შუქია აფრიდონიძე

დაბადების თარიღი და ადგილი 1940 წ. 25 აპრილი; ქ. თბილისი
მისამართი: თბილისი, ბაგები, II კორპ., ბ. 63. ტელ.:23-53-66მობილური: (895) 501231. იელ.ფოსტა: shapri40@yahoo.co.uk

სამსახურებრივი გამოცდილება
1982, ივლისი _ 2006, ივნისი საქ. მეც. აკად. არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. მეცნიერი თანამშრომელი (ენათმეცნიერი). განყოფილების გამგე
1978, დეკემბერი _ 1982, ივლისი საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. მეცნიერი თანამშრომელი (ენათმეცნიერი: ნორმალიზაცია). უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
1976, ივნისი _ 2006, ივნისი ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. დოცენტი, 2004 წლიდან _ პროფესორი
1969, ივლისი _ 1976, ივნისი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ახალი ქართული ენის კათედრა და მასთან არსებული ტოპონიმიკის ლაბორატორია).

1965, სექტემბერი _ 1969, ივნისი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. ტექნიკოსი

შეთავსება
2006 წ. ი. ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სრული პროფესორი

სამეცნიერო ხარისხი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი.
სამეცნიერო წოდებაპროფესორი

განათლება / ტრენინგები
1958 წლიდან 1963 წლამდე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. ფილოლოგი (ქართველურ ენათა განყოფილება)
1963 წლიდან 1967 წლამდე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტი. ახალი ქართული ენა
1984, 15/II-დან 1984, 15/VI-მდე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ახ.ქართ.ენა (უმაღლ. სასწ. მასწავლებელთა კვალიფიკ. ამაღლ.)
1986, 15/IV-დან 1986, 15/VI-მდე ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი, ახ. ქართ. ენის კათედრა. ახ. ქართ. ენა (გამოთვლით და მიკროპროცესორულ ტექნიკაში).

ლოკალური და საერთაშორისო სამეცნიერო-სასწავლო გრანტები/პროექტები/პროგრამები

სტანდარტიზაციისა და სერტიფიკაციის ტერმინები და განმარტებები. ევრაზიის ფონდი: 97-0244. 1998, 1/X _ 1999, 31/I
ინგლისურ-ქართული კომპიუტერული ლექსიკონი. ფონდი “ღია საზოგადოება _ საქართველო”: INT ¹1198. 1999, 4/II _ 2000, 4/II
ქართული ენის კომპიუტერული ორთოგრაფიული ლექსიკონი. ფონდი “ღია საზოგადოება _ საქართველო: MLP/08/09. 2000 წ.
საგაზეთო ლექსიკის შესწავლა ჟურნალისტთა ცნობარის შესადგენად. USAID (ევრაზიის ფონდის ტენდერით): G01-0170. 2001 წ.
A Comprehensive Georgian-English Dictionary (დიდი ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი). The Arts and Humanities Research Council (for England and Wells). 2001 _ 2005

 

სამეცნიერო შრომების ბიბლიოგრაფია

ა. მონოგრაფიები:

1. სიტყვათგანლაგება ახალ ქართულში (XIX-XX საუკ. პროზის მიხედვით. მარტივი წინადადება), მეცნიერება, თბ., 1986, 150 გვ.
2. ჩვენი ენა ქართული (დამხმარე სახელმძღვანელო), ბაკურ სულაკაურის გამ-ბა. თბ., I გამოც. 2002, II გამოც. _ 2007, 168 გვ.

ბ. ლექსიკონები:

1. საბჭოთა კავშირის გეოგრაფიულ სახელთა ორთოგრაფიული ლექსიკონი (თანაშემდგენელი თ. ზურაბიშვილი), ქსე მთავარი სამეცნ. რედაქცია. თბ., 1987, 252 გვ.
2. საქართველოს სსრ ტოპონიმია (მასალები), ტ. I. ზემო იმერეთი (ტოპონიმთა ლექსიკონი ინვერსიული სიითურთ. თანაშემდგენელნი: ი. ბაქრაძე, ვ. ჯოჯუა), თსუ გამბა, თბ., 1987, 490 გვ.
3. საქართველოს ტოპონიმია (მასალები), ტ. III. ქვემო იმერეთი (თანაშემდგენლები: ვილენა ჯოჯუა და მურად კემულარია), უნივერსალი, თბ., 2003, 678 გვ.
4. A Comprehensive Georgian-English Dictionary – დიდი ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი
(თანაშემდგენელი; მთ. რედ. პროფ. დონალდ რეიფილდი). Garnett Press. London. 2006. (ორ ტომად), 1728 გვ.

გ. სტატიები და თეზისები:

