დაგვიკავშირდით

          

          პ. ინგოროყვას ქ. №8
          თბილისი 380108.
          ტელ: +99532 293-29-21
          ფაქსი: +99532 293-45-30
          ფოსტა: contact@ice.ge 

----------------------------     

 


ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები


მუშაობის გეგმა
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის

I (VII) სამეცნიერო სესია
1950
არნ. ჩიქობავა, ი. ბ. სტალინის შრომები ენის შესახებ და მათი მნიშვნელობა საბჭოთა ენათმეცნიერებისათვის, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის I (VII) სამეცნიერო სესია, 1950
ქეთ. ლომთათიძე, ენის განვითარების კანონზომიერების საკითხისათვის ი. ბ. სტალინის მოძღვრების მიხედვით ენის შესახებ, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის I (VII) სამეცნიერო სესია, 1950
ვარ. თოფურია, ი. ბ. სტალინის მოძღვრება ენის გრამატიკული წყობის შესახებ, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის I (VII) სამეცნიერო სესია, 1950
თინ. შარაძენიძე, ნ. მარის ენათა სტადიალური კლასიფიკაცია ი. ბ. სტალინის მოძღვრების შუქზე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის, I (VII) სამეცნიერო სესია, 1950.
ს. ჟღენტი, ნ. მარის შეჯვარედინების თეორია სტალინური ენათმოძღვრების სინათლეზე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის I (VII) სამეცნიერო სესია, 1950
გ. როგავა, აფხაზურ-ჩერქეზულ ენათა ისტორიის ვულგარულ-მატერიალისტური გაგების ზოგიერთი ნიმუშის შესახებ, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის I (VII) სამეცნიერო სესია, 1950

II (VIII) სამეცნიერო სესია
1951
საქ. მეცნ. აკად. ნ. წევრის პროფ. არნ. ჩიქობავას შესავალი სიტყვა.
თინ. შარაძენიძე, ენათა სტადიალური კლასიფიკაცია ი. მეშჩანინოვისა სტალინური საენათმეცნიერო მოძღვრების შუქზე ენათმეცნიერების ინსტიტუტის II (VIII) სამეცნიერო სესია, 1951
ვლ. ფანჩვიძე, ნ. მარის ოთხელემენტოვანი ანალიზის მეცნიერული უსაფუძვლობა - ენის შესახებ ი. ბ. სტალინის შრომების შუქზე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის II (VIII) სამეცნიერო სესია, 1951
არნ. ჩიქობავა, ისტორიზმისა და ენის ისტოლრიული განვითარების თეორიის საკითხის შესახებ სტალინური საენათმეცნიერო მოძღვრების შუქზე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის II (VIII) სამეცნიერო სესია, 1951
ელიზბარ ლომთაძე, ენის განვითარების ზოგიერთი საკითხი სტალინური საენათმეცნიერო მოძღვრების შუქზე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის II (VIII) სამეცნიერო სესია, 1951

III (IX) სამეცნიერო სესია
1952
ვ. თოფურია, ისტორიულ-შედარებითი მეთოდი ქართველურ ენათა შესწავლის ისტორიაში ი. სტალინის მოძღვრების სინათლეზე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952
ი. გიგინეიშვილი, ფილოლოგ. მეცნ, კანდ. ა. კიზირია, ფილოლოგ. მეცნ. კანდ. ა. მარტიროსოვი, ქართული ლიტერატურული ენის განვითარების პერიოდიზაციისათვის ი. სტალინის მოძღვრების სინათლეზე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952
გ. როგავა, ადამიანის გარამატიკული კატეგორიის დიფერენციაციისათვის ქართველურ ენებში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952.
კ. წერეთელი, თანმადროვე არამეული დიალექტების შესწავლის მნიშვნელობა არამეულის ენის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952.
ვლად. ახვლედიანი, ენის განვითარების ზოგიერთი საკითხი, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952.
თ. შარაძენიძე, ცნება “ენათა კავშირისა“ და მისი მიმართება “ენათა ოჯახის“ ცნებასთან სტალინური მოძღვრების შუქზე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952
ე. ბოკარევი, ბრუნება დიდოური ჯგუფის ენექში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952.
ა. მაჰომეტოვი, ზმნის აგებულებისათვის ტაბასარანულ ენაში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952.
შ. გაფრინდაშვილი, დარგუული ენის კილო-თქმათა საკითხისათვის, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952.
ვ. გვახარია, თვლის ათიანი და სამოციანი სისტემები წინა აზიის ზოგიერთ ძველ დამწერლობაში, III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952.
ქ. ლომთათიძე, ქართველური ენები და მათი მნიშვნელობა იბერიულ-კავკასიურ ენათა მეცნირული ისტორიისათვის, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952
ი. დეშერიევი, შედარებით-ისტორიული მეთოდის გამოყენების ზოგიერთი თავისებურების შესახებ იბერიულ-კავკასიურ ენებში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952
ი. ქავთარაძე, გრამატიკული წყობის სრულყოფის ისტორიიდან ქართულში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952
ტ. გუდავა, დ. იმნაიშვილი, ე. ლომთაძე, ზ. მაჰომედბეკოვა ,ცერცვაძე, ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა ბგერათშესატყვისობისათვის, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952


IV (X)
1953 წლის 12 და 13 ივნისს
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი პროფ. ქ. ლომთათიძე - შესავალი სიტყვა.
არნ. ჩიქობავა - ენის სპეციფიკის ორი ასპექტის შესახებ ი. სტალინის მოძღვრებაში,ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV (X) სამეცნიერო სესია, 1953
გ. წერეთელი - ურარტული ენის ურთიერთობის საკითხისათვის იბერიულ-კავკასიური ჯგუფის ენებთან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV (X) სამეცნიერო სესია, 1953
კ. წერეთელი - ქართული ეთნიკური ტერმინის “მესხ”-ის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV (X) სამეცნიერო სესია, 1953
თ. შარაძენიძე - ენათა მორფოლოგიური კლასიფიკაციის ძირითადი საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV (X) სამეცნიერო სესია, 1953
ა. მარტიროსოვი - წინდებულისა და თანდებულის ისტორიული ურთიერთობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV (X) სამეცნიერო სესია, 1953
გ.როგავა - თესავს ზმნის ფუძის (თეს-) აგებულებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV (X) სამეცნიერო სესია, 1953
შ. გაფრინდაშვილი - ბგერათშესატყვისობისათვის დარგუულსა და ლაკურს შორის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV (X) სამეცნიერო სესია, 1953
დ. იმნაიშვილი - რთული დაქვემდებარებული წინადადების ჩამოყალიბების ისტორიისათთვის იბერიულ-კავკასიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV (X) სამეცნიერო სესია, 1953
ტ. გუდავა - ტ ლატერალის გენეზისისათვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV (X) სამეცნიერო სესია, 1953
ა. მაჰომეტოვი - პ. უსლარის გამოუქვეყნებელი მონოგრაფია ტაბასარანული ენის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV (X) სამეცნიერო სესია, 1953

V (XI)
1954 წლის 10, 11 და 12 ივნისს
თ. შარაძენიძე - ენათა ნათესაობის შესახებ იდეალისტურ შეხედულებათა კრიტიკა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V(XI) სამეცნიერო სესია, 1954
ს. ჟღენტი - ფონემის პრობლემა საბჭოთა ენათმეცნიერებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V(XI) სამეცნიერო სესია, 1954
არნ. ჩიქობავა - ქართულ-ზანურ ბგერათშესატყვისობათა ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V (XI) სამეცნიერო სესია, 1954
ქავთარაძე - ასპექტის გამოხატვის თავისებურება და მისი შედეგები ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V (XI) სამეცნიერო სესია, 1954
არ. მრატიროსოვი - მასდარული კონსტრუქციის გენეზისისათვის ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V (XI) სამეცნიერო სესია, 1954
გ. როგავა - ნამყო უსრულის -ოდ- სუფიქსის შედგენილობისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V (XI) სამეცნიერო სესია, 1954
შ. გაფრინდაშვილი - ლაბიალიზაციის ბუნებისათვის დარგუულსა და ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V (XI) სამეცნიერო სესია, 1954
ტ. გუდავა - გრამატიკული კლასის ნიშნის ფონეტიკური ცვლილებებისათვის ხუნძურ-ანდიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V (XI) სამეცნიერო სესია, 1954
ილ. ცერცვაძე - ფუძის დეტერმინატი სუფიქსებისათვის ხუნძურსა და ანდიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V (XI) სამეცნიერო სესია, 1954
ზ. მაჰომედბეკოვა - სახელთა ბრუნების ძირითადი საკითხები კარატულში ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V(XI) სამეცნიერო სესია, 1954
ა. მაჰომეტოვი - ერგატიული კონსტრუქციის პასიურობის თეორია პ. უსლარის მონოგრაფიაში “ტაბასარანული ენა”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V (XI)
სამეცნიერო სესია, 1954
ლომთაძე - ზოგი საერთო ძირიანი ფუძე იბერიულ-კავკასიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V(XI) სამეცნიერო სესია, 1954
ვ. გვახარია - Patari ტერმინის მნიშვნელობის შესახებ ურარტულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V (XI) სამეცნიერო სესია, 1954
ი. ბრაუნი და გ. კლიმოვი - ურარტულის ისტორიული ურთიერთობისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენებთან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V (XI) ამეცნიერო სესია, 1954

VI (XII)
1955 წლის 10 და 11 ივნისს
თ. შარაძენიძე - მეტყველების ნაწილთა გამოყოფის პრინციპისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის) XV (XII) სამეცნიერო სესია, 1955
ქ. ლომთათიძე - ბგერათა პროცესებისა და ბგერათა შესატყვისობების ზოგი საკითხი იბერიულ-კავკასიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის) XV (XII) სამეცნიერო სესია, 1955
გ. როგავა - ბგერათა ფარდობის ზოგი საკითხი ქართველურსა და ადიღურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის) XV (XII) სამეცნიერო სესია, 1955
რ. გაგუა - ზოგიერთი ფონეტიკური პროცესი ბაცბური ენის ხმოვნებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის) XV (XII) სამეცნიერო სესია, 1955
ე. ჯეირანიშვილი - ფარინგალური მჟღერი ხშული წახურულ-რუთულურში და მისი რეფლექსები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის) XV (XII) სამეცნიერო სესია, 1955
ტ. გუდავა - ლაბიალიზებულ თანხმოვნათა ცვლილებებისათვის ხუნძურსა და ანდიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის) XV (XII) სამეცნიერო სესია, 1955
არნ. ჩიქობავა - “ცეცხლი” და “წითელი” - საერთო ფუძის სიტყვები იბერიულ-კავკასიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის) XV (XII) სამეცნიერო სესია, 1955
დ. იმნაიშვილი - თანხმოვანთა ზეგავლენით გამოწვეული ხმოვანთა ცვლის ზოგი კანონზომიერებები დიდოურსა, ჰინუხურსა და ხვარშიულ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის) XV (XII) სამეცნიერო სესია, 1955
ე. ლომთაძე - ხმოვანთა შესატყვისობანი დიდოური ჯგუფის ენა-კილოებს შორის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის) XV (XII) სამეცნიერო სესია, 1955
შ. გაფრინდაშვილი - სპირანტთა აფრიკატიზაციის საკითხისათვის ზოგ იბერიულ-კავკასიურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XV (XII) სამეცნიერო სესია, 1955

XIII
1956 წლის 16 და 17 მაისს
არნ. ჩიქობავა - ვნებითის ჩამოყალიბების პროცესის ზოგი საკითხისათვის ქართულში (მასდარის ჩვენებათა მიხედვით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIII
სამეცნიერო სესია, 1956
ილ. აბულაძე - “გლეხ-ი” ტერმინის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის) XIII სამეცნიერო სესია, 1956
ლ. ლეჟავა - ფრაზეოლოგიურ ერთეულთა შესწავლისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIII სამეცნიერო სესია, 1956
გ. როგავა - მახვილის საკითხისათვის ზანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის) XIII სამეცნიერო სესია, 1956
ა.კიზირია-ვითარების გარემოება ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIII სამეცნიერო სესია, 1956
ქ.ლომთათიძე-ინფინიტური წარმოების კვალი ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIII სამეცნიერო სესია, 1956
არ. მარტიროსოვი - აბსტრაქტულ სახელთა წარმოება და საწარმოებელ აფიქსთა შედგენილობა ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIII სამეცნიერო სესია, 1956
მ. ქალდანი - Á-ს გენეზისისათვის სვანურ წარმოქმნილ სიტყვებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIII სამეცნიერო სესია, 1956
გ. შალამბერიძე - ფრაზეოლოგია ი. ჭავჭავაძის პუბლიცისტურ წერილებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIII სამეცნიერო სესია, 1956
ვ. თოფურია - აფრიკატთა ცვლისა და შესატყვისობის ზოგი საკითხი ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIII სამეცნიერო სესია, 1956
ივ. ქავთარაძე - უნახაობის კატეგორიის საკითხისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIII სამეცნიერო სესია, 1956
ს. ჟღენტი - მარცვალი და მისი აგებულება ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIII სამეცნიერო სესია, 1956
ნ. აბესაძე - ქართული სალიტერატურო ენის ნორმალიზაციის ისტორიისათვის (XIX ს. ქართული პრესის მიხედვით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIII სამეცნიერო სესია, 1956
გრ. იმნაიშვილი - ქართლურისა და კახურის საერთო მოვლენები და მათი ადგილი სალიტერატურო ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIII სამეცნიერო სესია, 1956

XIV
1957 წლის 10-13 ივნისს
არნ. ჩიქობავა - ბიჰევიორიზმი ენის რაობის გაგებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
ბ. ფოჩხუა - ომონიმია და პოლისემია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
მ. მაჭავარიანი - ლოკი სიტყვის მნიშვნელობის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
ტ. გუდავა - ვ/უ ბგერათშეფარდებისათვის ქართულსა და მეგრულში ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957.
გ. თოფურია - უკანაენისმიერ თანხმოვანთა ცვლის პროცესებისათვის ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
ივ. გიგინეიშვილი - “ვეფხისტყაოსნის” ენისა და ტექსტის საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
ა. კიზირია - ერთშემადგენლიანი წინადადება ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
გ. შალამბერიძე - დიალექტიზმები ს. მგალობლიშვილის მოთხრობებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
ქ. ლომთათიძე - ღ||რ ბგერათა მონაცვლეობისათვის ქართველურ ენათა ფუძეებში (წინასწარი ცნობა). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
ა. მაჰომეტოვი - უარყოფითი ფორმები ტაბასარანულსა და აღულურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
ი. ცერცვაძე - ხუნძური ლატერალების ლაკურ შესატყვისობათა შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
ზ. მაჰომედბეკოვა - სიტყვაწარმოების ორი სუფიქსი ხუნძურსა და კარატულ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
გ. როგავა - შიშინა სპირანტების ისტორიისათვის ყაბარდოულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
რ. გაგუა - კავშირის ადგილი ბაცბურ სახელთან და ზმნასთან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
ე. ლომთაძე - სიტყვაწარმოება დიდოური ჯგუფის ენათა რიცხვით სახელებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
ე. ჯეირანიშვილი - უდური და ქართული ენის ლექსიკური ურთიერთობიდან. II. უდურ-ქართული ბგერათშესატყვისობის კანონზომიერების საკითხისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი XIV სამეცნიერო სესია, 1957

XV
1958 წლის 31 მაისს და 2 ივნისს
ა. შანიძე - ჰერულისა და ქართულის ურთიერთობის ისტორიიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XV სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 31 მაისს და 2 ივნისს
ივ. გიგინეიშვილი - “ვეფხისტყაოსნის” ენისა და ტექსტის საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XV სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 31 მაისს და 2 ივნისს
არ. მარტიროსოვი - ერთი სინტაქსური მოვლენისათვის ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XV სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 31 მაისს და 2 ივნისს
ა. კიზირია - მიცემითში დასმული პირმიუმართავი დამატება ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XV სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 31 მაისს და 2 ივნისს
რ. ღამბაშიძე - მიმღეობათა წარმოების ზოგი თავისებურება ინგილოურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XV სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 31 მაისს და 2 ივნისს
პ. გაჩეჩილაძე - ქართული ლექსიკოგრაფია-ლექსიკოლოგიის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XV სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 31 მაისს და 2 ივნისს
არნ. ჩიქობავა - ზოგი პრეფიქსული წარმოების ისტორიისათვის ქართულ ზმნებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XV სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 31 მაისს და 2 ივნისს
რ. გაგუა - ერგატივის თავისებური წარმოება ო ხმოვნიან ფუძეებში ბაცბურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XV სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 31 მაისს და 2 ივნისს
შ. გაფრინდაშვილი - ველარიზაციის როლისათვის ბაგისმიერთა და წინაენისმიერ სპირანტთა არტიკულაციაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XV სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 31 მაისს და 2 ივნისს
ალ. მაჰომეტოვი - ზმნის დროთა წარმოება აღულურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XV სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 31 მაისს და 2 ივნისს
ვ. ჯანგიძე - გვარი თურქულ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XV სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 31 მაისს და 2 ივნისს

XVI
1958 წლის 18-19 ნოემბერს
ვ. თოფურია - მცენარეთა სახელწოდებანი ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVI სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 18-19 ნოემბერს
გრ. იმნაიშვილი - ხმოვანთა დაკარგვა ქართული ენის ზოგიერთ კილოში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVI სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 18-19 ნოემბერს
მ. მაჭავარიანი - ლაიბნიცი სიტყვის მნიშვნელობის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVI სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 18-19 ნოემბერს
ალ. ონიანი - გრძელი ხმოვნების საკითხისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVI სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 18-19 ნოემბერს
ს. ჟღენტი - თავკიდური მარცვლის აგებულების ისტორიისათვის ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVI სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 18-19 ნოემბერს
გ. როგავა - უ-ს რეფლექსები ზანურში და ლაბიალიზებულ კომპლექსთა ისტორიის ზოგი საკითხი ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVI სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 18-19 ნოემბერს
ქ. ლომთათიძე - “ერთის” აღმნიშვნელი ფუძის ისტორიისათვის ქართველურსა და აფხაზურ-ადიღურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVI სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 18-19 ნოემბერს
ტ. გუდავა - ხმაბაძვის ერთი სახეობა მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVI სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 18-19 ნოემბერს
დ. იმნაიშვილი - ქართული ენიდან ჩაჩნური ენის ქისტურ კილოში სიტყვათა სესხების კანონზომიერებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVI სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 18-19 ნოემბერს
ელ. ლომთაძე - რაოდენობითი რიცხვითი სახელების ბრუნება დიდოური ჯგუფის ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVI სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 18-19 ნოემბერს
ევგ. ჯეირანიშვილი - ქურმუხის ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVI სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 18-19 ნოემბერს

XVII
1959 წლის 17 ოქტომბერს
სტ. მენთეშაშვილი - ბუდეები და მათი შედგენის საფუძველი საბას “სიტყის კონაში”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVII სამეცნიერო სესია, 1959 წლის 17 ოქტომბერი
ალ. ჭინჭარაული - სულხან-საბა ორბელიანის “ქართული ლექსიკონი” და ხევსურული ლექსიკა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVII სამეცნიერო სესია, 1959
წლის 17 ოქტომბერი
ევგ. ჯეირანიშვილი - ქართულ-უდური ეატიმოლოგიური ძიება სულხან-საბა ორბელიანის “ქართული ლექსიკონის” მასალაზე დაყრდნობით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVII სამეცნიერო სესია, 1959 წლის 17 ოქტომბერი
ბ. წერეთელი - სულხან-საბა ორბელიანი და თანამედროვე დიალექტური ლექსიკა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVII სამეცნიერო სესია, 1959 წლის 17 ოქტომბერი
მ. ჭაბაშვილი - განმარტების წესი სულხან-საბა ორბელიანის ლექისოკნში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVII სამეცნიერო სესია, 1959 წლის 17 ოქტომბერი
მ. კელენჯერიძე - საბას “სიტყვის კონის” მიხედვით შედგენილი თარგმნითი ხელნაწერი ლექსიკონები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVII სამეცნიერო სესია, 1959 წლის 17 ოქტომბერი
პ. გაჩეჩილაძე - ფორმანტები ლექსიკურ ერთეულებად საბას ლექსიკონში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVII სამეცნიერო სესია, 1959 წლის 17 ოქტომბერი
ი. ასათიანი - ზანურში შემონახული ქართულში უხმარი სიტყვები საბას ლექსიკონში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVII სამეცნიერო სესია, 1959 წლის 17 ოქტომბერი

