ავთანდილ არაბული

დაიბადა 1953 წელს ყაზბეგის რაიონის სოფელ ჯუთაში.
1971 წელს დაამთავრა იმავე რაიონის სოფ. სნოს საშუალო სკოლა. იმავე წელს ჩაირიცხა თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტზე. უნივერსიტეტი დაამთავრა 1976 წელს. დამთავრებული აქვს აგრეთვე თსუ ხელოვნებათმცოდნეობის (მეორადი) ფაკულტეტი, კინოდრამატურგიის განხრით (ხელმძღვ. რ. თაბუკაშვილი).
1976 წელს ჩაირიცხა არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტურაში (ხელმძძვ. პროფ. ივ. ქავთარაძე), რომელიც დაამთავრა 1980 წელს და იმავე წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია.
1980 წლიდან მუშაობს არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტში, იყო ამ ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილების გამგე (1986 წლიდან); 2000-2005 წლებში იყო დირექტორის მოადგილე.
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი დაიცვა 1997 წელს.
1992 წლიდან კითხულობდა ლექციებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.
გამოქვეყნებული აქვს 100-ზე მეტი ნაშრომი; მათ შორის ორი მონოგრაფია:

 

 

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული შრომების სია
ცალკე წიგნები და სახელმძღვანელოები:

1. ზმნური და სახელური ფუძეთქმნადობის პრობლემა ქართველურ ენებში.თბ. 2001.385 გვ.
2. ქართული მეტყველების კულტურა.I გამოც._ 2004.II გამოც._ 2005.გვ.336.
3. დედაენა.II კლასი.თბ. 1998 (თანაავტორობით).
4. ქართული ენის სამყარო.V კლასის სახელმძღვანელო.თბ. 2001.120 გვ.
5. მშობლიური ენა.II კლასი.2002 (თანაავტორობით).130 გვ.
6. მშობლიური ენა.III კლასი.2002 (თანაავტ.).145 გვ.
7. მშობლიური ენა IV კლასი.2002 (თანაავტ.).160 გვ.
8. ქართული ენის სამყარო.VI კლასის სახელმძღვანელო (თანაავტორ.).თბ. 2003.110 გვ.
9. ქართული ენის სამყარო.V კლასი.მოსწავლის წიგნი.სულაკაურის გამომც. 2003.გვ.132.
10. ქართული ენის სამყარო V კლასი.მოსწავლის რვეული.2003.გვ.76.
11. ქართული ენის სამყარო.V კლასი.მასწავლებლის წიგნი.2003.გვ.115.
12. ქართული ენის სამყარო.VI კლასი.მოსწავლის წიგნი.2004.გვ.116.
13. ქართული ენის სამყარო.VI კლასი.მოსწავლის რვეული.2004.გვ.72.
14. ქართული ენის სამყარო.VI კლასი.მასწავლებლის წიგნი.2004.გვ.57.
15. ქართული ენა და ლიტერატურა.VII კლასი.გამომც.«საარი".2005 (თანაავტ.: ვ.როდონაია.მ.ხუციშვილი).
16. წერითი მეტყველება.X კლასი. «წყაროსთვალი".2005 (თანაავტ.: ქ.რეხვიაშვილი.ნ.შარაშენიძე.მ.შაყულაშვილი).

სტატიები:

17. ენკლიტიკის ბუნებისათვის ქართულში._ ვარლამ თოფურია _ 100.თბ. 2001.გვ.46-54.
18. ფრვ  ფვრ ტიპის მეტათეზისის გააზრებისათვსი ქართულში._ შოთა ძიძიგური _ 90.თსუ გამომც.2002.
19. მოსაზრებანი «ქართული ენის" სასკოლო კურსის დახვეწისათვის._ ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში.თბ. 2002.
20. შენიშვნები «გველის მჭამელის" თემაზე._ სჯანი (ლიტ.ინსტ.).IV.თბ. 2003.
21. Archaische Elemente in der Volksdichtunძ der ostძeorძishen Berძbewohner. _ Kaukasische Sprachprobleme, Coaucasica Oldenbarძensia 1, Oldenburძ 2003.გვ.35-47.
22. Einiძe Eiძentumlichkeiten der Verwandtschaftstermino _ loძie in den ostძeorძischen Berძdialekten _ იქვე.გვ.47-59.
23. ქართველური ენების სტრუქტურისა და ისტორიის საკითხები აკად.ს.ჯანაშიას შრომებში._ ქართველოლოგიური კრებული.II.თბ. 2003.გვ.3-13.
24. ქართველურ ენათა შედარებითი ანალიზისათვის (გურული + ხევსურული.მეგრული და ლაზური.ბალსქვემოური და ლენტეხური)._ იქვე.გვ.14-20 (თანაავტ.).
25. გარემო და ენის ეკოლოგია (ილია მართლის შემოქმედებითი მემკვიდრეობის მიხედვით) _ ლოგოსი.II.2004.
26. უწყვეტობა პოეზიის ენისა._ ლიტერატურა და სხვა.ალმანახი.თბ. 2005.გვ.176-189.
27. დროის ანაბეჭდები სალიტერატურო ენაში._ გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი.1.2005.გვ.15-24.

