არაორგანული მასალათმცოდნეობისა და მეტალურგიის
ტერმინთა განმარტებითა ლექსიკონი
ქართულ-რუსულ ინგლისური