მაია მაჭავარიანი

დაბადების თარიღი და ადგილი: 1926წ. 28 ოქტომბერი, თბილისი.
მისამართი: თბილისი. ლადო ასათიანის ქუჩა. N 40
ტელ. 999-555
ელ. ფოსტა: mvmachava@yahoo.com
საცხოვრებელი ადგილი: საქართველო, თბილისი, ლადო ასათიანის ქუჩა N40
ტელ. 999-555. მობილური: 899-40-95-34

 

სამსახურებრივი გამოცდილება
1956 - თანამდებობა უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი.
1965. XII. თანამდებობა უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. თარიღი 1989
თანამდებობა ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების გამგე.
ასპირანტების აღზრდა. განყოფილების თემატიკის შემუშავება. თემების შესრულების კონტროლი. სემინარების ჩატარება. წლიური თემების შესახებ თანამშრომლების მოხსენებათა მოსმენა. თანამშრომელთა თემების რეკომენდაცია კონფერენციებზე მოხსენებების წასაკითხად და სხვ.
1990 თანამდებობა ზოგადი ენათმეცნიერებას განყოფილების გამგე. ნახევარ განაკვეთზე.
1992.წ თანამდებობა ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების გამგე

სამეცნიერო ხარისხი ფილოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორი).

მონოგრაფია ქცევის გრამატიკული კატეგორიის სემანტიკა. “მეცნიერება” 1987 წ. თბილისი.

განათლება / ტრენინგები
1944 -დან 1949 -მდე
დაწესებულება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფილოლოგიის ფაკულტეტის სრული კურსი. კავკასიური ენები

ლოკალური და საერთაშორისო სამეცნიერო-სასწავლო გრანტები/პროექტები/პროგრამები

ასპექტის კატეგორიის სემანტიკა. დონორი ორგანიზაცია - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 1995-1998. სამი წელი.
პირისა და ასპექტის კატეგორიების მიმართება. დონორი ორგანიზაცია - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 1999-2002. სამი წელი.
წოვათუშურის ტექსტების ჩაწერა (20 საათი), კომპიუტერში შეყვანა და ინგლისურად თარგმნა. დონორი ორგანიზაცია - იოჰან ვოლფგანგ გოეტეს უნივერსიტეტი. ფრანკფურტი მაინზე.
2003-2005 წლები.
დონორი ორგანიზაცია - სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტის ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილება. USC. 1992 წ. 5 თვე.
წოვათუშური ტექსტების ჩაწერა, თარგმნა ინგლისურად. დონორი ორგანიზაცია - იოჰან ვოლფგანგ გოეთეს უნივერსიტეტი. ფრანკფურტი მაინზე. 2003-2005.

 

პუბლიკაციები და ხელნაწერი შრომები:

1.1946.ანტონ პირველის შეხედულება სინტაქსზე XIX ს. სასკოლო გრამატიკის შეხედულებებთან შედარებით. თსუ-ს სტუდენტთა მერვე სამეცნიერო კონფერენცია მასალები.
2.1948.მე-19 საუკუნის ქართველ გრამატიკოსთა ნააზრევი ანტონ I-ის კონცეფციასთან შედარებით. სტუდენტთა კრებული. თსუ. 1948.
3. 1948. უკვეცელ სახელთა ბრუნების თავისებურებანი ახალ ქართულში. თსუ-ს სტუდენტთა კონფერენციის მოხსენებათა მასალები. 1948.
4. 1950. ს,ჯანაშია როგორც ენათმეცნიერი. სტუდენტთა სტატიების კრებული. თსუ. 1950.
5. 1954. XVII-XVIII საუკუნეების ფილოსოფოსთა შეხედულებები ენაზე. საქ. სსრ განათ.სამინისტრო. თბილისის უცხო ენათა ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიის მასალები.
6.1958 ლოკისა და ლაიბნიცის ნააზრევი ენის შესახებ.. თბილისის უცხო ენათა ინსტიტუტის შრომები. ტ.1. 75-127 გვ.
7.1958. Воззрения Локка и Лаибница на язык. Автореферат канд. диссертации.
8.1958. ენათა ნათესაობის თეორია ლაიბნიცთან. იკე IX-X. თბილისი.
9.1959. ბეკონის შეხედულებები ენის შესახებ. იკე. ტ. XI. (Ibero-Caucasian Linguistics). (In Georgian)
10.1961. დუნს სკოტის მნიშვნელობის თეორია. (ხელნაწერი 100 გვ).
11.1963. К вопросу о взаимоотношении математики и лингвистики. ВЯ. № 3.
12.1964.On the Relationship between Mathematics and Linguistics. Linguistics. IV. The Hague.
13.1965. К вопросу о взаимоотношении языка и мышления. Сб.”Язык и мышление”. М.
14.1966. ოკამის ნიშნის თეორია The Theory of Sign by Ockham. იკე. XV.
15.1966. მნიშვნელობის პრობლემის დასმისათვის ფილოსოფიისა და ენათმეცნიერების ზო გიერთ მიმდინარეობებში. თანამედროვე ზოგადი და

მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები. 1. “მეცნიერება”.
16. 1966. კარნაპის სემანტიკური თეორია. (ხელნაწერი. 205 გვ. ბ.ფოჩხუას რეცენზიით.)
17.1967. К вопросу о взаимоотношении искусственного и естественного в эволюции языка. Материалы Всесоюз.конфереции по общему языкознанию. Самарканд.
18.1967. The Subject of Linguistics. Abstracts of Papers. Xth International Congress of Linguists. Bucharest, August 28-September 2. p. 221.
19.1969. ქუაინის ენის თეორია. (ხელნაწ.200გვ.).
20.1969AActes Du Xe Congrès International des Linguistes. Tirage a ̀ part. Bucarest. Discus sions: L.L.Hammerich: At the first Congress of Linguists (The Hague, 1928) the sensation was the new theory of structuralism (“School of Prague”) aptly advocated by two Russian linguists, Trubetzkoy, who died prematuraly, and Roman Jakobson who luckily is still among us. But through long years the linguists of the USSR had little possibility of contributing to the general discussion. Then, about a decade ago, a well-known change opened the doors to different opi nions within USSR. Lingusts, and now they have regained a place which is due to them – as is shown by the brilliant communication given to us by Mrs. M.V. Machavariani who evidently has built up her own opinions upon a broad knowledge of the most modern linguistics, up to Chomsky. A.A.Leontiev.The paper by Mrs. Machavariani has a great importance for concrete, psycho linguistic investigation. In Miller-and-Chomsky,s generative model we have two objects and connections between them. R.Jaklbson was quite right, when he said, that it is a great danger to psycholinguistics to deal with such two objects. Psycholinguistics must have one object, and it is the most important idea of this paper.
21.1971. ენათმეცნიერების საგნის შესახებ. თ.ზ.და მათ.ენათ. II. თბ.
22.1971. ინგლისური ნომინალიზმის ისტორია (ოკამი, ბეკონი, ჰობსი, ლოკი, ბერკლი, მილი)
23.1972. О предмете лингвистики. Сб. Проблемы языкознания. М.
24.1972. გივი მაჭავარიანის შრომების ანოტირებული ბიბლიოგრაფია.. მიმომხილველი 6-9.
25.1974. სემანტიკის საკითხები საშუალო საუკენეების ენის თეორიებში თანამედროვე ენათმეცნიერების თვალსაზრისით. თ.ზოგ. და მათ.ენათ. (IV). თბ
27.1975. О соотношении синтагматики и парадигматики на фонологическом уровне языка. Материалы II Всесоюз. конференции по фонологии. Донецк.
28.1975. Морфосинтаксическая синтагматика с семантической точки зрения. Материалы всесоюзной конференции по проблемам синтаксиса. Пермь.
29.1975. ფერეიდნულის თავისებურებანი. თსუ. ფილოლოგიის ფაკულტეტის კონფერენციის თეზისები. თბ.
30.1976. ფერეიდნული ტექსტები (მ.თოდუასთან თანაავტორობით) წიგნში: მ.თოდუა. ქართულ-სპარსული ეტიუდები. თბ.
32.1978. The Problem of Meaning in Contemporary Linguistics. Proceedings of the Twelfth International Congress of Linguists. Vienna.
33.1978. ქცევის კატეგორიის საკითხისათვის რეფლექსივის კატეგორიასთან მიმართებით. თანამედროვე ზოგ. ენათ. საკითხ. IV.