1. უკავშირო ქვეწყობილი წინადადება (“ქილილა და დამანას” მიხედვით): თსუ სტუდენტთა XXIV სამეცნიერო კონფერენცია (აპრილი, 1962, თეზისები), თსუ გამ-ბა, თბ., 1962, 108-109.
2. სიტყვათა შორის სინტაქსური ურთიერთობების საკითხისათვის: თსუ ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა XII სამეცნიერო კონფერენცია (20-22/XII, 1966; თეზისები), თსუ გამ-ბა, 1967, 98.
3. სიტყვათგანლაგებისათვის კითხვითწინადადებაში (თანამედროვე ქართულის მასალაზე): თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის XII სამეცნიერო სესია (9-16/IV, 1968; თეზისები), თსუ გამ-ბა, თბ., 1968, 41-42.
4. სიტყვათა რიგი კომპოზიტებში: თსუ ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა XIV სამეცნიერო კონფერენცია (თეზისები), თსუ გამ-ბა, თბ., 1970. ND
5. წინადადებაში სიტყვათა კავშირებისა და განლაგების ურთიერთობისათვის: საქართველოს სსრ უმაღლესი სასწავლებლების ქართული ენის კათედრათა VIII რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია (27-29/XI, 1970; თეზისები), ქუთ., 1970, 35-36.
6. შემასმენლისა და ნაწილაკის სინტაქსური ურთიერთობა ქართულში: ჟურნ. “ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში”, თბ., 1970, №3, 23_27.
7. სიტყვათა რიგი ავტორისეულ რემარკაში: თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის XIV სამეცნიერო სესია (14-19/XII, 1970; თეზისები), თბ., 1970, 24. სტატია დაიბეჭდა “თსუ ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა შრომებში”, თსუ გამ-ბა თბ., 1971, 259-275.
8. ინვერსიის სტილისტური დანიშნულებისათვის (ვაჟა-ფშაველას პოემა “სტუმარ-მასპინძლის მაგალითზე): თსუ შრომები, B 4 (143), თსუ გამ-ბა, თბ., 1971, 59-68.
9. დროის კატეგორია როგორც სიტყვათა მაორგანიზებელი წინადადებაში: თსუ შრომები B 5 (148), თსუ გამ-ბა, თბ., 1972, 137-145.
10. ბოლოკიდურ ხმოვანთა საერთო ფუნქციისათვის ქართულში: თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის XV სამეცნიერო სესია (18-23/IX, 1972; თეზისები), თბ., 1972, 33-34. (სტატია დაიბეჭდა “თსუ ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა შრომებში”, თსუ გამ-ბა 1974, № 3-4, 102-113).
11. ტოპონიმთა სახელდებისა და წარმოების საკითხისათვის: თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის XVII სამეცნიერო სესია (21-24/V, 1974; თეზისები), თსუ გამ-ბა, თბ., 1974, 33-34.
12. Das Toponomastische Laboratorium der Staatlichen Universität Tbilissi: Namenkundlichen Informationen, 1974, May, 24, Leipzig, 20-22.
13. დავით კლდიაშვილის ენობრივ-სტილური თავისებურებანი: ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა და სპეციალისტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია (30-31/X, 1975; თეზისები), ქუთ., 1975, 4.
14. პოეტური სინტაქსი: კრ.“ვაჟა-ფშაველას ხუთი პოემა”, თსუ გამ-ბა, თბ., 1975, 390-399.
15. ზმნისა და ზმნიზედის ურთიერთობა ქართულში: ჟურნ. “ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში”, № I, თბ., 1976, 34-41.
16. პროფ. ფარნაოზ ერთელიშვილი _ თსუ ტოპონიმიკის ლაბორატორიის მეცნიერი ხელმძღვანელი: კრ. “ტოპონიმიკა”, I, თსუ გამ-ბა, თბ., 1976, 9-21.
17. ფონეტიკურ-მორფოლოგიურ ცვლილებათა სემანტიკური ფუნქციისათვის: თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია, მეცნიერება, თბ., 1977, 30-31/V, 1/VI (სტატია სათაურით “ფონეტიკურ-მორფოლოგიური ცვლილებები და ლექსიკური მნიშვნელობა” დაიბეჭდა საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის “მოამბეში”, მეცნიერება, თბ., 1977, 87, № 3, 749-751.
18. რთული ტოპონიმების კომპონენტთა შეხამებითი უნარისათვის: ჟურნ. “მაცნე”, ენისა და ლიტერატურის სერია, №3, მეცნიერება, თბ., 1977, 82-88.
19. სიტყვათგანლაგება ე. წ. “სპეციალურ კითხვებში”: თსუ შრომები, ენათმეცნიერება, ტ. 200, თსუ გამ-ბა, 1978, 21-37.
20. სიტყვათგანლაგება მარტივ თხრობით წინადადებაში თანამედროვე ქართულში: კრ. “ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები”, წ. II, მეცნიერება, თბ., 1979, 16-53.
21. გა(ნ)- და და- ზმნისწინები ქართულ ანტონიმებში: ჟურნ. “იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული”, VII, მეცნიერება, თბ., 1980, 85-94.
22. ქართული ოიკონიმები (ინვერსიული ლექსიკონითა და 16 რუკითურთ. თანაავტორი ფ. მაკალათია): კრ. “ტოპონიმიკა”, ტ. II, თსუ გამ-ბა, თბ., 1980, 5-294.
23. Из грузинской ономастической литературы: კრ. «Ономастика Востока», Наука, М., 1980, 277-282.
24. Ономастические изыскания профессора А.С. Чикобава: კრ. «Ономастика Кавказа», Орджоникидзе, 1980, 176-182.
25. ”ზოგადი და იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების საკითხები” (რეცენზია), 1978: ჟურნ. “მაცნე”, ელს, ¾1, თბ., 1980, 179-187.
26. Д. Н. Меликишвили. Язык и стиль философских трудов Иоанна Петрици, Тб., 1975 (рецензия): Ежегодник Иберийско-кавказского Языкознания, VIII, Мецниереба,1981, 326-332.
27. ურბონიმია და მისი ევოლუცია: კრ. “ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები”, წ. IV, მეცნიერება, თბ., 1981, 40-54.
28. ანთროპონიმთა ქართული ეროვნული ფორმები: კრ. “ქართული სიტყვის კულტურისსაკითხები”, წ. IV, მეცნიერება, თბ., 1981, 55-60.
29. Формы обращения и вопрос слогового состава грузинских личных имен: X региональная научная сессия по изучению системы и истории иберийско-кавказских языков (тезисы), Махачкала, 1981 (სტატია დაიბეჭდა კრებულში: «Падежный состав и системасклонения в кавказских языках», сборник статей, Махачкала, 1987, 17-21).
30. სიტყვათსესხება: ჟურნ. “ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში”, №2, 1982, 44-61.
31. საკუთარ სახელთა ტრანსკრიფციისა და ადაპტაციისათვის (თანაავტორი ვ. კალანდაძე): გაზ. “ლიტერატურული საქართველო”, 1982, 17/X.
32. ტოპონიმიკური დიალექტისათვის: IV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია (ბათუმი, 1982, 2-3/XII, თეზისები), თბ., 1982, 21-22.
