 1959
• კანდელაკი ბ. - ათონი, პეტრიწონი ჯვარი. თბ., 1975, 78 გვ.
• კანდელაკი ბ. - კარგი ქართველი, კარგი მექართულე. - გაზ. "მედიცინის მუშაკი", 1980 11 იანვ. ქართ. ენის ნორმების დაცვის შესახებ
• კანდელაკი ბ. - ქართველთა მონასტერი ბულგარეთში. - გაზ. "სახალხო განათლება". 1975, 21 იანვ. რეც.
• კანდელაკი ბ. - საშვილიშვილო მადლიანი საქმე - გაზ. "სამშობლო", 1972, 10 ნოემბ. "დედაენა" უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს
• კანდელაკი ბ. - ი ჭავჭავაძის აფორიზმები თბ., 1957
• კანდელაკი ბ. - პეტრიწის სავანე ბულგარეთში, თბ., 1975, 44 გვ. - პარალ. ტექსტი რუს. უნ. - რეზ. ინგლ., გერმ., და ფრანგ. ენ.
• კანდელაკი ბ. - ქართველთა მონასტერი ბულგარეთში. - გაზ. "სახალხო განათლება" 1972, 21 იანვ. რეც. ა. შანიძის წიგნზე "ქართველთა მონასტერი ბულგარეთში და მისი ტიპიკონი, თბ., 1971
• კანდელაკი ვ. - შეცდომები "სანის დაკარგვით გამოწვეულ შეცდომაში" - გაზ. "ლიტ. საქართველო", 1963, 5 აპრ. გამოხმაურება გაზ. "ლიტ. საქართველოს", 29 მარტის ნოემბერში მოთავსებული ს იორომაშვილის წერილზე
• კანდელაკი თ. - იხ. გოლეთიანი გ., გურგენიძე ნ., კანდელაკი თ. გამოჩენილი...
• კანდელაკი თ. - სასმელების მცირე ლექსიკონი. - გაზ. "კომუნისტი", 1983, 16 ნოემბ. რეც. ი. გოლდჰამერი. სასმელების მცირე ლექსიკონი თბ., 1983
• კანდელაკი ლ. - სპორტული ლექსიკონის შედგენის აუცილებლობის შესახებ. - საქ. ფიზკულტურის ინ. ტის შრ. კრ., ტ. 9, 1975, გვ. 87-82
• კანდელაკი ნ. - ასომთავრულში კოდირების ერთი სისტემის შესახებ. - მაცნე, 1985, №1, გვ. 86-91. - რეზ. რუს. ენ.
• კანდელაკი ნ. - ეფრემ მცირე - ქართული დეკლამაციის თეორეტიკოსი. - ჟურნ. "ცისკარი", 1962, №8, გვ. 140-144
• კანდელაკი ნ. - კოდირების ერთი სისტემის შესახებ ასომთავრულში. - კრ. "საენათმეცნიერო ძიებანი, თბ., 1983 გვ. 240-252. - რეზ. რუს. ენ.
• კანდელაკი ნ. - ქართული ენის დიდი მოამაგე. - გაზ. "სახ. განათლება", 1973, 6 აპრ.
• კანდელაკი ნ. - ქართული კლასიკური მჭერმეტყველება (ნარკვევები ქართული ორატორული ხელოვნების ისტორიიდან). - თბ., 1961, 423 გვ.
• კანდელაკი ნ. - ქართული მჭერმეტყველება. ძეგლები და მასალები. თბ., 1958
• კანდელაკი ნ. - ქართული მჭერმეტყველება. თბ. 1975. ტ. 1 328 გვ.
• კანდელაკი ქ. - ინგლისური მეტაფორული იდიომები და მათი ქართული ექვივალენტები (თანამედროვე თარგმანების მიხედვით), 1955 წ. დაი 1956. 21 ივნ.
• კანთელაძე თ. - თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ზოგიერთი საკითხისათვის სამედიცინო ლიტერატურაში
- პროფ. ვ. ბაბუხადიას "უროლოგიის მიხედვით). - საქართველოს ენის კათედრათა კონფ., თეზისები, თბ., 1980 გვ. 23.24
• კანკავა მ. - მოკლე რუსულ-ქართული ლექსიკონი თბ., 1964, 414 გვ.
• კანკავა მ. - მოკლე ქართულ-რუსული ლექსიკონი. ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისათვის თბ., 1975, 435 გვ; თბ., 1977, 578 გვ.
• კანკავა მ. - რ. ბრანდის "შენიშვნები ვ. დალის "ველიკორულული ენის "განმარტებითი ლექსიკონის" შესახებ, - პუშკინის სახ. სახელმწ. პედ. ინ. ტის შრ., XI, 1957, გვ. 183-197
• კანკავა მ. - ქართულ-რუსული იდიომატია - ჟურნ. "კომ. აღზრდისათვის", 1958, №3, გვ. 85-87
• კანტროშვილი ა. - სახელთა შერქმევის საფუძველი. - თელ. პედ. ისტორიის სტად. XVIII სამეცნ. კონფ., თეზისები, თელავი 1961, გვ. 40-41
• კაპანაძე ა. - რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული მასალების გეოგრაფიის ტერმინოლოგიისათვის. - თბ., 1941, 188 გვ.
• კაპანაძე ვ. - ალ. ნეიმანის რეცენზიის შესახებ - ჟურნ. "მნათობი", 1959, №1, გვ. 182-184
• კაპანაძე ვ. - ვარლამ ძიძიგური და ალექსანდრე გვახარია: პირველი წიგნი (ბიბლიოგრაფია) - გაზ.
• კაპანაძე თ. - სამუდამოდ აღიკვეტოს - აზ. "ახ. კომუნისტი", 1960, 1 სექტ. ენის სიწმინდის დაცვის შესახებ
• კაპანაძე კ. - ბეითალი თუ ვეტერანი ექიმი სიტყვის კვალდაკვალ. - გაზ. "სოფლის ცხოვრება", 1976, 4 იანვ.
• კაპანაძე კ. - ეს მთელი საზოგადოების მხარდაჭერას მოითხოვს - გაზ. "ახალი ცხოვრება" )საჩხერე), 1966, 12 თებ. გამოხმაურება გაზ. "ახალი ცხოვრების" 1966 წ. 18 იანვ. ნოემბერში გამოქვეყნებული ირ. იაკობაშვილის წერილზე "ზოგი რამ სახელისა და გვარის შესახებ"
• კაპანაძე თ. - სამუდამოდ აღიკვეთოს. - გაზ. "ახ. კომუნისტი, 1960, 1 სექტ. ენის სიწმინდის დაცვის შესახებ
• კაპანაძე ნ. - ადამიანის სახელიც ლამაზი უნდა იყოს. - გაზ. "ახალი ცხოვრება" (საჩხერე) 1966, 12 თებ.
• კაპანაძე ო. - მარტივი წინადადების ავტომატურ ანალიზთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი. - მაცნე. 1979, №4; გვ. 123-131. - რუს. ენ.
• კაპანელი კ. - ამეტყველების გენეზისი. - გაზ. "ქართული სიტყვა", 1924, 20 აპრ., გვ. 2-3
• კაპანელი კ. - მეტყველებისა და ხელოვნების პრობლემები. ჟურნ. "ხელოვნების დროშა", №7, 1924, გვ. 1-3; ჟურნ. "ხელოვნება", №6, 1925, გვ. 3-4; №7, გვ. 6-8
• კაპანელი ვ. - მეტყველების მეთოდოლოგია. - ჟურნ. "კომ. აღზრდისათვის", 1935, №4-5, გვ. 63-76
• კარაპეტიანი არ. - მესხურ-ჯავახური დილექტის შუქზე. - გაზ. "ასპინძა", 1966, 15 სექტ. "ვეფხისტყაოსნის" ლექსიკის შესახებ
• კარბელაშვილი ა. - საისტორიო და საბიბლიოგრაფიო მინაწერები დავით გარეჯის უდაბნოს ტყავზედ ნაწერის ხელნაწერებისა. - გაზ. "ივერია", 1889, 4 თებ, გვ. 2-3; 7 თებ. გვ. 3; 9 თებ., გვ. 3; 11 თებ. გვ. 2-3
• კარბელაშვილი ა. - ქართული პრესა პეტერბურგული ქართველი მეცნიერების შესახებ. - გაზ. "სახ. განათლება", 1983, 17 სექტ. დ. ჩუბინაშვილი ალ. ცაგარელი
• კარბელაშვილი გ. - ფიქრები დედაენის შესახებ. - გაზ. "სამშობლო", 1986, 21 აგვ., გვ. 4-6
• კარბელაშვილი გ. - ორი კაცი - გაზ. "სამშობლო", 1973, 26 მარტი ენის სიწმინდის დაცვის შესახებ
• კარბელაშვილი დ. - აკად. ნიკო მარის ხსოვნას. - ჟურნ. "მნათობი", 1934, №11-12 გვ. 192-195
• კარბელაშვილი დ. - ნაბიჯი უკან ლექსიკოგრაფიააში. - ჟურნ. "მნათობი", №1-2, 1933, გვ. 251-259
• კარბელაშვილი დ. - ნიკო იაკობის ძე მარი. (ბიოგრაფია იაფეტოლოგიის განვითარების მთავარ მომენტებთან დაკავშირებით. - წგ. "მარქსისტ. ენათმეცნიერებისათვის; 1934, გვ. XV-XXXVI
• კარბელაშვილი დ. - ქართული ენის ნორმებისათვის. - გაზ. "განატლების მუსაკი", 1928, №7, გვ.32-33
• კარბელაშვილი ლ. - აღრიცხვისა და სტატისტიკის ტერმინოლოგია. ვ. ბერიძის რედაქციით, თბ. 1950, 336 გვ.
• კარბელაშვილი ლ. - სააღრიცხვო ტერმინოლოგია. თბ., 1946, 182 გვ.
• კარბელაშვილი მ. - "ვეფხისტყაოსნის" ხელნაწერთა ისტორიული კლასიფიკაციისათვის თბ., 1911, 115 გვ. - რეზ. რუს. ენ.
• კარბელაშვილი პ. - გორის მაზრის ს. ჭალასა ღვთის მშობლის მიძინების "გულანზედ" წარწერანი. - გაზ. "ივერია", 1887, №43, გვ. 14-16
• კარბელაშვილი. - ცხვილოელი პ. მასალად ამილახვართა ისტორიისა: ა) წარწერანი ხატებსა და კედლებზე. ს ჭალასა, შიო მღვიმესა და ქ. თფილისში შეკრებილნი. - გაზ. "ივერია", 1891 7 ნოემბ., გვ. 1-2; 8 ნოემბ., გვ. 2-3
• კარბელაშვილი პ. - თბილისი ერეკლეს დროს - გაზ. "საქართველო", 1917, მკათათვის 30(12), №166 გვ. 4
• კარგარეთელი ი. - ბიბლიოგრაფია. - გაზ. "ამირანი", 1908 წ., №152, გვ. 3 ი. გოგებაშვილის "დედაენის" 23-ე გამოცემის შესახებ
- კარი უცხო სიტყვები და ზედ-შესრულები (მცირე შენიშვნა მართლწერისათვის). - "სახ. გაზეთი", 1911, 9 თებ., გვ.3
• კარიჭაშვილი დ. - ბიბლიოგრაფია. - გაზ. "ცნობის ფურცელი", 1903, №2362 Тексты и розыск по армянско-грузинского филол. V. И. Я. Марр
• კარიჭაშვილი დ. - ბუქურაული ივ. თუშურს ლექსებში ნახმარი სიტყვების განმარტება. - "ძველი საქართველო", II. ტფ., 1911-1913. განყ. V გვ. 129-139
• კარიჭაშვილი, დეკანისიძე. დ. ბ. - კვიცარიძის "სწორმეტყველება". - გაზ. "თეატრი", 1888, №23, გვ. 8-11
• კარიჭაშვილი დ. - რეც. ნ. მარის ნაშრომზე "ძირეული ტაბულები ძველი ქართული ენის გრამატიკისათვის წინასწარ უწყებითურთ ქართული ენის სემიტურს ენებთან ნათესაობის შესახებ". ს პეტერბურგი, 1903. - ჟურნ. "განათლება" 1908, №3 და 4, გვ. 189-190
• კარიჭაშვილი დ. - საქებართა ქებანი. წერილი პირველი. ტფ. [1886]
• კარიჭაშვილი დ. - ქართული ენის გრამატიკა (ეტიმოლოგია).ტფ., 1929 (ყდაზე 1930], VII 136 გვ.
• კარიჭაშვილი დ. - წერილი რედაქტორთან, - ჟურნ. "მწყემსი", 1890, №3-4, გვ. 11-13 ჟურნ. "მწყემსში" დაბეჭდილი წერილის "სერიოზული ენათმეცნიერი და ღრამატიკა მეცნიერებაა თუ ხელოვნება-ს გამო
• კარიჭაშვილი დ. - ხუცური ანბანი, შედგენილი დ. კარიჭაშვილის მიერ. II გამოცემა, ტფილისი, 1914
• კარსანიძე ო. - "ვარდნაბანი" თუ "ვარდნაბამი" - გაზ. "სახ. განათლება", 1917, 19 იანვ. სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის
• კარტოზია ბ. - გვჭირდება ამდენი "ბრძოლა" - გაზ. "თბილისი", 1986, 22 ივლ., გვ. 4
• კარტოზია ბ. - სახელმძღვანელოს არ შეჰფერის. - "ლიტ. საქართველო", 1971, 10 დეკ. ავტორთა კოლექტივის მიერ შედგენილი "დიალექტიკურ მატერიალიზმში დაშვებული ენობრივი შეცდომების გამო
• კარტოზია გ. - პრაინვერსიული თურეობითთა წარმოებისათვის ლაზურში. - მაცნე, 1976, №3 გვ. 121-130. - რეზ. რუს. ენ.
• კარტოზია გ. - ერთი თანდებულის გენეზისისათვის მეგრულში. - ქესს, II 1961, გვ. 249-252. - რეზ. რუს. ენ.
• კარტოზია გ. - თანწყობითი მეგრულ-ლაზურში. - მაცნე, 1971, №1, გვ. 143-154
• კარტოზია გ. - კავშირებითთა წარმოებისათვის მეგრულში. - სტუდ. შრ. კრ., ტ. 8, 1958, გვ. 231-236
• კარტოზია გ. - კახური კილოს თავისებურებანი (სოფ. გავაზის მეტყველების მიხედვით). - საქ. III პედინსტიტუტების სტუდ. VI სამეცნ. კონფ. თეზისები, თელავი, 1954, გვ. 26-27
• კარტოზია გ. - ლაზური ტექსტები. თბ., 1972, 239 გვ.
• კარტოზია გ. - მასალები ლაზური ზეპირსიტყვიერებისათვის. - კრ. "ქართული ლიტ. საკითხები", 1968, გვ. 132-148
• კარტოზია გ. - მეშველზმნიანი მყოფადის წარმოებისათვის ჭანურში. - საქ. მეცნ. აკად. ასპირანტთა და ახ. მეცნ. მუშაკთა XII სამეცნ. კონფ. მოხსენებათა შემოკლებული ტექსტები თბ., 1961, გვ. 415-418
• კარტოზია გ. - მიცემითი ბრუნვის იშანი ზმნურ ფორმასთან ლაზურში. - სმამ. ტ. 52, №3, 1968, გვ. 867-872
• კარტოზია გ. - რამდენიმე საერთო-ქართველური ფუძისათვის ქართულისა და მეგრულ-ლაზურში. - აჭარული დიალექტის დარგობრივი ლექსიკა, II, თბ., 1979, გვ. 63-84. - რეზ. რუს. ენ.
• კარტოზია გ. - რამდენიმე საერთო-ქართველური ფუძისატვის ქართულსა და მეგრულ-ლაზურში. II - აჭარული დიალექტის დარგობრივი ლექსიკა, V, რედ. აკად. შ. ძიძიგური, თბ., 1986, გვ. 3-16. - რეზ. რუს. ენ.
• კარტოზია გ. - იხ. გიორგაძე გ., კარტოზია გ. საბიბლიოგრფიო ...
• კარტოზია ბ. - სახელური შესიტყვება მეგრულ-ლაზურში. - მაცნე, 1968, №6, გვ. 147-166
• კარტოზია გ. - სიბილანტთა შესატყვისობის დარღვევათა ახსნისათვის ქართველურ ენებში. - მაცნე, 1984, №2, გვ. 130-144. - რეზ. რუს. ენ.
• კასრაძე ა. - აკ. შანიძის შრომების ბიბლიოგრაფია. - თსუ შრ., ტ. 308-318, 1947, გვ. 07-020
• კასრაძე ო. - ძველი ქართული ნაბეჭდი წიგნი, თბ., 1973, 247 გვ. - ძველ ქართულ სასტამბო ტერმინთა და ცნებათა განმარტება, გვ. 243-347
• კასრაძე ტ. - აკაკი შანიძის ნაშრომთა ბიბლიოგრაფია. - ორიონი. საიუბილეო კრებული მიძღვნილი აკ. შანიძის დაბადების 80 წლითავისადმი. თბ. 1967, გვ. 407-432
• კაჩაეთელი ვ. - ქართველ ენათმეცნიერთა პატრიარქი. - გაზ. "კომუნიზმისკენ" (ოჩამჩირე) 1977, 26 თებ. აკ. შანიძის დაბადების 90 წლისთავის გამო
• კაციაშვილი ც. - მსაზღვრელ-საზღრულ სულხან-საბა ორბელიანის "სიბრძნე-სიცრუისას" მიხედვით - პუშკინის სახ. პედ. ინ. ტის XXI სამეცნ. კონფ., მუშაობის გეგმა, თბ., 1960, გვ. 9
• კაციტაძე ვ. - მასალები ჰიგიენის ქართული ტერმინოლოგიისათვის. - სანიტარიისა და ჰიგიენის სამეცნ. -კვლევითი ინ. ტი. ტ. 4, 1965, გვ. 363-368
• კაციტაძე ო. - იხ. ნადარეიშვილი გ., ონიანი შ., კაციტაძე ო. ერთი ძველი ძეგლის ...
• კაჭარავა გ. - ადგილობრივი ლექსიკური ფონდის სიტყვებში მომხდარი ასიმილაციურ-დისიმილაციური ცვლილებების გამომწვევი მიზეზებისათვის. - პუშკინის სახ. თბილ. სახ. პედ. ინ. ტის პროფ. - მასწავლებელთა XI სამეცნ. სესია (მასალები), თბ., 1975, გვ. 46-47
• კაჭარავა გ. - ასიმილაციურ-დისიმილაციური გარდასახვის თავისებურებებისათვის ქართველურ ენებში. - საქ. სსრ პედ. ინ-ტის შრ., II, თბ., 1975, გვ. 255-273. - რეზ. რუს. ენ.
• კაჭარავა გ. - ასიმილაციურ-დისიმილაციის ზოგი კანონზომიერებისატვის ქართველურ ენებში. - საქ. სსრ პედინსტიტუტების შრომები. I. ისტორია-ფილოლოგიის სერია, თბ., 1975, გვ. 301-306. - რეზ. რუს. ენ.
• კაჭარავა გ. - ასიმილაცია ქართველურ ენებში. - საქ. სსრ უმაღლეს სსწ. ქართ. ენის კათედრის მე-7 რესპ. სამეცნ. - მეთოდ. კონფ., თბ., 1967, თეზისები გვ. 7
• კაჭარავა გ. - აფრიკატიზაცია ენებში. - თბ. სახ. პედ. ინსტიტუტის სამეცნ. სესია. თბ., 1969, თეზისები, გვ. 52-53
• კაჭარავა გ. - ახალი წიგნი სახელოვან მეცნიერზე. - გაზ. "საბჭოთა პედაგოგი", 1969, 26 თებ.
• კაჭარავა გ. - ბგერათა ასიმილაციურ-დისიმილაციური ცვლილების ხარისხის განსაზღვრისათვის ქართველურ ენებში. სმამ ტ. 78, №1, 1975, გვ. 221-224. - რეზ. რუს. და ინგლ. ენ.
• კაჭარავა გ. - ბგერათა სიხშირისათვის სვანურში. - საქ. ქართ. ენის კათედრათა IX კონფ., თეზისები, თბ., 1981, გვ. 37
• კაჭარავა გ. - ბგერათგანვითარებისათვის ზმნურში (მეგრულ-ჭანურში). - თბილისის პუშკინის სახ. სახელმწ. პედ. ინსტის შრ., 16, 1962, გვ. 247-259 -რეზ. რუს. ენ.
• კაჭარავა გ. - ბგერათგანვითარებისათვის ქართულ ენაში. - თელავის სახ. პედ. ინ-ტის XIX სამეცნ. ესია თბ., 1962, თეზისები, გვ. 46
• კაჭარავა გ. - გრაფემათა სიხშირიათვის ახალ სალიტერატურო ქართულში. - თბ. პედ. ინ-ების XXXVI სამეცნ. სესია, თბ., 1971, თეზისები გვ. 58
• კაჭარავა გ. - გრაფემათა სიხშირისათვის ჭანურში. - სმამ, 1979, ტ. 93, №2, გვ. 489-492. - რეზ. რუს. და ინგ. ენ.
• კაჭარავა გ. - გრაფემათა სიხშირისათვის ქართულ სალიტერატურო ენაში. - ენათმეცნიერება (თსუ), 1977, ტ. 187, გვ. 25-33. - რეზ. რუს. და ინგ. ენ.
• კაჭარავა გ. - დისიმილაცია ქართველურ ენებში. - თბილისის პედინსტიტ. პროფ. - მასწ. XXXIV სამეცნ. სესია თბ., 1968, თეზისები გვ. 100-101
• კაჭარავა გ. - ეგ ერთი და სხვა მრავალი... - გაზ. "საბჭ. პედაგოგი" (პუშკინის სახ. თბილ. სახ. პედ. ინ-ტი), 1981, 4 ივნ.
• კაჭარავა გ. - ერთი ზმნია ფუძის შედგენილობისათვის პოემის მიხედვით. - თბილისის პუშკინის სახ. სახელმწ. პედ. ინ-ტის შრ., ტ. 23. 1969, გვ. 317-320 - რეზ. რუს. ენ.
• კაჭარავა გ. - ერთსახა ფონეტიკურ პროცესებში ცვალებადობის სხვადასხვა საფეხურის გამოყოფის საკითხისათვის (ქარტველურ ენათა მასალაზე). - პედ. ინ-ტის შრ., VII, 1979, გვ. 156-163. - რეზ. რუს. ენ.
• კაჭარავა გ. - ზმნიზედათა ახალი სემანტიკური ჯგუფის გამოყოფის საკითხისატვის. საქ. სსრ პედ. ინ-ტების შრ., ისტ. - ფილოლ. სერია, 1978, ტ. 5, გვ. 134-143. - რეზ. რუს. ენ.
• კაჭარავა გ. - იხ. მაისურაძე ო. კაჭარავა გ. ხალხური ...
• კაჭარავა გ. - იხ. მაისურაძე ო. კაჭარავა გ. მარგალიტების ...
• კაჭარავა გ. - იხ. მაისურაძე ო. კაჭარავა გ. საყვარელი ...
