დაგვიკავშირდით

          

          პ. ინგოროყვას ქ. №8
          თბილისი 380108.
          ტელ: +99532 293-29-21
          ფაქსი: +99532 293-45-30
          ფოსტა: contact@ice.ge 

----------------------------     

 


რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიების მასალები:

(1964 წლის 15-16 მაისს ქ. ქუთაისში გაიმართა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და ალ. წულუკიძის სახელობიდ ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ქართული ენის კათედრის გაერთიანებული სამეცნიერო სესია, რომელზედაც გადაწყდა რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიების ჩატარება. პირველ სესიად სწორედ ქუთაისში ჩატარებული სესია ითვლება.)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

I


შესავალი სიტყვა - ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი პროფ. ვლ. ფანჩვიძე.

საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის აკადემიკოსი არნ. ჩიქობავა - ჰუგო შუხარდტი, როგორც ქართველოლოგი.
საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის აკადემიკოსი ვ. თოფურია - ქართველურ ეანთა ეტიმოლოგიური კვლევა-ძიების თანამედროვე მდგომარეობა.
თ. შარაძენიძე - თანამედროვე საზღვარგარეთული ენათმეცნიერების ძირითადი მიმართულებანი
ივ. გიგინეიშვილი - ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დამუშავების თანამედროვე მდგომარეობა.
რ. ღამბაშიძე - ქართული სამეცნიერო ტერმინოლოგიის დამუშავების თანამედროვე მდგომარეობა.
შ. გაფრინდაშვილი - კვლევის თანამედროვე მეთოდები ექსპერიმენტულ ფონეტიკაში.
გ. როგავა - ზოგი ზმნის აგებულებისათვის ქართულში
დ. გეწაძე - ენათმეცნიერული ხასიათის განმარტებები სულხან;საბა ორბელიანის ლექსიკონში
მ. ალავიძე - ზანური ფიჩხ ძირისათვის ქართულში.
დ. მაჭავარიანი - ქართული მეუნჯე - ზანური მინჯე // -მანჯე.
პ. ჯაჯანიძე - გურულისა და აჭარულის ურთიერთმიმართების ზოგიერთი საკითხი
ქ. ძოწენიძე - უნიფორმაციის ტენდენციის მოქმედების ერთი ნიმუში ზემოიმერულ კილოკავში.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

II


ქ. გორი,1980 წლის 28 - 29 - 30 ოქტომბერი
შ. ძიძიგური - შესავალი სიტყვა.

შ. ქურდაძე - რ. ჭიკაძე, ივ. ქავთარაძე - ინფორმაციები დიალექტოლოგიური მუშაობის მიმდინარეობის შესახებ.
არნ. ჩიქობავა - ქართული დიალექტოლოგია და მისი საზრუნავი.
ქ. ლომთათიძე - დიალექტური ლექსიკის ადგილი ქართული სალიტერატურო ენის ლექსიკონში.
მ. ჭაბაშვილი - ქართლური დიალექტის ლექსიკონის შედგენაზე მუშაობის გამოცდილებიდან.
რ. ღაბაშიძე - დიალექტური ლექსიკონების შედგენის პრიციპების შესახებ.
მ. ალავიძე - დიალექტური ლექსიკონის შედგენის ახლებური პრიციპებისათვის.
ივ. გიგინეიშვილი - XVI - XVII საუკუნის ქართული პოეზიის ძეგლთა ლექსიკონების აგებულებისათვის. (”დავითიანის”) ლექსიკონის მაგალითზე.
არ. მარტიროსოვი - ქართული დიალექტური ლექტური ლექსიკის შესწავლისა ლექსიკონების შედგენის პრინციპები.
რ. შამელაშვილი - ვარლამ თოფურია და დიალექტოლოგიური ლექსიკონების შედგენის პრინციპები.
ალ. გვენცაძე - გადატანითი მნიშვნელობით მოხმარებული სიტყვა გამოთქმებსა და ფრაზეოლოგი - ური ერთეულების ადგილი დიალექტოგიურ ლექსიკონებში.
ელ. ნიკოლეიშვილი - გურული კილოს ლექსიკონის შედგენისათვის.
თ. უთურგაიძე - ნასესხები სიტყვები დიალექტურ ლექსიკონებში.
მ. ქალდანი - ეტიმოლოგიური შენიშვნები.
ივ. ქეშიკაშვილი - აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა ზოგიერთი ჯვარ - ხატის სახელწოდების შესახებ.
ივ. ქავთარაძე - მასალების შეგროვებისა და სასწავლო პრაქტიკის შესახებ ქართულ დიალექტოლო - გიაში.
ზ. თანდილავა - აჭარული დიალექტის დარგობრივი ლექსიკის შესწავლისათვის.
შ. ფუტკარაძე - ქსოვის, ტანსაცმლისა და სამკაულის ლექსიკისათვის.
ნ. ნოღაიდელი - ფრაზეოლოგიური გამოთქმები დიალექტურ ლექსიკაში (აჭარული მასალის მიხედვით).
ო. მიქიაშვილი - დიალექტური სალექსიკონო მასალის შეკრებისათვის სოჭის რაიონში მცხოვრებ ქართველთა მეტყველების მიხედვით.
გ. დიასამიძე - რელიგიურ რწმენა - წარმოდგენებთან დაკავშირებული ტოპონიმები ქვემო აჭარაში.
გ. ბედოშვილი - დიალექტური ლექსიკისა და მიკროტოპონიმიის ურთიერთობისათვის.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

III


ქ. თელავი,1981 წლის 27 - 28 - 29 ოქტომბერი
შესავალი სიტყვა - შ. ძიძიგური.

არ. მარტიროსოვი - ქართული დიალექტოლოგიური ატლასისათვის პროგრამის შედგენის მთავარი პრინციპები.
თ. უთურგაიძე,ივ. ქავთარაძე, ა. კიზირია - ქართული დიალექტოლოგიური ატლასისათვის
ფონეტიკაში,მორფოლოგიაში და სინტაქსში.
რ. ჭიკაძე - დიალექტი,მწერალი და სალიტერატურო ენა.
ბ. ჯორბენაძე - დიალექტიზმების რაობისა და კლასიფიკაციის საკითხისათვის.
ალ. ღლონტი - - ეთ - იან ტოპონიმთა ატლასის შედგენისათვის.
ზ. სარჯველაძე - XI - XII საუკუნეთა ქართველი მწერლები ”წიგნურისა”(სალიტერატუროსა) და ”სოფლურის” დიალექტურის) ურთიერთმიმართების შესახებ.
გ. კაჭარავა - - სვანურისა და მეგრულ - ჭანურის ბგერითი შედგენილობის ინოვაციები და მათი ასახვა ქართველურ ენათა დიალექტების ატლასსზე.
გ. გოგატიშვილი - ბუნების მოვლენების აღმნიშვნელი ლექსიკა ფშაურში.
ნ. ჭანიშვილი - პირის კომუტატური კატეგორიის ან პროქსიმალობის ჩამოყალიბების პროცესი ქართული ენის დიალექტებში.
ი. მაისურაძე - სამწერლო ქართულის სარეზერვო ფონდის შემავსებელი დიალექტური სიტყვების გამო.
ბ. შავიშვილი - ენის ისტორიისა და დიალექტოლოგიის ზოგი საკითხი X საუკუნის ერთ ქართულ ხელნაწერში.
თ. ცქიტიშვილი - ერტი სიტყვის ისტორიისათვის ქართულში.
ლ. ბასილაია - დიალექტიზმები XI - XIII ს. ს. მხედრულ ისტორიულ საბუთებში.
ალ. გვენცაძე - ვხოველებთან შეხმიანების ენობრივი ფორმები.
ლ. შალვაშვილი - ჲ - ს გადმოცემა დიმიტრი მაჩხანელის პერსონაჟთა მეტყველებაში.
ალ. ჭინჭარაული - ეტიმოლოგიური ეტიუდები.
გ. გოგოლაშვილი - დრო - კილოთა მეორე სერიის ნაკვთეულთა წარმოების ზოგი საკითხი დიალექტებში.
ა. არაბული - დიალექტი და ხალხური პოეზია.
თ. უთურგაიძე, ლ. ქანთარია, ლ. კობიაშვილი - ხმოვანთა ასიმილაცია ქართულში.
ივ. ქავთარაძე - მახვილი და ინტონაცია მოხეურ დიალექტში.
ზ. ჭუმბურიძე - დიალექტურისა და არადიალექტურის გამიჯვნისათვის.
ივ. ქეშიკაშვილი - ქართველ მთიელთა ზოგიერთი ღვთაების სახელწოდების წარმომავლობისა და მნიშვნელობის საკითხისათვის.
ნ. ნოღაიდელი - ნაქსოვთა სახეებთან დაკავშირებული ლექსიკა აჭარულში.
ბ. ცხადაძე - მასდარის წარმოების ერთი თავისებურება ქართული ენის დიალექტებში.
ქ. ლომთათიძე - - იო დაბოლოებიანი სოკოს სახელები ქართულში.
გ. ბედოშვილი - საქონლის მომთაბარეობასთან დაკავშირებული ლექსიკა (ორხელაობა, ორგანობა, მემხლიობა. . . )
მ. ქამადაძე - ანთროპონიმული წარმომავლობის ზოგიერთი ტოპონიმის ეტიმოლოგიისათვის.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

IV


ქ. ბათუმი, 1982 წ. 2 - 3 დეკემბერი
შესავალი სიტყვა - საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის ენისა და ლიტერატურის განყოფილების
აკადემიკოსი - მდივანი შ. ძიძიგური.

არ. მარტიროსოვი - ზმნური სუფიქსების ხმარების თავისებური სისტემა ჯავახურში.
შ. ნიჟარაძე - აჭარული კილოს მონაცემთა ადგილი დიალექტოლოგიურ ატლასში.
ზ. ჭუმბურიძე - ზანიზმები სვანურში.
ალ. ღლონტი - მცენარეულობის დიალექტურ სახელწოდებათა ატლასის შედგენისათვის.
ივ. ქავთარაძე - ასიმილაციის ზოგი თავისებურება მოხეურ დიალექტში.
ნ. ჭანიშვილი - გაბმული ტექსტის ერთი კატეგორია ქართულ დიალექტებში.
ე. კოშორიძე - სალიტერატურო ენისა და დიალექტების ურთიერთობისათვის.
გ. კაჭარავა - ნარევი მეტყველების დიალექტური სტატუსისათვის.
ლ. შალვაშვილი - ქიზიყურში ჴ - ს შემონახვის საკითხისათვის.
ბ. ჯორბენაძე - სახელდების პრინციპისათვის ქართული ენის დიალექტურ ლექსიკაში.
რ. ღამბაშიძე - ზმნისწინა მრავალვარიანტულობისათვის ინგილოურში.
ქ. ლომთათიძე - შინაურ ცხოველთა სახელდების ზოგი ასპექტი ქართული ენის დიალექტთა მონაცემების მიხედვით.
შ. აფრიდონიძე - ტოპონიმიკური დიალექტისათვის.
თ. უთურგაიძე, დ. ჩხუბიანიშვილი, ჯ. გიუნაშვილი - არქაული გრამატიკული ფორმებისათვის ფერეიდნულ მეტყველებაში კახურთან მიმართებით.
ირ. ვეშაპიძე - [ა - ივ - ] კონფიქსიანი კაუზატივის I სერიის ფორმათა წარმოების ტიპები ქართული ენის დიალექტებში.
ზ. სარჯველაძე - ეფრემ მცირე და დარგობრივი ლექსიკა.
ელ. ნიკოლაიშვილი - გურული ლექსიკა რევოლუციამდელ ქართულშ იუმორისტულ პრესაში.
ნ. მიქელაბე - აჭარულის ზოგი თავისებურების შესახებ.
ალ. გვენცაძე - კუთხური მეტყველება როგორც სტილისტიკის საგანი.
მ. ალავიძე - სულხან - საბა ორბელიანის "სიტყვის კონა" და ქართული დიალექტური ლექსიკის საკითხები.
თ. უთურგაიძე, ლ. ქანთარია - ასიმილაციისათვის ქართული ენის თანხმოვანთა და ხმოვანთა შერეულ კომპლექსებში.
ნ. ნოღაიდელი - ნათესაური ურთიერთობის აღმნიშვნელი რამდენიმე ტერმინის შესახებ აჭარულში.
ი. კიკნაძე - მესამე პირის ობიექტის მრავლობითობის გამოხატვისათვის თანამედროვე ქართულში დიალექტებთან მიმართებით.
ლ. კობიაშვილი - თანხმოვანთა ასიმლაცია ქართულში.
ნ. სურმავა - წარმომავლოიბს - ურ და - არ სუფიქსებისათვის ქართულ დიალექტებში.
ი. მაისურაბე - შტო - გვარები და მათი წარმოება დიალექტურ რეგიონთა მიხედვით.
გ. გოგატიშვილი - მეფრინველეობის ლექსიკა ფშაურში.
ლ. გვენეტაძე - ტოპონიმთა ოდენსუფიქსიანი წარმოება (ოკრიბის ტოპონიმიის მიხედვით).
ბ. ცხალაძე - - ობა // - ობია // - ობანა სუფიქსები სალიტერატურო ქართულსა და დიალექტებში.
ჟ. ფეიქრიშვილი - პირველი თურმეობითის წარმოება და მნიშვნელობა ქართულ დიალექტებში.
შ. ფუტკარაძე - მასალა აჭარული ლექსიკონისათვის.
ვ. სერგია - ქართველ ხალხოსან მწერალთა ლექსიკოლოგიური დაკვირვებანი.
ნ. ჭუმბურიძე - ვნებითი გვარის ზმნათა აწმყოს III პირის დაბოლოებისათვის ქართულ დიალექტებში.
ზ. ტუღუში - ბუნების მოვლენების აღმნივშნელი ლექსიკა გურულში.
მ. ქამადაძე - ზემო აჭარის ზოგიერთი სოფლის სახელწოდების ეტიმოლოგიისათვის.
ი. ქეშიკაშვილი - მთის დიალექტების ზოგი რელიგიური გამოთქმის გაგებისათვის.
ალ. ჭინჭარაული - ეტიმოლოგიური ეტიუდები ("მავანი").
გ. ბედოშვილი - რთულფუძიანი ქართული გეოგრაფიული სახელების გამარტივების ტენდენციისათვის.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

