ვარლამ თოფურია

(1901 - 1966)

 

ვარლამ თოფურია დაიბადა 1901 წლის 8 იანვარს აბაშის რაიონის სოფ. ონტოფოში. 1918 წელს დაამთავრა ქუთაისის ქართული გიმნაზია.
ვარლამ თოფურიამ მეცნიერული და პედაგოგიური მუშაობა დაიწყო 1923 წელს. იგი ჯერ თბილისის ცენტრალურ პედაგოგიურ ინსტიტუტში კითხულობდა ენათმეცნიერების შესავლის კურსს, შემდეგ,
1926 წლიდან, მოღვაწეობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და კითხულობდა ენათმეცნიერების შესავალს, თანამედროვე ქართული
ენის მორფოლოგიას, სინტაქსსა და დიალექტოლოგიას, ქართული ენის
სწავლების მეთოდიკას და სპეციალურ კურსებს სტილისტიკასა და ქართული ენის ისტორიაში, ასწავლიდა სვანურსა და ლაკურ ენებს.
ვარლამ თოფურია 1930 წლიდან იყო დოცენტი, 1935 წლის 5 ივლისს დაიცვა დისერტაცია და მიენიჭა ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი. 1945 წლიდან უნივერსიტეტში ჩამოყალიბდა ახალი ქართული ენის კათედრა. ვარლამ თოფურია ამ კათედრის გამგე იყო სიცოცხლის უკანასკნელ დღემდე.
1935”1936 წლებში ხელმძღვანელობს თბილისის სამასწავლებლო
ინსტიტუტის ქართული ენის კათედრას. 1950”1952 წლებში იყო გორის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ქართული ენის კათედრის გამგე.
1933”1936 წლებში ვ. თოფურია იყო შოთა რუსთაველის სახელობის
ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების სამეცნიერო ” კვლევითი ინსტიტუტის (ელხის) თანამშრომელი, 1933”1934 წლებში ეკავა ამავე ინსტიტუტის სწავლული მდივნის თანამდებობა. 1936”1941 წლებში ხელმძღვანელობდა სსრ კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალის ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილებას, ხოლო 1941”1943 წლებში იყო ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე. 1943 წლიდან 1949 წლამდე სათავეში ედგა საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ენის (შემდეგში ენათმეცნიერების) ინსტიტუტს, ხოლო 1941 წლიდან 1960 წლამდე ” ამავე ინსტიტუტის ქართველურ ენათა განყოფილებას.
1944 წლის თებერვალში ვარლამ თოფურია არჩეულ იქნა საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად, 1946 წელს მიენიჭა მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწის საპატიო წოდება.
ვარლამ თოფურიას პირველი გამოკვლევა ” სინტაქსური ანალოგიის ერთი შემთხვევა ქართულში დიალექტების მიხედვით ” გამოქვეყნდა 1923 წელს. უკანასკნელ ხანებამდე გამოქვეყნებულ შრომათა რაოდენობა 150”ს აღემატება.
ქართული და ქართველური ენების ფონეტიკის საკვანძო საკითხებს მიეძღვნა ვარლამ თოფურიას ”ფონეტიკური დაკვირვებანი ქართველურ ენებში”. გამოკვლევა გამოქვეყნდა ხუთ ნაწილად.
ვრცელი გამოკვლევა უძღვნა ვარლამ თოფურიამ რედუქციის საკითხებს (რედუქციისათვის ქართველურ ენებში, 1946).ავტორი წარმოგვიდგენს ამ საინტერესო საკითხის ისტორიას და არკვევს რედუქციის წარმომშობ მიზეზებს ქართულში, მეგრულ - ჭანურსა და სვანურში.
ვ. თოფურიას ნაშრომი ქართველურ ენათა შედარებითი ფონეტიკის ზოგიერთი საკითხი ეხება ბგერათშესატყვისობათა გადახვევებს და მათს წარმომშობ მიზეზებს.
ვარლამ თოფურიამ გამოკვლევათა სერია უძღვნა ქართველურ ენათა სიტყვაწარმოების საკითხებს. სახელთა ბრუნებასა და ბრუნვათა ფუნქციებს ეხება გამოკვლევები: „წრფელობითი ბრუნვისათვის ძველ ქართულში“ (1965), „ვითარებითი ბრუნვის დაბოლოებისათვის ქართულში“(1942), „ნათესაობითი და მოქმედებითი ბრუნვების დაბოლოებანი“ (1929), „წოდებითი ბრუნვისათვის“ (1935).
გამოკვლევა „ გრამატიკულ მოვლენათა ერთგვაროვანი პროცესი ქართველურ ენებში“ (1954) ეხება სახელის ფუძისა და ბრუნვის ნიშანთა ურთიერთობას, მსაზღვრელისა და საზღვრულის სინტაქსურ დამოკიდებულებას.
ნაშრომში „ზმნის უძველესი სუფიქსაციისათვის ქართულში“ (1942)
წარმოდგენილია ზმნის სუფიქსთა სისტემა.
ვ. თოფურიამ საგანგებოდ შეისწავლა ე.წ. უნიშნო ვნებითი („მესამე ტიპის ვნებითის წარმოება ქართულში“, 1942) და გამოყო მისი გაქვავებული ნიშნები.
გამოკვლევაში „დ თავსართიანი ზმნები ქართულში” (1942) ვ. თოფურიამ დეგ და თქუა (დ - ქუა) ზმნებში მეგრულ - სვანურთან შეპირისპირებით გამოყო გრამატიკული კლას - კატეგორიის ნიშანი დ,
რომელიც ფუძეს შეჰხორცებია.
ვ. თოფურიამ 1965 წელს გამოაქვეყნა „ქართული ენა და მართლწერის ზოგიერთი საკითხი“, ერთი წლით ადრე კი - ”ქართული ენის სიწმინდის დაცვისათვის“. მათში განხილულია ქართული სალიტერატურო ენის განვითარების საფეხურები, გავრცელებულობა, შედგენილობა და ძირითადი თავისებურებანი.
ვარლამ თოფურიას მრავალი შრომა აქვს მიძღვნილი ქართული დიალექტოლოგიის საკითხებისადმი. ცენტრალური ადგილი უჭირავს „ქართულ დიალექტოლოგიას“, რომელიც 1961 წელს გამოქვეყნდა (ივ. გიგინეიშვილი, ვ. თოფურია, ივ. ქავთარაძე, ქართული დიალექტოლოგია, 1961). ტომში წარმოდგენილია ქართული ენის დიალექტების მოკლე მიმოხილვა, ტექსტები და ლექსიკონი.
რაჭისა და ქართლის მოსახლეობის მეტყველებაზე ხანგრძლივი დაკვირვების შედეგები გამოაქვეყნა თოფურიამ გამოკვლევებში „ზმნის
ზოგიერთი თავისებურებანი გომარულში“ (1924წ.), ამ შრომას მოჰყვა საინტერესო გამოკვლევა ქართლურის შესახებ („ქართლური“ 1925), რომელსაც ქართული ენის დიალექტთა შესწავლაში ერთ”ერთი საპატიო
ადგილი უკავია.
1960 წლის 20 ოქტომბერს ქართველურ ენათა დიალექტოლოგიის საკითხების შესახებ საკოორდინაციო თათბირზე ვ. თოფურია გამოვიდა შემაჯამებელი მოხსენებით „ქართველურ ენათა დიალექტების შესწავლის მდგომარეობა და ამოცანები“.
ვარლამ თოფურია იყო ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის ერთ - ერთი წევრი, მისი რედაქტორობით გამოქვეყნდა ლექსიკონის მესამე ტომი. იგი შედიოდა აგრეთვე ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მიერ გამოცემული რუსულ - ქართული სამტომეული ლექსიკონის სარედაქციო კოლეგიაში (1956 - 1959)
ვარლამ თოფურიამ ივანე გიგინეიშვილთან ერთად შექმნა „ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი“ (1941, 1946, 1949, 1968 წწ.);
ს. ყაუხჩიშვილთან ერთად შეადგინა რუსულ - ქართული ლექსიკონი (1938, 1940, 1958 წწ.), ხოლო გ. ახვლედიანთან ერთად - „ქართულ - რუსული ლექსიკონი“(1942 და 1950 წწ.), რომლებიც განკუთვნილია ქართული საშუალო სკოლებისათვის. ვ. თოფურია არის ბევრი საყურადღებო გამოკვლევის ავტორი ზანური (მეგრულ - ჭანური) და განსაკუთრებით სვანური ენებისა და დიალექტების შესწავლაში.
აღსანიშნავია ვ.თოფურიას „ზოგიერთი ბრუნვის გენეზისისათვის მეგრულ - ჭანურში“ (1937). სვანური უმლაუტის პრობლემას მიუძღვნა ვ.
თოფურიამ სპეციალური გამოკვლევა „კვლავ უმლაუტისათვის სვანურში“ (1928).
1931 წელს გამოქვეყნდა „სვანური ენა. I. ზმნა“. ეს წიგნი ვრცელი მონოგრაფიული გამოკვლევაა სვანური ზმნის თითქმის ყველა საკითხის
შესახებ, რომელთაც ავტორი ეხება არა მარტო სვანური ენის ერთი რომელიმე დიალექტის მასალათა მიხედვით, არამედ ამ ენის ყველა დიალექტისა და სხვა ქართველური ენების მონაცემთა გამოყენებით.
მონოგრაფიაში გრამატიკული სტრუქტურის აღწერა მოცემულია მოვლენათა შეპირისპირების გზით. ყოველი გამოყოფილი ფორმანტი განიხილება ორი - სტრუქტურისა და ფუნქციის თვალსაზრისით. განიხილება როგორც სიქრონიულ, ისე დიაქრონიულ ასპექტში. ამ გზით მოხერხდა იმის დადგენა, რომ სვანური ზმნის სტრუქტურა ძირითადად
ქართველურია, რომ სვანურ ზმნას ყველა ის კატეგორია აქვს, რომელიც სხვა ქართველური ენების ზმნას ახასიათებს.
1931 წელს დაიბეჭდა „სვანური ენა. I. ზმნა“, რომელშიც დასმულია
და გადაჭრილი სვანური ფონეტიკისა და განსაკუთრებით მორფოლოგიის მრავალი საკვანძო საკითხი.
1941 წელს ვ. თოფურიამ გამოაქვეყნა ნაშრომი: „რ და ნ თანხმოვანთა მონაცვლეობისათვის სვანურ ზმნებში“.
ვ.თოფურიას ერთ - ერთი ბოლოდროინდელი შემაჯამებელი ხასიათის ნაშრომია „სვანური ენა“, რომელიც დაიბეჭდა კრებულში „საბჭოთა კავშირის ხალხთა ენები“ (ტ.4). მოსკოვი, 1967.
ვ. თოფურიამ საფუძვლიანად შეისწავლა და მრავალი ნაშრომი უძღვნა ლაკურ ენას. ამ შრომათაგან აღსანიშნავია „ბრუნების სისტემისათვის ლაკურ ენაში“ (1940); „გრამატიკული კლასები და მათი ექსპონენტები ლაკურ ენაში“ (1942).
ვ. თოფურიას ეკუთვნის შესანიშნავი სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის („ქართული ენა“, განაკვეთი 1,2, 3,4, „ ქართული წერის დედანი“, „ქართული ენა და მართლწერის ზოგიერთი საკითხი“ და სხვ.)
ვ. თოფურიამ დატოვა მდიდარი და მრავალფეროვანი მეცნიერული მემკვიდრეობა.

ბიბლიოგრაფია

ვარლამ თოფურიას შრომები

1922
1. იშვიათი სტუმარი. (ფერეიდანისა და ფერეიდნელი ქართველების შესახებ). _ პროლეტარული ბრძოლა, 1922, 20 დეკემბერი, გვ. 2-3
2. ნიმუში ფერეიდანის ქართული ენისა. _ ლომისი, 1922, 17 დეკ., გვ. 3-4. 1923
3.სინტაქსური ანალოგიის ერთი შემთხვევა ქართულში დიალექტების მიხედვით. _ ჩვენი მეცნიერება, 1923, №1, გვ.113-121. 1923-1924
4. ორმაგი უარყოფა ქართულში. _ ქართული საენათმეცნიერო საზოგადოების წელიწდეული, I-II, 1923-1924, გვ. 74-116

1924
5. გეოგრაფიულ სახელთა _ თა სუფიქსისათვის ქართულში. _ ჩვენი მეცნიერება, 1924, №11-12, გვ. 7-10.
6. ზმნის ზოგიერთი თავისებურებანი გომარულში. (მასალები დიალექტოლოგიისათვის). ჩვენი მეცნიერება, 1924, №2, გვ. 89-96.
7. შიდა ქართლში დაცულ ზოგიერთ სიძველეთა წარწერები, _ საისტორიო მოამბე, წგ. 2, 1924, გვ. 129-135. 1925
8. ქართლური. _ არილი. ტფილისის უნივერსიტეტის რექტორის პროფ. ივანე ჯავახიშვილისადმი მიძღვნილი მისი სამეცნიერო მოღვაწეობის 25 წლისთავზე (1900-1925) მიძღვნილი კრებული. ტფ., 1925, გვ.127_152
9. წერილები რედაქციის მიმართ. (პასუხი ს. კაკაბაძის ,,საისტორიო მოამბე’’-ს მე-2 ტომში გამოქვეყნებული წერილის გამო: ,,შიდა ქართლში დაცული ზოგიერთ სიძველეთა წარწერები’’) _ კომუნისტი, 1925, აპრ., გვ.4.

