ლალი ეზუგბაია

 

 

 

 

 

დაბადების წელი და ადგილი: 03. 10. 1965, ქ. გალი
მისამართი: ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ქ. 211/4ბ ბ. 14
ტ. 32 98 72. მობ. 8 95 33 35 30 . ელ-ფოსტა lezugbaia@yahoo.com

განათლება: 1982წ. - დაამთავრა ქ. გალის №2 საშუალო სკოლა ოქროს მედალზე.
1988წ. - წარჩინებით დაამთავრა თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ქართველური ენების სპეციალობით
სამეცნიერო ხარისხი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

შრომითი გამოცდილება:

2006 წლის 03 ივნისიდან - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი.
2000 წლიდან - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, შეთავსებით ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის ქართული ენის მასწავლებელი.
1999 წლიდან - არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი
1995 წლიდან - არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის უფროსი ლაბორანტი
1988-1993 წლები - ქ. გალის 1-ლი საშუალო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.

პუბლიკაციები

1. გრამატიკული რიცხვის მორფოლოგიური ანალიზი მეგრულში. - ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 54-ე სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბ., 1995, გვ. 15.
2. მრავლობითი რიცხვის სინტაქსური ძალისათვის მეგრულში, - XV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბ., 1995, გვ. 13.
3. სამურზაყანული კილოს ერთი თავისებურებისათვის, - ქუთაისური საუბრები - III, სიმპოზიუმის მასალები, ქუთაისი, 1996, გვ. 37.
4. გრამატიკული რიცხვი მეგრულში და მისი მორფოლოგიური ანალიზი. - ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VI, თბ., 1996, გვ. 67-78.
5. მიცემით ბრუნვაში დასმული სახელის რიცხვის გამოხატვის პრინციპები ზანურში. - ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VII, თბ., 1998, გვ. 142-150.
6. მიცემით ბრუნვაში დასმული სახელის რიცხვის გამოხატვის პრინციპები ზანურში. - ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 57-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 1998, გვ.32.
7. ჩვენებითი და მიმართებით ნაცვალსახელთა მრავლობითის ფორმებისთვის ზანურის ათინურ კილოკავში. - საენათმეცნიერო ძიებანი, VIII, თბ., 1999, გვ. 110-121.
8. გრამატიკული რიცხვის გამოხატვის სისტემა ზანურში, - ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი
სადისერტაციო ნაშრომი, თბ., 1999.
9. რეცენზია ნარგიზ ახვლედიანის სადისერტაციო ნაშრომზე “ზანიზმები აჭარის ტოპონიმიაში”, თბ., 2001წ.
10. კოორდინაციის სისტემა ზანურში, - ბათუმის შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და მემედ აბაშიძის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითიცენტრის კრებული - II, ბათ., 2002, გვ. 239.
11. მუნეფე, მუთეფე ფორმებისათვის ზანურში. - არნ. ჩიქობავას საკითხავები, X, მასალები, თბ., 1999, გვ. 20-22.
12. ატრიბუტულ სახელთა მრავლობითის ფორმებისათვის ზანურში. - საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის “ქუთაისური საუბრები - VI” მასალები, თბ.,1999, გვ. 79.
13. საობიექტო ქცევის სემანტიკა რელატიურ-სტატიკურ ზმნათა მიხედვით ზანურში. - XX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 2000, გვ. 59.
14. კოორდინაციის სისტემა ზანურში. - XXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 2001, გვ. 51.
15. მესამე სუბიექტური პირის ნიშნები ზანურში. - არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XIII, მასალები, თბ., 2002, გვ. 41.
16. S3-ის სუფიქსთა ალომორფები ზუგდიდურ-სამურზაყანულ კილოკავში, ქართველოლოგიური კრებული, II, 2003, გვ. 56.
17. მწკრივში ფორმათა რაოდენობისათვის მეგრულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VIII, 2003, გვ.
18. -ქ სუფიქსის ფუნქციისათვის მეგრულ ზმნაში, რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, XXIII, 2003, გვ. 31.
19. ლ. ეზუგბაია, თ. ვაშაკიძე, მ. მანჯგალაძე, კ. კაკიტაძე, შერწყმულთანდებულიან სახელთა ფუნქციური განაწილების პრინციპები ქართულსა და მის დიალექტებში(უბრალო დამატებისა და გარემოების გამიჯვნისათვის რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, XXIII, 2003, გვ. 33).
20. სახელთა მრავლობითი რიცხვის-ლეფე ალომორფის შესახებ ლაზურში, - XXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 2004, გვ. 36.
21. ლ. ეზუგბაია... (ავტორთა ჯგუფი), ცალკე მდგომ თანდებულიან ფორმათა სინტაქსური კვალიფიკაციისათვის, - XXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური
სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 2004, გვ. 38.
22. პირველი სუბიექტური პირის ალომორფები ლაზურში, - არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XV, 2004, გვ. 32.
23. ლ. ეზუგბაია... (ავტორთა ჯგუფი), მრავლობითი რიცხვის ნულოვანი ალომორფები, - ბუნებრივ ენათა დამუშავება, ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, I კონფერენციის მასალები, თბ., 2003წ., გვ. 34.
24. ლ. ეზუგბაია... (ავტორთა ჯგუფი), ერთი და იგივე აქტანტი ორპირიან აქტივში, - ბუნებრივ ენათა დამუშავება, ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, II კონფერენციის მასალები, თბ., 2004წ., გვ. 25.
25. ლ. ეზუგბაია... (ავტორთა ჯგუფი), ტრანსლაციური ბანკისა და დისტრიბუციული აპარატისათვის, - ბუნებრივ ენათა დამუშავება, ქართული ენა და კომპიუტერულიტექნოლოგიები, III კონფერენციის მასალები, თბ., 2005წ., გვ. 29.
26. ობიექტურ პირთა ნიშნები ლაზრუში, - არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XVI, თბ., 2005, გვ. 41.

სამეცნიერო გრანტები:

1. “ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში", ფოლკსვაგენ-შტიფტუნგის (Volkswagen-Stiftung) ფონდი (განხორციელდება 2006-2008 წლებში);
2. “ქართული ენის მართლწერის შესამოწმებელი კომუპიუტერული პროგრამა", ფონდი “ღია საზოგადოება-საქართველო", 06.03.2006წ. - 06.03. 2007წ.
3. ქართული ენის ელექტრონული გრამატიკა, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 01.12.2006 - 01.05.2008წ.
4. ქართული ენის შერწყმული და თანწყობილი წინადადების კომპიუტერული მოდელები, - საქ. მეცნ. აკადემიის გრანტი, 2004-2005წწ.
5. მარტივი წინადადების ტრანსფორმაციული მოდელი - საქ. მეცნ. აკადემიის გრანტი, 2002-2003წწ.
6. ქართული ზმნის აქტანტთა სინტაქსური მიმართებებისა და ვალენტობის კომპიუტერული სისტემა, - საქ. მეცნ. აკადემიის გრანტი, 2000-2001წწ.
7. ქართული დიალექტური ტექსტების კორპუსი დიალექტური ფრაზეოლოგიითურთ, საქ. მეცნ. აკადემიის გრანტი, 1997-1999წწ.