V


ქ. თბილისი, 1983 წლის 9 - 10 დეკემბერი
შესავალი სიტყვა - საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის ენისა და ლიტერატურის განყოფილების აკადემიკოსი - მდივანი შ. ძიძიგური

არ. მარტიროსოვი - ქართული დიალექტოლოგიური ატლასის შესადგენად მოსამზადებელი მუშაობის ორგანიზაციისა და მასალების შეკრება - დამუშავების მეთოდიკის ზოგი საკითხი.
ივ. ქავთარაძე - დიალექტოლოგიური ლექსიკის შეკრებისა და ლექსიკონში სიტყვათა შეტანის ზოგი საკითხი.
ვ. სომხიშვილი - მახვილისა და გრძელი ხმოვნების საკითხისათვის ქართლურში (ქსნისა და დიდი ლიახვის ხეობების მასალის მიხედვით).
ლ. შალვაშვილი - თვით, თვითონ, თავად ნაცვალსახელთა განაწილებისათვის სალიტერატურო ქართულსა და დიალექტებში.
ზ. სარჯველაძე - ზოგი დიალექტური ფორმის შესახებ ძველ ქართულ ხელნაწერებში.
ნ. ნოღაიდელი - რძისა და რძის პროდექტების ლექსიკა აჭარულში.
ზ. თანდილავა, ც. ნარაკიძე - ზანიზმების შესახებ აჭარულში (ლექსიკა).
ბ. ჯორბენაძე - სოციალური და პროფესიული დიალექტების რაობისათვის.
მ. ალავიძე - ქართველური გვარსახელები და ტოპონიმი ორბელი.
ალ. ფოცხიშვილი - დიალექტიზმები გ. ტაბიძის პოეტურ ლექსიკაში.
ი. კიკნაძე - დიალექტური ლექსიკა პოლიკარპე კაკაბაძის პიესებში.
ალ. გვენცაძე - ტოპონიმ ხვანჭკარას ეტიმოლოგიისათვის.
ლ. კობიაშვილი - საგანთა და მოვლენათა სახელდების განსხვავებული პრინციპები და ამ გზით წარმოქმნილი სინონიმური რიგები ქართული ენის კილოებში.
გ. გოგოლაშვილი - მჟღერთა პოზიციური დაყრუებისათვის ქართული ენის დიალექტებში.
ზ. ტუღუში - შინაურ ცხოველთა ამსახველი ლექსიკა გურულში.
ქ. ლომთათიძე - პოზიციური წარმოშობის მკვეთრი სპირანტები გურულ დიალექტში
თ. უთურგაიძე, დ. ჩხუბიანიშვილი, ჯ. გიუნაშვილი - სიტყვათა სემანტიკური ცვლილება ფერეიდნულში სპარსული ენის გავლენით.
შ. ფუტკარაძე - მარითის ხეობის მეტყველები სზოგი თავისებურება.
ა. არაბული - ბგერითი სიმბოლიზმის ერთი სავარაუდო შემთხვევის აღწერისათვის.
ივ. ქეშიკაშვილი - ქართველ მთიელთა ზოგიერთი სამეურნეო ტერმინის საკითხისათვის.
ალ. ჭინჭარაული - ცაზე, აღე, სტარი, სერი (// სერვა) სიტყვათა ეტიმოლოგიისათვის
თ. ზალდასტანიშვილი - აწმყოს ფუძის წარმოების ზოგი თავისებურება დიალექტებში.
მ. ქამადაძე - ბალახეულის და კულტურული მცენარეების სახელებიდან მომდინარე ზემოაჭარული ტოპონიმები.
ნ. ჭოხონელიძე - ტიალ ფუძის ისტორიისათვის
ბ. ცხადაძე - ხმაბაძვით სიტყვათა ერთი ჯგუფი დიალექტებში და მათი გამოყენების შემთხვევები ჰიდრონიმებში.
ალ. ღლონტი - ურა - ა // - ულ - ა სუფიქსისათვის ბორჯომის რეგიონის მიკროჰიდრონიმიაში.
ალ. მაისურაძე - ურ სუფიქსი ქართული ენის დასავლურ კილოთა ონომატიკური ლექსიკონებში
გ. გოგატიშვილი - გრამატიკულ მოვლენათა და დიალექტური ლექსიკის ლოკალიზაციის პრობლემა ფშაურში.
ო. ქაჯაია - ვ. ბერიძის "სიტყვის კონაში" შესული მეგრული ლექსიკური მასალის ატლასირებისათვის (ინფორმაცია).

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

VI


ქ. ქუთაისი, 1984 წ. 25 - 26 ოქტომბერი
შესავალი სიტყვა - საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის ენისა და ლიტერატურის განყოფილების
აკადემიკოსი - მდივანი შ. ძიძიგური

მ. ალავიძე - ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ქართული ენის კათედრის წვლილი ქართველურ ენათა შესწავლაში.
დ. მელიქიშვილი - დიალექტიზმების ნაკალი გელათის სალიტერატურო სკოლიდან გამოსულ ძეგლებში.
მ. ქაცარავა - იმერული ლექსიკა 50 - 80 - იან წლების ქართულ საბჭოთა პროზაში.
ბ. ჯორბენაძე - სუბსტრატის საკითხისათვის ქართული ენის დიალექტებში.
ქ. ლომთათიძე - ისევ ფშაველთა "ლაშარის ჯვარის" შესახებ.
მ. ალავიძე - სახელწოდება უქიმერიონი.
ასპ. დ. ბუიძე - ობიექტური III პირის დისტრიბუციისათვის I სერიის ფორმებში ქართული დიალექტების მიხედვით.
გ. ბურჭულაძე - ზმნის რიცხვში შინაარსობრივი შეთანხმება ქართული ენის დიალექტებში.
გ. გოგატიშვილი - დიალექტური გარემო და დერივაციულ ელემეტთა სემანტიკა.
კ. დანელია - მეგრულისა და ლაზურის განმასხვავებელი ერთი კილოური ნიშნის შესახებ.
ლ. კობიაშვილი - ყევ ზმნური ფუძის ყეც ვარიანტისათვის ქიზიყურში.
კ. კუბლაშვილი - გარდამავალ ზონათა მეტყველების ზოგი საკითხისათვის ქართული ენის დიალექტთა მონაცემების მიხედვით.
მ. კუხალაშვილი - - ცა - ც ნაწილაკი ქართულში.
არ. მარტიროსოვი - ქართულ - სომხური ლექსიკური შეხვედრები მესხურ - ჯავახური დიალექტის გავრცელების არეალში.
ე. ნიკოლაიშვილი - გურული დიალექტის ლექსიკის შესწავლისათვის.
ნ. ნოღიადელი - საბავშვო თამაშობათა ლექსიკის შესახებ აჭარულში.
ნ. სურმავა - სადაურობის უსუფიქსო წარმოება მაჭახლის ხეობის მეტყველებაში.
ზ. ტუღუში - მოსავლის დაბინავებასთან დაკავშირებული ლექსიკა გურულში.
თ. უთურგაიძე - ირიბ ბრუნვათა განსხვავებული მორფოფონემატური ცვლილებისათვის გრამატიკულ - სემანტიკური ფუნქციის მიხედვით.
მ. ქამადაძე - გეოგრაფიულ სახელთან თანდებულის გამოყენება და სადაურობის წარმოება ზემოაჭარულში.
ზ. ჭუმბურიძე - მყოფადის წარმოება ფერეიდნულში.
ლ. ქანთარია - პრეპოზიციური ატრიბუტული მსაზღვრელი ქართულში.
ი. ქეშიკაშვილი - ს. ს. ორბელიანის "სიტყვის კონა" და მთის კილოების ლექსიკა.
რ. ქურდაძე - სუბიექტური პირველი პირისა და მრავლობითში დასმული ობიექტური პირველი პირის განაწილებისათვის ქართულ დიალექტებში.
ჟ. ფეიქრიშვილი - წულუკიძის რაიონის სოფელ ახალშენის მეტყველება როგორც კილოთა შერევის ნიმუში.
რ. ჭიკაძე - უარყოფითი კონსტრუქციების გავრცელების ინტენსივობა უკუთქმით წინადადებაში ქართული ენის დიალექტების მიხელვით.
ა. ჭინჭარაული - წრნ კომპლექსი ქართულ სალიტერატურო ენასა და დიალექტებში.
ნ. ჭოხონელიძე - ტორ - ფუძის ისტორიისათვის ქართულში.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

VII


ქ. ცხინვალი, 1985 წლის 23 - 24 - 25 ოქტომბერი
შესავალი სიტყვა - საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის ენისა და ლიტერატურის განყოფილების აკადემიკოსი - მდივანი შ. ძიძიგური

არნ. ჩიქობავა - სინონიმების დიალექტური წარმომავლობისათვის ძველ ქართულ სამწერლო ენეში
არ. მარტიროსოვი - ქართული სალიტერატურო ენისა და დიალექტების ისტორიული ურთიერთობისათვის.
კ. კუბლაშვილი - თახმოვანთა ასიმილაციის საკითხი აქცესიურსა და დეცესიურ კომპლექსებში ქართული ენის ბარის კილოების ჩვენებათა მიხედვით.
მ. მესხიშვილი - გასუბსტანტივებული ზმნა ქართულში.
ლ. ნოზაძე - კავშირებითის ფორმათა წარმოებისათვის ზემოიმერულში.
ზ. ტუღუში - გურული სალექსიკონო მასალა.
გრ. იმნაიშვილი - ზოლები ქართლურში.
გ. ბურჭულაძე - კვერ - "ურო", "ჩაქუჩი" ქართული ენის დიალექტებში.
კოლხური ელემენტის ადგილისათვის რიონ - ცხენისწყლის აუზის რეალიონიმებში.
ბ. ჯორბენაძე - არის თუ არა დიალექტი დამოუკიდებელი ენობრივი სისტემა?
ჯ. სილაგაძე - დიალექტური ლექსიკის სალიტერატურო ენასთან მიმართების ზოგიერთი საკითხისათვის.
მ. ალავიძე - გალაკტიონის პოეტური ლექსიკიდან. დიალექტურ - ევფონიური სარითმო ნეოლოგიზმები ("ფერვალი", "ცაიერადი").
გ. გოგოლაშვილი - ქვემოიმერული დიალექტის ჩვენების მნიშვნელობა სუბიექტური მესამე პირის ნიშანთა სისტემაში მომხდარი ცვლილებების ისტორიისათვის.
მ. ქაცარავა - მცენარეთა აღმნიშვნელი ლექსიკა იმერულში.
მ. ბერიძე - ჰიდრონიმულ ტერმინთა სემანტიკური ტრანსფორმაცია (მთიანი აჭარის მასალის მიხედვით).
ნ. სურმავა - ზოგიერთი თავისებური ლექსიკური ერთეული აჭარულში.
ასპ. რ. ქურდაძე - ლოკატიური თანდებულები სახელთა განსხვავებულ ჯგუფებში (ლიახვისა და ფრონის ხეობათა ქართლურის მიხედვით).
გ. ბედოშვილი - ცენტრალური ქართლის ძველი მოსახლეობის შიდა მიგრაციათა ამსახველი ზოგი ტოპონიმის (კუსირეთი, რცელი, ქემერტი. . . ) შესახებ.
ალ. ჭინჭარაული - ეტიმოლოგიური დაკვირვებები (I. კირკიმალი // კირტიმალი // კირკიტი; II. კუფხლვა; III. მცვრევა).
ლ. შალვაშვილი - წინადადების ერთი ტიპის სალიტერატურო და დიალექტური (ქიზიყური) ვარიანტებისათვის.
ნ. ზვიადაური - ოდნეობითი ხარისხის ორგანული წარმოებისათვის ფერთა აღმნიშვნელ ვითარებით ზედსართავებში ხევსურული დიალექტის მიხედვით.
მ. ქამადაძე - ურ სუფიქსი აჭარის ოიკონიმიაში.
ნ. ჭოხონელიძე - კსუ - ფუძის სემანტიკური ცვლილებები ქართულში.
თ. თაშაკიძე - წინავითარების სახელთა წარმოება და ფუნქციები ქართული ენის დიალექტებში.
რ. ლანდია - სახელთა მორფონოლოგიური ცვლილებისათვის მთარაჭულში (ბრუნვათა ფორმები).
კ. კაკიტაძე - ტოპონიმ საჩხეურის ეტიმოლოგიისათვის.
ტ. ფუტკარაძე - სახელის მრავლობითი რიცხვის წარმოება სამხრეთ - დასავლეთ საქართველოს დიალექტთა მიხედვით.
ქ. ლომთათიძე - შვილ - ფუძის შედგენილობისათვის.
ვ. სომხიშვილი - ნათესაობის ტერმინები ცხინვალისა და ლენინგორის რაიონების მეტყველების მიხედვით.
ლ. კობიაშვილი - შვილის აღმნივშნელი ლექსიკა ქართულ დიალექტებში.
ა. არაბული, უფრ. მეცნ. თანამშრ. გ. ბედოშვილი, თ. უთურგაიძე - მთის კილოების ნათესაობის ტერმინთა კლასიფიკაციისა და მორფოლოგიური ცვლილებებისათვის.
გ. ავალიანი, გ. იალამიდი, რ. ცუცქირიძე, უფრ. მასწ. ლ. ქანთარია, თ. უთურგაიძე - ნათესაობის სისტემის ზოგი თავისებურებისათვის ქართულში.
ალ. გვენცაძე - ნათესაობის ლექსიკა ქვემორაჭულსა და შიგნიკახურში (შეპირისპირებითი ანალიზი).
ც. ნარაკიძე - ნათესაური ურთიერთობის ამსახველი ორი ლაზური ტერმინისათვის.
ლ. შალვაშვილი - დედა სიტყვის კვეცადი და უკვეცელი ვარიანტები ქართულში.
ზ. ჭუმბურიძე - გრძელი ხმოვნების საკითხისათვის ქართველურ ენებსა და დიალექტებში.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

VIII


ქ. სოხუმი, 1986 წლის 25 - 26 - 27 სექტემბერი
შესავალი სიტყვა - შესავალი სიტყვა - საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის ენისა და ლიტერატურის განყოფილების აკადემიკოსი - მდივანი შ. ძიძიგური