1926
10. ოცობითი თვლის სისტემისათვის ქართველურ ენებში. _ ტფილ. უნ-ტის მოამბე, ტ. 6, 1926, გვ. 292-296.
11. ფონეტიკური დაკვირვებანი ქართველურ ენებში. 1. ბგერით მოვლენათა თანამიმდევრობა. _ მიმომხილველი, 1, 1926, გვ. 198-219. 1927
12. კავკასიურ ენათა ბგერების კლასიფიკაციის პრინციპები. (ნ. იაკოვლევის მოხსენების გამო). _ კომუნისტი, 1927, 20 ნოემბერი., გვ.5
13. სახელთა დაბოლოების ისტორიისათვის სვანურში. _ ტფილ. უნ_ტის მოამბე, ტ. 7, 1927, გვ. 285-315.
14. ფონეტიკური დაკვირვებანი ქართველურ ენებში, III, ხ და ხ სიბილანტ-აფრიკატებთან მეზობლობაში. _ საქართველოს არქივი, 2. 1927, გვ. 174_186. 1928
15. კვლავ უმლაუტისათვის სვანურში. _ ტფილ. უნ-ტის მოამბე, ტ. 8, 1928, გვ. 337-346.
16. ,,კითხვების’’ მეთოდით გრამატიკის სწავლებისათვის. _ ახალ სკოლისაკენ, 1928, № 1-2, გვ. 97-111.
17. ქართული ენისათვის _ განათლების მუშაკი, 1928, № 1-2, გვ. 3-4, გვ.47-49.
18. ქართული ენის სახელმძღვანელოთა განხილვა. 1. ი. ნიკოლაიშვილის ქართული ენის გრამატიკა. – ახალ სკოლისაკენ, 1928, №3, გვ. 54-61.

1929
19. მეტყველების ნაწილებისათვის ქართულში. წერილი 1. _ ახალ სკოლისაკენ, 1929, №11-12, გვ. 92-100.
20. ნათესაობითი და მოქმედებითი ბრუნვების დაბოლოებანი. _ ახალ სკოლისაკენ, 1929, №7-8, გვ. 468-473 1930
21. მეტყველების ნაწილებისათვის ქართულში. წერილი II. _ კულტურული აღმშენებლობა, 1930, №7-8, გვ. 742-751
22. ფონეტიკური დაკვირვებანი ქართველურ ენებში. II. ბგერით მოვლენათა თანამიმდევრობა. _ ტფილ. უნ-ტის მოამბე, ტ. 10, 1930, გვ. 292-304.

1931
23. სვანური ენა. 1. ზმნა. თფ., საქ. სახელმწ. პედ. ინ-ტის გამოც., 1931.XII, 260 გვ: 2 ჩართ. ფ. ტაბ. 1932
24. ბესიკი. თხზულებათა სრული კრებული. გამოც. მე-3. ტექსტი, გამოკვლევა, შენიშვნები, ლექსიკონი. ა. ბარამიძისა და ვ. თოფურიას რედ-ით. ტფ. ფედერაცია, 1952. 076, გვ.235. (ქართული კლასიკური მწერლობა)
25. ქართული ენა. განაკვეთი 1. ტფ., 1932. 28 გვ. (ლითოგრაფიული გამოცემა)
26. ქართული ენა. განაკვეთი 2. ტფ., 1932. 47 გვ.

1932-1933
27. ქართული ენა. (სახელმძღვანელო საქართველოს კომუნისტური უნივერსიტეტის დაუსწრებელი სექტორის სტუდენტთათვის). განაკვეთი 3. ტფ., 1932-1933. 23გვ. 1933
28. ქართული ენა. განაკვეთი 3-4. კომპოზიტები. სახელთა თავისებური ბრუნება. მსაზღვრულ-სასაზღვრის ბრუნება. ტფ., 1933. 80 გვ.
29. ქართული ენა. განაკვეთი X. ტფ., 1933. გვ. 56-62. შინაარსი: აფიქსთა ფუნქციისათვის, გვ. 56-62.

1935
30. რა თანამიმდევრობით უნდა ვასწავლოთ სახელთა ბრუნება სკოლაში. – კომუნისტური აღზრდისათვის, 1935, №3, გვ 34-40
31. წოდებითი ბრუნვისათვის. _ კომუნისტური აღზრდისათვის, 1935, №1, გვ. 18- 28.

1936
32. –მე, -ვე, -ღა, _ღაც(ა) ნაწილაკიან სახელთა ბრუნება. _ სალიტერატურო ქართულის ნორმები, I, 1936, გვ. 14-18
33. ნანათესაობითარი მსაზღვრელის შეთანხმება საზღვრულთან (წიგნს ამხანაგისას თუ წიგნს ამხანაგისა?). _ სალიტერატურო ქართულის ნორმები, 1, 1936, გვ. 22-24.
34. ფუძედრეკად ზმნათა სუფიქსაციისათვის. _ ტფილ. უნ-ტის შრომები, ტ. 3, 1936, გვ. 22-24.

1937
35. –ენჯ სუფიქსი მეგრულში. _ ენიმკის მოამბე, ტ. 1, 1937, გვ. 141-144. 36. ზოგიერთი ბრუნვის გენეზისისათვის მეგრულ-ჭანურში. – ენიმკის მოამბე, ტ. 1, 1937, გვ. 179-183.
37. ფონეტიკური დაკვირვებანი ქართველურ ენებში. IV. ბუნებრივი კომპლექსებისათვის. – ენიმკის მოამბე, ტ. 1, 1937, გვ.119-122.

1938
38. რუსულ-ქართული ლექსიკონი. არასრული საშუალო და საშუალო სკოლისათვის. (შეადგინა ვ. თოფურიამ და ს. ყაუხჩიშვილმა). ვ. თოფურიას რედ-ით. (დაახლოებით 12 000 სიტყვა). თბ., სახელგამი, 1938. XII, 372 გვ. სასკოლო ლექსიკონთა სერია. 1). (ენის, ისტორიისა და მატ. კულტურის ინ-ტი აკად. ნ. მარის სახ.)
39. საქართველოს სსრ მეცნიერებისა და ტექნიკის ყველა მუშაკს. (წითელი არმიისა და სამხედრო-საზღვაო ფლოტის 20 წლისთავი). კომუნისტი, 1938, 16 თებერვალი., გვ. 2.
40. ქართველურ ენათა სიტყვაწარმოებიდან. 1. ნე-, ნი-, ნა- პრეფიქსისათვის. თბილ. უნ-ტის შრომები, ტ. 7, 1938, გვ. 83-92.
41. ღირსეულად შევხვდეთ სახელოვან წლისთავს (წითელი არმიისა და სახედრო-საზღვაო ფლოტის 20 წლისთავი). _ კომუნისტური განათლება, 1938, 18 თებერვალი., გვ 2; ახალგაზრდა კომუნისტი, 1938, 16 თებერვ., გვ.1
42.

1939
43. პროფ. იოსებ ყიფშიძე. (გარდაცვალებიდან ოცი წლის შესრულების გამო). _ კომუნისტი, 1939, 28 თებერვ., გვ..4
44. რედუქციისათვის ქართველურ ენებში. (მოხსენების თეზისები). _ სსრკ მეც. აკად. საქ. ფილიალის სესია, 1939, 27-30 სექტემბერი. დღის წესრიგი და მოხსენებათა თეზისები. თბ., სსრკ მეცნ. აკად. საქ. ფილიალის გამ-ბა; 1939, გვ. 24-25. –ტექსტი პარალ. რუს. ენ. გვ. 25-26.
45. სვანური პოეზია. 1 სიმღერები შეკრიბეს და ქართულად თარგმნეს ა. შანიძემ, ვ. თოფურიამ და მ.გუჯეჯიანმა. ტბ., სსრკ მეცნ. აკად. საქ. ფილიალის გამ-ბა, 1939. XVII, 435 გვ. (მასალები ქართველურ ენათა შესწავლისათვის. II). (ენის, ისტ. და მათ. კულტურის ინ-ტი ნ. მარის სახ.).
46. სავანური პროზაული ტექსტები. I ბალსზემოური კილო. ტექსტები შეკრიბეს ა. შანიძემ, ვ. თოფურიამ., თბ., სსრკ მეცნ. აკად. საქ. ფილიალის გამ-ბა, 1939. XXII, 490 გვ. (მასალები ქართველურ ენათა შესწავლისათვის. 1). (ენის. ისტ. და მატ კულტურის ინ-ტი აკად. ნ. მარის სახ.)
47. ქართული ენის შესწავლის ისტორიის პროგრამა. შემდგ. ვ. თოფურია. რედ. ა. შანიძე. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1939. 4გვ.
48. ქართული წერის დედანი. I, II, და III კლასებისათვის. ტფ., სახელგამი, 1939. 32გვ.

1940
49. ბრუნების სისტემისათვის ლაკურ ენაში.- საქ.სახელმწ. მუზეუმის მოამბე, 10-B, 1940, გვ. 327-336.
50. დიდი დანაკლისი. (ივანე ჯავახიშვილის გარდაცვალების გამო). – კომუნოსტი, 1940, 20 ნოემბ., გვ.1.
51. ნ და ს ფენებისათვის ქართველურ ენებში (მოხსენების თეზისები). –თბილისის უნივერსიტეტის სამეცნიერო სესია, 1940წ. 7-11 მაისი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., 1940, გვ.144.
52. რუსულ-ქართული ლექსიკონი. არასრული საშუალო და საშუალო სკოლისათვის (დაახლ. 12500 სიტყვა). მე-2 გამოც. შეადგინეს ვ. თოფურიამ და ს. ყაუხჩიშვილმა. თბ., 1940. 384გვ. (ენის, ისტორიისა და მატერ. კულტურის ინ-ტი აკად. ნ. მარის სახ., სალექსიკოლოგიო განყ-ბა. სასკოლო ლექსიკონთა სერია).
53. ქართველურ ენათა სიტყვაწარმოებიდან. II –ედ, -ურ, რ აფიქსებისათვის. – ენიმკის მოამბე, ტ. 5-6, 1940, გვ. 553-540
54. ქართველურ ენათა სიტყვაწარმოებიდან. III. –ენ, მ- -არ, სე-, აქა აფიქსისათვის. _ თბილ. უნ-ტის შრომები, ტ. 15, 1940, გვ.41-51.

1941
55. ლაკურისა და ქართველურ ენათა ლექსიკურ-გრამატიკული პარალელები. (მოხსენების თეზისები). – საქ სსრ მეცნ. აკად. საზ-რივ მეცნ. განყ-ბის სამეცნიერო სესია. 1941 წლის 18 და 20 ოქტომბერი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებითი თეზისები. თბ., 1941, გვ. 15-16.
56. ნ და ს ფენებისათვის ქართველურ ენებში. – საქ. სსრ მეცნ. აკად. მოამბე, ტ 2, №1-2, 1941, გვ 189-196.
57. რ და ნ თანხმოვანთა მონაცვლეობისათვის სვანურ ენებში. თბილ. უნ-ტის შრომები, ტ. 18, 1941, გვ. 61-67.
58. როგორ აღმოვფხვრათ მოსწავლეთა დაბალწიგნიერობა? საბჭოთა მასწავლებელი, 1941, 8 იანვარი., გვ. 3
59. რუსული ენის თვითმასწავლებელი ქართველ წითელარმიელთათვის. შეადგინეს ვ. თოფურიამ, ვ. ბერიძემ, ნ. დიმიტრიევმა და ი. აღლაძემ.თბ., სახელგამი, 1941, 64გვ.
60. ფონეტიკური დაკვირვებანი ქართველურ ენებში, V. ვ სონანტის გადასვლა ღვ, გვ, ქვ-დ. – ენიმკის მოამბე, ტ. 10, 1941, გვ 231-236
61. ქართული ენის სწავლების საკითხი უმაღლეს სასწავლებლებში. _საბჭოთა მასწავლებელი, 1941, 4 ივნ., გვ3; 7 ივნ., 3
62. (ქართული ენის) ორთოგრაფიული ლექსიკონი. შეადგინა ვარლამ თოფურიამ და ივანე გიგინეიშვილმა. რედ. ს. ყაუხჩიშვილი. თბ., სახელგამი, 1941. 206 გვ. (სასკოლო ლექსიკონთა სერია. IV).

1942
63. გრამატიკული კლასები და მათი ექსპონენტები ლაკურ ენაში. ენიმკის მოამბე, ტ. 12, 1942, გვ 169-182.
64. დ-თავსართიანი ზმნები ქართულში. _ თბილ. უნ-ტის შრომები, ტ. 25, 1942, გვ. 147-151.
65. დაწყებითი სამხედრო მომზადება. დამხმარე სახელმძღვამძღვანელო საშუალო სკოლის VIII_IX_X კლასებისათვის. თბ., სახელგამი, 1942. 133გვ.
66. ვითარებითი ბრუნვის დაბოლოების საკითხისათვის ქართულში. (მოხსენებათა თეზისები). თბილ. უნ-ტის სამეცნიერო სესია, 1942, გვ. 88
67. ზმნის უძველესი სუფიქსაციისათვის ქართულში. – საქ. სსრ მეცნ. აკად. მოამბე, ტ. 3, №5, 1942, გვ. 489-496.
68. მესამე ტიპის ვნებითის წარმოება ქართულში. საქ. სსრ მეცნ. აკად. მოამბე, ტ. 3, №9, 1942, გვ. 965-972.
69. რუსული ენის თვითმასწავლებელი ქართველ წითელარმიელთათვის. შეადგინეს ვ. თოფურიამ, ვ. ბერიძემ, ნ. დიმიტრიევმა და ი. აღლაძემ. თბ., სახელგამი, 1942. 64 გვ.
70. ქართველურ ენათა სიტყვაწარმოებიდან. სახელთა ხმოვანთავსართოვანი წარმოება. (მოხსენების თეზისები). _ საქ. სსრ მეცნ. აკად. საზ-რივ განყ-ბის სამეცნიერო სესია, მე-6, 1942 წ. 24-25 აპრილი. მუსაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1942, გვ. 11-12.
71. ქართულ- რუსული ლექსიკონი. შეადგ. გ. ახვლედიანმა და ვ. თოფურიამ. (დაახლოებით 15 000 სიტყვა). თბ., სახელგამი, 1942. XI, 422 გვ. (საქ. სსრ. მეცნ. აკად. ენის, ისტ. და მატ. კულტურის ინ-ტი). (სასკოლო ლექსიკონთა სერია. II)
72. ქვაჯვარანი საქართველოში. _ მასალები საქართველოსა და კავკასიისისტორიისათვის, ნაკვ. 4, 1942. გვ. 29-63.

