ბუნებრივ ენათა დამუშავება
ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები
კონფერენციები

2003 - I

მ. სუხიშვილი, ლ. ბერძენიშვილი, ი. ღარიბაშვილი, თ. ჩხენკელი - ინტერნეტის ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის შესახებ
მ. ჩაჩანიძე - კომპიუტერული ლექსიკოგრაფია და ლექსიკონთა ტიპოლოგიის საკითხი
ი. ჩანტლაძე, ქ. მარგიანი, რ. იოსელიანი - სვანური ტექსტის სიმფონია-ლექსიკონი და სვანურ პუბლიკაციათა კომპიუტერული ასახვასთან დაკავშირებული პრობლემები
დ. მელიქიშვილი - ქართული ზმნის უღლებადი ფორმების კომპიუტერული მოდელირებისათვის
კ. ფხაკაძე, გ. ჭანკვეტაძე, ლ. ტიბუა, მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ე. სოსელია - ენობრივ-აზროვნებითი გაგებადობის ცნებისა და მარტივი და ინტეგრალური გაგების ზმნური სიტყვების შესახებ
მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ე. სოსელია, კ. ფხაკაძე, გ. ჭანკვეტაძე, ლ. ტიბუა - ლოგიკური, პროგრამული, ბუნებრივი ენების - სემანტიკური სისტემის სამი განსხვავებული ტიპი
მ. ჩაჩანიძე, ლ. ბერიაშვილი - ელექტრონული კარტოთეკა და ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის სადოკუმენტაციო ფონდი
რ. ბერულავა - სიტყვათშემოკლებათა სისტემის პროექტისათვის კომპიუტერულ ტერმინოლოგიაში
ტ. ფუტკარაძე, ო. შენგელია - ქართველური დიალექტური ტექსტების ელექტრონული ბაზა: პრობლემები, პერსპექტივები.
თ. უთურგაიძე, თ. ვაშაკიძე, მ. მანჯგალაძე, ლ. ეზუგბაია, გ. კობერიძე - მრავლობითი რიცხვის ნულოვანი ალომორფები
ჯ. ანთიძე, დ. მიშელაშვილი - ინსტრუმენტული საშუალებები ქართული ტექსტების კომპიუტერული დამუშავებისათვის
რ. ლანდია, თ. უთურგაიძე, ლ. ჩხაიძე, ი. გიპერტი - ძველი ქართული ენის მანქანური ლექსიკონის ავტომატიზებული გენერაციის სიტემა (სალიტერატურო ძეგლთა ტექსტის ბაზაზე)
მ. გურაბანიძე, მ. დუმბაძე - «ქართლის ცხოვრების“ კომპიუტერული მოდელი
ნ. ხუციშვილი - საისტორიო დოკუმენტების კომპიუტერული დამუშავების საკითხები კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ინსტიტუტში
ჯ. ანთიძე, ს. შენგელია - ქართული წინადადების სინტაქსური და სემანტიკური სტრუქტურის წარმოდგენის შესახებ
გ. გოგიჩაიშვილი, მ. ვეკუა, ლ. ჩხაიძე - მარტივი წინადადების სინტაქსური ანალიზატორი შეზღუდული ქართული ენისათვის
შ. დავითელაშვილი, ლ. ჩხაიძე - საინფორმაციო სისტემა ნახური ენის ლექსიკონის ავტომატიზებული დაპროექტებისათვის
ო. კაპანაძე - მრავალენოვანი ვალენტური ლექსიკონის არქიტექტურა ენის ტერმინოლოგიისათვის ქართულ-რუსულ-ინგლისურ-გერმანული (GREG) ვალენტური ლექსიკონის ნიმუში
თ. უთურგაიძე, მ. ჩაჩანიძე, ლ. ჩხაიძე, ი. ჯანაშია, პ. მოირერი - ქართული ზმნის პარადიგმების კომპიუტერული ტაქსონომია
ქ. დათუკიშვილი, ნ. ლოლაძე, მ. ზაკალაშვილი - ქართული ენის მანქანური დამუშავება (მორფოლოგიის დონე)
ა. შადური, ი. შადური - აფხაზურ ზმნურ სიტყვაფორმათა სინთეზი
მ. კრავჩენკო, ლ. ჩხაიძე, ც. კვანტალიანი, ც. ჯანჯღავა - ქართული ზმნის ცოდნის ბაზის აქტუალიზაციისა და სრულყოფის ავტომატიზებული სისტემის შექმნის შესახებ
ლ. მარგველანი - ქართული სიტყვა-ფორმების მანქანური ანალიზური სისტემა
გ. შერვაშიძე - ქართული ენა და საინფორმაციო ტექნოლოგიები
ზ. ინჯია - ენის მანქანური მოდელირება და პროგრამული ხელსაწყოები
კ. ორკოშნელი - ასო-ნიშანთა სიხშირულ-სტატისტიკური გამოკვლევის მეთოდიკა და გამოყენების სფერო
ლ. ჩხაიძე, დ. ჯაში, ი. იაკობაშვილი - ქართულენოვან ტექსტებში არამკაფიო ძებნის მეთოდების დამუშავება და მათი გამოყენება ქართული პრესის ელექტრონული არქივის ინტერნეტის საძიებო სისტემაში