XVIII
1959 წლის 30 და 31 დეკემბერს
ნ.ნათაძე-მყოფადი ქართველურ ენებში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVIII
სამეცნიერო სესია, 1959 წლის30 და 31 დეკემბერს
გ. როგავა - ქართველურ ენათა ბგერათშესატყვისობიდან (ქართ. ლ : ზან. რ). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVIII სამეცნიერო სესია, 1959 წლის30 და 31 დეკემბერს
ტ. გუდავა - რიცხვის კატეგორიისათვის ანდიურ ენათა ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVIII სამეცნიერო სესია, 1959 წლის30 და 31 დეკემბერს
მ. ქალდანი - -იშ (|| -შ) სუფიქსის საკითხისათვის ქართულ გეოგრაფიულ ნომენკლატურაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVIII სამეცნიერო სესია, 1959 წლის30 და 31 დეკემბერს
ქ. ლომთათიძე - დo თo ტo ბგერათა ისტორიისათვის აფხაზურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVIIIსამეცნიერო სესია, 1959 წლის30 და 31 დეკემბერს
ს. ჟღენტი - ჰარმონიულ კომპლექსთა წარმოქმნის ერთი კანონზომიერების შესახებ ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVIII
სამეცნიერო სესია, 1959 წლის30 და 31 დეკემბერს
ალ. მაჰომეტოვი - პირიანი უღვლილებისათვის დაღესტნურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVIII სამეცნიერო სესია, 1959 წლის30 და 31 დეკემბერს
ელ. ლომთაძე - ზმნის ფუძისა და უღვლილების ტიპების შესახებ დიდოურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVIII სამეცნიერო სესია, 1959 წლის30 და 31 დეკემბერს

XIX -----

XX -----

XXI
1965 წლის 13 - 15 მაისს
თ. შარაძენიძე - დესკრიფციული ენათმეცნიერების სისტემა ჩ. ჰოკეტის შრომებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXI სამეცნიერო სესია, 1965
ბ. ფოჩხუა - ელემნეტარული ველი (პორციგის თოერია “არსითი სემანტიკური მიმართებების” შესახებ).
ი. ქობალავა - ფონემის “ფიზიკური” თეორია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXI სამეცნიერო სესია, 1965
მ. მაჭავარიანი - მნიშვნელობის პრობლემის დასმისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXI სამეცნიერო სესია, 1965
ი. რამიშვილი - ლუი იელმსლევის გლოსემატიკის ფილოსოფიური საფუძვლები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXI სამეცნიერო სესია, 1965
რ. მდივანი - ფონემათა დისტრიბუციის აღრიცხვისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXI სამეცნიერო სესია, 1965
ლ. აბულაძე - სიხშირეთა ლექსიკონების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXI სამეცნიერო სესია, 1965
ზ. ჯაფარიძე - ბგერათა “შემღწევი” და “გამჭოლი” არტკიულაციის შესახებ სამეტყველო ნაკადში (ქართული ენის ბაგისმიერთა და წინაენისმიერთა არტკიულაციის ელექტრომიოგრაფიული შესწავლის შედეგები). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXI სამეცნიერო სესია, 1965
თ. უთურგაიძე - ‡ თუშურ კილოში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXI სამეცნიერო სესია, 1965
ლ. ბელოზეროვა - ქართული ენის სისინა და შიშინა სპირანტების სინთეზის ცდა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXI სამეცნიერო სესია, 1965
ნ. იმნაძე - ქართული ენის ხმოვნათა გამოცნობისათვის აუცილებელი გრძლიობის მინიმუმისა და ოპტიმუმის დადგენისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXI სამეცნიერო სესია, 1965

XXII
1966 წლის 6 და 7 ივლისს
ს. წულაძე - “ვეფხისტყაოსნის” ახალი თარგმანი ფრანგულ ენაზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXII სამეცნიერო სესია, 1966
არნ. ჩიქობავა - ძველისა და ახალი ქართულის ელემენტებისათვის “ვეფხისტყაოსნის” გრამატიკულ სტრუქტურაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXII სამეცნიერო სესია, 1966
ქ.ლომთათიძე - დილა სიტყვის დილ სახეობისათვის “ვეფხისტყაოსანში”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXII სამეცნიერო სესია, 1966
ივ.გიგინეიშვილი - სიტყვათა წყობის ზოგი თავისებურება რუსთაველის ლექსისა და ამასთან დაკავშირებული საკითხები “ვეფხისტყაოსნის” ტექსტისა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXII სამეცნიერო სესია, 1966
ალ. ჭინჭარაული - “ვეფხისტყაოსნის” ლექსიკიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXII სამეცნიერო სესია, 1966
მ. ჭაბაშვილი - “ვეფხისტყაოსნის” სიმფონია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXII სამეცნიერო სესია, 1966
თ. ზურაბიშვილი - ემფატიკთური ა-ს საკითხისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXII სამეცნიერო სესია, 1966
გრ. იმნაიშვილი - კუმშვა და კვეცა სახელთა სხვადასხვა ჯგუფში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXII სამეცნიერო სესია, 1966
დ. ჩხუბიანიშვილი - ებ და ნ/თ ტიპის მრავლობითის წარმოება. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXII სამეცნიერო სესია, 1966
ლ. ნიკოლაიშვილი - ზედსართავი სახელის ხმარება დამოუკიდებლად და მსაზღვრელად. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXII სამეცნიერო სესია, 1966
იზ. ჩანტლაძე - ზმნისართთა მიერ სახელის ბრუნვაში მართვა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXII სამეცნიერო სესია, 1966

XXIII
1967 წლის 27 - 29 ივნისს
არ. მარტიროსოვი - ქართველურ ენათა შესწავლა დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 50 წლისთავზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
ქ. ლომთათიძე - მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
ი. გიგინეიშვილი - ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამუშავების თანამედროვე ვითარება. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
თ. შარაძენიძე - ზოგადენათმეცნიერული პრობლემატიკა ენათმეცნიერების ინსტიტუტში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
მ. ჭაბაშვილი - ლექსიკოლოგიური და ლექსიკოგრაფიული მუშაობა ენათმეცნიერების ინსტიტუტში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
შ. გაფრინდაშვილი - ექსპერიმენტული ფონეტიკის განვითარება საბჭოთა საქართველოში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
არნ. ჩიქობავა - ნეიტრალიზაციტისა და გენერალიზაციის პროცესების შესახებ იბერიულ-კავკასიურ ენათა გრამატიკულ კლასებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
თ. შარაძენიძე - ენისა და მეტყველების ურთიერთობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
ი. ქობალავა - სიტყვის ფონემური სტრუქტურისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
არ. მარტიროსოვი - ზოგი თანდებულიანი სხელის ანალიზისათვის ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
გ. მაჭავარიანი - ბრუნების საერთო-ქართველური სისტემის რეკონსტრუქციისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
მ. ქალდანი - ე/ა ხმოვანთმონაცვლეობის საკითხისათვის სვანურ ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
ი. გიგინეიშვილი - მრავლობითი რიცხვის ფორმათა ზოგი თავისებურება “ვეფხისტყაოსნის” ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
ალ. ჭინჭარაული - “ვეფხისტყაოსნის” ლექსიკიდან (“ჭერი”). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
ქ. ლომთათიძე - ერთი გრამატიკული ანომალიის შესახებ (აფხაზური ენის მასალაზე). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
ტ. გუდავა - ნათესაობითი ბრუნვის ორი სახეობის შესახებ ანდიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
ალ. მაჰომეტოვი - ერგატიული კონსტრუქციის ზოგიერთი თავისებურება დარგუული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
ი. ცერცვაძე - ბძრანებითის (II პირის) შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
დ. იმნაიშვილი - ასპექტის კატეგორიის საკითხისათვის ნახური ჯუგფის ენათა ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
თ. გონიაშვილი - თანხმოვანთა დაჯგუფებისათვის ნახურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
გ. თოფურია - უარყოფითობის წარმოების ერთი სახისათვის ლეზგიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
ო. კახაძე - პრერუპტივების შესახებ არჩიბულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967

XXIV
1968 წლის 1 და 2 ოქტომბერს
არნ. ჩიქობავა - თბილისის უნივერსიტეტი და ქართული სამეცნიერო აზროვნების აღორძინება. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
თ. შარაძენიძე - მეტყველების ნაწილთა კლასიფიკაცია და სუბსტიტუციის მეთოდი დესკრიფციული ენათმეცნიერების სინტაქსში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ა. კიზირია - სინტაქსური ურთიერთობის ზოგი საკითხი ძველ ქართულში, I. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
არ. მარტიროსოვი - კუთვნილებითი ნაცვალსახელი მსაზღვრელად ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ტ. გუდავა - აორისტის დაბოლოების ზოგიერთი საკითხი მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ბ. საბაშვილი - მრავლობითი რიცხვის -თა სუფიქსი თანამედროვე ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ი. ასათიანი - -რ სუფიქსის კვალი მეგრულ ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ქ. ლომთათიძე - †, Àხo სპირანტთა საკითხისათვის აფხაზურ-ადიღურ ენათა ნასესხებ სიტყვებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ზ. მაჰომედბეკოვა - თანდებულიანი ბრუნვები კარატულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ა. მაჰომეტოვი - თანდებულიანი ბრუნვებისათვის დარგუულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ვლ. ფანჩვიძე - პირთა და ჩვენებითი ნაცვალსახელი ბუდუხურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ო. კახაძე - პირის კატეგორიის შესახებ არჩიბულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ილ. ცერცვაძე - ქცევის კატეგორია ზმნის პირებთან მიმართებით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
გ. თოფურია - ტერმინისათვის “ლეზგური ენები”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968

XXV
1969 წლის 17, 18 და 19 ივნისს
ვლ. ფანჩვიძე - ენის ძირითადი ფუნქციები ვ. ი. ლენინის შემეცნების თეორიის შუქზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXV სამეცნიერო სესია, 1969
თ. შარაძენიძე - ზოგიერთი შენიშვნა სინტაქსში უშუალო შემადგენელთა მიხედვით ანალიზის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969 ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
არნ. ჩიქობავა - ზმნის გარდამავლობის ზოგი საკითხი იბერიულ-კავკასიურ ენათა ისტორიისა და სისტემის თვალსაზრისით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ივ. გიგინეიშვილი - რთული წინადადების ერთი თავისებური სახეობა “ვეფხისტყაოსნის” ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ტ. გუდავა - უან დაბოლოების შესახებ ზანური ენის კაუზატივებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ლ. ლეჟავა - მსაღვრელთა რიგი არაერთგვარი პრეპოზიციური მსაზღვრელების შემცველ შესიტყვებაში თანამედროვე ქართულ სალიტერატურო ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ალ. ჭინჭარაული - ნათესაობითი ბრუნვა ლოკატივის ფუნქციით ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ილ. ცერცვაძე - კლასნიშნიანი და უკლასნიშნო ზმნები ხუნძურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ა. მაჰომეტოვი - ინფინიტივის პიროვანი ფორმები დარგუულში ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ო. კახაძე - ერთი კლას-ნიშნის მნიშვნელობის ცვლისათვის არჩიბულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
გ. თოფურია - ქართულ-ქართველური ეთნონიმიკის ლინგვისტური საკითხები. 1. მესხ- ეთნონიმის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ი. ქობალავა - კონსონანტური ჯგუფების დისტრიბუციული ანალიზისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
თ. უთურგაიძე - იდენტურ ბგერათა ფონემური კვალიფიკაციისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ა. ონიანი - სუბიექტურ პირთა მორფემები თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ნ. როსტიაშვილი - ინგილოური ლექსიკის დახასიათება. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969

XXVI
1970 წლის 24, 25, 26 ივნისს
ვლ. ფანჩვიძე - ზოგადი და იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების 50 წლისთავზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
რ. ღამბაშიძე - ტერმინოლოგიური მუშაობა საქართველოში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ალ. კობახიძე - თარგმნითი ლექსიკონების გამოცემა საბჭოთა საქართველოში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
არნ. ჩიქობავა - “მორფემა”-ცნება და ენათმეცნიერების ზოგი პრინციპული საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
გ. როგავა - დისიმილაციური აფრიკატიზაციის ერთი სახეობა ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ა კიზირია - ქვემდებარე-შემასმენლის ურთიერთობა ქართული ენის დასავლური დიალექტების მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ა. ქობალავა - ძირთა ფონემური სტრუქტურისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ა. თაყაიშვილი - კაუზატივის მაწარმოებელთა განაწილება ფუძეების მიხედვით ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ალ. ონიანი - მეორე სუბიექტური და მესამე ობიექტური პირის მორფემათა /ხ-/ და /ჰ-/ სეგმენტების დიაქრონიული ურთიერთმიმართება ქართულ ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ქ. ლომთათიძე - ამოსავალი თƒ, თƒo კომპლექსთა ცვლილებისათვის აფხაზურ-ადიღურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
დ. იმნაიშვილი - არსებით სახელთა მეორე ფუძის განზოგადებისა და მის წარმოქმნასთან დაკავშირებული რიგი ფონეტკიური კანონზომიერებისათვის ნახური ჯგუფის ენა-კავებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
თ. გონიაშვილი - ნამიმღეობარი მყოფადი ნახურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ზ. მაჰომედბეკოვა - თანმხოვანთა კომპლექსები კარატულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
გ. თოფურია - ნათესაობითი ბრუნვის გენეზისისათვის ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ო. კახაძე - პირთა ნაცვალსახელების აგებულებისა და ბრუნების ზოგიერთი საკითხი არჩიბულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ალ. მაჰომეტოვი - პირის ნაცვალსხაელთა მრ. რიცხვის I და II პირის ფორმათა უნიფიკაცია დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ტ. გუდავა, თ. გამყრელიძე - თანხმოვანთკომპლექსების აგებულებისათვის მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
მ. ქალდანი - მრალვობითის -არ სუფიქსისა და სახელობითი ბრუნვის ნიშნად მიჩნეული ე-ს საკითხისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ალ. ჭინჭარაული - “ეთერიანის” ზოგი პერსონაჟის სახელის გამო. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
პ. გაჩეჩილაძე - ეტიმოლოგიური შენიშვნები (ცივი, ცივცივი, ციცინათელა...). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ზ. ჯაფარიძე - სალიტერატურო ხუნძურის ჩქამიერ თანხმოვანთა კლასიფიკაციის ცდა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
თ. უთურგაიძე - ჰარმონიულ კომპლექსთა დიაქრონიული ინტერპრეტაციისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970

XXVII
1971 წლის 23 - 24 დეკემბერს
თ. შარაძენიძე - პორ-როიალის რაციონალური გრამატკია და თანამედროვე უნივერსალიზმი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ივ. გიგინეიშვილი - პოსტპოზიციური მართული მსაზღვრელი ახალი ქართული ლექსის ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
არ. მარტიროსოვი - სახელთა განსაზღვრულობა-განუსაზღვრელობის კატეგორია ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
თ. უთურგაიძე - ქართული ენის ვოკალიზმი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ა. ონიანი - პირველი სუბიექტური პირის მორფემა ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
იზ. ჩანტლაძე - “საკუთრივ სვანური” ბრუნება. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
გ. ცოცანიძე - პრეფიქსულ მორფემათა მიჯნის ხმოვანთა მიმდევრობანი ფშაურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
არნ. ჩიქოაბვა - ვინ- კატეგორიის სახელის ისტორიისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ქ. ლომთათიძე - მახვილის სიტყვათა და ფორმათ-განმასხვავებელი ფუნქციისათვის აფხაზურსა და აბაზურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ვ. შენგელია - ლატერალური თანხმოვნის პოზიციურად მიღების ერთი შემთვხევა ადიღურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
დ. იმნაიშვილი - ხაˊ-ა () ხ‰ (“ცოდნა”, “გაგება”) ზმნის უღვლილება ნახური ჯგუფის ენებში ზმნაში პირის აღნიშვნასთან დაკავშირებით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ტ. გუდავა - პირის კატეგორია ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ზ. მაჰომედბეკოვა - გრამატიკული კლასის კატეგორია ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ა. მაჰომეტოვი - გრამატიკული კლასები ლეზგიურ ენათა ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ო. კახაძე - მრალვობითი რიცხვის გამოხატვის საშუალებანი ლეზგიურ ენათა ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ფანეჩვიძე - ზმნის გარდამავალ და გარდაუვალ ფორმათა წარმოება ბუდუხურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971

XXVIII
1972 წლის 15 - 17 ნოემბერს
ვლ. ფანჩვიძე - სსრ კავშირის შექმნის 50 წლისთავი და ზოგადი და იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება ენათმეცნიერების ინსტიტუტში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
პროფ. არნ. ჩიქობავა - ქართველურ ენათა ისტორიის ზოგი საკვანძო საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ივ. გიგინეიშვილი - ქართული სალიტერატურო ენის განვითარება საბჭოთა პერიოდში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
მ. ჭაბაშვილი - ქართული ლექსიკოგრაფია საბჭოთა საქართველოში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ალ. კობახიძე - რუსულ-ქართული ლექსიკოგრაფია საბჭოთა საქართველოში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
რ. ღამბაშიძე - პირვლეი ტექნკიური ტერმინოლოგია და მისი როლი ქართული სამეცნიერო ტექნკიური ტერმინოლოგიის ჩამოყალიბების საქმეში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ა. კიზირია - უსრული წინადადება ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ბ. ფოჩხუა - ქართული სიტყვები “ნოსტრატულ” ლექსიკონში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ივ. გიგინეიშვილი - ერთი გამოთქმის აღნაგობისათვის ქართულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ალ. ჭინჭარაული - “ხატისა” და “ჯვარის” მნიშვნელობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ტ. გუდავა - კნინობითის სუფიქსები მეგრულ გვარის სახელებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
მ.ქალდანი - სუბიექტური მესამე პირის ნიშნის საკითხისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
გ. თოფურია - ბრუნების ისტორიის ზოგიერთი საკითხი სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
იზ. ჩანტლაძე - ნა- - -ი აფიქსიან სახელთა ბრუნება სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ლ. სანიკიძე - ადამიანისა და ნივთის სემანტიკური (სემასიოლოგიური) კატეგორიისათვის სომხურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ქ. ლომთათიძე - სუპლეტურ ზმნათა წარმოების საერთო პრინციპი ქართულსა და უბიხურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ალ. მაჰომეტოვი - აბსოლუტივის წარმოება დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ოტ. კახაძე - თვლის სისტემა არჩიბულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
დ. იმნაიშვილი - თანხმოვანთა ბუნებრივი კომპლექსები ჩაჩნურ-ინგუშურში და მათი ზემოქმედება ფონეატიკურსა და მორფოლოგიურ პროცესებზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
თ. გონიაშვილი - ზმნის პრეფიქსული სტრუქტურა ნახურ ენათა ჯგუფში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
რ. გაგუა - სესხების ზოგადი წესები ბაცბურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972