ბ. ჯორბენაძე - დიალექტების ურთიერთშერევის საკითხისათვის
ვ. სომხიშვილი - მესაქონლეობის ლექსიკა ქსნის ხეობის დიალექტური მასალის მიხედვით.
ბ. ლემონჯავა - ლეჩხუმური მეცხოველეობის ლექსიკის ზოგიერთი თავისებურებისათვის (აფხაზეთში მცხოვრებ ლეჩხუმელთა მეტყველების მიხედვით).
თ. გვანცელაძე - ბატკან - და მწევარ - სიტყვათა ისტორიისათვის.
დ. მელიქიშვილი - ძველი ქართული დიალექტური ლექსიკიდან.
ი. ჯამრულიძე, თ. უთურგაიძე - მესაქონლეობის თუშური ლექსიკის ზოგი საკითხისათვის.
რ. ჭიკაძე - კვაზიერგატიული კონსტრუქციის ერთი მოდელი ქართული ენის დიალექტებში.
ბ. ცხადაძე - მესაქონლეობის ლექსიკა იმერულში (ზესტაფონის, თერჯოლისა და მაიაკოვსკის რაიონების მცხოვრებთა მეტყველების მიხედვით).
ო. მიქიაშვილი - დაკვირვებანი მეგრულის დარგობრივ ლექსიკაზე
გ. გოგატიშვილი - მეცხოველეობის ლექსიკა ფშაურში
კ. კუბლაშვილი - მესამე ობიექტური პირის რიცხვის აღნიშვნისათვის ზმნაში ქართული ენის დასავლურ კილოებში
თ. კაკულაძე - მაჭახლის ხეობის ონომატიკიდან
ე. გაზდელიანი - ქართულ დიალექტებთან ურთიერთობის კვალი სვანურში.
შ. ფუტკარაძე - მეფუტკრეობის ლექსიკისათვის აჭარულში.
მ. ქამადაძე - მესაქონლეობასთან დაკავშირებული ტოპონიმები ზემო აჭარაში.
გ. გოგოლაშვილი - სუპლეტივიზმი ნაკვთთა წარმოებაში
თ. ცქიტიშვილი - ქართლურის სემანტიკური სტრუქტურის ზოგიერთი საკითხისათვის.
ი. კიკნაძე - დიალექტური ლექსიკა XIX ს. ქართულ დრამატურგიაში (კონდრატი კლდიაშვილის ’კომედია იმერეთის ხალხის ცზოვრებითგან").
ელ. ნიკოლაიშვილი - შინაური ფრინველებისა და ცხოველების ამსახველი ლექსიკა გურულში.
მ. კობაიძე - საქონლის საკუთარი სახელების წარმოება მთიულურ დიალექტში
ივ. ქეშიკაშვილი - ჯვარ - ხატთა კულტთან დაკავშირებული მესაქონლეობის ლექსიკა
ვ. სერგია - დიალექტური ლექსიკა ქართველ ხალხოსან მწერალთა ენაში.
ლ. კობიაშვილი - მარტივჩლიქიან პირუტყვთა აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულ დიალექტებში.
ს. გუმაშვილი - ნახური ლექსიკა ქართული ენის მთის დიალექტებში
კ. კაკიტაძე - ლეჩხუმური მეცხოველეობის ლექსიკიდან.
მ. ალავიძე - ტოპონიმი "ნიკორწმინდა" და ნიშა ხარის სახელი "ნიკორა".
ნ. სურმავა - სუბიექტისა და ობიექტის მრავლობითობის აღნიშვნის საკითხისათვის აჭარულში
მ. სუხიშვილი - "წუელის" ("მოწუელის" აღმნიშვნელი ფუძეები ქართველურ ენებში.
გ. იალამიდი, რ. ცუცქირიძე, გ. ავალიანი, ქართლური მესაქონლეობის ლექსიკა (გორის რაიონის სოფლების მიხედვით).
ჟ. ფეიქრიშვილი - მესაქონლეობის დარგობრივი ლექსიკიდან (მესხურ - იმერული ნარევი მასალა).
ლ. შალვაშვილი - შინაურ ცხოველთა სახელები ქართულ ხალხურ პოეზიაში
რ. ჩხენკელი - სემანტიკური გადააზრებით მიღებულ სიტყვათა ჯგუფები ხალხურ სამშენებლო ლექსიკაში.
ლ. ჭუაძე - ფრაზეოლოგიზმები ჭირის სუფრის სადღერგრბელოებში (აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთი სოფლის მასალის მიხედვით).
ალ. ჭინჭარაული - ზოგი ქართულ - ნახური ლექსიკური შეხვედრისათვის.
ზ. ჭუმბურიძე - მეცხოველეობის სვანური ტერმინოლოგიიდან.
ა. გვენცაძე - პირუტყვთა რამდენიმე სახელი ეტიმოლოგიითურთ (თელავის რაიონის სოფ. იყალთოს მასალის მიხედვით).
ი. სალარიძე - მესაქონლეობის ლექსიკა ქართლურში (ალგეთის ხეობის მეტყველების მიხედვით).
ლ. ტალახაძე - ცხოველთა და ფრინველთა ამსახველი ლექსიკა თეიმურაზ მეორის თხზულებებში.
დ. ჩხუბიანიშვილი - ნაწილაკების ზოგი ფუნქციისათვის დიალექტურ ტექსტში.
მ. მიქელაძე - ცხოველთა ავადმყოფობასთან დაკავშირებული ლექსიკა თუშურ დიალექტში.
ნ. ნოღაიდელი - მეფრინველეობის ლექსიკა აჭარულ დიალექტში.
ც. ნარაკიძე - მესაქონლეობა - მეფრინველეობის ამსახველი ლექსიკიდან ლაზურში.
რ. შეროზია - ქართულიდან შეთვისებული მესაქონლეობის ლექსიკა მეგრულში.
ტ. ფუტკარაძე - ხმოვანფუბიანი სახელების დაბოლოებისათვის ქართული ენის სამხრეთ - დასავლურ დიალექტებში.
ქ. ლომთათიძე - შინაურ ცხოველთა ზოგადი სახელისათვის ქართული ენის დიალექტებში.
ზ. ტუღუში - შინაური ფრინველ - პირუტყვის თვისებების ამსახველი ლექსიკა გურულში.
ლ. გვენეტაძე - დიალექტური ლექსიკა გ. ლეონიძის ნოველების მიხედვით
გ. ბედოშვილი - ჴორც - სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის.
ი. რუსაძე - ქართველურ ენათა "მესაქონლეობის ლექსიკონი".
გ. ბურჭულაძე - ერთი ჰიდრონიმის თაობაზე ქართულში.
ნ. ჭოხონელიძე - ჭლაკ - და მრეზ - ფუძეთა ისტორიისათვის.
რ. ლანდია - საქონლის ნიშან - თვისებათა აღმნიშვნელი ლექსიკა რაჭულში.
რ. ქურდაძე - მასალები მესაქონლეობის ლექსიკისათვის ლიახვისა და ფრონის ხეობათა ქართლურის მიხედვით.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

IX


ქ. გორი, 1987 წლის 22 - 23 - 24 სექტემბერი
შესავალი სიტყვა - საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის ენისა და ლიტერატურის განყოფილების აკადემიკოსი - მდივანი შ. ძიძიგური

გ. ავალიანი, გ. იადამიდი, რ. ცუცქირიძე - მესაქონლეობის ლექსიკა გორის რაიონის სოფლებში.
მ. ალავიძე - ილია ჭავჭავაძის ენის ხალხურობა.
თ. უთურგაიძე - ქართული ენის მთის დიალექტების ნახურ ენებთან საზიარო ლექსიკური ერთეულებისა და მსგავსი სტრუქტურული თვისებების კვალიფიკაციისათვის.
ი. კიკნაძე - ფაუნა თეიმურაზ ბაგრატიონის დრამაში.
გრ. იმნაიშვილი - ასიმილირებული ხმოვნების ცვლილების შესახებ ქართული ენის რიგ კილო - თქმებში.
გ. ჭუმბურიძე - "ლაპარაკის", "ხმაურის" აღმნიშვნელ ერთი წყების ლექსემათა თაობაზე ქართულში.
ო. მიქიაშვილი - დაკვირვებანი ბზიფის ხეობაში მცხოვრებ ზემორაჭველთა მესაქონლეობის ლექსიკაზე
ლ. შალვაშვილი - ვისი // ვისა მოდელის სალიტერატურო და დიალექტური ვარიანტები.
დ. ახვლედიანი - მესაქონლეობის ნასესხები ლექსიკა აჭარულ კილოში.
ი. ქეშიკაშვილი - "ჴელის" გავრცელების არეალისა და მნიშვნელობისათვის
დ. ჩხუბიანიშვილი - ახალი მასალოები ისტორიული დიალექტოლოგიისათვის
კ. კუბლაშვილი - დიალექტურ თავისებურებათა გავრცელების ზოგი საკითხის გამო ( იმერული დიალექტის მასალა).
ნ. ნოღაიდელი - ზანიზმები აჭარული დიალექტის დარგობრივ ლექსიკონში.
მ. სანაყოთი - რამდენიმე ჰიბროდული ტოპონიმი დიგორის ხეობაში.
ზ. ტუღუში - მეცხოველეობა - მეფრინველეობის გურული ლექსიკიდან
მ. კუხალაშვილი - არა - არ, ვერა - ვერ ნაწილაკები სალიტერატურო ქართულსა და იმერულ დიალექტში.
ტ. ფუტკარაძე - სპირანტთა აფრიკატიზაციის შესახებ ქართული ენის სამხრეთ - დასავლურ კილოებში გურულის მონაცემთა მიხედვით.
ბ. ჯორბენაძე - დიალექტოლოგია და ზოგადი ენათმეცნიერება.
ა. არაბული - ზოომორფიზმი მცენარეთა სახლდებაში.
მ. ბერიძე - მეთევზეობის ლექსიკა მესხურში
ს. გუმაშვილი - ქართულიდან სიტყვათა სესხების ზოგიერთი კანონზომიერების შესახებ პანკისის ქისტურში.
ნ. დოლიძე - მეაბრეშუმეობის ლექსიკისათვის გურულში
ბ. ცხადაძე - სა - პრეფიქსისა და სა - ელ, სა - ე, სა - ო ცირკუმფიქსთა ურთიერთმიმართებისათვის ძველ ქართულში.
მ. ქამადაძე - დიალექტიზმები "მცირე კარაბადინში".
კ. გაბუნია - რთული თანდებულების საკითხისათვის ქართულსა და სვანურში.
ს. მელიქიძე - ქართულ - ოსური ლექსიკური შეხვედრები ქართლის ტოპონიმიაში.
ელ. ნიკოლაიშვილი - ქართულთან საზიარო ლექსიკური მასალა გურულში.
ფ. ნარაკიძე - რამდენიმე ბერძნული ტერმინის შესახებ ლაზურში.
ლ. კობიაშვილი. - ვით(ა) თანდებული საშუალო ქართულსა და დიალექტებში.
კ. კაკიტაძე - სახელთა წარმოების ერთი თავისებურებისათვის ლეჩხუმურში.
მ. ქაცარავა - ცხოვეთა ამსახველი ლექსიკის შესახებ ლაზურში.
შ. ფუტკარაძე - მეცხვარეობის ლექსიკისათვის აჭარულში.
თ. ცქიტიშვილი - დიალექტური ლექსიკის მიმართებისათვის ძველ ქართულთან.
გ. ცოცანიძე - არქაიზმების როლი დიალექტური ლექსიკის თავსიებურებათა წარმოქმნაში.
ა. ჭკადუა - ს. - სვანური *ტობ "ტბა" / *ტუბ "ხევი" - როგორც სხვადასხვა წარმომავლობის ს. - ქართველური რეფლექსები.
ქ. ლომთათიძე - გურული ჯაკელის მნიშვნელობის განმარტებისათვის
მ. მიქელაძე - ხმოვანთა რედუქციის საკითხისათვის ბაცბურსა და ქართულ ენებში.
ლ. შალვაშვილი - "თავი" პირის ნაცვალსახელად არსებითთან.
მ. ძიძიშვილი - ზმნისართი ნომინაცია დასავლურ დიალექტებში.
თ. კუკულაძე - თურქიზმები სამხრეთ - დასავლეთ საქართველოს ზღვისპირეთის ტოპონიმიაში.
ლ. გვენეტაძე - იმერეთის სოფელ მუხურას სამეურნეო ტოპონიმია.
ქ. თავაძე - მეფრინველეობის ლექსიკისათვის რაჭულში.
ი. რუსაძე - თერგდალეული კირილე ლორთქიფანიძე როგორ ლექსიკოგრაფი
ჭ. ქირია - პარადიგმის შერევა ერთი რიგის ზმნებთან სალიტერატურო ქართულსა და იალექტებში.
ნ. ჭოხონელიძე - ჭენ - ფუძის ისტორიისათვის.
რ. ქებულაძე - მეცხოველეობის ლექსიკისათვის რაჭულში.
ნ. სურმავა - ობიექტის მრავლობითობის აღნიშვნის საკითხი XVI - XVIII საუკუნეთა ქართულ საბუთებში.
ალ. ჭინჭარაული - კინთ - // კინტ - ძირის ნაყარი ქართველურსა და ვაინახურ ენებში.
გ. ბედოშვილი - მიკროტოპონიმია და ქართული სამეურნეო ლექსიკა.
ე. ბიძინაშვილი - ზმნიზედათა ზოგიერთი თავისებურება ქართულ დიალექტში.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

X


ქ. თელავი, 1988 წლის 20 - 21 - 22 ოქტომბერი
შესავალი სიტყვა - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ენისა და ლიტერატურის განყოფილების აკადემიკოსი - მდივანი შ. ძიძიგური.