2004 - II

თ. უთურგაიძე, ლ. ეზუგბაია, თ. ვაშაკიძე, მ. მანჯგალაძე, კ. კაკიტაძე - ერთი და იგივე აქტანტი ორპირიან აქტივში
ლ. ჩხაიძე - პარადოქსული ტექსტების როლი მეცნიერული ცოდნის აღწერაში
ლ. ჩხაიძე - ქართული პარადოქსული ტექსტის ზოგიერთი მაგალითი
მ. ჩაჩანიძე - ენის ლექსიკოგრაფიული მოდელი და ლინგვისტურ მონაცემთა ბაზები
კ. ფხაკაძე, გ. ჭანკვეტაძე, ლ. ტიბუა, მ. ივანიშვილი, ვ. ლეკიაშვილი, ე. სოსელია - ბუნებრივ ენათა დამუშავების თანამედროვე პრობლემატიკა და ქართული ენის პირდაპირი ფორმალურ-ლოგიკური აღწერა
გ. ღვინეფაძე - არსზე ორიენტირებული ლინგვისტიკა
რ. ბერულავა - ქართული ენის სტრუქტურის სიტყვათშემოკლებითი თვისების გამოყენება კომპიუტერულ ტერმინოლოგიაში
ჯ. ანთიძე, დ. მიშელაშვილი - ბუნებრივი ენის მორფოლოგიური ანალიზატორი
ჯ. ანთიძე, დ. მელიქიშვილი, დ. მიშელაშვილი - ქართული ენის კომპიუტერული მორფოლოგია
ლ. ლორთქიფანიძე - ფორმა< - >კომპოზიტი< - >კონსტრუქცია< - >იდიომი (ავტომატური თარგმნის საკითხისათვის)
ლ. მარგველანი, ნ. ჯავაშვილი - ქართული ენის მორფოლოგიური ცნობარის კომპიუტერული ვარიანტი
ბ. სოლოღაშვილი, ზ. ინჯია - ქართული ტექსტის კომპიუტერული გახმოვანება (პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები)
გ. ჩიჩუა - სამეტყველო ფრაზის სიტყვებად დაყოფა და მეტყველების გამოცნობა
გ. ჭანკვეტაძე, კ. ფხაკაძე, ლ. ტიბუა, მ, ივანიშვილი, ვ. ლეკიაშვილი, ე. სოსელია - ქართული ენის ბირთვული ნაწილის კომპიუტერული მოდელი და მარტივი წინადადების სინტაქსური სინთეზატორი და ანლიზატორი
რ. მირიანაშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა კომპიუტერული მონაცემების ინტერნეტული ინტეგრირება
ნ. ხუციშვილი - ქართული საისტორიო საბუთების ღვთისმეტყველური ნაწილის (ინვოცატიო) კომპიუტერული ანალიზისათვის
ე. დადუნაშვილი, რ. სხირტლაძე - კომპიუტერული პროგრამა «DS - Folklor 2.0“ და ქართული ფოლკლორის მონაცემთა კომპიუტერული ბანკი
ო. კაპანაძე, ი. გაბუნია - ონტოლოგიური სემანტიკა ქართული ენის ტექნოლოგიისათვის
კ. ორკოშნელი - კომპიუტერული ტერმინოლოგიის ქართულად თარგმნასთან დაკავშირებული პრობლემები
ქ. დათუკიშვილი, ნ. ლოლაძე, მ. ზაკალაშვილი - ქართული ენის კორპუსი (მიზნები და ამოცანები)
ნ. ლოლაძე - მნიშვნელობის ანალიზი და კომპიუტერული ლექსიკოგრაფია