33. რთული შედგენილობის მიკროტოპონიმთა მართლწერისათვის: კრ. “ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები”, წ. 5, მეცნიერება, თბ., 1983, 48-58.
34. ზოგი ქართული გვარის რუსულად გადმოცემის შესახებ: ჟურნ. “სკოლა და ცხოვრება”, №11, თბ., 1983, 64-68.
35. იდიომი და იდიომურობა: კრებ. “საენათმეცნიერო ძიებანი”, თსუ გამ-ბა, თბ., 1983, 64-74 (წაკითხულია “საენათმეცნიერო საუბრების” სხდომაზე, სათაურით “იდიომურობის საკითხისათვის ქართულში” 8/I, 1981).
36. ორი საათის წინ თუ ორი საათის უკან? ჟურნ. “ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში”, №1, თბ., 1983, 136-141.
37. სახელდების ზოგიერთი პრინციპი ქართულ ანთროპონიმიაში: ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია (28-30/III, 1983; თეზისები), მიძღვნილი აკად. არნ. ჩიქობავას დაბადების 85 წლისთავისადმი, თბ., 1983, 12.
38. “Ономастика Кавказа”, Махачкала, Дагестанское учебно-педагогическое издательство, 1974, 329 с.: Ежегодник Иберийско-кавказского языкознания, X, 1983, 427-432.
39. Говард И. Аронсон. Грузинский язык. Практическая грамматика (на англ. яз.). Чикаго, 1982, 526 с. : ჟურნ. Ежегодник иберийско-кавказского языкознания, XI, 1984, 170-174.
40. Научная жизнь. Хроникальные заметки. (О 3-й Всесоюзной конференции по ономастике Кавказа в Телави (Груз. ССР) 11-13 мая 1983 г.), журн. «Вопросы языкознания», 1984, ¾ 5, 140-2.
41. რიტორიკული კითხვის სტრუქტურა: ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი საქ. მეცნ. აკად. წ.-კორ. ივ. გიგინეიშვილის დაბადების 75 წლისთავისადმი (25-27/XII, 1984 > 16-18/I, 1985), თბ.,1984, 9-11. (სტატიად დაიბეჭდა კრებულში “ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები”, წ. XI, მეცნიერება, თბ., 1998, 194-206).
42. საპირისპირო ენობრივ ტენდენციათა გამოვლენის ზოგი შემთხვევისათვის: “საენათმეცნიერო საუბრების” საჯარო სხდომა (თეზისები; 1984, 14/VI), თბ., 1984, 7-8.
43. თანდებულად გამოყენებული ზოგი ზმნისართის ერთი ფუნქციისათვის: კრ. “ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები”, წ. 6, მეცნიერება, თბ., 1984, 244-258.
44. 3-я Всесоюзная конференция по ономастике Кавказа (г. Телави, 1983): ჟურნ. «Вопросы языкознания», М., 1984, № 5, 140-143.
45. Das System der georgischen Anthroponymie (Personennamen): ჟურნ. Georgica, Heft 7, Iena –Tbilissi, 1984, 21-26.
46. Sociolinguistic Aspect of Functioning of Georgian Personal Names: XV. Internationaler Kongress fűr Namenforschung: (13-17./VIII, 1984 (Resumees), 18. (სტატია დაიბეჭდა რუსულად: «Социолингвистический аспект функционирования грузинских личных имен», კრ. “Der eigenname in Sprache und Gesellschaft”, Karl-Marx-Universität Leipzig, 1985, 3-12).
47. ურთიერთობის გამომხატველი ზმნები და მათი ოპოზიციური ფორმები: თსუ შრომები, № 262, ენათმეცნიერება, 9, თსუ გამ-ბა, თბ., 1985, 5-14. (წაკითხულია “საენათმეცნიერო საუბრების” სხდომაზე 27/VI, 1980 წ.).
48. ლექსიკონი თუ ლექსის კონა? (ომონიმების ლექსიკონის შესახებ): ჟურნ. “მნათობი”, № 2, 1985, 147-152.
49. “ცათა მაღალთა მადლი” (ანა კალანდაძის პოეზიის ენის შესახებ): ჟურნ.“მნათობი”, № 5, 1985, 142-148.
50. თანდებულად გამოყენებული წინ და უკან სიტყვების ხმარებისათვის: თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები, ბიულეტენი. №1-2, თბ., 1985, 46-49.
51. საკუთარი ლექსიკისა და ინტერნაციონალიზმების სინონიმური მიმართებისათვის:
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია (26-28/XI, 1985; თეზისები), თბ., 1985, 8. სტატიად დაიბეჭდა კრებ. “ქართული სიტყვის კულტურის საკითხებში” სათაურით: ე. წ. “აბსოლუტური სინონიმების” შესახებ: წ. VIII, მეცნიერება, თბ., 1988, 279-292.
52. სიტყვა და კონტექსტი (მასალები ლექსიკონისათვის): კრ. “ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები”, წ. VII (თანაშემდგენელი და რედაქტორი), მეცნიერება, თბ., 1985.
53. Социолингвистический аспект функционирования грузинских личных имен: XV. Internationaler Kongress fur Namenforschung (13-17/VIII, 1984), Leipzig, 1985, 3-12.
54. ფუძისეული ე ხმოვნის სტაბილიზაციისათვის ქართული ენის მარტივთემიან ზმნებში: ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია (13/VI, 1986, თეზისები), თბ., 1986, 8. (დაიბეჭდა სტატიად რუსულ ენაზე: О стабилизации гласных в односложных именных и глагольных основах в грузинском языке: ЕИКЯ, Тб., 1987, XIV, 17-22).
55. “ლოგიკური ანომალიებისათვის” ფრაზეოლოგიაში: თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო სესია (17-20/XII, 1986; თეზისები), თბ., 1986, 6. (სტატიად დაიბეჭდა ჟურნალში “ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში” სათაურით: “ლოგიკური ანომალიებისათვის” ენაში (ანუ რატომ “მოიყვანა კაცმა გული” და რატომ “აიტანა წერამ კაცი” (1986, № 1, 115-28).
56. О влиянии морфонологических факторов на лексическое значение (на материале грузинского языка). 11-я региональная научная сессия по изучению системы и истории иберийско-кавказских языков (25-27/VI, 1986; тезисы), Нальчик, 1986, 7-8.
57. «Иберийско-кавказское языкознание», тт. 23-24 (к 40-й годовщине основания): ЕИКЯ, Тб., 1986, 13.
58. დიალექტი და რეგიონული ტოპონიმია: იკე, XXVI, მეცნიერება, თბ., 1987, 62-67.
59. ნაწილაკების განლაგება “ზოგად კითხვებში”: იკე, XXVI, მეცნიერება,თბ., 1987,83-95.
60. Kalbos Kulturos Darbas GruziJos TSR: Musu Kalba, Nr. 4 (134), Vilnius, 1987, 15-19 (რეზიუმე რუსულ ენაზე).
61. ზანური ანთროპონიმიის ზოგი საკითხი: კრ. “ონომასტიკა”, I, თსუ გამ-ბა, თბ., 1987, 252-259.
62. სიტყვის გადატანის წესები: თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები, ბიულეტენი. 1987, №3, თბ., 7-8.
63. რთული შედგენილობის ქართულ გეოგრაფიულ სახელთა მართლწერის საკითხები: თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები, ბიულეტენი. თბ., 1987, № 3, 9-11.
