დაგვიკავშირდით

          

          პ. ინგოროყვას ქ. №8
          თბილისი 380108.
          ტელ: +99532 293-29-21
          ფოსტა: contact.icege@gmail.com 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები

XXIV-XXX

 

XXIV
1968 წლის 1 და 2 ოქტომბერს
არნ. ჩიქობავა - თბილისის უნივერსიტეტი და ქართული სამეცნიერო აზროვნების აღორძინება. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
თ. შარაძენიძე - მეტყველების ნაწილთა კლასიფიკაცია და სუბსტიტუციის მეთოდი დესკრიფციული ენათმეცნიერების სინტაქსში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ა. კიზირია - სინტაქსური ურთიერთობის ზოგი საკითხი ძველ ქართულში, I. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
არ. მარტიროსოვი - კუთვნილებითი ნაცვალსახელი მსაზღვრელად ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ტ. გუდავა - აორისტის დაბოლოების ზოგიერთი საკითხი მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ბ. საბაშვილი - მრავლობითი რიცხვის -თა სუფიქსი თანამედროვე ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ი. ასათიანი - -რ სუფიქსის კვალი მეგრულ ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ქ. ლომთათიძე - †, Àხo სპირანტთა საკითხისათვის აფხაზურ-ადიღურ ენათა ნასესხებ სიტყვებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ზ. მაჰომედბეკოვა - თანდებულიანი ბრუნვები კარატულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ა. მაჰომეტოვი - თანდებულიანი ბრუნვებისათვის დარგუულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ვლ. ფანჩვიძე - პირთა და ჩვენებითი ნაცვალსახელი ბუდუხურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ო. კახაძე - პირის კატეგორიის შესახებ არჩიბულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ილ. ცერცვაძე - ქცევის კატეგორია ზმნის პირებთან მიმართებით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
გ. თოფურია - ტერმინისათვის “ლეზგური ენები”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968

XXV
1969 წლის 17, 18 და 19 ივნისს
ვლ. ფანჩვიძე - ენის ძირითადი ფუნქციები ვ. ი. ლენინის შემეცნების თეორიის შუქზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXV სამეცნიერო სესია, 1969
თ. შარაძენიძე - ზოგიერთი შენიშვნა სინტაქსში უშუალო შემადგენელთა მიხედვით ანალიზის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969 ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
არნ. ჩიქობავა - ზმნის გარდამავლობის ზოგი საკითხი იბერიულ-კავკასიურ ენათა ისტორიისა და სისტემის თვალსაზრისით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ივ. გიგინეიშვილი - რთული წინადადების ერთი თავისებური სახეობა “ვეფხისტყაოსნის” ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ტ. გუდავა - უან დაბოლოების შესახებ ზანური ენის კაუზატივებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ლ. ლეჟავა - მსაღვრელთა რიგი არაერთგვარი პრეპოზიციური მსაზღვრელების შემცველ შესიტყვებაში თანამედროვე ქართულ სალიტერატურო ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ალ. ჭინჭარაული - ნათესაობითი ბრუნვა ლოკატივის ფუნქციით ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ილ. ცერცვაძე - კლასნიშნიანი და უკლასნიშნო ზმნები ხუნძურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ა. მაჰომეტოვი - ინფინიტივის პიროვანი ფორმები დარგუულში ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ო. კახაძე - ერთი კლას-ნიშნის მნიშვნელობის ცვლისათვის არჩიბულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
გ. თოფურია - ქართულ-ქართველური ეთნონიმიკის ლინგვისტური საკითხები. 1. მესხ- ეთნონიმის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ი. ქობალავა - კონსონანტური ჯგუფების დისტრიბუციული ანალიზისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
თ. უთურგაიძე - იდენტურ ბგერათა ფონემური კვალიფიკაციისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ა. ონიანი - სუბიექტურ პირთა მორფემები თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ნ. როსტიაშვილი - ინგილოური ლექსიკის დახასიათება. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969