მასალები:

28. ვარლამ თოფურიას გაკვეთილები: სიღრმე.სიზუსტე.ლაკონიზმი._ თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო სესია.თბ. 2001.
29. ენა.დიალექტი და სიტყვიერი შემოქმედება._ ქუთაისური საუბრები.VIII.2001.
30. დროის ანაბეჭდები მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა ენაზე (ანომალიების კანონზომიერება)._ თსუ ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია.IX.2001.
31. ვ.თოფურიას მემკვიდრეობის უკვდავება._ ენათმეცნ.ინსტ.სამეცნ.სესია.თბ. 2001.
32. დრო.სივრცე და «ყოველნი ენანი"._ ქუთაისური საუბრები.IX.2002.
33. მორფემათა საზღვრის ერთი ტიპის მეტათეზისისათვის ქართულში._ თსუ და თსუ ფილიალების V სამეცნ.სესია.26.04.2002.
34. ენობრივი მოვლენების არეალური შესწავლისა და შეფასების ზოგი ასპექტისათვის._ ენათმეცნ.ინსტ.სამეცნ.სესიის მასალები.თბ. 2002.
35. ქართველ და ჩრდილოკავკასიელ მთიელთა ურთიერთობის ეთნოლინგვისტური ასპექტები (მ.ქურდიანთან ერთად)._ საერთაშორისო კონფერენცია «ენები.მთები.ტურიზმი კავკასიაში".თბ. 2.05.2003.
36. ზმნური სუპლეტივიზმის ერთი ტიპობრივი შემთხვევისათვის ქართულში._ თსუ ფილოლ.ფაკ.სამეცნ.სესია.თბ. 2003 (მასალები).
37. ქართულ ეთნიკურ ტერმინთა წარმოების ზოგი თავისებურება._ ქუთაისური საუბრები.X.2003.
38. ხანმეტობა და ქართული საღვთისმეტყველო ენის ისტორიული მთლიანობის საკითხი._ II საერთაშორისო სიმპოზიუმი: ქრისტიანობა ჩვენს ცხოვრებაში: წარსული.აწმყო და მომავალი.24-26.XI.2005.გვ.137-138.
39. კოპალას მითის ტრანსფორმაციის ისტორიული სურათისათვის (მითისა და ზღაპრის ურთიერთმიმართების პრობლემა)._ საერთაშორისო კონფერენცია «მთები და მითები".თბ. 20-21.05.2005.

სამეცნიერო-პოპულარული და მეთოდური:

40. ენა ჩვენი არსობისა._ მნათობი.5-6.2001.გვ.73-80.
41. ვინფრიდ ბოედერი _ 65._ ენათმეცნიერების საკითხები.2.2002 (თანაავტორობით).
42. ენა.დრო და სივრცე._ გაზ.«თბილისის უნივერსიტეტი".12.XI.2002.
43. ქართული ენა ეროვნულ სკოლაში (კონფერენცია)._ ბურჯი ეროვნებისა.5-6.2002.
44. ჟამი მეცნიერების გამოსარჩლებისა.თბ. 2005.გვ.68.
45. ტესტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში.2004 (რ.მეგრელიშვილთან ერთად).გვ.78.
46. ქართული ენა (არასპეციალური ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის).პროგრამა.თსუ.2001.გვ.12.
47. ახალი აქრთული ენა (ფილოლოგიის ფაკ.სტუდენტებისათვის).პროგრამა.თსუ.2003.გვ.88.
48. რად გინდა ისეთი სიმართლე._ გაზ.«საქ.რესპუბლიკა".3.02.2001.გვ.7.
49. სარკმელი საგურამოდან._ «ლიტ.საქართველო".8_14.03.2002.გვ.12.
50. მოჯადოებული წრე გაუარესების ტენდენციით (ქართული ენის სწავლების მდგომარეობის შესახებ...)._ «საქ.რესპუბლიკა".7.XII.2002.
51. მეცნიერი და მასწავლებელი._ «ბურჯი ეროვნებისა".¹ 12.2002.გვ.8_10.
52. ენა დედაა ერისა._ ახალი ხიდი.საერთაშორისო ყოველკვირეული ჟურნალი.2.2003.

რედაქცია:

53. ჟურნალისტის სტილისტიკური ცნობარი.თბ. 2002 (მონაწილეობა შედგენაში).
54. როგორ მოვემზადოთ ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის.ქართული ენა და ლიტერატურა.თბ. 2004.
55. როგორ მოვემზადოთ ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის.ზოგადი უნარები.თბ. 2004.
56. იგივე (დამხმარე მასალათა კრებული).თბ. 2004.
57. დ.ჟღენტი.ქართველ მწერალთა ენის საკითხები.თბ. 2004.
58. ალ.ჭინჭარაული.ხევსურული ლექსიკონი.თბ. 2005.
59. თ.გოგოლაური.საუბრები ფშაურ კილოზე.თბ. 2005.
60. თ.ინჯია.გრიგოლ რობაქიძე _ ყურბანსაიდი ანუ ლიტერატურული ძარცვა.თბ. 2005.
(ზევით)