64. მიმართვის ფორმათა სისტემა მოხეურში: X რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ქართული ენის დიალექტოლოგიური ატლასის შედგენის პრინციპებისა და დიალექტოლოგიისა და ენის ისტორიის ზოგადი საკითხებისადმი (თელავი, 20-22/X, 1988; თეზისები), თბ., 1988, 13-14.
65. “თუნდა წაბლიანს დავარქმევ” (საკუთარ სახელთა ხმარება ი. ჭავჭავაძის ნაწარმოებებში): ჟურნ. “ბალავერი”, 1988, №№2-3, 131-138.
66. უ ხმოვანზე ფუძეგათავებულ ზმნათა უღლებასთან დაკავშირებული ნორმატიული საკითხები ქართულში: ჟურნ. იკე, XXVII, მეცნიერება, თბ., 1988, 187-193.
67. Причастные конструкции с определяющими в грузинском языке: Отглагольные образования в ИКЯ: XII региональная научная сессия по изучению системы и истории иберийско-кавказских языков (21-23/ IX, 1988; тезисы), Черкесск- Карачаевск, 6-7.
68. ილია ჭავჭავაძის სტილისათვის: კრ. “ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები”, წ. IX, მეცნიერება, თბ., 1989, 46-68.
69. მიმართვის ფორმათა სტრუქტურა ახალ ქართულში (The Structure of Forms of Addressin Modern Georgian):საქართველოსა (თსუ) და შვეციის (ლუნდის უნივერსიტეტი) ერთობლივი სამეცნ. კონფერენცია (13-19/IV, 1989; თეზისები;), თბ., 1989, 10-11.
70. ანთროპონიმული სახელდების ზოგი თანამედროვე ტენდენციისათვის ქართულში (თბილისის ორი რაიონის მასალის მიხედვით), II რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ონომასტიკაში (27-28/X,1989; თეზისები), თსუ გამ-ბა, თბ., 1989, 12-13.
71. Экология названий и «мемориальные» топонимы: Всесоюзная научно-практическая конференция «Исторические названия – памятники истории» (17-20/IV, 1989; тезисы), М., 1989, 7.
72. აპელატიური მიმართვის ფორმების გამოყენებისათვის ქართულში: იკე, XXIX, მეცნიერება, თბ., 1990, 94-102.
73. თედო სახოკიას არქივიდან: სიტყვა “ცხრა” და მეგრული ანდაზები (პუბლიკაცია დამატებითი მასალითა და კომენტარებითურთ): იკე, XXVIII, მეცნიერება, თბ. 1989, 227-272.
74. Образование ономатопоэтических глаголов в грузинском языке: XIII региональная научная сессия по изучению системы и истории иберийско-кавказских языков (1990; тезисы), Майкоп, 1990, 12-14.
75. Формы обращения в грузинском языке: социолингвистический аспект функционирования. Вопросы социолингвистики: Материалы советских социолингвистов к XII Всемирному конгреccу социологов. Москва - Мадрид (1990, 9-13/ VII), 130-131.
76. The Structure of Georgian Personal Names: XVIIth ICOS (13-18/VII, 1990; Abstracts), Helsinki, 1990, 13.
77. ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილება (თანაავტორი ლ. ლეჟავა): იკე, XXX, 1991, 66-73.
78. Literary and Dialectal Forms of Address in Georgian: “Studia Linguistica”, 45 (1/2), Hague, 1991, 136-145.
79. ივანე გიგინეიშვილი _ 80: ჟურნ. “ბალავერი”, 1991, №№ 1_6, 217-228.
80. -ობ სუფიქსიანი აქტიური ზმნების კონვერსიასთან დაკავშირებული მორფონოლოგიური საკითხები: ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 50-ე სამეცნ. სესია (24-25/ XII, 1992; თეზისები), თბ., 1992, 6-7.
81. კვლავ უ კ ა ნ სიტყვის უმართებულო ხმარებისათვის: გ. “რესპუბლიკის უწყებანი”, 11/VII, 1992, 6.
82. ხმაბაძვითი ზმნების სტრუქტურისა და მართლწერის საკითხები ქართულში: კრებ. “ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები”, წ. X, მეცნიერება, თბ., 1993, 92-103.
83. იმპერატივი როგორც მიმართვის ზმნური ფორმა: III საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი (23-26/V, 1993, მუშაობის გეგმა და თეზისები), 1993, 8. (სტატიად დაბეჭდილია კრებ. “საენათმეცნიერო ძიებანში” სათაურით: ბრძანებითი როგორც მიმართვის ზმნური ფორმა:, IV, თსუ გამ-ბა, 1995, 63-66).
84. М. И. Квачадзе. Материалы для изучения речи гомборских лайджей (Предисловие, тексты, словарь) (რეცენზია), Тб., ЕИКЯ, XX-XXI, 1994, 267-269.
85. ანთროპონიმთა მიმართვის ფორმები ალ. ყაზბეგის პროზის მიხედვით: კრ. “ონომასტიკური ძიებანი”, I. თსუ ახალციხის ფილიალი, ახალციხე, 1995, გვ. 3-15.
86. ეთნონიმთა ხმარების ლინგვისტურ-ეთნიკური და ეთიკური ასპექტები: თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო სესია (22-25/V, 1995; თეზისები), თსუ გამ-ბა თბ., 1995, 18.
87. ერთი ლექსის ანალიზი: ვაჟა-ფშაველა, “კიდევ ხმა მესმის ციდამა” (თანაავტორი ნ. აბესაძე): კრებ. “ლექსი, მხოლოდ ერთი ლექსი”), მეცნიერება, თბ., 1995, 100-108.
88. ანალოგიის წესის მოქმედებისათვის: პროფ. გიორგი როგავას დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამეცნიერო სესია (25-27/VI, 1996; თეზისები), თსუ გამ-ბა, თბ., 1996, 4.
89. ქართული მიმართვები ლექსიკურ-სემანტიკური თვალსაზრისით: ფილოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო სესია. ეძღვნება ივ. ჯავახიშვილის დაბადების 120 წლისთავს (28-31/V, 1996; თეზისები), თსუ გამ-ბა, თბ., 1996, 16-17. სათაურით “მიმართვების ლექსიკურ-სემანტიკური ჯგუფები ქართულში” სტატიად დაიბეჭდა კრებულში, რომელიც მიეძღვნა ზურაბ ჭუმბურიძეს დაბადების 70 წლისთავზე: თსუ გამ-ბა, თბ., 1997, 20-27.
90. ტესტები პედაგოგთა ატესტაციისათვის. ქართული ენა (17 გვ.) და ლიტერატურა, (თანაშემდგენელი ლ. გეგუჩაძე), თბ., 1997.
91. ეთნონიმები: ლინგვისტური და ექსტრალინგვისტური ფაქტორების ურთიერთობა: ქუთაისური საუბრები _ IV (2-4/V, 1997; თეზისები). ქუთაისი, 1997, 30.
92. “ორნამენტული” მიმართვები თანამედროვე ქართულში: თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო სესია. ეძღვნება აკაკი შანიძის დაბადების 110-ე წლისთავს (28-30/V, 1997; მასალები), თსუ გამ-ბა, თბ., 1997, 15-16.
93. ქართულიდან და ქართულად: საკუთარ სახელთა ტრანსლიტერაციის საკითხები ქართულ-ინგლისურში (თანაავტორი ლ. ჩხაიძე): საქართველო-აშშ-ის II საბიბლიოთეკათშორისო კონფერენცია (1997, 17-19/IX), თბ., 33-39.
94. დიალექტიზმიდან ბგერათშესატყვისობამდე (ერთი ზმნის მაგალითზე): XVII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. თ. უთურგაიძის დაბადების 70 წლისთავისადმი (თელავი, 24-25/X, 1997; თეზისები), თბ., 1997, 7-8.