XXIX
1973 წლის 27 - 28 მარტს
შესავალი სიტყვა - ფილოლ. მეცნ. დოქტორი, პროფ. ვლ. ფანჩვიძე.
ქ. ლომთათიძე - სახელთა ცოცხლად და არაცოცხლად დაყოფის ჩანახასი აბაზურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
თ. შარაძენიძე - ენობრივი უნივერსალიები და ნ. ხომსკის წარმომშობი გრამატიკა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
ა. კიზირია - ვითარების გარემოების გამოხატვის საშუალებანი ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
ა. მარტიროსოვი - ზოგი მიმართბეითი ნაცვალსახელის თავისებური სინტაქსური ფუნქციისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
ზ. ჯაფარიძე - სალიტერატურო ქართულის ჩქამიერ თანმხოვანთა სისტემა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
ბ. ფოჩხუა - ლექსიკური სინონიმიის ზოგიერთი საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
გ. თოფურია - მოქმედებითი ბრუნვის ისტორიისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
ალ. მაჰომეტოვი - მყოფადის წარმოებისათვის დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
ო. კახაძე - მრავლობითი რიცხვის წარმოების შესახებ არჩიბულის უკლასნიშნო სახელებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
დ. იმნაიშვილი - თანხმოვანთა მეზობლობით გამოწვეული ხმოვანთა ცვლის ზოგი კანონზომიერება ნახური ჯგუფის ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973

XXX
1974 წლის 12 - 14 ივნისს
ვლ. ფანჩვიძე - იბერიულ-კავკასიურ ენათა შესწავლა სსრ კავშირის მეცნიეარებათა აკადემიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
არნ. ჩიქობავა - სახელობითი და მიცემითი, როგორც ობიექტის კლასისა და პირის ბრუნვა ქართული ზმნის ისტორიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ლ. ენუქიძე - სემანტიკის საკითხები ნ. ხომსკის სხვადასხვა პერიოდის შრომებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ი. ქობალავა - ფონოლოგიური ანალიზის პრინციპი და ფონემათა დადგენის მეთოდები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
პ. გაჩეჩილაძე - კუედ ფუძის სტრუქტურისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ლ. ნადარეიშვილი - ჭანურში დაცული ძველი ქართული ლექსიკიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ქ. ლომთათიძე - სონანტთა ბუნებისა და ფონემათა კორელაციური წყვილების საკითხისათვის (აფხაზურ-ადიღურ და ქართველურ ენათა მონაცემთების მიხედვით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
თ. შარაძენიძე - ა  ä  ე პროცესისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ტ. გუდავა - ქართულ-ზანური ლექსიკური ურთიერთობიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
მ. ქალდანი - აორისტის წარმოება სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ი. ჩანტლაძე - ბრუნვაში მართვის ერთი საკითხისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
გ. თოფურია - ერგატივის ისტორიის ზოგი საკითხი მთის იბერიულ-კავკასიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ა. მაჰომეტოვი - საბი “არის” და ლიბ “მაქვს/მყავს” მეშველი ზმნები დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
დ. იმნაიშვილი - ზოგი მიმართებითი კაშვირის ჩამოყალიბების ტენდენციები ჩაჩნური ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ზ. მაჰომედბეკოვა - ბრძანებითის შესახებ ხუნძურ-ანდიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ოტ. კახაძე - შენიშვნები გრამატკიკული კლას-ნიშნების ფონეტიკური ცვლის თაობაზე დაღესტნის ზოგიერთ ენაში.
თ. გონიაშვილი - ნახური ხკ : ხქ კომპლექსის ფონეტიკურ-ფონოლოგიური საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ე. ლომთაძე - ხმოვანთ შესატყვისობანი ბეჟიტურ-ჰუნზიბური ენის დიალექტებს შორის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974

XXXI
1976 წლის 21 - 22 ივნისს
საქ. სსრ მეცნ. აკად. წევრ-კორ., პროფ. ქ. ლომთათიძე - შესავალი სიტყვა.
არნ. ჩიქობავა - ივანე ჯავახიშვილი - თბილისის უნივერსიტეტის დამაარსებელი და ქართული კულტურის ისტორიის მკვლევარი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 - 22 ივნისს
ივ. ქავთარაძე - ივანე ჯავახიშვილი და ქართული ენა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 - 22 ივნისს
ბ. ფოჩხუა - ლექსიკის ონომასიოლოგიური კვლევა და ივანე ჯავახიშვილის “წესები”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 - 22 ივნისს
ა. კიზირია - ივანე ჯავახიშვილი გრამატიკული სქეს-კატეგორიის შესახებ ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 - 22 ივნისს
ა. მარტიროსოვი - ივანე ჯავახიშვილი ქართველურ ენათა ნაცვალსახელების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 - 22 ივნისს
ელ. ნიკოლაიშვილი - ივანე ჯავახიშვილი ქართველურ ენათა რიცხვითი სახელების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 - 22 ივნისს
დ. ჩხუბიანიშვილი - ივანე ჯავახიშვილი - ქართული მუსიკალური ლექსიკის (ტერმინოლოგიის) მკვლევარი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 - 22 ივნისს
ი. ქერქაძე - ზოგიერთი ბოტანიკური ტერმინის შესახებ ივანე ჯავახიშვილის შრომების მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 - 22 ივნისს
გ. ბედოშვილი - ივანე ჯავახიშვილი ტოპონიმ “ზედაზენის” შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 - 22 ივნისს
ლ. ნადარეიშვილი - ზანური ენის მასალის ანალიზი ივანე ჯავახიშვილის შრომებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 - 22 ივნისს
მ. ქალდანი - ზოგი სვანური ტერმინის საკითხისათვის ივანე ჯავახიშვილის შრომებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 - 22 ივნისს
ვ. შენგელია, რ. ჯანაშია - ივანე ჯავახიშვილი და აფხაზურ-ადიღურ ენათა შესწავლის საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 - 22 ივნისს
დ. იმნაიშვილი - ივანე ჯავახიშვილი და ნახური ჯუგფის ენათა შესწავლის საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 - 22 ივნისს
თ. გონიაშვილი - ივანე ჯავახიშვილი წოვური და ჩაჩნურ-ინგუშური სატომო სახელების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 - 22 ივნისს
ზ. მაჰომედბეკოვა, ტ. გუდავა - ივანე ჯავახიშვილი და გრამატიკული კლასების საკითხი დაღეასტნურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 - 22 ივნისს
ალ. მაჰომეტოვი,ილ. ცერცვაძე - ივანე ჯავახიშვილი დაღესტნურ ენათა პირის ნაცვალსახელების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 - 22 ივნისს
ოტ. კახაძე, გ. თოფურია - ივანე ჯავახიშვილი დაღესტნურ ენათა რიცხვითი სახელების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 - 22 ივნისს
ვლ. ფანჩვიძე - ივანე ჯავახიშვილი და უდური ზმნის აგებულების ზოგი საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 - 22 ივნისს

XXXII
1976 წლის 30 ნოემბერსა და 1, 2 დეკემბერს
არნ. ჩიქობავა - კლასოვანი უღვლილების გადმონაშთებისათვის ქართველურ ენთა ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
თ. შარაძენიძე - მათემატიკური ენათმეცნიერების სტატუსისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
კ. ლერნერი - ორენოვნობის შედეგების ლინგვისტური ასპექტი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
ი. რამიშვილი - სემიოტიკის სათავეები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
ლ. სანიკიძე - სომხურ-ქართველური ენობრივი ურთიერთობიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
გ. თოფურია - ერგატივისა და ინსტრუმენტალისის ურთიერთობისათვის მთის იბერიულ-კავკასიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
ი. მელიქიშვილი - ჩქამიერ თანხმოვანთა ურთიერთმიმართება საერთოქართველურ CVC ტიპის ძირებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
ი. ქობალავა - CVC ტიპის ძირთა მორფონოლოგიური სტრუქტურისათვის მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
ოტ. კახაძე - აწმყოს თურმეობითის შესახებ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
ქ. ლომთათიძე - ქართულ-აფახზური ბგერათფარდობიდან: ქართ. წ - აფხ. შ´. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
არ. მარტიროსოვი - კნინობითი სახელები ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
მ. ქალდანი - ავ სუფიქსის საკითხისათვის მეგრულ გვარებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
.გ. ბედოშვილი - “შუშანიკის წამების” ერთი სადავო ადგილის გაგებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
იზ. ჩანტლაძე - თანხმოვანფუძიან არსებით სახელთა ბრუნება ქვემოსვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
გ. ცოცანიძე - სახელთა ბრუნება ფშაურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
ტ. გუდავა - ატრიბუტულ სახალთა დაბოლოების ისტორიისათვის ხუნძურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIIსამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
დ. იმნაიშვილი - ო სუფიქსის მქონე ზმნის საწარმოებელი ფუძე ნახური ჯუგფის ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
ზ. მაჰომედბეკოვა - ცოცხალისა და არაცოცხალის გრამატიკული კატეგორიის გარჩევისათვის ჭამალურში (ჰიჰათლური დიალექტის მიხედვით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
ალ. მაჰომეტოვი,. ილ. ცერცვაძე - მიმღეობისა და აბსოლუტივის ურთიერთობისათვის ლაკურსა და დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
გ. ბურჭულაძე - ურ /ბ-, დ-/ “არის” მეშველი ზმნის შესახებ ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
რ. გაგუა - გრამატიკული ომონიმია და ფონეტიკთურ და მორფოლოგიურ კანონთა გამონაკლისები ბაცბურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
თ. გონიაშვილი - აღწერით ფორმათა პერფექტულობა-არაპერფექტულობა ნახური ჯგუფის ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს

XXXIII
1977 წლის 1 - 2 ნოემბერს
ქ. ლომთათიძე - ენათმეცნიერების ინსტიტუტი დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 60 წლისთავზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977
არნ. ჩიქობავა - შინა და გარე ნათესაობის საკითხისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977
ზ. ჯაფარიძე - ქარკთული ენის ფონეტიკის საკითხები აკად. გ. ახვლედიანის შრომებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977
ალ. კობახიძე - სიხშირის ლექსიკონთა შედგენის პრინციპების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977
ბ. ფოჩხუა - იდეოგრაფიული ლექსიკონის შედგენის საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977
გ. თოფურია - “ჭოროხი”-ს ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977
ელ. ნიკოლაიშვილი - III სუბიექტური პირის -ეს სუფიქსის -(ნ)ენ სუფიქსით შეცვლის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977
ა. კიზირია - გავრცობილი შემასმენელი ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIIIსამეცნიერო სესია, 1977
ვლ. ფანჩვიძე - გრამატკიული კლას-კატეგორიის ექსპონენტებთან დაკაშვირებული ფონეტიკური პროცესები ბუდუხურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977
მ. ქალდანი - არქაიზმები სვანური პოეზიის ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977
იზ. ჩანტლაძე - ორფუძიანობის საკითხისათვის ქვემოსვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977
ვ. შენგელია - ქართული ჩეო სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977
გ. ბურჭულაძე - კითხვით ფორმათა წარმოების შესახებ ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977
გ. ბედოშვილი - მუჯა (||მუნჯა) ძირის შემცველი მიკროტოპონიმების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977

XXXIV
1978 წლის 26 - 27 დეკემბერს
არნ. ჩიქობავა - მორფოლოგიური ფაქტის რეინტერპრეტაციის საკითხისათვის (ქართული ზმნის ჩვენებათა მიხედვით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
თ. უთურგაიძე - თანდებულიან სახელთა ბრუნება ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
ალ. მაჰომეტოვი - ზედსართავ სახელთა რიცხვის კატეგორია დარგუული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
თ. გონიაშვილი - ზოგი ბაცბური შეთვისებული სიტყვის კვალდაკვალ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
ლ. ნადარეიშვილი - საერთო ქართველური ლექსიკის ზოგი ნიმუში სვასნური მასალის მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
ნ.. კიზირია - უკანაენისმიერ ხშულთა აფრიკატიზაცია ჭანურის ათინურ კილოკავში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
გ. ცოცანიძე - სახელის მიერ ზმნის რიცხვში შეთანხება მთის დიალექტებში და მისი მიმართება ძველი ქარულის შესაბამის ტენდენციებთან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
თ. შარაძენიძე - ენათმეცნიერების ისტორია და თანამდეროვე ენათმეცნიერება. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
ქ. ლომთათიძე - მასდარის ერთი კორელატიური წყვილისათვის ძველ ქათრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
ი. ქობალავა - ფონოლოგიური სინტაგმატიკისა და პარადიგმატიკის ურთიერთობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
გ. ბურჭულაძე - პირთა გარჩევა ლაკური ზმნის ბრძანებითში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
კ. ლერნერი - აღმატებითი ხარისხის ჩამოყალიბება დღევანდელ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
ალ. ჭინჭარაული - “შუშანიკის წამების” ზოგი სიტყვის წაკითხვისა და გაგებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
ი. სტრელნიკოვი, ზ. ჯაფარიძე - ახალშობილ ბავშვთა ტირილის ენობრივი მახასიათებლებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
გ. ბედოშვილი - სადაურობის აღმნიშვნელი ერთი ძველი ქართული გვარის ეტიმოლოგიისათვის (სამძივარი). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978

XXXV
1979 წლის 18 - 19 დეკემბერს
არნ. ჩიქობავა - დიაქრონიული თუ ისტორიული? ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
მ. ქალდანი - წარმომავლობის -არ სუფიქსის საკითხისათვის ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
თ. უთურგაიძე - სილოვან ხუნდაძის “კეთილხმოვანობის” პრინციპი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
ალ. მაჰომტეოვი - “უნივერსალური” ზმნები დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
ო. კახაძე - ქართულ-ლეზგიური ლექსიკური შეხვედრები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
თ. გონიაშვილი - ნახური ენების დაღესტნურ ენებთან მიმართებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
ბ. ფოჩხუა - “პარადიგმატული ჯაჭვი”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
გ. თოფურია - ნათესაობითი ბრუნვა და ორფუძიანი ბრუნების პრინციპი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
ზ. ჯაფარიძე - ქართული ხმოვნების სპექტროგრაფიული შესწავლის ზოგი შედეგი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
ალ. ონიანი - სახელობითი ბრუნვის მორფემის დიაქრონიული ანალიზი სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
გ. ბურჭულაძე - ზმნის ფინიტურ ფორმათა შესხაებ ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
ი. მელიქიშვილი - სონორთა განაწილებისათვის ძირის სტრუქტურაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
ლ. ბელოზეროვა - ყრუ ხშულ-მსკდომი თანხმოვნების ანალიზისა და სინთეზის ზოგი საკითხი (ქართული ენის მასალაზე). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
გ. ხუხუნი - გრამეტკიული ფორმალიზმის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
გ. ბედოშვილი - ქარული ტოპონიმიკა და ეთნოლოგიურ საკითხთა კვლევის ზოგიერთი ასპექტი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
ქ. ლომთათიძე - პოზიციურად წარმოქმნილი ფონეტკიური ვარიანტის განზოგადების საკითხისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979

XXXVI
1980 წლის 10 - 11 - 12 ივნისს
არნ. ჩიქობავა - აღწერითი ენათმეცნიერება და ჰომოგენურობის პრინპციპი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
ივ. ქავთარაძე - ერთი საერთო იბერიულ-კავკასიური ზმნური ფუძე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
ზ. მაჰომედბეკოვა - ლოკატიურ ბრუნვათა სისტემის შესახებ ხუნძურ-ანდიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
მ. ქალდანი - გვარსახელთა წარმოშობის ისტორიიდან სვანურში (სულთა მატიანის მასალათა მიხედვით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
ოტ. კახაძე - ხმოვანთა რეგრესული ასიმილაციის ზოგიერთი საკითხის თაობაზე ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
ლ. სანიკიძე - სომხური და იბერიულ-კავკასიური ენების ლექსიკური შეხვედრებიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
გ. ბურჭულაძე - ჩვენებით ნაცვალსახელთა ფუძეები ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
თ. შარაძენიძე - ენის ცვალებადობა და განვითარება. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
ალ. მაჰომეტოვი - ინსტრუმენტალისის გამოხატვა თაბასარანულსა და დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
ალ. ონიანი - მიცემითი ბრუნვის მორფემის დიაქრონიული ანალიზის სვნურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
თ. გონიაშვილი - ჩაჩან.-ინგუშური იე, …ო დიფთონგები ბაცბურ ე, ო-ს თან მიმართებით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
ლ. ნადარეიშვილი - თეთრ- ფუძის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
კ. გაგუა - ქართულიდან შესული ზოგი ლექსიკური ერთეულის ცვლილებისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
კ. ლერნერი - “ენისა” და “მეტყველების” სოსიურისეული განსხვავების სოციოლოგიური საწყისები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
ივ. გიგინეიშვილი - ერთი ნიმუში პრევერბთა აღრევისა “ვეფხისტყაოსნის” ჩვენამდე მოღწეულ ტექსტში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
თ. ზურაბიშვილი - შემასმენლის ერთი სახეობისათვის თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
ალ. ჭინჭარაული - ეტიმოლოგიური შენიშვნები (ოძრƒე). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
ნ. კიზირია - კოარტიკულაციისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
ნ. იმნაძე - ქართული ენის თანხმოვანთა ინვერსიულად მოსმენის ზოგი შედეგი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
მ. სუხიშვილი - ერთი შესაძლო არქაიზმის შესახებ ძველი ქართული ზმნის მორფოლოგიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
გ. ბედოშვილი - ტოპონიმებიდან მომდინარე ზოგიერთი ქარული გვარის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
ქ. ლომთათიძე - დანაწევრებითი რიცხვითი სახელის თავისებური წარმოება აბაზური ენის აშხარულ დიალექტში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980

XXXVII
1981 წლის 15 - 16 - 17 დეკემბერს
არნ. ჩიქობავა - თურმოებითი, გარდამავლობის საკითხი, უნებურობა, ინვერსია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
თ. შარაძენიძე - თანამდეროვე საზღვარგარეთული ენათმეცნიერების ზოგიერთი ძირითადი ტენდენციის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
თ. უთურგაიძე - განსაზღვრულობის კატეგორიის ისტორიისათვის ქართულ ენაში (ნ. მარისა და ჰ. ფოგტის ნაშრომების მიხედვით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
ალ. მაჰომეტოვი - მყოფადის გამოხატვა დარგუული ენის მეჰებურ დიალექტში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
ო. კახაძე - ნაცვალსხაელური წარმოშობის ერთი რიგის სუფიქსების თაობაზე ლეზგიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
გ. ხუხუნი - ენის ისტორიის პრობლემები რუსულ ენათმცენიერებაში XIX და XX საუკუნეების მიჯნაზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
გ. ბურჭულაძე - ფუძის შინაგან ხმოვანთა ფლექსია ლაკურ სახელებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
ზ. ჯაფარიძე - თხოვნის ინტონაციური გამოხატვისათვის სალიტერატურო ქარულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
გ. თოფურია - ზმნისართი და ერგატივი (მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა მასალაზე). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
თ. გონიაშვილი - ორი უძველესი ნახური ეთნონიმის საკითხისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
ლ. სანიკიძე - კითხვითი ნაწილაკი ი ბაცბურ (წოვათუშურ) ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
იზ. ჩანტლაძე - ორმაგი აფიქსაციისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
ლ. ნადარეიშვილი - ერთი თავისებური ბგერათშესატყვისობისათვის ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
კ. ლერნერი - ფ. დე სოსიურის კონცეფციის ჟ. ტარდის სოციოლოგიურ ისტორიასთან დამოკიდებულების საკითხისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
ბ. ჯორბენაძე - სტატიკური ზმნების აწმყო ქართული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
ნ. კიზირია - ხმოვანთა დისტანციური გავლენის შესახებ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
გ. გოგოლაშვილი - ნამყოს სახეობათა წარმოების ერთგვაროვანი პრინციპისათვის ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
ალ. ჭიჭნარაული - ეტიმოლოგიური ეტიუდები (უგაბი || უგლიბი). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
გ. ცოცანიძე - კითხვითი ფრაზა და კითხვითი ინტონაციები თეშურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
გ. ბედოშვილი - ტოპონიმ სამცხის წარმოშობის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
ქ. ლომთათიძე - ნათესაური ურთიერთობის განსაზღვრის საფუძველი ენობრივ მონაცემთა მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981

