დაგვიკავშირდით

          

          პ. ინგოროყვას ქ. №8
          თბილისი 380108.
          ტელ: +99532 293-29-21
          ფაქსი: +99532 293-45-30
          ფოსტა: contact@ice.ge 

----------------------------     

 


კობაიძე .

მთიულური კილოს ფონეტიკური თავისებურებები (მთის სხვა დიალექტებთან მიმართებით)

 

1990

ჯორბენაძე .

დანელია .

არაბული .

კუზიბაბაშვილი .

ინგილოური კილოს მიმართება კახურთან

10.02.02

1992

უთურგაიძე .

ღამბაშიძე .

ჯანგიძე .

ქეშიკაშვილი ივ.

ლექსიკურ-გრამატიკული არქაიზმები და ინოვაციები ქართული ენის მთის დიალექტებში

10.02.02

1992

 

უთურგაიძე .

ბაბუნაშვილი .

ჭუმბურიძე .

კიკნაძე .

ჭინჭარაული .

მხატვრული ტექსტის ენობრივი ანალიზის საკითხები (`ვეფხისტყაოსნისა` და ვაჟა-ფშაველას თხზულებათა მიხედვით)

10.02.02

1992

 

უთურგაიძე .

შანიძე .

ჭუმბურიძე .

ბერიძე მარინე

სამცხურის ძირითადი თავისებურებანი

10.02.02

1993

ჯორბენაძე .

დანელია .

აფრიდონიძე .

თანდაშვილი .

კახურის მორფოლოგიური ანალიზი

10.02.02

1993

უთურგაიძე .

მარტიროსოვი .

ურიდია .

მუზაშვილი ნ.

.

ნასახელარი ზმნები ძველ ქართულში

10.03.02

1993

ჯორბენაძე .

უთურგაიძე .

ბაბუნაშვილი .

შალვაშვილი .

პირისა და კითხვით ნაცვალასახელთა ბრუნების პარადიგმების ჩამოყალიბება ქართულში

10.02.02

1993

 

მელიქიშვილი .

უთურგაიძე .

დანელია .

კუხალაშვილი მ.

.

ნაწილაკები ქართულ ენაში იმერული კილოს მონაცემთა მიხედვით

10.02.01

1994

უთურგაიძე .

ბაბუნაშვილი .

კუბლაშვილი .

ჩიჩუა

ნარატიული ეპიზოდისა და პრედიკატის სემანტიკა (ინგლისური ენის მასალაზე)

10.02.01

1994

 

ენუქიძე .

ჯაფარიძე .

გოცირიძე .

ბართიშვილი .

.

ხმოვანთა სისტემა წოვათუშურ ენაში

10.02.04

1995

ჭრელაშვილი .

კახაძე .

მიქელაძე .

იმნაიშვილი .

ქართლური სხვა დიალექტებსა და სამწერლობო ქართლურთან შედარებით

10.02.03

1995

 

გოგოლაშვილი .

კიკნაძე .

ქეშიკაშვილი ივ.

კიკვაძე მ.

.

ქიმიის ტერმინოლოგიის სტრუქტურულ-სემანტიკურუ ანალიზი

-

10.02.03

1995

ღამბაშიძე .

აფრიდონიძე .

ჭინჭარაული ალ.

მირიანაშვილი .

კიკვიძე ზ.

Kikvidze Z.

მრავლობითი რიცხვის ფორმათა სტილისტური დანიშნულებისათვის ქართულში

Towards the Stylistic Function of the Forms of Plural in Georgian

10.02.03

1995

ჯორბენაძე .

გოგოლაშვილი .

უთურგაიძე .

ფეიქრიშვილი .

კობიაშვილი მ.

.

შტო-გვარის აღმნიშვნელი სახელები ქართული ენის მთის დიალექტებში

10.02.03

1995

ჯორბენაძე .

გოგოლაშვილი .

ჭინჭარაული ალ.

ბედოშვილი .

ლოლაძე ნ.

.

სტატიკურ ზმნათა ფორმობრივი და სემანტიკური ლასიფიკაციისათვის ქართველურ ენებში

10.02.03

1995

ჯორბენაძე .

ჭუმბურიძე .

ჩანტლაძე .

