დაგვიკავშირდით

          

          პ. ინგოროყვას ქ. №8
          თბილისი 380108.
          ტელ: +99532 293-29-21
          ფაქსი: +99532 293-45-30
          ფოსტა: contact@ice.ge 

----------------------------     

 


ახვლედიანი .

.

ზანიზმები აჭარის ტოპონიმიაში

10.02.01

2001

ქობალავა .

.

ჭინჭარაული ალ.

ეზუგბაია .

.

.

ბურჭულაძე .

.

შერწყმული წინადადება ქართულში

.

10. 02. 01

2001

უთურგაიძე .

.

გოგოლაშვილი .

ცქიტიშვილი .

.

.

დადიანი ე.

.

კავშირებითის ნაკვთები მეგრულში (სხვა ქართველურ ქვესისტემებთან მიმართებით)

( )

10.02.03.

2001

ფუტკარაძე ტ.

შეროზია რ.

.

.

შენგელია ვ.

ნაჭყებია მ.

.

.

კვანტალიანი .

.

ზმნისწინის სიტყვაწარმოებითი დანიშნულება ახალ ქართულში

10.02.01.

2001

ჯორბენაძე .

გოგოლაშვილი .

.

.

სუხიშვილი .

აფრიდონიძე .

.

.

მამისეიშვილი .

Mamiseishvili N.

ხმაბაძვით სიტყვათა სტრუქტურა, სემანტიკა და პრაგმატიკა

Structure, semantics and pragmatics of onomatopoeic words

10.02.02.

2001

კვარაცხელია .

Kvaratskhelia G.

მელიქიშვილი .

ჟღენტი .

Melikishvili I.

Zhgenti T.

ხმალაძე მ.

.

ქიზიყური მეტყველების ლექსიკურ-სტილისტიკური თავისებურებანი

-

10.02.01.

2001

გოგოლაშვილი .

.

ბურჭულაძე .

სახლთხუციშვილი .

.

.

არდოტელი ნ.

Ardoteli N.

ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა ფონოლოგიური სისტემის ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი

Historical-comparative Analysis of Phonological system of the Avar-Andi-Dido Languages

10.02.09.

2002

 

ბურჭულაძე .

ჭრელაშვილი .

სიხარულიძე .

Burchuladze G.

Chrelashvili K.

Sikharulidze T.

აფხაიძე .

Apkhaidze P.

კაუზატივის კატეგორია სალაპარაკო სინჰალაში

The Causative category in spoken sinhala

10.02.02.

2002

მაჭავარიანი .

Machavariani M.

ქურდიანი .

ბაკურაძე .

Kurdiani M.

Bakuradze L.

ბარამიძე .

.

თაბასარანული ენის ფონემატური სტრუქტურა და მორფონოლოგიის საკითხები

10.02.09.

2002

 

ლომთათიძე .

შენგელია .

გვანცელაძე .

.

.

.

ბედოშვილი გ.

.

ქართული ტოპონიმიის ისტორიულ-ეტიმოლოგიური კვლევის ძირითადი საკითხები

-

10.02.01.

2002

 

ჭუმბურიძე .

შანიძე .

ქურდიანი .

თოფჩიშვილი .

.

.

.

.

გაბულდანი .

.

ქრისტიანული ტერმინების სემანტიკური ცვლის ზოგი ტენდენცია ქართულსა და სხვა ქართველურ ენებში

10.02.08.

2002

აფრიდონიძე .

.

სუხიშვილი .

ბაბულანი .

.

.

კაკიტაძე კ.

.

სიტყვის მნიშვნელობის ცვლის საკითხები ქართულში (დიაქრონიული ანალიზი)

( )

10.02.01.

2002

 

გოგოლაშვილი .

არაბული .

ახალაია .

.

.

.

ლეკიაშვილი ვ.

Lekiashvili V.

ენის სისტემური ანალიზის სემანტიკური ასპექტები

Semantic aspects of the systematic analysis of language

10.02.02.

2002

 

ქობალავა .

ლებანიძე .

ქურდაძე .

Kobalava I.

Lebanidze G.

Kurdadze R.

რამიშვილი რ.

Ramishvili R.

ქართულ-ირანული ენობრივი ურთიერთობების საკითხები (რუსუდანიანის მიხედვით)

The Issues of Georgian-Iranian Linguistic Relations (according to "Rusudaniani")

10.02.01.