• კაჭარავა გ. - იხ. მაისურაძე ო. კაჭარავა გ. წიგი სახელოვან მეცნიერზე
• კაჭარავა გ. - მწკრივის როგორც ზმნურ ფორმათა ერთადერთი მაკრო კატეგორიის ბუნებისათვის. - პუშკინის სახ. სახ. პედ. ინ-ტის პროფ. - მასწავლ. სესია, 52, თეზისები, თბ., 1986, გვ. 80-81
• კაჭარავა გ. - ნარევი მეტყველების დიალქტური სტატუსისათვის. - IV რესპ. სესია. თეზისები, თბ., 1982, გვ. 16
• კაჭარავა გ. - სადავო ფორმის მქონე ერთი ზმნისწინის აგებულებისათვის ქართულში. - თბილისი
• კაჭარავა გ. - სასარებლო წუიგნი, - გაზ. "საბჭოთა პედაგოგი" (პუშკინის სახ. თბ. სახ. პედ. ინ-ტი), 1980, 17 იანვ.
• კაჭარავა გ. - საყურადღებო გამოკვლევა ქართულ გვარებზე. - "განახლებული მესხეთი" (ადიგენი), 1980, 15 იანვ.
• კაჭარავა გ. - საყურადღებო ნაშრომი გაზ. "საბჭოთა პედაგოგი" (ა. პუშკინის სახ. თბ. სახ. პედ. ინ-ტი), 1974 14 თებ. რეც.
• კაჭარავა გ. - სახელმძღვანელოს განხილვა. - გაზ. "საბჭოთა პედაგოგი" (პუშკინის სახ. თბ. სახ. პედ. ინ-ტი), 1071 11 ნოემბ. რეც.
• კაჭარავა გ. - სვანურისა და მეგრულ-ჭანურის ბგერითი შედგენილობის ინოვაციები და მათი ასახვა ქართველურ ენათა დიალექტების ატლასზე. - III რესპ. სესია, თეზისები თბ., 1981, გვ. 14-15
• კაჭარავა გ. - ფლორონიმულ ტოპონიმთა აგებულებისათვის. - საქ. სსრ პედ. ინ-ტების შრ, (ისტორია-ფილოლოგიის სერია), 1977, გვ. 111-113
• კაჭარავა გ. - ფონეტიკური ლიტერატურის ბიბლიოგრაფია (ქართველური ენები), თბ., 1980, 128 გვ.
• კაჭარავა გ. - ფონეტიკური პროცესების მიმდინარეობის მოდელირების საკითხისათვის ქართველურ ენებში. - მაცნე, 1974, №4, გვ. 127-131
• კაჭარავა გ. - ფონეტიკური პროცსებით სახეცვლლი სიტყვები სალიტერატურო ქართულში. - ჟურნ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში", 1975, №1, გვ. 46-53
• კაჭარავა გ. - ფონეტიკურ პროცსთა კლასიფიკაციის საკითხისათვის. - თბილ. პედ. ინტ. შრ., ტ. 26, გვ. 335-338, რეზ. რუს. ენ.
• კაჭარავა გ. - ფონეტიკური ცვალებადობის არქაული და გვიანდელ ფორმათა თანაარსებობის საკითხისათვის ერთი სიტყვის ფარგლებში. - თსუ, ფილოლოგია, I, კონფ. მასალები თბ., 1975 გვ. 9
• კაჭარავა მ. - ფრანგი ქართველოლოგი ჩვენთან. - გაზ. "საბჭოთა პედაგოგი" (პუშკინის სახ. თბილ. პედ. ინ-ტი), 1979, 6 ნოემბ. ბ. უტიე პუშკინის სახ. პედ. ინტ-ში
• კაჭარავა გ. - , ქაჯაია ო. ენობრივ ურთიერთობათა მკვლევარი. - გაზ. "თბილისი", 1983, 1 თებ.
• კახაბრიშვილი ც. - XIX საუკუნის ერთი უცნობი თხზულების ფრაგმენტი, - მრავალთავი, IX, თბ., 1981, გვ. 151-164, - რეზ. რუს. ენ.
• კახაძე ვ. - გვაცნობებს ქართველურ დიალექტს - გაზ. "წიგნის სამყარო", 1974, 27 ნოემბ. რეც.
• კახაძე ვ. - დაგვირგვინებული საშილიშვილო საქმე. - ჟურნ. "ცისკარი", 1974, №9, გვ. 138-139
• კახაძე ვ. - ვანის რაიონი. - ჟურნ. "ისტორია, საზოგადოებათმცოდნეობა, გეოგრაფია სკოლაში", 1973, №4, გვ. 25-26 ქვემო იმერეთის ტოპონიმიკა
• კახაძე ვ. - კარგი შენაძენი. - გაზ. "სახალხო განათლება", 1971, 10 სექტ. რეც.
• კახაძე ვ. - მართლმეტყველებისათვის. - გაზ. "ახ. კომუნისტი", 1972, 12 თებ. რეც.
• კახაძე ვ. - მეოთხე სესიის მწკრივთა წარმოება დიალექტებში. - ჟურნ. "ქართ. ენა და ლიტერატურაში", 1972, №2, გვ. 64-66
• კახაძე ვ. - მსაზღვრელ-საზღვრულის თანმიმდევრობა ოთხთავში, - სახ. ბრ. ისტ. ქართვ. ენებში, I, თბ., 1956, გვ. 329-338
• კახაძე ვ. - სოფელი გულევერი. - ჟურნ. "ისტორია, საზოგადოებათმცოდნეობა გეოგრაფია სკოლაში", 1973, №3, გვ. 75-76 ტოპონიმიკა
• კახაძე ვ. - ქართული ლექსიკოლოგიის საფუძვლები. - გაზ. "წიგნის სამყარო", 1978, №9, გვ. 5 რეც.
• კახაძე ვ. - შუალობითი კონტაქტის წარმოება ქართულ დიალექტებში - ჟურნ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში", 1971, №2, გვ. 57-59
• კახაძე მ. - მასალები ძველი ქართული ენის ისტორიიდან. - მასალები საქართველოს და კავკასიის ისტორიისათვის, ნაკვ. 31, 1954, გვ. 249-265 რეც.
• კახაძე მ. - ფილოლოგიური შენიშვნები. - მასალები საქართველოს და კავკასიის ისტორიისათვის, ნაკვ. 29, 1953, გვ. 103-125
• კახაძე მ. - შენიშვნები ძველი ქართული ენის ლექსიკიდან. - თსუ შრ., ტ. 31, 1949, გვ. 213-223; მასალები საქართველოს და კავკასიის ისტორისათვის ნაკვ. 29, 1951, გვ. 127-129
• კახაძე ო. - ა-ზე დასრულებული ზოგიერთი სახელის ბრუნებისათვის ქვემოიმერულში. - "სახ. ბრ. ისტორ. ქართვ. ენ.", I, 1956, გვ. 187-196. - რეზ. რუს. ენ.; იკე, ტ. 5, 1953, გვ. 183-192 - რეზ. რუს. ენ.
• კახაძე ო. - ატენისა და წედისის ხეობის ქართლური. - იკე, ტ. 4, 1953, გვ. 171-304
• კახაძე ო. - აწმყოს თურმეობითის შესახებ ქართველურში. - არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, თბ., 1979, გვ. 180-185; ენათმეცნ. ინ-ტის XXX" სამეცნ. სესია, თეზისები 1976, გვ. 19-20
• კახაძე ო. - ლექსიკური ზანიზმები იმერულში. - ენათმეცნ. ინ-ტის XXXVIII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1982, გვ. 21-22
• კახაძე ო. - მადიდებელი ქართული ენისა. - გაზ. "ქუთაისი", 1985, 27 ნოემბ. ნ. მარის დაბადების 190 წლისთავი
• კახაძე ო. - ოკრიბულის თავისებურებანი. - იკე, ტ. 6. 1954, გვ. 163-180. - რეზ. რუს. ენ.
• კახაძე ო. - პურეულის ზოგიერთი ტერმინის თაობაზე ქართულში (მასალები იბერიულ-კავკასიურ ენათა ლექსიკური ურთიერთობიდან). - იკეწ, 2, 1975, გვ. 215-221. - რეზ. ქართ. და ინგ. ენ.
• კახაძე ო. - პურეულის ზოგიერთი ტერმინის შესახებ ქართულში. - იკე ტ. 8, 1956, გვ. 77-82. რეზ. რუს. ენ.; იკე, ტ. 12, 1960. გვ. 191-197. - რეზ. რუს. ენ.
• კახაძე ო. - ქართულ-ლეზგიური ლექსიკური შეხვედრები. - ენათმ. ინ-ტის XXXV სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1979, გვ. 16-17
• კახაძე ო. - ჭაბაშვილი მ. დიდი მეცნიერი და მამულიშვილი. - ჟურნ. "მნათობი", 1985, №12, გვ. 171-172 ა. ჩიქობავას გარდაცვალბის გამო
• კახაძე ო. - ხმოვანთა ასიმილაციია ზოგიერთი საკითხის თაობაზე ქართველურ ენებში - იკეწ, 1981. ტ. 8, გვ. 15-65. - რეზ. რუს. და ინგ. ენ.
• კახაძე ო. - ხმოვანთა რეგრესული ასიმილაციის ზოგიერთი საკითხის თაობაზე ქართველურ ენებში. - ენათმეცნ. ინ-ტის XXXVI სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1980, გვ. 11-13
• კახაძე ც. - ტერმინოლოგიური ველი. - ჟურნ. "უცხოური ენები სკოლაში", 1970, №4, გვ. 8-13
• კახაძე ც. - რთული ქიმიური ტერმინები ტრანსფორმაციული ანალიზის შუქზე. - ჟურნ. "უცხოური ენები სკოლაში", 1975, №2, გვ. 3-10
• კ. გ. - მეკელიან რ. ქართულ-გერმანული სიტყვარი R. Meckelein georgisch-Deterwazterbuch, ბერლინ ლაიპციგი, 1928, 65 გვ. - ჟურნ. "ქართული მწერლობა", 1929, № 8-9, გვ. 141-143 რეც.
• კახიანი ო. - სახელოვანი მამულიშვილი. - გაზ. "წინსვლა" (სამტრედია), 1977, 22 მარტი ა. შანიძის დაბადების 90 წლისთავის გამო
• კახიანი ო. - საუკუნის გადასახედიდან. - გაზ. "წინსვლა" (სამტრედია) 1982, 6 მარტი. აკ. შანიძის დაბადების 95 წლისთავი
• კახიანი ო. - ქართველოლოგიის ოქროს ფონდი. - გაზ. "წინსვლა" (სამტრედია) 1981 27 აგვ. რეც.
• კახიშვილი ლ. - გერმანული გრაფემების სისტემა ქართულთან მიმართებაში. - ჟურნ. "უცხო ენები სკოლაში", 1971, №3, გვ. 60-63
• კახიძე დ. - დარჩია ვ. ქართველოლოგი ჰ. ფენრიხი. - გაზ. "საბჭოთა აჭარა" 1975, 23 აგვ.
• კახიძე ნ. - ტბეთის სულთა მატიანე. - ჟურნ. "განთიადი", 1978, №4, გვ. 167-171 რეც.
• კახიძე ნ. - სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიული წარსულიდან. - ჟურნ. "ჭოროხი", 1978, №4, გვ. 90-96. რეც.
• კახნიაშვილი ვ. - ახალგაზრდა გერმანელი ქართველოლოგი, - გაზ. "ახ. კომუნისტი", 1971 16 იანვ. ჰ ფენრიხი
• კახნიაშვილი ვ. - გერმანელი ქართველოლოგი. - კ. ჰ. შმიდტი. - გაზ. "ახ. კომუნისტი", 1970, 17 ოქტ.
• კახნიაშვილი ვ. - კიდევ კარგი, არ ესმოდათ! - გაზ. "საბჭ. ოსეთი", 1975, 19 თებ. დავიცვათ ენის სიწმინდე
• კახნიაშვილი ვ. - სიყვარული სიყვარულის წილი. - გაზ. "კომუნისტი", 1980, 2 თებ. გ. პეჩის დაბადების 70 წლისთავის გამო
• კახნიაშვილი ვ. - ქართული კულტურის მეგობარი. - გაზ. "კომუნისტი", 1972, 8 თებ. ავსტრიელი ქართველოლოგის ჰ. შუხარდტის დაბადების 130 წლისთავის გამო
• კახნიაშვილი ვ. - ჩვენი ერის საუნჯე. - გაზ. "კომუნისტი", 1975, 20 მარტი. გერმანულენოვან ქვეყნებში საქართველოს შესახებ დაბეჭდილი მასალის მიმოხილვა
• კეზერაშვილი დ. - როგორ გავიღოთ "ლეკშთა". გაზ. "ლიტ. საქართველო", 1971, 17 სექტ.
• კეთილაძე ს. - "საფირმო მაღაზიის მაღაზია!.. - გაზ. "ქუთაისი", 1970, 26 ივნ. მშობლიური ენის სიწმინდისათვის
• კეკელია მ. - ერთი გამრუდებული პაექრობის გამო. - ჟურნ. "სკოლა და ცხოვრება", 1984, №1, გვ. 46-55 საპასუხო წერილი ი. იმნაიშვილისა და ლ. კვაჭაძის გამოხმაურებაზე "კვლავ სასკოლო სახელმძღვანელოების დახვეწა-სრულყოფისათვის" გამოქვეყნებული გაზ. "სახ განათლებაში", 1983 წ 4 ივნ.
• კეკელია მ. - იურიდიულ ტერმინ "სისხლის" შემცველი ერთი სტროფის გაგებისათვის "ვეფხისტყაოსანში". - მაცნე, 1981, №4, გვ. 106-109 - რეზ. რუს. ენ.
• კეკელია მ. - "სისხლის დენით" შინაარსისათვის "ვეფხისტყაოსანში". - მაცნე, 1985, №1, გვ. 11-13. - რეზ. რუს. ენ.
• კეკელია შ. - გადატანის წესების გამარტივებისათვის. - გაზ. "ლიტ. საქართველო", 1970, 16 იანვ.
• კეკელია შ. - რთული შემოკლებული სახელების მართებულად გამოყენების საკითხისათვის. - გაზ. "საბჭ. პედაგოგი" (პუშკინის სახ. სახელმწ. პედ. ინ-ტი), 1971, 18 თებ.
• კეკელია შ. - საუნჯე ენისა. - გაზ. "კომუნისტი", 1974, 1 ივნ:, გაზ. "საბჭოთა პედაგოგი; (პუშკინის სახ. თბ. სახ. პედ. ინ-ტი) 1974, 6 ივნ. რეც.
• კეკელია შ. - სიტყვათა სტრიქონიდან სტრიქონზე გადატანის წესების გამარტივებისათვის. - საქ. ქართული ენის კათედრათა IX კონფ., თეზისები, თბ., 1981, გვ. 35-36
• კეკელია შ. - ქართული ენის სახელმძღვანელო უმაღლესი სკოლების რუსული განყოფილებისათვის. - თბ., 1949; 1950; 1954; 1959; 1965.
• კეკელია შ. - დავითიანი აკ. ქართული ენა. თბ., 1973, 19 გვ; თბ., 1981, 223 გვ.
• კეკელიძე კ. - აკაკი შანიძეს. - ორიონი თბ., 1967, გვ. 47-49
• კეკელიძე კ. - არტემი მთაფოლო, - "ეტიუდები", III, თბ. 1955 ნაშრომში განხილული და დადგენილია ტერმინ "მთაფოლოს" მნიშვნელობა
• კეკელიძე კ. - ახალი ვარიანტი ევსტოქის მარტვილობისა. - "ეტიუდები", VI, 1960 გვ. 148-159 ტექსტის მორფოლოგიური თავისებურების შესახებ
• კეკელიძე კ. - ახალი შრომა ძველი ქართული პოეზიის სესახებ. - "ლიტ. ძიებანი", ტ. XI; "ეტიუდები", VI, 1980 ტერმინ "მერჩულეს" მნიშვნელობის შესახებ
• კეკელიძე კ. - ახალნი საგალობელნი წმიდისა მოწამისა აბო თბილელისა, - ჟურნ. "მწყემსი", 1905, №13-14, გვ. 3-6 ახლად აღმოჩენილი ხელნაწერი
• კეკელიძე კ. - "ეთ" სუფიქსიანი კრებითი სახელები ქართულში, - "ეტიუდები", ტ. III, თბ, 1955, გვ. 116-119 რეც.
• კეკელიძე კ. - ახლადაღმოჩენილი მარტვილობა ასტიონისა და შვიდი იტალიელი მხედრისა. - "ეტიუდები", VI, 1960 წარმოდგენილია ტექსტის ლექსიკა
• კეკელიძე კ. - ბალავარის რომანი ქრისტიანული სარწმუნოებაში. - "ეტიუდები", VI, 1960 წარმოდგენილია ტექსტის ლექსიკა
• კეკელიძე კ. - ევსევი სამოსატელი ქართულ მწერლობაში. "ეტიუდები", VI, 1960 წარმოდგენილია ტექსტის ლექსიკა
• კეკელიძე კ. - ერთი ადგილის გაგებისათვის თამარის პირველი ისტორიაში. - "ეტიუდები", ტ. IV, 1957 ნაშრომი განხილული დადგენილია ტერმინ "ზამირის" მნიშვნელობა
• კეკელიძე კ. - ერთი ადგილის შესახებ ნიზამი განჯელის ისქანდერ-ნამეში. - სმამ. IV, 1962; "ეტიუდები"; ტ. IX, 1963 ნაშრომში განხილული და დადგენილია ტერმინ "არკ"-ის მნიშვნელობა
• კეკელიძე კ. - ერთი უცნობი კანონიკური კრებული ძველ ქართულ მწერლობაში. - "ეტიუდები", ტ. IX, 1963 წარმოდგენილია ტექსტის ლექსიკა
• კეკელიძე კ. - იხ. ბარამიძე ა., კეკელიძე კ. შანიძე ა. "ვეფხისტყაოსნის" ახალი გამოცემა
• კეკელიძე კ. - ვი არიან "ბესები". - "ეტიუდები", ტ. I. 1956 ნაშრომში განხილული და დადგენილია ტერმინ "ბესების" მნიშვნელობა
• კეკელიძე კ. - თარგმანებაჲ ეკლესიასტესაჲ მიტროფანე ზმჳრნელ მიტროპოლიტისაჲ. ტფ., 1920 წარმოდგენილია ტექსტის ლექსიკა
• კეკელიძე კ. - იოანე ქართველის კალენდარი. - "ეტიუდები", ტ. V. 1987 თსუ შრ., XXXIX, 1950 წარმოდგენილია ტექსტის ფონეტიკური და მორფოლოგიური თავისებურებანი
• კეკელიძე კ. - კონსტანტი კარის მარტვილობა და ვინაობა. - ტფ. უნ. მოამბე, VII. ნაშრომში განხილული და დადგენილია ტერმინის "კახი" resp. "კახაჲ" მნიშვნელობა
• კეკელიძე კ. - კულტურულ-ისტორიული მნიშვნელობა უძველესი ქართული "დავითნის" ტერმინოლოგიისა და ტექსტუალური თავისებურებისა. - "ეტიუდები", ტ. III, 1955 ნაშრომში განხილულია ფსალმუნური ტერმინოლოგია და ქართულ ენაზე ღვთისმსახურების დასაწყისი ხანა
• კეკელიძე კ. - მარტვილობა სერგისა და ბაქოზისი. - "ეტიუდები", ტ. VIII, 1962 წარმოდგენილია ტექსტის მორფოლოგიური თავისებურებანი
• კეკელიძე კ. - მარტვირი ქართველი (VI-VIII) და მისი შრომა "სინანულისათვის და სიმდაბლისა". - "ლიტ. ძიებანი", ტ. III, 1947, გვ. 264-313 - რეზ. რუს. ენ. "ეტიუდები", ტ. VII, 1973, გვ. 232-238 ნაშრომში განხილულია და დადგენილი ტერმინ "საბაწოდელის" მნიშვნელობა
• კეკელიძე კ. - "მცირე კანონი" იოანე ზოსიმესი, - "ეტიუდები", III, 1955 ნაშრომში განხილულია და დადგენილია ტერმინ "აღვსება"-ს მნიშვნელობა
• კეკელიძე კ. - ორი ექვთიმე ძველ ქართულ მწერლობაში. "ეტიუდები", ტ. IV, თბ., 1957 ნაშრომში განხილულია და დადგენილია სიტყვა "დავწერე"-ს მნიშვნელობა
• კეკელიძე კ. - ორიენტოსისა და ძმათა მისთა მარტვილობა. - "ეტიუდები", ტ. IV თბ. 1957 წარმოდგენილია ტექსტის ლექსიკა
• კეკელიძე კ. - რამოდენიმე, ჯერ კიდევ გაურკვეველი ტერმინი ჩვენი საისტორიო მწერლობისა. - თსუ მოამბე, ტ. 5, 1925, გვ. 306-312 ტერმინების "აზმანის" და "ვასილოღრაფის" მნიშვნელობის შესახებ
• კეკელიძე კ. - როდისაა გადაწერილი ადიშის სახარება? - ტფ. უნ-ის მოამბე. II, 1922-1923, გვ. 392-397
• კეკელიძე კ. - რომანი "აბუკურა" და მისი ორი რედაქცია ძველ ქართულ მწერლობაში. - "ეტიუდები", ტ. VI, თბ., 1960
• კეკელიძე კ. - რუსთველოლოგიური შენიშვნები (I. რუსთველის "მზიანი ღამე", II. პოემის ერთი სტროფისათვის). - სმამ, №2, 1960, გვ. 208-214
• კეკელიძე კ. - საიდან მოდის "ფეხოსანი". შენიშვნა ერთი სიტყვის უმართებულოდ გამოყენების გამო. - ჟურნ. "სკოლა და ცხოვრება". 1985, №8, გვ. 33-34
• კეკელიძე კ. - სიმონ ხუნდაძის ტექსტოლოგიური ძიებანი. - ჟურნ. "მნათობი, 1968, №9, გვ. 119-133
• კეკელიძე კ. - ტიმოთე ანტიოქელი. - "ეტიუდები", ტ. VI, 1960 წარმოდგენილია ტექსტის ლექსიკა
• კეკელიძე კ. - ფილეთეოსისი მარტვილობა. "ეტიუდები", ტ. VI, 1960 წარმოდგენილია ტექსტის ლექსიკა
• კეკელიძე კ. - ქართველთა მოქცევის მთავარი ისტორიულ-ფსიქოლოგიური საკითხები - "ეტიუდები", ტ. V, 1957 ნაშრომში განხილულია და დადგენილი ტერმინების "ქართლი", "იბერია" მნიშვნელობა
• კეკელიძე კ. - ქართული აპოკრიფული ლიტერატურის ისტორიიდან (მარტვილობა ქრისტეფორე კინოკეფალისა). - ხელნაწ. ინს-ტის მოამბე, I, თბ., 1959 გვ. 32-48., "ეტიუდები", ტ. VIII, 1962
• კეკელიძე კ. - ქართული ეორტალოგიური წელიწადი. - "ეტიუდები", XIII, 1974 ნაშრომში განხილულია და დადგენილი ტერმინების "ზატიკი" და "ათენაგობა" მნიშვნელობა
• კეკელიძე კ. - ქართული ვერსია გურიას, სამონასა და აბიბოს მარტვილობისა. - "ეტიუდები". VIII, 1962 წარმოდგენილია ტექსტის ლექსიკა
• კეკელიძე კ. - ქართული თარგმანი გიორგი ამარტოლის ხრონოგრაფისა. - "ეტიუდები", I, თბ., 1956 წ. წარმოდგენილია ტექსტის ლექსიკა
• კეკელიძე კ. - ქართული ლექსიკონის შესახებ. - წინასიტყვაობა წიგნაკისა: სახელმძღვანელო ვრცელი ქართული ლექსიკონის შესადგენად. ტფ. 1915, გვ. 1-8; "ეტიუდები", ტ. XIII, 1974, გვ. 161-168 ვრცელი ქართული ლექსიკონისათვის მასალების მომზადებს შესახებ
• კეკელიძე კ. - ქართული ჰაგიოგრაფიული ძეგლები. - ნაწ. I. კიმერი, ტ. I. ტფ. 1918
• კეკელიძე კ. - შენიშვნების ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან. - "ეტიუდები", ტ. I, თბ., 1956
• კეკელიძე კ. - ცხოვრება დიდ გიმოსისა და თეოდორასი. "ეტიუდები", ტ. VI, თბ., 1960 წარმოდგენილია ტექსტის ლექსიკა
• კეკელიძე კ. - ცხოვრება დიოს კონსტანტინოპოლისა. - "ეტიუდები", ტ. VI, 1960 წარმოდგენილია ტექსტის ლექსიკა
• კეკელიძე კ. - ძველიქართული წელიწადი, "ეტიუდები", ტ. I, თბ. 1956 გარკვეულია თვეთა სახელწოდების მნშვნელობა
• კეკელიძე კ. - ხანმეტი და ჰაემეტი ტექსტები. - "მიმომხილველი", ტ. I, ტფ., 1926, გვ. 261-262; "ეტიუდები", ტ. VIII, თბ., 1962. დადგენილია ტერმინების "ხანმეტი" და "საბაწონდური" მნიშვნელობა
• კეკელიძე კ. - "ხუც" ტერმინისათვის სერაფიონ ზარზმელის "ცხოვრებაში". - სმამ, ტ. V, №3, თბ., 1944
• კეკელიძე კ. - შანიძე ა. გიორგი მთაწმინდელის ენა იოანეს და ექვთიმეს ცხოვრების" მიხედვით, - გაზ. "სახ. განათლება", 1947, 22 მაისი გვ. 4 რეც.
