მასალები საენათმეცნიერო ტერმინთა ლექსიკონისათვის
II
აკაკი შანიძე
closeლექსიკონის შესახებ