2002

არაბული

Arabuli A.

ქურდინი .

კვაჭაძე .

Kurdiani M.

Kvachadze M.

სომხიშვილი ვ.

.

ლიახვისა და ქსნის ხეობათა ქართლური

10.02.01.

2002

 

უთურგაიძე .

არაბული .

კიკნაძე .

.

.

.

ჩაჩანიძე მ.

Chachanidze M.

ბუნებრივი და ხელოვნური ენების მიმართებისათვის (ლინგვისტიკის ენისა და მეტაენის ქართულენოვან მასალაზე)

Towardsthe Relation of Natural and Artificial Languages (on the Georgian material of linguistic language and metalanguage)

10.02.02.

2002

კვარაცხელია .

Kvaratskhelia G.

ქობალავა .

ჭირაქაძე .

Kobalava I.

Chirakadze

ცისკარიშვილი მ.ი .

თანდებულიან ბრუნვათა სტრუქტურა წოვა-თუშურსა (ბაცბურსა) და ქართველურ ენებში

- ()

10.02.09.

2002

უთურგაიძე .

.

კახაძე .

ფარეულიძე .

.

.

არონია .

Aronia I.

კომპოზიტები მეგრულ-ლაზურში

Composits in Megrelian-Laz

10. 02. 08

2003

არაბული .

Arabuli A.

შენგელია .

ნაჭყებია .

Shengelia V.

Nachqebia M.

აფრიდონიძე .

.

მიმართვის ფორმათა სტრუქტურა და ფუნქციონირება ახალ ქართულში

10.02.01

2003

უთურგაიძე .

ქობალავა .

ცხადაია .

.

.

გულუა ნ.

.

-

10.02.08

2003

არაბული .

.

შენგელია .

ნაჭყებია .

.

.

დარასელია მ.

მეტაფორის ღირებულებისათვის პუბლიცისტიკის ენაში (ქართული, ინგლისური და რუსული ენების მასალაზე)

( , )

 

2003

კვარაცხელია გ.

.

ქემერტელიძე ნ.

ტაბიძე მ.

.

.

დოლიძე ნ.

.

მასდარისა და აწმყოს ფუძის ურთიერთმიმართებისათვის ახალ ქართულში

10.02.01

2003

ფუტკარაძე შ.

.

ჩანტლაძე ი.

ჯანჯღავა ც.

.

.

თორია ფ.

Toria Pikria

`ხედვის` სემანტიკური ველი (ქართული და ინგლისური ენების მასალაზე)

Semantic Field of "vision" (on Georgian and English materials)

10.02.02

2003

ქემერტელიძე .

შენგელია .

Kemertelidze N.

Shengelia V.

უთურგაიძე .

ტაბიძე .

Uturgaidze T.

Tabidze M.

ლომაია შ.

Lomaia Sh.

ადგილისა და დროის ზმნისართები მეგრულ-ლაზურში

The adverbs of place and time in Megrelian-Laz

10.02.08

2003

შენგელია .

Shengelia V.

ბურჭულაძე .

მარჯგალაძე .

Burchuladze G.

Manjgaladze M.

მაღრაძე ვ.

Maghradze V.

ტოპონიმებისა და გვარსახელების წარმოება და ურთიერთმიმართება ქართულში

Fotmation and correlation of the toponyms and personal names in Georgian

10.02.01

2003

უთურგაიძე .

Uturgaidze T.

ცხადაია .

ახალაია .

Tskhadaia P.

Axalaia V.

სალია მ.

მეთევზეობის ლექსიკა ზანურში

10.02.08

2003

გვანცელაძე . .

სუხიშვილი .

დადაიანი .

.

.

სარსევანიძე ქ.

Sarsevanidse K.

ქართული ონომასტიკის ისტორიისათვის (XIX საუკუნის მეორე ნახევრისა და XX საუკუნის პირველი ნახევრის სამეცნიერო გამოკვლევათა მიხედვით)

Towards the History of georgian Onomastics (According to data of 2nd half of the 19 th century and 1st half of the 20th century)

10.02.01

2003

ბედოშვილი

Bedoshvili G.

ცხადაია .

ბერიძე .

Tskhadaia P.