• კეკელიძე მ. - "ერთი და იგივეს" სწორად გამოყენებისათვის. - ჟურნ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში" 1966, №1, გვ. 62
• კეკელიძე მ. - ისევ "წლისათვის" შესახებ. - ჟურნ. "სკოლა და ცხოვრება", 1982, №5, გვ. 55-63. სიტყვა "წლისთავის" სწორი გაგეისა და მართლწერისათვის
• კეკელიძე მ. - "კონსტანტილოპოლი" და "ისპაანი", - ჟურნ. "ისტორია, გეოგრაფია სკოლაში", 1981, №4, გვ. 31-39
• კეკელიძე მ. - "მე ქვემორე ხელის მომწერი. - გაზ. "სახ. განათლება", 1951, 29 აგვ. ენის სიწმინდის შესახებ
• კეკელიძე მ. - "რა გქვია შენ?" - ჟურნ. "სკოლა და ცხოვრება", 1971, №12, გვ. 88-89
• კეკელიძე მ. - რამდენიმე შენიშვნა. - გაზ. "სახ. განათლება", 1966, 16 მარტი. ქართ. ენის სიწმინდისათვის
• კეკელიძე მ. - სახელისა და ზმნის შეთანხმება რიცხვში. - გაზ. "სახ. განათლება", 1947, 16 ოქტ; ჟურნ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში", კრ. II, 1949, გვ. 27-35
• კეკელიძე მ. - სულხან-საბა ორბელიანის III ტომი. - ჟურნ. "მნათობი", №11, 1964, გვ. 188-190
• კეკელიძე მ. - ქართული მართლწერა. - ჟურნ. "კომ. აღზრდა", 1958, №1, გვ. 93-96. რეც.
• კეკელიძე მ. - ქართული საჭადრაკო ტერმინოლოგიის შესახებ. - გაზ. "ლელო", 1952, 18 მაისი
• კეკელიძე მ. - ქება და დიდება ქართული ენისა. - ჟურნ. "მნათობი", 1965, №12, გვ. 119-131 ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის გამოცემის გამო. თ. 1-8. თბ., 1958-1964
• კეკელიძე მ. - წამისა და წუთის შესახებ. - გაზ. "სახ. განათლება", 1947, 4 დეკ. ტერმინის ხმარების შესახებ ზოგიერთ გამოცემულ ლექსიკონში. რეც.
• კეკელიძე პრ. - აკაკი წერეთლის ბრძოლა ახალი სალიტერატურო ქართულისათვს. - გაზ. "სახ. განათლება", 1951, 18 აპრ.
• კეკელიძე პრ. - იხ. გაწერელია ა., ნატროშვილი გ., კეკელიძე პრ. ქართული ლიტერატურა. ქრესტომათია Кекелидзе Пр. см. Гоцерелиа А., Натрошвили Г., Кекелидзе Пр. Грузинская литература, хрестоматия
• კეკელიძე პ. - იაკობ გოგებაშვილის "დედა ენა". - ჟურნ. "სკოლა და ცხოვრება", 1976, №8, გვ. 9-18
• კეკელიძე ს. - ქართული ენის გამოდევნა სვანეტის სამრევლო სკოლებიდან. - გაზ. "ივერია", 1905, 29 მარტი, გვ. 1
• კეკვაძე ალ. - ქართული ენის სიწმინდისათვის. - გაზ. "დროშა" (გულრიფში), 1969, 8 მაისი
• კელენჯერიძე ა. - გულისყური და სიფაქიზე, ამხანაგო ჟურნალისტებო! - გაზ. "კომუნისტი", 1981, 26 აპრ. დედაენის სიწმინდის დაცვის შესახებ
• კელენჯერიძე ა. - ტელევიზია თუ ტელეხედვა? - გაზ. "თბილისი", 1965, 21 ოქტ. ტერმინის დადგენისათვის
• კელენჯერიძე ე. - უორდროპისეული ქართული ხელნაწერების აღწერილობა ე. თაყაიშვილისა. - ხელნაწერთა ინ-ტის მოამბე, III, 1961, გვ. 189-194
• კელენჯერიძე მ. - იოანე ბაგრატიონის რუსულ-ქართული ხელნაწერი ლექსიკონი. - საქ. მეცნ. აკად. ასპირ. და ახალ. მეცნ. - თანამშრ. VIII სამეცნ. კონფ., თეზისები, 1957, გვ. 28-29
• კელენჯერიძე მ. - მოსე ჯანაშვილის ხელნაწერი ლექიკონები. - იკე, 1980, ტ. 22, გვ. 184-197. - რეზ. რუს. ენ.
• კელენჯერიძე მ. - , გაჩეჩილაძე პ. იმერული დიალექტის სალექსიკონო მასალა, თბ., 1976. - იკეწ. 1980, ტ. 7, გვ. 311-313 რეც.
• კელენჯერიძე მ. - რუსულ-ქართული ხელნაწერი ლექსიკონი 1832 წლისა (ზოგადი დახასიათება), - ასპირ. და ახალგ. მეცნ. - მუშაკთა IX სამეცნ. კონფ. თეზისები. გვ. 22-23
• კელენჯერიძე მ. - რუსულ-ქართული ხელნაწერი ლექსიკონები XVII-XIX საუკუნეებისა. - თბ., 1961, 91 გვ.
• კელენჯერიძე მ. - საბას "სიტყვის კონის" მიხედვით შედგენილი თარგმნითი ხელნაწერი ლექსიკონები. - საქ. მეცნ. აკად. ენათმ. ინ-ტის XVII სამეცნ. სესია, 1959, 17 ოქტ., თბ., თეზისები გვ. 8
• კელენჯერიძე მ. - საერთო-სახალხო ენა და დიალექტიზმენი. - თსუ სტუდ. XVI სამეცნ. კონფ. თეზისები, თბ., 1954, გვ. 142-142
• კელენჯერიძე მ. - ქართული ლექსიკოგრაფიის ისტორიისათვის. - იკე, 1978, ტ. 20, გვ. 98-107. - რეზ. რუს. ენ.
• კელენჯერიძე მელიტ. - აკაკი წერეთელი, როგორც მგოსანი მამულიშვილი. ლექციები მღვდლის მ. კელენჯერიძისა. ქუთაისი, 1909. აკაკის ენის მაღალი შეფასება
• კელენჯერიძე მ. - ქართული ლიტერატურის ისტორია (ქრესტომათია). ქუთ. 1920. 152 გვ. ცნობები ქართული ანაბანის შესახებ
• კელენჯერიძე მ. - ქართული პრაქტიკული გრამატიკა შედგ. მელიტ. კელენჯერიძის მიერ. - ქუთ. 1920., II გადაკ. გამოც. 1925
• კემულარია მ. - აღვნუსხოთ ტოპონიმალური სახელები. - გაზ. "თრიალეთი" (დმანისი), 1973, 5 ივლ. დმანისის რაიონში
• კემულარია მ. - ბინა, ველი, მზვარე II მძვარე ტერმინებით ნაწარმოები ტოპონიმები ქვემო ქართლში (დმანისის, ბოლნისის, მარნეულის რაიონები). - თსუ შრ., 1984, ტ. 10 გვ. 59-63
• კემულარია მ. - დმანისის რაიონის ჰიდრონიმთა წარმოებისატვის. - თსუ ახ. მეცნ. - ფილიალ. რესპ. კონფ., თეზისები, თბ., 1980 გვ. 116-117
• კემულარია მ. - მცენარეთა სახელები ქვემო ქართლის ტოპონიმებში. - ენათმეცნიერება 9. თსუ შრ., 1985, ტ. 262, გვ. 65-70. - რეზ. რუს. ენ.
• კემულარია მ. - ქვემო ქართლის ტოპონიმთა სტრუქტურის ზოგიერთი საკითხი. - ენათმეცნიერება 10. თსუ შრ., ტ. 267, 1986, გვ. 167-174. - რეზ. რუს. ენ.
• კენჭაძე რ. - მსაზღვრელი დანართის ზოგიერთი თავისებურება თანამედრვე ქართულში. - ენათმეცნიერება 10. თსუ შრ., ტ. 267, 1986, გვ. 175-187. - რეზ. რუს. ენ.
• კენჭაძე რ. - მსაზღვრელ-საზღვრულის ზოგიერთი თავისებურება თანამედროვე ქართულში. - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტ. სკოლაში", 1985, №1-2, გვ. 49-56
• კენჭოშვილი ნ. - - ორი ჰინდური სიტყვის მართლწერისათვის. - გაზ. "ლიტ. საქართველო", 1971, 4 ივნ. "ინდური" და "ინდუიზმი"
• კენჭოშვილი ნ. - სიტყვა "ინდოეთი" - გაზ. "ლიტ. საქართველო", 1983, 2 სექტ, გვ. 11 სიტყვის ეტიმოოგიისათვის
• კეპულაძე რ. - ასე იცავენ ქართული ენის სიწმინდეს. - გაზ. "ახ. წყალტუბო", 1961, 28 ივნ.
• კერაშევა ზ. - დიალექტურის ლექსიკის მნიშვნელობა ისტორიულ-გენეტური პრობლემების გადაწყვეტისათვის. - იკეწ. ტ. 2, 1975, გვ. 58-68 - რეზ. ქართ. და ინგ. ენ.
• კერესელიძე ივ. - ბრწყინვალეო კნეინავ ბარბარე ჯორჯასიძავ. - ჟურნ. "ცისკარი" 1861, №8, გვ. 369-370. ბ. ჯორჯაძის მიერ ი. ჭავჭავაძეზე დაწერილი "პასუხზედ პასუხის" დაკარგვა ცენზურაში
• კერესელიძე ივ. - რეც. წიგნზე "ღრამატიკა უფ. ჩუბინოვისა, დაბეჭდილი ს. პეტერბურგში. საიმპერატორო აკადემიის სტამბაში. - ჟურნ. "ცისკარი", 1857, №5
• კერესელიძე ივანე - ანბანი ახალ მოჰსწავლეთა ყრმათათვის, შედგენილი ი. კ. პირუცლად გამოც. ტფილ. 1856, 24 გვ. II გამოც. 1862, 30 გვ. 1858., 20 გვ.
• კერესელიძე ივ. - საკითხავი წიგნი ახალ მოსწავლეთა ყრმათათვის რუსულითგან გაკეტებული ივ. კერესელიძის მიერ. ტფ., 1855, 78 გვ; 1861, 78 გვ.
- ბასილი კესარიელის "სწავლათა" ეფთვიმე ათონელისეული თარგმანი. რედ. ელ. მეტრეველი. თბ., 1983, 279 გვ. - ლექსიკონი გვ. 219-274. - რეზ. რუს. ენ.
• კერვალიშვილი თ. - ნუ დავარქმევთ ბავშვებს უცხო სახელებს. - გაზ. "სოც. მშენებლობა" (ონი), 1962, 5 იანვ.
• კერვალიშვილი თ. - სათუთად მოვეპყროთ ენის სიწმინდეს. - გაზ. "სოც. მშენებლობა" (ონი), 1961, 17 დეკ.
• კერნბახი ვ. - როცა რუსთაველს კითხულობ. - გაზ. "მნათობი", 1962, №5, გვ. 111-129
• კეცხოველი ნ. - მცენარეები და სოფლის მეურნეობა ხალხის ზეპირსიტყვიერებაში. - მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისატვის, XII-XIII, თბ., 1963, გვ. 47-57
• კეცხოველი ნ. - სპორტული ტერმინის "გოლის" ქართული "ლელოთი" შეცვლა. - გაზ. "ახ. კომუნისტი", 1976, 24 აპრ.
• კეცხოველი ნ. - წმინდა საუნჯე. - ჟურნ. "ძეგლის მეგობარი", 1965, №5, გვ. 48-50. წერილი ეხება ქართული გეოგრაფიული საელწოდებების შეგროვების საკითხს.
• კეცხოველი ნ. - შევინახოთ ჩვენი ენის "მზეკაბანი" და "პირიმზე" - გაზ. "კომუნისტი", 1965, 25 ივნ.
• კეჭაღმაძე ნ. - იოანე პეტრიწის ენის საკითხისათვის. - თსუ შრ., №52, 1953
• კეჭაღმაძე ნ. - პრაიკლე დიადოხოსის "კავშირნი"-ს ძველი ქართული თარგმანი. - თსუ შრ., ტ. 51, 1953
• კეჭეყმაძე ჯ. - განა ეს ქართული სახელებია? - გაზ. "საბჭ. აჭარა", 1960, 30 ნოემბ.
• კ. ვ. - უცხო სიტყვების ხმარება ქართულ ენაში. - გაზ. "ივერია", 1904, №35
• კვალიაშვილი ა. - ეს ნაშრომი არ უნდა დაიკარგოს! - გაზ. "ახ. კომუნისტი", 1961 6 ივნ. ივ. ჯავახიშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოში შეგროვილი შინამრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის ტერმინოლოგიის საჭიროების შესახებ
• კვალიაშვილი ალ. - სიტყვა "დოლის" გაგებისათვის "ლიტ. გაზეთი", 1962, 3 აგვ.
- "კვალის" ფოსტა გაზ. "კვალი", 1894, №50, გვ. 14-15 ქართული ენის გრამატიკული ფორმების შესახებ კ. დოდაშვილის პასუხი. ახალგაზრდა მოსწავლეებს გ. წერეთლის პასუხი. რ-ბლის და მასწ. ბიბილაშვილს
• კვანტალიანი ლ. - გარემოებითი დამოკიდებული წინადადება "გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების მიხედვით, - ქუთ. პედინსტ. XXVIII სამეცნ. სესია. მუშ. გეგმა და მაისის თეზისები, ქუთ., 1964, გვ, 164
• კვანტალიანი ლ. - გარემოებითი დამოკიდებული წინადადება ძველ ქართულში (ოთხთავის მიხედვით). - ქუთ. პედ. ინ-ტის XXVII სამეცნ. სესია, მოხს. თეზისები. ქუთ. 1963, გვ. 156-157
• კვანტალიანი ლ. - ერთი სახის პირდაპირი დამოკიდებული წინადადებისატვის. - იკე, 1985, ტ. 23, გვ. 101-103. - რეზ. რუს. ენ.
• კვანტალიანი ლ. - "ვიდრე" კავშირიანი შედარებითი კონსტრუქცია ქართულში. - იკე, 1980, ტ. 22., გვ. 301-35. - რეზ. რუს. ენ.
• კვანტალიანი ლ. - ზოგი ცვლილებისათვის ჰიპოტაქსურ კონსტრუქციაში. - იკე, 1986, ტ. 25, გვ. 120-124
• კვანტალიანი ლ. - კავშირებითის ფორმათა ზოგიერთი ფუნქციის შესახებ ძველ ქართულში. - ქუთ. სახ. პედ. ინ-ტის XXVI სამეცნ სესია. მუშ. გეგმა და მოხს. თეზისები ქუთ. 1962, გვ. 97-98
• კვანტალიანი ლ. - მიმართებითი ნაცვალსახელის შეთანხმება რიცხვში მისამართ სიტყვასთან ქართული ენის კილოებში. - ქუთ. პედ. ინ-ტის XXXI სპეც. სესია. მუშაობის გეგმა და მოხს. თეზისები. ქუთ. 1967, გვ. 158-159
• კვანტალიანი ლ. - მიმართებითი ნაცვალაახელის შეთანხმება რიცხვში მისამართ სიტყვასთან საშუალო ქართულში. - ქუთ. სახ. პედ. ინაციის XXXII სამეცნ. სესია. მუშ. გეგმა და მოხს. თეზისები ქუთ., 1968, გვ. 82
• კვანტალიანი ლ. - მიმართებითი ნაცვალსახელისა და მისამართი სიტყვის შეთანხმება რიცხვში (ს. ს. ორბელიანის თხზულებების მიხედვით). - ქუთ. სახ. პედ. ინ-ტის XXVIII სამეცნ. სესია. მუშ. გეგმა და მოხს. თეზისები, ქუთ, 1965 გვ. 155-156
• კვანტალიანი ლ. - მიმართებითი ნაცვალსახელიანი ქვეწყობილი წინადადება ქართული ენის კილოებში. - ქუთ. სახ. პედ. ინ-ტის XXXV სამეცნ. სესია. მუშ. გეგმა და მოხს. თეზისები. ქუთ., 1971, გვ. 81
• კვანტალიანი ლ. - მიმართებითი ნაცვალსახელიანი დამოკიდებული წინადადება ქართულში. - ქუთ. სახ. პედ. ინ-ტის XXXIII სამეცნ. სესია. მუშ. გეგმა და მოხს. თეზისები, ქუთ., 1969, გვ. 92-93
• კვანტალიანი ლ. - მისამართი სიტყვის ადგილისათვის ქართულში. - ქუთ. სახ. პედ. ინ-ტის XXXIV სამეცნ. სესია, ქუთ., 1970, გვ. 88-89
• კვანტალიანი ლ. - მისამართი სიტყვისა და მიმართებითი ნაცვალსახელის შეთანხმება ქართულში. თბ., 1983, 107 გვ.
• კვანტალიანი ლ. - მისამართი სიტყვისა და მიმართებითი ნაცვალსახელის რიცხვში შეთანხმებათა ნათარგმნი ლიტერატურის მიხედვით. - ქუთ. სახ. პედ. ინ-ტის XXXVI სამეცნ. სესია. მუშაობის გეგმა და მოხს. თეზისები ქუთ., 1972, გვ. 90
• კვანტალიანი ლ. - მისამართი სიტყვისა და მიმართებითი ნაცვალსახელის რიცხვში შეთანხმება ქართულში. - ქუთ. პედ. ინ-ტის შრ., 1966. №29, გვ. 325-368
• კვანტალიანი ლ. - მისამართი სიტყვისა და მიმართებითი ნაცვალსახელის რიცხვში შეთანხმება ძველ ქართულში. - ქუთ. პედ. ინ-ტის XXX სამეცნ. სესია. მუშაობის გეგმა და მოხს. თეზისები, ქუთ., 1966, გვ. 177-178
• კვანტალიანი ლ. - "ოღონდ" კავშირი ქართულში. - ჟურნ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში", 1975, №4, გვ. 61-64
• კვანტალიანი ლ. - რთული წინადადების კომპონენტების რიგისათვის ქართულში. - თსუ, ფილოლოგია I, სამეცნ კონფ. მასალები. თეზისები, 1975, გვ. 43
• კვანტალიანი ლ. - რთული თანწყობილი წინადადეის ერთი სახეობისათვის ქართულში. - სმამ, ტ. 99. №2, თბ., 1980, გვ. 497-499 - რეზ. რუს. და ინგლ. ენ.
• კვანტალიანი ლ. - რთული ქვეწყობილი წინადადების თავისებურება ქართულში. - ჟურნ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში", 1974, №4, გვ. 3-4
• კვანტალიანი ლ. - სილოვან ხუნდაძის გრამატიკული მემკვიდრეობა. - ჟურნ. "განთიადი", 1981, №5, გვ. 168-171
• კვანტალიანი ლ. - სოფელ გუბის მეტყველების თავისებურებანი. - საქ სსრ პედ. ინ-ტის სტუდ. IV სამეცნ. კონფ., სტალინირი, 1952, თეზისები, გვ. 32-33
• კვანტალიანი ც. - ქცევის ფორმათა წაროებისათვის ქართულში. - ენათმეცნ. ინ-ტის ასპირ. და ახ. მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფ. თეზისები, თბ., 1983, გვ. 20-21
• კვანჭილაშვილი ტ. - ეთერ თათარაძის ქართულის გამო. -. - გაზ. "ლიტ. საქართველო", 1984, 21 დეკ. გვ. 16. ლიტერატურათმცოდნეობის მოსაზრებანი
• კვანჭილაშვილი ტ. - ენა მწერლის ბალავარია. - გაზ. "ლიტ. საქართველო", 1963, 27 სექტ., გვ. 3
• კვანჭილაშვილი ტ. - ლ. ქიაჩელის რომანების ენა და სტილი. - ჟურნ. "მნათობი", 1952, №11, გვ. 108-120
• კვანჭილაშვილი ტ. - ხელნაწერის ბედი. - გაზ. "ახ. კომუნისტი", 1974, 20 ივლ. გ. ლეონიძისა და მ. ჯავახიშვილის ხელნაწერთა ბედის შესახებ
• კვარაცხელია გ. - ადრესატის ფუნქციის შესახებ პუბლიცისტურსა და და სამეცნიერო სტილებში. - საქ. ქართ. ენის კათედრათა X (ოხფ., თეზისები, თბ., 1984, გვ. 36-37
• კვარაცხელია გ. - ბანოვანის "შორეული ლანდების ენის თავისებურებანი. - თსუ სტუდ. XXIII სამეც. ლოხფ., თეზისები, თბ., 1961.გვ. 166-167
• კვარაცხელია გ. - ზოგიერთი სტატისტიკური დაკვირვება ქართული ენის მარტივ წინადადეაზე. - ენათმეცნ. ინ-ტის ასპირ. და ახ. მეცნ. - მუშაკთა სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1965, გვ. 6-7
• კვარაცხელია გ. - თინ. შარაძენიძე, ტანამედროვე ენათმეცნირების თეორიული საკითხები. - მაცნე, 1975, №2, გვ. 184-188. რეც.