რ. ჭიკაძე - სახელობითი ბრუნვის მორფემის დიალექტური ვარიანტები.
გ. გოგოლაშვილი - უღვლილების სისტემა ქართული ენის დიალექტებში.
ზ. სარჯველაძე - ძველი ქართული წარწერების მონაცემთა მნიშვნელობა ქართული ენის ისტორიული დიალექტოლოგიისათვის.
მ. მიქელაძე - ქართული ენის გავლენით შეპირობებული ცვლილებები ბაცბური ზმნის მრავლობითისმ ფორმებში.
ნ. ლემონჯავა - თანამედროვე ქართული სამწერლობო სტილის განვითარების ზოგიერთი ასპექტი.
კ. კუბლაშვილი - ფუძისა და ბრუნვის ნიშანთა ურთიერთზემოქმედების საკითხისათვის ქართული ენის დიალექტებში.
ე. კოშორიძე, ლ. გეგუჩაძე - ძველისა და ახალი ქართულის ფორმები "ქართული სამართლის ძეგლების" (ტ: I) მიხედვით.
გ. ბურჭულაძე - ნეკ - /ნაკ - ფუძეთა თაობაზე ქართულში.
გ. კარტოზია - კითხვათნაწილაკიან ზმნურ ფორმათა წარმოშობის ერთგვარობისათვის ქართულის მთის კილოებსა და ლაზურში.
თ. უთურგაიძე - იტალიელ მისიონერთა გრამატიკული ნაშრომების (XVII - XVIII ს. ს. ) მნიშვნელობა ქართული ისტორიული დიალექტოლოგიისათვის.
ი. ქეშიკაშვილი - "ძეგლის" მნიშვნელობისა და გავრცელების არეალის შესახებ.
რ. ღამბაშიძე - მეტათეზისის ერთი შემთხვევისათვის ინგილოურში.
ჟ. ფეიქრიშვილი - დიალექტური ფრაზეოლოგიური ლექსიკიდან (მესხურ - იმერული ნარევი მასალა).
თ. ღვინაძე - დიალექტიზმების როლი სალიტერატურო ენის ფუნქციონირების სხვადასხვა სფეროში.
ე. ბიძინაშვილი - სახელთა ადვერბიალიზაციის პროცესი ქართულში.
ავთ. არაბული - სამეურნეო დანიშნულების ასახვა მესაქონლეობის ლექსიკაში.
ნ. ნოღაიდელი - ხალხური მედიცინის ლექსიკიდან (აჭარული მასალა)
ი. კიკნაძე - დიალექტიზმებისთვის ავტორის მეტყველებაში (XIX ს. ქართული დრამატურგიის მასალაზე).
ბ. სულხანური - სუბიექტის რიცხვის გამოხატვა ზმნაში მთის კილოების (ხევსურული, მოხეური, მთიულური, თუშური, ფშაური) მიხედვით.
ქ. ლომთათიძე - ქართულ დიალექტებში დამოკიდებული წინადედაბეის თავისებური გამოხატვის ფუნქციური საფუძველი
ვ. სომხიშვილი - ასპექტის წარმოების საკითხისათვის ქსნის ხეობის მეტყველებაში.
მ. ალავიძე - დიალექტოლოგიური ძიებანი (რუსთაველი"ტანაჯორი", ტოპონიმი და ღვინის სახელწოდება "ქინძმარაული", ხალხური ნეოლოგიზმი "შინმოუსვლელი").
გრ. იმნაიშვილი - ს. კონსონანტი ქართულ დიალექტებში.
ფ. მაკალათია - ონომასტიკური მიკროსისტემურობა და მოდელირების მეთოდი.
ალ. ჭინჭარაული - ზოგი ქართული გვარის წარმომავლობისათვის.
ღ. შალვაშვილი - ჩემგან - ჩემისაგან რიგის ნაცვალსახელური ფორმები სალიტერატურო ენასა და დიალექტებში.
ელ. ნიკოლაიშვილი - გურული ლექსიკის მიმართებისათვის ძველ ქართულთან.
კ. გაბუნია - მოქმედებითი და ვნებითი ბრუნვების ფუნქციებისათვის ქართული ენის დიალექტებში.
ი. ვაშაკიძე - მევენახეობა - მეღვინეობასთან დაკავშირებული ლექსიკა ი. ჭ ავჭავაძის წერილების მიხედვით.
თ. ცქიტიშვილი - ქართულ დიალექტთა დიასისტემური მეთოდით შესწავლისზოგიერთი საკითხისათვის.
ბ. ჯორბენაძე - შტო - გვარის სახელთა წარმოებისათვის ქართული ენის დიალექტებში.
ზ. ჭუმბურიძე - ოდნაობითი ხარისხი სვანურში
გ. იალამიდი, რ. ცუცქირიძე, გ. ავალიანი - სახელთა წარმოება ქართულში.
ზ. ტუღუში - კნინობითი სახელები გურულში.
ნ. სურმავა - ობიექტის რიცხვის გამოხატვის პრინციპისათვის ზოგ ქართულ კილოსა და ზანურში.
უ. ყორღანაშვილი - ქართული სინტაქსის ერთი პრობლემური საკითხისათვის.
ღ. ბერიძე - ზოტისა და ჩხაკაურას მეტყველების ზოგი თავისებურება.
თ. კუკულაძე - - ევ, - ავ, - ივ სუფიქსებიანი ტოპონიმები მაჭახლის ხეობაში.
შ. აფრიდონიძე - მიმართვის ფორმათა სისტემა მოხეურში.
პ. ცხადაია - მეთევზეობის ლექსიკა სამეგრელოს ტოპონიმიაში.
ლ. კობიაშვილი - ზმნიეზდა საშუალ ქართულში აღმოსავლურ ქართულ დიალექტებთან მიმართებით.
ც. ნარაკიძე - თურქიზმების შესახებ ლაზურში
მ. ჩუხუა - მცენარის ერთი საერთო - ნახური სახელწოდებისათვის ქართული ენის დიალექტებში.
მ. ქაცარავა - იმერული დიალექტის ზოგიერთი საკითხისათვის თანამედროვე ეტაპზე.
მ. ქამადაძე - ზემო აჭარაში გავრცელებულ გვარსახელთა წარმოების თავისებურებანი.
ჭ. ქირია - კაუზატივის წარმოება ქართული ენის დიალექტებში.
შ. ფუტკარაძე - ქართული ენის სამხრულ - დასავლური დიალექტების თავისებურებანი პ. უშიკაშვილის "ხალხური სიტყვიერების" მიხედვით.
ბ. ცხადაძე - მესაქონლეობა - მესიმინდეობისა და მევენახეობა - მეღვინეობის ამსახველი იმერული ლექსიკა გრიგოლ რობაქიძის "გველის პერანგის" მიხედვით.
ნ. ჭუმბურიძე - მქონებლობის სუფიქსები ქართული ენის დიალექტებში.
ე. გაზდელიანი - ხმოვანთა სინტაგმატური მიმართებები ქართულ დიალექტებსა და სვანურში.
ნ. მიქელაძე - ქართული ხალხური მითოლოგიური პოეზიის ძირითადი ენობრივი თავისებურებანი.
რ. ქურდაძე - ნასესხებ სიტყვათა სემანტიკური ცვლილებანი ქართლურსა და კახურში.
ტ. ფუტკარაძე - ორ - (ჭოლ - ) ძირის შემცველი ფუძეები ქართულსა და ზანურში.
კ. კაკიტაძე - "თევზაობს", "ცურაობს" ტიპის ზმნათა წარმოებისათვის ქართული ენის დასავლური დიალექტების მიხედვით
ნ. ჭოხონელიძე - ლაბა სიტყვის წარმომავლობისათვის
ომ. მემიშიში - ეგზოცენტრული კომპოზიტი ჭანურში
ს. გუმაშვილი - თურმეობითის შესახებ ქართულსა და ნახურ ენებში
დ. ჩხუბიანიშვილი - კვლავ თავი ნაცვალსახელის შესახებ.
მ. კუხალაშვილი - სხვათა სიტყვის - ო ნაწილაკის განაწილებისათვის.
გ. ბედოშვილი - ქართული დიალექტური ლექსიკისა და სამეურნეო ტოპონიმიის ურთიერთობის ზოგი საკითხი.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

XI


ქ. ცხინვალი, 1989 წლის 2 - 4 ნოემბერი
შესავალი სიტყვა - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი ქეთევან ლომთათიძე

ბ. ჯორბენაძე - ხმოვანთა კონტაქტური ფონეტიკური პროცესები ქართული ენის დიალექტებში.
ვ. სომხიშვილი - ზემოქსნური ონომასტიკის მასალები.
არ. მარტიროსოვი - ქართული დიალექტების კლასიფიკაციისათვის.
მ. მიქელაძე - ნაწევრის საკითხისათვის ქართულში.
გ. ბურჭულაძე - ბგერათშესატყვისობის საკითხი ზოგ ლექსიკურ ჯგუფში.
ივ. ქეშეკაშვილი - ზოგიერთი სარიტუალო დღესასწაულის სახელწოდების შესახებ.
ნ. ჩიტაია, გ. კოპალეიშვილი - "სულის" მნიშვნელობსათვის ძველ ქართულსა და ფშავ - ხევსურულ ეთნოგრაფიულ მასალებში.
ქ. ლომთათიძე - მ პრეფიქსიანი თავისებური წარმოება სახელისა ქართულში (დიალექტური ლექსიკონის მიხედვით).
ზ. ჭუმბურიძე - ფრინველთა სვანური ტერმინოლოგიის შესწავლისათვის.
გრ. იმნაიშვილი - კონსონანტთა დაკარგვა ქართული ენის დიალექტებში.
კ. გაბუნია - ერთი საერთო მოვლენისათვის დასავლუთ ქართულ დიალექტებსა და ზანურში.
რ. ჭიკაძე, ბ. სულხანაური - წ ბგერის სემანტიკური ველი.
ალ. ჭინჭარაული - ეტიმოლოგიური შენიშვნები.
ნ. ჭოხონელიძე - ტოპონიმების "იალნოს" და "იკვლივის" წარმომავლობისათვის.
თ. უთურგაიძე - სამეტყველო ქართული - საფუძველი სალიტერატურო ენის დემოკრატიზაციისა XVI - XVII საუკუნეებში.
დ. ჩხუბიანიშვილი - ინტერფერენტული მოვლენებისათვის ინგილოურსა და ფერეიდნულში.
გ. როგავა - ერთი კონტამინირებული სიტყვა მეგრულში - ცხიმურ - ი||ცხემური "ცხემლა".
ი. კიკნაძე - სასაუბრო ლექსიკა ივ. კერესელიძისა და ბ. ჯორბენაძის პიესებში (ჟურნ. "ცისკრის" მასალის მიხედვით).
ჯ. სილაგაძე - "ვეფხისტყაოსნის" ზოგიერთი ლექსიკურ - თემატიკური თავისებურებისათვის.
ელ. ნიკოლაიშვილი - "საბავშვო" ლექსიკა გურულში.
ე. ბიძინაშვილი - მესამე პირდაპირი ობიექტური პირის ნიშნების ხმარებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი თავისებურების შესახებ.
უშ. ყორღანაშვილი - ქვემდებარისა და დამატების საკითხი ზოგიერთ ზმნასთან.
რ. ღამბაშიძე - დიალექტური ლექსიკოგრაფიის ზოგი საკითხი.
ავთ. არაბული - ერთი უძველესი სამეურნეო ტერმინი და მისი ანალიზის მნიშვნელობა ქართული კულტურის ისტორიისათვის.
ელ. გაზდელიანი - ზოგი ქართული კომპოზიტის ფონეტიკური ფორმისათვის სვანურში.
ლ. კობიაშვილი - ერთი ქართული სიტყვის ("ბოდიში") ისტორიისათვის.
გ. ბედოშვილი - ეთნიკური ჯგუფების ისტორიული განსახელბის კვლევის ზოგი ასპექტისათვის (ქართული ტოპონიმების მონაცემთა მიხედვით).
თ. ცქიტიშვილი - ინგილოურის სემანტიკური სტრუქტურისათვის.
დ. შენგელია - ძველისა და ახალი ქართულის ზმნური ფორმები "რუსუდანიანის" მიხედვით.
ს. გუმაშვილი - ანალიზური უღლების შესახებ ქართულსა და ნახურ ენებში.
გ. გოგოლაშვილი - ზმნისწინისეულ ხმოვანთა დისტანციური ცვლილებისათვის ქართული ენის დიალექტებში.
გ. ავალიანი - ქართველური საერთო ლექსიკიდან.
რ. შეროზია - ერთი ნაწილაკის შესახებ ქართულსა და მეგრულ - ლაზურში.
რ. ქურდაძე - ფუძეკვეცად ზმნათა უღლებისათვის ვაჟა - ფშაველას ენის მიხევით.
მ. ქამადაძე - ეტიმოლოგიური შენიშვნები.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