Beridze M.

ტაბიძე .

Tabidze M.

ენობრივი სიტუაცია საქართველოში და ქართული ენის ფუნქციონირების საკითხები

Language Situation in Georgia and Problems of Function of Georgian

10.02.02

2003

ქობალავა .

Kobalava I.

ჭუმბურიძე .

გვანცელაძე .

Chumburidze Z.

Gvantseladze T.

შერაზადიშვილი . .

ნაწილაკის საკომუნიკაციო ფუნქციისათვის ქართულში

10.02.01

2003

კვარცხელია .

.

ბურჭულაძე .

ცქიტიშვილი .

.

.

ბარბაქაძე ც.

.

ქართული მჭერმეტყველების პრაგმატიკა

10.02.02

2004

ქობალავა .

.

ქურდიანი .

ტაბიძე .

.

.

ბერიძე .

.

სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ონომასტიკა XIX საუკუნის მეორე ნახევრის ქართველ და უცხოელ მკვლევართა შრომებში

- XIX

10.02.01

2004

ქამადაძე .

.

ბედოშვილი .

კაკიტაძე .

.

.

თედორაძე .

Tedoradze T.

ასპექტის ფუნქციურ-სემანტიკური კატეგორია (ინგლისური ენის მასალაზე)

The Functional-Semantik Categor of Aspect (on the material of the Englich Language)

10. 02. 02

2004

მეგრელიშვილი .

Megrelishvili M.

ქემერტელიძე .

ჭუმბურიძე .

Kemertelidze N.

Chumbupidze N.

კიკვიძე .

ენა კულტურაში და კულტურა ენაში

10. 02.02

2004

 

ქობალავა .

ტაბიძე .

ბარბაქაძე .

კიკვიძე .

Kikvidze Z.

ენა კულტურაში და კულტურა ენაში

Language in Cultur and Cultur in Language

10. 02. 02

2004

ქობალავა .

Kobalava I.

ტაბიძე .

ბარბაქაძე .

Tabidze M.

Barbakadze C.

მიქაუტაძე .

Mikautadze M.

ქართული ენის ფონემატური სტრუქტურის საკითხები V-XI საუკუნეთა წერილობითი ძეგლების მიხედვით

Fragen zur phonematischen Struktur der georgischen Sprache nach den schriftlichen Denkmalern des 5.-11. Jahrunderts

10.02701

2004

ფუტკარაძე .

Putkaradze T.

უთურგაიძე .

მანჯგალაძე .

Uthurgaidze T.

Mandshgaladze M.

მიქელაძე .

.

წოვა-თუშური ენის სახელთა მორფოლოგია ინტერფერენციის თვალსაზრისით

-

10.02.09

2004

უთურგაიძე .

შენგელია .

სიხარულიძე .

.

.

უშვერიძე ნ.

.

ფრაზეოლოგიური ერთეულების შეპირისპირებით-ტიპოლოგიური ანალიზი

-

10.02.02

2004

შუბინი .

მეგრელიშვილი .

.

.

ქურდიანი .

ჟღენტი .

.

.

ფარეულიძე რ.

.

ჩეჩნური ზმნა

10.02.09

2004

ჭრელაშვილი

.

შენგელია .

ბარამიძე .

.

.

ქობალია .

.

სუბსტანტიური სიტყვათშეერთების სისტემის საფუძვლები საგაზეთო პუბლიცისტიკის ტექსტის ტემპორალურ სტრუქტურაში (გერმანიკული ენების მასალაზე)

( )

10.02.02

2004

შენდელსი .

.

ქურდიანი .

ტაბიძე .

ბარბაქაძე .

.

.

.

ხაჭაპურიძე .

.

ქართველი მართლმადიდებელი მრევლის მეტყველება

( )

10. 02. 01

2004

ფუტკარაძე .

.

აფრიდონიძე .

ღლონტი .

.

.

შონია .

.

სახელთა დერივაციის თანმხლები მორფონოლოგიური პროცესები მეგრულ-ლაზურში

-

10. 02. 08

2005

უთურგაიძე .

.

ცხადაია .

ეზუგბაია .

.

.

გვანცელაძე გ.

.

ცხოველთა სახელები, როგორც ადამიანის ექსპრესიულ-ემოციური მახასიათებლები ქართულში

-

10.02.01

2005

კვარაცხელია .