• კვარაცხელია გ. - იურიდიული ტერმინოლოგიის გამო. - ჟურნ. "საბჭოთა სამართალი", 1965, №3, გვ. 85-86
• კვარაცხელია გ. - მასალა მევენახეობის ლექსიკისათვის ლეჩხუმში, - თსუ სტუდ. XXII სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1960, გვ. 107-109
• კვარაცხელია გ. - მასწავლებელი მანქანა. - ჟურნ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში", 1969, №1, გვ. 77-78 ენათმეცნიერებაში მათემატიკური და კიბერნეტიკული მეთოდების გამოყნების შესახებ
• კვარაცხელია გ. - მეტყველების სტანდარტიზაცია და გაზეთის ენა. - ენათმეცნ. ინ-ტის XXXVIII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1982, გვ. 26-27
• კვარაცხელია გ. - მიწდომილი მიწდომასა მაღლისასა. - გაზ. "ლიტ. საქართველო". 1984, 6 ივლ., გვ. 13-14 არნ. ჩიქობავას წიგნის "ზოგადი ენათმეცნიერება, ძირითადი პრობლეები". გამოცემის 40 წლისთავის გამო
• კვარაცხელია გ. - მოჭირნახულე ერისა. - ჟურნ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში", 1985, №3-4, გვ. 241-244 ენამეცნიერ არნ ჩიქობავას გადაცვალებასთან დაკავშირებული მასალები
• კვარაცხელია გ. - მხატვრული მეტყველების ლინგვისტური შესწავლის საკიტხები. - მიმომხილველი, 6-9, 1972, გვ. 145-196., რეზ. რუს. ენ.
• კვარაცხელია გ. - მხატვრული ტექსტის ანალიზის ორი ასპექტი. - საქ. ქართ. ენის კათედრათა IX კონფ., თეზისები, თბ., 1981, გვ. 14-15
• კვარაცხელია გ. - საბჭოთა ენათმეცნიერების მნიშვნელოვანი შენაძენი. - მაცნე, 1975, №2, გვ. 184-188. რეც.
• კვარაცხელია გ. - საგაზეთო სათაურთა სტრუქტურა და სემანტიკა. - პუშკინის სახ. სახ. პედ. ინ-ტის პროფ. - მასწ. სესია, 52, თეზისები, თბ., 1986, გვ. 83-84
• კვარაცხელია გ. - საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ლექსიკა და სპეციალურ ტერმინთა ხატოვანი რეინტერპრეტაცია გაზეთის ენაში. - ენათმეცნ. ინ-ტის XI სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1983, გვ. 11-12
• კვარაცხელია გ. - სალიტერატურო ენის სიწმინდისათვის. - გაზ. "ლიტ. საქართველო", 1970, 13 ნოემბ.
• კვარაცხელია გ. - სტატსტიკური მეთოდით ლექსიკის სტილისტურ შედარებითი კვლევა. - "თანამედროვე ზოგადი და მეთემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები", ტ. II, 1967, გვ. 152-182
• კვარაცხელია გ. - ფერისა და სინათლის აღმნიშვნელი სიტყვები ვაჟა-ფშაველას ლექსიკაში. - კრ. "თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები", 4, 1974, გვ. 33-49. - რეზ. რუს. ენ.
• კვარაცხელია გ. - ქართული "თოხნურის" შესახებ. - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1979, 12 ივნ.
• კვარაცხელია გ. - ართული ენის საუნჯე. - ჟურნ. "მნათობი", 1965, №12, გვ. 132-135
• კვარაცხელია გ. - "ჩვენ" ნაცვალსახელის ფუნქციები სამეცნიერო მეტყველებაში. - ენათმეცნ. ინ-ტის XLIII სამეცნ. სესია. თბ., 1985, გვ. 22-23
• კვარაცხელია ვ. - დავიცვათ ქართული ენის სიწმინდე. - გაზ. "სტალინელი" (ქუთაისი), 1961, 8 ოქტ.
• კვარაცხელია მ. - ახალგაზრდა მწერლების ენის შესახებ. - გაზ. "ლიტ. და ხელოვნება", 1951, 8 მაისი
• კვარაცხელია ო. - ტერმინოლოგიის საკითხები თანამედროვე ლანდაფშტურ არქიტექტურაში. - გაზ. "საბჭ. აფხაზეთი". 1966, 9 დეკ.
• კვარაცხელია მ. - ქართული სამეცნიერო სტილის ზოგიერთი თავისებურება. - იკე, 1979, ტ. 21, გვ. 155-188. - რეზ. რუს. ენ.
• კვარაცხელია ჭ. - ქართული ენის დიდი რეფორმატორი. - გაზ. "კომუნიზმის დროშით (წალენჯიხა), 1957, 6 ოქტ. ილია ჭავჭავაძე
• კვაჭანტირაძე თ. - აღმოიღე, ორგული. - ჟ. "სკოლა და ცხოვრება", 1980, №7, გვ. 61-68 პასუხი ლ. კიკნაძის წერილზე "ქართული ენის სიწმინდისათვის". გაზ. "კომუნისტი", 1979, 29 მარტი
• კვაჭანტირაძე თ. - ვით თანდებულის სახელობითსა და მიცემით ბრუნვებში განაწილების სესახებ. - მაცნე, 1977, №1, გვ. 97-104. - რეზ. რუს. ენ.
• კვაჭანტირაძე თ. - მსგავსებითი შედარების კატეგორიისათვის. - მაცნე, 1975, №2. გვ. 141-155
• კვაჭანტირაძე თ. - მსგავსებითი შედარება ქართულში. თბ., 1978, 101 გვ. - რეზ. რუს. ენ.
• კვაჭანტირაძე თ. - სტილი და მწერალი. (ცდა ერთი სტილისტური ხერხის ანალიზისა). - ჟურნ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში", 1981, №3, გვ. 51-67
• კვაჭაძე ი. - ენათა შეპირისპირებითი ანალიზის როლი ინტერფერენციის უარყოფითი გავლენის ნეიტრალიზაციაში. თბ., 1963.
• კვაჭაძე ი. - დამოკიდებულ წინადადებათა სახეების ამოცნობისათვის "ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", მეთოდური წერილების კრებული" III თბ., 1950. გვ. 55-67
• კვაჭაძე ლ. - ეპოქალური ნაშრომი ქართული ენის გრამატიკული აგებულების შესახებ. - ჟურნ. "მნათობი", 1975, №8, გვ. 183-192. რეც.
• კვაჭაძე ლ. - ი. გოგებაშვილის "დედა ენა" - გურჯი დედაენისა. - ჟურნ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში", 1976, №3, გვ. 4-10
• კვაჭაძე ლ. - თანამედროვე ქართული ენის სინტაქსი. I გამოც. თბ., 1966; II შევს. გამოც. თბ., 1977
• კვაჭაძე ლ. - იხ. ღლონტი ალ., კვაჭაძე ლ. სარჯველაძე ზ. მარგალიტების ...
• კვაჭაძე ლ. - იხ. ღლონტი ალ., კვაჭაძე ლ., სარჯველაძე ზ. მეცნიერი ...
• კვაჭაძე ლ. - მიმღეობის და სახელის ზოგიერთი ფორმის სინტაქსური კვალიფიკაციისათვის. - ჟურნ. "კომ. აღზრდ." №12 1957 გვ. 27-29
• კვაჭაძე ლ. - ორიოდე შენიშვნა კ. გამსახურდიას წერილის გამო. - გაზ. "სახ. განათლება" 1951, 28 ნოემბ.
• კვაჭაძე ლ. - რიგითი რიცხვითი სახელების სწორად თქმისა და მართლწერისათვის. - გაზ. "კომ. განათლება", 1937, №34
• კვაჭაძე ლ. - სახელთან ზმნა-შემასმენლის პირში მიმართების საკითხისათვის. - საქ. ქართ. ენის კათ. IX კონფ., თეზისები თბ., 1981, გვ. 26-27
• კვაჭაძე ლ. - ტოლად-სერწყმული სახელები ლექსიკური და გრამატიკული თვალსაზრისით. - "ორიონი", თბ., 1967, გვ. 173-183
• კვაჭაძე ლ. - იხ. შანიძე აკ., იმნაიშვილი ი., კვაჭაძე ლ. ქართული ენა
• კვაჭაძე ლ. - ქართული ენა, ნაწ. I, ლექსიკა, ფონეტიკა, გრაფიკა და მორფოლოგია მართლწერის საკითხებითურთ. თბ., 1961, II შევს. გამოც. თბ., 506; II გამოც. 1977, 475 გვ. III გამოც. 1981, 342 გვ.
• კვაჭაძე ლ. - ლორქთქიფანიძე ქ., თევზაძე ჭ. ქართული ენათმეცნიერების დედაბოძი. - გაზ. "სახ განათლება". 1967, 9 მაისი ა. სანიძის დაბად. 80 წლისთავი
• კვაჭაძე ლ. - ქართული ენის სინტაქსი თბ., 1956., შევს. გამოც. თბ., 1959, 319 გვ.
• კვაჭაძე ლ. - ქვემდებარე და დამატება გარეგნულად მსგავს შემასმენლებთან. - ჟურნ. "კომ. აღზრდ.", 1954, №6, გვ. 58-65
• კვაჭაძე ლ. - წინადადების წევრები ქართულში. (მასწავლებელთა დასახმარებლად). თბ., 1954, 126 გვ.
• კვაჭაძე ლ. - ქართული მეცნიერების მშვენება და სიამაყე. - ჟურნ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში", 1977, №2, გვ. 8-12. ა. შანიძის დაბადების 90 წლისთავის გამო
• კვაჭაძე ლ. - ძვირფასი განძი. - ჟურნ. "მნათობი", 1977, №4, გვ. 145-155 ა. შანიძის "ძველი ქართული ენის გრამატიკის კრიტიკული მიმოხილვა
• კვაჭაძე მ. - ქავთარაძე გ., ჩოლოყაშვილი ბ. ლელო. ერთი სპორტული ტერმინის გამო. - გაზ. "ახ. კომუნისტი", 1976, 24 აპრ.
• კვეზერელი-კოპაძე მ. - რიცხვითი სახელისა და დარიცხვის გრამატიკული კატეგორიის ურთიერთმიმართებისათვის ქართველურ ენებში. - თსუ შრ., 1984, ტ. 10, გვ. 82-99
• კვეზერელი-კოპაძე მ. - საერთო-ქართველური რაოდენობითი რიცხვითი სახელები. - თსუ შრ., 1985, ტ. 262, გვ. 71-93. რეზ. რუს. ენ. ენათმეცნიერება 9
• კვეზერელი-კოპაძე მ. - საერთო-ქართველური რიგობითი რიცხვითი სახელები. - თსუ ახალგ. მეცნ. საბჭოს შრ., ჰუმანიტ. და საზ. მეცნ. სერია, 1985, ტ. 11, გვ. 183-191
• კვეიძე კ. - გამოჩენუილი მეცნიერი. - გაზ. "თბილისი", 1971, 17 სექტ, გვ. 3 ა. სანიძე საქ. სსრ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატობის კანდიდატი
• კვერენჩხილაძე გ. - კაუზატივის წარმოებისათვის გურულში. - თსუ სტუდ. სამეცნ. შრ. კრ., წგ. 1, 1941, გვ. 204-210 თსუ სტად. III სამეცნ. კონ. თეზისები, თბ., 1940, გვ. 26
• კვერენჩხილაძე გ. - გაზ. "საბჭოთა მასწავლებელი", 1939. 4 ნოემბ. რეც. ა. შანიძის წიგნზე "ქართული ენის გრამატიკა", სახელმძღვ. V-VI-VII კლასებისავის თბ., 1939
• კვერენჩხილაძე გ. - ვებრძოლოთ გეოგრაფიულ სახელწოდებათა დამახინჯებას. - გაზ. "კომინისტი", 1954, 5 აგვ.
• კვირიკაშვილი ლ. - "გალობა" სიტყვის ეტიმოლოგია და სემანტიკური პარალელიზმები. - მეცმე, 1979, №4, გვ. 85-92 -რეზ. რუს. ენ.
• კვირიკაშვილი ლ. - "მწუხარების" სემანტიკისათვის - მაცნე, 1983, №3, გვ. 123-133
• კვირკველია თ. - თბილისის ქალაქთმშენებლობის ფრაგმენტები ძველ სახელწოდებებში. - ჟურნ. "საბჭოთა ხელოვნება"; 1974, №12, გვ. 86-92
• კვირკველია თ. - მოკლე რუსულ-ქართული ხუროთმოძღვრული განმარტებითი ლექსიკონი, თბ., 1961, 150 გვ.
• კვირკველია თ. - ხუროთმოძღვრული განმარტებითი ლექსიკონი თბ., 1971, II, 215 გვ.
• კვირკველია მ. - ქართული ენისა და წერა-კითხვის თვითმასწავლებელი. - ჟურნ. "უცხოური ენები სკოლაში", 1973, 31, გვ. 76-77 რეც.
• კვირტია მ. - არდანმე, სიტყვის კვალდაკვალ. - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1977, 15 თებ.
• კვირტია მ. - თარჩია. - გაზ. "ნაპერწკალი", (ჩხოროწყუ), 1974, 5 ოქტ. სიტყვის ეტიმოლოგია
• კვირტია მ. - ეტიარზენი, - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ)., 1976, 19 ტებ. სიტყვის ეტიმოლოგია
• კვირტია მ. - ვისიანი ხარ შენ? - გაზ. "ნაპერწკალი", 1978, 20 ივნ. ონომასტიკიდან
• კვირტია მ. - ზუმი, - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1972, 18 ნოემბ. სოფლის სახელის ეტიმოლოგიიდან
• კვირტია მ. - თაია. - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1973, 31 მარტი სოფლის ტოპონიმიკიდან
• კვირტია მ. - ისინდი. - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1974, 24 გვ. სიტყვის ეტიმოლოგია
• კვირტია მ. - ლაკადა. - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1971, 7 იანვ. გეოგრ. სახელწოდ. ტოპონიმიკიდან
• კვირტია მ. - ლესიჭინე. - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1974, 3 აგვ. სოფლის სახელის ეტიმოლოგიიდან
• კვირტია მ. - ლეწურწუმე. - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1974, 24 აგვ. სოფლის ტოპონიმიკიდან
• კვირტია მ. - ნაკიანი. - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1972, 8 თებ. სოფლის ტოპონიმიკიდან
• კვირტია მ. - ნაფიჩხუ (ომარტე). - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1972, 8 აპრ. ჩხოროწყუს რაიონის ტოპონიმიკიდან
• კვირტია მ. - ოჩხამური (სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის), - გაზ. "ნაპერწკალი", (ჩხოროწყუ), 1974, 16 ივლ.
• კვირტია მ. - ოცინდალე ოწინდალა. - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1970, 14 ნოემბ.
• კვირტია მ. - საბეარო. - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1980, 28 ივნ. სიტყვის ტოპონიმიკიდან
• კვირტია მ. - ტოპონიმ "ჭოღას" ეტიმოლოგიის საკითხი. - გაზ. "ნაპერწკალი", (ჩხოროწყუ), 1973, 20 იანვ. გამოხმაურება ამავე გაზეთის 1972 წ. 17 ივნ. ნომერში გამოქვეყნ. გ. შენგელიას წერილზე "ჭოღა"
• კვირტია მ. - ფა, ფაზისი, ფაზანი, ფოთი. - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1980, 11 ნოემბ. სიტყვების ეტიმოლოგიიდან
• კვირტია მ. - ფაზის - რიონი. - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1977, 19 ნოემბ. სიტყვის ეტიმოლოგიიდან
• კვირტია მ. - ქესამარჩილი. სიტყვის კვალდაკვალ, - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1974, 26 დეკ.
• კვირტია მ. - ქრთამი. - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1972, 9 სექტ. სიტყვის ეტიმოლოგიიდან
• კვირტია მ. - შენიშვნები... შენიშვნების გამო, - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1972, 24 ივნ.
• კვირტია მ. - "შეტაბუტას" შესატყვისისათვის კოლხურში. - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1972, 11 იანვ. ეტიმოლოგიური შენიშვნები
• კვირტია მ. - ჩვენი კუთხის ჰიდრონიმები. ჭანწყალი. - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1977, 27 იანვ. ტოპონიმიკის კუთხე
• კვირტია მ. - ძე, შვილი, სკი (სქილი), - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1979, 6 მარტი სიტყვა ძეს განმარტებისათვის
• კვირტია მ. - ძელქვა თუ ძღილი. - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1979, 9 ივნ. სიტყვის ეტიმოლოგიიდან
• კვირტია მ. - ჭა თუ წყუ? სიტყვის კვალდაკვალ. - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1976, 21 აგვ.
• კვირტია მ. - ხაბუმი სოფლის ეტიმოლოგიიდან - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1971, 14 იანვ.
• კვირტია მ. - ხობწყარი. - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1977, 3 მარტი ჰიდრონიმ ხობწყარის ეტიმოლოგია
• კვირტია მ. - "ჯოღორიში გედიარაფა". რატომ ვამბობთ ასე? - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1977, 17 მარტი
• კვირტია მ. - ჯუმითი. - გაზ. "ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1972, 24 ოქტ. "ჯუმითის გოგრაფიული სახელწოდების ეტიმოლოგია
• კ. თ. - ორი გერმანელი მეცნიერის აზრი ქართული ანბანის შესახებ. - 1. "ქართული ანბანის შემოღებაზედ", დ-რ ფრიდრიხ მიულერის. 1897 წ. 2. "გლაგოლიცის ქართული ანბანთან მსგავსება შემთხვევითია თუ არა? - დ-რ აბიხი - "აკაკის კრებული", 1899, №2, განყ. I, გვ. 113-128
• კვიცარიძე პ. - ქართული სწორმეტყველება. საშინჯი სახელმძღვანელო I წიგ. 1888 წ. რეც.
• კვიცარიძე პ. - ] ამორჩეული ადგილები საღვთო-საეკლესიო წიგნებიდან, სასულიერო სასწავლებელი მოწაფეთაგან დასასწავლი ზეპირთ. მთავრობის მიერ გამოცემული პროგრამაზე. - ქუთაისი, 1898, 108, X გვ.
• კვიცარიძე პ. - საგრამატიკო ტერმინოლოგია. - გაზ. "დროება", 1885; 14, 1, გვ. 2-3
• კიზირია ა. - ადგილისა და დროის გარემოება ძველ ქართულში. - იკე, V, 1951, გვ. 95-123. - რეზ. რუს. ენ.
• კიზირია ა. - გავრცობილი შემასმენელი ქართველურ ენებში. - ენათმეცნ. ინ-ტის 33-ე სამეცნ. სესია. 1977 წ. 1-2 ნოემბ. მუშაობის გეგმა და თეზისები, თბ., 1977, გვ. 9-11
• კიზირია ა. - გამოჩენილი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე (ა. ჩიქობავა). - ჟურნ. "სკოლა და ცხოვრება", №7, 1868, გვ. 82-85
• კიზირია ა. - განკერძოებითი განსაზღვრება ძველ ქართულში. - იკე, XVIII, 1973, გვ. 191-196, რეზ. რუს. ენ.
• კიზირია ა. - განსაზღვრებითი დამოკიდებული წინადადება ძველ ქართულში. - მაცნე, №2, 1968, გვ. 179-195
• კიზირია ა. - იხ. გიგინეიშვილი ი., კიზირია ა., მარტიროსოვი ა.
• კიზირია ა. - დანართი ძველ ქართულში იკე, XIV, 1964, გვ. 177-186. - რეზ. რუს. ენ.
• კიზირია ა. - დიდი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე. - ჟურნ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში", 1966, №2, გვ. 78-80 ვ. თოფურიას გარდაცვალების გამო
• კიზირია ა. - - ებ. ნიშნიანი მრავლობითი რიცხვის სინტაქსური ძალისათვის ძველ ქართულში. - იკე, ტ. 7, 1955, გვ. 35-41, რეზ. რუს.ენ.
• კიზირია ანტონ. - [ენათმეცნიერი. 1914 - 1986, ნეკროლოგი]. - გაზ. "თბილისი", 1986, 12 დეკ. გვ. 7.
• კიზირია ა. - ერთშემადგენლიანი წინადადება ძველ ქართულში, - ენათმეცნ. ინ-ტის XIV სამეცნ. სესია. 1937. თეზისები, გვ. 11-19 ქესს, I, თბ., 1959, გვ. 131-138
• კიზირია ა. - ვარლამ თოფურია (1901-1966). თსუ შრ., 13 6-7, 1974, გვ. 5-19
• კიზირია ა. - ვითარების გარემოების გამოხატვის საშუალებანი ქართველურ ენებში. - იკე, XX, 1978, გვ. 37-60. თეზისები. ენათმეცნ. ინ-ტის XXIX სამეცნ. სესიის. თბ., 1973, გვ. 8-9
• კიზირია ა. - ვითარების გარემოება ძველ ქართულში. - იკე, IX-X, 1958, გვ.137-145 ენათმეცნ. ინ-ტის XIII სამეცნ. სესია, 1956, თეზისები, გვ. 9-10
• კიზირია ა. - ქალდანი მ. ვინც შუქი მოჰფინა მსობლიური ენის აქტუალურ პრობლემებს. - გაზ. "თბილისი", 1981, 12 ოქტ. ვარლამ თოფურიას დაბადების 80 წლისავი
• კიზირია ა. - ზანური ენა. - ქართული საბჭოა ენციკლოპედია. ტ. IV
• კიზირია ა. - ზოგი კავშირის ხმარებისათვის ახალ ქართულში. - "ქართ. ენისა და ლიტ. სწავლ. საკითხები სკოლაში", IX, თბ., 1956, გვ. 47-56
• კიზირია ა. - -თვის | -ზე და გამო | ზე თანდებულთა მონაცვლეობა. - მაცნე, 1981, №3, გვ. 117-121. - რეზ. რუს. ენ. საქ. ქართ. ენის კათედრათა IX კონფ., თეზისები, თბ., 1981, გვ.15
• კიზირია ა. - ივანე ჯავახიშვილი გრამატიკული სქეს-კატეგორიის შესახებ ქართველურ ენებში. - ენათმეცნ. ინ-ტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წ. 21-22 ივნ., მუსაობის გეგმა და მოხს. თეზისები გვ. 11
• კიზირია ა. - კარგი შენაძენი. - გაზ. "სახალხო განათლება", 1961, 5 ივლ., გვ. 4
• კიზირია ა. - კომპოზიტთა მართლწერისა და შედგენილობის ზოგი საკითხისათვის. - ჟურნ. "სკოლა და ცხოვრება", №6, 1961, გვ. 30-34
• კიზირია ა. - მართვა-შეთანხმების საკითხები ძველ ქართულში ჯრუჭის ოთხთავის მიხედვით. თბ. 1941, 8 გვ.
• კიზირია ა. - მარტივი წინადადების შედგენილობა ძველ ქართულში. - თბ, 1963 335 გვ.
• კიზირია ა. - მარტივი წინადადების შედგენილობა ქართველურ ენებში. თბ., 1982, 309 გვ. - რეზ. რუს. ენ.
• კიზირია ა. - მეცნიერი პედაგოგი, - გაზ. "კომუნისტი", 1971 წ., 9 იანვ. ეხება ვ. თოფურიას დაბადების 70 წლისთავს
• კიზირია ა. - მიმართვა ძველ ქართულში. - ქესს, III, თბ., 1963, გვ. 19-27, - რეზ. რუს. ენ.
• კიზირია ა. - მნიშვნელოვანი გამოკვლევა ქართულ დიალექტოლოგიაში. - გაზ. "სახალხო განათლება", 1957, 17 აპრ.