XXXVIII
1982 წლის 23 - 24 ნოემბერი
შესავალი სიტყვა - საქ. სსრ. მეცნ. აკად. აკადემიკოსი ქ. ლომთათიძე
არნ. ჩიქობავა - საყრდენი ფუძის ცვლისათვის ქარული ენის უპრეფიქსო მიმღეობის უარყოფითს ფორმებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
თ. შარაძენიძე - ორფუძიანობა და სამფუძიანობა სვანურ ბრუნებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
ბ. ჯორბენაძე - უღვლილების ფორმათა დაჯგუფების პრინციპისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
ზ. მაჰომედბეკოვა - სახელური სიყტვათწარმოების შესახებ ხუნძურ-ანდიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
გ. ბურჭულაძე - ნატვრითი კილოს ფორმათა შესახებ ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
გ. თოფურია - ბრუნების განვითარების ძირთიადი ტენდენციის შესახებ დაღესტნურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
ა. კიზირია - ობიექტის მიერ ზმნის შეთანხმება რიცხვში თანამედროვე ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
ალ. მაჰომეტოვი - მოძრაობის მიმართულების დიფერენციაცია ზმნებში “მისვლა” - “მოსკვლა”, მიტანა” - მოტანა”, “მიყვანა” - “მოყვანა” დარგუული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
ოტ. კახაძე - ლექსიკური ზანიზმები იმერულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
ლ. ენუქიძე - სინტაქსი და ტექსტის ლინგვისტიკა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
ი. მელიქიშვილი - ფუძედრეკად ზმნათა ფონემატური სტრუქტურისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
გ. კვარაცხელია - მეტყველების სტანდარტიზაცია და გაზეთის ენა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
გ. ბედოშვილი - ერთი სპეციფიკური წარმოების შესახებ ქართულ გვარებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
ქ. ლომთათიძე - ნათესაობის ზოგი სახელის წარმოებისა და კნინობითობის -ია სუფიქსის საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982

XXXIX
1983 წლის 28 - 30 მარტი
თ. შარაძენიძე - ენის ვარიანტულობა და ცვალებადობა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 - 30 მარტი
ო. კახაძე - დისა და ძმის, ქალიშვილისა და ვაჟიშვილის აღმნიშვნელი სახელები ლეზგიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 - 30 მარტი
ი. ჩანტლაძე - ასპექტის კატეგორიის ისტორიიდან სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 - 30 მარტი
ა. ჭინჭარაული - ეტიმოლოგიური ეტიუდები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 - 30 მარტი
შ. აფრიდონიძე - სახელდების ზოგიერთი პრინციპი ქართულ ანთროპონიმიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 - 30 მარტი
ფილოლ. მეცნ. კანდ. გ. თოფურია - ერთი გრიგის ზმნისართებისათვის ლეზგიურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 - 30 მარტი
ალ. მაჰომეტოვი - პრევერბთა სისტემა ხინალუღურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 - 30 მარტი
ალ. კობახიძე - სიხშირული ლექსიკონის მონაცემთა მნიშვნელობის შესახებ თარგმნითი ლექსიკონის სიტყვანისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 - 30 მარტი
ზ. ჯაფარიძე - პერცეფციული ფონეტიკა და ბგერათცვლილებასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 - 30 მარტი
გ. ბურჭულაძე - ბოლოკიდურ ხმოვანთა ისტორიისათვის ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 - 30 მარტი
მ. მაჭავარიანი - ქცევის კატეგორიის სემანტიკა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 - 30 მარტი
გ. ბედოშვილი - აღმოსავლეთ საქართველოს ტომთა შიდა მიგრაციებთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი (ტოპონიმიკური მასალის მიხედვით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 - 30 მარტი
გ. ხუხუნი - ძირითადი სკოლები და მიმართულებანი რუსულ ენათმეცნიერებაში XIX - XX საუკუნეების მიჯნაზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 - 30 მარტი
ბ. ჯორბენაძე - დიალექტური ტექსტის განსაზღვრისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 - 30 მარტი
თ. უთურგაიძე - სადემარკაციო ხმოვნები ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 - 30 მარტი
ვ. შენგელია - პიროვნებისა და ნივთის სემანტკიური კატეგორიის ფუნქციონირების ერთი შემთხვევის შესახებ ახალ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 - 30 მარტი
ლ. აბულაძე - დროის სემატიკური ველის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 - 30 მარტი
ლ. სანიკიძე,რ. ფარეულიძე - იბერიულ-კავკასიურ ენათა ლექსიკური შეხვედრებიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 - 30 მარტი
ბ. შავხელიშვილი - ერგატივის წარმოების საკითხისათვის ვინ კატეგორიის სახელებში ჩაჩნური ენის ქისტური დიალექტის მონაცემების მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 - 30 მარტი
ქ. ლომთათიძე - კერავს ზმნის ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 - 30 მარტი

XL
1983 წლის 11 - 12 ოქტომბერს
შესავალი სიყტვა - საქ. სსრ მეცნ. აკად. აკადემიკოსი ქ. ლომთათიძე
ბ. ჯორბენაძე - ვნებითი გვარის ფორმათა სემანტიკისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XL სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 11 - 12 ოქტომბერს
თ. უთურგაიძე - ადამიანის სახელთა თანხმოვანფუძიანი ფორმები გვარის მომდევნოდ სახელობით ბრუნვაში.
გ. ბურჭულაძე - მასდარის -‰…უ სუფიქსის წარმომავლობისათვის ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XL სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 11 - 12 ოქტომბერს.
ლ. ენუქიძე - რელაციური გრამატკის ძირთიადი პრინციპების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XL სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 11 - 12 ოქტომბერს
გ. კვარაცხელია - საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ლექსიკა და სპეციალურ ტერმინთა ხატოვანი რეინტერპრეტაცია გაზეთის ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XL სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 11 - 12 ოქტომბერს
ნ. კიზირია - მხატვრული პროზისა და ლექსის წაკითხვის სტილი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XL სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 11 - 12 ოქტომბერს
გ. ხუხუნი - “წინარე ენის” პრობლემა რუსულ შედარებით-ისტორიულ ენათმეცნიერებაში XIX ს-ის ბოლოს და XX ს-ის პირველ მესამედში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XL სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 11 - 12 ოქტომბერს
ზ. ჯაფარიძე - არტიკულაციის ფონური საყრდენის ცნებისათვის.
ი. გიგინეიშვილი, მ. ჭაბაშვილი - საქართველოს სსრ გეოგრაფიულ სახელწოდებათა ორთოგრაფიული ლექსიკონის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XL სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 11 - 12 ოქტომბერს
ი. ქობალავა - ნამყო დროის ვნებითი გვარის მიმღეობათა წარმოებისათვის მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XL სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 11 - 12 ოქტომბერს
ლ. აბულაძე - დღე-ღამის დროის აღმნიშვნელი სიტყვების შესახებ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XL სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 11 - 12 ოქტომბერს
გ. ბედოშვილი - ტოპონიმ ოძრაƒე (||ოძრƒე)-ს წარმოშობის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XL სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 11 - 12 ოქტომბერს
ტ. გურგენიძე - ინკლუზივ-ექსკლუზივის კატეგორიის მორფოლოგიური გამოხატვისათვის ქართველურ ენათა ზმნურ სისტემაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XL სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 11 - 12 ოქტომბერს
ქ. ლომთათიძე - ქართველურ ენათა ნათესაობის ლექსიკიდან (დედამთილ-მამამთილი, სიდედრ-სიმამრი). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XL სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 11 - 12 ოქტომბერს

XLI
1984
ა. არაბული - ზმნის ფორმათა სემანტკიური ანალიზისათვის (თხრობითი კილოს ნაკვთები). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLI სამეცნიერო სესია, 1984
ლ. გეგუჩაძე - ნაკვთთა დროულ მნიშვნელობათათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLI სამეცნიერო სესია, 1984
გ. გოგოლაშვილი - ნაკვთეულთა სისტემა და უღვლილების ტიპები ახალ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLI სამეცნიერო სესია, 1984
ა. პაპიძე - კილოს კატეგორიისათვის თანამედროვე ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLI სამეცნიერო სესია, 1984
ბ. ჯორბენაძე - ქართული ზმნის უღვლილების პრინციპები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLI სამეცნიერო სესია, 1984

XLII
1984 წლის დეკემბერი
შესავალი სიტყვა - საქ. სსრ მეცნ. აკად. აკადემიკოსი ქ. ლომთათიძე
ბ. ჯორბენაძე - ფორმაწარმოებაზე მნიშვნელობის ზეგავლენის ერთი შემთხვევისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
გ. როგავა - დ და რ თანხმოვნათა პოზიციური გააფრიკატების საკითხი ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
თ. უთურგაიძე - ჰარმონიულ კომპლექსთა ცვლილებისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
შ. აფრიდონიძე - რიტორიკული კითხვების სტრუქტურა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
დ. მელიქიშვილი - მტკიცება-დასაბუთების ტერმინოლოგიის ისტორიიდან ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ლ. სანიკიძე - ყაყარა, წÁაწÁარა ტიპის “სუფიქსების” შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ნ. სტურუა - “დეპონენსი” ზმნების შესახებ ბასკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
კ. ლერნერი - ანტუან მეიე როგორც თანამედროვე სოციოლინგვისტიკის წინამორბედი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
თ. ღვინაძე - ვნებითის ფორმათა გამოყენებისათსვის სამეცნიერო ლიტერატურის ენაში.
გ. თოფურია - კვლავ “ტბა” ფუძის შესახებ ტოპონიმიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ზ. ჯაფარიძე - ერთი პარადოქსის შესახებ მახვილის გამოხატვასა და აღქმაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ო. კახაძე - თანხმოვანთა კომპლექსებში შესაძლო ცვლილებების თაობაზე ლეზგიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ალ. მაჰომეტოვი - უარყოფითი ფორმების წარმოება დარგუული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
თ. გონიაშვილი - ნამყო წყვეტილის წარმოების საკითხები ჩეჩნურ-ინგუშურის დიალექტური დანაწევრების თვალსაზრისით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ლ. შალვაშვილი - ვინ ნაცვალსახელის პარადიგმისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
დ. ჩხუბიანიშვილი - სახელთა მრავლობითი რიცხვის -ნ/-თ ტიპთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი ხევსურულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
თ. ბეროზაშვილი - მსაღზვრელ-საზღვრული საისტორიო ძეგლში “ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ნ. კიზირია - არამხატვრული პროზის წაკითხვის თავსიებურებანი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ბ. ცხადაძე - -უკ, -უჭ, -უც სუფიქსების წარმომავლობისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ტ. გურგენიძე - მრალვობით რიცხვში პირის ნაცვალსახელთა ფორმობრივი დაპირისპირების სემანტიკური საფუძვლები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
გ. ბურჭულაძე - “კბილისა” და “ერთის” აღმნიშვნელი ზოგი ფუძის ერთობისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ზ. მაჰომედბეკოვა - ლˊდა ბ მაჩვენებლიანი ლოკატიური სერიების შესახებ ხუნძურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
მ. მაჭავარიანი - ა- მაქცევრის ფუნქციისათვის ქართულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ა. ჭინჭარაული - “ვეფხისტყაოსნის” ენისა და ტექსტის ზოგი საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ი. ჩანტლაძე - ბრუნების ძველი სისტემიდან ახალ წარმოებაზე გადასვლის პროცესი სვანურში (ბალსზემოური და ლაშხური დიალექტების მონაცემთა მიხედვით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ი. მელიქიშვილი - სონანტთა მიმართება თანხმოვანთა დამატებით დიფერენციალურ ნიშნებთან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ლ. აბულაძე - ზოგიერთი ზმნისართის თავისებურების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ლ. ღვინჯილია - -ჩი სუფიქსის შესახებ დაღესტნურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
გ. თოფურია - ორფუძიანი ბრუნების სისტემათა კლასიფიკაციისათვის დაღეასტნურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ქ. ლომთათიძე - ინკლუზივ-ექსკლუზივის საკითხის შესახებ აფხაზურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი

XLIII
1985 წლის 26 - 28 ნოემბერს
არნ. ჩიქობავა - მნიშვნელობა როგორც ინტენცია აღსანიშნისადმი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ზ. ჯაფარიძე - ქართული ინტონაციის კომპილაციური სინთეზისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ალ. მაჰომეტოვი - კითხვითი ფორმების წარმოება დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ლ. ლეჟავა - -ობრივ-ი/-ობლივ(ი), -ებრივ-ი/-ებლივ(ი) სუფიქსების ფუნქციური დიფერენციაციისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
მ. მაჭავარიანი - პირის კატეგორიის სემანტიკა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
იზ. ჩანტლაძე - სვანურ სახელთა ბრუნება და ზმნისართული თანდებულები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
გ. ბედოშვილი - “ძველი მცხეთის” რეალურობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
გ. კვარაცხელია - “ჩვენ” ნაცვალსახელის ფუნქციები სამეცნიერო მეტყველებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
მ. სუხიშვილი - ორი ქართული ფუძის სვანური შესატყვისის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
გ. თოფურია - ბრუნვისეული ინვენტარის სტრუქტურულ-სემანტკიური ანალიზისათვის დაღესტნურ ენებში.
ლ. შალვაშვილი - პირთა მოულოდნელ კომბინაციებში შენ(თქვენ) ნაცვალსახელის გამოყენების შემთხვევები ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ბ. ჯორბენაძე - დაწყებითობის ფუნქციის გამოხატვა ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
გ. ბურჭულაძე - გარდაუვალ ზმნათა -ლ სუფიქსის გენეზისისათვის დიდოურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ლ. ენუქიძე - პირის ნაცვალსახელთა ერთი ფუნქციისათვის ტექსტში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ლ. სანიკიძე - ორფუძიანი ბრუნება ნახურ ენებსა და ძველ სომხურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ირ. მელიქიშვილი - რეკონსტრუქცია და ტიპოლოგია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ნ. კიზირია - გრძნობის ინტონაციური გამოხატვის საშუალებანი ქართულ სალიტერატურო ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
კ. ლერნერი - კულტურულ-ისტორიული არეალი, როგორც მოტივაციის გადაწევის ფაქტორი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
კლ. გაგუა - საშუალი გვარის ზმნათა ერთი სახეობისათვის სვანურში.
ნ. ჭოხონელიძე - ბუშ- ძირის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
თ. გვანცელაძე - მიზნის გარემოების გადმოცემის შესახებ ქართულსა და აფხაზურ-აბაზურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
თ. უთურგაიძე - ბაგისმიერ ხშულთა მონაცვლეობა მ სონორთან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
თ. გონიაშვილი - ჩეჩ. დŠლა-ს, ინგუშ. დალა-ს (“ღმერთი”) ბრუნებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ალ. ჭინჭარაული - “ვეფხისტყაოსნის” ენისა და ტექსტის საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
შ. აფრიდონიძე - საკუთარი ლექსიკისა და ინტერნაციონალიზმების სინონიმური მიმართებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ი. ქობალავა - ეაკონვომიის როლისათვის ენის ფუნქციონირებასა და განვითარებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ლ. ნოზაძე - რე ნაწილაკი ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
გ. გოგოლაშვილი - ნასახელარ ზმნათა ფუძის საკითხისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
თ. ბეროზაშვილი - და კავშირიანი სინტაქსური კონსტრუქციები საისტორიო ძეგლში “ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ვ. შენგელია - ქართუელური ეტიმოლოგიები. III. ქართ. წყარო. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ქ. ლომთათიძე - სიტყვის უკუსესხების ერთი შემთხვევა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985

XLIV
1986 წლის 11 - 13 ივნისს
თ. უთურგაიძე - ანტონ კათალიკოსი და სალიტერატურო ქართული ენა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
ბ. ჯორბენაძე - ზმნის კატეგორიის კლასიფიკთაციისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
ალ. ჭინჭარაული - დეგ-/დგ- ფუძის ნაყარი ლექსემებისათვის ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
მ. მაჭავარიანი - ცნობიერების, განწყობისა და ენის უ%რთიერთმ იმართებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
მ. სუხიშვილი - სტატიკურ ზმნათა სასხვისო ქცეავის სეამანტიკისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
ლ. სანიკიძე - დალაʻ მორფემიანი ზმნები ბაცბურ (წოვა-თუშურ) ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
იზ. ჩანტლაძე - სამფუძიანობის საკითხისათვის სვანურ სახელთა ბრუნებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
გ. ცოცანიძე - თუშური დიალექტური ლექსიკონის სიტყვანის შედგენასთან დაკავშირებული პრაქტიკული საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
გ. თოფურია - ბრუნების ზოგი საკითხი ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
ოტ. კახაძე - მასდარისა და მიმღეობის თაობაზე ლეზგიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
გ. ბურჭულაძე - ასპექტი ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
დ. ჩხუბიანიშვილი - რიცხვით სახელთა მრავლობითი რიცხვის წარმოებასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
შ. აფრიდონიძე - ფუძისეული ე ხმოვნის სტაბილიზაციისათვის ქართული ენის მარტივფუძიან ზმნებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
გ. ბედოშვილი - “მამფალ”- ტერმინის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
ტ. გურგენიძე - კლასის კატეგორიის მიმართება რიცხვისა და პირის კატეგორიებთან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
გ. გოგოლაშვილი - -ავ და -ამ თემისნიშნიან ზმნათა ვნებითი გვარის ფორმათა შესახებ ახალ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
ნ. კიზირია - თხრობითი და კითხვითი შინაარსების ინტონაციური გამოხატვის შესახებ სალიტერატურო ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
ლ. აბულაძე - ჟამი, დრო და ხანი ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
ა. მაჰომეტოვი - პრევერბთა ფონეტკიური ცვლივლებები დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
გ. ხუხუნი - “სასკოლო გრამატიკის” რეფორმის პრობლემა რუსულ ენათმეცნიერებაში XIX ს-ის დასასრულსა და XX ს-ის დასაწყისში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
თ. გონიაშვილი - აღმოსავლეთკავკასიური მორფოლოგიური იზოგლოსები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
ნ. ჭოხონელიძე - ზოგი ფუძის სიტორიისათვის ქართულში. 1. გუმერ-, გურემ-, გმირ-. 2. პატარა-, ფათრ-, ფატრ-... ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
კლ. გაგუა - ქართული დონიანი ვნებითების გადმოცემისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
ნ. იმნაძე - ხმოვანთა შემართვის შესახებ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
თ. ბეროზაშვილი - საისტორიო ძეგლის “ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი” ლექსიკა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
ქ. ლომთათიძე - სონანტთან კომპლექსში მჟღერის გამკვეთრება და ზოგი საკუთარი სხაელის წარმომავლობის საკითხი ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986