95. ენკლიტიკა-პროკლიტიკასთან დაკავშირებული სიტყვაწარმოებისა და მართლწერის საკითხები: ენათმეცნიერების ინ-ტის 56-ე სამეცნ. სესია (4-7/XI, 1997; თეზისები), თბ., 1997, 6-7.
96. ვინიანი კონსონანტური წყვილები და ერთამარცვლიანი ფუძეების რედუქცია-აბლაუტის საკითხები ახალ ქართულში (თსუ-ს და ენათმეცნიერების ინ-ტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გ. მაჭავარიანის დაბადების 70 წლისთავისადმი (8-10/XII, 1997; თეზისები), თბ., 1997, 6-7.
97. ტესტები პედაგოგთა ატესტაციისთვის. ქართული ენა (თანაშემდგენელი ლ. გეგუჩაძე), თბ., 1997, 39 გვ.
98. ეთნონიმიის სპეციფიკა და ეთნონიმთა კორექტული ხმარებისათვის: კრ. “ქართველური მემკვიდრეობა”, II (ქუთაისური საუბრები. სიმპოზიუმის მასალები), ქუთ., 1998, 20-28.
99. ფიცილის ფორმულების გამომხატველი სახელურ-ზმნური მიმართვები “ვეფხისტყაოსანში” (თანამედროვე ფორმებთან შედარებით): თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტისა და თსუ ფილიალების I სამეცნიერო სესია (2-3/IV, 1998; მასალები), თსუ გამ-ბა, თბ., 1998, 15-17.
100. სალიტერატურო ქართული _ არნ. ჩიქობავას კვლევისა და ზრუნვის საგანი: არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, IX (14-17/IV, 1998; თეზისები), თბ., 1998, 11.
101. ენობრივი “პარადოქსებისათვის”: Доклады и материалы Международной научной конференции «Актуальные вопросы филологических наук», посвященной 90-летию проф. Т. Н. Мревлишвили (23-24/IV, 1999; тезисы), Изд-во ТГУ, თბ., 1999, 42-46.
102. ერგატიული და ფსევდოერგატიული კონსტრუქციების შემქმნელი გარდაუვალი ზმნების მორფოსინტაქსის საკითხები: არნ. ჩიქობავას დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმი (21-24/X, 1998; მასალები), ქართული ენა, თბ., 1998, 14-16.
103. “ვეფხისტყაოსნის” პერსონაჟთა სახელები: სტატისტიკა და სტილისტიკა: კრ. “ქართველური ონომასტიკა”, I (ეძღვნება პროფ. ფარნაოზ ერთელიშვილის დაბადებიდან 75 წლისთავს), თსუ გამ-ბა, თბ., 1998, 80-87.
104. ტესტები პედაგოგთა ატესტაციისათვის. ქართული ენა და ლიტერატურა (თანაშემდგენელი ლ. გეგუჩაძე), თბ., 1998, 132 გვ.
105. კუთვნილებითი ნაცვალსახელების სინტაქსი ქართულსა და რუსულში: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტისა და აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ვლადიმერ ახვლედიანის დაბადების 75 წლისთავისადმი (21-22/VI, 1999; თეზისები), თბ., 1999, 4-5. სტატიად დაიბეჭდა ვლ. ახვლედიანისადმი მიძღვნილ კრებულში “ტიპოლოგიური ძიებანი”, IV _ სათაურით: სასუბიექტო-კუთვნილებითი ნაცვალსახელების სინტაქსი ქართულსა და ზოგ ინდოევროპულ ენაში: თბ., 2000, 87-96.
106. მიმართვებში მსაზღვრელებად გამოყენებულ II პირის ნაცვალსახელთა შემცველი კონსტრუქციები ქართულში: სტრუქტურა და სემანტიკა: არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XI (10-14/IV, 2000; მასალები), ქართული ენა, თბ., 2000, 14-16.
107. ქართული სალიტერატურო ენის ნორმალიზაციის საკითხები აკად. სიმონ ჯანაშიას შრომებში: პრინციპები და პროექტები: ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 59-ე სამეცნიერო სესიის მასალები (12-15/XII, 2000), ქართული ენა, თბ., 2000, 16-18.
108. წოდებითი ბრუნვა თუ მიმართვის ფორმა? (ხელახალი ცდა და ზოგი ახალი არგუმენტი): არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XII (17-20/IV, 2001; მასალები), ქართული ენა, თბ., 2001, 19-23.
109. განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელები: მორფონოლოგია, სემანტიკა, სინტაქსი: თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო სესია, ეძღვნება ვარლამ თოფურიას დაბადების 100 წლისთავს (11-12/V, 2001; მასალები), თბ., 2001, 13-15.
110. ქართული მედია საუკუნეთა მიჯნაზე: კრ. “ჟურნალისტიკა”, IX, საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლებისა და თსუ ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის რესპულიკური სამეცნიერო კონფერენცია (28-31/V_1/VI, 2001; მუშაობის გეგმა და მოხსენებები), თსუ გამ-ბა, 19-31 (გადაბეჭდილია გაზ. “საქართველოს რესპუბლიკაში”, 6-7/VI, 2001, გვ. 1, 3).
111. Префиксы различных грамматических категорий с идентичной функцией в грузинском языке: Societas Caucasologica Europaea. 10th International Colloquium (2-5/VIII, 2001; тезисы), University of Munich, 2001, 14.
112. ირიბი მიმართების ადგილისათვის ქართული ზმნის მორფოსინტაქსში: კრ.“ვარლამ თოფურია _ 100”, თსუ გამ-ბა, თბ., 2001, 54-61.
113. ვაჟას პოეზიის ენისათვის (საკუთარი სახელები და მიმართვის ფორმები ვაჟას შემოქმედებაში): XXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, ეძღვნება აკად. ვ. თოფურიას დაბადების 100 წლისთავს (26-27/X, 2001; მასალები), ქართული ენა, თბ., 2001. სტატიად დაიბეჭდა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის II კრებულში, ბათუმის უნივერსიტეტი, 2002, 22-30.
114. ეთნონიმები იდეოლოგიის სამსახურში: კრ. ეთნიკურობა და ნაციონალიზმი (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული ინსტიტუტთაშორისი სემინარის მასალები), I, გამ-ბა ინტელექტი, თბ., 2002, 110-113.
115. ერთი კორექტივი ქართული აფრიკატების შედგენილობაში: კრებ. შოთა ძიძიგური _ 90. თსუ გამ-ბა, თბ., 2002, 32-34.
116. ერთიანი ენა და განსხვავებული სტილი ვასილ ბარნოვის კრიტიკულ-პუბლიცისტურსა და მემუარულ ნაწერებში: ვ. ბარნოვისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (თელავი, 31/V, 2002; მასალები), თბ., 2002, 8.
117. Детская лексика в грузинском и других картвельских языках: XI Коллоквиум Европейского Общества Кавказоведов (20-22/VI, 2002; тезисы). МАКС Пресс, М., 18. სტატიად დაიბეჭდა სათაურით: Детская лексика и уменьшительно-ласкательные формы личных имен в современном грузинском языке. იხ.კრებ.: Philologie, Typologie und Sprachstruktur, Festschrift für Winfried Boeder zum 65. Geburtstag. Ed. by W.Bublitz. Peter Lang GmbH (Europäischer Verlag der Wissenschaften). Frankfurt am Main, Berlin. 2002, 241-250.
118. ჟურნალისტის სტილისტიკური ცნობარი (თანაშემდგენელი და სარედაქციო კოლეგიის წევრი), ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, თბ., 2002, 270 გვ.