1943
73. წინასიტყვაობა. _ წგ_ში: მენთეშაშვილი სტ. ქიზიყური ლექსიკონი. თბ., 1943, გვ. IV-VIII. ს. მენთეშაშვილის თანაავტორობით. 1944
74. აკაკი და ქართული სალიტერატურო ენა. _ ლიტერატურული ძიებანი, ტ. 2, 1944, გვ. 143-158.
75. ბრუნების სისტემისათვის სვანურში და სხვა ქართველურ ენათა ბრუნებასთან შედარებით. წინასწარი ცნობა. (მოხსენებათა თეზისები). - საქ. სსრ. მეცნ. აკად. საზ-რივ მეცნ. გან-ყბის სამეცნიერო სესია, მე-15,
1944წ. 28, 29 თებერვალი და 1 მარტი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., საქ. სსრ. მეც. აკად. გამ-ბა, 1944, გვ.11-12; საქ. სსრ. მეც. აკად. მოამბე, ტ. 5, №3, 1944, გვ. 339-348.
76. დამსახურებული პროფესორი ალექსანდრე ცაგარელი ( დაბადებიდან 100 და გარდაცვალებიდან 15 წლის შესრულების გამო). კომუნისტი, 1944, 26 დეკ., გვ. 4.
77. –ძი ნაწილაკი ქართულში. – ენიმკის მოამბე, ტ. 14, 1944, გვ. 171-177

1945
78. თანამედროვე ქართული ენის პროგრამა. თბ., სამეცნ.-მეთოდ. კაბინეტის გამ-ბა, 1945. 16 გვ.
79. ქართული დიალექტოლოგიის პროგრამა (პედაგოგიური ინსტიტუტების ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტების ქართული განყოფილებისათვის). რედ. ა. შანიძე. თბ., სამეცნიერო-მეთოდ.კაბინეტის გამ-ბა, 1945. 6 გვ.

1946
80. რედუქციისათვის ქართველურ ენებში. _ იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ.1, 1946, გვ. 63-90
81. სოციალისტური სამშობლოს მეცნიერი და მოქალაქე. (აკად. ს. ჯანაშია.) სახალხო განათლება, 1946, 24 იანვ., გვ. 3
82. ქართველურ ენათა სიტყვაწარმოებიდან. V. კნინობითი ქართველურ ენებში. (მოხსენების თეზისები). საქ. სსრ. მეც. აკად. ნ. მარის სახ. ენის ინ_ტის სამეცნიერო სესია., მე-3, 1946 წ. 28-3- ოქტომბერი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბ., საქ. სსრ. მეც. აკად. გამ-ბა, 1946, გვ. 12-13
83. (ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი. მე-2 გამოც. თბ., სახელგამი, 1946 (ყდაზე 1947 წ.) 263 გვ. (სასკოლო ლექსიკონთა სერია. 4).

1947
84. ქართველურ ენათა სიტყვაწარმოებიდან. IV. ხმოვანთავსართოვანი სახელები. _ თბილ. უნ-ტის შრომები, ტ. 30-ბ-31-ბ, 1947, გვ451-460.

1948
85. მასწავლებლის თანამგზავრი. გაზეთის ,,სახალხო განათლება’’ დაარსების 20 წლისთავთან დაკავშირებით). _ სახალხო განათლება, 1948, 27 ოქტომ., გვ 2
86. ქართველურ ენათა სიტყვაწარმოებიდან. VI. კომპოზიტები. (მოხსენების თეზისები). საქ. სსრ. მეცნ. აკად. საზ-რივ მეცნ. განყ-ბის სამეცნიერო სესია, 26-ე, 1948წ. 23-24 აპრილი, თბ.,საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1948, გვ. 5.

1949
86. სიმონ ჯანაშია როგორც ენათმეცნიერი. _ აკადემიკოსი სიმონ ჯანაშია (1900-1947). თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1949, გვ. 93-103.
87. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი. შემდგ. ვ. თოფურია და ივ. გიგინეიშვილი. მე-3 გამოც. თბ., სახელგამი, 1949. გვ 278 გვ.
87. ქართული წერის დედანი I, II და III კლასებისათვის. თბ., სახელგამი, 1949.56 გვ.

1950
90. გაზეთ ,,დამკვრელი კოლმეურნე’’-ს რედაქციას. _ დამკვრელი კოლმეურნე (ლანჩხუთი), 1950, 11 მაისი, გვ. 2
91. ი. სტალინის მოძღვრება ენის გრამატიკული წყობის შესახებ. (მოხსენებათა თეზისები). საქ. სსრ . მეცნ. აკად. ენათმეცნიერების ისტიტუტის სამეცნიერო სესია, 1(VII) მიძღვნილი ი. ბ. სტალინის მოძღვრებისადმი ენის შესახებ. 1950 წლის 15-16 დეკემბერს. მუსაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1950, გვ. 13-14
92. ქართულ-რუსული ლექსიკონი. შეადგინა გ. ახვლედიანმა და ვ. თოფურიამ (დაახლოებით 16 000 სიტყვა). რედ. გ. ახვლედიანი., თბ., სახელგამი, 1950. XII, 478 გვ. (საქ. სსრ მეც აკადემია. ენის ინ-ტი აკად. ნ. მარის სახ.

1951
93. გამოჩენილი ენათმეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე, (არნ. ჩიქობავა). საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატობის კანდიდატები).- სახალხო განათლება, 1951, 31 იან., გვ. 3.
94. ენათმეცნიერების დარგები და მათი ურთიერთმიმართების საკითხი ი. სტალინის საენათმეცნიერო მოძღვრების სინათლეზე. (მოხსენების თეზისები). – საქ. სსრ მეცნ. აკად. საზ-რივ მეცნ. გან-ბის სამეცნიერო სესია, 31-ე, მიძღვნილი ი. სტალინის მოძღვრებისადმი ენის საკითხების შესახებ. ქუთაისი, 1951 წ. 1-3 ივნისი. მუსაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., საქ. სსრ. მეც. აკად. გამ-ბა, 1951, გვ. 9-11.
95. ი. სტალინის მოძღვრება ენის ლექსიკური შედგენილობის შესახებ. (მოხსენებათა თეზისები). თბილ. უნ-ტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი საბჭოთა საქართველოს 30 წლისთავისადმი, 1951 წ. 1-5 მარტი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1951, გვ. 116-117.
96. მშობლიური ენის სწავლების საკითხები საშუალო სკოლაში ი. ბ. სტალინის მოძღვრების შუქზე. – სახალხო განათლება, 1951, 10 იანვარი., გვ.3
97. სტალინური ენათმეცნიერების ერთი წელი საქართველოში. _ კომუნისტი, 1951, 26 ივნისი., გვ 2; საბჭოთა აჭარა, 1951, 29 ივნ., გვ.2.
98. ქართველურ ენათა შესწავლის საკითხები ი. ბ. სტალინის მოძღვრების საფუძველზე. (მოხსენების თეზისები). _ თბილისის უნ-ტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ი. სტალინის შრომის ,,მარქსიზმი და ენათმეცნიერების საკითხები’’-ს გამოსვლის წლისთავისადმი, 1951 წ. 22-23 ივნისი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები.. თბ., 1951, გვ. 28-29.

1952.
99. ისტორიულ-შედარებითი მეთოდი ქართველურ ენათა შესწავლის ისტორიაში. ი. სტალინის მოძღვრების სინათლეზე. (მოხსენების თეზისები) - საქ. სსრ მეც. აკად. ენათმეცნიერების ინ-ტის სამეცნიერო სესია, მე-3(9), მიძღვნილი ი. ბ. სტალინის გენიალური შრომის ,,მარქსიზმი და ენათმეცნიერების საკითხების’’ გამოსვლის ორი წლისთავის გამო.) _ კომუნისტი, 1952, 20 ივნ., გვ.2.
100. შინაგანი კანონების მიხედვით ენის განვითარების ერთი ნიმუში ქართულში. (მოხსენებითი თეზისები). თბილ. უნ-ტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ი. სტალინის გენიალური შრომის ,,მარქსიზმი და ენათმეცნიერების საკითხების’’ გამოსვლის ორი წლისთავისადმი. 1952.წ. 20-22 ივნისი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1952, გვ. 6-7.

1953.
102. გრამატიკულ მოვლენათა ერთგვაროვან პროცესი ქართული ენის კოილოებში, ზანურსა და სავნურში. (მოხსენების თეზისი). თბილისის უნ-ტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ი. სტალინის გენიალური შრომის ,,მარქსიზმი და ენათნეცნიერების საკითხების'' გამოსვლის სამი წლისთავისადმი, 1953, წ. 19-21 ივნისი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1953, გვ. 9.
103. ენის განვითარების შინაგან კანონთა ერთი ნიმუში ქართულში. _ იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ.5, 1953, გვ. 519-528.
104. მშობლიური ენის სწავლების საკითხები საშუალო სკოლაში ი. სტალინის მოძღვრების სინათლეზე. 1. ენის გრამატიკული წყობა და მისი შემსწავლელი დარგი _ გრამატიკა. _ ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების საკითხები სკოლაში, 5, 1953, გვ. 3-20.
105. პირველკურსელებთან მეცადინეობის გამოცდილებიდან ქართულ ენაში. _ახალგაზრდა სტალინელი, 1953, 3 დეკემ., გვ. 3.
106. სვანური ენის პროგრამა. შემდგ. ვ. თოფურია. რედ. ა.შანიძე. თბ., უნ-ტის გამ.ბა, 1953. 4გვ.
107. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი. არნ. ჩიქობავას საერთო რედ-ით. თ. 3. Mმე-3 ტომის რედ. ვ. თოფურია. თბ, საქ. სსრ. მეცნ. აკად. გან-ბა, 1953. 011, 1935 სვ.
108. ქართული წერის დედანი. I. II და III კლასელებისათვის. მე-2 შესწ. გამოც. თბ., სახელგამი, 1953. 48 გვ.

1954
109. გრამატიკულ მოვლენათა ერთგვაროვანი პროცესი ქართველურ ენებში. _ იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ. 6, 1954, გვ. 445-456.
110. დაგვილოცავს გზა შემოქმედებისა! - ახალგაზრდა სტალინელი, 1954, 29 ივნ., გვ. 3.
112. მწკრივის ზოგიერთი საკითხისათვის ქართულში. (მოხსენების თეზისები). . _თბილისის უნ-ტის სამეცნიერო სამენიერო სესია, მიძღვნილი დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 37-ე წლისთავისადმი, 1954წ. 22-27 ნოემბერი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1954, გვ. 125-126.
113. საკურსო და სადიპლომო შრომების შესრულებისათვის. - ახალგაზრდა სტალინელი, 1954, 20 მარტი.

1955
114. ერთი სიტყვის მართლწერის შესახებ (ორსექციანი თუ ორსექციიიანი? _ კომუნისტური აღზრდისათვის, 1955. №2, გვ. 85-86
115. თანამედროვე ქართული ენის პროგრამა. I კურსი . შემდგ. ვ. თოფურია. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1955, გვ, 453-459.
116. ნამყოს სახეობათა საერთო ნიშნისათვის ქართულში. - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ. 7, 1955, გვ453-459
117. რედაქტორისაგან. _ ა. მოსიავა, ზ. ხოჯავა. საანბანო წიგნის შედგენის ძირითადი პრინციპები ი. გოგებაშვილის ,,დედა-ენას" ახალი რედაქციის პროექტითურთ. თბ.., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1955, გვ. 140.
118. სტუდენტთა მორალური სახისათვის. _ ახალგაზრდა კომუნისტი, 1955, 4 დეკემ., გვ. 3.
119. ქართული წერის დედანი. I, II და IIIკლასებისათვის. (მე-3 გამოც.) თბ., სახელგამი, 1955. 52 გვ.
120. ქართული ენის პროგრამა უნდა დაზუსტდეს. _ სახალხო განათლება, 1955, 5 იანვარი., გვ.2.

1956
121. აფრიკატთა ცვლისა და შესატყვისობის ზოგი საკითხი ქართველურ ენებში. (მოხსენების თეზისები). საქ.სსრ მეცნ. აკად. ენათმეცნიერების ინ-ტის სამეცნიერო სესია, მე-13, 1956 წ. 16-17 მაისი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1956, გვ. 22.
122. გეოგრაფიულ სახელთა _თა სუფიქსისათვის ქართულში. _ სახელის ბრუნების ისტორიისათვის ქართველურ ენებში, 1, 1956, გვ. 286-289.
123. გრამატიკულ მოვლენათა ერთგვაროვანი პროცესი ქართველურ ენებში. სახელის ფუძისა და ბრუნვის ნიშანთა ურთიერთობისათვი. -სახელის ბრუინების ისტორიისათვის ქართველურ ენებში, 1, 1956, გვ. 197-203.
124. დიალექტურ ლექსიკონთა შედგენის პრინციპებისათვის. (მოხსენების თეზისები). - საბჭოთა კავშირის მეცნ. აკად. ენათმეცნიერებისა ინ-ტისა და საქ. სსრ მეცნ. აკად. ენათმეცნიერების ინ-ტის საკოორდინაციო თათბირი იბერიულ-კავკასიურ ენათა დიალექტოლოგიის საკითხების შესახებ, 1956, გვ. 48-50.
125. ვითარებითი ბრუნვის საკითხისათვის ქართულში. (მოხსენების თეზისები). სახელის ბრუნების ისტორიისათვის ქართველურ ენებში., 1, 1956, გვ. 32.
126. -მე, -ვე, -ღა, ღაც(ა) ნაწილაკიან სახელთა ბრუნება. სახელის ბრუნების ისტორიისათვის ქართველურ ენებში, 1, 1956, გვ.131-138.
127. მოსე ჯანაშვილის ცხოვრება და სამეცნიერო მოღვაწეობა. _ მოსე ჯანაშვილი. თბ., უნ-ტის გამ-ბა, 1956, გვ. 3-13.
128. მშობლიური ენის სწავლების საკითხები საშუალო სკოლაში. II. ენის ლექსიკური შემადგენლობა. _ ქართული ენის და ლიტერატურის სწავლების საკითხები სკოლაში , 9, 1956, გვ. 3-34
129. ნათესაობითი და მოქმედებითი ბრუნვების დაბოლოებანი. _ სახელის ბრუნების ისტორიისათვის ქართველურ ენებში, 1, 1956, გვ. 234-338.
130. ნანათესაობითარი მსაზღვრელის შეთანხმება საზღვრულთან (წიგნს ამხანაგისას თუ წიგნს ამხანაგისა?)> _ სახელის ბრუნების ისტორიისათვის
ქართველურ ენებში., 1, 1956, გვ. 358-361.
131. წინასიტყვაობა. _ სახელის ბრუნების ისტორიისათვის ქართველურ ენებში., 1, 1956, გვ. V_VI>
132. წოდებითი ბრუნვისათვის.- სახელის ბრუნების ისტორიისათვის ქართველურ ენებში, 1, 1956, გვ. 36-47.