ოსიძე .

ფუტკარაძე .

ქართული ენის სამხრულ-დასავლური დიალექტების თავისებურენაბი ისტორიული ტაო-კლარჯეთისა და მუჰაჯირი ქართველების მეტყველების მიხედვით

10.02.08

1995

 

უთურგაიძე .

დანელია .

ჯანაშია .

ქემერტელიძე .

პრედიკატული ეპითეტის ლინგვოპოეტური მექანიზმი (ინგლისური ენის მასალაზე დაქრდნობით)

10.02.01

1995

 

გოქსაძე .

ჯაფარიძე .

გოცირიძე .

ყუფარაძე გ.

Kuparadze G.

ბავშვთა მეტყველების ინტონაცოური სისტემის ჩამოყალიბების ეტაპები (ქართული ენის მასალაზე)

On Creation of Intonation System of Children's Speech under the age of Four (based on the Georgian Language)

10.02.01

1995

ჯაფარიძე .

ქობალავა .

ახვლედიანი .

ჭიკაძე .

წინადადების პარატაქსალური კონსტრუცია ქართულში

10.02.03

1995

 

ბაბუნაშვილი .

ჭუმბურიძე .

ბურჭულაძე .

ჭუმბურიძე ნ.

.

მქონებლობისა და უქონლობის სახელები ქართულში

"" ""

10.02.03

1995

ჯორბენაძე .

უთურგაიძე .

ჭინჭარაული ალ.

ტუსკია .

არაბული .

სახელისა და ზმნის დერივაციის ურთიერთიმამრთების საკითხები ქართველურ ენებში

 

1997

 

გოგოლაშვილი .

უთურგაიძე .

ჭუმბურიძე .

ქეშიკაშვილი ივ.

 

ბარბაქაძე .

ქართული ენის ოფიციალურ-საქმიანი (საკანონმდებლო) ფუნქციური სტილი

10.02.01.

1997

კვარაცხელია .

Kvaratskhelia G.

ქობალავა .

ქურდაძე .

ბინიაშვილი ლ.

.

სამოსელის აღმნიშვნელი ლექსიკა ძველ ქართულში

10.02.01.

1997

ქერქაძე .

.

მელიქიშვილი .

ბერიძე .

.

.

ბუიძე დ.

Buidze D.

მესამე პირის პირდაპირი ობიექტის გამოხატვა ქართულში

Marking of the Third Person Direct Object in Georgian

10.02.01.

1997

უთურგაიძე .

Uturgaidze T.

კიკნაძე .

არაბული .

Kiknadze I.

Arabuli A.

გვანცელაძე .

.

აფხაზეთის ისტორიოგრაფიის ლინგვისტური საფუძვლები

10.02.09.

1997

 

ბურჭულაძე .

კახაძე .

ჭრელაშვილი .

პაპასქირი .

.

.

.

.

კვანტალიანი ლ.

.

ჰიპოტაქსი სასაუბრო ქართულში

10.02.01.

1997

 

ბაბუნაშვილი .

ბურჭულაძე .

ჭიკაძე .

. . . .

. .

ლემონჯავა .

Lemondjava B.

შერწყმული წინადადება ზანურში ქართულთან მიმართებით

Contracted in Zan in Relation to Georgian

10.02.01.

1997

კვარაცხელია .

Kvaratskhelia G.

ბურჭულაძე .

ხადაია .

Burchuladze G.

Chadaia P.

ტუღუში ზ.

Tugushi Z.

გურული დარგობრივი ლექსიკის სემანტიკური და დერივაციულ-კომპოზიციური ანალიზი

Semantic Derivation And Compositional Analysis Of The Curian Branch Vocabulary

10.02.01.

1997

მარტიროსოვი .

Martirosovi A.

ბურჭულაძე .

ბედოშვილი .

Burchuladze G.

Bedoshvili G.

ბაკურაძე ლ.

.

სულხან-საბა ორბელიანის გრამატიკული ნააზრევი ლექსიკონი ქართულის მიხედვით

- "Lexikoni Kartuli" ( )

10.02.01.

1998

უთურგაიძე .

.

გოგოლაშვილი .

ბაბუნაშვილი .

ქაროსანიძე .

.

.

.