2005 - III

თ. უთურგაიძე, ლ. ეზუგბაია, თ. ვაშაკიძე, მ. მანჟგალაძე - ტრანსლაციური ბანკისა და დისტრიბუციული აპარატისათვის.
მ. კვიმსაძე, თ. ქავთარაძე, მ. ტაბიძე - სასაქონლო ნიშნების სისტემატიზაციისა და მსგავსებათა ძიების საკითხისათვის.
მ. ჩაჩანიძე, მ. ცისკარიშვილი - წოვა-თუშური (ბაცბური) ენის მონაცემთა ელექტრონული ბაზის შექმნის ძირითადი ასპექტები
ი. მოდებაძე, თ. ციციშვილი - ქართველოლოგიურ ლიტერატურათ-
მცოდნეობით მონაცემთა ბაზის დამუშავების თავისებურებანი და პრობლემები
ქ. გოჩიტაშვილი, გ. შაბაშვილი - ჭჩ-ში განთავსებული ქართული ტექსტების ელექტრონული დამუშავების პრინციპებისათვის
ლ. მარგველანი - ენის კომპიუტერული პროცესორების სემანტიკური ეტაპის შესახებ
ჟ. ანთიძე, დ. მიშელაშვილი - პროგრამული უზრუნველყოფა ბუნებრივ ენაზე ჩაწერილი ტექსტების მორფოლოგიური და სინტაქსური ანალიზისათვის
კ. ფხაკაძე, ვ. ლეკიაშვილი, რ. სხირტლაძე, გ. კანდელაკი, ვ. ფხაკაძე - ბუნებრივი ქართული ენობრივი სისტემის პირდაპირი ფორმალურ-ლოგიკური აღწერა და მისი ზოგიერთი გამოყენება
გ. ჩიჩუა მეტყველების კომპიუტერული გამოცნობა
ზ. მაჩაიძე, თ. ჩიჩუა, კ. ბიწაძე, ლ. ალთუნაშვილი, ნ. პავლიაშვილი, რ. კვირკველია - დისტანციური განათლების პროგრამული გარსების გაქართულების პრობლემების შესახებ (მოდულური ობიექტ-ორიენტირებული დისტანციური სწავლების გარემოს (MOODLE) მაგალითზე)
მ. კობაიძე - ქართული ენის და, კერძოდ, ქართული ზმნის არაქართულენოვანი მოსწავლეებისთვის სწავლების შესახებ
მ. ბერიძე, დ. ნადარაია - მონაცემთა ბაზა დიალექტური ტექსტების კორპუსის ელექტრონული ვერსიისათვის
მ. ბერიძე, ლ. ბაკურაძე, ლ, გოგოხია, ი. უგულავა - მონაცემთა ბაზა დილექტური ლექსიკის კარტოგრაფირებისათვის.
ნ. ხუციშვილი - `ბრალთგადამხდელობითი" ნაწილი XI-XV საუკუნეების ქართულ საისტორიო საბუთებში (კომპიუტერული ანალიზი)
გ. შერვაშიძე - ქართული ენა და საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
ე. ჟგერენაია, თ. ჩხენკელი, გ. აფრიდონიძე, გ. ვარამიშვილი - ელექტრონული ბიბლიოთეკა საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში
დ. თვალთვაძე, ს. სარჟველაძე - ძველი ქართული ენის ძეგლების დიგიტალიზაცია (ოთხთავის ქართული თარგმანის კრიტიკული ტექსტის დამდგენი ჯგუფის მუშაობის შედეგები)
ო. კაპანაძე, ი. გაბუნია - სასრული მდგომარეობის ტრანსდუსერი ქართული ენის არსებითი სახელების ანალიზისა და სინთეზისათვის
ლ. ლორთქიფანიძე - რუსული ენის მორფოლოგიური წარმოდგენის უნიფიკაციის ავტომატური სისტემა
ნ. ლოლაძე, ქ. დათუკიშვილი მ. ზაკალაშვილი - ქართული ენის კორპუსის სტრუქტურა
ქ. დათუკიშვილი, ნ. ლოლაძე მ. ზაკალაშვილი - მორფოლოგიური ინფორმაციის სტრუქტურა ქართული ენის კორპუსისათვის