• კიზირია ა. - ნანათესაობითარი მსაზღვრელის ურთიერთობისათვის საზღვრულთან ქართულში. - იკე, ტ. I, 1946, გვ. 329-336; კრ., სახ. ბრ. ისტორიისათვის ქართვ. ენებში", წ. 1, თბ., 1956, გვ. 345-352
• კიზირია ა. - ნათესაობითში დასმული პირმიუმართავი დამატება ძველ ქართულში. - იკე, XII, 1960 გვ. 221-229. - რეზ. რუს. ენ.
• კიზირია ა. - ნათესაობითარი მსაზღვრელის ურთიერთობისათვის საზღვრულთან. - იკე, ტ. I, 1946, გვ. 229-336, გადაბეჭდ. კრ-ში: "სახ. ბრ. ისტორიისათვის ქართვ. ენებში", I, 1956, გვ. 345-352
• კიზირია ა. - ობიექტის მიერ ზმნის შეთანხმება მრავლობით რიცხვში თანამედროვე ქართულში. - იკე, ტ 24, გვ. 100-112 - რეზ. რუს. ენ. ენათმეცნ. ინ-ტის XXXVIII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1982, გვ. 18-19
• კიზირია ა. - რთული წინადადების შედგენილობა ძველ ქართულში, თბ., 1969, 159 გვ.
• კიზირია ა. - რთული თანწყობილი წინადადება ძველ ქართულში. - იკე. ტ. VIII, 1956, გვ.19-38. - რეზ. რუს. ენ.
• კიზირია ა. - რთული და თანწყობილი წინადადება ახალ ქართულში. - კრ. "ქართ. ენისა და ლიტ. სწავლების საკითხები სკოლაში", VIII, თბ., 1955, 3-10
• კიზირია ა. - რთული წინადადების ერთი თვისებების შესახებ ძველ ქართულში. - საქ. უმაღლესი სასწ. ქართ. ენის კათედრათა VII რესპ. სამეცნ. - მეთოდ. კონფ., 1967 წ., 28-29 ოქტ. მუშაობის გეგმა და მოხს. თეზისები., გვ. 16-17
• კიზირია ა. - რთული წინადადების შედგენილობა ძველ ქართულში. თბ., 1969, 156 გვ.
• კიზირია ა. - რიცხვით სახელებთან დაკავშირებული საკითხები. - ჟურნ. "კომ. აღზრდა", №2, 1939, გვ. 26-29
• კიზირია ა. - საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემია და ქარტველური ენების შესწავლა. - მაცნე, 1974, №3, გვ. 86-91
• კიზირია ა. - საერო მწერლობის ძეგლთა ენის სინტაქსის ზოგიერთი საკითხი (XII-XVIII სს მხატვრული ძეგლების მიხედვით) - იკე, VI, 1954, გვ. 137-156, - რეზ. რუს. ენ.
• კიზირია ა. - საყურადღებო ნაშრომი მართლწერის საკითხებზე. გაზ. "სახ. განათლება", 1961, 8 აგვ.
• კიზირია ა. - საჭიროა თუ არა ენის სწავლება საშუალო სკოლის უკანასკნელ კლასებში. - გაზ. "საბჭოთა მასწავლებელი", 15 აგვ. 1940
• კიზირია ა. - სახელობითსა და მოთხრობითის ფუნქციები ქართულში. - კრ. "სახელის ბრუნების ისტორიისათვის ქართველურ ენებში", წ. ქ, თბ., 1956, გვ. 362-373
• კიზირია ა. - სახელოვანი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე. - გაზ. "სახ. განათლება", 1981, 11 თებ. ქეთევან ლომთათიძის დაბადების 70 წლისთავი
• კიზირია ა. - სინტაგმები მარტივ წინადადებაში. - გაზ. "სახ. განათლება", 1950, 26 იანვ.
• კიზირია ა. - სინტაგმები ქართულში. - თსუ სამეცნ. სესია 1952 წ, 20-22 ივნ. მუშაობის გეგმა და მოხს. თეზისები, თბ., 1952, გვ. 23
• კიზირია ა. - სინტაგმის საკითხისათვის. - თსუ შრ., 53, თბ., 1954, გვ. 205-215
• კიზირია ა. - სინტაქსური ურთიერთობის განვითარების ზოგი საკითხი ქართულში. - თსუ შრ., გვ. 3(142), გვ. 95-99. 1972 წ.
• კიზირია ა. - სინტაქსური ურთიერთობის განვითარების ზოგი საკითხი ქართულში. - საქ. ენის კათედრათა კონფ., თეზისები, თბ., 1980, გვ. 25-26
• კიზირია ა. - სინტაქსური ურთიერთობის განვითარების ზოგი საკითხი ქართულში, I, - ენათმეცნ. ინ-ტის XXIV სამეცნ. სესია, თეზისები თბ., 1968, გვ.7
• კიზირია ა. - სინტაქსური ურთიერთობის განვითარებისათვის ქართულში. - თსუ სამეცნ. სესია, 1954, 22-27 ნოემბერი, თეზისები, თბ. 1954, გვ. 129-130
• კიზირია ა. - სტუდენტთა წერითი ნამუშევრების მოკლე დახასიათება. - გაზ. "საბჭ. მასწავლებელი", 1941, 14 ივნ.
• კიზირია ა. - სუბიექტის განზოგადება წინადადებაში. - საქ. ქართ. ენის კათედრათა X კონფ., თეზისები, თბ., 1984 გვ. 21-22
• კიზირია ა. - სულხან-საბა ორბელიანი - ლექსიკოგრაფი. - "კომუნისტი", 1938, 4 ნოემბ.
• კიზირია ა. - უსრული წინადადება ქართულში. - მაცნე, 1975, №4, გვ. 135-149. ენათმეცნ. ინ-ტის XXVIII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1972, გვ. 9
• კიზირია ა. - უსრული წინადადება ქართულში. - ენათმეცნ. ინ-ტის 28-ე სამეცნ. სესია, 1972, 15-17 ნოემბ., მუშაობის გეგმა და მოხს. თეზისები, თბ., 1972, გვ. 9; მაცნე, 1975, №4, გვ. 135-149
• კიზირია ა. - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი: - გაზ. "კომუნისტი", 1966, 18 ივნ.
• კიზირია ა. - ქალდანი მ. ვარლამ თოფურია (ცხოვრება და სამეცნიერო პედაგოგიური მოღვაწეობა) თბ., 1968, 400 გვ.
• კიზირია ა. - ქართული ენა, I, ფონეტიკისა და მორფოლოგიის პრაქტიკუმი თბ., 1957, II გამოც., 1960, III გამოც., 1969
• კიზირია ა. - ქართული ენა. პრაქტიკუმი თბ. 1974, 276 გვ., თბ., 1984 წ, 262 გვ.
• კიზირია ა. - ქართული ენის სინტაქსის საკითხების ვარლამ თოფურიას შრომებში. - იკე, 1980, ტ. 22, გვ. 161-183. - რეზ. რუს. ენ.
• კიზირია ა. - ქართული ენათმეცნიერების ქურუმი. - გაზ. "სოფლის ცხოვრება", 1968, 14 ივნ., გვ. 3
• კიზირია ა. - ქართული ენის მოამაგე. - გაზ. "ახალი კოლხეთი" (ფოთი), 1968, 20 იანვ. აკად. ვ. თოფურიას ხსოვნის აღსანიშნავად
• კიზირია ა. - იხ. გიგინეიშვილი ი., კიზირია ა., მარტიროსოვი არ. ქართული ლიტერატურული ენის განვიტარება...
• კიზირია ა. - ქართული მართლწერის დამხმარე სახელმძღვანელო. - გაზ. "სახ. განათლება", 1958, 29 ოქტ.
• კიზირია ა. - ღრმად დავეუფლოთ მშობლიურ ენას. - გაზ. "ნორჩი ლენინელი", 1951, 27 სექტ.
• კიზირია ა. - ქვემდებარის ბრუნვათა მიმართება ქართველურ ენებში. - არნ. ჩიქობავას დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული თბ., 1979, გვ. 95-103
• კიზირია ა. - ქვემდებარე-შემასმენლის ურთიერთობათა ქართული ენის დასავლური დიალექტის მიხედვით. - ქესს, 4, 1974, გვ. 75-91. - რეზ. რუს. ენ. ენათმეცნ. ინ-ტის XXVI სამეცნ. სესია, თბ., 1970, თეზისები, გვ. 9-10
• კიზირია ა. - ქვემდებარე და დამატება ახალ ქართულში. - გაზ. "სახ. განათლება", 20 ივნ. 1951; "ქართ. ენისა და ლიტ. სწავლების საკითხები სკოლაში", V, 1953, გვ. 21-31
• კიზირია ა. - შემასმენლის ადგილი წინადადებაში. - გაზ. "სახ. განათლება", 1947, 6 მარტი; ჟურნ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში", III, 1950, გვ. 37-43
• კიზირია ა. - შერწყმული წინადადება ძველ ქართულში. - იკე, ტ. 4, 1952, გვ. 203-237, - რეზ. რუს. ენ.
• კიზირია ა. - ჩართული სიტყვა და წინადადება ძველ ქართულში. - იკე, XV, 1966, გვ. 172-180. - რეზ. რუს. ენ.
• კიზირია ა. - ძველი ქართული ენის სინტაქსის ძირითადი საკითხების სწავლებისათვის საშუალო სკოლაში. - ჟურნ. "ქართული ენა და ლიტერატ. სკოლაში", №2, 1976, გვ. 29-32
• კიზირია ა. - წარმომავლობის სახელები თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში. - იკე, 1985, ტ. 23, გვ. 40-53. - რეზ. რუს. ენ.
• კიზირია ა. - არამხატვრული პროზის წაკითხვის თავისებურებანი. - ენათმეცნ. ინ-ტის XLII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1984, გვ. 23
• კიზირია ა. - გრძნობის ინტონაციური გამოხატვის საშუალებანი ქართულ სალიტერატურო ენაში. - ენათმეცნ. ინ-ტის XLIII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1985, გვ. 24-25
• კიზირია ა. - თანხმოვანთა დაბრკოლების ადგილისა და რაგვარობის შესახებ ჭანურში. - "მეტყველების ანალიზის საკითხები", V, 1974, გვ. 23-38 - რეზ. რუს. ენ.
• კიზირია ნ. - თანხმოვანთა კლასიფიკაციისათვის ხოფურ კილოკავში. - "მეტყველების სტილის საკითხები", V, 1974, გვ. 39-61
• კიზირია ნ. - თანხმოვანთა შეერთებანი ჭანურში. - კრ. "მეტყველების ანალიზის საკითხები", 4, 1973, გვ. 14-36. - რეზ. რუს. ენ.
• კიზირია ნ. - თანხმოვანთა შეერთებანი ჭანურში. - კრ. "მეტყველების ანალიზის საკითხები", 4, 1973, გვ. 14-36. - რეზ. რუს. ენ.
• კიზირია ნ. - თანხმოვანთა წყვილები ჭანურში. - იკე, 1980, ტ. 22., გვ. 198-206. - რეზ. რუს. ენ.
• კიზირია ნ. - თანხმოვანთა ჰარმონიული კომპლექსები ჭანურში. - ენათმეცნ. ინ-ტს ასპირ. და ახალგ. მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფ. 1970, 20-21 აპრ., მუშაობის გეგმა და მოხს. თეზისები, თ., 1970, გვ. 10-11
• კიზირია ნ. - თხრობითი და კითხვითი შინაარსების გამოხატვის შესახებ სალიტერატურო ქართულში. - ენათმეცნ. ინ-ტის XLIV სამეცნ. სესია 1986, 11-13 ივნ., თეზისები, თბ., 1986, გვ. 22
• კიზირია ნ. - კოარტიკულაციისათვის ქართულში. - ენათმეცნ ინ-ტის XXXVI სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1980, გვ.27
• კიზირია ნ. - მსმენელის მიმართ მოლაპარაკის დამოკიდებულების გამოხატვის ფონეტიკური საშუალებანი სალიტერატურო ქართულ მეტყველებაში. - იკეწ. 1986, ტ. 25, გვ. 96-110. - რეზ. რუს. ენ.
• კიზირია ნ. - მხატვრული პროზაული ტექსტების ინტონაციური გაფორმების შესახებ. (სალიტ. ქართულის მაგალითზე). - იკეწ, 1986, ტ. 13, გვ. 58-65. - რეზ. რუს. და ინგლ. ენ.
• კიზირია ნ. - მხატვრული პროზისა და ლექსის წაკითხვის სტილი. - ენათმეცნ. ინ-ტის XL სამეცნ. თეზისები, თბ., 1983, გვ.12
• კიზირია ნ. - სამეტყველო ბგერის ასოციაცია ფერთან. ქართულ ენასი. - მაცნე, 1981, №1, გვ. 123-131
• კიზირია ნ. - სეგმენტირებული ჩქამიერ თანხმოვანთა აღთქმისათვის ქართულში. - იკე, 1985, ტ. 24, გვ. 34-41, - რეზ. რუს. ენ.
• კიზირია ნ. - უკანაენისმიერ ხშულთა აფრიკატიზაცია ჭანურის ათინურ კილოკავში. - მაცნე, 1980, №2, გვ. 121-127. - რეზ. რუს. ენ. ენათმეცნ. ინ-ტის XXXIV სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1978, გვ.15
• კიზირია ნ. - უკანაენისმიერ ხშულთა აფრიკატიზაცია ჭანურის ათინურ კილოკავში. - ენათმეცნ. ინ-ტის XXXიV სამეცნ. კონფ., თეზისები, 1978, გვ. 18
• კიზირია ნ. - ფუძის თავში თანხმოვანთა დაჯგუფების ტიპები და მათი გავრცელებულობა ჭანურის ხოფურ კილოკავში. - ენათმეცნ. ინ-ტის ასპ. და ახ. მეცნ. მუსაკთა სამეცნ. კონფ., თეზისები, 1968, გვ.19; კრ. "მეტყველების ანალიზის საკითხები", თბ., 1969, გვ. 91-94 რეზ. რუს. ენ
• კიზირია ნ. - ქართული მაკავშირებელი სიტყვების გადმოცემის საშუალებათა შესახებ თურქულში. - თსუ სტუდ. XXIII სამეცნ. კონფ., თეზისები, 1961, გვ. 190
• კიზირია ნ. - ქართული ლექსისა და მხატვრული პროზის წაკითხვის თავისებურებანი. - მაცნე, 1985, №1, გვ. 59-66. - რეზ. რუს. ენ.
• კიზირია ნ. - ქართული პოეტური ტექსტების ინტონაციური გაფორმების შესახებ. - მაცნე, 1986, №4, გვ. 73-79, - რეზ. რუს. ენ.
• კიზირია ნ. - წყვილ თანხმოვანთა მიმდევრობები ჭანურში. - ასპირ. და ახ. მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფ., თეზისები, 1978, გვ. 5
• კიზირია ნ. - ჭანურის ბგერითი შედგენილობა (ექსპერიმენტული გამოკვლევა სოფ. სარფის მეტყველების მიხედვით). - თბ., 1980, 68 გვ. - რეზ. რუს. ენ.
• კიზირია ნ. - ხმოვანთა დისტანციური გავლენის შესახებ ქართულში (მიმდევრობა- CSV) - იკეწ, XII, 1985, გვ. 91-99. - რეზ. რუს. და ინგლ. ენ.
• კიზირია ნ. - ხმოვნის დაგრძელება ქართულში. - იკე, 1985, ტ. 23, გვ. 222-230. - რეზ. რუს. ენ.
• კიზირია ნ. - ჭანურის ვოკალიზმი. - კრ. "მეტყველების ანალიზის, სინთეზისა და სტატსტიკის საკითხები", თბ., 1967, გვ. 86-108. - რეზ. რუს. ენ. ენათმეცნ. ინ-ტის ასპირ. და ახ. მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფ. თეზისები, თბ., 1965, გვ. 17-19
• კიზირია ნ. - ჭანურის ვოკალიზმი (სპექტოგრაფული გამოკვლევა). - ენათმეცნ. ინ-ტის ასპ. და ახ. მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1967, გვ. 27-29
- კითხვარი ქართული დიალექტოლოგიური ატლასის მასალისათვის (საქ. სსრ მეცნ. აკადემია: ენათმეცნ. ინ-ტი. თბ., 1984, 79 გვ. შემდგენლები: ა. კიზირია, ივ. ქავთარაძე, მ. ჭაბაშვილი, თ. უთურგაიძე
• კიკაჩეიშვილი თ. - მხატვრული სტილის ზოგიერთი საკითხი. - ჟურნ. "საბჭ. ხელოვნება", 1969, №6, გვ. 45-48
• კიკაჩეიშვილი თ. - ხატოვანი მეტყველება კ. გამსახურდიას "დიდოსტატის მარჯვენა" - ჟურნ. "მნათობი", 1969 №1, გვ. 143-148
• კიკვაძე ალ. - მარი ბროსე. - გაზ. "სახ. განათლება", 1947, 6 ივნ.
• კიკვაძე ალ. - ერის მოამაგე. - გაზ. "საბჭ. აფხაზეთი", 1974, 8 ოქტ. ლექსიკოლოგ დ. ჩუბინაშვილის დაბადების 160 წლისთავის გამო
• კიკვაძე ალ. - საყურადღებო ნაშრომი. - გაზ. "კომ. შრომა" (სოხუმი), 1982, 21 ოქტ. რეც.
• კიკვაძე ალ. - ღვაწლმოსილი მეცნიერი. - გაზ. "კომ. შრომა" (სოხუმი), 1977, 26 თებ. ა. შანიძის 90 წლისთავის გამო
• კიკვაძე თ. - [ეგნატე ნინოშვილის] ლექსიკონი. - ე. ნინოშვილი, თხზ. სრ. კრებული, ტ. I, II, ტფ., 1932, გვ. 251-277, 271-290
• კიკვაძე ბ. - ენის განვითარების შინაგანი კანონების რაობისათვის. - თსუ სტუდ. შრ. კრ., ტ. 7, 1955, გვ. 157-165
• კიკვაძე ბ. - ზესართავი სახელი იბერიულ-კავკასიურ ენებში (მორფოლოგია და ძირითადი სინტაქსური ფუნქციები). - თსუ შრ., 71, 1959, გვ. 73-118
• კიკვაძე ბ. - მიმღეობის ერთი ტიპის წარმოებისათვის ქართულში. - ხელნაწერთა ინს-ტის მოამბე, II, 1960, გვ. 51-54
• კიკვაძე ბ. - მოთხრობითი ბრუნვის გენეზისისათვის ქართულში. - ჟურნ. "კომ. აღზრდ"., 1960, №2, გვ. 60-63
• კიკვაძე ბ. - ორი სინონიმური წყვილი ძველ ქართულში (1. ფარისეველი. - თარგმან., 2. ქრისტე-ცხებული), - ხელნაწერთა ინ-ტის მოამბე, III, თბ., 1961, გვ. 15-18. - რეზ. რუს. ენ.
• კიკვაძე ც. - ალ. ნეიმანი. ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი. - სმამ., 1963, №2, გვ. 206-209 რეც.
• კიკვაძე ც. - "გამოსვლათა" წიგნის ქართული რედაქციები. - ხელნაწერთა ინ-ტის VIII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1965, გვ.10
• კიკვაძე ც. - იხ. გიგინეიშვილი ბ., კიკვაძე ც., რუსთაველის ხანის...
• კიკვაძე ც. - კვლავ სინონიმთა ლექსიკონის შესახებ. (პასუხად პატივცემული ლევან გოთუას). - მაცნე, №1, 1964, გვ. 193-197
• კიკვაძე ც. - მასალები ძველი ქართული ენის სინონიმთა ლექსიკონისატვის. - მაცნე, 1967, №2, გვ. 262-275
• კიკვაძე ც. - "დილადო" ვეფხისტყაოსანში. - "შოტა რუსთაველი" ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი. თბ., 1966, გვ. 82
• კიკილაშვილი ვლ. - ხოლმეობითი "მამათა სწავლანის" მიხედვით. - თსუ სტუდ. კონფ., XXXIII, თეზისები, თბ., 1971, გვ. 13
• კიკნაველიძე ნ. - "ვეფხისტყაოსანი" საბას ლექსიკონის წყარო. - თბ. სახ. პედ. ინ-ტის სტუდ. XXV სამეცნ. კონფ. მუშაობის გეგმა, თბ., 1960, გვ.9
• კიკნაძე ალ. - ბასკები - საიდან არიან ისინი. - გაზ. "ლიტ. საქართველო", 19-65, 10 დეკ., გვ. 1-4
• კიკნაძე ალ. - სიმღერა ასკზე. - გაზ. "ლიტ. საქართველო", 1966, 25 მარტი, გვ. 4
• კიკნაძე გ. - გიორგი მთაწმინდელის ერთი თარგმანის კიმენი და ლექსიკა. - ძველი ქართული მწერლობის ოთხი ძეგლი, თბ., 1965, გვ. 127-170
• კიკნაძე გ. - გიორგი მთაწმინდელის თარგმანი გრიგოლ ნოსელის თხზულებისა "თარგმანებაჲ ქებისა ქებათაჲსაჲ" (ტექსტი, გამოკვლევა და ლექსიკონი), თბ., 1967
• კიკნაძე გ. - მეტყველების სტილის ზოგიერთი ტენდენციის შესახებ. - თსუ სამეცნ. სესია, თეზისები 1955, 19-22 ნოემბ.
• კიკნაძე გ. - ესთერის წიგნის ქართული რედაქციები - "მრავალთავი", II, თბ., 1973
• კიკნაძე გ. - კახურის მორფოლოგიურ-სინტაქსური თავისებურებანი ი. ჭავჭავაძის ნაწერებში. - თსუ XVII სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1954, გვ. 144-145
• კიკნაძე გ. - რამდენიმე ძლისპირის წარმომავლობისათვის. - მაცნე, 1976, №1, გვ. 71-79
• კიკნაძე გ. - მეტყველების სტილის საკითხები, თბ., 1957
• კიკნაძე ზ. - ანდრეზი - გაზ. "ლიტ. საქართველო", 1982, 7 მაისი, გვ. 12 სიტყვის ეტიმოლოგიისატვის
• კიკნაძე ზ. - არ შეამოკლოს ქართული... - ჟურნ. "ცისკარი", 1968, №11, გვ. 85-99. გამოხმაურება ა. თაყაიშვილის წერილზე "ენა, ძველი, ენა ახალი"
• კიკნაძე ზ. - "ესე ამბავი სპარსული... - ჟურნ. "ცისკარი", 1968, №5, გვ. 107-112
• კიკნაძე ლ. - , წულაძე მ. საჭირო ლექსიკონი. - გაზ. "კომუნისტი" 1985, 8 იანვ. რეც.
• კიკნაძე ლ. - ბგერის განვითარების შემთხვევეი ქართულში. - თსუ შრ., ტ. 24, თბ., 1944, გვ. 125-127
• კიკნაძე მ. - მამათა ანდერძი. - გაზ. "ლიტ. საქართველო", 1982, 24 სექტ., გვ. 13 სიტყვა "ანდერძის" ეტიმოლოგიიდან
• კიკნაძე ნ. - რთული ტერმინების შეპირისპირებითი ანალიზი ინგლისურ, რუსულ და ქართულ ენებში. - ჟურნ. "უცხოური ენები სკოლაში", 1976, №1, გვ. 3-7
• კიკნაძე ნ. - ქართულ ტექნიკურ ტერმინთა ლინგვისტური პარამეტრები. - ჟურნ. "უცხოური ენები სკოლაში", 1980, №1, გვ. 3-8
• კიკნაძე ო. - მეტი ყურადღება ქართულ-ტექნიკურ ტერმინოლოგიას. - ჟურნ. "მეცნიერება და ტექნიკა", №10, გვ. 40
• კიკნაძე ს. - პროპაგანდისტის მეტყველების კულტურა. - გაზ. "საბჭ. ოსეთი", 1979, 13 ნოემბ. რეც.