1957.
133. ამ საქმეშიაც მოწინავე ვიქნებით. _ ახალგაზრდა სტალინელი, 1957, 22 მაისი, გვ. 3
134. გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი. (პროფ. ა. შანიძის დაბადების 70- და სამეცნიერო მოღვაწეობის 45 წლისთავის გამო.). _ მეცნიერება და ტექნიკა., 1957, №12, გვ./ 9-12.
135. თანამედროვე ქართული ენის პროგრამა. I კურსი. შემდგ. ვ. თოფურია. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1957. 14. გვ.
136. სვანური პროზაული ტექსტები. II . ბალსქვემოური კილო. ტექსტები შეკრიბეს ა. დავითიანმა, ვ. თოფურიამ და მ. ქალდანმა. თბ., საქ. სსრ მეცნ.აკად. გამ-ბა, 1957. XIV, 361 გვ.
137. უკანაენისმიერ თანხმოვანთა ცვლის პროცესებისათვის ქართველურ ენებში. (მოხსენების თეზისები). საქ. სსრ მეცნ. აკად. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მე-14, 1957, 10-13 ივნისი. თბ., 1957, გვ. 21.
138. შევისწავლოთ ჩვენი ზეპირსიტყვიერება. _ კოლექტიური შრომა (მესტია), 1957, 8 სექტ., 8 სექტ., გვ. 2.

1958
140. ამხ. ნ. აგიაშვილის ფელეტონის გამო. _ ლიტერატურული გაზეთი, 1958, 19 დეკ., გვ. 2-4.
141. მცენარეთა სახელწოდების შესწავლისათვის ქართველურ ენებში. წინასწარი მოხსენება . (მოხსენების თეზისები). _ საქ. სსრ მეც. აკად. ენათმეცნიერების ინ-ტის სამეცნიერო სესია, მე-16, 1958, 10-11 ნოემბერი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გან-ბა, 1958, გვ. 7-8.
142. პედაგოგიური გაზეთი მშობლების თანამგზავრი უნდა გახდეს. _ სახალხო განათლება, 1858, 7 მაისი, გვ. 3
143. რუსულ-ქართული ლექსიკონი საშუალო სკოლებისათვის. (მე-4 შევსებული გამოცემა). შეადგ. ვ. თოფურიამ და ს. ყაუხჩიშვილმა. დაახლოებით 17800 სიტყვა. რედ. ივ. იგინეიშვილი. თბ., ,,ცოდნა’’, 1958. 8, 599 გვ.
144. ქართული ენათმეცნიერება. – კომუნისტი, 1958, 18 თებ., გვ. 2
145. ქართული წერის დედანი. I, II და III კლასელებისათვის. მე-4 გამოც. თბ., ,,ცოდნა’’, 1958, 52 გვ.
146.

1959
147. არნოლდ ჩიქობავა. (დაბადების 60 წლისა და სამეც-პედაგ. მოღვაწეობის 35 წლისთავის გამო). _ მნათობი, 1959, №5, გვ.165-174.
148. ბოლოსიტყვაობა. თალაკვაძე მ. ქართული ენის გრამატიკის სწავლების მეთოდიკა. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1959, გვ.399-401.
149. თვალისჩინივით გავუფრთხილდეთ . . . (კულტურის ძეგლთა დაცვის გამო). _ კომუნისტი, 1959, 4 იანვ., გვ.4.
150. ნუ ვკარგავთ საჭირო ქართულ სიტყვას. წმინდა, სუფთა) _ თბილისი, 1959, 6 თებერვ., გვ. 3.
151. მთარაჭულის დახასიათებისაათვის . (მოხსენების თეზისები). _ თბილ. უნ-ტის ფილოლოგიის ფაკ-ტის სამეცნიერო სესია, მე-4, 1959წ. 18-21 მაისი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., 1959, გვ.9.
152. სულხან-საბა ორბელიანის ქართული ლექსიკონის მნიშვნელობისათვის. _ კომუნისტური აღზრდისათვის, 1959, №10, გვ. 59-68.
153. ქართველურ ენათა სიტყვაწარმოებიდან. VI. კომპოზიტი. _ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, 1, 1959, გვ 281-306.
154. წინასიტყვაობა. _ ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, 1, 1959, გვ. I_II

1960
155. ,,გაგიხარდება’’ თუ ,,გაგეხარდება’’. _ სოფლის ცხოვრება, 1960, 19 ივნ., გვ.3.
156. გზა დაგელოცოთ. (მასალები გაზეთის ,,ახალგაზრდა ჟურნალისტი, 1960, 12 ოქტ., გვ.1.
157. მშობლიური ენის სწავლების საკითხები საშუალო სკოლაში. III. რთული ქვეწყობილი წინადადების მარტივი წინადადებით შენაცვლებისათვის ქართულში. ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების საკითხები სკოლაში, 9-10, 1960, გვ. 3-26.
158. სინტაქსური კონსტრუქცია ლაკურ ენაში ქართველურ ენებთან შედარებით. (მოხსენების თეზისები). _ თბილ. უნ-ტის ფილოლოგიის ფაკ-ტის სამეცნიერო სესია, მე-5, 1960 წ. 7-9 აპრილი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, Yთბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1960, გვ. 10-11. 159. სიტყვის დიდი პროპაგანდისტი. გაზეთ ,,კომუნისტის’’-ს შესახებ)
_ კომუნისტი, 1960, 5 მაისი, გვ. 2.
160. უკვდავი სახელი. (ი. გოგებაშვილი). _ სახალხო განათლება, 1960, 19 ოქტ., გვ. 3.
161. უნივერსიტეტი გეგებებათ, ახალგაზრდებო! _ ახალგაზრდა სტალინელი, 1960, 9 სექტემ., გვ. 2.
162. ქართველურ ენათა დიალექტების შესწავლის მდგომარეობა და ამოცანები. (მოხსენების თეზისები). საკორდინაციო თათბირი ქართველურ ენათა დიალექტოლოგიის საკითხების შესახებ, 1960წ. 20-21 ოქტომბერი. მუსაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1960, გვ. 13-15
163.

1961
164. ისტორიის ახალი ფურცელი. (გამოხმაურება ადამიანის პირველ კოსმოსურ გაფრენაზე), სახალხო განათლება, 1961, 19 აპრ., გვ.1
165. მთარაჭულის დახასიათებისათვის. _ ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, ტ. 2, 1961, გვ. 235-248.
166. ტკბილად დამიბერდით! . . . _ ახალგაზრდა სტალინელი, 1961, 1 იანვ., გვ.3.
167. ქართველურ ენათა შედარებითი ფონეტიკის ზოგიერთი საკითხი. _ იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, 12, 1961, გვ.149-159
168. ქართული დიალექტოლოგია. 1. ქართული ენის კილოთა მოკლე განხილვა. ტექსტები. ლექსიკონი. თბ., თბილ უნ-ტის გამ-ბა, 1961. XXIII, 735 გვ.

1962
169. ბესიკი. თხზულებანი. ტექსტი. შენიშვნები. ლექსიკონი. მე-6 გამოც. ალ. ბარამიძისა და ვ. თოფურიას რედ-ით. თბ., ,,საბჭოთა მწერალი’’. 1962. 361 გვ.

1963
170. გარდამავალი დიალექტის საკითხისათვის სვანურში კილოების მონაცემების მიხედვით. (მოხსენებათა თეზისები). თბილ. უნ-ტის ფილოლოგიის ფაკ-ტის სამეცნიერო სესია, მე-7, 1963 წ. 9-11 მაისი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1963, გვ.12
171. კათედრის მონაწილეობა დისციპლინის დაცვაში, _თბილისის უნივერსიტეტი, 1963, 13 დეკ., გვ. 2
172. მნიშვნელოვანი წამოწყება(სტუდენტთა სამეცნიერო საზ-ბის ,,სამეცნიერო ბიბლიოგრაფიული მოამბის’’ გამოცემის გამო)._ თბილისის უნივერსიტეტი, 1963, 28 სექტ., გვ. 2-3
173. ქართველურ ენათა დიალქტების შესწავლის მდგომარეობა და ამოცანები. (მოკლე მიმოხილვა). _ ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, ტ. 3, 1963, გვ. 161-189.
174. ქართული ენის გრამატიკის სადავო საკითხები. (მოხსენების თეზისები). საქ. სსრ უმაღლესი სასწავლებლების ქართული ენის კათედრათა 1 (V) სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, 1963 წ. 27-29 აპრილი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., 1963, გვ.17-18.
175. ქართული წერის დედანი. I, II და III კლასებისათვის. გამოც. მე-5. თბ., ,,ცოდნა’’, 1963. 52გვ.
176. წინასიტყვაობა: _ ხუბუტია პ. ქართული ენის სახელმძღვანელო (არაქართველთათვის). თბ., 1963, გვ. 7-10.

1964
177. ეტიმოლოგიური კვლევა-ძიების მდგომარეობა ქართველურ ენებში (მოხსენების თეზისები). _საქ. სსრ მეცნ. აკად. ენათმეცნიერების ინ-ტისა და წულუკიძის სახ. ქუთაისის პედ. ინ-ტის ქართული ენის კათედრის გაერთიანებული სამეცნიერო სესია. 1964წ 15-16 მაისი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. ქუთაისი, 1964, გვ.6
178. ქართული ენის სიწმინდის დაცვისათვის. რედ. გ. ახვლედიანი. თბ., ,,საბჭოთა საქართველო’’, 1964. 31 გვ. (საქ. სსრ საზ-ბა ,,ცოდნა’’).
179. წრფელობითი ბრუნვისათვის ძველ ქართულში. (მოხსენების თეზისები), _ თბილ. უნ-ტის ფილოლოგიის ფაკ-ტის სამეცნიერო სესია, მე-8, მიძღვნილი აკად. კ. კეკელიძის დაბადების 85 წლისთავისადმი.
1964წ. 25-29 მაისი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები.. თბ., თბილ უნ-ტის გამ-ბა, 1964, გვ.14-15.
180.
181.

1965
182. გარდამავალი დიალექტის საკითხისათვის სვანურში კილოების მონაცემთა მიხედვით. (წინასწარი მოხსენება). _ თბილ. უნ-ტის შრომები, ტ. 14, 1965, გვ. 61-72.
183. ქართველურ ენათა დიალექტების მონაცემთა მნიშვნელობა ენის, ისტორიისა და ზოგადი ენათმეცნიერებისათვის. _ მაცნე, 1965, №2, გვ. 170-171.
184. ქართული ენა და მართლწერის ზოგიერთი საკითხი. რედ. გ. ახვლედიანი, თბ., ,,ნაკადული’’, 1965. 110 გვ.
185. ქართული ენის გრამატიკის სადავო საკითხები. II (მოხსენებათა თეზისები). _ საქ. სსრ უმაღლესი სასწავლებლების ქართული ენის კათედრათა რესპუბლიკური სამეცნ-მეთოდ. კონფერენცია, მე-6 1965 წ. 25-26 დეკემბერი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებითი თეზისები. თბ., ,,1965, გვ.9.
186. ქართული წერის დედანი. I, II და III კლასებისათვის. მე_6 გამოც. თბ., ,,ცოდნა”, 1965, გვ. 52.
187. წრფელობითი ბრუნვისათვის ძველ ქართულში. _ საქ. სსრ მეცნ. აკად. მოამბე, ტ.38, №2, 1965, გვ.503-510.

1966
188. ბოლოსიტყვა. _ კოშორიძე ელ. ვასილ ბარნოვის ენა ისტორიული რომანების მიხედვით. თბ.., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1966, გვ.166-167.
189. თანამემამულები გვილოცავენ (კ. გამსახურდიას, ვ. თოფურიას, ს. ჩიქოვანის, პ. გუგუშვილის მილოცვა გაზეთის ,,განახლებული აბაშა’’ დაარსებასთან დაკავშირებით). _ განახლებული აბაშა. 1966. 1 იანვ., გვ.1.
190. მცირე შენიშვნები ქართულ ლექსიკასა და ლიტერატურულ ენაზე. _ ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში, 1966, №1, გვ.9-12.
191. სათუთად მოვეკიდოთ ქართულ სიტყვას! _ სახალხო განათლება, 1966, 5 იანვ.
192. ქართული წერს დედანი. I, და II და III კლასის მოსწავლეთათვის. მე-7 გამოც. თბ., ,,განათლება’’, 1966, 29 აპრ., გვ. 3.
193. შევკრიბოთ ჩვენი კუთხის სიტყვები, _ კომუნისტი, 1966, 29 აპრ., გვ. 3

1967
194. შრომები. I სვანური ენა. ზმნა. სარედ. კოლეგია: ი. გიგინეიშვილი, გ. თოფურია, ქ. ლომთათიძე, ვლ. ფანჩვიძე (თავ-რე), ივ. ქავთარაძე, არნ. ჩიქობავა. თბ., ,,მეცნიერება’’, 1967. XXIII_XVIII წინასიტყვაობა,.,).1967. XXIII< 339გვ; 1 ფ. პორტრ; 2 ჩართ. ფ. ტაბ.
195. განახლებული აბაშა. (ვ. თოფურიას მიერ 1965 წ. 31 დეკემბერს აბაშის მშრომელებისადმი გაგზავნილი წერილის შინაარსი.) _ განახლებული აბაშა, 1967, 12 იანვ., გვ.3
196. სვანური პროზაული ტექსტები. III. ლენტეხური კილო. ტექსტები შეკრიბეს და რედაქცია გაუკეთეს ვ. თოფურიამ და მ. ქალდანმა. თბ., ,,მეცნიერება’’, 1967. XI, 346 გვ. (მასალები ქართველურ ენათა შესწავლისათვის. IV). (საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემია. ენათმეცნიერების ინ-ტი).
197. ქართული ენის გრამატიკის სადავო საკითხები. _ ქართული ენა და ლიტერატურე სკოლაში, 1967, №3, გვ.3-8
198. ქართული წერის დედანი. I, II და III კლასებისათვის. გამოც. მე-8. თბ., ,,განათლება’’, 1967. 52 გვ.
199.