XII


ქ. გორი, 1991 წლის 21 - 23 ნოემბერი
შესავალი სიტყვა - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ - კორესპ. ბ. ჯორბენაძე.
გრ. იმნაიშვილი - აკადემიკოსი ვარლამ თოფურია როგორც დიალექტოლოგი.
თ. უთურგაიძე - მორფოლოგიის ელემენტთა მანქანური პროგნოზირებისათვის ქართული ენის ფორმებში.
მ. ალავიძე - დიალექტური ლექსიკა აკ. წერეთლის ენაში (ხალხური ნეოლოგიზმები "გადამთიელი" და "შინმოუსვლელი").
გ. ავალიანი - "მერან - " სიტყვის ისტორიისათვის.
ლ. შალვაშვილი - კახური მეტყველების ნიმუშები რ. მიშველაძის პროზაში.
ე. აბულაძე - დიალექტური ლექსიკა ანტ. ფურცელაძის ენაში.
ავთ. არაბული - ორი ფკძის (კელ: კილ - და მტრედ - ) ისტორიულ - ეტიმოლოგიური კვლევისათვის).
ნ. ჭოხონელიძე - ზოგი მცენარის ეპიეკურ - მითოლოგიური მიმართებები.
კ. გაბუნია - ას სუფიქსიანი მიცემითის ფუნქციებისათვის.
რ. საღინაძე - დიალექტიზმები XX ს. დასაწყისის ქუთაისური პრესის მიხედვით.
რ. ქურდაძე - ხმოვანთმონაცვლე ზმნათა ფუძეებისაგან ნაწარმოები სახელები ქართულში.
ქ. ლმთათიძე - წკელის წარწერის ერთი ადგილის წაკითხვისათვის.
ნ. სურმავა - კენ|| - ყენ ნაწილაკის ფუნქციის შესახებ ხონურ - სამტრედიულ მეტყველებაში.
უშ. ყორღანაშვილი - განსაზღვრებით დამოკიდებულიანი რთული ქვეწყობილი წინადადების გაგებისათვის.
ო. მიქიაშვილი - მა დაბოლოებისეული ა ხმოვნის წარმომავლობისათვის ფუძეხმოვნიან სახელთა მოთხრობითი ბრუნვის ფორმაში.
ალ. ჭინჭარაული - ქართულ სატომო სახელთა წარმოქმნის ზოგი თავისებურების შესახებ.
ბ. ჯორბენაძე - თემის ნიშანთა განაწილებისათვის ქართული ენის დიალექტებში.
გ. ბურჭულაძე - ღვარ - სეგმენტიანი "წყლის". "სითხის" აღმნიშვნელი ზოგი ლექსემის თაობაზე ქართულში.
რ. ჭიკაძე - შემასმენელთა ერთგვარ წევრებად გაგებისათვის.
ე. ბიძინაშვილი - პირის ნაცვალსახელთა ტოპოლოგიურ - სტილისტური დახასიათება (ორი არამონათესავე ენის მასალის მიხედვით).
ჟ. ფეიქრიშვილი - "ოდნაობითის" სემანტიკის გამოხატვის საშუალებანი სალიტერატურო ქართულსა და დიალექტებში.
ს. გუმაშვილი - ლექსიკური შეხვედრები ქართულსა და ნახურ ენებს შორის.
გ. გოგოლაშვილი - ხმოვანთკომპრელსის ცვლილების ერთი თავისებურება ფერეიდნულში და მასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი.
მ. ქაცარავა - ფრაზეოლოგიზმთა თავისებურებანი იმერული დიალექტის მიხედვით.
დ. ჩხუბიანიშვილი - ზმნის ორმაგი სუფიქსაციის შემთხვევები ფერეიდნულში.
ლ. კობიაშვილი - ძველ სამედიცინო წიგნთა ენის თავისებურებანი.
ო. კიკნაძე - "მესახიენის" დაზუსტებისათვის.
ზ. ფურცვანიძე - ქუთაისელ ებრაელთა მეტყველების თავისებურებანი.
კ. კაკიტაძე - ლექსემა მანჭკვარასათვის ქართულში.
ვ. შენგელია - ჭანური (ლაზური) და მეგრული დიალექტების შესახებ.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

XIII


ქ. ქუთაისი, 1992 წლის 19 - 21 ნოემბერი
შესავალი სიტყვა - ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის რექტორი მ. თოდუა.

ა. მარტიროსოვი - ხმოვანთა ელიზია ქართული ენის კილოებში
კ. კუბლაშილი - ვნებითის წარმოებასთან დაკავშირებული ზოგი თავისებურების შესახებ ქართული ენის დიალექტებში.
ა. ჭინჭარაული - სიტყვა "ღმერთის" წარმომავლობისათვის.
ზ. ჭუმბურიძე - ზოგიერთი ქართული ანთროპონიმის წარმომავლობისათვის.
კ. დანელია - მიმართულებითი ბრუნვის ადგილისათვის ძველი ქართულის ბრუნვათა სისტემაში.
ა. არაბული - დიალექტური მონაცემების მნიშვნელობა არქაულ ფუძეთა რეკონსტრუქციისათვის.
მ. ალავიძე - ქართლის ტოპონიმები "წეროვანი", "წერეთი" და გვარსახელი "წერეთელი".
ლ. შალვაშვილი - დიალექტიზმები გ. ტაბიძის პოეზიაში.
ვ. კუზიბაბაშვილი - ზმნის სუფტქსაციის ზოგი შემთხვევისათვის ინგილოურში.
ჟ. ფეიქრიშვილი - მასალები მესხური დიალექტის ლექსიკონისათვის.
ვ. მაღრაძე - ოიკონიმებისაგან ნაწარმოები ქართული გვარების შესახებ.
გ. ავალიანი - ტოპონიმ ლახამულას ახსნისათვის.
ნ. ზვიადაური - ერთი ხევსურული რიტუალური დღესასწაულის სახელწოდების _"დატიობა") გენეზისისათვის.
ე. გოდუაძე, ქ. დათუკიშვილი - ზმნის კომპიუტერული ანალიზის პრინციპები ქართული ენის დიალექტებისათვის.
თ. უთურგაიძე - იტალიელ მისიონერთა ლექსიკოგრაფიული პრინციპები და სულხან - საბა ორბელიანის "ლექსიკონი ქართული".
ზ. კიკვიძე - სუბიექტური შეფასების ნაცვალსახელთა სტრატიფიკაციული და სიტუაციური ვარირება.
ჭ. ქირია - - უ - ა დაბოლოებიანი მასდარი მეგრულში.
რ. საღინაძე - ოკაზიური საიტყვაწარმოების ერთი მაგალითისათვის ქართულში.
მ. ბერიძე - სახელობითი ბრუნვის საკითხისათვის ქართული ენის დიალექტებში.
ლ. სულამანიძე - "კოჭობ" სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის.
რ. ქურდაძე - ალ. ყაზბეგის ლექსიკიდან.
ნ. ლოლაძე - ობიექტურ პირთა მრავლობითობის აღნიშვნისათვის ქართული ენის დიალექტებში.
გრ. იმნაიშვილი - ბგერათა გაჩენა - განვითარება ქართული ენის კილო - თქმების ზოგ სიტყვაში.
მ. ქაცარავა - ქართული სალიტერატურო ენისა და სოციალური დიალექტების ურთიერთობისათვის.
რ. შეროზია - დრო - კილოთა მეოთხე ჯგუფის ფორმებთან დაკავშირებული ზოგი საკითხის შესახებ.
ზ. ფურცვანიძე - შტო - გვარებისათვის იმერულში.
დ. ჩხუბიანიშვილი - ფერეიდნულის ლექსიკის შესწავლისათვის.
ქ. გიგაშვილი - ვ - პრეფიქსიან ვნებითთა დიალექტური ბუნებისათვის საშუალ ქართულში.
ვ. გაზდელიანი - - იან, - ან სუფიქსიანი ზოგი სვანური გვარის შესახებ.
ტ. ფუტკარაძე - CVC || CC სტრუქტურის სახელურ ფუძეთა და VC || - C ტიპის სუფიქსთა ურთიერთმიმართების შესახებ.
გ. ბედოშვილი - ტოპოინდიკატორთა განაწილების შესახებ ქართული ენის დიალექტების მიხედვით.
ლ. გვანეტაძე - ოკრიბის ტოპონიმიის სტრუქტურული დახასიათებისათვის.
გ. გოგოლაშვილი - დიალექტური ფორმა და პარადიგმები.
ი. ქეშიკაშვილი - კახური სამეურნეო ლექსიკა.
მ. კობაიძე - ხმოვნის განვითარებისა და დაკარგვის შესახებ თანხმოვანთკომპლექსში.
თ. ვაშაკიძე - ზმნის აღწერით წარმოებასთან დაკავშირებული დიალექტური ფორმები დ. გურამიშვილის "დავითიანში".
კ. გაბუნია - სემანტიკური ქვესისტემები მეგრული და ჭანური დიალექტების ბრუნვათა სისტემებში.
მ. მიქელაძე - ფხოურ დიალექტთა სიტყვაწარმოების ერთი მოდელისათვის.
ბ. ჯორბენაძე - სახელთა ბრუნების ზოგი თავისებურება ქართველურ ენათა დიალექტებში.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

XIV


ბათუმი, 1993 წლის 28 - 29 ოქტომბერი
შესავალი სიტყვა - ბათუმის ნ. ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი, საქ. მეცნ. აკადემიის წევრ - კორესპოდენტი დ. ხახუტაიშვილი.

არ. მარტიროსოვი - ქართული ლინგვისტული ატლასის შედგენისათვის.
ალ. ღლონტი - მარჯორი უორდოპისეულ არქივში დაცული გურიაში ჩაწერილი ტექსტების ადგილისათვის დიალექტოლოგიურ ლიტერატურაში.
ტ. ფუტკარაძე - დიალექტოლოგიის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტის მუშაობის შესახებ.
ბ. ცხადაძე - ხალხურ გართობა - თამაშობათა სახელწოდებების აფიქსური წარმოება ქართველურ ენათა დიალექტებში და მისი გადატანა ლინგვისტურ ატლასზე.
ვ. შენგელია, ც. ჯანჯღავა - ლექსიკური ურთიერთსესხობანი ქართველურ ენებსა და დიალექტებში.
ა. ლომთათიძე - ზ სპირანტის აფრიკატიზაცია ხშულთა წინა პოზიციაში.
ზ. კიკვიძე - ალტერნაციისა და თანაპოვნიერების წესები სოციოლინგვისტიკის თვალსაზრისით.
თ. უთურგაიძე - კაუზაცირ ზმნათა წარმომავლობისათვის.
დ. შალვაშვილი - პირის ნაცვალსახელთა ვითარებითის ფორმები ქართულში.
ჟ. ფეიქრიშვილი - მე - ე კონფიქსის ფუნქციური დატვირთვა და გავრცელებულობა თანამედროვე სალიტერატურო ქართულსა და დიალექტებში.
გ. გოგოლაშვილი - დიალექტური მეტყველება ქრონოლოგიური და სივრცული განზომილების თვალსაზრისით.
ჭ. ქირია - მყოფადის ნაკვთი ლაზურში.
ქ. დათუკიშვილი - მეორე კავშირებითის წარმოებისათვის ინგილოურში.
დ. გუდედანი - სახელთა წარმოქმნის ისტორიიდან (XX ს. დასაწყისის ქუთაისური პრესის ენის მიხედვით).
ალ. ჭინჭარაული - ძველი ქართული ენის ლექსიკიდან ("ბრიალ - " თუ "შრიალ" - ?).
გრ. იმნაიშვილი - კონსოანატთა გაჩენა - განვითარების საკითხისათვის ქართული ენის დიალექტების მონაცემთა მიხედვით.
მიხ. ალავიძე - სახელწოდება "ქუთაისის" და "რიონის" ეტიმოლოგიურ - გრამატიკული ამოხსნა.
გ. თოფურია - ხურ - ფუძის ისტორიისათვის.
ნ. ნოღაიდელი - საქორწინო წეს - ჩვეულებებთან დაკავშირებული რამდენიმე გამოთქმა აჭარულში.
ი. კუკულაძე - სუფიქსთა განაწილება ანთროპონიმებში მაჭახლის ხეობის მასალების მიხედვით.
ც. ნარაკიძე - ნათესაური ურთიერთობის აღმნიშვნელი ლექსიკიდან ლაზურში.
შ. ფუტკარაძე - ობიექტის I პირისა და რიცხვის გამოხატვის თავისებურებათა შესახებ ლივანური (ისტორ. ნიგალი, ნიგალის - ჴევი) მეტყველების მიხედვით.
ვ. მაღრაძე - ფერის აღმნიშვნელი სიტყვები ქართულ გვარებში.
მ. ქამადაძე - აჭარის ონომასტიკური მასალა ზ. ჭიჭინაძის ნაშრომის "მუსულმანი ქართველობა და მათი სოფლები აჭარაში" მიხედვით.
ზაქ. ფურცხვანიძე - იმერული შტო - გვარების სოციოლინგვისტური ანალიზისათვის.
ნ. გელაძე - ზედა მაჭახლის ტოპონიმია.
კ. კუბლაშვილი - ქვემდებარისა და შემასმენლის რიცხვში ურთიერთობისათვის ქართული ენის დიალექტებში.
მ. ქაცარავა - ზმნური ფრაზეოლოგიზმების საკითხისათვის თანამედროვე ქართულ სალიტერატურო ენაში.
გურ. ბედოშვილი - კვლავ ეთნონიმ გურჯის ("ქართველი") შესახებ.
ა. არაბული - ალტერნაციის როლისათვის უძველეს სიტყვაწარმოებაში.
ზ. ჭუმბურიძე - თვეთა სახელებისათვის სვანურში.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

XV


ქ. ბათუმი, 1995, 24 - 25 ნოემბერი)
შესავალი სიტყვა - ბათუმის უნივერსიტეტის ქართული ენის კათედრის გამგე მამია ფაღავა.