• კიკონიშვილი მ. - - ი. ელემენტის ერთი ფუნქციისათვის ინგილოური დიალექტის კაკურ კილოკავში. - კრ. "საენათმეცნიერო ძიებანი", თბ., 1983, გვ. 124-127 - რეზ. რუს. ენ.
• კიკონიშვილი მ. - კნონობით-საალერსო ფორმათა წარმოების ზოგი თავისებურება ახალ ქართულში. - ენეთმეცნ. ინ-ტის ასპირ. და ახ. მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1983, გვ. 21-22
• კილანავა ბ. - არდავიწყება მოყვრისა: - გაზ. "კომუნისტი", 1982, 17 სექტ. მ. ბროსეს დაბადების 180 წლისთავის გამო
• კილანავა ბ. - არტოშანი თუ ატროშანი - გაზ. "სახ. განათლება", 1984, 23 ნოემბ. "შუშანიკის წამების" ტექსტისათვის
• კილანავა ბ. - "დიხა გუძუბას" გაგებისატვის. - ტოპონიმიკა, I, თბ., 1976, გვ. 397-409. - რეზ. რუს. ენ.
• კილანავა ბ. - ეროვნული დამწერლობის სათავეებთან. - ჟურნ. "ცისკარი", 1985, №1, გვ. 121-132
• კილანავა ბ. - "ვეფხისტყაოსნის" ერთი ადგილის გაგებისათვის. - გაზ. "თბილისის უნივერსიტეტი", 1966, №11, 13 მარტი
• კილანავა ბ. - ისევ "ღურზულასის" შესახებ. - გაზ. "თბილისის უნივერსიტეტი", 1970, 21 სექტ. სიტყვის წარმოშობის ისტორიის შესახებ
• კილანავა ბ. - ქართული ანბანის არამეულისაგან წარმოშობის თეორია თანამედროვე გრამატოლოგიის შუქზე. - თსუ ახალგ. - ფილოლ. რესპ. კონფ. თეზისები, თბ., 1980, გვ. 107-110
• კილანავა ბ. - კილანავა კ. ღვთაება ვობი. - ჟურნ. "ცისკარი", 1981, №6, გვ. 145-154. ამინდის ღვთაება ქართულ დიალექტებში
• კილანავა ბ. - "რაინდი მეცნიერებისა". - გაზ. "საბჭ. აფხაზეთი", 1986, 22 იანვ. ი. ყიფშიძის დაბადების 100 წლისთავის გამო
• კილანავა ბ. - შევინარჩუნოთ, აღვნუსხოთ და გამოვიკვლიოთ ჩვენი კუთხის ტოპონიმები. - გაზ. "ლენინელი" (გორი), 1970, 16 აპრ.
• კილანავა ბ. - შესასწავლი კითხვები. - გაზ. "ახ. კომუნისტი", 1976, 28 აგვ. ქართველური ეთნონიმიკა-ტოპონიმიკის საკითხებზე
• კილანავა ბ. - "შუშანიკის წამების" ქართულ-სომხურ ურთიერთმიმართებისათვის. - ჟურნ. "სკოლა და ცხოვრება", 1986, №1, გვ. 39-52
• კილანავა ბ. - ჰქონდა "სიცოცხლე ხანმოკლე, ხანგრძლივად ნაყოფიერი". - გაზ. "თბილისის უნივერსიტეტი", 1985, 15 ნოემბ. ი. ყიფშიძის დაბადების 100 წლისთავის გამო
• კიკნაძე ზ. - , ენუქაშვილი რ. ქართული სიტყვის მოამაგე. - გაზ. "ახ. კომინუსტი", 1982, 5 აგვ. ფილოლოგი ალ. ღლონტი
• კიკნაძე ი. - დიალექტიზმები ეკატერინე გაბაშვილის პროზაში. - მაცნე, 1974, №1, გვ. 106-116
• კიკნაძე ი. - დიალექტური ლექსიკა XIX საუკუნის დრამატურგიაში (კონდრატი კლდიაშვილის "კომედია იმერეთის ხალხის ცხოვრებითგან"). - VIII რესპ. დიალ. სესია, თეზისები, თბ., 1986, გვ. 24
• კიკნაძე ი. - დიალექტური ლექსიკა პოლიკარპე კაკაბაძის პიესებში. - V რესპ. დიალ. სესია, თეზისები, თბ., 1983, გვ. 19-20
• კიკნაძე ი. - ეკატერინე გაბაშვილის თხზულებათა ლექსიკონი. - ჟურნ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში", 1973, №4, გვ. 70-73
• კიკნაძე ი. - ეკ. გაბაშვილის თხზულებათა ენა და სტილი. ტბ., 1982, 104 გვ.
• კიკნაძე ი. - ეკ. გაბაშვილის მოთხრობების ზოგი სტილური ნიშანი. - თსუ ფილოლოგიის I კონფ. მასალები, თბ., 1975, გვ. 41
• კიკნაძე ი. - ერთი ენობრივი ტენდენციის შესახებ თანამედროვე ქართულში (ზოგი მწერლის ენის მიხედვით). - კრ. "საენათმეცნიერო ძიებანი", თ., 1983, გვ. 75-88. - რეზ. რუს. ენ.
• კიკნაძე ი. - ზ.ანტონოვის "ტივით მოგზაურობა ლიტერატორთა" (ხელნაწერის ენობრივ-სტილისტიკური დახასიათება). - თსუ შრ., ტ. 267, თბ., 1986, გვ. 150-166. - რეზ. რუს. ენ.
• კიკნაძე ი. - მესამე პირის ობიექტის მრავლობითობის გამოხატვისათვის თანამედროვე ქართულში დიალექტებთა მიმართებით. - IV რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1982, გვ. 31-32
• კიკნაძე ი. - XIX ს. ქართული დრამატურგიის ლექსიკიდან (ალ. ჯამბაკურ-ორბელიანი), - საქ. ენის კათედრათა კონფ. თეზისები, თბ., 1980, გვ. 26-27)
• კიკნაძე ი. - პ. კაკაბაძის დრამატული თხზულებათა ენობრივი თვისებურებანი. - საქ. ქართ. ენის კათედრათა IX კონფ., თეზისები, თბ., 1984, გვ. 39-40
• კიკნაძე ი. - ჩვენგანი და ჩვენთაგანი ჟურნ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში" 1985, №1-2, გვ. 57-64
• კიკნაძე ი. - ხატოვანი თქმები პ. კაკაბაძის პიესებში ("ყვარყვარე თუთაბერი" და "კოლმეურნის ქორწინების" მიხედვით). - თსუ შრ., ენათმეცნიერება 9, 1985, ტ. 262, გვ. 94-102. - რეზ. რუს. ენ.
• კიკნაძე ლ. - აქ საკამათო არაფერია. - ჟურნ. "განთიადი", №6, გვ. 149-154, ქართ. ენის სიწმინდისათვის
• კიკნაძე ლ. - ახალი მასალები იოანე ბაგრატიონის ცნობილი რუსულ-ქართული ლექსიკონის შესახებ. - მაცნე, 1984, №4, გვ. 5-23. - რეზ. რუს. ენ.
• კიკნაძე ლ. - გიორგი ავალიშვილის ენა ("იერუსალიმში მოგზაურობის მიხედვით"). - "ფილოლოგიური ძიებანი", I, თბ., 1964, გვ. 137-179
• კიკნაძე ლ. - დიდი ქართველი მეცნიერი. - გაზ. "კომუნისტი", 1957, 10 მაისი ეხება ა. შანიძეს
• კიკნაძე ლ. - ზმნის ოთხარრიანობისათვის ქართულში. - ჟურნ. "კომ. აღზრდ.", 1937, №8-9., გვ. 72-74
• კიკნაძე ლ. - მართულ მსაზღვრელის საზღვრულთან შეუთანხმებლობის შემთხვები ძველ ქართულში. - თსუ შრ., ტ. 45, თბ., 1951, გვ. 205-223
• კიკნაძე ლ. - მეცნიერისა და პედაგოგის დიდი ღვაწლი. - გაზ. "თბილისის უნივერსიტეტი", 1976, 26 მარტი ი. იმნაიშვილის დაბადების 70 წლისთავის გამო
• კიკნაძე ლ. - ნათქვამი, დაწერილი და დაბეჭდილი, - "ლიტ. გაზეთი", 1961, 11 აგვ. სწორად წერის და ლაპარაკის შესახებ
• კიკნაძე ლ. - პირველი სერიის წარმოებასთან დაკავშირებით საკითხები. - თსუ შრ., ტ. 30-31 в, 1947, გვ. 317-344. - რეზ. რუს. ენ.
• კიკნაძე ლ. - უწყვეტლის ხოლმეობითის მწკრივი ძველ ქართულში - ძვ. ქართ. ენის კათედრის შრ., 7, თბ., 1961, გვ. 231-279
• კიკნაძე ლ. - ქართული ენის სიწმინდისატვის. - გაზ. "კომუნისტი", 1979, 29 მარტი
• კიკნაძე ლ. - ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის შესახებ. - ჟურნ. "მნათობი", 1970, №11, გვ. 161-173 რეც.
• კიკნაძე ლ. - შერეული ხოლმეობითის მწკრივი ძველ ქართულში. - აირონი თბ., 1967, გვ. 184-199
• კიკნაძე ლ. - ძირეული და ნასახელარი ზმნები ქართულში. - თსუ შრ., ტ. 28, 1946, გვ. 163-178. - რეზ. რუს. ენ. გორის პედ. ინ-ტის შრ., ტ. II, 1947, გვ. 123-144
• კილანავა კ. - პარასკევის მეგრული სახელწოდება და ღვთაება "ვების" პრობლემა. - გაზ. "ლენინელი" (გალი), 1971, 3 ივლ.
• კილანავა კ. - იხ. კილანავა ბ., კილანავა კ. ღვთაება...
• კილანავა კ. - აღვადგინოთ ძველ სახელწოდება. - გაზ. "ლენინელი"(გალი), 1970, 8 ოქტ.
• კილასონია დ. - ნამკოლუს ისტორიისათვის, - გაზ. "შრომის დროშა" (გეგეჭკორი"), 1972, 28 მარტი სოფლის მიკროტოპონიმების შესახებ გეგეჭკორის რ-ნში
• კილაძე გ. - სწორი ქართული ენით გავაფორმოთ საარქივო მასალები. - გაზ. "სტალინელი", (ქუთაისი), 1961, 14 იანვ. ქუთაისის წარმოება-დაწესებულებებში
• კილაძე ი. - ჟურნ. "განათლების მუშაკი", 1928, №11, გვ. 44-45 რეც. პროფ. ი. აბულაძის წიგნზე: "რუსულ-ქართული ლექსიკონი. სალიტერატურო, სატეხნიკო, საპოლიტიკო და უცხო სიტყვათა და ტერმინთა ჩათვლით. ნაწ. I თბ., 1928
• კილაძე მ. - სიტყვა "ხატური" და ჩოხატაური. - გაზ. "ლენინის დროშა" (მახარაძე, ლანჩხუთი, ჩოხატაურუ), 1965, 27 მარტი. სიტყვის ეტიმოლოგია
• კილია მ. - იხ. მაჭავარიანი მ. კილია მ. ოკამის ნიშანთა თეორია
• კილაძე ნ. - [ანა] ბერძნული ????? არაბულ-ქართული შესატყვისები, ტერმინოლოგიური მსჯელობა. - მაცნე, 1977, №2, გვ. 189-193
• კილაძე ნ. - მიზეზისა და შედეგის გამოხატვის ზოგიერთი არაბულ-ქართული ვარიანტის შესახებ. - მაცნე, ტ. 86, №2, 1977, გვ. 493-495. - რეზ. რუს. და ინგ. ენ.
• კილაძე ნ. - იბნ რუშდისა და იოანე პეტრიწის ზოგიერთი ტერმინის ერთბუნებოვანების შესახებ. - სმამ. ტ. 85, №3, 1977, გვ. 749-751. - რეზ. რუს. და ინგ. ენ.
• კილაძე ნ. - ქართული ტერმინოლოგიის ისტორიიდან. - ენათმეცნიერება (თსუ) 1977, ტ. 185, გვ. 176-181. - რეზ. რუს. და ინგ. ენ.
• კილბა ე. - იხ. ხაგბა ლ., კილბა ე. მას ამკობს...
• კილოკავაძე - [ლორთქიფანიძე კ. ] ორიოდე შენიშვნა უფ. იაკ. გოგებაშვილისაგან შედგენილი ხელთმძღვანელებზედ, - გაზ. "დროება", 1869, №51, 18, XII
• შაბიერ კინტანა - - ბასკოლოგი. - გაზ. "ლიტ. საქართველო", 1978, 14 ივლ.
• კინტანა შაბიერ - ბასკურ-ქართულის გამო. - გაზ. "ლიტ. საქართველო" 1981, 25 სექტ. ბასკი ქართველოლოგის საუბარი. ჩაიწერა მ. ქურდიანმა
• კინტანა ბ. - ზოგი ბასკური და ქართული სიტყვის მსგავსების შესახებ. - იკეწ, 1981, ტ. 8, გვ. 216-221, - რეზ. რუს. და ინგ. ენ.
• კინტანა შ. - "ისევ დადგება პიკის საათი"... - გაზ. "თბილისის უნივერსიტეტი", 1981, 14 ოქტ. ინტერვიუ ბასკურ-ქართული ურთიერთობის მკვლევარ, პროფ. შ. კინტანასთან ჩაიწერა ლ. ნადარეიშვილმა
• კინტანა შ. - "საქართველო ჩემი მეორე სამშობლოა"... - გაზ. "ახ. კომინისტი", 1981, 15 ოქტ. ბასკეთის უნტის პროექტორის საუბარი ჩაიწერა ი. თაბაგარმა
• კინწურაშვილი ა. - ალექსანდრე ცაგარელი. - გაზ. "ახ. კომუნისტი", 1966, 24 ნოემბ.
• კინწურაშვილი კ. - ალექსანდრე ცაგარელი. თბ., 1974, 219 გვ. ქართველოლოგის ცხოვრება და მოღვაწეობა
• კინწურაშვილი კ. - ალ. ცაგარელი და ქართველი საზოგადოება. - გაზ. "ლიტ. საქართველო", 1964, 27 ნოემბ.
• კინწურაშვილი კ. - დავით ჩუბინაშვილი და ქართველი საზოგადოებრიობა. - ჟურნ. "მნათობი", 1969, №10, გვ. 169-174
• კინწურაშვილი კ. - დავით ჩუბინაშვილი (ვიხსენებთ წინაპართა გზას). - გაზ. "ახ. კომინისტი", 1966, 20 ოქტ.
• კინწურაშვილი კ. - დავით ჩუბინაშვილი. თბ., 1970, 111 გვ.
• კინწურაშვილი კ. - იოსებ ყიფშიძე. - გაზ. "ახ. კომუნისტი", 1966, 15 დეკ.
• კინწურაშვილი კ. - მარი ბროსე, - გაზ. "ახ. კომუნისტი", 1966, 1 დეკ.
• კინწურაშვილი კ. - მშობლიური ენისა და სიტყვიერების მოჭირნახულე. - გაზ., "ახ. კომუნისტი", 1964, 10 ოქტ. დ. ჩუბინაშვილის დაბადების 150 წლისთავი
• კინწურაშვილი კ. - პროფესორი ალექსანდრე ცაგარელი. დაბადების 120 წლისთავის გამო. - ჟურნ. "ცისკარი", 1965, №3, გვ. 132-139
• კინწურაშვილი კ. - რუსეთში ქართული ენის საუნივერსიტეტო სწავლების ისტორიიდან (დ. ჩუბინაშვილის დაბადების 155 წლისტავის გამო). - ჟურნ. "ცისკარი", 1969, №12, გვ. 84-94
• კინწურაშვილი კ. - სამოცი წეილი ქვეყნის სამსახურში. - გაზ. "სახ. განათლება", 1964, 9 დეკ. პროფ. ა. ცააგარელის დაბადების 120 წლისთავის გამო
• კინწურაშვილი ლ. - ქართული სალიტერატურო ენის ფორმათა დარღვევის ზოგიერთი შემთხვევის შესახებ პრესაში (მასალა ქართული ენის პრაქტიკული კურსის სწავლებისათვის). - საქ. ენის კათედრათა კონფ., თეზისები, თბ., 1980, გვ. 27-28
• კირთაძე პ. - იხ. ელიავა გ., ფარულავა გ., კირთაძე პ. გორდი-კინჩხის ტოპონიმიკის...
• კირთაძე პ. - ილია ჭავჭავაძე - ქართული ენის რეფორმატორი. - გაზ. "სოციალისტური სოფელი" (გეგეჭკორი), 1957, 29 სექტ.
• კირთაძე პ. - მართალი ხარ შენ, შავთვალა გოგონავ... - გაზ. "სოც. სოფელი" (გეგეჭკორი), 1961, 24 დეკ
• კირთაძე პ. - სილაგაძე მ. ნათელი გულისა და გონების მეცნიერი. - გაზ. "შრომის დროშა" (გეგეჭკორი), 1969, 23 გვ.
• კირთაძე პ. - ქართული მეცნიერების პატრიარქი. - გაზ. "შრომის დროშა" (გეგჭკორი), 1982, 11 მაისი აკად. აკ. შანიძის დაბადების 95 წლისთავის
• კირთაძე პ. - ქართული მეცნიერების ჯავარი. - გაზ. "შრომის დროშა" (გეგეჭკორი), 1977, 18 ივნ. ა. შანიძის 90 წლისთავის გამო
• კირვალიძე შ. - ანბანთქების დღესასწაული თელავში. - გაზ. "სოფლის ცხოვრება", 1982, 13 ივნ.
• კირიონი - სალექსიკონო მასალა. - "ძველი საქართველო", ტ. II, ტფ., 1911-1913., განყ. III, გვ. 1-27
• კირიონ არქიმანდრიტი და ყიფშიძე გრ. - სიტყვიერების თეორია თბ., 1898
• კირიონი (ეპისკოპოსი) ე. - კ. უცხო სიტყვების ხმარება ქართულ ენაში. - გაზ. "ივერია", 1904, 11 თებ. გვ. 2-3
• კირცხალია ა. - აჭარის ტოპონიმები. გაზ. "ლენინელი" (ქობულეთი", 1972, 5 თებ.
• კირცხალია ა. - ზოგიერთი სოფლის ტოპონიმები. - გაზ. "კოლმეურნე" (ქედა), რეც. ზ. ჭუმბურიძის წიგნზე. "რა გქვია შენ?" თბ., 1971
• კირცხალია ა. - "რა გქვია შენ?", გაზ. "კომუნიზმის განთიადი" (ჩოხატაური), 1972, 3 თებ. გურიის ტოპონიმების შესახებ
• კირცხალია ა. - საინტერესო ნაშრომი. გაზ. "ლენინის დროშა" (მახარაძე), 1972 17 იანვ. რეც. გურიის ტოპონიმების ასახვა ზ. ჭუმბურიძის წიგნში "რა გქვია შენ?"
• კირცხალია ა. - ქართული ანბანი 23 საუკუნისაა. - "გაზ. "ლენინელი" (ქობულეთი), 1971, 28 ოქტ. გაზ. "ახალი ცხოვრება" (საჩხერე), 1971, 18 ნოემბ. რეც.
• კ. კ. - წამებული ქართული ენა. - გაზ. "სახალხო ფურცელი", 1917, №798
• კ. კ. - ხანმეტი და ჰაემეტი ტექსტები. - "მიმომხილველი", I, 1926, გვ. 261-267
- კლასიკური პოეზიის ანთოლოგია. თბ., 1980, 582 გვ.
- კლდია რას ნიშნავს სიტყვა სუს. ბ. ნ. კნაუს პროფესორის (SIC) რეფერატის გამო. - გაზ. "ივერია", 1902, 1 ოქტ. გვ. 4
- კლდია 2300 თუ 1500 წლის იუბილე - გაზ. "ივერია" 1903, №1 (მესროპის მიერ სომხური ანბანის შემოღება).
- კლდია რას ლაპარაკობს სომხური ჟურნალ-გაზეთობა (პროფ. მარის შესახებ). გაზ. "ივერია", 1904, №50
- კლდია სადღეისოდ (პროფ. მარი და სომხური ენის ძირითადი რაობა სომხური შოვინიზმის სიძველე). - გაზ. "ივერია", 1904, №231
- კლდია ცოტა რამ გრამატიკისა. - გაზ. "ივერია", 1903, №168
- კლდიაშვილი სერგო სავსებით შეიცვალა წერის პრინციპი. - გაზ. "ლიტ. საქართველო", 1936, 20 აპრ. გვ. 4
• კლიმოვი გ. - იკვლევს ქართველურ ენებს. - გაზ. "კომინისტი", 1979, 16 ნოემბ. ინტერვიუ გ. კლიმოვთან
• კლიმოვი გ. - იხ. ბრაუნი ი., კლიმოვი გ. ურარტუს ისტორიული ურთიერთობისათვის...
- კლინიკური სამეანო-გინეკოლოგიური ტერმინოლოგია (ლათინურ-რუსულ-ქართული), თბ. , 1934, 41 გვ.
• კობაიძე მ. - არსებით სახელთა ბრუნება მთიულურ დიალექტში. - ენეთმეცნ. კონფ. თეზისები, თბ., 1983, გვ. 24
• კობაიძე მ. - ბრძანებითი კილო მთიულურ დიალექტში. - კრ. "საენათმეცნიერო ძიებანი", თბ., 1983, გვ. 115-123. - რეზ. რუს. ენ.
• კობაიძე მ. - სა-ე და სა-ო მაწარმოებელთა განაწილებისათვის თანამედროვე ქართულში. - ენათმეცნ. ინ-ტის ასპირ. და ახ. მეცნ. მუშაკთîა სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1984, გვ. 17
• კობაიძე მ. - საქონლის საკუთარი სახელების წარმოება მთიულურ დიალექტში. - VIII რესპ. დიალ. სესია, თეზისები, თბ., 1986, გვ. 25
• კობალაძე მ. - გურულის ფონეტიკური და მორფოლოგიურ სინტაქსური თავისებურებანი (სოფ. ხიდისთავში შეკრებილი მასალის მიხედვით), - თსუ სტუდ. სამეცნ. შრ., კრებული წგ. 8, 1958, გვ. 237-251
• კობალაძე მ. - მიმღეობური კონსტრუქციის ერთი სახე ქართულში. - თსუ შრ., ენათმეცნიერება 9, 1985, ტ. 262, გვ. 103-122 - რეზ. რუს. ენ.
• კობალაძე მ. - მწერლის ენის შესწავლის ორი ასპექტის შესახებ. - კრ. "საენათმეცნიერო ძიაბანი", თბ., 1983, გვ. 98-107. - რეზ. რუს. ენ.
• კობალაძე მ. - სულხან-საბა ორბელიანის "სწავლანის" ენისათვის. - თსუ შრ., В-3, 1972, გვ. 101-108. - რეზ. რუს. ენ.
• კობალაძე მ. - სულხან-საბა ორბელიანის "სწავლანი" და ახალი ქართული ენა. - თსუ XII სამეცნ. სესია, V, თეზისები, 1968 გვ.