XLV
1987 წლის 19 - 20 ნოემბერს
ქ. ლომთათიძე - ქართული ენათმეცნიერება დიდი ოქტო მბრის 70 წლისთავზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ლ. ლეჟავა - ახალი ქართული სალიტერატურო ენის ნორმალიზაციის ისტორიიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ალ. მაჰომეტოვი - აკად. ბ. დორნის პირველი კუბაჩური ჩანაწერები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ბ. ჯორბენაძე - მრავლობითის ფორმანტების რეინტერპრეტაციისათვის ქათრული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ნ. სტურუა - გარდამავლობა და ერგატიული კონსტრუქცია ბასკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
გ. ბედოშვილი - მოსახლეობის მიგრაციის ამსახველი ერთი მესხური ტოპონიმის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ლ. ნოზაძე - ფუძეთანხმოვნიან პირის სახელთა ბრუნების ერთი ტენდენციის შესახებ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ნ. ჭოხონელიძე - ზნე სიტყვის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
გ. თოფურია - ერგატივი, ინსტრუმენტალისი და ერგატიული კონსტრუქცია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ო. კახაძე - ნათესაობის აღმნიშვნელი ზოგი რთული სახელის თაობაზე ლეზგიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ი. ქობალავა - სისტემის ცნება ენის მენტალისტურ თეორიებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
მ. მაჭავარიანი - პერფორმატივის სტატუსისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
გ. ბურჭულაძე - “თითის” აღმნიშვნელის საერთო ლექსემები დაღესტნურსა და ნახურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
თ. გონიაშვილი - აღმოსავლეთკავკასიური ენების მორფოლოგიური შეხვედრები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ლ. აბულაძე - ადრე და გვიან ზმნისართთა სემანტიკისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ნ. კიზირია - კითხვითი შინაარსის გადმოცემის საშუალებანი თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ლ. სანიკიძე - ადამიანის საკუთარ სახელთა ბრუნება ბაცბურ (წოვა-თუშურ) ენაში.. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ლ. ბაბლუანი - “თქმა” ზმნის შესახებ ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ქ. ლომთათიძე - ჰარმონიის მოშლა აბაზური ენის კომპლექსებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987

XLVI
1988 წლის 26 - 28 დეკემბერს
ქ. ლომთათიძე - შესავალი სიტყვა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ქ. ლომთათიძე - ერთი ზოგადი ფონეტკიური კანონზომიერება იბერიულ-კავკასიურ ენათა მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
გ. როგავა - კარ ფუძის ფონეტკიური ვარიანტები ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
თ. უთურგაიძე - ზოგადი დაკვირვება პაოლინ-ირბახის ქართულ-იტალიურ ლექსიკონზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
მ. მაჭავარიანი - სიტყვაწარმოების სემანტიკური საფუძვლისათვის (კაუზატივის კატეგორია). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ლ. ენუქიძე - წინადადების ავტომატური სინტაქსური ანალიზის სამკითხისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ა. არაბული - ორი ურთიერთსაპირისპირო არარეგულარული ფონეატკიური პროცესისათვის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ი. ასათიანი - ზანური პრევერბი და მიქცევით-უკუქცევითობის საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ნ. კიზირია - ხმაბაძვითი სიტყვები ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ალ. მაჰომეტოვი - არნ. ჩიქობავა და ლინგვისტ-კავკასიოლოგთა რეგიონალური სამეცნიერო სესიები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
გ. თოფურია - ერთი უძველესი ფორმანტის შესახებ დაღეასტნურ ენათა ბრუნებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ო. კახაძე - სახელთა ბრუნების ზოგიერთი საკითხი ლაზგიურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ზ. მაჰომედბეკოვა - ხუნძური ზმნის ზოგიერთი სემანტკთიური თავისებურების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ლ. სანიკიძე - {ც}ნ და {ც}რ სავრცობების შესახებ ჩაჩნურ და ბაცბურ (წოვათუშურ) ენათა არსებითი სხაელის მრავლობითი რიცხვის ფორმებში ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
გ. ბურჭულაძე - პირველი გრ. კლასის … ნიშნის ისტორიისათვის ლაკურ ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
კლ. გაგუა - -‰ვ/-ავ ელემენტისათვის სვანურ ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
თ. გვანცელაძე - ქრონოლოგიური პლასტების საკითხისათვის სოციალურ ურთიერთობათა ამსახველ აფხაზურ-აბაზურ ენობრივ მასალაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ვ. კიკილაშვილი - სუბსტანტივთა ბრუნების თავისებურებანი ლეზგიური ჯგუფის ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
გრ. იმნაიშვილი - აკადემიკოსი არნოლდ ჩიქობავა და ქართული დიალექტოლოგია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ი. ქობალავა - “სტრატიფიკაციული გრამატიკის” პრინციპები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ლ. ნოზაძე - ემფატიკური ი ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ალ. ჭინჭარაული - “ვეფხისტყაოსნის” ლექსიკთიდან (“იში” და “იშ(ნ)ის{მო}გება”). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ე. ნიკოლაიშვილი - გურული ლექსიკის მიმართება სულხან-საბა ორბელიანის “სიტყვის კონასთან”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ნ. ჭოხონელიძე - ლებ- ფუძის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ლ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ნ. სტურუა - მიცემითისა და ერგატივის რიგის ნიშანთა ურთიერთობისათვის ბასკურ ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ბ. ჯორბენაძე - მორფოლოგის საგნის განსაზღვრისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988

XLVII
1989 წლის 19 - 20 დეკემბერი
ქ. ლომთათიძე - კალკირებით გამოწვეული ზოგი ენობრივი დარღვევა ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
გ. თოფურია - ლაბიალიზაციის საკითხისათვის დაღესტნურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
მ. მაჭავარიანი - ენის ფუნქციები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
გ. ცოცანიძე - ერთენოვანი განმარტებითი ლექსიკონის შედგენისას სალექსიკონო ერთეულთა შერჩევის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1989
ა. არაბული - დიალექტური ლექსიკა და განმარტებითი ლექსიკონი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
ალ. მაჰომეტოვი - დარგუული ენის სირხის დიალექტის თავისებურებანი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
ი. ქობალავა - ენის წარმოშობის საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
ნ. კიზირია - ინტონაცია და წინადადებათა ტიპები მოდალობისა და აგებულების მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
ალ. ჭინჭარაული - მუ(რ)კ(ნ) ძირის ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
გ. ბედოშვილი - ჭია (“წითლეი”) სიტყვა დარგობრივ ლექსიკასა და ტოპონიმიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
თ. უთურგაიძე - სულხან-საბა ორბელიანის “ლექსიკონი ქართული” ანუ “სიტყვის კონა” (შედგენის პრინციპები და ქართული ენის ფონეტკიურ-მორფოლოგიური ანალიზი). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
ზ. ჯაფარიძე - ინტონაციის გაგებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 19889
გ. ბურჭულაძე - იბერიულ-კავკასიურ ენათა ლექსიკიდან. 9. “ღორის” აღმნიშვნელი ლექსემები დაღესტნურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
ნ. ჩართოლანი - უარყოფითი მიმღეობის წარმოების ერთი ტიპისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
ბ. ცხადაძე - -ეთ, -ეტ, -ელ სუფიქსები ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
გ. როგავა - შიშინა აფრიკატების სპირანტიზაცია სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
ო. კახაძე - ერთი ფუძის (ეგურ-, ეგრ-) თაობაზე ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
ლ. აბულაძე - სიტყვების შეცდომით ხმარება და სემანტიკური კვლევა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
თ. გვანცელაძე - კვლავ ეთნონიმ “აფხაზისა” და მასთან დაკავშირებულ ფუძეთა შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
ბ. ჯორბენაძე - ხმოვანთა სისტემა ქართული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989

XLVIII
1990 წლის 19=20 დეკემბერი
ა. ჭინჭარაული - გვარ ჭონქაძე-ს წარმომავლობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
გ. თოფურია - ბრუნების ერთი თავისებური სისტემის შესახებ არჩიბულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
ნ. კიზირია - ემოციის გამოხცატვის საშუალებანი თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
ა. მაჰომეტოვი - ზოგი ფონეტკიური ცვლილება დარგუული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
კ. ჭრელაშვილი - მეშველზმნიანი თურმოებითების შესახებ წოვა-თუშურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
შ. გაბესკირია - ხათური ენის საკითხისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
ნ. ჭოხონელიძე - ჭარმაგ და ლიტონ ფუძეთა ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
მ. სუხიშვილი - ერგატიულობის მორფოლოგიური, სემანტკთიური და სინტაქსურიტ ნიშნებისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
გ. ბურჭულაძე - პ-ს წარმოშობისათვის ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
ა. არაბული - დიალექტური ლექსიკის კრებსითი ლექსიკონის დანიშუნელბისა და პრინციპებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
ო. კახაძე - თაბასარან ფუძის აგებულებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
ლ. აბულაძე - “წუხელ” სიტყვის ხმარებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
გ. ლებანიძე - ენის ენერგეტული კონცეფცია და ანთროპოლოგიური ლინგვისტიკა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
ლ. ნოზაძე - აფრიკატიზაციის ერთი შემთხვევის გამო ზანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
ტ. გურგენიძე - კომბინატორული მიდგომა შიდაკატეგორიალური გრამატიკული ოპოზიციების ნეიტრალიზაციის პრობლემისადმი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
ბ. ჯორბენაძე - ზმოვანთა პოზიციური ვაიანტების კორელაცია ქართული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990

XLIX
1991 წლის 17 - 19 დეკემბერი
ქ. ლომთათიძე - ეთნონიმ აბაზგის წარმომავლობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ზ. მაჰომედბეაკოვა - ხუნძური სალიტერატურო ენის ფონოლოგიური სისტემის თავისებურებანი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ო. კახაძე - Á-თავსართიანი რიცხვითი სახელების თაობაზე ლეაზგიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
თ. ვაშაკიძე - “ყოფა” მეშველზმნიანი აღწერითი წარმოება ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
გ. გოგოლაშვილი - ი-თემისნიშნიან ზმნათა შესახებ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ლ. ნოზაძე - ტბორე ფუძის აგებულებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ვ. შენგელია - ქართველური ეტიმოლოგიები. 4. წული. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
მ. ქურდიანი - ქართვეალურ ვდა ნახურ ენათა ბგერათშესატყვისობის საკითხისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
მ. სუხიშვილი - სვანური კომპოზიტი შ…äრ-ბიფხილდ “ცხვარ-ნამი” და მასთან დაკავშირებული საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ლ. აბულაძე - ანტონიმია და მისი კვლეავის ზოგიერთი საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
გ. ბურჭულაძე - “კვამლის”, “ჭვარტლის”, “მ ურის” ასღმნიშვნელ ფუძეთა თაობაზე ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
გ. ბედოშვილი - ზოგი -ურა(||-ულა) ინფიქსიანი ქართული გვარის წარმომავლობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ტ. გურგენიძე - კლასის კატეგორიის გამოხატვასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხისათვის ანდიურ და ხუნძურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ვ. მაღრაძე - გვარებისაგან ნაწარმოები ოიკონიმები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
მ. ტაბიძე - ქართული ონომასტიკური მასალის ლექსიკოგრაფიული დამუშავების საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
რ. ფარეულიძე - ვ(…) ბგერის საკითხისათვის ნახური ენების რთულ რიცხვით სახელებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ნ. ჩიჩუა - ნარატიული ეპიზოდის სემანტიკის ასპექტები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ნ. ჭოხონელიძე - კლერტ- და ღივ- ფუძეთა ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
თ. ღვინაძე - სხვათა სიტყვის ნაწილაკების სწორად გამოყენებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ქ. ლომთათიძე - ქართული ფულის ერთეულის სახელწოდებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ე. ლომთაძე - თანმხოვანთა გაორმაგება ხვარშიულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ა. მაჰომეტოვი - დიალექტური სხვაობა დარგუული ენის ბუხიÁ (ბიჰ…ის, ბის, ბი‡ეს) “გახდომა” მეშველი ზმნის უღვლვილებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ნ. კიზირია - ხმაბაძვა და ბგერწერა ქართულ პოეზიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ზ. ჯაფარიძე - ფონეტკიურ ერთეულთა არეების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ა. კობახიძე - სინონიმების პრობლემა თარგმნით ლექსიკოგრაფიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
მ. ჩუხუა - ხშულ დენტალთა შესატყვისობისათვის ნახურსა და ქართვეალურ ენებს შორის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
თ. უთურგაიძე - გორული იტალიურ-ქართული ანონიმური ლექსიკონის (Q 500) შედგენის თარიღისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ბ. ჯორბენაძე - შტო-გვარის სახელთა წარმოების პრინციპები ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991

L
1992 წლის 24 - 25 დეკემბერი
თ. უთურგაიძე - მყოფადი ანტონ I-ის “ქართულ ღრამატიკაში”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ი. ასათიანი - ჭანური მოდალური ზმნა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ნ. კიზირია - სამეტყველო ინტონაციის კავშირის შესახებ ვოკალურ მუსიკასთან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ზ. ჯაფარიძე - ფონემების ე წ. არარელევანტურ მახასიათებელთა პერცეაფციული ღირეაბულების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ლ. შალვაშვილი - მან/იგი ნაცვალსახელთა მონაცვლეობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
გ. ბედოშვილი - ეპონიმური და ტოპონიმური წარმომავლობის ზოგი ქართული ანთროპონიმის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
თ. ვაშაკიძე - ზმნის აღწერით და ორგანულ ფორმათა ურთიერთმიმართებისათვის ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
თ. გვანცელაძე - ქართვეალური ლექსიკთა აფხაზურში. 1. აჭყоანდარ “ეაპისკოპოსი”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ნ. ბაღათურია - ალიკაპის ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ო. კახაძე - მეხვევე, მოხევე... სამეხეო, სამოხიო. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ე. ოსიძე - რამდენიმე ქართული ფუძის სვანური შესატყვისობების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
შ. აფრიდონიძე - -ობ სუფიქსიანი ზმნების კონვერსიასთან დაკავშირებული მორფონოლოგიური საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
გ. ბურჭულაძე - ერთი მეშველი ზმნის თაობამზე ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
თ. ღვინაძე - თანამედროვე ქართული პრესის ენის ზოგი საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ვ. შენგელია - კვლავ აფსილ||აფშილ ეთნონიმის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ლ. აბულაძე - პოეზიის სტატისტიკური კვლევის ცდა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ვ. მაღრაძე - ეთნონიმებისაგან ნაწარმოები ქართული გვარები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ნ. ჭოხონელიძე - ზოგი მწერის სხაელის წარმომავლობა ქართულში დიალექტების მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ალ. მაჰომეტოვი - ფარინგალიზებული ხმოვანი, როგრორც დაკარგული ფარინგალიზებული თანმხოვნის კვალი დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ი. ჩანტლაძე - “ღლიღვი” და “ღილღვი”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ლ. სანიკიძე - ნახური ენების არსებით სახელთა ბრუნებიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ა. ჭინჭარაული - “შუშანიკის წამების” ტექსტის დადგენისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ლ. ნოზაძე - სახელობითი ბრუნვის მოფრემასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ბ. ცხადაძე - ზოგი ნაწარმოები ლექსემა და მისი მნიშვნელობა ქართული ენის ისტორიისათვის დ. გურამიშვილის “დავითიანის” მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ა. პაპიძე - ბრძანებითი კილოს საკითხისათვის თანამედროვე ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
მ. ტაბიძე - საქმის ქაღალდების ენობრივი თავისებურებანი ქართული ისტორიული დოკუმ ენტების მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ბ. ჯორბენაძე - ბრუნების სისტემის კლასიფიკაციისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
შ. გაბესკირია - კვლავ ტერმინ “ღვინის” წარმომავლობის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ქ. ლომთათიძე - “მიცემა” და “თხრობა” ზმნათა ორპირიანი სახეობების ფუძეები აფხაზურსა და აბაზურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992

LI
1993 წლის 1 - 4 ივნისი
ქ. ლომთათიძე - ქართ. უცხო და აფხ. აჩ´ე´Á (“ვარგისი”) ფუძეების შედგენილობა და ამოსავალი სემანტიკა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ნ. ზვიადაური - უმლაუტიზებული ä̈(ა) ხმოვნის სტატუსისა და გენეზისისათვის დიდოურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ლ. შალვაშვილი - ინდეფინიტურ ნაცვალსახელურ ფუძეათა ბრუნების შემთხვევები ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ე. გოდუაძე, ქ. დათუკიშვილი - ზმნის მანქანური ანალიზის პრინციპები სალიტერატურო ენისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
თ. ვაშაკიძე - “ქმნა” ზმნით შედგენილ აღწერით ფორმათა ორგანული შეცვლის საკითხისათვის ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ვ. მაღრაძე - ზოგიერთი ქარული გვარის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
კ. დანელია - წრფელობითის ადგილისათვის ძველი ქათრული ენის ბრუნების სისტემაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ნ. ლოლაძე - ქონა-ყოლის სეამანტკიის გამომხატველი ზმნები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
თ. ბოლქვაძე - სინონიმური პარალელიზმის ერთი სახე “ვეფხისტყაოსანში”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ზ. კიკვიძე - ნაცვალსახელური ტრანს-სემანტემები სხვადასხვა სისტემ ის ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ზ. ფურცხვანიძე - იმერული შტო-გვარის სოციოლინგვისტური ანალიზისავის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ალ. მაჰომეტოვი - პ. უსლარის ერთი გამოუქვეყნებელი წერილის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
მ. მგელაძე - სიტყვა ხედვა და მისი სიმბოლიზაცია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
მ. ლომია - მიმართებითი ზმნიზედები მეგრულ ჰიპოტაქსურ კოსნტრუქციაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ლ. ბინიაშვილი - ერთი სიტყვის მნიშვნელობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ო. კახაძე - მცირე ლექსიკური დაკვირვებანი (I, II). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ნ. ჩიჩუა - მოქმედების ნორმის სემანტიკა ლექსიკასა და ნარატიულ ეპიზოდში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ი. ჟორდანია - სქესის ფაქტორი ენობრივი და მუსიკალური მოვლენების კვლევაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ც. მებუკე - კაუზატივი ქართული ენის დიალეოტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ც. ჯანჯღავა - ფონეტკიური მოვლენები მორფემათა საზღვასრზე მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
მ. მანჯგალაძე - ზმნისწინთა განაწილებისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ალ. ჭინჭარაული - ომონიმ სამძალი-ს წარმომავლობისა და მნიშვნელობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ლ. ბაკურაძე - “ართრონი” სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ქ. დათუკიშვილი - II კავშირებითის წარმოება მოქმედებითი გვარის ზმნებსა და პრეფიქსიან ვნებითებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ე. გიუნაშვილი - სიტყვა ნაღდის ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ტ. გურგენიძე - გრამატკიული კლასები და ენაში მათი რაოდენობის დადგენის გზები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ი. ასათიანი - ჭანური ზმნის მოდალობის კატეგორია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
მ. თანდაშვილი - ავ თემისნიშნიან მასდართა კომპიუტერული ანალიზისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
რ. შამელაშვილი-ზექალაშვილი - ზმნის პირიან ფორმათა პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობები ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ზ. ვახანია - საერთო ქართვეალურ-ინდოევროპული დენ ფუძის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ნ. ხახიაშვლი - ბეღელ სიტყვის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ლ. გულედანი - ინტერდიალექტურ და დიალექტურ მონაცემთა მიმართებისათვის სვანური ანდაზების ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
გ. ცოცანიძე - დიალექტიზმების საკითხისათვის სალიტერატურო ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
მ. ბერიძე - ჰგიეს ტიპის ზმნათა დაბოლოების საკითხისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ა. არაბული - ძირ-ფუძეთა ისტორიულ-ეტიმოლოგიური კვლევის ზოგი პრობლემისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ჭ. ქირია - U(უ)მ-ერ||(უ)მ-ელ სუფიქსიანი ზმნები ლაზურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
მ. ბაბუხარდია - ხურც ანთროპონიმის ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ვ. შენგელია - პრერუპტიულ თანხმოვანთა გენეზისისათვის ჩერქეზულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
კ. გაბუნია - ინდეფინიტივის სინტაქსური ფუნქციებისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ნ. ბაღათურია - თურქიზმები მესაქონლეობის ლექსიკაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
რ. ქურდაძე - ავ თემის ნიშნის ხმარების შესახებ ხმოვანმონაცვლე ზმნებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
მ. სახოკია - ფსიქომექანკიური ანალიზი და ლექსიკური დონე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ლ. ქაროსანიძე - ერთი ბერძნული ტერმინის გადმოცემისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993