119. ცოლ-ქმრის ურთიერთმიმართვებისა და ერთმანეთის მოხსენიების ქართული ტრადიციები: ჟურნ. “საენათმეცნიერო ძიებანი”, გამ-ბა ქართული ენა, XII, თბ., 3-10.
120. მიმართვის ფორმათა სტრუქტურა და ფუნქციონირება ახალ ქართულში: სადოქტორო დისერტაციის ავტორეფერატი, თბ., 2003, 77 გვ.
121. On the Syntax of Possessive Reflexive Pronouns in Modern Georgian and Certain IndoEuropean Languages: Current Trends in Caucasian, East European and Inner Asian Linguistics. Papers in Honor of Howard I. Aronson. Edited by Dee Ann Holisky & Kevin Tuite. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam / Philadelphia. 2003, 23-28.
122. Purism and normalization of language in Georgia: traditions and tendencies: Purism in minor languages endangered languages, regional languages, mixed languages. Ed. by J. Brincat, W. Boeder & Th. Stolz. Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer. Bochum. 2003, 171-198.
123. დასათაურების ინანიშვილისეული სტილისათვის: რევაზ ინანიშვილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია (თელავი, 2004, 5/VI), თბ., 2004, გვ. 5-7.
124. აბრევიაცია თანამედროვე ქართულ სალიტერატურო ენაში: კრ. ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წ. XII, გამ-ბა ქართული ენა, თბ., 2004, 222-229.
125. ანდაზების ენის რამდენიმე თავისებურება (საკუთარი სახელებისა და ზოგიერთი ფრაზეოლოგიზმის ხმარებისათვის): XXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია (2004, 15-16/X; მასალები), ქართული ენა, ქუთ., 2004, 15.
126. საკუთარი სახელების გადმოცემისათვის მხატვრულ თარგმანში (ლევ ტოლსტოის “Казаки”-ს სამი თარგმანის მიხედვით): კრ. “ქართველური ონომასტიკა”, II (ეძღვნება პროფ. ფარნაოზ ერთელიშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავს), თსუ გამ-ბა, თბ., 2004, 61-74.
127.N ანა კალანდაძე _ პოეზიის ენა და ენის პოეზია: ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 63-ე სამეცნიერო სესია, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოს ანა კალანდაძეს (15-17/XII, 2004; მასალები). გამ-ბა ქართული ენა, თბ., 2004, 18-20. (სტატიად გამოქვეყნდა ჟურნალში: იბერიულ-კავკასიურ ენათმეცნიერება, XXXV, ქართული ენა, თბ., 2005, 10-19).
128. რას ვამბობთ და როგორ? (1. სულიერ მამათა მოხსენიებისა და მიმართვის ფორმები; 2. ღამე მშვიდობისა მისალმების ფორმულა არ არის! 3. პაპა თუ ბაბუა _ თუ ორივე?): გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, გამ-ბა ინტელექტი, ქუთ., 2005, № 3, მარტი, 17-21.
129. ფორმალიზებული პრაგმატული მიმართვები: იკე, XXXV, ქართული ენა, თბ., 2005, 72-76.
130. უხმოვნო ფუძის მქონე -ობ თემისნიშნიანი ზმნები ახალ ქართულში (მორფონოლოგია, კონვერსია, მიმღეობათა წარმოება): ქესს, IX, ქართული ენა, თბ.,2005, 30-45.
131. პროსოდიისათვის ქართულ ლექსსა და სიმღერაში (სხვადასხვა წარმოშობისა და დანიშნულების ხმოვანთა საერთო პროსოდიული ფუნქციის შესახებ): Canto ergo sum _ თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი დავით ანდღულაძის დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი (3-4/X, 2005; თეზისები), თბ., 2005, 3-4. (სტატიად დაიბეჭდა ჟურნალ “მნათობში” 2007, №4, თბ., 109-126).
132. A Comprehensive Georgian-English Dictionary (2-volumed). 1728 p., Garnett Press. London. 2006 (თანაშემდგენელი).
133. Preverbs in Modern Georgian and Russian: Semantic and Grammatical Functions: SLE 39th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (30/VIII – 2/IX, 2006; მასალები). University of Bremen: “Relativism and Universalism in Linguistics”. 2006, 96-97.
134. თარგმნითი ლექსიკოგრაფიის საკითხები: ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 65-ე სამეცნიერო სესია. ეძღვნება აკად. ქეთევან ლომთათიძის დაბადების 95 წლისთავს. (25-28/XII, 2006; მასალები), თბ., 2006.
135. სასკოლო ორთოგრაფიული ლექსიკონის თაობაზე (თანაავტორები: თ. ვაშაკიძე, ვ. მაღრაძე, თ. ტეტელოშვილი, თ. ღვინაძე, ნ. ჯორბენაძე): არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 65-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, 2006 წლის 25-28/XII, ეძღვნება აკად. ქეთევან ლომთათიძის დაბადების 95 წლისთავს, თბ., 2006, 33-34.
136. ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების ახალი ან განახლებული ოიკონიმები: კრებ. “ქართველური ონომასტიკა”, III, თსუ გამ-ბა, თბ., 2007, 20-26.
137. ოპოზიციების სისტემის საფეხურებრივი განვითარებისათვის ენაში (ქართული ენის მაგალითზე): ჟურნ. “სემიოტიკა”, 2007, №1, 71-79.
138. სისტემა და ნორმა: კრებ. ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები: ისტორია და თანამედროვე მდგომარეობა, პირველი კრებული, საქ. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, თბ., 2007, 17-27.
139. ზმნისწინთა ასპექტობრივი მონაცვლეობა მოძრაობა-გადაადგილების სემანტიკური ველის ზმნებში: “არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები”, XVIII (10-13/IV, 2007; მასალები), თბ., 2007, 17-19.
140. მიჯნა-საზღვრების აღმნიშვნელი აპელატივებისა და მაორიენტირებელი ელემენტებისათვის ქართულ ტოპონიმიაში: კავკასიოლოგთა პირველი საერთაშორისო კონგრესის მასალები, 22-26/X, 2007; მასალები). უნივერსალი, თბ., 2007, გვ. 22-23.
141. ფონეტიკური ფაქტორის როლი ტერმინთა შექმნისას: არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XIX, 2008 (25-28/III, 2008; მასალები), თბ., 2008.
142. О критериях переходности глагола в некоторых иберийско-кавказских и индоевропей-ских языках (грузинский, адыгейский, русский, английский): VI международная научная конференция «Актуальные проблемы общей и адыгской филологии», посвященная 85-летию со дня рождения проф. З.И. Керашевой): Майкоп, 24-26/VI, 2008 (тезисы).
143. ინვერსიული ზმნის სპეციფიკა ქართულში ინდოევროპულ ენებთან მიმართებით: ჟურნ. “ენათმეცნიერების საკითხები” (იბეჭდება), თსუ გამ-ბა, თბ., 2008.