• კობალაძე მ. - სულხან-საბა ორბელიანის საერო თხზულებათა ენის ერთი საკითხი. - ჟურნ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში", 1969, №1, გვ. 17-20
• კობალაძე მ. - ფშაურის მორფოლოგიურ-სინტაქსური თავისებურებანი. - თსუ სტუდ. XVI სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1954, გვ. 146-148
• კობახიძე ალ. - აკად. ნ. მარი - გენიალური საბჭოთა მეცნიერი. - აფხ. სამეცნიერო-კვლევითი ინ-ტის შრ., ტ. XXIII, 1949, გვ. 5-16
• კობახიძე ა. - კნინობითის წარმოება რაჭულში. - იკე, XIII, 1962, გვ. 157-161. - რეზ. რუს. ენ.
• კობახიძე ალ. - სიხშირის ლექსიკონების შედგენის პრინციპების შესახებ. - ენეთმეცნ ინ-ტის XXXIII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1977, გვ. 6-7
• კობახიძე ალ. - სიხშირული ლექსიკონის მონაცემთა მნიშვნელობის შესახებ თარგმნითი ლექსიკონის სიტყვისათვის. - ენათმეცნ. ინ-ტის XXXIX სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1983, გვ. 16-17
• კობახიძე ალ. - რუსული მიმღეობის ქართულად გადმოცემის შესახებ. - ჟურნ. "სკოლა და ცხოვრება", №7, 1960, გვ. 61-68
• კობახიძე ალ. - რუსულ-ქართული ლექსიკონი. - გაზ. "კომუნისტი", 1957, 11 ივლ.
• კობახიძე ა. - რუსულ-ქართული სასკოლო ლექსკ=იკონი. - ჟურნ. "კომ. აღზრდ.", №4, 1959, გვ. 87-89
• კობახიძე ლ. - რა კეთდება ენათმეცნიერების ინსტიუტში. - გაზ. "თბილისი", 1958, 8 დეკ.
• კობახიძე ლ. - სინონიმების პირის საკითხისათვის. - ჟურნ. "უცხოური ენები სკოლაში", 1968, №4, გვ. 9-16
• კობახიძე ლ. - უარყოფის გამოხატვის საშუალებები გერმანულსა და ქართულში. - თსუ სტუდ. XXIII სამეცნ. კონფ. თეზისები, თბ., 1961, გვ. 203
• კობერიძე კ. - "შვილნარი" მწერალი და ენა. - გაზ. "ლიტ. საქართველო", 1976, 319 სიტყვის მნისვნელობის შესახებ
• კობიაშვილი ა. - მოხეურის თავისებურებანი (სოფ. ყაზბეგში, გერგეთსა და წნორში შეკრებილი მასალის მიხედვით). - თსუ სტუდ. XX სამეცნ. კონფ., თბ., 1958, თეზისები, გვ. 118-119
• კობიაშვილი ა. - ზმნის წარმოების ზოგიერთი თავისებურება საშუალო ქართულში. - საქ. ქართ. ენის კათედრათა IX კონფ. თეზისები, თბ., 1981, გვ. 24-25
• კობიაშვილი დ. - მარტივჩლიქიან პირუტყვთა ლექსიკა ქართულ დიალექტებში. - VII რესპ. დიალ. სესია თეზისები, თბ., 1986, გვ. 26
• კობიაშვილი ლ. - "არჩილიანის" ფონეტიკურ-მორფოლოგიური თავისებურებანი. მაცნე, 1976, №1, გვ. 80-92
• კობიაშვილი ლ. - განხილვა... 70 წლის შემდეგ. - გაზ. "თბილისი", 1984, 3 დეკ. აკ. შანიძის წიგნის "ქართული კილოები მთაში. ა. პუშკინის სახ. პედ. ინ-ტში განხილვის გამო
• კობიაშვილი ლ. - ზმნისწინათა სტილური ფუნქციისატვის საშუალო ქართულში ახალთან მიმართებით. - საქ. ქართ. ენის კათედრათა X კონფ., თეზისები, თბ., 1984, გვ. 15-16
• კობიაშვილი ლ. - ზმნის ფუძის წარმოების ზოგიერთი თავისებურება არჩილის თხზულებებში. - სმამ, ტ. 80, №2 გვ. 501-503. - რეზ. რუს. ენ.
• კობიაშვილი ლ. - თანხმოვანთა ასიმილაცია ქართულში. - IV რესპ. დიალ. თეზისები, თბ., 1982, გვ. 32
• კობიაშვილი ლ. - ნასახელარი ზმნები საშუალო ქართულში. - პიშკინის სახ. პედ. ინ-ტის პროფ. - მასწ. სესია, 52, თეზისები, თბ., 1982, გვ. 82
• კობიაშვილი ლ. - საგანთა და მოვლენათა სახელდების განსხვავებული პრინციპები და ამ გზით წარმოქმნილი სინონიმური რიგები ქართული ენის კილოებში. - V რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1983, გვ. 22-23
• კობიაშვილი ლ. - ქართული ენის სიწმინდისათვის ბრძოლის ისტორიიდან. - ჟურნ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში", 1969, №2, გვ. 56-61
• კობიაშვილი ლ. - ყევ ზმნური ფუძის ყეც ვარიანტისთვის ქიზიყურში. - VI რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1984, გვ. 32-33
• კობიაშვილი ლ. - შვილის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულ დიალექტებში. - VII რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1965 გვ. 43-44
• კობიძე დ. - ზოგიერთი ტერმინის განმარტებისათვის. - ჟურნ. "კრიტიკა", 1976, №4, გვ. 168-178 ბაიათი, ბეითი და ხანა, თეჯნისი, რობაი
• კობიძე დ. - ვისრამიანის და ვეფხისტყაოსნის შესწავლის ისტორიიდან. - "შოთა რუსთაველის" საიუბილეო კრებული თბ., 1961 გვ. 319-333
• კობიძე დ. - "ბახმაროს" ეტიმოლოგიისათვის. - გაზ. "ახ. კომუნისტი", 1953 12 ნოემბ.
• კობიძე დ. - გიუნაშვილი ჯ. გიორგი ახვლედიანის ცხოვრება და მოღვაწეობა: - თსუ შრ., ტ. 121, 1967, გვ. 11-20
• კობიძე დ. - იუსტინე აბულაძის ცხოვრება და მოღვაწეობა. - თსუ შრ., ტ. 108, 4, 1964, გვ. 11-21
• კობიძე დ. - ნარიყალა ამირბარი... - გაზ. "თბილისი", 1979, 23 იანვ. ჯ. გიუნაშვილის ნაშრომის "ფილოლოგიური შენიშვნების" გამოსვლის გამო
• კობიძე დ. - ტერმინ "აბხაზია" მნიშვნელობა წყაროების მიხედვით (პ. ინგოროყვას ნაშრომის - "გიორგი მერჩულეს" გამო). გაზ. ჟურნ. "მნათობი", 1957, №2, გვ. 126-128
• კობიძე დ. - ფილოლოგიური დაკვირვებანი. - ორიონი თბ., 1967, გვ. 200-213
• კობიძე დ. - ქებაი და დიდებაი შანითრა აკაკისი. - გაზ. "თბილისის უნივერსიტეტი", 1967, 12 მაისი
• კობიძე დ. - საყურადრებო და საჭირო წიგნი. - გაზ., "თბილისის უნივერსიტეტი", 1969, 7 მარტი
• კობიძე დ. - დაშუში. - კრ. "აღმოსავლური ფილოლოგია", II, 1972, გვ. 64-69 დადგენილია სიტყვა ჯაშუშის წარმომავლობა
• კობიძე დ. - შაჰ-ნამეს ქართული ვერსიების ლექსიკის საკითხები. - კრ. "აღმოსავლური ფილოლოგია", IV, 1976 გვ. 259-260
• კობიძე დ. - ჩუმი მოღვაწე გაზ. "თბილისის უნივერსიტეტი", 1965, 10 დეკ. მ. ხუბუას დაბადების 75 წლისთავი
• კოდუა ი. - [ეკონომიკური] ტერმინოლოგიის ზოგიერთი საკითხი. - ჟურნ. "საქ. ეკონომისტი", 1960, №1, გვ. 89-91
• კოკაია-ფანჯიკიძე დ. - "ძარღვიანი ქართული". - ჟურნ. "ცისკარი", 1973, №4, გვ. 131-132 მხატვრული თარგმანის სრულყოფისათვის
• კოკაია ლ. - ძვირფასი სტუმარი. - გაზ. "შრომის დროშა" (გეგეჭკორი"), 1982, 6 აპრ. მოგონება ქართველოლოგ დავით მარშალი ლანგის სტუმრობაზე თბილისში
• კოკელაძე გ. - ცეკვა "ქართულის სახელწოდებისათვის. - ჟურნ. "საბჭ. ხელოვნება", 1970, №1, გვ. 81-86. - რეზ. რუს. ენ.
• კოკილაშვილი ნ. - თიხის ჭურჭლის ლექსიკა. - თელავის პედ. ინ-ტის სტუდ. XIV სამეცნ. კონფ., მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, 1957, გვ. 34
• კოკოჩაშვილი გ. - ლექსიკოლოგიური შენიშვნები. - ჟურნ. "ქიმია-ბიოლოგია სკოლაში", 1973, №4, გვ. 48-51 ცხოველთა სახელები
• კოკოჩაშვილი გ. - მასალა კონქოლოგიური ტერმინოლოგიისათვის. ქართულ-რუსული და რუსულ-ქართული. - ქუთ. პედ. ინ-ტის შრ., XXV, ქუთაისი, 1963, გვ. 303-341
• კოკოჩაშვილი გ. - პატრონიმიკული სახელწოდებები ქართულ ენაში. - ჟურნ. "საქართველოს ბუნება", 1960, №1, გვ. 31
• კოკოჩაშვილი გ. - რას უნდა ნიშნავდეს სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონის სიტყვა "ზუმილი". - ჟურნ. "ქიმია-ბიოლოგია სკოლაში", 1977, №2, გვ. 65-67
• კოკოჩაშვილი გ. - ტერმინოლოგიური ეტიუდები. - ქუთ. პედ. ინ-ტის შრ., ტ. XXIV, ქუთაისი, 1962, გვ. 321-326. - რეზ. რუს. ენ.
• კოკოჩაშვილი გ. - ტიპი და მისგან წარმოებული სიტყვები (ტერმინოლოგიური შენიშვნები). - ქუთ. პედ. ინ-ტის შრ., ტ. XXIII ქუთაისი, 1961, გვ. 429-434. - რეზ. რუს. ენ.
• კოკოჩაშვილი გ. - შემხები და საცეცი. - ჟურნ. "ქიმია და ბიოლოგია სკოლაში" 1975, №1, გვ. 75-77 სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის
• კოკოჩაშვილი გ. - ] ტერმინები. - ჟურნ. "შვიდი მნათობი", 1919, №2, გვ. 268-269 ვ. ბაბეს "რაჭა (გამოკვლევანი)" ქართულ თარგმანში გამოყენებული რამდენომე ტერმინი განმარტება
• კოლია - ბათუმის სავაჟო გიმნაზია - აღმ. "მოწაფის ჩანგი", თბ., 1969, 15 მარტი, გვ. 15-16
• კოლხიდელი ს. - მშობლიური ენა და მშრომელი ხალხი. - გაზ. "ზვირთი", 1916, №54, გვ. 1 წერილში ლაპარაკია ქართული ენის გამოდევნაზე, როგორც ოფიციალური წრეებიდან, ისე ინტელიგენციის ოჯახებიდან
• კომახიძე დ. - არც "სასროლეთი", არც "მასივი!" რას მეტყველებენ ტოპონიმები? - გაზ. "საბჭ. აჭარა", 1978, 4 აგვ.
• კომახიძე კ. - ვწეროთ უფრო კარგად გამართულად. - გაზ. "მგზნებარე კოლხიდელი" (ფოთი), 1953, 22 თებ.
• კონტარია ვ. - დიალექტური ლექსიკის ასახვა რევოლუციამდელ სახელმძღვანეოებში. - საქ. სსრ მეცნ. აკად. დ. გულიას სახ. აფხ. ენის, ლიტ-ისა და ისტ. ინ-ტის მოამბე, 1979, 8, გვ. 3-7. - რეზ. რუს. ენ.
• კონტრიძე ფ. - ლექსიკოგრაფიას შემატა გაზ. "კომუნისტი", 1977, 24 ნოემბ. რეც.
• კონტრიძე ბ. - სიტყვის მრავალმნიშვნელიანობა და მისი ფუნქცია მხატვრულ ლიტერატურაში (ი. ჭავჭავაძის "კაცია-ადამიანის" მიხედვით). - ჟურნ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში", 1966, №1, გვ. 47-51
• კონტრიძე ნ. - ბერძნიზმები ეფრემ მცირესთან. - თსუ სტუდ. XXII სამეცნ. კონფ. თეზისები, თბილისი, 1960, გვ. 87
• კოპალიანი კ. - ნუ დავამახინჯებთ, დავიცვათ ქართული ენის სიწმინდე. - გაზ. "კომ. შრომა" (სოხუმი), 1978, 10 აგვ.
• კოპალიანი მ. - შესანიშნავი მეცნიერი. - გაზ. "კომუნიზმის სხივი" 9ცაგერი), 1967, 3 ივნ. აკად. გ. ახვლედიანის დაბადების 80 წლისთავის გამო
• კოპალიანი შ. - დავიცვათ ქართული ენის სიწმინდე. - გაზ. "წითელი დროშა" (ახალციხე, ბორჯომი, ბოგდანოვკა, ასპინძა, ადიგენი), 1965, 18 ნოემბ.
• კოპალიანი ჯ. - სვანური "დარბაზ"-ის განმარტებისათვის. - საისტორიო კრებული ტ. 6, 1976, გვ. 156-160 - რეზ. რუს. ენ.
• კოპაძე ვ. - ზმნიზედით გამოხატული ადგილის გარემოება ინგლისურში და მისი ქართული შესატყვისები. - თბილისის უცხო ენათა ინ-ტის XX სამეცნ. სესია, თეზისები, 1971 გვ. 74-71
• კოპაძე ვ. - წინდებულიანი და უწინდებულო სახელი, გამოხატული ადგილის გარემოება ინგლისურში და მისი ქართული შესატყვისობები. - თბ. უცხო ენათა პედ. ინ-ტის XIX სამეცნიერო სესია, თეზისები, 1969, გვ. 45-46
• კოპლატაძე თ. - , ჭუმბურიძე ზ. ილია და ქართული ენა. - ჟურნ. "მნათობი", 1975, რიგის წიგნში "ლიტერატურული წერილები" 1975, გვ. 164-215
• კოპლატაძე თ. - პრესისი ენის სრულყოფისათვის. - ჟურნ. "საქ. კომუნისტი", №7 1960
• კოპლატაძე თ. - , ჭუმბურიძე ზ. "...რამეთუ არა უწყიან". - ჟურნ. "კრიტიკა", 1978, №2, გვ. 121-126 თანამედროვე ქართულ თარგმანებში ძველი ქართული ენის გამოყენებისას მართლწერის დაცვისათვის
• კოპლატაძე თ. - , ჭუმბურიძე ზ. რუსულ-ქართული ფრაზეოლოგიურ შესიტყვებათა დადგენისათვის. - ჟურნ. "ცისკარი", 1951, №1, გვ. 123-126
• კოპლატაძე თ. - , ჭუმბურიძე ზ. ქართული ენის ბუნებრიობის დასაცავად მხატვრულ თარგმანში. - ჟურნ. "ცისკარი", №2, 1959, გვ. 117-123
• კოპლატაძე თ. - , ჭუმბურიძე ზ. ძაღლი ყეფს, ქარავანი მიდის. - აღმ. "კრიტიკა", №4, 1978, გვ. 98-108
• კორაშვილი ო. - ჰო, აღასრულა მან თვისი ვალი. - გაზ. "სახ. განათლება", 1986, 17 იანვ. ი. ყიფშიძის მე-100 წლისთავი
• კორდელი - პროფ. ნიკო მარის მოღვაწეობის 25 წლისთავის შესრულების გამო. - "სახალხო გაზეთი", 1913, №937, გვ. 3
• კორდელი - ქართული ენა და ქართველები. - "სახალხო გაზეთი", №983, 1913
• კორკინი დ. - ქართველთა მოდგმა. - გაზ. "მიწა", 1920, №20, გვ. 4 იაფეტური მოდგმის ხალხებთან კავშირი
• კორინთელი კ. - მეცნიერის მოგზაურობა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში. - გაზ. "ახ. კომუნისტი", 1964, 21 ნოემბ. ალ. ცაგარელის დაბადების 120 წლისთავი
• კოსტავა ი. - პერფექტი ინდოევროპულ და ქართველურ ენებში. - მაცნე, 1981, №1, გვ. 109-115. - რეზ. რუს. ენ.
• კოტაშვილი ლ. - აღმოსავლური წარმოშობის ქართულ ხალხურ ზღაპრებში. - მაცნე, 1981, №3, გვ. 81-92
• კოტეტიშვილი ვ. - , ჭინჭარაული ალ. აურზაური არაფრის გამო. - გაზ. "კომუნისტი", 1985, 9 ივნ. გამოხმ. რ. ჯაფარიძის 1985 წ. 15 მარტის "ლიტ. საქართველოში" მოთავსებულ წერილზე "დედაენის" ახალი წახნაგები
• კოტეტიშვილი ვ. - იხ. ჯიქია ს., მეტრეველი ელ., კოტეტიშვილი ვ. დიდი...
• კოტეტიშვილი ვ. - ორი სპარსული გაგებისატვის. - გაზ. "ახ. სტალინელი", 1956 14 ნოემბ.
• კოტეტიშვილი ვ. - ღვაწლმოსილი მეცნიერი, - გაზ. "თბილისი", 1974, 19 დეკ. იუსტ. აბულაძის დაბადების 100 წლისთავის გამო
• კოტეტიშვილი ფ. - ერთი წმინდა კანდელიც ჩაიწვა, - გაზ. "საბჭ. პედაგოგი" 1979, 7 ივნ. ფილოლ. მეცნ. კანდიდატ. ქ. ლორთქიფანიძის გარდაცვალების გამო
• კოტეტიშვილი ფ. - პროფ. დ. ჩუბინაშვილის სახელმძღვანელოები, - ჟურნ. "სკოლა და ცხოვრება", 1964, №11, გვ. 77-80 დ. ჩუბინაშვილის "ქართული ენის გრამატიკისა და ივ. კერესელიძის "ქართული ქრესტომათიის" შედგენა-გამოცემის ისტორიიდან
• კოტეტიშვილი თ. - ფრაზეოლოგიური ერთეულების კლასიფიკაციის პრობლემა. - ჟურნ. "უხოური ენები სკოლაში", 1970, №1, გვ. 33-41
• კოტეტიშვილი თ. - "ფრაზეოლოგიური ერთეულის" ცნების მოცულობა და შინაარსი. - თბილ. უცხო ენათა პედ. ინ-ტის შრ., ტ. 11-12, 1972, გვ. 318-324
• კოტეტიშვილი შ. - ფონემათა განაწილების შედარებითი სურათი ქართულსა და ტაჯიკურში. - მაცნე, 1985, №2, გვ. 142-147. - რეზ. რუს. ენ.
• კოტეტიშვილი შ. - ფონემათა დისტრიბუციული ანალიზის ქართული ენის C1VC2C3 ტიპის სიტყვები. - მაცნე, 1976, №3, გვ. 142-149; თსუ სამეცნ. კონფ. მასალები, ფილოლოგია I, თბ., 1975, გვ. 76-77
• კოტინოვა ნ. - ო. აკაკი წერეთელი ქართული სალიტერატურო ენის შესახებ. - თელავის პედ. ინ-ტის სამეცნ. სესია, თელავი, 1966, 26 მაისი
• კოტინოვა ნ. - ბივერბიალური სინტაქსური კონსტრუქციის საკითხისათვის თანამედროვე ქართულში. - საქ. ქართ. ენის კათედრათა IX კონფ., თეზისები, თბ., 1981, გვ. 28-29
• კოტინოვა ნ. - დიდი მწერალი და მეცნიერი. - გაზ. "ლიტ. საქართველო", 1969, 16 იანვ. იოანე ბაგრატიონის დაბადებიდან 200 წლისთავის გამო
• კოტინოვა ნ. - ენის ისტორიის კვალდაკვალ. - ჟურნ. "მნათობი", 1985, №4, გვ. 169-172 ზ. სარჯველაძე. ქართული სალიტერატურო ენის ისტორიის შესავალი, თბ., 1984 რეც.
• კოტინოვა ნ. - ე ხმოვნიან სახელთა ბრუნებისათვის სვანურში. - თსუ სტუდ. XV სამეცნ. კონფ., მუშაობის გეგმა და მოხს. თეზისები 1953 თსუ სტუდ. სამეცნ. შრ., კრ. VIII 1955, გვ. 313-319
• კოტინოვა ნ. - ენობრივი შენიშვნები სულხან-საბა ორბელიანის "სიტყვის კონაში". - თელ. ინ-ტის XXV წლისთავისადმი მიძღვნილი სესიის მოხს. თეზისები, 1964
• კოტინოვა ნ. - ვითარებითში დასმული მასდარის ფუნქციები ძველ ქართულში. - თელ. სახ. პედ. ინ-ტის შრ., V., თელავი-თბილისი, 1964, გვ. 95-102
• კოტინოვა ნ. - ზოგი რამ "კალმასობის" ავტორზე. - ჟურნ. "მნათობი" 1973, №11, გვ. 174-176
• კოტინოვა ნ. - იოანე ბაგრატიონის გრამატიკისა და კალმასობისეული გრამატიკის ურთიერთმიმართებისათვის. - ჟურნ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში", 1971, №4, გვ. 67-71
• კოტინოვა ნ. - იოანე ბაგრატიონის "ქართლ-კახეთის აღწერა" და მისი მნიშვნელობა ტოპონიმიის შესწავლის ისტორიისათვის. - ტოპონიმიკა, II, თბ., 1950, გვ. 337-344. - რეზ. რუს. ენ.
• კოტინოვა ნ. - იოანე ბაგრატიონის თხზულებათა ენის ლექსიკურ-ფრაზეოლოგიური თავისებურებანი. - თელავის პედ. ინ-ტის სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და მოხს. თეზისები, 1972 28-29 ნოემბ.
• კოტინოვა ნ. - იოანე ბატონიშვილის ენის ზოგი ფონეტიკური თავისებურების შესახებ ("კალმასობის" მიხედვით). - თელავის პედ. ინ-ტის პროფ.-მასწავლ. XIX სამეცნ. სესია, მუშაობის გეგმა და მოხს. თეზისები, 1962, 15-18 დეკ.
• კოტინოვა ნ. - იოანე ბაგრატიონის "კალმასობის" სინტაქსური თავისებურებანი. - თელავის პედ. ინ-ტის XXVI სამეცნ. სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებითი თეზისები, 1969 წ. 16 ოქტ.
• კოტინოვა ნ. - იოანე ბატონიშვილის "კალმასობის" მორფოლოგიური თავისებურებანი. - თელავის პედ. ინ-ტის XXIII სამეცნ. სესია, 1968, 16-17 ივნ.