გაბუნია კახა

.

ბრუნვათა სისტემები ქართველურ ენებში (დიაქრონიული ანალიზი)

( )

10.02.01.

1998

გოგოლაშვილი .

.

თოფურია .

ქურდიანი .

ჭიკაძე .

.

.

.

ზვიადაძე თ.

.

დავით კლდიაშვილის თხზულებათა ენობრივი სტილის ძირითადი საკითხები

10.02.01.

1998

გოგოლაშვილი .

.

უთურგაიძე .

კიკნაძე .

ლეჟავა .

.

.

.

ლებანიძე . (ვახტანგ)

.

ანთროპოცენტრიზმი და კომუნიკაციური ლინგვისტიკა (თეორიული სინთეზი)

( )

10.02.02.

1998

 

ენუქიძე .

ჯაფარიძე .

ქურდიანი .

.

.

.

ლორთქიფანიძე თ.

.

მორფოლოგიური პროცესები ქვემო იმერულში

10.02.01.

1998

უთურგაიძე .

.

არაბული .

ქურდაძე .

.

.

 

მარგიანი ქ.

.

სვანური ონომასტიკა

10.02.01.

1998

ლომთათიძე .

ოსიძე .

.

.

ჭუმბურიძე .

ბაბლუანი .

.

.

ნაცვლიშვილი თ.

.

დარგობრივი ლექსიკის საკითხები უდიურში

10.02.09.

1998

კახაძე .

.

ბურჭულაძე .

.

ომიაძე თ.

.

პარალინგვისტიკა და მეტყველების თანმხლებ საშუალებათა აღწერა ენაში

,

10.02.02.

1998

რამიშვილი .

.

ქობალავა .

კარტოზია .

ბოლქვაძე .

.

.

.

ფუტკარაძე ტ.

Putkaradze T.

თანამედროვე ქართული ენის ხმოვანთა სისტემა

Vowel system of modern Georgian Language

10.02.01.

1998

უთურგაიძე .

Uturgaidze T.

ჭუმბურიძე .

ქუთელია .

ქობალავა .

Chumburidze Z.

Kutelia N.

Kobalava I.

ქურდიანი .

Kurdiani M.

საერთო-ქართველური ვერსიფიკაციული სისტემა და ლექსთწყობის ზოგადლინგვისტური თეორია

Common-Kartvelian versification system and general linguistic theory of versification

10.02.02. 10.01.08.

1998

 

ჯაფარიძე .

ნათაძე .

სილაგაძე .

ჭარხალაშვილი .

Japaridze Z.

Natadze M.

Silagadze A.

Charkhalashvili

ღუტიძე ი.

.

-ავ და -ამ თემისნიშნიან ზმნათა ფორმაწარმოების საკითხები ქართულში

-av, -am

10.02.01.

1998

გოგოლაშვილი .

.

ბაბუნაშვილი .

ლოლაძე .

.

.

აბულაძე .

Abuladze E.

ანტონ ფურცელაძის ენა და სტილი

10.02.01.

1999

სერგია .

Sergia V.

ქობალავა .

კიკნაძე .

ბედოშვილი .

Kobalava I.

Kiknadze I.

Bedoshvili G.

ახალაია .

.

ზანური ჰიპოტაქსის ძირითადი საკითხები

10.02.01.

1999

 

ლომთაძე .

ჩანტლაძე .

ჭუმბურიძე .

.

.

.

ბუკია მ.

.

მეცხენეობისა და ცხენოსნობის ლექსიკა ზანურში (მეგრული დიალექტის მიხედვით)

( )

10.02.01.

1999

გვანცელაძე .

.

არაბული .

მიქიაშვილი .

.

.

გაზდელიანი ე.

.

ხმოვანთა პოზიციური სიგრძე სვანურში

10.02.01.

1999

ქალდანი .

ჩანტლაძე .

.

.

ჭუმბურიძე .

ლეჟავა .

.

.

გოგებაშვილი ც.

Gogebashvili C.

ფერის აღმნიშვნელ ლექსემათა სემანტიკურ-სტრუქტურული ანალიზი სვანურ ენაში

Strukturell-semantische Analyse von farbbereichnen den Lexemen in der svanischen Sprache

10.02.01.