LII
1994 წლის 5 - 7 აპრილი
ქ. ლომთათიძე - მარტი, მარტივი... ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
ო. კახაძე - ფარინგალიზაციის თაობაზე ლეზგიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
გ. თოფურია - მიმღეობური წარმოების ერთი ტიპის შესახებ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
ალ. ჭინჭარაული - ბანის-ბანი და ზედაქვე “ვეფხისტყაოსანში”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
ვ. შენგელია - ერთი ქართველური ბგერათშესატყვისობის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
ლ. ქაროსანიძე - ძველ ქართულ გრამატიკულ ტერმინთა ისტორიიიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
ალ. მაჰომეტოვი - ერთი სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
ლ. ნოზაძე - ხმოვანმონაცვლე ზმნათა წამროების შესახებ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
გ. გოგოლაშვილი - კავშირებითის მწკრივების მაწარმოებელთა განაწილებისათვის ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
მ. სუხიშვილი - ერგატიულობის წესის გამოვლენისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
მ. ქურდიანი - ანჟანბემანი (გადატანა) ქართვეთლურ ენათა ლექსთწყობის სისტემებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
გ. ბურჭულაძე - С…-ის სტატუსისათვის ლაკურში ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994.
ლ. ნოზაძე - ვნებითისა და პოტენციალისის ფორმათა წარმოების ზოგი სამკითხი კოლხურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
გ. ბედოშვილი - მოსაზრებანი ზოგი ქართული გვარის წარმოშობის თაობაზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
მ. ქურდიანი - ალბანური ასომთავრული (გრაფიკთული სტრუქტურა და გენეზისის პრობლემა). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
ნ. ბაღათურია - ორი თურქული ნასესხობა ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
თ. უთურგაიძე - ზმნის პირიანობისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
ა. არაბული - “მდგომარეობისა” და “თვისების” სემანტიკათა ურთიერთშეხვედრისათვის ისტორიულ მასალაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
შ. გაბესკირია - რამდენიმე ქართველური ბოტანიკური ტერმინის შესახებ ინდოევროპულ და სემიტურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
მ. ტაბიძე - ხმის აღმნიშვნელი ლექსიკა სულხან-საბა ორბელიანთან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
ც. ჯანჯღავა - ფონეტიკური პროცესები მოფრემათა საზღვასრზე მ ეგრულში. II. დ+შ>ჩ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994

LIII
1994 წლის 27-30 დეკემბერი
ქ. ლომთათიძე - ე. წ. ფუძემონაცვლე ვალ - ვიდა ზმნის ფონეტკიური ვარიანტი და მასთან დაკდავშირებული ზოგი ფუძე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1994 წლის 27-30 დეკემბერი
გ. თოფურია - I თდა II პირის ნაცვალსახელთა ბრუნებისათვის დაღესტნურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995წლის 27-30 დეკემბერი
თ. უთურგაიძე - ქცევისა და გვარის კატეგორიათა ფუნქციონირებისათვის III სერიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995წლის 27-30 დეკემბერი
გ. გოგოლაშვილი - საუღლებელ ერთეულთა თანამიმდევრობის საკითხისათვის ქართკულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995წლის 27-30 დეკემბერი
ა. არაბული - ალტერნაციისა და აბლაუტის ისტორიული მიმართებისათვის ქართველურ ენათა მასალის მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995წლის 27-30 დეკემბერი
ვ. შენგელია - სიბილანტი სპირანტების “ბგერათშემონახვის უნარის” შესახებ ჩერქეზულ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995წლის 27-30 დეკემბერი
ნ. ხახიაშვილი - კითხ ძირის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995წლის 27-30 დეკემბერი
ქ. ლომთათიძე - კვლავ ქართ. წ : აფხ. შ´ ბგერათფარდობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
ა. მარტიროსოვი - ორთოგრაფიულ ნორმათა რყევის შემთხვევები ძველ ქართულში და მისი მიზეზები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
გ. ბურჭულაძე - პ. უსლარის ლაკური ენის საკვლვი ორბიექტის თოაბაზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
ლ. შალვაშვილი - წინა/წინარე თანდებულები “ვეფხისტყაოსანში”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995წლის 27-30 დეკემბერი
რ. ფარეულიძე - ნეʻ ფუძის ეტიმოლოგიისათვის ჩეჩნურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995წლის 27-30 დეკემბერი
ნ. ჭოხონელიძე - ზოგი სიტყვის წარმომავლობისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995წლის 27-30 დეკემბერი
ქ. დათუკიშვილი - აქტივის ადა მისი შესაბამისი კონვერსიული პასივის შესახებ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
ნ. ლოლაძე - კვლავ მეშველი ზმნის აგებულებისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
ო. კახაძე - შენიშვნები ლეზგიურ ენათა ფონეტიკის ზოგიერთ საკითხზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
კ. ჭრელაშვილი - ასპექტის სამწევროვანი კორელაქხია ქართულ ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
ნ. ქემერტელიძე - ინტენსიფიკაციის გამოხატვის ხარისხისათვის (ინგლისური ენის მასალაზე). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
ე. გიუნაშვილი - ტერმინ “არჯასპის” წარმომავლობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
მ. თანდაშვილი - ზმნის ინტროვერტული და ექსტროვერტული პარადიგმები ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
ს. ომიაძე - დანართი როგორც პერიფრაზი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
მ. კობიაშვილი - შტო-გვარის აღმნიშვნელი სახელები ტოპონიმებად (ქართული ენის მთის იალექტების მიხედვით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
ა. მაჰომეტოვი - მეშველი ზმნის (ბის “გახდომა” werden) უღვლილების თავისებურება დარგუული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
ა. ჭინჭარაული - ეტიმოლოგიური ეტიუდები (ყინ-ულ-ი, ყანა და სხვ.). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
ი. ჟორდანია - ტონური ენები : ორი ეპოქის ზღვარზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
გ. ბედოშვილი - ერთი საერთოქართული მოდელის შესახებ მეგრულ ანთროპონიმიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
ნ. ბაღათურია - ჯაღათაურ-ქართული ურთიერთობიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
რ. ქურდაძე - ხმოვნიანი სუფიქსი როგორც აბლაუტის მოშლის და აღდგენის პირობა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
ზ. სულხანაური - ქცევის გამოხატვისათვის წოვა-თუშების ქართულ მეტყველებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი

LIV
1995 წლის 20 - 24 ნოემბერს
ქ. ლომთათიძე - “ხის” (მუხის) აღმნიშვნელ ფუძეთა ურთიერთობისათვის ქართველურსა და აფხაზურ-ადიღურ ენებში (იბერიულ-კავკასიურ ენათა გენეზისური ერთიანობისა და კონტაქტის ნიადაგზე წარმოქმნილი საერთო მასალის გამიჯვნის მეთოდოლოგიისათვის). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ი. ქობალავა - რეალობის ასახვის ერთი ასპექტის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ა. მარტიროსოვი - ბგერათცვლილებები ორი სიტყვის შესაყარზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ი. ასათიანი - დოკუმენტირებული და სავარაუდო დიალექტურ ლექსიკონში (ჭანურის ლექსიკონი). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ოტ. კახაძე - კვლავ ლექსიკური ზანიზმების თაობაზე ქართულში (ქვემოიმერულში). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
გ. ბურჭულაძე - “ცარიელ უჯრათა” შესახებ ლექსიკაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
მ. სუხიშვილი - მასდარისა და მიმღეობის ურთიერთმიმართებისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
თ. ჟღენტი - მარტივი წინადადების სტრუქტურული თავისებურებანი იტალიურში ლ. ტენიერის ლინგვისტური მოძღვრებისა და Pro-drop თეორიის თვალსაზრისით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
გ. კვარაცხელია - ორმსაზღვრელიან სტრუქტურათა მოდელები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
კ. ჭრელაშვილი - უღვლილების სხვადასხვა ტიპებს შორის ქრონოლოგიური მიმართების პრობლემა იბერიულ-კავკასიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ბ. ცხადაძე - გრიგოლ რობაქიძის დრამები ქართული ენის ლექსიკის თვალსაზრისით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ნ. ლოლაძე - კვლავ ზოგიერთი ტიპის მეშველზმნიან ფორმათა ჩამოყალიბებისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ნ. ზვიადაური - ფონეტკიური პროცესები დიდოურ ენებში (ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
რ. ქურდაძე - ხმოვანმონაცვლეობის მოშლის შემთხვვები კაუზატივის ფორმბეში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ნ. ჭოხონელიძე - იფქლის წარმომავლობისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ნ. ბაღათურია - ქართული წარმართული აზროვნება და ღვთაებათა სახელები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ვ. კუზიბაბაშვილი - საკომპენსახციო სიგრძე ინგილოურს ადა ქართული ენის სხვა დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995 ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ლ. გოგოხია - წარმომავლობის სახელთ აწარმოების პრინციპი ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
თ. უთურგაიძე - პერფექტულობის მოდელის გავრხობისათვის აქტიურ და მედიოაქტიურ ზმნებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
გ. ბედოშვილი - სამი ქართული გვარის (გიგინეიშვილი, უთურგაიძე, კუნელაური) ეტიმოლოგიის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ე. ჩაჩანიძე, ზ. ჯაფარიძე - განა-ს შემცველი გამონათქვამების ინტონაციური გაფორმების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
მ. თანდაშვილი - პირთა ზოგიერთი “აკრძალული” კომბინაციის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ტ. ფუტკარაძე - უმლაუტის არტკიულაციური და პერცეფციული ბაზისის საკითხისათვის ქართულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
რ. ფარეულიძე - აწმყო დროის წარმოება ჩეჩნურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ლ. ბინიაშივლი - “ეზეკიელის წიგნის” ზოგიერთი ადგილის წაკითხვისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
მ. მანჯგალაძე - ზმნისწინი სტატიკურ ზმნებთან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ლ. ეზუგბაია - გრამატკიული რიცხვის მორფოლოგიური ანალიზი მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ალ. ჭინჭარაული - ეტიმოლლოგიური ეტიუდები (ფქვილი). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ალ. მაჰომეტოვი - პიროვანი უღვლილების განვითარება დარგუული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ა. არაბული - კვლავ სათრეველად სიტყვა-ფორმის მნიშვნელობის გაგებისათვის “ვეფხისტყაოსანში”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
მ. ტაბიძე - რეკომენდაციები სიტყვიერი სასაქონლო ნიშნების ერთგვაროვნების თავიდან ასაცილებლად. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ი. ლეჟავა - ქართული ენის ხმოვნებისა და სონორი თანხმოვნების სპექტროგრაფიული ანალიზი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
მ. ქურდიანი - “ვეფხისტყაოსნის” ლექსიკიდან. ძვირფასი ქვები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ლ. ბაკურაძე - ართრონის ერთი ფუნქციისავის სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ვ. შენგელია - ქართველური ეტიმოლოგიები (VI. გÂრ-, VII. ღიჯნა). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995

LV
1996 წლის 12 - 15 ნოემბერს
გ. კვარაცხელია - შესავალი სიტყვა.
ქ. ლომთათიძე - აფხაზური აშ˚ (“ყველი”) სიტყვის თავდაპირველი მნიშვნელობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
გ. ბურჭულაძე - ივ. ჯავახიშვილი და იბერიულ-კავკასიურ ენათა შესწავლის ზოგი საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
გრ. იმნაიშვილი - ივანე ჯავახიშვილის ღვაწლი ქართულ დიალექტოლოგიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ლ. ლეჟავა - ივ. ჯავახიშვილი და ქართული სამეცნიერო ტერმინოლოგიის პრინციპები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ვ. შენგელია - ჩერქეზულ ენათა მონაცემები ივანე ჯავახიშვილის გამოკვლევებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ა. მარტიროსოვი - გულის-Ãმა თუ გულის-ხმა (< გულის-ხუმა). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ალ. მაჰომეტოვი - გ-ს განვითარება უ-ს წინ დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
მ. ღლონტი - Ãოცა ზმის სეამანტიკისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
მ. მანჯგალაძე - ზმნისწინთა განაწილებისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ო. კახაძე - მშობლების აღმნიშვნელი სახელები არჩიბულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ლ. აბულაძე - სემანტკიური ველი და პარადიგმატული ჯაჭვი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
გ. ბედოშვილი - კვლავ სახელწოდება “ლაშარის” შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
რ. შეროზია - დრონაკლ ზმნათა საკითხისათვის კოლხურში. I. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
მ. ქურდიანი - ენათა სოციოლინგვისტური კლასიფიკაცია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ვ. კუზიბაბაშვილი - კონვერგენციის ერთი შემთხვევისათვის ქართული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ბ. ცხადაძე - ზოგი ანთროპონიმის წარმოება-წარმომავლობისათვის დონ ქრისტეფორო დე კასტელის წიგნის მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ც. ჯანჯღავა - მრავლობითის ნიშანი და სახელის ფუძე მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ი. ღუტიძე - ავ და ამ თემისნიშნიან ზმნმთა მიმღეობების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ე. ლომთაძე - ქვემო ფარინგალური თანმხოვნები ხვარშიულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
გ. კვარაცხელია - მეცნიერული მიმართულებისათვის: ქართული, როგორც უცხო ენა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ლ. ნოზაძე - ველარული უმლაუტის ერთი შემთხვევის გამო ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ო. მიქიაშვილი - “თავი” თუ “თავის”? ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996 ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ნ. ჭოხონელიძე - ძაგარ- სიტყვის ისტორიისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ტ. ფუტკარაძე - ერთი ტერმინის საჭიროების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
რ. ქურდაძე - ცალმორფემიან ხმოვანმონაცვლე ზმნურ ფუძეთა საერთო-ქართველური სისტემისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
რ. აბაშია - საერთო-ქართველური ლექსიკიდან. II. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ნ. ბაღათურია - ქართული საკრავების სახელთა ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ქ. ლომთათიძე - “ვეფხისტყაოსნის” მთავარი გმირის - ტარიელის - სახელის სემანტიკასთან დაკავშირებით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
მ. მაჭავარიანი - “მე”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
თ. უთურგაიძე - აქტანტთა მარკირებისათვის ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
გ. თოფურია - სიტყვაწარმოების ერთი მოდელის შესხაებ ქართულში (სახელური -უ სუფიქსისათვის). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
თ. გვანცელაძე - მცენარეთა სახელწოდებათაგან მომდინარე ოიკონიმები და მათი მნიშვნელობა აფხაზეთის ეთნიკური ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ტ. გურგენიძე - გრამატიკული კლასები და ომონიმები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
მ. კობიაშვილი - წარმომავლობის სახელთა წარმოება მოხეურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ტ. სიხარულიძე - ენობრივი პოლიტიკის ეტაპების პერიოდიზაციისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ფ. აფხაიძე - ძირითადი ტიპოლოგიური პარამეტრები ლ.ნ ტენიერის სტრუქტურულ სინტაქსში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996

LVI
1997 წლის 4 - 7 ნოემბერს
ქ. ლომთათიძე - აფხაზურში ნასესხებ სიტყვათა ფუძეების აუსლაუტის ა-ური ვოკალიზაცია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
თ. უთურგაიძე - პრეფიქსთა რანგობრივი მიკროსისტემა ქართულ ზმნაში (საკითხის დასმის წესით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
გ. თოფურია - უარყოფითობის ოდენპრეფიქსული წარმოებისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ა. მარტიროსოვი - “ბიჭ” ფუძისაგან წარმოქმნილ სახელთა ერთი ჯგუფის სემანტიკური ანალიზი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
მ. მაჭავარიანი - კაუზაციის სემატიური და მორფოსინატქსური საფუძვლები ახალ ქართულ სალიტერატურო ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ა. მაჰომეტოვი - ზმნის ცვლა დარგუულში მ იმართულებით პრაევერბთან დაკავშირებით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
შ. აფრიდონიძე - ენკლიტიკა-პროკლიტიკასთან დაკავშირებული სიტყვაწარმოებისა და მართლწერის საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
გ. ბურჭულაძე - ლინგვისტური პარადოქსები ლაკურში. 5. ჩ…u “ცხენი” - დუჩ…რი “ცხენები”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
მ. კობაიძე - კითხვითი და მიმართებითი სიტყვები (ნაცვალსახელები და ზმნისართბეი) პირდაპირდამატებით დამოკიდებულ წინადადებაში ცოდნისა და არცოდნის გამომხატველ მთავარ ზმნასთან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ქ. გენებაშვილი - პირველი ინგლისურ-სვანური ლექსიკონი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ე. ლომთაძე - ლაბიალიზებული თანხმოვნები, როგორც იბერიულ-კავკასიურ ენათა გენეტიკური ნათესაობის მატერიალური ენობრივი ფაქტი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
თ. ვაშაკიძე - პერფექტი და აღწერითი წარმოების ზმნები ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
კ. ჭრელაშვილი - კვლავ ერგატივისა და ინსტრუმენტალისის ურთიერთობის პრობლემების შესახებ წოვა-თუშურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ტ. ფუტკარაძე - ხმოვანთკომპლექსთა ტრანსფორმაციისავის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ნ. არდოტელი - ბგერათშესატყვისობის კანონზომიერებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
რ. ქურდაძე - ე-ი და ო-ა ტიპის ხმოვანმონაცვლე ზმნურ ფორმათა წარმოებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ზ. ვახანია - მნივშნელობა და მართლწერა სიტყვისა “ერთ-ერთი”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ნ. ჯორბენაძე - საშუალო გვარის R-ებ სტრუქტურის ერთპირიანი ფორმების კლასიფიკაციისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ო. კახაძე - გრამატიკული კლასის ნიშნების (ფორმანტების) შესაძლო ფონეტკიური ურთიერთკავშირის თაობაზე ლეზგიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ლ. სანიკიძე - ნათესაობითისა და მიცემითი ბრუნვების წარმოება ნახურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ლ. აბულაძე - ლექსიკური სემანტიკის სათავეებთან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
უ. საცხლთხუციშვილი - ტოპონიმ “გურჯაანის” ისტორია-ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ვ. შენგელია - ˆ– პროცესისათვის ჩერქეზულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ც. ბარამიძე - ვნებითის ჩამოყალიბებისათვის თაბასარანულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
კ. მითაგვარია - მიმართვის ფორმბეი ადიღეურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
კ. სახლთხუციშვილი - ქართულ ფეოდალურ გვარსახელთა ფუძეების წარმოშობისა და კლასიფიკაციის ზოგიერთი საკითხისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
გრ. იმნაიშვილი - პროფესორი კარპეზ დონდუა ქართველურ ენათა სინტაქსის ზოგიერთი საკითხის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ა. ჭინჭარაული - რას ნიშნავს და სადაური სიყტვაა მერე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
მ. ტაბიძე - პრაგმონიმთა მართლწერის ერთი საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
რ. შეროზია - ვარაუდის (ალბათობის) გამოხატვისათვის მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ნ. ჭოხონელიძე - ზოგი სიტყვის წარმომავლობისავის ქართულში. 1. ბრკუ||ბრგუ; 2. ბლუ; 3. ჩლუ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ე. გიუნაშვილი - ქართული ტერმინი “ხარკი” და ირანულ-სემიტურ ენობრივ ურთიერთობათა ზოგიერთი საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
მ. ბერიძე - პირველი თურმეობითის წარმოების საკითხისათვის ქარულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ც. ჯანჯღავა - ნათესაობითი ბრუნვის ფორმანტისათვის მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997