• კოტინოვა ნ. - იოანე ბაგრატიონის "კალმასობა" და მისი გრამატიკული ნაწილი, - ჟურნ. "ცისკარი", 1970, №8, გვ. 132-135
• კოტინოვა ნ. - ბაგრატიონის თხზულებათა ენის სტილისტური ტავისებურებანი. - ჟურნ. მაცნე, 1972, №2, გვ. 93-104
• კოტინოვა ნ. - კავშირებითი კილოს ფუნქციები ძველ ქართულში. - საქ. სსრ მეცნ. აკადემიის ასპირ. და ახ. მეცნ. მუსაკტა VI კონფ., თეზისები, 1955
• კოტინოვა ნ. - კილოს კატეგორია და სინტაქსის ზოგიერთი საკითხი ქართულში. თბ., 1986, 112 გვ.
• კოტინოვა ნ. - კილოს კატეგორია ქართულ ენაში. - თელავის პედ. ინ-ტის შრ., III, 1959, გვ. 377-422
• კოტინოვა ნ. - მამუკა ბარათაშვილის "ჭაშნიკის ენისა და სტილის საკითხისათვის. - სმამ, 1982, ტ. 106, №2, გვ. 429-432. - რეზ. რუს. და ინგლ. ენ.
• კოტინოვა ნ. - მასდარის ფუნქციები ქართულში (სამი შატბერდული ხელნაწერის მიხედვით). - თელავის სახ. პედ. ინ-ტის XVI სამეცნ. სესია, თეზისები, თელავი, 1959, გვ. 50-52
• კოტინოვა ნ. - მასდარის ფუნქციები "ვეფხისტყაოსანში". - თელავის პედ. ინ-ტის XVII სამეცნ. სესია მოხს. თეზისები, 1960
• კოტინოვა ნ. - მცა ნაწილაკიანი სინტქსური კონსტრუქციის ევოლუციისათვის ქართულში. - მაცნე, 1978, №1, გვ. 105-119
• კოტინოვა ნ. - მცა ნაწილაკიანი ფუნქციები ქართულ ენაში. - საქ. სსრ მეცნ. აკად. ასპირ. და ახ. მეცნიერ-მუშაკთა VII სამეცნ. კონფ. მუშაობის გეგმა და მოხს. თეზისები, 1956
• კოტინოვა ნ. - ნაწევრის გამოყენება "ვეფხისტყაოსანში". - თელავის სახ. პედ. ინ-ტის XX სამეცნ. სესია, თეზისები, 1963
• კოტინოვა ნ. - ორთოგრაფიის სადავო საკიტხების გადაწყვეტის ძირითადი პრინციპები. XIX ს. ქართულ გრამატიკებში. - თსუ სტუდ. XIV სამეცნ. კონფ. თეზისები, 1952
• კოტინოვა ნ. - რთული წინადადების ერთი სახეობისათვის ქართულში. - საქ. სსრ მეცნ. აკადემიის ასპირ. და ახალგ. მეცნიერ-მუსაკთა V სამეცნ. კონფ., მუშაობის გეგმა და მოხს. თეზისები, 1954, გვ. 26-27
• კოტინოვა ნ. - საწყისის ფუნქციები "ვეფხისტყაოსანში". - თელავის სახ. პედ. ინ-ტის XVIII სამეცნ. სესია, თეზისები, თელავი, 1960, გვ. 41-42
• კოტინოვა ნ. - სახელთა ბრუნების შესახებ იოანე ბატონშვილის "კალმასობაში". - თელავის პედ. ინ-ტის XXII სამეცნ. სესია, თეზისები, 1965, 26 მაისი
• კოტინოვა ნ. - ქართული სალიტერატურო ენის ისტორიიდან. XVIII-XIX სს. იოანე ბაგრატიონის თხზულებათა ენის მიხედვით. თბ., 1973, 160 გვ.
• კოტინოვა ნ. - წიგნი ქვემოიმერულ დიალექტზე. - გაზ. "სახ. განათლება", 1986, 6 ივნ. რეც.
• კოტინოვა ნ. - წინადადების ერთი სახეობისათვის თანამედროვე ქართულში. - ჟურნ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში", 1966, №3, გვ. 13-16
• კოტინოვა ნ. - ხოლმეობითის ფორმათა გამოყენება ქართულში (ვისრამიანის მიხედვით). - თელავის სახ. პედ. ინ-ტის სამეცნ. სესია, თელავი, თეზისები, 1961, გვ. 42
• კოშორიძე ე. - გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი. - გაზ. "ივრის განთიადი" (საგარეჯო), 1981, 15 ოქტ. ვ. თოფურიას დაბადების 80 წლისთავი
• კოშორიძე ე. - მელიქიშვილი დ. დიდი მეცნიერი, გულისხმიერი აღმზრდელი. - გაზ. "თბილისი", 1911, 7 იანვ. ვ. თოფურიას დაბადების 70 წლისთავის გამო
• კოშორიძე ე. - დიდი მეცნიერი, პედაგოგი, მოქალაქე. - გაზ. "ივრის განთიადი" (საგარეჯო), 1971, 7 იანვ. ვ. თოფურიას დაბადების 70 წლისთავის გამო
• კოშორიძე ე. - ვასილ ბარნოვის პროზის ენის ევოლუციისათვის. - თსუ IX სამეცნ. სესია, თეზისები, 1965, 4-8 მაისი
• კოშორიძე ე. - ვასილ ბარნოვის ლექსიკის ზოგიერთი თავისებურება. - თსუ XII სამეცნ. სესია, თეზისები, 1968, მაისი
• კოშორიძე ე. - ვასილ ბარნოვის ესა ისტორიული რომანების მიხედვით - თბ., 1966, 169გვ. - რეზ. რუს. ენ.
• კოშორიძე ე. - ვასილ ბარნოვის მუშაობა ავტოგრაფებზე. - თსუ ასპირ. და ახ. მეცნ. მუშაკთა IX სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1961, გვ. 55; ს. ქესს, III, თბ., 1963 გვ. 33-52
• კოშორიძე ე. - ზოგი გრამატიკული საშუალების სტილისტური გამოყენების საკითხისატვის. - თსუ ფილოლ. ფაკ-ის VIII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1964, გვ. 17
• კოშორიძე ე. - კვლავ ერთი სადავო საკითხის გამო. - ჟურნ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში", 1985, №1-2, გვ. 113-121 უბრალო დამატებისა და გარემოებათა გამიჯვნის შესახებ
• კოშორიძე ე. - მსაზღვრელ-საზღვრულთა საშუალებათა წარმოქმნილი მხატვრული სახეებისატვის. - თსუ შრ., 1984, ტ. 245, გვ. 90-104. - რეზ. რუს. ენ.
• კოშორიძე ე. - მსაზღვრელტა ექსპრესიული ფუნქციისათვის (ვასილ ბარნოვის თხზულებათა ენის მიხედვით). - მაცნე, 1980, №1, გვ. 135-148. - რეზ. რუს. ენ.
• კოშორიძე ე. - მელიქიშვილი დ. მოძღვარი. - ჟურნ. "დროშა", 1981 №5, გვ. 21 ვ. თოფურიას დაბადების 80 წლისთავის გამო
• კოშორიძე ე. - სალიტერატურო ენისა და დიალექტების ურთიერთობისათვის. - IV რესპ. სესია, თეზისები, 19 თებ., 1982, გვ. 15
• კოშორიძე ე. - სტუდენტთა სამეცნიერო-ექსპედიცია. - გაზ. "ახ. სტალინელი", 1954, 16 იანვ.
• კოშორიძე ე. - ცდა ვასილ ბარნოვის ენის თავისებურებათა ახსნისა. - თსუ შრ., 105, თბ., 1965, გვ. 33-54
• კოჭლავაშვილი ა. - საყურადღებო წინადადება. - გაზ. "თბილისი", 1961, 29 ნოემბ. გამოხმაურება საქართველოს ისტორიული ადგილების პირვანდელ სახელწოდებათა დადგენის შესახებ გაზ. "თბილისის" 13 ნოემბრის ნოემბერში გამოქვეყნებული ი. ბარათაშვილის სტატიაზე
• კრავეიშვილი მ. - , ნახუცრიშვილი გ. ქართული ენის და წერა-კითხვის თვითმასწავლებელი ინგლისურის მცოდნეთათვის, თბ., 1972
• კრავეიშვილი მ. - დიალოგური მეტყველების განვითარების გზები და საშუალებები. - ჟურნ. "უცხოური ენები სკოლაში", 1973, №2, გვ. 26-30
- კრება ქართული ლექსიკონის შესადგენად. - გაზ. "ივერია", 1904, 11 აგვ. გვ. 2
• კრედო ნ. - ქართული ენა დაწესებულებებში. - გაზ. "კომუნისტი", 1921, №5, გვ. 1
- კრიტიკა და ბიბლიოგრაფია "Khaztwelische spzachwissenchaft. von Hugo schachacd. III (ქართველთა ფილოლოგია). - გაზ. "ივერია", 1897, 18 დეკ., გვ. 3
• კუბლაშვილი პ. - ანთროპონიმების ბრუნებისათვის ქვემოიმერულში. - თსუ ფილოლ. I კონფ., თეზისები, თბ., 1975, გვ.25-26
• კუბლაშვილი კ. - ანთროპონიმების ბრუნებისათვის ქვემოიმერულში. - თსუ, ფილოლოგია I, სამეცნ. კონფ. მასალები, 1975, გვ. 25-26
• კუბლაშვილი კ. - ასიმილაციის ერთი მაგალითი ქვემოიმერულ კილოში. - ქუთ. პედ. ინ-ტის XXL სამეცნ. სესია მუშაობის გეგმა, 1961 გვ. 14
• კუბლაშვილი კ. - ბგერათცვლილების ზოგიერთი საკითხისატვის ქართული ენის დასავლურ კილოებში. - ქუთ. სახ. პედ. ინ-ტის XX სამეცნ. სესია. მუშაობის გეგმა და მოხს. თეზისები, ქუთაისი, 1956, გვ. 60-61
• კუბლაშვილი კ. - ბგერათცვლილების რამდენიმე შემთხვევა ქართული ენის დასავლურ კილოებში, - ქუთ. სახ. პედ. ინ-ტის XXIV სამეცნ. სესია. მუშაობის გეგმა და მოხს. თეზისები, ქუთაისი, 1960, 62-63
• კუბლაშვილი კ. - ბრძანებითი კილოს ზოგიერთი ფორმის შესახებ ძველ ქართულში. - ქუთ. სახ. პედ. ინ-ტის შრ., ტ. XI ქუთაისი, 1952-1953 გვ. 149-158. - რეზ. რუს. ენ.
• კუბლაშვილი კ. - გარდამავალ ზონათა მეტყველების ზოგი საკითხისათვის ქართული ენის დიალექტთა მონაცემების მიხედვით. - VI რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1984, გვ. 12-13
• კუბლაშვილი კ. - გიორგი ლეონიძის ენა. - ქუთ. სახ. პედ. ინ-ტის XXVI სამეცნ. სესია. მუსაობის გეგმა და მოხს. თეზისები, ქუთაისი 1962, გვ. 96
• კუბლაშვილი კ. - გრამატიკული ობიექტის რიცხვის აღნიშვნისათვის ზმნაში ქვემოიმერული კილოკავის მიხედვით. - თსუ შრ., ტ. 174, 1976, გვ. 87-99
• კუბლაშვილი კ. - დიალექტური სიტყვა-წარმოებიდან. - მაცნე, №3, 1977, გვ. 92-95
• კუბლაშვილი კ. - დიფთონგიზაცია აჭარულში. - ქუთ. სახ. პედ. ინ-ტის შრ., ტ. XXIV, ქუთაისი, 1962, გვ. 245-248
• კუბლაშვილი კ. - ენათმეცნიერების პრაქტიკუმი (შესავალი ნაწილი და ფონეტიკა). - ქუთ. პედ. ინ-ტის XXXI სამეცნ. სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი 1961, გვ. 154
• კუბლაშვილი კ. - ენათმეცნიერების პრაქტიკუმი (სემასიოლოგია და ლექსიკოლოგია). - ქუთ. სახ. პედ. ინ-ტის XXXII სამეცნ. სესია. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 1968, გვ. 81
• კუბლაშვილი კ. - ენათმეცნიერების შესავალი პედაგოგიურ ფაკულტეტზე. - საქ. სსრ პედ. ინ-ტების პედ. ფაკულტ-ბის პროფ.-მასწავლ. VII რესპ. სამეცნიერო მეთოდური კონფ. მუსაობის გეგმა და მოხს. თეზისები, თბილისი-ქუთაისი, 1973, გვ. 22
• კუბლაშვილი კ. - ენის წარმოშობის საკითხის სესახებ. - ქუთაისის სახ. პედ. ინ-ტის ასპირ. III სამეცნ. სესია, ქუთაისი, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, 1952, გვ. 19
• კუბლაშვილი კ. - ვნებითის წარმოებასთან დაკავშირებული ზოგი თავისებურების შესახებ ქვემოიმერულში. - თსუ შრ., ტ. 187, თბ., 1977, გვ. 48-57
• კუბლაშვილი კ. - ზმნის მწკრივთა წარმოების ზოგიერთი საკითხისათვის ქვემოიმერულში. - საქ. პედ. ინ-ტების შრ., 1980, ტ. 8, გვ. 97-106. - რეზ. რუს. ენ.
• კუბლაშვილი კ. - ზოგიერთი გრამატიკული მოვლენის შესახებ ქვემოიმერულში. - ქუთ. სახ. პედ. ინ-ტის XXXVI სამეცნ. სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, 1972, გვ. 97
• კუბლაშვილი კ. - თანხმოვანთა ასიმილაციის საკითხი აქცესიურსა და დეცესიურ კომპლექსებში ქართული ენის ბარის კილოების ჩვენებათა მიხედვით. - VII რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1985, გვ. 14-16
• კუბლაშვილი კ. - ისევ შუაიმერულის საკითხისატვის. - სმამ, 85, №3, 1977, გვ. 745-748
• კუბლაშვილი კ. - მახვილი ქვემოიმერულში. - მაცნე, №4, 1979, გვ. 114-122
• კუბლაშვილი კ. - III ობიექტური პირის აღნიშვნისათვის ზმნაში ქართული ენის დასავლურ კილოებში. - VIII რესპ. დიალ. სესია, თეზისები, თბ., 1986, გვ. 27-28
• კუბლაშვილი კ. - მიხეილ ჯავახიშვილის მხატვრულ ნაწარმოებთა ენა. - ქუთ. სახ. პედ. ინ-ტების XXX სამეცნ. სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 1966, გვ. 175-171
• კუბლაშვილი კ. - მიხეილ ჯავახიშვილის ნაწარმოებთა ფრაზეოლოგია. - ქუთ. სახ. პედ. ინ-ტის XXVIII სამეცნ. სესია. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები ქუთაისი, 1964, გვ. 129
• კუბლაშვილი კ. - მსაზღვრელ-საზღვრულის ურთიერთობა ქართული ენის დასავლურ დიალექტებში. - პუშკინის სახ. პედ. ინ-ტის პროფ.-მასწავლებ. საინტიტუთაშორისო სამეცნ. სესია, მასალები, თბ., 1979
• კუბლაშვილი კ. - ნაცვალსახელის ზოგი თავისებურების შესახებ ქვემოიმერულში. - საქ. სსრ პედ. ინ-ტების შრ., IV, 1978, გვ. 93-102
• კუბლაშვილი კ. - პედაგოგიური ინსტიტუტების პროგრამები (ენათმეცნიერების შესავალი). თბ., 1974, გვ. 3-15
• კუბლაშვილი კ. - საბავშვო ლიტერატურის ენის ზოგიერთი საკითხი. - საქ. სსრ პედ. ინ-ტების დაწყებითი განათლების პედაგოგიკისა და მეთოდიკათა ფაკ-ების პროფ.-მასწავლ. II რესპ. სამეცნ.-მეთოდური კონფ. მუშაობის გეგმა და მოხს. თეზისები 1963, გვ. 37
• კუბლაშვილი კ. - სუბიექტების რიცხვის აღნიშვნის ზოგი საკითხისათვის ზმნაში ქვემოიმერული კილოკავის მონაცემთა მიხედვით. - საქ. სსრ პედ. ინ-ტების შრ., 1978, ტ. 5, გვ. 97-104. - რეზ. რუს. ენ.
• კუბლაშვილი კ. - ქართული ენის ქვემოიმერული დიალექტი. თბ., 1985, 208 გვ.
• კუბლაშვილი კ. - ქვემოიმერულის ზოგი თავისებურების შესახებ. - საქ. სსრ. პედ. ინ-ტების შრ., II, 1976, გვ. 137-142
• კუბლაშვილი კ. - შერეული სახის რთული წინადადების ერთი სახეობისათვის. - ქესს, IV, 1974, გვ. 71-74
• კუბლაშვილი კ. - შიო მღვიმელის ენა. - ქუთ. სახ. პედ. ინ-ტის XXVII სამეცნ. სესია, მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 1963, გვ. 65
• კუბლაშვილი კ. - ძირითადი ფონეტიკური პროცესები ქართული ენის დასავლურ კილოებში, - ქუთ. სახ. პედ. ინ-ტების შრ., ტ. XIX, ქუთაისი, 1959, გვ. 217-270
• კუბლაშვილი კ. - ძირითადი სინტაქსური მოვლენები ქვემოიმერულში. - თსუ შრ., ტ. 217, 1981, გვ. 37-114. - რეზ. რუს. ენ.
• კუბლაშვილი კ. - ძირითადი ხმოვანთა ასიმილაციის ერთი შემთხვევა აჭარული კილოსა და ქვემოიმერულის სამტრედიული თქმანი. - ქუთ. პედ. ინ-ტის XXII სამეცნ. სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 1958, გვ. 68-69
• კუბლაშვილი კ. - "თერჯოლა". - გაზ. "წინსვლა" (თერჯოლა)., 1968, 4 იანვ. სახელწოდების წარმოშობის შესახებ
• კუთხაშვილი მ. - ვისწავლოთ სწორი ქართული წერა, ქართული ენის სიწმინდისათვის. - გაზ. "გორდელი ფეიქარი" (გორის ბამბეულის კომბინატი), 1973, 7 დეკ.
- კუთხური სიტყვების შეკრების მოკლე ინსტრუქცია და გეგმა. შემდგ. ი. ქავთარაძე, თბ., 1969, 4 გვ.
- კუთხური სიტყვების ნიმუშები (შევკრიბოთ ჩვენი კუთხის სიტყვები). - გაზ. "კომუნისტი", 1968, 26 იანვ; გაზ., "კომუნისტი" 1969, 16 აგვ.
• კუკულაძე თ. - დეხვას ხეობის ტოპონიმიის ზოგიერთი საკითხი. - აჭარული დიალექტის დარგობრივი ლექსიკა, III, თბ., 1981, გვ. 47-55. - რეზ. რუს. ენ.
• კუკულაძე თ. - მაჭახლის ხეობის ონომასტიკიდან. - VIII რესპ. დიალ. სესია, თეზისები, თბ., 1986, გვ. 28-29
• კუკულაძე თ. - სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ტოპონიმიის ზოგი საკითხი წერილობით წყაროებსა და სამეცნიერო ლიტერატურაში. - აჭარული დიალექტის დარგობრივი ლექსიკა, IV, თბ., 1983, გვ. 45-58. - რეზ. რუს. ენ.
• კუკულაძე თ. - ადამიანის სახელის კნინობითი ფორმები ქართულში, - ჟურნ. "სკოლა და ცხოვრება", 1981, №8, გვ. 49-53
• კუპრავა ვ. - რუსთველი თუ რუსთაველი. - გაზ. "ლიტ. საქართველო", 1983, 9 დეკ. გვ. 14
• კუპრაძე ვ. - ქართული ენის ახალი სახელმძღვანელოები. - გაზ. "კომუნისტი", 1944, 22 სექტ. საქ. სსრ განათლების სახალხო კომისრის წერილი
• კურდღელაშვილი გ. - სამაგალითო პედაღოღიური გამოსარჩლება. ი. გოგებაშვილის "დედაენაზედ" (ბაასის შესახებ). - გაზ. "დროება" 1877, I, 28, №11, გვ. 3-4; I, 30, №12, გვ. 3-4; II, 2, №13, გვ. 3-4; II, 4, №14, გვ. 3-4; II, 9, №15, გვ. 3-8; II, 11, №16, გვ. 4; II, 13, №17, გვ. 2-4
• კურდღელაშვილი ნ. - ქართული სტილი. - გაზ. "კომუნისტი", 1936, ... წინადადების წესით
• კურტანიძე გ. - დავიცვათ ქართული ენის სიწმინდე. - გაზ. "სოც. რუსთავი", 1972, 24 ოქტ.
• კურტანიძე გ. - რედაქცია ძველ ქართულში ადიშის ოთხთავის მიხედვით. - გორის პედ. ინ-ტის სამეცნ. კონფ. გორი, 1951, თეზისები, გვ. 31-32
• კუსრაშვილი რ. - დავით გურამიშვილის ლექსიკა. - სადის. ნაშრ. ფილოლ. მეცნ. კანდიდ. სამეცნ. ხარისხის მოსაპოვ. თბ., 1955, 478 გვ.
• კუსრაშვილი რ. - ქართული ენის სიწმინდისათვის მებრძოლი. - ჟურნ. "ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში", 1970, №4, გვ. 37-44
• კუსრაშვილი რ. - ჩვენებითი ნაცვალსახელები და მათი ფუნქციები ოთხთავში. - კრ. "სახელის ბრუნების ისტორიისათვის ქართვ. ენებში", I, 1956, გვ. 139
• კუტალაძე ვ. - , კახიანი ნ. სტუმრად ქართული მეცნიერების რაინდთან. - გაზ. "წინსვლა" (სამტრედია), 1982, 6 მარტი აკ. შანიძესთან თბილისში
• კუტუბიძე მირ. - ფრინველების ნომენკლატურული ტერმინოლოგია. რუსულ-ქართული, ქართულ-რუსულ-ლათინური და ლატინურ-ქართული (მასალები), თბ. 1973, 23 გვ.
- კუჩხა ბედნიერის მეცნიერული გამოკვლევები. - "ლიტ. გაზეთი", 1934, №19, ოქტომბერი
• კუჭუხიძე ს. - პროპაგანდისტის მეტყველების მაღალი კულტურისათვის. - გაზ. "საბჭ. პედაგოგი", 1979, 18 ოქტ. რეც.
• კუჭუხიძე შ. - იხ. მაისურაძე ი., კუჭუხიძე შ.
• კ-შვილი - ქართული ენა. სიტყვების აგებულება. - გაზ. "ივერია", 1902, №182
• კ-შვილი - ქართული ენა (ლინგვისტ). - გაზ. "ივერია", 1902, №211
• კუჭაიძე პ. - იხ. გუგუშვილი პ., კუჭაიძე პ.
• კუხალაშვილი მ. - -ცა, -ც ნაწილაკი ქართულში. - VI რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1984, გვ. 14
• კუხიანიძე დ. - ზოგიერთი სტილური შეცდომა წინადადებაში სიტყვათგანლაგებისას სამეცნიერო-პოპულარული სამედიციო ლიტერატურის ენაში. - საქ. ენის კათედრათა კონფ., თეზისები, თბ., 1980, გვ. 29-30
• კ-ძე დ. - ქართული ლექსიკონი. - გაზ. "საქართველო", 1915, 9 ივნ., №14, გვ. 1-2 გამოთქმულია მოსაზრებები და წინადადებები ქართული ლექსიკონის შედგენის თაობაზე