XXVI
1970 წლის 24, 25, 26 ივნისს
ვლ. ფანჩვიძე - ზოგადი და იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების 50 წლისთავზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
რ. ღამბაშიძე - ტერმინოლოგიური მუშაობა საქართველოში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ალ. კობახიძე - თარგმნითი ლექსიკონების გამოცემა საბჭოთა საქართველოში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
არნ. ჩიქობავა - “მორფემა”-ცნება და ენათმეცნიერების ზოგი პრინციპული საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
გ. როგავა - დისიმილაციური აფრიკატიზაციის ერთი სახეობა ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ა კიზირია - ქვემდებარე-შემასმენლის ურთიერთობა ქართული ენის დასავლური დიალექტების მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ა. ქობალავა - ძირთა ფონემური სტრუქტურისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ა. თაყაიშვილი - კაუზატივის მაწარმოებელთა განაწილება ფუძეების მიხედვით ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ალ. ონიანი - მეორე სუბიექტური და მესამე ობიექტური პირის მორფემათა /ხ-/ და /ჰ-/ სეგმენტების დიაქრონიული ურთიერთმიმართება ქართულ ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ქ. ლომთათიძე - ამოსავალი თƒ, თƒo კომპლექსთა ცვლილებისათვის აფხაზურ-ადიღურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
დ. იმნაიშვილი - არსებით სახელთა მეორე ფუძის განზოგადებისა და მის წარმოქმნასთან დაკავშირებული რიგი ფონეტკიური კანონზომიერებისათვის ნახური ჯგუფის ენა-კავებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
თ. გონიაშვილი - ნამიმღეობარი მყოფადი ნახურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ზ. მაჰომედბეკოვა - თანმხოვანთა კომპლექსები კარატულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
გ. თოფურია - ნათესაობითი ბრუნვის გენეზისისათვის ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ო. კახაძე - პირთა ნაცვალსახელების აგებულებისა და ბრუნების ზოგიერთი საკითხი არჩიბულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ალ. მაჰომეტოვი - პირის ნაცვალსხაელთა მრ. რიცხვის I და II პირის ფორმათა უნიფიკაცია დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ტ. გუდავა, თ. გამყრელიძე - თანხმოვანთკომპლექსების აგებულებისათვის მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
მ. ქალდანი - მრალვობითის -არ სუფიქსისა და სახელობითი ბრუნვის ნიშნად მიჩნეული ე-ს საკითხისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ალ. ჭინჭარაული - “ეთერიანის” ზოგი პერსონაჟის სახელის გამო. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
პ. გაჩეჩილაძე - ეტიმოლოგიური შენიშვნები (ცივი, ცივცივი, ციცინათელა...). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ზ. ჯაფარიძე - სალიტერატურო ხუნძურის ჩქამიერ თანხმოვანთა კლასიფიკაციის ცდა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
თ. უთურგაიძე - ჰარმონიულ კომპლექსთა დიაქრონიული ინტერპრეტაციისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970

XXVII
1971 წლის 23 - 24 დეკემბერს
თ. შარაძენიძე - პორ-როიალის რაციონალური გრამატკია და თანამედროვე უნივერსალიზმი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ივ. გიგინეიშვილი - პოსტპოზიციური მართული მსაზღვრელი ახალი ქართული ლექსის ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
არ. მარტიროსოვი - სახელთა განსაზღვრულობა-განუსაზღვრელობის კატეგორია ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
თ. უთურგაიძე - ქართული ენის ვოკალიზმი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ა. ონიანი - პირველი სუბიექტური პირის მორფემა ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
იზ. ჩანტლაძე - “საკუთრივ სვანური” ბრუნება. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
გ. ცოცანიძე - პრეფიქსულ მორფემათა მიჯნის ხმოვანთა მიმდევრობანი ფშაურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
არნ. ჩიქოაბვა - ვინ- კატეგორიის სახელის ისტორიისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ქ. ლომთათიძე - მახვილის სიტყვათა და ფორმათ-განმასხვავებელი ფუნქციისათვის აფხაზურსა და აბაზურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ვ. შენგელია - ლატერალური თანხმოვნის პოზიციურად მიღების ერთი შემთვხევა ადიღურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
დ. იმნაიშვილი - ხაˊ-ა () ხ‰ (“ცოდნა”, “გაგება”) ზმნის უღვლილება ნახური ჯგუფის ენებში ზმნაში პირის აღნიშვნასთან დაკავშირებით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ტ. გუდავა - პირის კატეგორია ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ზ. მაჰომედბეკოვა - გრამატიკული კლასის კატეგორია ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ა. მაჰომეტოვი - გრამატიკული კლასები ლეზგიურ ენათა ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ო. კახაძე - მრალვობითი რიცხვის გამოხატვის საშუალებანი ლეზგიურ ენათა ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ფანეჩვიძე - ზმნის გარდამავალ და გარდაუვალ ფორმათა წარმოება ბუდუხურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971