2006 - IV

მ. მანჯგალაძე, თ. ვაშაკიძე, თ. ტეტელოშვილი, რ. სხირტლაძე - ქართული ენის სახელთა ელექტრონული ვერსია
მ. ჩაჩანიძე - ზმნისართის პრობლემა ქართული ენის სრულიად ფორმალიზებული მოდელის აგებისათვის
ზ. ინჯია - ქართულ ტექსტში ორთოგრაფიული შეცდომების კომპიუტერული შემოწმება
ზ. აბაშიძე, თ. ჩხენკელი, ე. ჯგერენაია - ციფრული კოლექციების განვითარება საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახ. ეროვნულ ბიბლიოთეკაში
ლ. ჩხაიძე - ქართული ენის ელექტრონული გრამატიკული ლექსიკონისა და მართლმწერი სისტემის ("სპელჩეკერის") ავანპროექტი
ლ. ჩხაიძე, ი. ჯანაშია - ლექსიკურად პარადოქსული ქართული ტექსტები, როგორც ქართველურ ენათა ერთიანობის შესწავლის საშუალება
ჟ. ანთიძე, ნ. გულუა, დ. მელიქიშვილი, დ. მიშელაშვილი,
ლ. ნუკრაძე - ინსტრუმენტული საშუალებების გამოყენება ქართული ტექსტების კომპიუტერული დამუშავებისათვის
თ. ციციშვილი, ი. მოდებაძე - ელექტრონული სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალის ფორმის საკითხისათვის
ი. მოდებაძე, თ. ციციშვილი - ქართველოლოგიური მეცნიერების საგანძური (ელ.ბიბლიოთეკა)
კ. ფხაკაძე, ლ. ლეკიაშვილი, ვ. ფხაკაძე - მორფემების მათემატიკური ფუნქციებისა და წინადადებებში სიტყვათშორისი ცარიელი ადგილების პრობლემა ქართული ენის მიხედვით
მ. ბაბუხადია, ნ. ჩხაიძე - "ვინდოუსის" ქართულენოვანი ლოკალიზაციის პროექტის განხორციელება
ლ. ეზუგბაია, თ. უთურგაიძე, რ. სხირტლაძე. ქართული ენის ზმნათა ფორმების ელექტრონული ვერსია

2007 - V

ჯ. ანთიძე, ს. შენგელია - ქართული ზმნური ძირების ლექსიკონის ავტომატური შედგენა
თ. უთურგაიძე, ლ. ეზუგბაია - სამპირიან ზმნათა ორი ჯგუფი ორთოგრაფიულ ლექსიკონში
რ. სხირტლაძე, თ. უთურგაიძე, ლ. ეზუგბაია, მ. მანჯგალაძე, თ. ვაშაკიძე, თ. ტეტელოშვილი - ქართული ენის მართლწერის შემმოწმებელი პროგრამის საპილოტო ვერსია
ც. კვანტალიანი, ლ. ჩხაიძე - ქართული ენის ზმნური ფუძეების ელექტრონული ლექსიკონის მონაცემთა ბაზის დერივაციული კომპონენტების კვლევისათვის (ზმნისწინი, ქცევა)
ნ. ჩხაიძე - ქართული ენის დამკვიდრება ინფორმატიზაციის დარგში (მხედრული მთავრულის ასახვა დამწერლობათა საერთაშორისო სტანდარტიზაციის სისტემაში)
ბ. წიფურია, დ. ბარბაქაძე - პროექტი "ვახტანგ VI" - პროექტ "გუტენბერგის" პირველი ქართული ანალოგი საქართველოში
ნ. ლოლაძე - კორპუსის ლინგვისტიკა (მიზნები და ამოცანები)
რ. ასათიანი - ინფორმაციის სტრუქტურირების ძირითადი მოდელები ქართველურ ენებში
მ. ბერიძე, დ. ნადარაია - ტექსტის აღწერის ძირითადი პარამეტრები და ქართული დიალექტების კორპუსის მონაცემთა ბაზის სტრუქტურირების საკითხი
ქ. დათუკიშვილი - ქართული სამწერლო ენის კორპუსი - ნაციონალური კორპუსის სტრატეგიის განმსაზღვრელი
კ. ფხაკაძე, ვ. ფხაკაძე, ლ. აბზიანიძე, ნ. ვახანია, ნ. ლაბაძე, ს. მასხარაშვილი, ნ. ფხაკაძე, ბ. ჩიქვინიძე - ქართული ენის ბუნებრივი ლოგიკის მათემატიკური თეორიის სასაფუძვლო საკითხები
გ. ჩიჩუა, ლ. აბზიანიძე - მეტყველების სინთეზი და გამოცნობა
თ. ჩიჩუა, გ. ჩიჩუა, კ. ფხაკაძე, ლ. ალთუნაშვილი, ზ. ცირამუა, რ. ბახტაძე - კომპიუტერი ქართული ტექსტის წაკითხვას შეძლებს
გ. შაბაშვილი - აწმყოს პერფექტული ფორმების რეალიზაციის პირობები კომპიუტერული პრაგმატიკის თვალსაზრისით
მ. ჩაჩანიძე - ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის ახალი რედაქციის სადოკუმენტაციო ფონდი - ტრადიციული საბარათო სისტემიდან ინტერნეტის შესაძლებლობებამდე
ზ. ინჟია, ლ. ჩხაიძე - დონალდ რეიფილდის დიდი ქართულ-ინგლისური ლექსიკონის ელექტრონული ვერსია
ე. დადუნაშვილი, მ. ტურაშვილი - "ირმის ნახტომის" დისტანციური საველე-შემკრებლობითი პრაქტიკა "ჩემი კულტურული მემკვიდრეობა"
მ. ბერიძე, ლ. ბაკურაძე, დ. ნადარაია - სიტყვაფორმის მორფოლოგიური აღწერის სტრუქტურის შემუშავება დიალექტური ტექსტების კორპუსისათვის