1968
200. ივანე ჯავახიშვილი და ქართველური ენები. _ იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ.16, 1968, გვ. 257_262.
201. პირველი წლები. (მოგონებები თბილისის უნ-ტის შესახებ). მაგნიტოფონზე ჩაწერილი ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა დოც. ო ურიდიამ. _ თბილისის უნივერსიტეტი, 1968, 26 აპრ., გვ 2.
202. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი. ვ. თოფურიას რედ-ით. თბ., ,,განათლება’, 1968. 024, 1095 გვ. (საქ. სსრ მეცნ. აკადემია. ენათმეცნიერების
ინ-ტი).
203. ქართული ენის პროგრამა. (ფილოლოგ. ფაკ-ტის სტუდენტთათვის). შემდგ. ვ. თოფურია. თბ., თბილისის უნ-ტის გამ-ბა, 1968. 15 გვ.
204. ქართული წეირს დედანი. I, II და III კლასებისათვის. მე-9 გამოც. თბ., ,,განათლება’’, 1968. 52გვ.
205.

1969
206. ქართული წერის დედანი. I, II და III კლასების მოსწავლეთათვის. მე-10 გამოც. თბ., ,,განათლება’’, 1969. 52 გვ.

1970
207. – ავ სუფიქსიანი ზმნების მართლწერა. _ თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები, I, 1970, გვ. 203-205
208. _ ვ ბგერის შენახვის, ჩართვისა და დაკარგვის წესები, _თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები, I, 1970, გვ. 9-22. ივ. გიგინეიშვილის თანაავტორობით.
209. _მე, -ვე, -ღა, -ღაც(ა) ნაწილაკიან სახელთა ბრუნება. _ ტანამედროვე სალიტერატურო ენის ნორმები, I. 1970, გვ. 87-94.
210. ნანათესაობითარი მსაზღვრელი სახელის შეთანხმება საზღვრულთან ბრუნვაში. (წიგნს ამხანაგისას თუ წიგნს ამხანაგისა?) _ თანამედროვე სალიტერატურო ენის ნორმები, I, 1970, გვ. 135-138.
211. რთული სიტყვების (კომპოზიტების დაწერილობა. _ თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები, I, 1970, გვ.148-157. ივ. გიგინეიშვილის თანაავტორობით.
212. სხვათა სიტყვის მართლწერის საკითხები. _ თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები, I, 1970, გვ. 161-167. ივ. გიგინეიშვილის თანაავტორობით.
213. შერწყმული დანართის მართლწერა (სახლი-მუზეუმი თუ სახლ-მუზეუმი?), თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები, I, 1970, გვ. 158-160.

1971
214. ქართული წერის დედანი. I, II და IIIკლასებისათვის. მე-11 გამოც. თბ., ,,განათლება’’, 1971. 52 გვ.

1972
215. ქართული ენის პროგრამა. (ფილოლოგიის ფაკ-ტის სტუდენტთათვის). თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1972. 15 გვ.
216. ქართული წერის დედანი. I, II და III კლასებისათვის . მე-12 გამოც. თბ., ,,განათლება’’, 1972. 52 გვ.
217. წმინდა თუ სუფთა? _ ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, I, 1972, გვ. 41-43.

1973
218. ქართული წეირს დედანი. I, II და III კლასებისათვის. მე-13 გამოც. თბ., ,,განათლება’’, 1973. 52 გვ.

1974
219. გავეცნოთ ჩვენი ფაკულტეტის წარსულს. _ თბილ. Uუნ-ტის შრომები, ტ. 6-7 (№151-152), გვ. 85-90.
220. ქართული წეირს დედანი. I, II და III კლასელებისათვის. მე-14 გამოც. თბ., ,,განათლება’’, 1974. 52 გვ.

1975
221. ქართული წეირს დედანი. I, II და III კლასებისათვის. მე-15 გამოც. თბ., ,,განათლება’’, 1975. 52 გვ.
222. წინასიტყვაობა. _ თალაკვაძე მ. ქართული ენის გრამატიკის სწავლების მეთოდიკა. მე-2 გამოც. თბ., ,,განათლება’’, 1975, გვ 3-4

1976
223. ქართული წერის დედანი. I, II და III კლასებისათვის. მე-16 გამოც. თბ.., ,,განათლება’’, 1977. 52 გვ.

1977
224. ქართული წერის დედანი. I, II და III კლასებისათვის. მე-17 გამოც. თბ., ,,განათლება’’, 1977. 52 გვ.

1978
225. ქართული წერის დედანი. I, II და III კლასებისათვის. მე-18 გამოც. თბ., ,,განათლება’’, 1978. 52 გვ.

1979
226. შრომები. ტ. 3. სარედაქციო კოლეგია: ივ. გიგინეიშვილი, გ. თოფურია, ქ. ლომთათიძე (თავ-რე), ივ. ქავთარაძე, მ. ქალდანი, თ. შარაშენიძე, არნ. ჩიქობავა. თბ., ,,მეცნიერება’’, 1979. 343 გვ.
227. ქართული წერის დედანი. I, II და III კლასებისათვის. მე-19 გამოც. თბ., ,,განათლება’’, 1979. 52 გვ.


ვარლამ თოფურიას რედაქციით გამოცემული შრომები

1932

228. ბესიკი. თხზულებათა სრული კრებული. მე-3 გამოც. ტექსტი. გამოკვლევა. შენიშვნები. ლექსიკონი. ალ. ბარამიძისა და ვ. თოფურიას რედაქციით. ტფ., ,,ფედერაცია’’, 1932. 076, 235 გვ. (ქართული კლასიკური მწერლობა).
1938
229. ახვლედიანი გ. ზოგადი და ქართული ენის ფონეტიკის საკითხები. ტ1. თბ., თბილ. Uუნ-ტის გამ-ბა, 1938. 2, 232 გვ.
230. რუსულ-ქართული ლექსიკონი. არასრული საშუალო და საშუალო სკოლისათვის. შეადგ. ვ. თოფურიამ და ს. ყაუხჩიშვილმა. დაახლ. 12 000 სიტყვა).
თბ., სახელგამი, 1938. XII, 372 გვ. (სსრკ მეცნ. აკად. საქ. ფილიალი. ენის, ისტ. და მატ. კულტურის ინ-ტი აკად. ნ. მარის სახ. სალექსიკონო განყ-ბა). (სასკოლო ლექსიკონთა სერია. I).

1942
231. ჩიქობავა არნ. სახელის Fფუძის უძველესი აგებულება ქართველურ ენებში. თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1942. XXXVI, 342. გვ. (ენის ინ-ტი აკად. ნ. მარის სახ.)

1943
232. მენთეშაშვილი ს. ქიზიყური ლექსიკონი. თბ., საქ. სსრ. მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1943. VIII, 304 გვ. (ენის ინ-ტი აკად. ნ. მარის სახ.) (ქართველურ ენათა ლექსიკა. II)

1944
233. თაბუკაშვილი შ., რამიშვილი ვ. და ჩერქეზიშვილი თ. ქართული ენა. სახელმძღვ. მე-3 კლ. რედ-ები: ვ. ეგნატაშვილი და ვ. თოფურია. თბ., სახელგამი, 1944. 206 გვ.
234. რამიშვილი ვ. ქართული ენა. გრამატიკა და მართლწერა. (სავარჯიშოებითურთ). III და IV კლ. სახელმძღვ. თბ., სახელგამი, 1944.. გვ 55
235. ქართული ენის მეთოდიკის პროგრამა. თბ., სამეცნ-მეთოდ. კაბ. გამ-ბა, 1944. 9 გვ.

1945
236. თაბუკაშვილი შ., რამიშვილი ვ. და ჩერქეზიშვილი თ. ქართული ენა. რედ-ები: ვ. ეგნატაშვილი და ვ. თოფურია. სახელმძღვ. მე-3კლ. მე-2 გადამ. გამოც. თბ., სახელგამი, 1945. 256 გვ.
237. რამიშვილი ვ. ქართული ენა. გრამატიკა და მართლწერა. (სავარჯიშოებითურთ). III და IV კლ. სახელმძღვ. მე-2 გამოც. თბ., სახელგამი, 1945. 64 გვ.

1946
238. თაბუკაშვილი შ., რამიშვილი ვ. და ჩერქეზიშვილი თ. ქართული ენა. რედ_ები: ვ. ეგნატაშვილი და ვ. თოფურია. მე-3 კლ. სახელმძღ. მე-3 გადამუშ. შევს. გამოც. თბ., სახელგამი, 1946. 320 გვ.
239. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება. I. თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1946. 404 გვ. (აკად. ნ.მარის სახ. ენის ინ-ტი).
240. რამიშვილი ვ. ქართული ენა. გრამატიკა და მართლწერა. (სავარჯიშოებითურთ). III და IV კლ. სახელმძღ) მე-3 გამოც. თბ., სახელგამი, 1946. 71 გვ.
241. ძიძიგური ვ. ქართული ენა. ანბანი და ანბანის შემდეგ საკითხავი წიგნი. სოფლის ახასლგაზრდობის სკოლის Iკლ. სახელმძღვ. თბ., სახელგამი, 946. 400 გვ. _ სარედ. კოლეგიის წევრი.

1947
242. თაბუკაშვილი შ., ვ და ჩერქეზიშვილი თ. ქართული ენა. რედ-ები: ვ. ეგნატაშვილი და ვ. თოფურია. მე-3 კლ. სახელმძღვ. მე-4 გადამუშ. და შევსებ.
გამოც. თბ., სახელგამი, 1947 377 გვ.
243. ქართული ენის მეთოდიკის პროგრამა. (პედ. ინ-ტების ქართ. ენისა და ლიტ-ის ფაკ-ტებისათვის). თბ., სამეცნ. _მეთოდ. კაბ. გამ-ბა, 1947. 10. გვ.

1948
244. თაბუკაშვილი შ., რამიშვილი ვ და ჩერქეზიშვილი თ. ქართული ენა. რედ_ები: ვ. ეგნატაშვილი და ვ. თოფურია. მე-3კლ. სახელმ. მე-5 გადამ. და შევსებ. გამოც. თბ., სახელგამი, 1948. 382 გვ.
245. თანამედროვე ქართული ენის პროგრამა. (პედ. ინ-ტების ქარტ. ენისა და ლიტ-რის ფაკულტეტების ქართ. გან-ბისატვის). თბ., სამეცნ.- მეთოდ. კაბ. გამ-ბა, 1948. 12 გვ.
246. რამიშვილი ვ. ქართული ენა. გრამატიკა და მართლწერა. (სავარჯიშოებითურთ). III და IV კლ. სახელმძღვ. მე-4 გამოც. თბ., სახელგამი, 1948. 72 გვ.

1949
247. თაბუკაშვილი შ., რამიშვილი ვ და ჩერქეზიშვილი თ. ქართული ენა. რედ-ები: ვ. თაბუკაშვილი და ვ. თოფურია. მე-3 კლ. სახელმძღვ. მე-6 გადამუშ. და შევსებ. გამოც. თბ., სახელგამი, 1949. 376 გვ.
248. ჟღენტი ს. სვანური ენის ფონეტიკის ძირითადი საკითხები. ექსპერიმენტული
გამოკვლევა. თბ.., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1949. 64 გვ.
249. რამიშვილი ვ. ქართული ენა. გრამატიკა და მართლწერა. III და IV სახელმძღვ. მე-5 გამოც. თბ., სახელგამი, 1950. 366 გვ.

1950
250. თაბუკაშვილი შ., რამიშვილი ვ. და ჩერქეზიშვილი თ. ქართული ენა. რედ-იები: ვ. ეგნატაშვილი და ვ. თოფურია. მე-3 კლასის სახელმძღვ. მე-6 გამოც. თბ.,
სახელგამი, 1950. 366 გვ.
251. რამიშვილი ვ. ქართული ენა. გრამატიკა და მართლწერა. (სავარჯიშოებითურთ). III და IV კლ. სახელმძღვ. მე-6 გამოც. თბ., სახელგამი, 1950. 72 გვ.
252. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი. ტ. 1-8. თბ., საქ.სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1950-1964. მთ. სარედ. კოლეგიის წევრი.

1951
253. თაბუკაშვილი შ., რამიშვილი ვ. და ჩერქეზიშვილი თ. ქარტული ენა. რედ-იები: ვ. ეგნატაშვილი და ვ. თოფურია. მე-3 კლ. სახელმძღ. მე-8 გადამ. და შევსებ. გამოც. თბ., სამეცნ. – მეთოდ. კაბ. გამ-ბა, 1951. 15 გვ.
254. თანამედროვე ქართული ენის პროგრამა. (პედ ინ-ტებისა და ლიტ-რის ფაკ-ტების ქართ. გან-ბისათვის). თბ., სამეცნ. მეთოდ. კაბ. გამ-ბა, 1951. 15 გვ.
255. რამიშვილი ვ. ქართული ენა. გრამატიკა და მართლწერა სავარჯიშოებითურთ. III და IV კლ. სახელმძღვ. მე-7 გამოც. თბ., სახელგამი, 1951. 70 გვ.
256. ქართული ენის მეთოდიკის პროგრამა. (პედ. ინ-ტების ქართ. ენისა და ლიტ-რის ფაკულტეტებისათვის). თბ., სამეცნ-საკვლევ. ინ-ტის გამ-ბა, 1952. VIII, 191 გვ.

1952
257. თალაკვაძე მ. ი. გოგებაშვილის ანბანის სახელმძღვანელოთა აგების პრინციპები. თბ., პედ. მეცნ. სმეცნ-საკვლევ. ინ-ტის გამ-ბა, 1952. VIII, 191 გვ.
258. ქართული ენის მეთოდიკის პროგრამა. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1952. 8 გვ.

1953
259. თანამედროვე ქართული ენის პროგრამა. I კურსი. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 10გვ.
260. ქართული დიალექტოლოგიის პროგრამა. შემდგ. ი. ქავთარაძე. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1953. 6 გვ.
261. ქართული ენის პროგრამა. დასავლეთ ევროპის ენათა და ლიტერატურის ფაკულტეტებისათვის. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1953. 6გვ.
262. ქართული ენის პროგრამა. ფილოლოგიის ფაკ-ტის რუსული განყოფილებისათვის. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1953. 6გვ.
263. ქართული ენის შესწავლის ისტორიის პროგრამა. შემდგ. ი. ქავთარაძე. თბ., თბილ უნ-ტის გამ-ბა, 1953. 5გვ.

1954
264. ქავთარაძე ი. ზმნის ძირითადი კატეგორიების ისტორიისათვის ძველ ქართულში. თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1954. 356გვ. (ენათმეცნიერების ინ-ტი).