34.1979. თანამედროვე ინგლისური ანალიტიკური ენის ფილოსოფია. (ხელნ. 250 გვ).
35.1979. ბერკლის ნააზრევი ენის შესახებ. თ.ზ. და მ. ენათ. III. თბ.
37.1980. ქცევის კატეგორიის საკითხისათვის [On the question of the category of version]: იკე.XXII, თბ.,
38.1980 ენის ფილოსოფიის ორი ძირითადი ტენდენცია და ნიშნის პრობლემა ენათმეცნიერებაში. [Two basic tendencies of language philosophy and the problem of sign in linguistics], თან.ზოგ. და მათ. ენათ.V, თბილისი..
39.1980 რეფლექსივისა და ქცევის კატეგორიის მიმართებისათვის [On the mutual relationship between the categories of reflexive and version]; თ.ზ.ე.ს V, თბილისი..
40.1981. მოქმედების, პროცესისა და მდგომარეობის ცნებების განსაზღვრისათვის [On the delimitation of the concepts of agentship, process and state]; თანამედროვე ზოგად ენათმეცნიერების საკითხები VI, თბილისი.
41.1983. ქცევის კატეგორიის სემანტიკა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესიის მასალები.
42.1983. Статив, результатив, пассив, и перфект в Грузинском. Типология результативных конструкций. Редактор В.П.Недялков. Л.
43.1985. ფერეიდნულის ზოგი თავისებურება [Some peculiarities of the Fereidan (dialect of Georgian in Iran)]: იკე. XXIII, თბილისი.
44.1985. პირის კატეგორიის სემანტიკა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XII სამეცნიეროსესიის მასალები.
45.1986. ცნობიერების, განწყობისა და ენის ურთიერთმიმართებისათვის. ენათმეცნიერებისინსტიტუტის XIV სამეცნ. სესიის მასალები.
46.1986. Rol] ustanovki v funkcionirovanii qzyka. Akademiq Nauk GSSR. Institut Psixologii im. D.N.Uznadze. Psixologiheskie issledovaniq, posvqwennye 100-let. so dnq ro#deniq D.N. Uznadze. Mecniereba. Tbilisi.
47.1986. Hikobava A.S. Obwee qzykoznanie, 11. Obwie problemy. Recenziq. Vopro sy azykoznaniq. 5. 1986.
49.1987. ქცევის გრამატიკული კატეგორიის სემანტიკა [The semantics of the grammaticalcategory of version], თბილისი. მეცნიერება. (მონოგრაფია).
50.1987. პერფორმატივის სტატუსისათის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამ.სესიის მასალები.
51.1988. Stative, Resultative, Passive, and Perfect in Georgian. In “Typology of Resultative Construction”. Ed.V.Nedjalkov. Typological Studies of Language.V.12.John BenjaminsPublishing Company.
52. 1988. Causative and Simple Sentence. In: Ibero-Caucasian Languages from the Viewpoint of General and Typological Linguistics. The Georgian Academy of Sciences. Department of Linguistics and Phonetics of Lund University. Tbilisi-Lund.
53.1988. არნ.ჩიქობავა – თეორეტიკოსი. წელიწდეული (იკეწ). XV. თბ.
54.1988. სიტყვაწარმოების სემანტიკური საფუძვლისათვის. (კაუზატივის კატეგორია). XLVI სამეცნიერო სესია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. მასალები.
55.1989 კაუზატივი და მარტივი წინადადება. Causative and simple sentence. იბერიულ-კავკასიური ენები ზოგადი და ტიპოლოგიური ენათმეცნიერების თვალსაზრისით. Ibero Caucasian Languages from the Viewpoint of General and Typological Linguistics.