LVII
1998 წლის 23 - 25 დეკემბერი
ქ. ლომთათიძე - აფხაზურ აყ˚არდ˚ (საჯდომი “ჯორკო”) სიტყვის წარ მომავლობა (ლაბიალიზეაბული დ˚ ფონემის აფხაზურ-აბაზურში ოდენ ნასეხსებ ძირეულ ფუძეებში არსებობასთან დაკაშვირებით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
მ. მაჭავარიანი, თ. ჟღეანტი, ფ. აფხაიძე - ენის დაგეგმვის ტიპოლოგიისავის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ი. ჩანტლაძე - აქტივ-პასივის ფუძეთა აბლაუტური დაპირისპირების მოშლის ტენდენცია სვანური ენის ფუძედრეკად ზმნათა მასდარებში ვ. თოფურიასა და მ. ქალდანის “სვანური ლექსიკონის” მიხედვით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ა. მაჰომეტოვი - გრამატიკულ კლასთა სისტემის რვევა დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ლ. სანიკიძე - დუბლეტურ ფორმათა შესახებ ნახურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ა. არაბული - ასპექტის ადგილისავის ზმნურ კატეგორიათა შორის და მისი სემანტკიური სტრუქტურის საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
შ. გაბესკირია - ქართველთა თვითსახელწოდების, საქართვლოსა და მისმი დედაქალაქების ისტორიისა და ეტიმოლოგიის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ტ. გურგენიძე - ოპონიმურ (პოლისემიურ) სიტყვაფორმათა განაწილება გრამატკიული კლასების მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
დ. ბუიძე - თანხმოვანთკომპლექსების ცვლილებისათვის ქვემოიმერულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ე. გიუნაშვილი - ოპტატივის ფუნქციათა ზოგიერთი საკითხისათვის დასავლურ საშუალ ირანულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
რ. ჭკადუა - -ა დაბოლოებიან სტატიკურ ზმნათა სტრუქტურული ანალიზი სვანურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ნ. ხახიაშვილი - არს ზმნის მიმღეობური ფორმისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ნ. არდოტელი - სახელურ ფუძეთა ფონოლოგიური სტრუქტურის რეკონსტრუქციისათვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
მ. ერქომაიშვილი - “სინდიყის” წარმომავლობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ო. კახაძე - სახელის მრავთლობითი რიცხვის ფორმანტების შედგენილობის თაობაზე არჩიბულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
თ. ღვინაძე - ისევ სტილისტიკის ზოგი ტერმინის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ვ. შენგელია - შუაენისმიერი სპირანტების ისტორიისავის ჩერქეზულ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ნ. ჭოხონელიძე-ზოგი კომპოზიტის (ჭიაფერი,ჭიამაია და ჭიაკოკონა)წარმომავლობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ნ. მაჭავარიანი - ზმნის საურთიერთო კატეგორიის აÁბა მაწარმოებლის წარმომავლობისავის აფხაზურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ს. ომიაძე - ლიტოტესის სტრუქტურის, ფუნქციისა და პრაგმატიკული ასპექტისათვის არამხატვრულ მეტყველებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
რ. შეროზია - ერთი ჯგუფის ზმნათა სუფიქსაციის საკითხისათვის მეგრულ-ლაზურში.
ც. ბარამიძე - ლაბიალიზაციის საკითხისათვის თაბასარუნლ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ნ. ოთინაშვილი - ფრონეს ხეობის ტოპონიმიკურ-ონომასტიკური ძიებანი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ც. ჯანჯღავა - ანაპტიქსური ˆ სახელის ფუძესა და ბრუნვის ნიშანს შორის მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ლ. მარგიანი - სიტყვათა რიგი სვანური წყევლის ენობრივ ფორმულებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
კ. მითაგვარია - შეძენილი ნათესოაბის აღმნიშვნელი ლექსიკა ჩერქეზულში (დედინაცვალი, მამინამცვალი, გერი...). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ც. გოგებაშვილი - ფერის აღმნიშვნელ ლექსემათა ხარისხის წარმოება სვანურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
გ. კვარაცხელია - ენისა და აზროვნების გაგებისათვის უ. მატურანას შემეცნების თეორიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ლ. ნოზაძე - ისევ გულისÃმა კომპოზიტის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
თ. გვანცელაძე - აფხაზურ საცხოვრებელთა არქიტექტურული ტიპები და მათი სახელწოდებანი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ბ. შავხელიშვილი - ქართულ-ვაინახური ზოგი ფუძის ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
მ. ქურდიანი - საერთო-ნახურ-დაღესტნური *ა ფონემის შესატყვისობანი საერთო-ქართველურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ა. ბართიშვილი - წოვა-თშური ენის [ˈ] ლარინგალის ინტერპრეტაციის ცდა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
მ. ტაბიძე - საგაზეთო პუბლიცისტიკის ენისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ლ. ეგუზბაია - მიცემით ბრუნვაში დასმული სახელების რიცხვის გამოხატვის პრინციპები ჭანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ქ. მარგიანი - სუფიქსური წარმოება კოდორის ხეობის მაკროტოპონიმიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
მ. ბუკია - ცხენის აღკაზმულობსი აღმნიშვნელი ტერმინები მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ქ. გენებაშვილი - სვანურ-ინგლისური ლექსიკონის სტრუქტურის ანალიზი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
რ. რამიშვილი - ირანულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ი. გეგეშიძე - “უნდა” ნაწილაკის შემცველ წინადადებათა მოდალობისათვის სამეცნიერო ფუნქციურ სტილში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998

LVIII
1999 წლის 24, 27 - 29 დეკემბერს
გ. კვარაცხელია - შესავალი სიტყვა.
შ. აფრიდონიძე - მთელი და ერთიანი ქარული ენა ივანე გიგინეიშვილის მეცნიერულ ენააზრევში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
თ. ღვინაძე - ივანე გიგინეიშვილი - ქართლური კილოს მკვლევარი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ქ. ლომთათიძე - კვლავ “საბძელისა” და ანალოგიურ ფუძეთა კვალფიკაციისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
თ. უთურგაიძე, ი. ლეჟავა - ვითრაებითი ბრუნვისა და ვითარების ზმნიზედების ორთოეპიისა და ორთოგრაფიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ალ. მაჰომეტოვი - ლლ, ნნ სონორთა კომპლექსების დაკარგვა დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ალ. ჭინჭარაული - “ვეფხისტყაოსნის” კომპოზიტ საჩანგდაფენ-ისა და ერთი ჩანართი სტროფის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ო. კახაძე - -ში სუფიქსიანი ფორმბეი არჩიბულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
გ. ბურჭულაძე - *ჰვ(ჰ…) არქაული ფონემის შესხაებ ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
გ. ბედოშვილი - გარეჯისა და საგარეჯოს ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
მ. ერქომაიშვილი - კაპტო- ფუძის წარმომავლობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ი. ქობალავა - მასალები სემანტკიური თავსებადობის ლექსიკონისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
რ. ფარეულიძე - ზმნის განუსაზღვრელი ფორმის შესახებ ჩეჩნურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
მ. ქურდიანი - ტერმინი ქართველი და მისი მართებული არეების მიხედვით ცვლადი მნიშვნელობები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
კ. გაბუნია - მსაზღვრელისა და საზღვრულის ფორმაწარმოების თავისებურებებისათავის თანამედროვე ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
მ. არეშიძე - მანშური. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ც. კვანტალიანი - ზმნისწინის სიტყვაწარმოებითი ფუნქცია ერთი და იმავე ძირის ზმნურ და სხაელზმნურ ფორმებში (გ- ზმნური ძირის მაგალითზე). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
კ. მითარგვარია - “ადამიანის” აღმნიშვნელი ლექსიკისათვის ჩერქეზულ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ნ. ახვლედიანი - ტოპონიმ ატკენჩილ-ის ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
რ. იოსელიანი - ზოგი სამშენებლო ტერმინის გააზრებისათვის სვანურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
მ. მაჭავარიანი, ბ. შავხელიშვილი - წოვა-თუშური ენის კაუზატიური კონსტრუქციის აქტანტთა იდენტიფიკაციისათვის ბრუნვათა ზოგად იერარქიასთან მიმართებით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ა. არაბული - უარყოფითნაწილაკიანი კონსტრუქციის მეშვეობით მტკიცებითი შინაარსის გამოხატვისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ლ. სანიკიძე - -Áე ელემენტი ნახურ ენათა ბრუნებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
თ. გვანცელაძე - საქართვლეაოში აბაზური ენის მეცნიერული კვლევის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ი. ქერქაძე - ზანურ-ქართული ლექსიკური ურთიერთობიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
მ. ტაბიძე - ენობრივი პროცესების მართვის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ტ. გურგენიძე - პირის ნაცვალსახელთა სისტემა აფხაზურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
რ. აბაშია - სუფიქსური შესატყვისობისათვის ქართველურ ენებში. II. ქართ. -იალ : ზან. -იორ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ი. დუმბაძე - ზოგიერთი ახალი სიტყვისა და ახალი მნიშვნელობის შესახებ საზოგადოებრივ-პოლიტკიურ ლექსიკაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
შ. ლომაია - ორი ზმნისართის შესახებ მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
დ. ჩხუბიანიშვილი - ზმნის ფორმათა წარმოების ზოგი თავისებურება ფერეიდნულში (ს. დაშქესანას მონაცემების მიხევდით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
წ. ბაწაში, მ. ქურდიანი - ზანური ენის დიალექტთა რაოდენობისა და კლასიფიკაციის პრობლემისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ლ. ქაროსანიძე - ერთი უცნობი გრამატკიული ხასიათის სქოლიოს შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ბ. ცხადაძე - ამირანის თქმულების ერთი პერსონაჟის (ცამცუმის) წარმომავლობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ც. ბარამიძე - კლასის ნიშანთა განლაგება თაბასარანული ენის ზმნურ ძირებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ნ. ჭოხონელიძე - ნავის მტარვალის გაგებისათვის “პარიზულ ლექციონარში”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ნ. ოთინაშვილი - შიდა ქართულის (ტირიფონის ველის) ეთნიკური ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
რ. რამიშვილი - ტერმინ ჩჭირახოვანის წარმომავლობისათვის “რუსდანიანში”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ნ. მამისეიშვილი - ხმაბაძვითი სიყტვების -ებ-ა სუფიქსიან მასდართა წარმოებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.

LIX-ე სამეცნიერო სესიის მასალები
2000 წლის 12 - 15 დეკემბერი
ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
გ. კვარაცხელია, შესავალი სიტყვა
ა. არაბული, ქართული და ქართველური ენების სტრუქტურისა და ისტორიის საკითხები აკად. ს. ჯანაშიას შრომებში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
შ. აფრიდონიძე, ქართული სალიტერატურო ენის ნორმალიზაციის საკითხები აკად. სიმონ ჯანაშიას შრომებში: პრინციპები და პროექტები, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
თ. გვანცელაძე, ვ. შენგელია, აკადემიკოსი სიმონ ჯანაშია და აფხაზურ-ადიღური ენათმეცნიერება, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
გ. ბურჭულაძე, გ. თოფურია, ს. ჯანაშია და დაღესტნური ენები, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
მ. ქურდიანი, სიმონ ჯანაშია ქართველთა პირველსაცხოვრისის შესახებ და საკითხის შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ქ. ლომთათიძე, აფხ. ყარდ (“საჯდომი ჯორკო“) სიტყვის წარმომავლობა (ლაბიალიზებული დ ფონემის აფხაზურ-აბაზურ ენებში ოდენ ნასესხებ ძირეულ ფუძეებში არსებობასთან დაკავშირებით), 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ალ. მაჰომეტოვი, ბრუნების არატრადიციული ტიპი დარგუული ენის დიალექტებში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ნ. მამისეიშვილი, “ციცინათელა“-სა და “პაპანაქება“-ს ეტიმოლოგიისათვის, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ი. ქობალავა, ფრანგული დეკონსტრუქტივიზმი და ანბანური წერის საკითხები, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ლ. ნოზაძე, ისევ მედიოაქტიური ზმნების შესახებ ქართულში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
თ. უთურგაიძე, ხშულობისა და ნაპრალოვნობის მიხედვით შერეული რაგვარობის თანხმოვანთა ფონოლოგიური ინტერპრეტაციისათვის ქართულში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ვ. შენგელია, სინონიმური წყვილების ერთი ტიპი მეგრულში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ლ. აბულაძე, ტერმინ “ველის“ შესახებ, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
რ. აბაშია, საერთო-ქართველური ლექსიკიდან. XIV, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
მ. სალია, თევზსაჭერ მოწყობილობათა (ბადეთა) სახელწოდებანი მეგრულში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
კ. სახლთხუციშვილი, ასპექტურ მნიშვნელობათა (სისრულე, გზისობა) ურთიერთმიმართებისათვის საკითხისათვის, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ა. კობახიძე, ზოგი კომპოზიტის დაწერილობისათვის (ლექსიკონებში სოკოს აღმნიშვნელი სახელების მართლწერასთან დაკავშირებით), 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
მ. მაჭავარიანი, ბ. შავხელიშვილი, აუსლაუტისათვის წოვა-თუშურში (წინასწარი მოხსენება) 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ი. ქერქაძე, მანკ- და აცრა ფუძეთა შესახებ ქართულში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ნ. ჭოხონელიძე, მანძილ- (“ხორცი“) ფუძის შესატყვისობისათვის ქართულშსა და სვანურში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ც. ბარამიძე, მცირე სემანტიკური ძიებანი თაბასარანულ ენაში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
შ. ლომაია, ზმნისართული მნიშვნელობის გადმოცემისათვის მეგრულში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ო. კახაძე, ლეზგიურ ენათა Ф სხვა მონათესავე და არამონათესავე ენათა სათანადო მასალის ფონზე, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ლ. სანიკიძე, -ნიგ, -რიგ, -რიკ სუფიქსთა გენეზისისათვის ნახურ ენებში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ლ. ბაბლუანი, რებუქცია სვანური ენის ლენტეხურ დიალექტში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ო. მიქიაშვილი, რუსულის გავლენით თავჩენილი ერთი მოვლენის შესახებ ქართულში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ტ. ფუტკარაძე, ხმოვანკომპლექსთა შედგენილობისათვის მეგრულსა და ბალსქვემოურში (კომპიუტერულ მონაცემთა წინასწარი ანალიზი), 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ნ. არდოტელი, ლაბიალიზებულ თანხმოვანთა საკითხისათვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
გ. გვანცელაძე, ქართულ ნასახელარ ზმნათა ერთი ჯგუფის თავისებურებათა საკითხისათვის, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს

LX
2001 წლის 18 - 21 დეკემბერი
გ. კვარაცხელია - შესავალი სიტყვა.
ა. არაბული - ვარლამ თოფურიას მემკვიდრეობის უკვდავება. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ქ. ლომთათიძე - ერთი ფონეტკიური კანონზომიერება ბგერათა ფარდობისა: ქართ. ხ (Ã), ხვ (Ãვ) - აფხ. ჰ, ჰ˚ (ნასესხებ ფუძეებში) და სვან. მუხვბე (“ძმა ძმისთვის”) - აფხ. áმაჰ˚ (“სიძე”). ნათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
თ. უთურგაიძე - მარცვლის ბუნებისავის ქართული სიტყვის ბოლოს. ნათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ალ. მაჰომეტოვი - კუბაჩური მეტყველების სტატუსი - ენაა თუ დიალექტი. ნათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ა. ჭინჭარაული - “ვეფხისტყაოსნის” ლექსიკიდან (“მოუგვარია”, “მოუცია”, “მოუცთია” თუ “მოუცდია”?). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
გ. ბურჭულაძე - უკლასნიშნო ზმნების უღვლილების ერთი ქვეტიპის შესხაებ ლაკურ ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ი. ჩანტლაძე, ე. გაზდელიანი - “სვანური ლექსიკონის” ინვერსიული ინდექსი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ტ. ფუტკარაძე - დიალექტი და უმწერლობო ენა (მონათესავე ენობრივ ერთეულთა კვალფიიაციის საკითხისათვის). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
მ. სუხიშვილი - ერთი ქართველური შესატყვისობა და მასთან დაკავშირებული ფორმალური და სემანტიკური საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
მ. ჩაჩანიძე - ლინგვისტურ ტერმინთა ლექსიკონები და თეზაურუსი როგორც ლინგვისტური ცოდნის წარმოდგენის ფორმა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
თ. ბეროზაშვილი - სტატიკური ზმნების გადმოცემის შესახებ ქეგლში (რვატომეული არნ. ჩიქობავას საერთო რედაქციით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
კ. ჭრელაშვილი - წოვა-თუშური გვარების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
გ. გოგოლაშვილი - ენა და ნორმა. 4. ციტატა და სხვათა სიტყვის ნაწილაკები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
მ. ქურდიანი - ენა - ქაოსის მოდელირებისა და კატასტროფათა თეორიის თვალსზარისით. I. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
მ. ჩუხუა - ნახურ-ქართველური ბგერათშესატყვისობები (კონსონანტიზმი). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
მ. ბერიძე - ზმნური ფორმაწარმოების ისტორიიდან (ასმიეს, ჰრწმენა...) ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
რ. აბაშია - სიბილანტთა შესატყვისობის ზოგიერთი საკითხი ქართველურ ენებში. II. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
გ. გვანცელაძე - ცხოველთა სახელები ადამიანის ექსპრესიულ-ემოციური მახასიათებლებითს როლში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
მ. სალია - მეთევზეობის ლექსიკიდან მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ლ.აბულაძე, წინ/უკან თანდებულების დეიქტური ხმარება. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
თ. ღვინაძე - პარონიმები ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ვ. შენგელია - სამი ქართული სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ლ. ქაროსანიძე - სტეფანე პაოლინისა და ნიკიფორე ირბახის “ქართულ-იტალიური ლექსიკონის” ბერძნული ლექსიკის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ჰ. ჩიმქე, მ. მაჭავარიანი - შე- ზმნისწინისა და ა- მაქცევრის მიმდევრობისათვის თანამედროვე სალიტერატურო ქართულის ზმნებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
რ. რამიშვილი - ერთი სპარსული რთული ზმნის კალკი “რუსუდანიანში”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ნ. მამისეიშვილი - ოკაზიური ხმაბაძვითი სიტყვები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ნ. გულუა - შინაური ფრინველების სადგომებთან დაკამშვირებული ლექსიკა მეგრულ-ლაზურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
მ. საღლიანი - სულის ხსენების გამოხატვა ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
გ. კვარაცხელია - გაგებისა და გაგებინების შესახებ სამეტყველო ურთიერთობაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ო. კახაძე - ორი ფონემა ყ არჩიბულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ლ. ნოზაძე - შენიშვნები ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონზე (მის ახალ გამოცემასთან დაკავშირებით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
გ. ბედოშვილი - გვარების ბარნაველისა და მერლანის ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
თ. გვანცელაძე - ბაგრატ ჯანაშიას სამეცნიერო მემკვიდრეობის შესახებ (დაბადების 100 წლისთავის გამო). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
რ. შეროზია - ზმნურ კონსტრუქციათა ზოგი საკითხისათვის მეგრულ-ლაზურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ლ. ბაბლუანი - სვანური ენის ჩოლურული მეტყველების თავისეაბურებები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ნ. ჭოხონელიძე - ხრჩოლ- ფუძის წარმომავლობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
მ. აბალაკი - სემანტკიური კატეგორიების ურთიერთკავშირი (სინონიმისა და პოლისემიის მაგალითზე). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001