.

სუხიშვილი .

ქერქაძე .

.

.

კვარაცხელია დ.

.

წალენჯიხის რაიონის ონომასტიკა (ფონეტიკურ-სტრუქტურული და სემანტიკური ანალიზი)

. (- )

10.02.01

2005

ბედოშვილი .

.

ცხადაია .

ეზუგბაია .

.

.

მანდარია მ.

.

მეტაფორის წარმოქმნის სახეები და მექანიზმები

10.02.02

2005

ურდიანი .

.

ქობალავა .

ჩაჩანიძე .

.

.

მარღანია მ.

.

შეფასების კატეგორიის რეალიზაცია ბრიტანულ და ქართულ პრესაში

10.02.02

2005

ტაბიძე .

.

ქურდიანი .

მაღრაძე .

.

.

მაჭავარიანი ნ.

Machavariani N.

მცენარეთა ლექსიკა აფხაზურში (სემანტიკურ-სტრუქტურული ანალიზი)

Plants Vocabulary in Abkhazian (A semantic-structural analysis)

10.02.09

2005

ჭრელაშვილი .

Chrelashvili K.

შენგელია .

ბარამიძე .

Shengelia V.

Baramidze C.

მაჭავარიანი ხ.

Machavariani Kh.

კითხვითი წინადადების მოდალური და კომუნიკაციური ტიპების ურთიერთმიმართება ფუნქციურ სტილთა მიხედვით

Interrelation of modal and communicative types of an interrogative sentence according to functional styles

10.02.02

2005

კვარაცხელია .

Kvaratskhelia G.

შენგელია .

ჩაჩანიძე .

Shengelia V.

Chachanidze M.

მითაგვარია .

.

ნათესაობის აღმნიშვნელი ლექსიკა ადიღურ ენებში

10.02.09

2005

შენგელია .

.

ბარამიძე .

ჯანაშია .

.

.

საღლიანი მ.

.

ნასესხობანი სვანურ ენაში

10.02.08

2005

ლომთათიძე .

ჩანტლაძე .

.

.

ჭუმბურიძე .

ჩაჩანიძე .

.

.

ქეცბაია ნ.

.

სამშენებლო ლექსიკა მეგრულში

10.02.08

2005

შენგელია .

.

ახალიაი .

შეროზია

.

.

ჩაჩანიძე .

Chachanidze I.

ენობრივი სიტუაციის პრობლემა მე-20 საუკუნის სოციოლინგვისტიკაში

The Problem of Language Situation in the 20th Century sociolinguistics

10.02.02

2005

კვარაცხელია

Kvaratskhelia G.

ტაბიძე .

კიკვიძე .

Tabidze M.

Kikvidze Z.

ჩხობაძე ს.

Chkhobava S.

სამეტყველო ჟანრის ფუნქციურ-სემანტიკური ანალიზი (ინგლისური ენის საგაზეთო რეცენზიის მასალაზე)

Functional-semantic analysis of the speech genre (on the material of the english newspaper revien)

10.02.02

2005

მეგრელიშვილი .

Megrelishvili M.

ქობალავა .

ჩაჩანიძე .

Kobalava B.

Chachanidze M.

წულეისკირი ნატო Tsuleiskiri N.

სამეტყველო ქცევის სოციოლინგვისტური მოდელირება

Sociolinguistic Modelling of Speech Behaviour

10.02.02

2005

კვარაცხელია .

Kvaratskhelia G.

ქურდიანი .

ჩაჩანიძე .

Kurdiani M.

Chachanidze M.

ხახიაშვილი ნ. .

`ადამიანის` აღმნიშვნელი ლექსიკის ისტორიისათვის ქართულში

"adamiani" ()

10.02.01

2005

ქობალავა .

.

შენგელია .

კვანტალიანი .

.

.

აბალაკი .

.

სინონიმიის ზოგადი საკითხები და ენობრივი სისტემის სემანტიკური უწყვეტობა

10.02.02

2006

ქურდიანი .

კრემერი

.

.

ქობალავა .

ლოლაძე .

.

.

აზმაიფარაშვილი .

.

არსებით სახელთა დერივაციული წარმოება ხუნძურში

10.02.09

2006

ბურჭულაძე .