საქ.სსრ მეცნიერებათა აკადემია. არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
თბილისის სახელ. უნივერსიტეტი. ლუნდის უნივერსიტეტის ენათმეცნიერებისა და ფონეტიკის ფაკულტეტი. კრებული. (შვედეთი).
56.1989. დი ენ ჰოლისკი. ასპექტი და მედიალური ზმნები ქართულ ენაში. (რეცენზია). XVI. თბ.
57.1989. პერფორმატივების (შესრულებითი გამონათქვამების) სტატუსისათვის. (ჯ.ოსტინის მიხედვით), იკე. ტ.28.
58.1990. ენის დაგეგმვის საკითხისათვის. The problem of language planning. კავკასიოლოგთა VIII სიმპოზიუმი. ლონდონი.
59.1991. ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილება. იკე. XXX. თბ. მეცნიერება.
60.1994. რატომ დაიკარგა არტიკლის კატეგორია ძვ.ქართულში. კავკასიოლოგთა IX სიმპოზიუმი. მიუნხენი.
61.1996. The Main Principles of Modelling the Modern Georgian Verb. In: Model 96.Conceptional and Computeral Models of Language. Tbilisi.
62.1996. “უნიშნო ვნებითები”, “უგვარო ზმნები”, თუ სხვა რამ? ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების III სამეცნიერო კონფერენცია. მასალები.
63. 1996. “მე”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 55-ე სამეცნიერო სესია. მასალები.
64. 1996. გიორგი როგავა როგორც გამორჩეული თეორეტიკოსი. თსუ. საქ.მეცნიერებისაკადემია. არნ.ჩიქობავას ენათ.ინსტიტუტი.პროფესორ გიორგი როგავას 90წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამეცნიერო სესია. მასალები.
65. 1996. ენა, მამული, სარწმუნოება. არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამ. სესიის მასალები.
66. 1996. ქართული ზმნის მოდელირების ძირითადი პრინციპები. კრებული: ენის კონცეპტუალური და კომპიუტერული მოდელები I.
67.1997. ძველი ქართულის შუალობითი კონტაქტის აღწერითი წარმოების ტიპოლოგიისათვის. ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების IV სამეცნიერო კონფერენცია.
68.1997. კაუზაციის სემანტიკური და მორფოსინტაქსური საფუძვლები ახალ ქართულ სალიტერატურო ენაში. არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 56-ე სამეცნიერო სესია. მასალები.
69.1997. On the Identification and Dubbling of Actants (The Georgian Data). Model-97. Conceptional and Computeral Models of Language. Tbilisi.
70.1997. ქართული ენის განსაზღვრებითი დამოკიდებული წინადადების დინამიკური მოდელირების ძირითადი პრინციპები (ლუსიენ ტენიერის მოტივებზე) მოდელი-97. ენის
კონცეპტუალური და კომპიუტერული მოდელები. თბ.
71.1997. Semiotic Synthesis in Natural Language: Dialectical Way through Speech Act to Lexical and Grammatical Patterning. In. Language and Subject. Ed. by K.Simms. Critical Studies. Vol.9. Amsterdam-Atlanta, Ga.
72.1997.Gustav Guillaume’s Psychomechanics, Marking Theory, and Semiotic Subject of Natu ral Language. In the same Volume.
73.1998. ენის დაგეგმვის ტიპოლოგიისათვის (თ.ჟღენტის და ფ.აფხაიძესთან ერთად). არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 57-ე სამეცნიერო სესიის მასალები.
74.1998. Causative Modelling in Sinhala. (With P.Apkhaidze). Conceptual and ComputeralModels of Language. III. Tbilisi.
75.1998. Arn. Cikobava i sovremennost (Problema ergativnoy konstrukciy v bacbiyskom (Cova-tušinskom) yazïke) [Arnold Cikobava today (The problem of the ergative construction in the Batsbi (Tsova-Tush) language]; in:

არნ. ჩიქობავას დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, თბილისი.

76. 1998. ერგატიულობა და ბუნებითი (პირველადი) ზმნები წოვათუშურში (ბაცბურში) [Ergativity and the Primary Verbs in Tsova-Tush (Batsbi)]; in: G”გზა ენისაკენ,” მეცნიერება. თბილისი.
77. 1998. მორფოლოგიური და ანალიტიკური კაუზატივი სინჰალაში.”გზა ენისაკენ”.(ფ.აფხაიძესთან ერთად).
78. 1998. არნ.ჩიქობავა და თანამედროვეობა. “გზა ენისაკენ”.
79. 1998. გზა ენისაკენ (შესავალი). კრებულში “გზა ენისაკენ”.
80.1999.წოვა-თუშური ენის კაუზატიური კონსტრუქციის აქტანტთა იდენტიფიკაციისათვის ბრუნვათა ზოგად იერარქიასთან მიმართებით [On the identification of the actants of the
causative construction in the Tsova-Tush language with respect to the general hierarchy of cases]; in: არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 58 სამეცნიერო სესიის მა
სალები, თბილისი
81.1999. General theoretical and typological characteristics and their corresponding rituals of verbal greetings in Caucasian languages; in: 34th World congress of the international institute of Sociology. Multiple modernities in the era of globalization, Tel-Aviv, July 11-15.
82.1999.Cova-Tush texts (200 p.p.) with Georgian and English translation and grammatical analysis. Holland. With B.Shavkhelishvili.
83.2000. აუსლაუტისათვის წოვათუშურში [On "auslaut" phenomena in Tsova-Tush]; in: არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 59-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი.
84. 2000. აქტანტური როლების იდენტიფიკაციის საკითხისათვის. არნ. ჩიქობავას საკითხავები. XI. თბ.
85. 2001.ხმოვნიანი აუსლაუტი ბაცბურში, ვაინახურსა და სვანურში (უმლაუტის საკითხისა თვის). (Vocal auslaut in Bats, Vainax and Svan (On the problem of umlaut). In Honor of Varlam Topuria. Proceedings. TSU. Tbilisi.
86. 2001. (editor): იოსებ ლონგიშვილი, Lლექსები, ბალადები, პოემები (წოვა-თუშური პოეზია) [Ioseb Longišvili: Songs, ballads, poems (Tsova-Tush poetry)], Tbilisi 2001. 335 p.p
87.2001.სიტყვის ბოლო ხმოვნების კვეცით გამოწვეული მორფონოლოგიური ეფექტების ბუ ნებისათვის წოვათუშურში (სინქრონიული ანალიზი). არნ.ჩიქობავას საკითხავები XII.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
88.2001. შე-ზმნისწინისა და ა-მაქცევრის მიმდევრობისათვის თანამედროვე სალიტერატურო ქართულის ზმნებში (ჩიმქესთან ერთად). ვარლამ თოფურიას 100 წლისთავისადმი
მიძღვნილი სესიის მასალები.
89.2002. შე-ს/ჰ-R მიმდევრობისათვის. არნ.ჩიქობავას საკითხავები. XIII.
90.2003. პერფექტისა და უნახავი აქტის მიმართებისათვის. არნ.ჩიქობავას საკითხავები. XIV.
91.2004. კლასის კატეგორიის ზოგი თავისებურებისათვის წოვა-თუშურში. (სინქრონიული ანალიზი).. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სესიის მასალები.
92..2005. მაქცევრების ფუნქციისა და განაწილებისათვის ქართულში. არნ. ჩიქობავას სახ. ენათ მეცნიერების ინსტიტუტის 64-ე სამეცნიერო სესიის მასალები. თბილისი.

შედგენილი, რედაქტირებული, აწყობილი და გამოცემულია შემდეგი ენათმეცნიერუ ლი კრებულები:
1.“გზა ენისაკენ”, კრებული, მიძღვნილი აკადემიკოს არნ. ჩიქობავას დაბადებიდან 100 წლის თავისადმი. “ქართული ენა”. თბილისი. 1998. 211 გვ.
2. “ენა და საზრისი; ლექსისი”. 11. კრებული მიძღვნილი თინათინ შარაძენიძისა და ბიძინა ფოჩხუას ნათელ ხსოვნას. “ქართული ენა” თბილისი. 2000. 253 გვ.
3. “ენა და საზრისი” 111. კრებული მიძღვნილი რუსუდან გაგუას ნათელ ხსოვნას. 2006.
“ქართული ენა”. თბილისი. გამოცემის პროცესშია.

გამოცემული კრებულების ავტორებია: კარლ სიმსი (ინგლისი), ვინფრიდ ბოედერი (გერ მანია), ულრიხ ვეგერი (გერმანია) დენი პაილარდი (საფრანგეთი), ლია აბულაძე, ფიქრია აფხაიძე, გენადი ბურჭულაძე, ტარიელ გურგენიძე, ნინო დარასელია, ნელი მახარაძე, მაია მაჭავარიანი, ბელა შავხელიშვილი, გიორგი ცოცანიძე, მანანა ჭირაქაძე, თამარ ჟღენტი, მა-დონა სახოკია, ეთერი სოსელია, ლია ქაროსანიძე, გუჩა კვარაცხელია, ავთანდილ არაბული,
ირინე მელიქიშვილი, თამარ ომიაძე (საქართველო).