თ. უთურგაიძე - პირცვალებად და პირუცვლელ ობიექტთა მიმართებისათვის ზმნურ ფორმებში.
ი. კიკნაძე - სახელის ფუძის კონოტაციური მოვლენებისათვის.
მ. ალავიძე - თურქული წარწერა უქიმერიონზე.
მ. ცინცაძე, მ. ფაღავა - კვლავ არქაიზმების საკითხისათვის აჭარულში.
გ. ჩანტლაძე - ბასკური დიალექტური ლექსიკის ეტიმოლოგიური ანალიზი.
მ. ქამადაძე - ისტორიული ტაო - კლარჯეთის ონომასტიკური მასალა ზ. ჭიჭინაძის აღწერის მიხედვით.
გრ. იმნაიშვილი - ხმოვან ბგერათა გაჩენა - განვითარება ქართული ენის კილო - თქმათა ზოგ სიტყვაში.
ქეთ. გიგაშვილი - ბრაძანებითი კილოს გამოხატვის საშუალო ქართულში.
არ. მარტიროსოვი - ბგერათა კონტამინაციის რამდენიმე შემთხვევა ქართულ კილოებში.
გ. ბურჭულაძე - ტოპონიმ ლიხაურის წარმომავლობისათვის.
გ. ცოცანიძე - საწესჩვეულებო ტექსტების ანალიზისათვის.
პ. ცხადაია - დრეკ - ზმნური ფუძის დერივატები ზანურში.
ი. სულამანიძე - არაქართულად მიჩნეული ზოგი საკუთარი სახელწოდების შესახებ.
ვ. კუზიბაბაშვილი - "ფირ", "ფირულ" სიტყვის ისტორიულ - ეტიმოლოგიური ძიებანი.
ქეთ. გოდერძიშვილი - ანთროპონიმი ქალაქისა და სოფლის რეგიონების თვალსაზრისით ქართულ მწერლობაში.
ა. არაბული - ალტერანციის ერთი თავისებური შემხთვევისათვის ქართულში.
დ. ჩხუბიანიშვილი - ფერეიდნული ლექსიკის ზოგი საკითხი.
მ. კობაიძე - ვითარებითბრუნვიანი მასდარის ერთი შემთხვევისათვის მთიულურში.
ნ. მგელაძე, მ. ფაღავა - კავკასიის ხალხთა ეთნოლინგვისტური ურთიერთობის ისტორიიდან. I. ხვ||ფხვ სუფიქსი.
დ. ბუიძე - ობიექტური III პირის დისტრიბუციისათვის II სერიის ფორმებში ქართული დიალექტების მიხედვით.
რ. საღინაძე - ტერმინოლოგიური ძიებანი.
ლ. გულედანი - ღულჲაქ დდა ღუნ/ღˆნ ლექსემათა ურთიერთმიმართებისათვის (სვანური ანდაზებისა და ცოცხალი მეტყველების მონაცემთა მიხედვით).
ბ. ცხადაძე - ერთი საერთო ძირიდან ნაწარმოები ლექსემები ქართული ენის დიალექტებში.
ლ. შალვაშვილი - თავი ნაცვალსახელის ფუნქციის ლექსიკა ქართულში.
ზ. კიკვიძე - ტერიტორიულ დილექტთა სოციალური ასპექტი.
ი. ჩანტლაძე - ხმოვანფუძიანი სახელის თანხმოვანფუძიანთა კლასში გადანაცვლებისათვის სვანური ენის ბალსქვემოურ დიალექტში.
ლ. ეზუგბაია - მრავლობითი რიცხვის სინტაქსური მასალისათვის მეგრულში.
ლ. გოგოხია - საყოფაცხოვრებო ნივთების აღმნიშვნელი ლექსიკა მეგრულში (ქართული ენის დიალექტებთან მიმართებით).
ქ. სარსევანიძე - მეტსახელთა და სახელრქმევის ზოგი ასპექტის შესახებ (გაზ. "თბილისი" 1993 წ. მასალის მიხედვით).
პ. ცხადაია - აფხაზურ - მეგრული ლექსიკური შეხვედრები სამურზაყანოს მიკროტოპონიმიაში.
გ. ბედოშვილი - დიალექტური მასალა და ონომასტიკაჰ
ტ. ფუტკარაძე - ქუთაისის დიალექტოლოგიური ინსტიტუტის 1994 - 1995 წლებში ჩატარებული მუშაობის შედეგები.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

XVI


ქ. თბილისი, 1996 წ. 24 - 25 ოქტომბერი
შესავალი სიტყვა - არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი, გუჩა კვარაცხელია

თ. უთურგაიძე არაორდინალური კონვერსია მეორად კაუზატივებში
ი. ქეშიკაშვილი აკაკი შანიძე და ფშაური კილოს ლექსიკა
კ. ჭრელაშვილი - თუშური ალუდის ეტიმოლოგიისათვის
გრ. იმნაიშვილი - ქეთევან ძოწენიძე და იმერული დიალექტი
ვ. მაღრაძე - მცენარეთა სახელებისაგან ნაწარმოები ზოგი ტოპონიმის შესახებ
მ. ტაბიძე - მუსიკალური ტერმინებისათვის ქართულ დიალექტებში
ეკ. აბულაძე - ზოგი დიალექტური ლექსემის სემანტიკისა და არეალის შესახებ
ვ. ახალაია - ზანური ენის ერთი კალკის თაობაზე აჭარულში
ზ. კიკვიძე, ტ. ფუტკარაძე - ერის სოციოლინგვისტური პროფილის ფორმულის აგებისათვის
ლ. შალვაშვილი - „მოკვდა“ ზმნის სემანტიკური პარალელები ქიზიყურში
მ. ქამადაძე - სამხრეთ - დასავლეთი საქართველოს ონომასტიკური მასალა გ. ყაზბეგის ნაშრომში „სამი თვის თურქეთის საქართველოში“
ნ. ბაღათურია - რელიგიური ტერმინები მეგრულში
მ. კობერიძე - მშენებლობასთან დაკავშირებული ლექსიკა ზემოაჭარულში
პ. ცხადაია - „ფეხვ“ ზმნური ძირის ზანური (მეგრული) შესატყვისებისათვის
ბ. ცხადაძე - ზოგი გვარ - სახელის წარმომავლობისათვის ქრისტეფორე დე კასტელის წიგნის („ალბომი და ცნობები საქართველოს შესახებ“) მიხედვით
მ. ქაცარავა - უნიფორმაციის ტენდენციის მოქმედების შედეგი სტატიკურ ზმნათა წარმოებაში დასავლურქართული დიალექტური არეალის მონაცემების მიხედვით
მ. მიქელაძე - წოვა - თუშური ენის ლექსიკაზე თუშური კილოს ზეგავლენის საკითხისათვის
მ. ქურდიანი - ზანური ენის მეგრული და ლაზური დიალექტების ვერსიფიკაციული სისტემები სინქრონიული და დიაქრონიული თვალსაზრისით
ო. მიქიაშვილი - - მა დაბოლოებისეული ა ხმოვნის წარმომავლობისათვის
ლ. გულედანი - ქართულის დიალექტთა მონაცემები სვანური ანდაზების ენაში
ც. ჯანჯღავა - დერივაციული პრეფიქსისა და სახელის ფუძის ურთიერთობისათვის მეგრულში
ლ. გოგოხია - სიცილის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულსა და ზანურში
ნ. ჭოხონელიძე - „პირშუ“ ფუძის ისტორიისათვის ქართულში.
გ. ბურჭულაძე - „კატის“ აღმნიშვნელი ერთი ფუძისათვის ქართული ენის დიალექტებში
ალ. ჭინჭარაული - ქართული „ტყე“ და „ჭკე“ ძირთა ურთიერთობისათვის
კლ. კუბლაშვილი - დრო - კაილოთა IV ჯგუფის ნაკვთები დასავლურ დიალექტებში
გ. ცოცანიძე - ყანის დასვენების ლოცვა - ლექსიკური ანალიზი
არ. მარტიროსოვი - ლინგვისტური გეოგრაფიისა და ქართული ლინგვისტური ატლასის შედგენის ზოგადი საკითხები
დ. ჩხუბიანიშვილი - ზახ/ძახ ზმნური ძირსი ფუნქციონირების ზოგი საკითხი ქართულში
გ. ბედოშვილი - რამდენიმე ქართული გვარის წარმოშობის ისტორიისათვის
ტ. ფუტკარაძე - ქუთაისის ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტთან არსებული დიალექტოლოგიური ინსტიტუტის 1996 წელს ჩატარებული მუშაობის ანგარიში.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

XVII


ქ. თელავი, 1997 წ. 24 - 25 ოქტომბერი
შესავალი სიტყვა - თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტის რექტორი - რ. ჭიკაძე

გ. ბურჭულაძე - თ. უთურგაიძე - დიალექტოლოგი
თ. უთურგაიძე - იმერხეულის ფონეტიკური თავისებურებანი
ლ. ნოზაძე - ქართლური დიალექტის ლექსიკონთან (1981) დაკავშირებული ზოგი საკითხის შესახებ
ალ. ჭინჭარაული - რას ნიშნავს და სადაურია სიტყვა კანთიელი (// საკანთიელო)
ო. მიქიაშვილი - „თათქარიძის“ გვარის წარმომავლობისათვის
ვ. ახალაია - - ნი - ს პოზიციისა და ფუნქციის თაობაზე ზანურში
მ. კობაიძე - მყოფადის ფორმები ახლანდელი და წარსული დროის მნიშვნელობით ქართულ ზეპირ მეტყველებაში
ე. კოშორიძე - მწერლის დიალექტური ლექსიკა „ქართული ენის განმარტებითს ლექსიკონში“ (ვასილ ბარნოვის თხზულებათა ენის მიხედვით)
არ. მარტიროსოვი - ყრუფშვინვიერ სონორთა ერთი ჯგუფის სუბსტიტუციისათვის ქართულ კილოებში
შ. აფრიდონიძე - დიალექტიზმიდან ბგერათშესატყვისობამდე
ა. არაბული - - ლ და - ელ სუფიქსთა ფუნქციური და სტრუქტურული ანალიზისათვის ზოგიერთ ფუძეში
ნ. ჭოხონელიძე - ზოგი დიალექტური სიტყვის წარმომავლობისათვის
დ. ჩხუბიანიშვილი, ე. გიუნაშვილი - ირანიზმების კვლევის ზოგი საკითხისათვის ფერეიდნულში
პ. ცხადაია - აფხაზური აფსჰა იძიხ და ზანური მაფაწყუ
ვ. შენგელია - სტ  ს პროცესი დასავლურ - ქართულ დიალექტებში
ლ. შალვაშვილი - ნათესაობის რამდენიმე ტერმინის სინონიმური ერთეულები
მ. კერესელიძე - ლოცვა - დალოცვის ფორმულები ვაჟას შემოქმედებაში
რეგიონალური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო ცენტირების ხელმძღვანელთა ინფორმაციები 1996 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ (კ. კაკიტაძე, ტ. ფუტკარაძე, მ. ქამადაძე, ლ. შალვაშვილი, რ. შეროზია)
ე. ნიკოლაივშილი - ფერთა აღმნიშვნელი ლექსიკა გურულში
გ. ბურჭულაძე - ძეძE (=ძეძვ - ) სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის ქართულში
ი. ქეშიკაშვილი - ღვთაება კვირიას სახელდების ახლებური გააზრება
უ. სახლთხუციშვილი - ერთი ფონეტიკური მოვლენისათვის ტოპონიმიაში
ლ. ეზუგბაია - მესამე პირის ნაცვალსახელი ზანურში
რ. ჭიკაძე - წ ფონემის სემანტიკური ველი სალიტერატურო ქართულსა და დიალექტებში
ლ. გოგოხია - წარმომავლობის - ერ/ - რ(ი) სუფიქსი ზანურში
გრ. იმნაიშვილი - მოხეური დიალექტის შესწავლის ისტორიისათვის
ვ. კუზიბაბაშვილი - უ/ ვ ფონეტიკური პროცესის დიაქრონიული ცვლილებისათვის ინგილოურში
ც. ჯანჯღავა - სახელობითი ბრუნვის ფორმისათვის მეგრულში
დ. ჩხუბიანიშვილი - - ყე თანდებული ფერეიდნულში
ლ. ბაკურაძე - სამეტყველო ლექსიკა სულხან - საბა ორბელიანის ლექსიკონში
რ. აბაშია - საეროქართველური ლექსიკიდან. V
გ. ცოცანიძე - იმერხეული ლექსიკა თვალის ერთი გადავლებით
გ. ბედოშვილი - რიცხვითი სახელების შესახებ ქართულ ანთროპონიმიაში
ნ. სურმავა - - ყე( - კე) ნაწილაკის შესახებ
რ. შეროზია - სტატიკური ზმნები და თურმეობითი მეგრულში
ტ. ფუტკარაძე - E სონანტი, ვ. სპირანტი თუ ვ // E სონორი?
თ. ცქიტიშვილი - დიალექტური ლექსიკა იოანე პეტრიწის შრომებში
ნ. ახვლედიანი - ზანიზმების შესწავლისათვის აჭარულში
ც. ნარაკიძე - ზოგი კოლხური გვარსახელის შესახებ
ნ. ნოღაიდელი - აჭარაული დიალექტის დარგობრივი ლექსიკა ქართველურ ენათა ლექსიკასთან მიმართებით
მ. ქამადაძე - უძველეს რწმენა - წარმოდგენებთან დაკავშირებული ტოპონიმები აჭარულში.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

XVIII


ქ. გორი, 1998 წ. 30 - 31 ოქტომბერი
შესავალი სიტყვა - ცხინვალის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის რექტორი ვიანორ ახალაია

გ. ბურჭულაძე, თ. უთურგაიძე - არნ. ჩიქობავა - იბერიულ - კავკასიური ენების მკვლევარი
ვ. სომხიშვილი - უკავშირო რთული ქვეწყობილი წინადადების ზოგიერთი შემთხვევისათვის ქართულ დიალექტებში
მ. ქაცარავა - იმერული ლექსიკის ზოგი საკითხი თანამედროვე ეტაპზე
ოტ. კახაძე - ზოგიერთი სასოფლო - სამეურნეო ტერმინის თაობაზე ქართლურში
კლ. კუბლაშვილი - წარმოთქმის ზოგი აქცენტუაციური და ინტონაციური მახასიათებლის შესახებ ქართული ენის დასავლურ კილოებში
ნ. ოთინაშვილი - იმერიზმების გავრცელებისა და შესწავლისათვის ფრონეს ხეობაში
რ. აბაშია - საერთო ქართველური ლექსიკიდან. IX.
დ. ბუიძე - რედუქციისათვის ქვემოიმერულში
ლ. ბაკურაძე - სიტყვათა სემანტიკური თვალსაზრისით დაჯგუფების პრინციპები საბას ლექსიკონში
მ. კობერიძე - ფერისა და გემოს აღმნიშვნელი ლექსიკა ზემოაჭარულში.
მ. ქურდიანი - ქართულ დიალექტთა ფორმების რელატიური ქრონოლოგიის პრობლემისათვის (სინქრონულ მონაცემთა დიაქრონიული კვალიფიკაციის ცდა)
ა. არაბული - წოდ - (მი - წოდ - ებ - ა) ფუძის სარეკონსტრუქციო მონაცემებისათვის
თ. გვანცელაძე - დიალექტური ლექსიკის დათარიღების საკითხისათვის
გ. გოგოლაშვილი - S3 პირის გამოხატვის თაობაზე ზოგ ქართულ დიალექტში
ტ. ფუტკარაძე - ქართული ენის დიალექტთა დაჯგუფება ხმოვანკომპლექსთა ტრანსფორმაციის მიხედვით.
ვ. ახალაია - ( მრავლ. რიცხვის ერთი ფორმა ჭანურში
დ. ჩხუბიანიშვილი - ა ნაწილაკი ფერეიდნულში
ქ. გოდერძიშვილი - მეტსახელთა ადგილი ანთროპონიმულ სიტსემაში
მ. კემულარია - ფერის აღმნიშვნელი ზედსართავებიანი ტოპონიმები ქვემო ქართლში (დმანისი, ბოლნისი, მარნეული).
ა. ლომთაძე - დეზაფრიკატიზაცია (სპირანტიზაცია) ქართველურ ენებში
ზ. ჭუმბურიძე - „საგვარმეტო“
ალ. ჭინჭარაული - რას ნიშნავს და სადაურია სიტყვა ირაო?
პ. ცხადაია - მდინარის მონაკვეთების აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართლის, იმერეთისა და სამეგრელო ჰიდრონიმიაში
გ. ბედოშვილი - რედუქციის ზოგი საკითხისათვის ქართულ ანთროპონიმიაში
მ. კუხალაშვილი - სიტყვა - სიტყვითი ნაწილაკები ახალ ქართულში იმერული დიალექტის მიხედვით
ვ. მაღრაძე - მოსაზრებანი რამდენიმე ქართული გვარის (ერგემლიძე, ლაპიაშვილი, ქაშაგაშვილი) წარმოშობის შესახებ
მ. გალდავაძე - ქართული კალენდრის სინონიმური მწკრივები
მ. ბუკია - მესაქონლეობის ლექსიკის ერთი სემანტიკური ჯგუფისათვის მეგრულში
მ. ჯიქია - ჩხიკვთელთა მეტყველების ლექსიკური თავისებურებანი
ჭ. ქირია - მასდარისა და ზმნის პირიანი ფორმის მიმართების საკითხი მეგრულსა და ქართულში
გ. ცოცანიძე - მზებუდობა - ასტრალური და თეოლოგიური ტერმინი
ქ. სარსევანიძე - დიალექტიზმებისათვის ქართულ ანთროპონიმიაში
მ. ღლონტი - რამდენიმე ცნობა ბასკური ენის დიალექტურ ვარიანტულობაზე
ვ. კუზიბაბაშვილი - ენათა საურთიერთო კონტაქტების (სესხების) საკითხისათვის I.
ბ. ცხადაძე - „ორშიმო“ ლექსემის წარმომავლობისათვის
ტ. ფუტკარაძე - ქუთაისის დიალექტოლოგიურ ინსტიტუტში 1998 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ (ინფორმაცია).