XXVIII
1972 წლის 15 - 17 ნოემბერს
ვლ. ფანჩვიძე - სსრ კავშირის შექმნის 50 წლისთავი და ზოგადი და იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება ენათმეცნიერების ინსტიტუტში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
პროფ. არნ. ჩიქობავა - ქართველურ ენათა ისტორიის ზოგი საკვანძო საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ივ. გიგინეიშვილი - ქართული სალიტერატურო ენის განვითარება საბჭოთა პერიოდში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
მ. ჭაბაშვილი - ქართული ლექსიკოგრაფია საბჭოთა საქართველოში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ალ. კობახიძე - რუსულ-ქართული ლექსიკოგრაფია საბჭოთა საქართველოში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
რ. ღამბაშიძე - პირვლეი ტექნკიური ტერმინოლოგია და მისი როლი ქართული სამეცნიერო ტექნკიური ტერმინოლოგიის ჩამოყალიბების საქმეში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ა. კიზირია - უსრული წინადადება ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ბ. ფოჩხუა - ქართული სიტყვები “ნოსტრატულ” ლექსიკონში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ივ. გიგინეიშვილი - ერთი გამოთქმის აღნაგობისათვის ქართულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ალ. ჭინჭარაული - “ხატისა” და “ჯვარის” მნიშვნელობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ტ. გუდავა - კნინობითის სუფიქსები მეგრულ გვარის სახელებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
მ.ქალდანი - სუბიექტური მესამე პირის ნიშნის საკითხისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
გ. თოფურია - ბრუნების ისტორიის ზოგიერთი საკითხი სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
იზ. ჩანტლაძე - ნა- - -ი აფიქსიან სახელთა ბრუნება სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ლ. სანიკიძე - ადამიანისა და ნივთის სემანტიკური (სემასიოლოგიური) კატეგორიისათვის სომხურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ქ. ლომთათიძე - სუპლეტურ ზმნათა წარმოების საერთო პრინციპი ქართულსა და უბიხურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ალ. მაჰომეტოვი - აბსოლუტივის წარმოება დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ოტ. კახაძე - თვლის სისტემა არჩიბულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
დ. იმნაიშვილი - თანხმოვანთა ბუნებრივი კომპლექსები ჩაჩნურ-ინგუშურში და მათი ზემოქმედება ფონეატიკურსა და მორფოლოგიურ პროცესებზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
თ. გონიაშვილი - ზმნის პრეფიქსული სტრუქტურა ნახურ ენათა ჯგუფში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
რ. გაგუა - სესხების ზოგადი წესები ბაცბურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972

XXIX
1973 წლის 27 - 28 მარტს
შესავალი სიტყვა - ფილოლ. მეცნ. დოქტორი, პროფ. ვლ. ფანჩვიძე.
ქ. ლომთათიძე - სახელთა ცოცხლად და არაცოცხლად დაყოფის ჩანახასი აბაზურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
თ. შარაძენიძე - ენობრივი უნივერსალიები და ნ. ხომსკის წარმომშობი გრამატიკა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
ა. კიზირია - ვითარების გარემოების გამოხატვის საშუალებანი ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
ა. მარტიროსოვი - ზოგი მიმართბეითი ნაცვალსახელის თავისებური სინტაქსური ფუნქციისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
ზ. ჯაფარიძე - სალიტერატურო ქართულის ჩქამიერ თანმხოვანთა სისტემა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
ბ. ფოჩხუა - ლექსიკური სინონიმიის ზოგიერთი საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
გ. თოფურია - მოქმედებითი ბრუნვის ისტორიისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
ალ. მაჰომეტოვი - მყოფადის წარმოებისათვის დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
ო. კახაძე - მრავლობითი რიცხვის წარმოების შესახებ არჩიბულის უკლასნიშნო სახელებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
დ. იმნაიშვილი - თანხმოვანთა მეზობლობით გამოწვეული ხმოვანთა ცვლის ზოგი კანონზომიერება ნახური ჯგუფის ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973

XXX
1974 წლის 12 - 14 ივნისს
ვლ. ფანჩვიძე - იბერიულ-კავკასიურ ენათა შესწავლა სსრ კავშირის მეცნიეარებათა აკადემიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
არნ. ჩიქობავა - სახელობითი და მიცემითი, როგორც ობიექტის კლასისა და პირის ბრუნვა ქართული ზმნის ისტორიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ლ. ენუქიძე - სემანტიკის საკითხები ნ. ხომსკის სხვადასხვა პერიოდის შრომებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ი. ქობალავა - ფონოლოგიური ანალიზის პრინციპი და ფონემათა დადგენის მეთოდები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
პ. გაჩეჩილაძე - კუედ ფუძის სტრუქტურისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ლ. ნადარეიშვილი - ჭანურში დაცული ძველი ქართული ლექსიკიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ქ. ლომთათიძე - სონანტთა ბუნებისა და ფონემათა კორელაციური წყვილების საკითხისათვის (აფხაზურ-ადიღურ და ქართველურ ენათა მონაცემთების მიხედვით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
თ. შარაძენიძე - ა  ä  ე პროცესისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ტ. გუდავა - ქართულ-ზანური ლექსიკური ურთიერთობიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
მ. ქალდანი - აორისტის წარმოება სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ი. ჩანტლაძე - ბრუნვაში მართვის ერთი საკითხისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
გ. თოფურია - ერგატივის ისტორიის ზოგი საკითხი მთის იბერიულ-კავკასიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ა. მაჰომეტოვი - საბი “არის” და ლიბ “მაქვს/მყავს” მეშველი ზმნები დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
დ. იმნაიშვილი - ზოგი მიმართებითი კაშვირის ჩამოყალიბების ტენდენციები ჩაჩნური ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ზ. მაჰომედბეკოვა - ბრძანებითის შესახებ ხუნძურ-ანდიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ოტ. კახაძე - შენიშვნები გრამატკიკული კლას-ნიშნების ფონეტიკური ცვლის თაობაზე დაღესტნის ზოგიერთ ენაში.
თ. გონიაშვილი - ნახური ხკ : ხქ კომპლექსის ფონეტიკურ-ფონოლოგიური საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ე. ლომთაძე - ხმოვანთ შესატყვისობანი ბეჟიტურ-ჰუნზიბური ენის დიალექტებს შორის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974