LXI
2002 წლის 17 - 19 დეკემბერი
გ. კვარაცხელია - შესავალი სიტყვა
გ. ბურჭულაძე - ბესარიონ ჯორებანძე - 60 წელი.
გ. ბედოშვილი - ბესარიონ ჯორბენაძის “ონომასტიკური გულანი” - მნიშვნელოვანი თეორიული გამოკვლევა.
გ. თოფურია - დაღესტნურ ენათა სიტყვაწარმოებიდან.
ა. ჭინჭარაული - ეტიმოლოგიური ძიებები (“ქორწინება” და “ქორწილი”).
ა. მაჰომეტოვი - ხუნძური სიტყვა ქვერ “ხელი” პრევერბის ფუნქციით დარგუულში.
მ. სუხიშვილი - ორპირიან გარდამავალ და გარდაუვალ ზმნათა შემცველი შესიტყვების სახელურ წევრთა ურთიერთობისათვის.
ი. ჩანტლაძე, რ. იოსელიანი, მ. საღლიანი - დეფექტურ ზმნ:ათა თავისებურებანი კოდორის ხეობის სვანურში.
ნ. ჭოხონელიძე - ქეჯნის, შეაქანჯალებს, ქაჯეკალა სიტყვათა წარმომავლობისათვის ქართულში.
მ. სალია - ქართული ხჩირ-, ჩხაჟ-||ჩხაშ- და მეგრულ-ლაზური ცხირ-, მცხაჯ- ფუძეთა მიმართების საკითხისათვის.
ო. კახაძე - ერგატივის ნიშნების თაობაზე არჩიბულში.
ლ. აბულაძე, ა. ლუდენი - პოლისემიური სიტყვების ტიპოლოგიური ანალიზის ცდა (აღქმის ორგანოების აღმნიშვნელი სიტყვების მაგალითზე გერმანულ და ქართულ ენებში).
ნ. მაჭავარიანი - ხეთა აფხაზური სახელწოდებების სტრუქტურა.
შ. გაბესკირია - “ვეფხისტყაოსნის” ამირაბრის შესახებ.
ჰ. ჩიმქე - -VS სუფიქსის განაწილებისა და ფუნქციისათვის ახალ სალიტერატურო თურქულში.
ფ. აფხაიძე - ზმნური კომპოზიციის სემანტიკური თავისებურებანი სალაპარაკო სინჰალაში.
მ. ჩაჩანიძე - კოორდინატთა სისტემის ცნება ლექსიკოგრაფიაში.
ნ. ქეცბაია - ზოგი ფონეტკიური პროცესისათვის სამურზაყანულში.
ნ. სურგულაძე - სემანტიკური ტრანსპოზიციის ფსიქოლინგვისტიკური ასპექტისათვის.
ა. არაბული - ენობრივი მოვლენების არეალური შესწავლისა და შეფასების ზოგი ასპექტისათვის.
თ. გვანცელაძე - ქართველური ლექსიკა ოჩამჩირის რაიონის აფხაზურ სოფელთა მიკროტოპონიმიაში.
გ. ბედოშვილი - ქართულ გვარ-სახელთა კვლევის ზოგი ასპექტი.
ნ. არდოტელი - პ-ს საკითხისათვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში.
მ. ჩუხუა - ბგერათშესატყვისობის ერთი სახეობისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენებში.
ე. შენგელია - სიარულის აღმნიშვნელი ომონიმური წყვილები მეგრულში.
გ. გვანცელაძე - ადამიანისა და ცხოველის სემანტიკურ ველთა მიმარეთებისათვის ქართული ენის მონაცემთა მიხედვით.
ნ. ჩარკვიანი - სოციალური დეიქსისის პრაგმატიკული ფუნქციისათვის ქართულსა და ინგლისურ ზეპირ მეტყველებაში.

LXII
2003 წლის 23 - 25 დეაკემბერი
გ. კვარაცხელია - მასმედიის ენა როგორც საზოგადოებრივი ზემოქმ ედების საშუალება. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
თ. უთურგაიძე - კუთვნილებითი ნაცვალსახელით განსაზღვრული Ãელთა ირიბობიექტური პირის ნაცვალსახელად ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
ა. მაჰომეტოვი - ნ. ლ, რ სონორები დარგუული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
ა. ჭინჭარაული - ვეფხისტყაოსნის ლექსიკიდან (“მოსცემდიან” თუ “ხმას ხმას სცემდიან”, “გააზეარა” თუ “გაუზიარა”). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXI სამეცნიერო სესია, 2003
გ. ბურჭულაძე - ლინგვისტური პარადოქსები ლაკურში. 6. ინტენსიურ და პრერუპტიულ თანმხოვანთა ერთი ცვლილების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX I I სამეცნიერო სესია, 2003
თ. გვანცელაძე, თ. კიპაროიძე, ჯ. ციმინტია - ქართველური სუბსტრატის როლის შესახებ აფხაზურ ენაში “ორი თანხმოვნის კანონის” დარღვევის წარმოქმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXI I სამეცნიერო სესია, 2003
მ. ქურდიანი - ფინიკიურის ადა ებრაულის ურთიერთმ იმართებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXI I სამეცნიერო სესია, 2003
ე. დადიანი, ტ. ფუტკარაძე - და-/დო- ზმნისწინი მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXI I სამეცნიერო სესია, 2003
რ. აბაშია - ბგერათშესატყვისობის ახალგამოვლენილი რიგისათვის ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXI სამეცნიერო სესია, 2003
მ. საღლიანი - წმინდანთა აღმნიშვენლი ტერმინები სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXI I სამეცნიერო სესია, 2003
ლ. ნოზაძე - ზოგი ტექნიკური საკითხის გამო განმარტებით ლექსიკონში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXI I სამეცნიერო სესია, 2003
თ. ვაშაკიძე - “ცოტა” სიტყვის სემანტკიური შეხამებისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXI I სამეცნიერო სესია, 2003
ტ. ფუტაკარაძე - მიხვევით სიტყვის სემანტიკა და საქართველოში ბუნ-თურქთა ავტოქთონობის საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
მ. ჩაჩანიძე - თარგმანის ლექსიკოგრაფია. I. წერილობითი თარგმანის სტრუქტურა და ლექსიკონთა ინფორმაციულ-მაორიენტირებელი შესაძლებლობები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
მ. ჩუხუა - ბგერათშესატყვისობათა სახეობისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
ი. კოჯიმა - Uკითხვითი ნაწილაკი თუ თანამედროვე ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
რ. ჭკადუა - უნებურობის გამომხატველ ზმნათა სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი სვანური ენის ბალსქვემოური დიალექტის მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
ა. ლუდენი, ლ. აბულაძე - კავკასიოლოგიის ისტორიიდან (ადოლფ დირი). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
მ. სალია - ნაოსნობის ლექსიკიდან მეგრულ-ლაზურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
ლ. სანიკიძე - ასიმილაციის ერთი შემთხვევა ჩაჩნურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
ი. ქერქაძე - ეტიმოლოგიური შენიშვნები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXI სამეცნიერო სესია, 2003
ნ. არდოტელი - ფარინგალური რიგის თანმხოვანთა (Ã, ყ) კლასიფიკაციისათვის ქართულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
ბ. ცხადაძე - მეგობარ, მეკოპარ, მეკობრე ლექსეამათა ურთიერთმ იმართებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
ნ. მაჭავარიანი - დეკორატიული მეცნარეების (ყვავილების) სახელწოდებათა სტრუქტურა აფხაზურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
ნ. ჭოხონელიძე - -ვით თანდებულიანი შედარებები რ. ინანიშვილის მოთხრობებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
ნ. ოთინაშვილი - მეჯუდის ხეობის ტოპონიმიის ძირითადი საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
ლ. აბულაძე - მცირე არითმეტიკული შენიშვნა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003

LXIII
სამეცნიერო სესიის მასალები, 2004 წლის 15 - 17 დეკემბერი
ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
გ. კვარაცხელია, შესავალი სიტყვა
გ. კვარაცხელია, კონდენსაციის პრინციპი ანა კალანდაძის პოეზიაში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
შ. აფრიდონიძე, ანა კალანდაძე - პოეზიის ენა და ენის პრეზია, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
გ. ბედოშვილი, მზეი მყოვარჟამ ცხოველი და პირმოცინარი..., 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ა. არაბული, სიტყვის პოეტიკა ანა კალანდაძის შემოქმედებაში (ფხოვური ლექსების მიხედვით), 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
არნ. ჩიქობავა, მეცნიერის არქივიდან, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ა. ჭინჭარაული, ვეფხისტყაოსნის “დასაწყისის“ ავტორის ვინაობისათვის. I, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
თ. უთურგაიძე, -ით სუფიქსიანი მეორადი ზმნისართები, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ალ. კობახიძე, ქართულ-რუსული ლექსიკონის გამოცემის გამო, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
თ. ვაშაკიძე, “მარტო“ სიტყვის სემანტიკისათვის ქართულში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ნ. მაჭავარიანი, ვენახის სამუშაოებთან დაკავშირებული ლექსიკა აფხაზურში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ლ. ბინიაშვილი, ბერძნულიდან მომდინარე ერთი უზუსტობის შესახებ “ეზეკიელის წიგნის“ ქართულ რედაქციებში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ნ. ჭოხონელიძე, ქინძისთავის წარმომავლობისათვის, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
რ. შეროზია, კვლავ ნო- პრეფიქსიან ზმნათა საკითხისათვის მეგრულში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ლ. ქაროსანიძე, ტერმინ ასო-ს მნიშვნელობისათვის ანტონ პირველის “ქართულ ღრამატიკაში“63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
რ. აბაშია, სიბილანტურ თფრიკატთა სისტემა დაღესტნურ ენებში. I, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
რ. რამიშვილი, ბანდ- კომპონენტის შემცველი ზოგიერთი ლექსიკური ერთეული ქართულში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
მ. ჩაჩანიძე, თარგმანის ლექსიკოგრაფია. II. შემანტიზაციის საკითხი და ლინგვისტური ლექსიკონები ლექსიკოგრაფიი კომუნიკაციური მოდელის მიხედვით, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ე. შენგელია, მეგრულის დარგობრივი ლექსიკიდან, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
მ. ბერსენაძე, ინგლისური მოდალური ზმნის “მუსტ“ გრამატიკულ-სემანტიკური შესატყვისები ქართულში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ხ. მაჭავარიანი, კითხვითი წინადადების ფუნქციურ-სემანტიკური თავისებურებანი სამეცნიერო სტილის მიხედვით, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
გ. თოფურია, კვლავ ადგილობით ბრუნვათა სისტემის შესახებ დაღესტნურ ენებში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
გ. ბურჭულაძე, “დედა“ ლაკურ-დარგუულ ენებშმ, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
მ. მაჭავარიანი, კლასის კატეგორიის ზოგი თავისებურებისათვის წოვათუშურში (სინქრონული ანალიზი), 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
მ. სუხიშვილი, ფუძედრეკად ზმნათა ერთი რიგის (ქლეთა-/ქლით-/, ქლეტ-/ქლიტ-, ქლეს-/ქლის-) ზანური შესატყვისისათვის, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ლ. სანიკიძე, მეორე საბრუნებელი ფუძის შესახებ ნახურ ენათა ატრიბუტული სახელების ბრუნებაში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ი. ქობალავა, ზმნისწინათა სემანტიკური კლასიფიკაციისათვის მეგრულში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
თ. ღვინაძე, გიორგი შატბერაშვილი და ქართული სალიტერატურო ენა, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ც. ბარამიძე, ზმნის ძირის და ფუძე თაბასარანულში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ვ. შენგელია, ქართველური გა/გან და აფხაზური აგა, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
მ. ბერიძე, პერფექტულობის გამრხატვისათვის ქართულში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
მ. ჩუხუა, იბერიულ-კავკასიურ ენათა შედარებითი შესწავლიდან, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
რ. ჭკადუა, განყენებულ სახელთა ერთი ტიპის წარმოებისათვის სვანურში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ნ. ხახიაშვილი, ცნება “ადამიანის“ აღმნიშვნელი ლექსიკა ძველ ქართულში (ელიფსური ტერმინები), 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ლ. აზმაიფარაშვილი, ზოგიერთი ცნობა ხუნძური ენის ანწუხური დიალექტის ზმნურ ფორმათა შესახებ, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
მ. სალია, ერთი საერთო-ქართველური ძირის შესახებ, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ზ. ოთინაშვილი, ლიახვის ხეობის ტოპონიმიიდან, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს

LXIV
2005 წლის 10 - 12 იანვარი
ა. ჭინჭარაული - “ესე ამბავი სპარსული...” ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
გ. ბურჭულაძე - ლინგვისტური პარადოქსები ლაკურში. 7. უს´უ “ძმა” - ს´უ “და”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
თ. ვაშაკიძე - “ისე” ზმნისართის სემანტიკისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
ლ. აბულაძე, ა. ლუდენი - გერმანულენოვანი საგნობრივი ლექსიკონები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
მ. ჩუხუა - სიბილანტ თანხოვანთა ერთგვაროვანი ევოლუციისათვის ქართველურსა და ფუძენახურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
ნ. ჭოხონელიძე - ძველ ქართულში დადასტურებული “მდოვრის” ომონიმური ცალების ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
რ. აბაშია - ხუნძური ენის სიბილანტურ ფონემათა სისტემა და დაღესტნურ ენათა შედარებითი ფონეტიკის ზოგიერთი საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
შ. ფუტკარაძე - ტოპონიმ ნიგალ-ის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
მ. ქურდიანი - ლექსიკოლოგიური ეტიუდები. I. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
ნ. მაჭავარიანი - ქართული “ღვინო” ლექსემის ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
თ. ზვიადაძე - დიალექტურად გააზრებული არქაული სიტყვები იმერულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
ფ. აფხაიძე - მეორე პირის ნაცვალსახელთა ხმარების თავისებურებათა შესხაებ სალაპარაკო სინჰალაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
მ. ჩაჩანიძე - დიფერენციული ნიშანი ლექსიკოგრაფიაში - I ლ. შჩერბას ლექსიკონთა ტიპოლოგია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
ნ. მარკოზია - ენობრივი დისკუსიის ერთი ასპექტი 80-იანი წლების პრესის მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
ც. ძაძამია - ჭრელი ფერების აღმნიშვნელი ლექსემები მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
მ. მაჭავარიანი - მაქცევრების ფუნქციებისა და განაწილებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
შ. ლომაია - ერთი ვითარებითი ზმნისართისათვის მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
ლ. აზმაიფარაშვილი - ხუნძური ენის სიტყვაწარმოებიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
მ. სალია - ქარის სახეობათა აღმნიშვნელი ლექსიკა მეგრულ-ლაზურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
ვ. შენგელია - ქართული მოს- ძირის შესატყვისისათვის ზანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
ნ. წიკლაური - თანამედროვე პრესის ენობრივი ტენდენციები, სიტყვაწარმოება და სესხება ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
ხ. კანკავა - ლაბიალიზებული თანხმოვნის შემცველი ორწევრა ბგერათკომპლექსები აფხაზურ სახელებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005

LXV
2006, 5-28 დეკემბერი. თბილისი
ლ. ეზუგბაია, შესავალი სიტყვა
ქ. ლომთათიძე, აფხ. აშ~~ქ°ს (“წელიწადი") სიტყვის აგებულება-ეტიმოლოგია
თ. გვანცელაძე, აკადემიკოსი ქეთევან ლომთათიძე - კლასიკოსი ენათმეცნიერი
თ. უთურგაიძე, ზმნურ კომპოზიტთა მართლწერისათვის
რ. ჯანაშია, უბიხურის დარგობლივი ლექსიკა I. შინაური ცხოველები
მ. ჩუხუა, ლაბიალურ თანხმოვანთა შესატყვისობისათვის ქართველურსა და აფხაზურ-ადიღურ ენებში
მერ. ბერიძე, თურქული ან თურქულის გზით შემოსული სიტყვები სოფ. ანდის ონომასტიკონში
ი. ჩანტლაძე, კვლავ წყ-ალ, წყ-არ, წყ-ერ-, წყ-ურ და ლიც/ნიც ფუძეთა ურთიერმიმართებისათვის ქართველურ ენებში
გ. გოგოლაშვილი, სამეცნიერო და სასწავლო დაწესებულებათა სახელწოდებების თაობაზე
ნ. მაჭავარიანი, ვითარებითი ზედსართავის ოდნაობითი ხარისხის -ცH პრეფიქსის წარმომავლობისათვის აფხაზურში
ნ. ჭოხონელიძე, ზოგი სიტყვის ისტორიისათვის (1. შარავი, 2. შამანი)
თ.ვაშაკიძე,შ. აფრიდონიძე,ვ.მაღრაძე, თ.ტეტელოშვილი,თ.ღვინაძე,ნ.ჯორბენაძე, სასკოლო ორთოგრაფიული ლექსკონის თაობაზე
თ. ბურჭულაძე, ერთი სახის სინტაქსური კონსტრუქციისათვის ქართულში
ფ. აფხაიძე, ს. იობიძე, ენობრივი პოლიტიკა ინდოეთში
ა. ჭინჭარაული, ინტერპოლატორის “ნაღვაწი" რუსთველს არ უნდა დაჰბრალდეს
მ. სუხიშვილი, მედიოაქტიურ ზმნათა ლაბილურობის შესახებ ქართულში
რ. აბაშია, საერთოქართველური ლექსიკიდან. XVI
მ. ჩაჩანიძე, დიფერენციული ნიშანი ლექსიკოგრაფიაში - II. ა. ცივინის ლექსიკონთა კლასიფიკაცია
ნ. ხახიაშვილი, ხედვისა და გრძნობა-აღქმის ამსახველი ლექსიკის ურთიერთკავშირისათვის
ე. შენგელია, ბაბ-ლ- ძირის შესატყვისობისათვის ლაზურში
ნ. მარკოზია, ორენოვნების საკითხი XX საუკუნის 80-იანი წლების საქართველოში (XX ს-ის 80-იანი წლების პერიოდიკის მიხედვით).
ვ. შენგელია, მრავლობითი რიცხვის ერთი საერთო აფხაზურ-უბიხური სუფიქსის შესახებ
შ. აფრიდონიძე, თარგმნითი ლექსიკოგრაფიის საკითხები
ც. ბარამიძე, კაუზატიური სინტაქსური კონსტრუქციები თაბასარანული ენის ტივაქის თქმაში
ლ. სანიკიძე, ი/ა ხმოვანთმონაცვლეობა ნახური ენების არსებით სახელთა ბრუნებაში
პ. ცხადაია, ორი კოლხური ოიკონიმის წარმომავლობის დაზუსტებისათვის
ტ. გურგენიძე, ოპოზიციათა აღრიცხვა და სიჭარბე
ლ. აზმაიფარაშვილი,“ღამურის" აღმნიშვნელი ერთი ხუნძური კომპოზიტის შედგენილობისათვის (სიტყვათა მოტივაციის საკითხისათვის ხუნძურ ენაში)
გ. ბედოშვილი, გვარსახელი შარვაშიძე და მისი ონიმური ველი
თ. ღვინაძე, პარონიმები ქართულში
რ. ფარეულიძე, მიცემითსუბიექტიანი ზმნის გარდამავლობის საკითხისათვის ნახურ ენებში
ნ. არდოტელი, კაუზატივი ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში
ნ. ოთინაშვილი, ფრონეს ხეობის ტოპონიმები
რ.რამიშვილი, სპარსულიდან ნასესხები ერთი ლექსიკური ერთეული ქართულში
მ. რობაქიძე, ზოგიერთი ანთროპოლოგიური ცნების შესახებ ქართულსა და სომხურში
მ. მაჭავარიანი, თომას ჰობსის ნააზრევი ენის შესახებ
თ. ვაშაკიძე,“უფრო" სიტყვის სემანტიკური შეხამებისათვის ქართულში
ავთ. არაბული,“საზიარო აწმყოს" ცნების შინაარსისა და ფუნქციისათვის განმარტებით ლექსიკონში
შ. გაბესკირია, ერთი ბიბლიური ტერმინის გაგებისა და წარმომავლობისათვის
მ. საღლიანი, რთული ელიზიური კონსტრუქციები სვანურში
ნ. ჯორბენაძე, -ებ თემისნიშნიანი საშუალი ზმნების აგებულება
თ. ტეტელოშვილი, ზოგი ტიპის ბოტანიკურ ტერმინთა სტრუქტურული ანალიზი მათი შემდგომი ორთოგრაფიისათვის.