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

XIX


ახალციხე, 1999 წელი, 5 - 6 ნოემბერი

ქ. ლომთათიძე - ღალიძგას გაგებისათვის
მ. ბერიძე - დანკალის ისტორია - ეტიმოლოგიისათვის
თ. უთურგაიძე - სუბიექტის განსაზღვრებისათვის ქართულში
ვ. შენგელია - ქართული ბოკვერ სიტყვის ისტორიისათვის
გ. ბურჭულაძე - ერთი საკულტო სახელის შესახებ ქართველურ ენებში
ვ. ახალაია - ნასესხები კავშირები ლაზურში
ალ. ჭინჭარაული - ტოპონიმ ცხრაძმის წარმომავლობისათვის
გ. გოგოლაშვილი - ე - ხმოვანფუძიანი ზმნების ა - ხმოვნიანი ვარიანტების შესახებ ქართულში
პ. ცხადაია - ძველი ქართულის ლექსიკა სამეგრულო - სამურზაყანოს ტოპონიმიაში
ო. მიქიაშვილი - ქართულის კალკებისათვის მეგრულში
მ. ქამადაძე - აბუსერიძე ტბელის „ახალნი სასწაულნი წმ. გიორგისნი“ - სამხრეთ - დასავლეთ საქართველოს ონომასტიკის წყარო
რ. აბაშია - საერთო - ქართველური ლექსიკიდან. X.
ა. არაბული - ერთი ტიპის სახელზმნური წარმოებისათვის ქართულში
მ. არეშიძე - ინადის შესახებ ქართულში
გ. ახვლედიანი - გიორგი ლეონიძის „ყივჩაღის პაემანისა“ და ხალხური ბალადის „შემომეყარა ყივჩაღის ურთიერთობისათვის“
მ. ბაბუხადია - ნ. მარის გლოტოგონიური თეორიის არაცნობიერის საფუძვლების ზოგიერთი ნიმუში.
ლ. ბაკურაძე - კუერ - კუარ ფუძის მნიშვნელობისათვის (ქართული ენის დიალექტთა მონაცემთა მიხედვით)
გ. ბედოშვილი - „მოქცევაჲ ქართლისაჲ“ - ს ერთი ტოპონიმის ლოკალიზაციის შესახებ.
მ. ბერიძე - ქართული ენის დიალექტების კომპიუტერული ბაზის შქმნისათვის
მ. ბუკია - მეგრულ თარჩიას და აფხაზურ ათარჩეჲს ურთიერთმიმართებისათვის
ქ. გოდერძიშვილი - სახელდების მისტიკური ასპექტი ისტორიულ ჭრილში
ნ. გულუა - ფრინველების ფერთა ლექსიკისათვის მეგრულში
კ. კაკიტაძე - სიტყვის მნიშვნელობის ცვლის ერთ ასპექტისათვის
მ. კემულარია - ცხოველ - ფრინველთა აღმნიშვნელი ლექსიკა ქვემო ქართლის ტოპონიმიაში
ვ. მაღრაძე - თბილისის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
ქართველურ ტოპონიმთა წარმოების ზოგი საკითხი
ს. მელიქიძე - ბაგისმიერ (ბფპმვ) და წინაენისმიერ (ლნრ) ბგერათა სამწევრა ვოკალიზებული კომპლექსები ქართულ გვარებსა და ლექსიკაში
ნ. მელიქიძე - პერსონაჟთა მეტსახელები მიხეილ ჯავახიშვილის თხზულებებში
მ. მელიქიშვილი - მეორე სუბიექტური და მესამე ობიექტური პირთა პრეფიქსები მე - 19 საუკუნის I ნახევრის ქართულ სალიტერატურო ენაში
ნ. მიქელაძე - . კალკების ზოგი შემთხვევები ფერეიდნულში
ნ. ოთინაშვილი - ქსნის ხეობის ისტორიული ტოპონიმიკს შესახებ
ქ. რჩეულიშვილი - ქსნის საერისაოს ორი ტოპონიმიის ლოკალიზაციისათვის
მ. სალია - მეგრული „ონძილე“, „ჯილე“ სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის
ქ. სარსევანიძე - ქართული გვარების წარმოქმნის ზოგი საკითხი (დმანისის რაიონის მასალის მიხედვით)
ვ. სომხიშვილი - ზოგიერთ ნაწილაკი - მორფემოიდის ფუნქციისათვის ლიახვისა და ქსნის ხეობათა ქართლურში
დ. ჩხუბიანიშვილი - ქვემო ფერეიდნულის ზოგი თავისებურება.
გ. ცოცანიძე - თეონიმებისა და ეთნონიმების ურთიერთმიმართებისათვის აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში
ნ. ჭოხონელიძე - ძუღან სიტყვის წარმომავლობისათვის ქართულში
ი. არონია - ხმოვანმონაცვლეობა მეგრულის რედუპლიცირებულ ფუძეებში
ნ. არდოტელი - ბგერათგანვითარების საკითხისათვის ხევსურულ დიალექტში.
დ. ახვლედიანი - სინტაქსური ომონიმიის ერთი ნიმუშისათვის თანამედროვე ქართულში
გ. ჩანტლაძე - ბაქრაძე - ესპანეთსა და საფრანგეთის ბასკურ დიალექტებს
სორის განსხვავების შესახებ.
კ. გაბუნია - ფუძის სახით წარმოდგენილი სახელის მორფოლოგიური სტატუსისათვის ქართული ენის დიალექტებში.
თ. გოგოლაძე - სალიტერატურო ენისა და დიალექტის ურთიერთმიმართებისათვის
ც. გოგებაშვილი - ფერის აღმნიშვნელი სახელების სტრუქტურა და მათი დერივაცია სვანურ ენაში
ი. კიკნაძე - ვით თანდებულის შესახებ სახელობითთან
ე. კოშორიძე - მწერლის დიალექტური ლექსიკა „ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში“ (გიორგი ლეონიძის ენის მიხ. ).
ვ. კუზიბაბაშვილი - ერთი უჩვეულო ფონეტიკური პროცესის შესახებ ინგილოურში
ე. ნიკოლაიშვილი - მესხურიდან საზიარო ლექსიკა გურულში
რ. რამიშვილი - გან თანდებულიანი შედარების გამომხატველი კონსტრუქციებისათვის შუა საუკუნეების ლიტერატურულ ძეგლების ენაში
მ. ტაბიძე - დიალექტიზმების სოციალური ბუნებისათვის მხატვრული ლიტერატურის ენაში
ზ. ტუღუში -რედუქციისათვის გურულში
მ. ქურდიანი - სვანთა და მეგრელთა ქართული მეტყველების საკუთრივ - ლინგვისტური სტატუსის შესახებ
ლ. შალვაშვილი - არაკითხვითსიტყვიანი კითხვითი წინადადების ვარიანტებისათვის ქართულში
ნ. შარაშენიძე - დიალექტური ლექსიკის შემცველი მსგავსებითი შედარებები ხალხურ მეტყველებაში
მ. ფაღავა - ქართული ენა „თურქეთის საქართველოში“ (მოგზაურთა ჩანაწერების მიხედვით)
მ. ჯღარკავა - დეპონენსების საკითხისათვის ქართულში
ონომასტიკის ლაბორატორიების 1999 წლის ჩატარებული მუშაობის ანგარიშები (ტ. ფუტკარაძე - ქუთაისი, ქ. რჩეულიშვილი - ცხინვალი).