1999

ჩანტლაძე .

Chantladze I.

სოსელია .

Soselia E.

გულედანი .

.

სვანური ანდაზების ენის ფონოლოგიურ-ეტიმოლოგიური ანალიზი

-

10.02.01.

1999

ჩანტლაძე .

.

არაბული .

ნიკოლაიშვილი .

.

.

ეზუგბაია .

.

გრამატიკული რიცხვის გამოხატვის სისტემა ზანურში

10.02.01.

1999

დანელია .

შენგელია .

.

.

ქურდიანი .

ნაჭყებია .

.

.

ზარიძე ნ.

Zaridze N.

ტრანსლიტერაციის წესები და პაოლინ ირბახის ქართული და იტალიური ლექსიკონი (რომი, 1629 წელი)

Le regole di traslitterazione e "Dizionario Georgiano e Italiano" di St. Paolini e N. Irbachi (Roma, 1629 anno)

10.02.01.

1999

უთურგაიძე .

Uturgaidze T.

იმნაიშვილი .

ქაროსანიძე .

Imnaishvili V.

Qarosanidze L.

თანდაშვილი მ.

Tandashvili M.

კომპიუტერული მოდელირების ძირითადი პრინციპები (ქართული და უდიური ენის მასალაზე)

Main Principles of Computer-aided Modelling (on the Material of Georgian and Udi Languages)

10.02.02.

1999

 

უთურგაიძე .

ქურდიანი .

მელიქიშვილი .

Uturgaidze T.

Qurdiani M.

Melikishvili I.

კობერიძე მ.

.

ზემოაჭარულის დარგობრივი ლექსიკა

10.02.01.

1999

ჭინჭარაული ალ.

.

კიკნაძე .

ცქიტიშვილი .

.

.

მანჯგალაძე .

Manjgaladze M.

გეზისა და ორიენტაციის კატეგორიები თანამედროვე ქართულში

The Categories of direction and orientation in Modern Georgian according to the preverbs gada-, gadmo-, garda-, gardmo-, da-, damo-, mi-, mo-, mimo-

10.02.01.

1999

უთურგაიძე .

Uturgaidze T.

ქობალავა .

შარაშენიძე .

Kobalava I.

Sharashenidze N.

ჟღენტი .

დანტეს ნააზრევი ენის შესახებ

La conctzione linguistica di Dante Sommario

10.02.02.

1999

მაჭავარიანი .

Machavariani M.

ქურდიანი .

ომიაძე .

Qurdiani M.

Oviadze T.

სურმავა ნ.

.

ქვემოაჭარულის დარგობრივი ლექსიკა

10.02.01.

1999

უთურგაიძე .

.

ბურჭულაძე .

ცქიტიშვილი .

.

.

სუხიშვილი მ.

.

გარდამავლობა, ერგატიულობა და გვარი ქართულში

,

10.02.01.

1999

 

ბაბუნაშვილი .

თოფურია .

ჭუმბურიძე .

.

.

.

ქამადაძე მ.

.

აჭარის ონომასტიკა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს რეგიონის მონაცემებთან მიმართებით

-

10.02.01.

1999

 

უთურგაიძე .

ჭუმბურიძე .

ჯიქია .

.

.

.

შენგელია ვ.

.

ქართველურ და ჩერქეზულ ენობრივ სისტემათა ისტორიისათვის

10.02.01. 10.02.09.

1999

 

ბურჭულაძე .

გვანცელაძე .

ქუთელია .

ქურდიანი .

.

.

.

.

ჭირაქაძე მ.

.

ტერმინის ზოგადლინგვისტური თეორია და არქეოლოგიური სისტემატიკა

10.02.02.

1999

 

მელიქიშვილი .

ქობალავა .

ჯაფარიძე .

რამიშვილი .

.

.

.

ჭკადუა .

.

სტატიკურ ზმნათა სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი ზემოსვანურში

- -

10.02.01.

1999

ჩანტლაძე .

.

თოფურია .

მარგიანი .

.

.

ჯანჯღავა ც.

.

სახელის მორფონოლოგიური ანალიზი მეგრულში

10.02.01.

1999

უთურგაიძე .

ბურჭულაძე .

ნაჭყებია .

.

.