2008 - VI

ლ. ეზუგბაია, თ. უთურგაიძე, რ. სხირტლაძე – ზმნურ ფორმათა გენერაციის საკითხები
მ. ბერიძე, დ. ნადარაია - XX საუკუნის შიდამიგრაციების მონაცემთა ბაზა და საქართველოს ენობრივი სურათი
რ. ასათიანი - ენობრივი მასალის ბაზების სახით ორგანიზება და ანოტირებისათვის ღირებული პარამეტრების შერჩევა
გ. გოგიჩაიშვილი, ს. სერგეევი, ლ. ჩხაიძე - ბუნებრივი ქართული ენის ტექსტების რელევანტობის შეფასების ლინგვისტური მოდელი (სამოქალაქო სარჩელის ფორმულის მაგალითზე)
მ. სანადირაძე, დ. ქართველიშვილი, ლ. ჩხაიძე, ი. ჯანაშია, დ. ჯაში - ინტერნეტის ქართული სექტორის საძიებო სისტემა “ულევის” ავანპროექტი
ნ. სურმავა, მ. ბერიძე - კორპუსის ლინგვისტიკის ძირითადი ცნებანი და მათთვის ქართული შესატყვისების შერჩევის ცდა
ნ. ფუტკარაძე - საინტერნეტო დიალოგების (ფორუმების) ტერმინოლოგიისათვის (ქართული, რუსული და ინგლისური მასალის მიხედვით)
დ. ანფიმიადი - ვირტუალური სივრცის გავლენა და თანამედროვე ქართული პოეზიის ენის სპეციფიკა (რამდენიმე ქართული ლიტერატურული საიტის მაგალითზე)
თ. ვაშაკიძე, თ. ტეტელოშვილი, ნ. ჯორბენაძე - “ელექტრონული სასკოლო ორთოგრაფიული ლექსიკონის” აგების თეორიული პრინციპებისათვის
ჯ. ანთიძე, ნ. გულუა - ქართული წინადადებების სრული კომპიუტერული მორფოლოგიური, სინტაქსური და ნაწილობრივ სემანტიკური ანალიზისა და ქართული ენიდან მანქანური თარგმანის შესახებ
გ. ჩიჩუა - მეტყველების გამოცნობის საცდელი პროგრამა
მ. ბარიხაშვილი - პროექტი “ჰერეთი ვირტუალურ სივრცეში” (I ეტაპი – სამეცნიერო-ინფორმაციული ბაზის შესახებ)
კ. ფხაკაძე, ს. მასხარაშვილი, ლ. აბზიანიძე, ლ. გურასაშვილი, ნ. ფხაკაძე - ქართული ენისა და აზროვნების მათემატიკური თეორიის ზოგიერთი საკითხი
კ. ფხაკაძე, კ. გაბუნია, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი, ლ. აბზიანიძე, ნ. ვახანია, ნ. ფხაკაძე, ბ. ჩიქვინიძე, ლ. გურასაშვილი, ნ. ლაბაძე, მ. ბერიაშვილი - ქართული ინტელექტუალური კომპიუტერული სისტემის კონსტრუირების მიზნები და ქართული ენის წინაშე მდგარი საფრთხეები
ქ. დათუკიშვილი - სახელთა მორფოლოგიური ანოტირების საკითხები ქართული ენის კორპუსისათვის