რედაქცია
1. კრებ. “ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები”, წ. VI (რედაქტორი), მეცნიერება, თბ., 1984, 254 გვ.
2. თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები, ბიულეტენი ¾1-2, თბ., 1985 (სარედაქციო კოლეგიის წევრი).
3. კრებ. “ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები”, წ. VII (რედაქტორი), მეცნიერება, თბ., 1985, 420 გვ.
4. თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები, ბიულეტენი ¾3, თბ., 1987 (სარედაქციო კოლეგიის წევრი).
5. ცხადაია, პაატა. ონომასტიკური ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი (რედაქტორი), თსუ გამ-ბა, თბ., 1988, 215 გვ.
6. კრებ. “ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები” (რედაქტორი), წ. VIII, მეცნიერება, თბ., 1988, 372 გვ.
7. ღვინაძე, თინათინ. ქართული ზმნის ვნებითი გვარის ფორმათა სტილისტიკა (რედაქტორი), მეცნიერება, თბ., 1989, 182 გვ.
8. კრებ. “ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები” (რედაქტორი), წ. IX, მეცნიერება, თბ., 1989, 392 გვ.
9. კრებ. “ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები” (რედაქტორი), წ. X, მეცნიერება, თბ., 1993, 338 გვ.
10. ჩერვონაია, სვეტლანა. აფხაზეთი _ 1992: პოსტკომუნისტური საქართველოს ვანდეა (რუსულიდან თარგმნა თ. მიქელაძემ), (რედაქტორი და წინასიტყვაობის ავტორი), ჯი-სი-აი, თბ., 1993, 253 გვ.
11. Geguchadze, Leila. The Georgian Language for Foreign Learners, I (Concise Grammar with texts and vocabulary) (co-editor Lily Goksadze, TSU Press). Tb., 2004 (2nded. 2004). ლეილა გეგუჩაძე,. ქართული ენა უცხოელთათვის, I (მოკლე გრამატიკა ტექსტებითა და ლექსიკონით), (თანარედაქტორი ლილი გოქსაძე), თსუ გამ-ბა, თბ., 1996, 288 გვ. (II გამოც. 2004).
12. Ilia Chavchavadze. King Dimitri’s Sacrifice. Translated from Georgian by Donald Rayfield (ილია ჭავჭავაძე. მეფე დიმიტრი თავდადებული. ინგლისურად თარგმნა დ. რეიფილდმა (რედაქტორი და წინასიტყვაობის მთარგმნელი შ. აფრიდონიძე), მერანი, თბ., 1998. 80 გვ.
13. კრებ. “ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები”, წ. XI (რედაქტორი), მეცნიერება, თბ., 1998, 408 გვ.
14. Georgian Folk Tales (ქართული ხალხური ზღაპრები. რუსულიდან თარგმნა დევიდ ჰანტმა). The Collection compiled and translated into Russian by N.I.Dolidze. Edited and with Commentaries by M.Ya. Chikovani. Translated from the Russian, and with a new Introduction by D.G. Hunt (თანარედაქტორი მერი წიკლაური), Merani, Tbilisi, 1999, 283 გვ.
15. ბულგაკოვი, მიხეილ. მორფიუმი. თარგმნა გურამ მამაცაშვილმა, თბ., 1999, 40 გვ.
16. ჟურნალისტის სტილისტიკური ცნობარი (კოორდინატორი და სარედაქციო კოლეგიის წევრი). ჟურნალისტთა საერთაშორისო ცენტრი, ბაკურ სულაკაურის გამ-ბა, თბ., 2002, 270 გვ.
17. ლეჟავა, ლია. ახალი ქართული სალიტერატურო ენის ნორმალიზაციის ისტორია და პრინციპები (რედაქტორი, წინასიტყვაობის ავტორი და ბიბლიოგრაფიის შემდგენელი შ.აფრიდონიძე). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი თბ., 2004, 251 გვ.
18. Geguchadze, Leila. The Georgian Language for Foreign Learners, I (Concise Grammar with texts and vocabulary), (co-editor Lily Goksadze, TSU Press). Tb., 2004. 288 pp. გეგუჩაძე, ლეილა. ქართული ენა უცხოელთათვის, I (მოკლე გრამატიკა ტექსტებითა და ლექსიკონით), (თანარედაქტორი ლილი გოქსაძე), თსუ გამ-ბა, თბ. (II გამოც.), თბ., 2004, 288 გვ.
19. კრებ. “ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები”, წ. XII (რედაქტორი), გამ-ბა ქართული ენა, თბ., ქართული ენა, 2004, 350 გვ.
20. ცხადაია, პაატა. ონომასტიკის შესავალი, გამ-ბა უნივერსალი, თბ., 2005, 288 გვ.
21. კოშორიძე, ელენე. მწერლის ენისა და სტილის საკითხები (რედაქტორი და წინასიტყვაობს ავტორი), გამ-ბა მერიდიანი, თბ., 2005, 308 გვ.
22. კრებ. გიორგი ჯაბაშვილი. ხსოვნის წიგნი (რედაქტორი და ბიბლიოგრაფიის შემდგენი), თეთრი გიორგი, თბ., 2006., 80 გვ.
23. ურუშაძე, ნათელა. მხოლოდ ერთი საღამო (უჩვეულო თეატრალური ლექსიკონი), (რედაქტორი, წინასიტყვაობის ავტორი და ანბანური საძიებლის შემდგენი), თეთრი გიორგი, თბ., 2006, 192 გვ.
24. ნახუცრიშვილი, ივანე. საქართველოს სოკოები (სტილისტ-რედაქტორი), ბუნება პრინტი, თბ., 2006, 256 გვ.
25. კრებ. გურამ თოფურია. ხსოვნის წიგნი (რედაქტორი), არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბ., 2007.
26. “ლოგოსი” (სამეცნიერო ჟურნალი; თანარედაქტორი ნოდარ ებრალიძე; მთავარი რედაქტორი დავით მუსხელიშვილი), IV, საქართველოს საპატრიარქო, ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრი, თბ., 2007, 480 გვ.
27. ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი, I-XII (რედკოლეგიის წევრი.; მთავარი რედაქტორი თ. მარგალიტაძე), თბ., 1959-2006.