1955
265. თალაკვაძე მ. ზმნის სწავლება სკოლაში. რედ-ები: ვ. თოფურია, მ. ჩინჩალაძე. თბ., პედ. მეცნ. სამეცნ.-საკვლ. ინ-ტის გამ-ბა, 1955. 221გვ.
266. თანამედროვე ქართული ენის პროგრამა. I კურსი. შემდგ. ვ. თოფურია. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა., 1955. 12გვ.
267. მოსიავა ა. და ხოჯავა ზ. საანბანო წიგნის შედგენის ძირითადი პრინციპები ი. გოგებაშვილის ,,დედა ენის” ახალი რედაქციის პროექტითერთ. თბ., საქ. სსრ აკად გამ-ბა,1955. 141გვ.
268. ქართული დიალექტოლოგიის პროგრამა. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1955. 10გვ.
269. ქართული ენის შესწავლის ისტორიის პროგრამა. შემდგ. ი. ქავთარაძე. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1955. 7გვ.

1956
270. მარტიროსოვი არ. და იმნაიშვილი გრ. ქართული ენის კახური დიალექტი. გამოკვლევა და ტექსტები ლექსიკონითერთ. თბ. საქ. სსრ მეცნ. აკად გამ-ბა, 1956. 193გვ.
271. რუსულ-ქართელი ლექსიკონი. ტ-I-III. (სარედ. კოლეგია: გ. ახვლედიანი, ქ. დათიკაშვილი, ს. ვაჩნაძე, ვ. თოფურია, ქ. ლომთათიძე(თავ-რე), ნ. ღოღობერიძე, ა. შანიძე, არნ. ჩიქობავა, გ. წერეთელი). თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად გამ-ბა, 1956-1959.-სარედ. კოლეგიის წევრი.
272. სახელის ბრუნების ისტორიისათვის ქართველურ ენებში. წგ. I. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1956. 477გვ.
273. ქავთარაძე ივ. იაკობ გოგებაშვილი და ქართული ენა. თბ., საქ. სსრ მეცნიერ, აკადემიის გან-ბა, 1956. 103 გვ.(მეცნ-პოპულ. სერია.)

1957
274. თანამედროვე ქართული ენის პროგრამა. I კურსი. შემდგ. ვ. თოფურია. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1957. 14 გვ.
275. ილია ჭავჭავაძე. საიუბილეო კრებული. თბ., საქ. სსრ მეცნ.აკად. გამ-ბა, 1957. 276 გვ. (შოთა რუსთაველის სახ. ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტე). სარედ. კოლეგიის წევრი.
277. ქართული დიალექტოლოგიის პროგრამა. შემდგ. ი. ქავთარაძე. თბ., თბილ უნ-ტის გამ-ბა, 1957. 8 გვ. E

1958
278. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება. ტ. XI. თბ., საქ.სსრ. მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1958. 496 გვ.

1959
279. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება. ტ. XI. თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა,
1959. VII, 389 გვ.
280. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები. I რედ: ვ. თოფურია და ა. კიზირია. თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1969. 310 გვ (ენათმეცნიერების ინ-ტი)
281. ჯანაშია ს. შრომები, ტ. 3. თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1959. 367 გვ. – სარედ. კოლეგიის წევრი.

1960
282. თანამედროვე ქართული ენის პროგრამა. (პედ. ინ-ტების ენისა და ლიტ-რის ფაკ-ტების ქართული განყ-ბისათვის). თბ., სამეცნიერო მეტოდ. კაბ. გან-ბა, 1960.
283. ქართული ენის მეთოდიკის პროგრამა. თბ., თბილ უნ-ტის გან-ბა, 1960. 8 გვ.
284. ძიძიშვილი მ. ფონეტიკური პროცესები ძველ ქართულში. თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გან-ბა, 1960. 163 გვ.

1961
285. თაყაიშვილი ა. ქართული ფრაზეოლოგიის საკითხები. თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გან-ბა, 1961. 154 გვ.(ენათმეცნიერების ინ-ტი).
286. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები. ტ. II. რედ-ები: ვ. თოფურია, ა. მარტიროსოვი. თბ., საქ. სსრ. მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1961. 286 გვ. (ენათმეცნიერების ინ-ტ)

1962
287. ბესიკი, თხზულებანი. ტექსტი, შენიშვნები, ლექსიკონი. მე-6 გამოც. ალ. ბარამიძისა და ვ. თოფურიას რედ-ით. თბ., ,,საბჭოთა მწერალი’’, 1962. 361 გვ.

1963
288. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები. ტ. III რედ-ები: ვ. თოფურია და ივ. გიგინეიშვილი. თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1963. 243 გვ. (ენათმეცნიერების ინ-ტი).

1964
289. რუსულ-ქართული დრამატული თეატრალური ხელოვნების ტერმინები. თბ., ,,ლიტერატურა და ხელოვნება’’, 1964. 38 გვ. _ სარედ. კოლეგიის წევრი.
290. ქავთარაძე ივ. ქართული ენის ისტორიისათვის. XII_XVIII სს. I. თბ., თბილ უნ-ტის გამ-ბა, 1964. XV, 404 გვ.(ახალი ქართული ენის კათედრა)
291. ქართული ენის პროგრამა დასავლეთ ევროპის ენათა და ლიტერატურის ფაკ-ტისათვის. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1964. 8 გვ.

1966
292. კოშორიძე ე. ვასილ ბარნოვის ენა. ისტორიული რომანების მიხედვით. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1966. 170 გვ.

1968
293. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი. შემდგ.: ვ. თოფურია და ივ. გიგინეიშვილი. ვ. თოფურიას რედ. თბ., ,,განათლება’’, 1968. 023, 195 გვ.
294. ჯანაშია ს. შრომები. ტ. 4. რედ-ები: ვ. თოფურია, ქ. ლომთათიძე, რ. ჯანაშია, თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1968. 338გვ. (ენათმეცნიერების ინ-ტი).

 


ლიტერატურა ვარლამ თოფურიას შესახებ
295. ქართული მეტყველების კულტურის საკითხები. (უმაღლეს სასწ. ქართული ენის კათედრათა I სამეცნ-მეთოდ. სესიაზე ვ. თოფურიას მოხსენება: ,,ქართული ენის სწავლების დაყენება უმაღლეს სასწავლებლებში’’_ ლიტერატურული საქართველო, 1941, 16 მაისი, გვ. 1.
296. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება. ახალ აკადემიკოსთა და აკადემიის წევრ-კორესპონდენტთა არჩევნები. (საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრებად არჩეულნი არიან: ნ. ა. ბერძენიშნილი, კ. ს. გამსახურდია, ვ. ტ. თოფურია, გ. ნ. ლეონიძე, შ. ი. ნუცუბიძე, გ. ვ. ტაბიძე, პ. ა. შარია, ლ. შ. დავითაშვილი, ა. ი. დიდებულიძე, გ. მ. მუხაძე, ა. ნ. ნათიაშვილი, გ. ა. წულუკიძე, ა. ნ. ჯავახიშვილი, ს. მ. ჩოლოყაშვილი, ვ. ვ. ვორონინი).- კომუნისტი, 1944, 25 თებ., გვ. 4.
297. თემანიშვილ პ. ქართველი მეცნიერები სამშობლოს სამსახურში. (აკად. ნ. მესხიშვილი, ს. საჯაია, დ. უზნაძე, კ. კეკელიძე, ა. ჩიქობავა, ა. შანიძე, ვ. თოფურია, გ. წერეთელი).- კომუნისტი, 1946, 28 ივლ., გვ. 2.
298. მშრომელთა დეპუტატების ადგილობრივი საბჭოების დეპუტატობის კანდიდატთა დასახელება (ვ. მ. ბაქრაძე, კ. ს. ციმაკურიძე, ი. ნ. ხომასურიძე, ვ. ტ. თოფურია, ქ. ბ. ლომთათიძე...)- კომუნისტი, 1947, 13 დეკ., გვ. 2.
299. Сергеев В. Печатное слово советскои науки. (В, Т, Топуриа на выставке академическои книги АН ГССР) – Вечерняя Москваб 1947 28 окт. с. 3
300. აკად. ნ. მარის ხსონისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია. (ვ. თოფურიას მოხსენება:,,აკად. ნ. მარი და ქართველური ენების შესწავლა”).- კომუნისტი, 1950, 29 მარტი, გვ. 4.
301. შანიძე გრ. კომპოზიტების დაწერილობის შესახებ. (ორთოგრაფიული ლექსიკონი. შემდგ. ვ. თოფურია და ივ. გიგინეიშვილი. თბ., 1949). (რეც.).- ლიტერატურე და ხელოვნება, 1951, 14 ოქტ., გვ. 3.
305. ნეფარიძე მ. მეცნიერები პიონერულ შეკრებაზე. (ა. შანიძე და ვ. თოფურია თბილისის პირველ საშუალო სკოლაში).- ახალგაზრდა კომუნისტი, 1959, 23 მაისი, გვ. 4.
306. სახვაძე ე. გასცემს, რაც გააჩნია და გააჩნია მხოლოდ ნათელი...(ვ. თოფურიას მეცნიერული და პედ. მოღვაწეობის შესახებ).- ახალგაზრდა კომუნისტი, 1959, 17 თებ., გვ. 2.
307. ქართველიშვილი გ. აი, როგორია პიონერული რაზმის შეკრების თემა: ,,დავიცვათ ქართული ენის სიწმინდე”. (შეკრების მონაწილეები აკად. ვ. თოფურია და ა. შანიძე პიონერთა სასახლის მოწავლეებთან). – თბილისი, 1959, 29 მაისი, გვ. 3.
308. წიბახაშვილი გ. კარგად შედგენილი ლექსიკონი. რუსულ-ქართული ლექსიკონი საშუალო სკოლისათვის. შეადგ. ვ. თოფურიამ სა ს. ყაუხჩიშვილმა. თბ., ,,ცოდნა”, 1958. (რეც.).- ახალგაზრდა სტალინელი, 1959, 8 იანვ., გვ. 4.
309. გორგაძე ალ. პედაგოგიური საზოგადოება უნივერსიტეტში. (პედ. საზ-ბის წევრი ვ. თოფურია).-თბილისი, 1960, 11 ივლ., გვ. 3.
310. ზეპირი ჟურნალი ,,დღეები და ადამიანები’’, (მონაწილენი: გრ. კიკნაძე, პ. კეკელიძე, ლ. გუდიაშვილი, ა. ჩიქობავა, გრ. ჩხიკვაძე, ვ. თოფურია, ს. ჟღენტი). ახალგაზრდა სტალინელი, 1960, 25 ნოემბ. გვ.1.
311. ა.შანიზე ა. მეცნიერება გზაა მეგობრობისაკენ. ორიენტალისტთა XXV კონგრესზე მოსკოვში. (ვ. თოფურიას მოხსენება: ქართველურ ენათა შედარებითი ფონეტიკის საკითხები). – კომუნისტი, 1960, 2 სექტ., გვ. 2
312. ჯილდო ღირსეულთ. (მედალი ,შრომითი მამაცობისათვის გადაეცა თოფურიას). – კომუნისტი, 1960, 29 ოქტ., გვ. 1.
313.

1961.
314. ვარლამ ტრიფონის ძე თოფურია. (თბილისის საქალაქო საბჭოს დეპუტატობის კანდიდატი). – სახალხო განათლება, 1961, 15 მარტი, გვ.1.

1962
315. ებრალიძე ნ. დიდი მდინარის შენაკადები. გიგინეიშვილი ი., თოფურია ვ., ქავთარაძე ი. ქართული დიალექტოლოგია. წგ. I. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1961, (რეც) _ ახალგაზრდა კომუნისტი, 1962, 14 ივლ., გვ. 3
316. გიგინეიშვილი ი., თოფურია ვ., ქავთარაძე ი. ქართული დიალექტოლოგია. წგ. I. თბ., თბილ, უნ-ტის გამ-ბა, 1961. – სახალხო განათლება, 1962, 28 თებერვალი, გვ. 4
317. შალამბერიძე გ. ახალი დიალექტოლოგიური ნაშრომი. გიგინეიშვილი ი., თოფურია ვ.ქავთარაძე ი., თბილისის უნ-ტის გამ-ბა, 1961. – სკოლა და ცხოვრება, 1962, ¹4, გვ 88-89.
318. შალამბერიძე გ. ქართული დიალექტოლოგიის I წიგნი. გიგინეიშვილი ი., თოფურია ვ.ქავთარაძე ი. ქართული დიალექტოლოგია. წგ. 1. თბ., უნ-ტის გამ-ბა, 1961. – თბილისის უნივერსიტეტი, 1962, 24 მარტი, გვ. 3

1963
319. იმნაიშვილი გრ. საინტერესო ნაშრომი ქართულ დიალექტოლოგიაში. გიგინეიშვილი ი., თოფურია ვ., ქავთარაძე ი. ქართული დიალექტოლოგია. წგ. I. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1961 – მნათობი,1963, ¹2, გვ. 183-185.
320. სამეცნიერო- მეთოდური კონფერენცია. (საქ სსრ უმაღლეს სასწ. ქართ. ენის კათედრათა 1(V) სამეცნ-მეთოდ. კონფერენცია. ვ. თოფურიას მოხსენება: ,,ქართული ენის გრამატიკის სადავო საკითხები’’)- სახალხო განათლება, 1963, 15 მაისი, გვ. 3
321. ცერცვაძე თ. Uუჩვეულო შეხვედრა. (ქუთაისის ქართული გიმნაზიის კურსდამთავრებულთა შეხვედრა მასწავლებლის სახლში)._ თბილისი, 1963, 11 დეკემბ., გვ.3

1964
322. გაბეჩავა რ. გაერთიანებული სამეცნიერო სესია ქუთაისში. ვ. თოფურიას მოხსენება: ,,ეტიმოლოგიური კვლევა-ძიების მდგომარეობა ქართველურ ენებში’’). _ ქუთაისი, 1964, 20 მაისი, გვ. 3,

1965
323. ანაგელი ალ. ვისაც კი დედაენისათვის გული შესტკივა. თოფურია ვ. ქართული ენის სიწმინდის დაცვისათვის. თბ., ,,საბჭოთა საქართველო’’, 1964. სახალხო განათლება, 1965, 14 ივლ., გვ. 3
324. კეკელიძე მ. თოფურია ვ. ქართული ენის სიწმინდის დაცვისათვის. თბ., ,,საბჭოთა საქართველო’’, 1964. სკოლა და ცხოვრება, 1965, ¹6. გვ. 87-89
325. მამულაშვილი მ. Yთოფურია ვ. ქართული ენის სიწმინდის დაცვისათვის. თბ., ,,საბჭოთა საქართველო’’, 1964. – თბილისი, 1965, 15 აპრ., გვ. 3
326. შალამბერიძე გ. მშობლიური ენის შესასწავლად. თოფურია ვ. ქართული ენა და მართლწერის ზოგიერთი საკითხი. თბ., ,,ნაკადული’’, 1965. – სკოლა და ცხოვრება, 1965, ¹10. გვ. 89-90
327. შამელაშვილი რ. ძვირფასი შენაძენი. თოფურია ვ. ქართული ენა და მართლწერის ზოგიერთი საკითხი. თბ., ,,ნაკადული’’, 1965. – თბილისი, 1965, 11 აგვ., გვ. 3
328. ჯაყელი მ. სასარგებლო ნაშრომი. თოფურია ვ. ქართული ენა და მართლწერის ზოგიერთი საკითხი. თბ., ,,ნაკადული’’, 1965. – თბილისი, 1965, 11 აგვ., გვ.3.