.

ბარამიძე .

ჩუხუა .

.

.

ბერსენაძე-კაციტაძე .

- .

მოდალობა ქართულსა და ინგლისურში

. .

10. 02. 02

2006

ქობალავა .

.

ქემერტელიძე .

ცქიტიშვილი .

.

.

გენებაშვილი ქ.

Genebashvili K.

მოსე ჯანაშვილის ენათმეცნიერული მემკვიდრეობა

Mose Djanashvili's Linguistic Heritage

10.02.02

2006

ქურდიანი .

Kurdiani M.

უთურგაიძე .

ბაკურაძე .

Uturgaidze T.

Bakuradse L.

გველესიანი .

.

იურიდიულ (მემკვიდრეობის სამართლის) ტერმინთა სისტემები ქართულსა და უცხოურ (რუსულსა და ინგლისურ) ენებში

( ) ( )

10.02.02

2006

ჭირაქაძე .

.

ქობალავა .

ჭუმბურიძე .

.

.

გიგლემიანი ლ.

.

ჰიდროლექსიკა ქართულ ენაში

10.02.01

2006

შენგელია .

.

არაბული .

კაკიტაძე .

.

.

ილურიძე ქ.

.

სახელთა ბრუნება XIX საუკუნის I ნახევრის ქართული ენის გრამატიკებში

I XIX

10.02.01

2006

უთურგაიძე .

სუხიშვილი .

ბერიძე .

.

.

ლაბარტყავა .

.

საზოგადო გეოგრაფიულ სახელთა ლექსიკა ქართულში

.

 

10. 02. 01

2006

ვაშაკიძე .

.

შენგელია .

ბინიაშვილი .

.

.

მუჯირი .

Mudshiri S.

ტექსტის კომუნიკაციური დინამიზმის პროსოდიული სტრუქტურა

Kommunikativer Dynamismus des Textes und seine prosodische Struktur

10.02.02

2006

ფურცელაძე .

Purzeladse V.

ტაბიძე .

ლებანიძე .

Tabidse M.

Lebanidse G.

ომიაძე .

.

ქართული დისკურსიის ლინგვოკულტურულ შემადგენელთა სტრუქტურა, სემანტიკა და ფუნქციონირება

, .

10. 02. 01

2006

უთურგაიძე .

.

ჭუმბურიძე .

ტაბიძე .

.

.

ტყეშელაშვილი .

Tkeshelashvili S.

თანხმოვანთკომპლექსები ქართული ენის ფერეიდნულ დიალექტში

Cosonant Comple[s in the Fereiden Dialekt of the Georgian Language

 

10. 02. 01

2006

ფუტკარაძე .

Putkaradze T.

უთურგაიძე .

ცოცანიძე .

Uturgaidze T.

Cocanidze G.

ქაროსანიძე .

ძველ ქართულ გრამატიკულ ტერმინთა ისტორია და ბერძნული წყაროები

10. 02. 09

2006

 

მახარაძე .

უთურგაიძე

ქურდიანი .

ჩუხუა მ.

Chukhua M.

ბგერათშესატყვისობათა სისტემა ქართველურ-ნახურ ენებში

System of Sound Correspondences in Kartvelian-Nakh Languages

10.02.09

2006

ჭრელაშვილი .

Chrelashvili K.

უთურგაიძე .

შენგელია .

Uturgaidze T.

Shengelia V.

ჩხობაძე ი.

Chkobadze I.

კომიზმის ენობრივი მექანიზმები (საგაზეთო ფელეტონის ფრეიმული ანალიზი)

The Lingual Mechanisms of Comic (The Frameanalysis of the Satirical Article)

10.02.02

2006

კვარაცხელია .

Kvaratskhelia G.

ქემერტელიძე .

ჟღენტი .

Kemertelidze N.

Zhgenti T.

ძაძამია ც.

.

ფერთა აღმნიშვნელი ლექსიკის სემანტიკურ-სტრუქტურული ანალიზი მეგრულში -

10.02.08

2006

ჩანტლაძე .

.

ცხადაია .

სუხიშვილი .

.

.

ხოჭოლავა ნ.

.

მცენარეთა სახელდება ქართულში

10.02.01

2006

არაბული .

.

ბედოშვილი .

ბაკურაძე .

.

.