საგაზეთო სტატიები ქართული ენის საკითხებზე

ონომასტიკა ხალხის სამსახურში: გაზ. “ახალგაზრდა კომუნისტი”, 1973, 13/XI, 3.
საჭირო განმარტება (თანაავტორი ლ. კაიშაური): “ლიტ. საქართველო.”, 1985, 22/II.
გაუმართლებელი “სიტყვათშემოქმედება”: გ. “მშვიდობა ყოველთა”, 1995, სექტემბერი,10.
კვლავ ზოგი უცხოური სიტყვის სწორად ხმარებისათვის: გაზ. “მშვიდობა ყოველთა”, 1995, ოქტომბერი, 13.
ჟურნალისტი და ენა: გაზ. “მშვიდობა ყოველთა”, აგვისტო, 1995, 14.
რას ვამბობთ და როგორ? 1. ბრძანდებით და გახლავართ: გაზ. “სამშობლო ფორტე”, 1995, №4, 11.
რა შეცდომები მოგვდის უცხო სიტყვების წერისას? გაზ. “მშვიდობა ყოველთა”, 1995, ნოემბერი, 11.
სახელმწიფო ენას _ სახელმწიფოებრივი მიდგომა: გაზ. “მშვიდობა ყოველთა”, 1996, 9-20/I, 7.
წერილი მხოლოდ ფოსტალიონს არ დააქვს: გაზ. “ნერგი”, 1996, 1_15/X, 2.
ენის გადაგვარება ერის გადაგვარებაა: გაზ. “ფინანსები”, 1997, 21_28/III, 15.
თავაზიანობასაც ცოდნა უნდა: გაზ. “ნერგი”, 1997, 1_15/II, 3.
სწორად ვხმარობთ “აფსუასა” და “აფხაზს”? გ.“კვირის ფოსტა”, 1997, 25/VIII_1/IX, 2-3.@
სახელმწიფო ენა _ სტატუსი და რეალობა: გაზ. “საქართველოს რესპუბლიკა”, 2000, 14/IV, 2.
ქართული მედია საუკუნეთა მიჯნაზე: გაზ. “საქართველოს რესპუბლიკა”, 2001, 6/VI, 1, 6; 7/VI, 3. (გადაიბეჭდა კრებულიდან “ჟურნალისტიკა”, IX, 2001).
ზოგი რამ დღევანდელი დამოუკიდებელი პრესის ენის შესახებ: გაზ.“საქართველოს რესპუბლიკა”, 1/XII, 1, 3; 4-5/XII, 2002, 3.
ორთოგრაფიული ტრადიციებისა და თვალსაზრისებისათვის (ზოგი მოსაზრება ბ-ნი თამაზ გამყრელიძის სტატიასთან დაკავშირებით): გაზ. “ლიტერატურული საქართველო”, 2003, 9_15/V,13 (gadaibeWda JurnalSi “burji erovnebisa”, 2003, №5-6, 3-5).