1966
329. გამსახურდია კ. ისევ ქართული მართლწერის გამო. თოფურია ვ. ქართული ენა და მართლწერის ზოგიერთი საკითხი. თბ., ,,ნაკადული’’, 1965. –
ლიტერატურული საქართველ, 1966. 17 ივნ., გვ. 3.
330. ნიჟარაძე შ. ენათმეცნიერთა კონფერენციაზე. საქ. სსრ უმაღლესი სასწ. ქართ. ენის კათედრათა მე-6 რესპ. სამეცნ- მეთოდ. კონფერენციაზე ვ. თოფურიას მოხსენება: ,,ქართული ენის გრამატიკის სადავო საკითხები’’) – საბჭოთა აჭარა, 1966, 5 იანვ., გვ. 4.

1967
331. აკადემიკოს ვ. თოფურიას სახელობისა. (აბაშის რ-ნის სოფ. ონტოფოს საშ. სკოლას მიეკუთვნა ვ. თოფურიას სახელი). – ახალგაზრდა კომუნისტი, 1967, 21 იანვარი., გვ. 4; სოფლის ცხოვრება, 1967, 22 იანვ., გვ.4
332. ალავიძე მ. ვარლამ თოფურიას მოღვაწეობიდან. (გარდაცვალების წლისთავის გამო. – ქუთაისი, 1967, 23 აგვისტო; გვ 3
333. გვაზავა გ. ალალ შენი, უკვდავი თანამემამულის სახელი! ზეიმი ონტოფოში. (ონტოფოს საშუალო სკოლისათვის ვ. თოფურიას სახელის მიკუთვნების შესახებ). – განახლებული აბაშა,
1967, 12 იანვარი., გვ. 2; ქუთაისი, 1967, 18 იანვ., გვ.3
334. ელიავა გ. ერის დიდებული შვილი. – განახლებული აბაშა, 1967. 12 იანვ., გვ. 3.
335. მელია დ. დიდი პატრიოტი, მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე. _ განახლებული აბაშა, 1967, 22 აგვ., გვ.3.
336. მეცნიერის სახელობის სკოლა. (აბაშის სახელობის სკოლა. ( აბაშის რ-ის სოფ. ონტოფოს სკოლას მიეკუთვნა ვ. თოფურიას სახელი). – კომუნისტი, 1967, 22 თებერვ., გვ.3.
337. ძვირფასი შენაძენი (აკად. ვ თოფურიას პირადი არქივიდან რამდენიმე ძველი ხელნაწერის გადაცემა კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ინსტიტუტისათვის). კომუნისტი , 1967, 3 ივნ., გვ.4.
338. ჭუმბურიძე ზ., ურიდია ო. აკად. ვ. თოფურიას ხსოვნის უკვდავსაყოფად.. (მიძღვნილი საღამო ონტოფოს საშუალო სკოლაში). – თბილისის უნივერსიტეტი, 1967, 16 იანვ., გვ.2
339. Patsch G. V. Topuria. Kartuli ena da martlceris zogierti sakitxi. Tbilisi, Nakaduli, 1965. 110 S. – Mitteilungen des institutes fur Orienjforschung, Bd. XIII, H. I. Berlin, 1967, S. 157-159.
(Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Inst. fur Orientforschung).

1968
340. აკად ვ თოფურიას ხსოვნას მიეძღვნა. (სამეცნიერო სესია თბილ. უნტ_ში, მიძღვნილი ვ. თოფურიას ხსოვნას. _ თბილისის უნივერსიტეტი, 1968, 19 იანვარი., გვ. 3.
341. გეგეჭკორი ლ. მოგონებათა წიგნიდან. (მოგონებები ა. შანიძის, ი. ყიფშიძის
არნ. ჩიქობავას, ვ. თოფურიას და ს. ჯანაშიას შესახებ.) ახალგაზრდა კომუნისტი, 1968, 29 აგვ., გვ.3.
342. გვენცაძე ალ. ჩემი უნივერსიტეტი, (მოგონებები ივ. ჯავახიშვილზე, ვ. თოფურიაზე, აკ. შანიძეზე), - ალაზნის განთიადი, 1968, 5 ნოენმბ., 2, 4.
343. ვ. თოფურიას შესახებ. – ჯორბენაძე. ს. თბილისის უნივერსიტეტის მოკლე ისტორია. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1968, გვ.41. 57, 79
344. ვარლამ თოფურიას ხსოვნას (სამეცნიერო თბილ. უნ-ტში). – სახალხო განათლება, 1968, 10 იანვარი., გვ.4; თბილისის უნივერსიტეტი, 1968, 19 იანვ, გვ. 3
345. ვერძაძე ნ. დიდი მასწავლებელი (მოგონება ვ. თოფურიაზე). – ოქტომბრის გზით. (ბათუმი), 1968, 2 ნოემბ., გვ.3
346. თალაკვაძე მ. ვარლამ თოფურია. თბ., ,,განათლება’’, 1968. 60 გვ.
347. კიზირია ა. ქართული ენის მოამაგე. (აკად. ვ. თოფურიას ხსოვნის აღსანიშნავად). – ახალი კოლხეთი, 1968, 20 იანვ., გვ. 3.
348. კიზირია ა., ქალდანი მ. ვარლამ თოფურია (ცხოვრება და სამეცნიერო-პედ. მორვაწეობა). თბ., ,,მეცნიერება’’, 1968. 100 გვ; 4 ფ. პორტრ. (ენათმეცნიერების ინ-ტი).
349. მორგოშია თ. პირველი კურსდამთავრებულები. (შ. ამირანაშვილი, ნ. კეცხოველი, ვ. თოფურია და სხვა.) – ახალგაზრდა ჟურნალისტი, 1968.
350. ნიკოლაიშვილი ნ. პროფ. თოფურიას ,,ქართული ენის განაკვეთები’’, ქუთაისი 1968, 16 ოქტ., გვ.3.
351. სულაბერიძე ტ. ერთი მრავალთაგნი. პროფ. ვ. თოფურია). – საბჭოთა ოსეთი, 1868, 22 ოქტ., გვ.3.
352. ქართული ენის მოამაგე. აკად. ვ. თოფურიას ხსოვნის აღსანიშნავად. (საქდესი). – კომუნისტი, 1968, 10 იანვ., გვ. 4.
353. ჯორბენაძე ს. უნივერსიტეტის წიაღიდან გამოსული პირველი პროფესორები. (ს. ჯანაშია, ა. ჩიქობავა, ვ. თოფურია. . . ) _ თბილისი, 1968, 8 დეკ., გვ.3.

1969
354. ალავიძე მ. ვარლამ თოფურიას მოსაგონებლად. (ახალი ცნობები ქართველი ენათმეცნიერების მოღვაწეობაზე). _ ქუთაისი, 1969, 21 აგვ., გვ. 3
355. ალავიძე მ. უკვდავი, საშვილიშვილო წიგნი. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი. თბ., ,,განათლება’’, 1968. _ ქუთაისი, 1969, 26 მარტი. გვ. 3
356. ასათიანი შ. ორთოგრაფიული ლექსიკონი. თბ., ,,განათლება’’ , 1968. – დროსა, 1969, ¹4, გვ.9
357. გელოვანი აკ. ქარტული ლექსიკოგრაფიის დიდი შენაძენი. ქართული ენის ორტოგრაფიული ლექსიკონი. თბ., ,,განათლება’’, 1968, - სოფლის ცხოვრება, 1969, 11 ტებერ., გვ.3
358. კობიძე დ. საყურადღებო და საჭირო წიგნი. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი. თბ., ,,განათლება’’, 1968. თბილისის უნივერსიტეტი, 1969, 7 მარტი, გვ.3.
359. მამულაშვილი მ. ქართული ლექსიკოგრაფიის დიდმნიშვნელოვანი შენაძენი. (ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის გამოსვლის გამო. თბ., 1968) _ თბილისი, 1969, 6 თებ., გვ. 3
360. რევიშვილი ს. უცხოური გვარების შესახებ (განვიხილავთ ქართული ენის ორთოგრაფიულ ლექსიკონს. თბ., ,,განათლება’’, 1968. – საბჭოთა ოსეთი, 1969, 7 მარტი, გვ. 4.
361. შამელაშვილი რ. ქართული ენის პირველი ვრცელი ორთოგრაფიული ლექსიკონი. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი. თბ., ,,განათლება’’, 1969, 9 ოქტომ., გვ. 4.
362. ჭუბაბრია ზ. ღვაწლმოსილ მეცნიერთა პატივსაცემად. (შეხვედრა I საშ. სკოლაში, რომელიც მიეძღვნა კ. კეკელიძეს, ვ. თოფურიას და მ. ზანდუკელის ხსოვნას). – თბილისი, 1969, 7 მაისი.
363. შარაშენიძე თ., ფოჩხუა ბ. სამაგიდო წიგნი. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი. თბ., ,,განათლება’’, 1968. – კომუნისტი, 1969, 9 ოქტ., გვ.4
364. შალამბერიძე გ. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი. თბ., ,,განათლება’’, 1968. – ლიტერატურული საქართველო, 1969 4 აპრ., გვ.4

1970
365. კიკნაძე ლ. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი. თბ., ,,განათლება’’, 1968. – მნათობი, 1970, ¹11, გვ.161-173.
366. სახვაძე ე. სკოლა ჩემი ეზოდან. (ვ. თოფურიას პედ. მორვაწეობის შესახებ)._სახალხო განათლება, 1970. 10 აპრილ., გვ.2.

1971
367. ბურკაძე ი. ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი. თბ., ,,განათლება’’, 1968. – განთიადი, 1971, 12 იანვ., გვ.3.
368. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი. თბ., ,,განათლება’’,1968. – კომუნისტი, 1971, 30 იანვ., გვ.4.

1972
369. სულაბერიძე ტ. ჩვენი ლამპარი. . . (მოგონება ენათმეცნიერ ვ. .თოფურიაზე). – საბჭოთა პედაგოგი (ა. პუშკინის სახ. თბილ. პედ. ინ-ტი), 1972, 13 იანვ., გვ.3
370. შამელაშვილი რ. ვ თოფურიას სახელობის კაბინეტი (ქუთაისის პედ ინ-ტის ქართული ენის კაბინეტს მიეკუთვნა ვ. თოფურიას სახელი.) – ქუთაისი, 1972, 31 აგვ., გვ.4.

1974
371. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები. ტ.4. ეძღვნება საქ. სსრ. მეცნ. აკადემიკოსს ვ. თოფურიას ხსოვნას. თბ., ,,მეცნიერება’’, 1974. 239გვ.
372.

1975
373. ჭუბაბრია მ. სასიქადულო მამულაშვილი (ენათმეცნიერ ვ. თოფურიას შესახებ) – განახლებული აბაშა, 1975, 9 იანვ.

1977
374. ნეფარიძე ჟ. სულმნათი. (მოგონება ენათმეცნიერ ვ. თოფურიაზე). – სახალხო განათლება, 1977, 5 იანვარი., გვ. 4
375. ჭიჭინაძე ლ. ჩემი მასწავლებელი. (ვ. თოფურია). – თბილისი, 1977, 15 აგვ., გვ. 3

1979
376. თოფურია ვარლამ ტრიფონის ძე. (მოკლე ბიოგრაფია). საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემია. პერსონალური შემადგენლობა. 1941-1978. თბ., ,,მეცნიერება’’. 1979, გვ. 19.
377. თოფურია ვარლამ ტრიფონის ძე – ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ.4, 1979, გვ.696.


ვ. თოფურიას გარდაცვალება და დაკრძალვა

378. ვარლამ თოფურიას ხსოვნას. (ნეკროლოგი). – კომუნისტი, 1966, 24 აგვ. გვ. 3. სახალხო განათლება, 1966, 24 აგვ. გვ. 3: ლიტერატურული საქართველო, 1966, 24 აგვ., გვ. 3; ქუთაისი, 1966, 26 აგვ. გვ. 3 საბჭოთა აფხაზეთი, 1966, 26 აგვ., გვ.3 საბჭოთა აჭარა, 1966, 27 აგვ., გვ. 3; საბჭოთა აჭარა, 1966, 27 აგვ., გვ.3 საბჭოთა ოსეთი, 1966, 26 აგვ., გვ.3; თბილისის უნივერსიტეტი, 1966. 9 სექტ., გვ.3;
379. საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოში. (ცნობა აკადემიკოს ვ. ტ თოფურიას დაკრძალვის მომწყობი კომისიის შექმნის შესახებ). კომუნისტი, 1966, 23 აგვ., გვ. 1; სახალხო განათლება, 1966, 24 აგვ., გვ. 1; საბჭოთა აჭარა , 1966, 24 აგვ., გვ.1 საბჭოთა ოსეთი, 1966, 24 აგვ., გვ.2 ქუთაისი, 1966, 24 აგვ., გვ.2
380. ვ. თოფურიას დაკრძალვის მომწყობი კომისიისაგან. _ კომუნისტი, 1966, 23 აგვ., გვ. 1; სახალხო განათლება, 1966, 24 აგვ., გვ.1 საბჭოთა აჭარა, 1966, 24 აგვ., გვ. 1; საბჭოთა ოსეთი, 1966, 24 აგვ., საბჭოთა აჭარა, 1966, 24 აგვ., გვ.1; საბჭოტა ოსეთი, 1966, 24 აგვ., გვ.1
381. საქართველოს კპ ცკ, საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმისა და საქართველოს მინისტრთა საბჭოსაგან. (სამძიმარი )_ კომუნისტი, 1966, 24 აგვ., გვ.1, საბჭოთა აფხაზეთი, 1966, 24 აგვ., გვ.1 საბჭოთა აჭარა, 1966, 24 აგვ., გვ.1 საბჭოთა ოსეთი, 1966, 24 აგვ., გვ.1;
382. საქ სსრ მინისტრთა საბჭოს დადგენილება საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის ვ. თოფურიას სახელის უკვდავყოფის შესახებ. _ თბილისის უნივერსიტეტი, 1966, 22 ოქტ., გვ.1.
383. ვარლამ თოფურიას ხსოვნას. (ნეკროლოგი) – მაცნე, 1966, ¹4, გვ.322-324.
384. ვარლამ თოფურიას ხსოვნას. (1901-1966) _ იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება., ტ. 15, 1966, გვ.369-372.
385. აბულაძე ი. გამოჩენილი მეცნიერი და მოქალაქე. _ ახალგაზრდა კომუნისტი, 1966, 25 აგვ., გვ. 3
386. ალავიძე მ. ვარლამ თოფურიას მოსაგონებლად. – ქუტაისი, 1966, 27 აგვ., გვ.3
387. ბარამიძე ალ. სიყრმის მეგობარი. – ახალგაზრდა კომუნისტი, 1966, 25 აგვ., გვ.3
388. ბოცვაძე ი. ქართული მეცნიერების სიამაყე. _ ბორჯომი, 1966, 25 აგვ., გვ.3
389. დავიტაია მ. ერთი მუჭა მიწა. (ვარლამ თოფურიას ხსოვნას), _ განახლებული აბაშა, 1966, 25 აგვ., გვ.3
390. ელიავა გ. ერის დიდებული შვილი. _ შრომის დროშა (გეგეჭკორი), 1966, 13 სექტ., გვ. 2
391. ვადაჭკორია მ. დიდი მეცნიერი , სწორუპოვარი ადამიანი, - კომუნისტური შრომა (ლანჩხუთი), 1966, 25 აგვ., გვ.3
392. თალაკვაძე მ. ახალი ქართული სკოლის დიდი მეგობარი. .- სახალხო განათლება, 1966, 24 აგვ., გვ.3
393. კეკელია გ. შეხვედრა ვარლამ თოფურიასთან (მოგონება), _ შრომის დროშა (გეგეჭკორი), 1966, 3 ნოემ., გვ.3
394. კიზირია ა. დიდი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე, - ქართული ენა და ლიტერატურე სკოლაში, 1966, ¹2, გვ. 78-80.
395. პერტენავა ლ. დიდი მეცნიერი და მოქალაქე. _ განახლებული აბაშა, 1966, 25 აგვ., გვ. 3
396. სახვაძე ე. ვარლამ თოფურიას სახელობის სკოლაში. – პიონერი, 1966, ¹11, გვ.3
397. ქავთარაძე ე. მეცნიერი, მასწავლებელი, ადამიანი. _ თბილისის უნივერსიტეტი, 1966, 9 სექტ., გვ.3
398. ქავთარაძე ივ., მზრუნველი მასწავლებელი. – კომუნისტი, 1966, 25 აგვ., გვ.3
399. ყაუხჩიშვილი ს. მადლიანი ხელი. _ კომუნისტი, 1966, 25 აგვ., გვ.3
400. შალამბერიძე გ. სახელოვანი მამულიშვილი. _ ცისკარი, 1966, ¹8, გვ.153-154.
401. შანიძე ა. სახელგანთქმული მეცნიერი. _ თბილისის უნივერსიტეტი, 1966, 9 სექტ., გვ., 3
402. შანიძე ა. ერის მსახური. _ კომუნისტი, 1966, 25 აგვ., გვ.3
403. შანიძე ა. სიტყვა, წარმოთქმული პროფ. ვარლამ თოფურიას დაკრძალვის დღეს. _ მაცნე, 1966, ¹4, გვ. 325-326.
404 ჩიქობავა ა. ამხანაგი, მეგობარი, - კომუნისტი, 1966, 24 აგვ., გვ. 3
405. ჩიქობავა ა. ვარლამ თოფურია _ ცისკარი, 1966, ¹8, გვ. 152-153.
406. ძოწენიძე ქ. პროფესორი ვარლამ თოფურია. _ ქუთაისი, 1966, 28 აგვ., გვ.3
407. ჯიბლაძე გ. აკადემიკოს ვარლამ თოფურიას ხსოვნას. – სკოლა და ცხოვრება, 1966, ¹9, გვ.95-96.
408.

დაბადების წლისთავები
დაბადების 60 წლისთავი
409. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება. ტ.14 ეძღვნება საქ.სსრ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს ვარლამ თოფურიას დაბადების სამოცი წლისა და სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობის ოცდათხუთმეტ წლისთავზე.. თბ., ,, მეცნიერება’’, 1964. 396 გვ.
ვ. თოფურიას შესახებ: ვ. თოფურიას დაბეჭდილი შრომების ბიბლიოგრაფია. ქრონოლოგიური საძიებელი. (1923-1961). შემდგ; დ. ჩხუბიანაშვილი და მ. ძიძიშვილი, გვ.5-30.
410. ქიმერიძე ნ., შურღაია ო. დიდი ცხოვრება. ნარკვევი. _ თბილისის უნივერსიტეტი, 1964, 27 ნოემბ., გვ.3

დაბადების 65 წლისთავი
411. აბესაძე ნ. ვარლამ თოფურია როგორც სვანურის მკვლევარი. (მოხსენების თეზისები). – საქ. სსრ უმაღლესი სასწ. ქართ. ენის კათედრათა რესპ. სამეცნ. – მეთოდ, კონფერენცია, მე-7, 1967 წ. 28-29 ოქტომბერი. მოხსენების თეზისები. თბ., 1967, გვ.5
412. შამელაშვილი რ. დიდი ქართველი ენათმეცნიერი. _ საბჭოთა ოსეთი, 1966, 25 იანვარ., გვ.4.
413. ძოწენიძე ქ. პროფესორი ვარლამ თოფურია. _ ქუთაისი, 1966, 9 იანვარი., გვ.3

დაბადების 70 წლისთავი
414. აბესაძე ნ. დიდი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე. – ახალგაზრდა კომუნისტი, 1971, 7 იანვ., გვ.3
415. აბესაძე ნ. თვალსაჩინო ენათმეცნიერი, გულისხმიერი პედაგოგი. _ თბილისის უნივერსიტეტი, 1971, 8 იანვ. გვ.3
416. ალავიძე მ. უკვდავი ენათმეცნიერი. – ქუთაისი, 1971, 8 იანვ., გვ.3
417 აკადემიკოსი ვარლამ თოფურია – დიდი მეცნიერი და მოქალაქე. სამეცნიერო სესია აბაშაში. – განახლებული აბაშა, 1971, 29 ივნ., გვ.2-3
418. ასიეშვილი ვ. ქართული დიალექტოლოგიის საკითხები ვარლამ თოფურიას შრომებში. (მოხსენების თეზისები) – თბილ. უნ-ტის ფილოლოგიის ფაკ-ტის სტუდენტთა სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას ხსოვნისადმი. 1971 წ. 29 ოქტ. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., 1971, გვ. 10.
419. ახვლედიანი გ. აკად. ვ. თოფურია – განახლებული აბაშა, 1971, 29 ივნ., გვ.3
420. ბოკუჩავა გ. ვ. თოფურია და ქართული ენის სწავლების მეთოდიკის საკითხები. (მოხსენების თეზისები) თბილ. უნ-ტის ფილოლოგიის ფაკ-ტის სტუდენტთა სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას ხსოვნისადმი. 1971 წ. 29 ოქტ. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., 1971, გვ.9-10
421. გაბელია ვ. დიდი მეცნიერი და მოქალაქე. – განახლებული აბაშა, 1971, 9 იანვ., გვ.3
422. გვენცაძე ა. დიდი მეცნიერი და ადამიანი. _ ალაზნის განთიადი (თელავი), 1971, 16 იანვ., გვ.3
423. თალაკვაძე მ. იშვიათი პედაგოგი. _სახალხო განათლება, 1971, 8 იანვ., გვ.3
424. თბილისის უნივერსიტეტის შრომები, ტ. ბ 6-7 A(151-152) ჰუმანიტარული მეცნიერებანი. ეძღვნება საქ. სსრ.მეცნ. აკად. აკადემიკოსს ვარლამ თოფურიას
ხსოვნას დაბადების 70 წლისთავზე. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1974. 306 გვ., 1ფ. პორტრ.
425. იმნაიშვილი გრ. დიდი მეცნიერი, უბადლო პედაგოგი. – სოფლის ცხოვრება, 1971. 8 იანვ., გვ.3
426. კიზირია ა. მეცნიერი პედაგოგი. – კომუნისტი 1971, 9 იანვ., გვ. 3
427. კოშორიძე ე. დიდი მეცნიერი, პედაგოგი, მოქალაქე. – ივრის განთიადი (საგარეჯო), 1971, 7 იანვ., გვ. 2.
428. კოშორიძე ე., მელიქიშვილი დ. დიდი მეცნიერი, გულისხმიერი აღმზრდელი. თბილისი, 1971, 7 იანვ. გვ. 3
429. მანია გ. მელიქიშვილი დ. დიდი მეცნიერი, გულისხმიერი აღმზრდელი. _ თბილისი, 1972, 6 იანვ.
430. მაღრაძე ვ. თოფურია და ქართული ენის სიწმინდის საკითხები. (მოხსენების თეზისები). _ თბილისის უნ-ტის ფილოლოგიის ფაკ-ტის სტუდენტთა სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი აკად. ვ. თოფურიას ხსოვნისადმი. 1971 წ. 29 ოქტომბერი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბ., 1971, გვ.11
431. მელიქიშვილი დ. დიდი მოქალაქე, მეცნიერი, პედაგოგი, - ახალი თიანეთი, 1971, 19 იანვ., გვ.2
432. მეცნიერის ხსოვნას მიეძღვნა. _ სამშობლო, 1972, 14 იანვ., გვ.5
433. ნაკანი თ. ვარლამ თოფურია _ სვანური ენის მკვლევარი, (მოხსენების თეზისები). თბილ. უნ-ტის ფილოლოგიის ფაკ-ტის სტუდენტთა სამეცნიერო სესია. მიძღვნილი აკად. ვ.
თოფურიას ხსოვნისადმი. 1971 წ. 29 ოქტომბერი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., 1971, გვ. 8-9
434. პროფესორ ვარლამ თოფურიას ხსოვნისადმი. (ფილოლოგიის ფაკ-ტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი აკად. ვ. თოფურიას ხსოვნისადმი.) _ თბილისი, 1971, 30 დეკემბ., გვ.3
435. სასიქადულო მამულიშვილები. _ ლაპარაკობს და უჩვენებს თბილისი., 1971, 8 იანვ., გვ.1
436. სახვაძე ზ. პროფ. ვ. თოფურიას პატივსაცემად. (სამეცნიერო სესია თბილ. უნ-ტში). – თბილისის უნივერსიტეტი, 1971, 5 ნოემბ., გვ. 3
437. ფილფანი ჯ. დიდი მეცნიერი და მკვლევარი. ახალი სვანეთი (მესტია), 1971, 16 იანვ., გვ. 2
438. ქავთარაძე ი. თვალსაჩინო მეცნიერი და მოღვაწე. _ ლიტერატურული საქართველო, 1971, 8 იანვ., გვ. 3.
439. ქალდანი მ. ქართველურ ენათა დიდი მოჭირნახულე. _ ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში, 1971, ¹1, გვ. 63-66.
440. ღვინაძე თ. უკვდავი სახელი. _ განთიადი (კასპი), 1971, 4 მარტი, გვ.3
441. ღვინჯილია ლ. ვარლამ თოფურია – მთის იბერიულ – კავკასიურ ენათა მკვლევარი. (მოხსენების თეზისები). – თბილ. უნ-ტის ფილოლოგიის ფაკ-ტის სტუდენტთა სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი აკად. ვ. თოფურიას ხსოვნისადმი. 1971 წ. 29 ოქტომბ., მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., 1971, გვ. 7-8.
442. შალამბერიძე გ. დიდი ქართველი ენათმეცნიერი. – სკოლა და ცხოვრება, 1971, ¹1, გვ.82-83.
443. შამელაშვილი რ. დიდი ქართველი ენათმეცნიერი. საბჭოთა ოსეთი, 1971, 8 ანვ., ვ. 3
444. ძნელაძე რ. პროფ. ვარლამ თოფურიას ცხოვრება და მოღვაწეობა. (მოხსენების თეზისები). _ თბილ. უნ-ტის ფილოლოგიის ფაკ-ტის სტუდენტთა სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი აკად. ვ. თოფურიას ხსოვნისადმი. 1971 წ. 29 ოქტომბერი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., 1971, გვ. 6-7.
445. ხვისტანი გრ. სვანეთის მეგობარი. _ ახალი სვანეთი (მესტია), 1971, 2 თებერვ., გვ. 4.
446. შანიძე ა. პროფ. ვარლამ თოფურიას პირველი ნაბიჯები სამეცნიერო გზაზე. (სამეცნიერო სესია აბაშაში). – განახლებული აბაშა, 1971, 29 იანვ., გვ.3.
447.

დაბადების 75 წლისთავი
451. კურტანიძე შ. დიდი მოქალაქე, დაუვიწყარი აღმზრდელი. _ წითელი დროშა (ახალციხე), 1976, 10 იანვ., გვ.4
452. მაისურაძე ი. სახელოვანი მეცნიერი და პედაგოგი. _ წითელი დროშა (ახალციხე), 1976, 28 თებერვ., გვ. 4; ტყიბული, 1976, 31 იანვ., გვ.3
453. შამელაშვილი რ. დიდი ქართველი ენათმეცნიერი. _ ქუთაისი, 1976, 28 იანვ., გვ. 3.