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

XX


ქ. ზუგდიდი, 2000 წლის 20 - 21 ოქტომბერი

რ. აბაშია - მორფემათა შესატყვისობა ქართველურ ენებში.
ე. აბულაძე - დიალექტური გარემო და ანთროპონიმიკა.
ა. არაბული - ქართველთა საერთო ენის, ეროვნული თვითშეგნებისა და «ენობრივი გამძლეობისათვის“.
ა. არაბული, ლამარა ბაბლუანი, ვაჟა შენგელია - ქართველურ ენათა დიალექტების შედარებითი ანალიზისათვის (გურული და ხევსურული, მეგრული და ლაზური, ბალსქვემოური და ლენტეხური).
ი. არონია - მართულმსაზღვრელიანი კომპოზიტები მეგრულ - ლაზურში.
ფ. ახალაია - ადამიანთა რქმევის სახელთა ბრუნება მეგრულში.
ნ. ახვლედიანი - ტოპონიმ «კორეჭი“ - ს ეტიმოლოგიისათვის.
მ. ბაბუხადია - ანთროპონიმთა ეტიმოლოგიზება დიალექტური დისპერსიის მიხედვით (პატრონიმ კობერიძის ეტომოლოგიისათვის).
წ. ბაწაში, მიხეილ ქურდიანი - სვანურ - ზანური ენობრივი ერთობის დიალექტური შედგენილობა და მისი დიფერენციაციის პროცესი სვანურ და ზანურ ენებად ისტორიულ - შედარებითი ფონეტიკის თვალსაზრისით (ძირითადი ფონეტიკური პროცესები).
ი. ბებია - მეგრული ნასესხობანი აფხაზურ სამიწათმოქმედო ლექსიკაში.
გ. ბედოშვილი - ვეძა ტერმინის დიალექტური ვერძა|| *ვარძა ფორმების შესახებ ქართულ ტოპონიმიაში.
ც. ბენდელიანი - ზანური ლექსიკური ფენა ქვემოიმერულ დიალექტში I.
მ. ბერიძე - ყურ - ძირის ფონეტიკური ვარიანტები ქართული ენის დიალექტებში.
თ. ბოლქვაძე - დიალექტი, ენა, ერი.
დ. ბუიძე - ქვემოიმერულისა და მეგრულის ბრუნებაში მორფონოლოგიურ ცვლილებათა ტიპოლოგიისათვის (მიცემითი ბრუნვა).
მ. ბუკია - მეგრულ - ლაზური ლექსიკიდან.
თ. ბურჭულაძე - არაერთგვარწევრებიან შერწყმულ წინადადებათა ისტორიისათვის.
მ. გალდავაძე - საქართველოს სამეფო გვირგვინის. . . უკან დაბრუნება.
თ. გვანცელაძე - სამურზაყანოს ენობრივ - ეთნიკური ვითარება XVIII - XX საუკუნეებში.
გ. გვანცელაძე, თეიმურაზ გვანცელაძე - ქართულ დიალექტთა ურთიერთმიმართება და დიალექტური ტექსტის აღქმა - გაგების ხარისხი.
გ. გოგოლაშვილი - მეორე კავშირებითის წარმოება ხევსურულში და მასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი.
თ. გოგოლაძე - ისევ სალიტრატურო ქართული ენისა და დიალექტების ურთიერთმიმართებისათვის.
ლ. გოგოხია - დანიშნულების სახელების მაწარმოებელ აფიქსთა ფუნქციები ზანურში.
ნ. გულუა - შინაურ ფრინველთა სახელების კლასიფიკაცია სქესის და ასაკის მიხედვით.
ე. დადიანი - მეგრული - ნ(ი) ელემენტიან ზმნურ ფორმათა ადგილი უღვლილების სისტემაში.
ლ. ეზუგბაია - საობიექტო ცევის სემანტიკა რელატიურ - სტატიკურ ზმნათა მიხედვით ზანურში.
გ. კარტოზია - სვანურისა და ზანურის ურთიერთმიმართების ისტორიისათვის.
ო. კახაძე - ზანური (ჭანურ - მეგრული) სუფიქსი - ათ და მისი გავრცელების არე.
ი. კიკნაძე - ზმნურ ფუძეთა ომონიმიისათვის.
ე. კოშორიძე - სიტყვათშემოქმედეისა და სიტყვის სემანტიკის თავისებურებისათვის მწერლის ენაში.
ვ. კუზიბაბაშვილი - ზოგიერთი შენიშვნა ხმოვნების დართვისა და ჩართვასთან დაკავშირებით ინგილოურში.
მ. კუხალაშვილი - მიგებითი ნაწილაკები ახალ ქაროთულში იმერული დიალექტის მიხედვით.
ბ. ლემონჯავა - სახელის მრავლობითი რიცხვის ნიშნის ალომორფები მეგრულში 30 - იანი წლების მასალების მიხედვით.
შ. ლომაია - ზმნისართისათვის მეგრულში.
ქ. ლომთათიძე - მჴევალ - იდან [ფ]ხე - მდე (აფხაზურ - ადიღეურ ენათა ფუძეებთან ურთიერთობის გათვალისწინებით.
ა. ლომთაძე - ქართველურ ენათა ბგერათშესატყვისობის შესწავლისათვის.
ნ. მამისეიშვილი - ხმოვანმონაცვლე ხმაბაძვითი კომპოზიტები ქართულში.
მ. მანჯგალაძე - ზმნისწინისა და ვერსიის ურთიერთმიმართება (ქართლური დიალექტის მიხედვით).
ვ. მაღრაძე - ნაზმნარი სახელები ქართულ გვარებში.
ნ. მგელაძე - ტოპონიმისა და საკუთარი სახელი - გოდერძი’ს მნიშვნელობისათვის.
მ. მიქელაძე - დეპონენსური ზმნებისათვის.
ო. მიქიაშვილი - მეგრული არწო - ს წარმომავლობისათვის.
ნ. ნაკანი - სნეულების სემანტიკური ველისათვის სვანურში.
ც. ნარაკიძე - ერთი ლაზური ტერმინის ეტიმოლოგიისათვის.
ე. ნიკოლაიშვილი - წინა ვითარების სახელთა ერთი ფუნქციისათვის გურულში.
ნ. ნოღაიდელი - ხალხურ სამედიცინო შელლცვათა ტერმინოლოგია აჭარულში.
ნ. ოთინაშვილი - ტოპონიმიკურ - ონომასტიკური ძიებანი ქსნის ხეობიდან.
ა. ონიანი - სვანური ენის დიალექტთა კლასიფიკაციის საკითხისათვის.
მ. სალია - თევზის შეფერილობის აღმნიშვნელი ლექსიკა მეგრულში.
ქ. სარსევანიძე - ქართულ ტოპონიმთა წარმოების ისტორიიდან.
ა. სპარსიაშვილი - ვაჟა - ფშაველას პოეტური ეპოსის კულტმსახურების ლექსიკა.
მ. სუხიშვილი - მოთხრობითსუბიექტიანი კონსტრუქციები გურულში.
მ. ტაბიძე - ტერმინოლოგიური სიძნელეები და ენობრივი პოლიტიკა საქართველოში.
თ. უთურგაიძე - პირთა ნულოვანი ალომორფები და პირიანობა ქართული ზმნისა.
ტ. ფუტკარაძე - საერთოეროვნული სალიტერატურო ენისა და «საშინაო“ სამეტყველო კოდების მიმართების საკითხი ქართული სალიტერატურო ენისა და ქართული დიალექტების მიხედვით (სამეტყველო კოდების იერარქიისათვის).
მ. ქამადაძე - საბასეული «აკანთლვა“ აჭარულში.
ი. ქერქაძე - ზანიზმები გურულში.
ი. ქეშიკაშვილი - დიალექტთა ურთიერთობის საკითხისათვის.
ნ. ქუთელია - ზანური (კოლხურის) ფონოტაქტიკა.
დ. შავიანიძე - გვარმეტებში მრავლობითობის აღმნიშვნელი სუფიქსების განაწილებისათვის (ოკრიბული მასალის მიხედვით).
ლ. შალვაშვილი - მიგებითნაწილაკებიანი თხრობითი წინადადება ქართული ზღაპრების ენაში.
ვ. შენგელია - სიმონ ჯანაშია და ქართული მეცნიერება.
რ. შეროზია - ქართველურ ენებთან და დიალექტებთან დაკავშირებული ზოგიერთი სოციოლინგვისტური საკითხი.
ა. შონია - ქონების ზოგი სახელის წარმოება დ მორფოფონოლოგიური ცვლილებები მეგრულში.
გ. ჩანტლაძე - ბაქრაძე - ბასკური ენის დიალექტების ურთიერთმიმართების საკითხისათვის ერთი სომატური ლექსემის ანალიზის ფონზე (ქართველური მასალის გათვალისწინებით).
გ. ჩიქოვანი - ძუვნ, ხლეჩ და ხეფ ლექსიკურ ერთეულთა შესატყვისობები მეგრულში.
დ. ჩხუბიანიშვილი - ფერეიდნული ლექსიკის ზოგი საკითხი.
ნ. ცეცხლაძე - სამეურნეო საქმიანობის ამსახველი გეოგრაფიული სახელები შავშეთ - იმერხევის ტოპონიმიური მასალების მიხედვით.
გ. ცოცანიძე - გეოგრაფიულ - სამეურნეო გარემო და დიალექტური ლექსიკა.
პ. ცხადაია - - ია დაბოლოება კოლხურ გვარსახელებში.
ა. ჭინჭარაული - ერთი ხმოვნით დაწყებული ზმნური ძირისა და მისგან მომდინარე ფუძეების შესახებ ქართულში.
ნ. ჭოხონელიძე - მეგრულიდან ნასესხები ერთი სიტყვის შესახებ ქართულში.
ზ. ჭუმბურიძე - მეგრულ ლ ფონემის ტრანსკრიფციისათვის.
ლ. ხაჭაპურიძე - ბიბლიური ლოცვა - წყევლის ფორმულების ხალხური ვარიანტებისათვის (ქართველური დიალექტების მონაცემთა მიხედვით).
გ. ჯავახიშვილი - ფლოკლორულ - დიალექტოლოგიური მასალების იოსებ მჭედლიშვილის ჩანაწერებზე აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილისეული მარგინალიები.
რ. ჯანაშია - გურული დიალექტური მეტყველების ნიმუშები სიმონ ჯანაშიას ნაწერებში.
ც. ჯანჯღავა - დო «და“ კავშირით შეერთებული სახელთა ბრუნებისათვის მეგრულში.
მარინე ჯღარკავა - ინვერსიულ ზმნათა კონსტრუქციებთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი მეგრულ - ლაზურში

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

XXI


ქ. ბათუმი, 2001 წლის 26 - 27 ოქტომბერი
შესავალი სიტყვა - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი გ. კვარაცხელია

თ. უთურგაიძე - აკადემიკოსი ვარლამ თოფურია და ქართული დიალექტოლოგია
რ. ჭიკაძე - ვარლამ თოფურიას სინტაქსური ანალოგიის კანონი და კვაზიერგატიული კონსტრუქციის ერთი მოდელი „ჩვენებურების ქართულში“
ტ. სულაბერიძე - ვარლამ თოფურიას შეხედულებანი დიალექტური ლექსიკის შესწავლასა და გამოყენებაზე
ქ. ლომთათიძე - ქართული უცხო და აფხაზური აჩ´ე ჲ („ვარგისი“, „კარგი“) ფუძეების შედგენილობა და თავდაპირველი მნიშვნელობა
მ. ფაღავა - უმლაუტისათვის სამხრულ კილოებში
ა. ჭინჭარაული - სიყვარულისა და შეყვარებულთა აღმნიშვნელი ლექსიკა „ვეფხისტყაოსანსა“ და ფშავ - ხევსურულ დიალექტებში
დ. ჩხუბიანიშვილი - ზემო მარტყოფის (ფერეიდუნშაბრის) მიკროტოპონიმიის შესწავლისათვის
თ. ვაშაკიძე - ორი სხვადასხვა დიალექტური წრისათვის დამახასიათებელი ზოგი მოვლენა ძველ ქართულში
ე. კოშორიძე - ტოპონიმთა შესწავლისათვის მხატვრულ ნაწარმოებში
ი. მელიქიშვილი - მარცვლის დომინანტური ტიპი და კონსონანტურობის ინდექსი ქართველურ ენათა დიალექტებში
მ. ქაცარავა - დიალექტური ფრაზეოლოგიზმების ზოგიერთი თავისებურება
ნ. ოთინაშვილი - ენობრივ - ეთნიკური ვითარებისათვის ლიახვის ხეობაში
ა. შონია - მორფოფონოლოგიური ცვლილებები წარმომავლობის სახელებში
თ. გოგოლაძე - ს. ორბელიანის „ლექსიკონი ქართული“ და ქართლური დიალექტი
ნ. ახვლედიანი - ტოპონიმ „მახინჯაური“ - ს ეტიმოლოგიისათვის
მ. ჯღარკავა - დეპონენსებთან დაკავშირებული ზოგი საკითხისათვის მეგრულში
გ. ბედოშვილი - ზოგი ქართული გვარის შესახებ („ქართული ანთროპონიმების განმარტებით - ეტიმოლოგიური ლექსიკონის“ მასალა)
თ. გვანცელაძე - აფხაზური ენის მონაცემთა მნიშვნელობა ორი მეგრულ - ჭანური სიტყვის ისტორიისათვის
მ. ნაჭყებია - ადგილის გარემოების გადმოცემის ზოგი საკითხისათვის მეგრულ - ჭანურში
ნ. დანელია - ვნებითის მწკრივთა წარმოების თავისებურებანი მთის დიალექტებში
ზ. კიკვიძე, ლ. ფაჩულია - ქართული ბრძან - /ზანური ზოჯ - : სტრუქტურა, სემანტიკა, პრაგმატიკა
ნ. მამისეიშვილი, რ. გერსამია - ფონოსემანტიკური კავშირებისათვის ქართველურ ლექსიკაში
ლ. სულამანიძე - კომპლექსთა ბილაბიალურ ხშულებად შერწყმის შედეგად მიღებული გვარსახელების შესახებ
ნ. შარაშენიძე - ახსნითი წინადადების ტიპის ქვემოიმერულში და რთული მოდალური კონსტრუქციის განსაზღვრისათვის
ნ. ხოჭოლავა - მცენარეთა სახელწოდებები: მოტივაციიდან ეტიმოლოგიისაკენ
თ. ცხადაია - - ობა, - ობუა სუფიქსთა განაწილებისა და ფუნქციისათვის მეგრულში
თ. ცქიტიშვილი - ქართული ისტორიული დიალექტოლოგიის პრობლემატიკისათვის
ვ. ახალაია - დამოკიდებული წინადადების აგების ერთი თავისებურება მეგრულ - ჭანურში
მ. ღლონტი - ქორწილის პირველადი სემანტიკისათვის
ლ. გეგუჩაძე - ქართლურის ზოგიერთი თავისებურების შესახებ შიო არაგვისპირელის მოთხრობებში
მ. ბარამიძე - ტაოს ქართული ტოპონიმიკა
რ. აბაშია - სიბილანტთა შესატყვისობის ზოგიერთი საკითხი ქართველურ ენებში
ე. დადიანი - იGი//იGუაფუ „იქნება“ სიტყვაფორმები მეგრულში
მ. კიკვაძე - საერთოქართველური ლექსიკისათვის სამხრულ კილოებში (წინასწარი მოხსენება)
ნ. ნაკანი - ადამიანის დაავადებათა ამსახველი ლექსიკისათვის სამკურნალო შელოცვებში (ქართველურ დიალექტთა მონაცემების მიხედვით)
ლ. გოგოხია - დრო - ჟამის სახელთა მაწარმოებელი - დელ სუფიქსი ჭანურში
ქ. სარსევანიძე - პირთა სადაურობის - ელ სუფიქსიანი ტოპონიმების შესახებ
შ. აღრიდონიძე - ვაჟას პოეზიის ენისათვის (საკუთარი სახელები და მიმართვის ფორმები ვაჟას შემოქმედებაში)
გ. გოგოლაშვილი - ხოლმეობითის მწკრივთა პარადიგმები მთის დიალექტებში და მათთან დაკავშირებული პრობლემები
ტ. ფუტკარაძე - ქუთაისის სახელის ისტორიული ვარიანტები და ქართველურ დიალექტთა ჩამოყალიბების დათარიღების საკითხი
რ. შეროზია - ჩვენებითობის სისტემისა და ორიენტაციის კატეგორიის ურთიერთმმიმართებისათვის მეგრულ - ლაზურში
მ. ბერიძე - საფარის ლოკალიზაცია ვახუშტი ბატონიშვილის აღწერის მიხედვით
რ. ჯანაშია - ქართლური მეტყველების ნიმუშები ს. ჯანაშიას ჩანაწერებში
ნ. მახარაძე - ბერძნული ნასესხობებისათვის ქართულ დიალექტებში
ლ. ეზუგბაია - კოორდინაციის სისტემა ზანურში
მ. კობერიძე - ზოგი ნაწილაკის დამატებითი სტილური ნიუანსები და ფუნქციები ფრონეს ხეობის ქართლურში
ნ. ნოზაძე - ქართული დიალექტური ლექსიკა ვ. აბაევის „ოსური ენის ისტორიულ - ეტიმოლოგიურ ლექსიკონში“
ი. კიკნაძე - იდიომის გრამატიკული აგებულებისათვის
ე. ნიკოლაიშვილი - ეთნოგრაფიული მასალა - დიალექტოლოგიური ლექსიკონის წყარო
ვ. შენგელია - რამდენიმე ქართველური ფუძის ისტორიისათვის
გ. დიასამიძე - იმერხევის ტოპონიმიიდან
მ. მანჯგალაძე - გეზისა და ორიენტაციის კატეგორიებისათვის
პ. ცხადაია - რაჭული, იმერული და მეგრული პირსახელები XVII საუკუნის ერთი საეკლესიო საბუთის მიხედვით
ც. ჯანჯღავა - ხუჯი, ოხუჯუ, მუხუჯური. . .
ნ. ხახიაშვილი - სინათლისა და ხილვადობის აღმნიშვნელ სიტყვათა სემანტიკური ანალიზისათვის ქართულში
ნ. ფარტენაძე - ზმნისწინთა მონაცვლეობის შემთხვევები საშუალ ქართულში
მ. რობაქიძე - აღმოსავლური ლექსიკა მეგრულ ლექსიკონებში
ც. ბენდელიანი - ზანური ლექსიკური ფენა ქვემოიმერულში. II
ო. კახაძე - მცირე დაკვირვება ხმოვანთა რეგრესული ასიმილაციის საკითხზე ქართული ენის ზოგ დიალექტში
გ. ცოცანიძე - ქართველური ენების დიალექტური შტოები ენათა გენეალოგიურ ხეზე და მათი განთავსება ეთნოკულტურულ არეალებში
რ. ქურდაძე - მოძრაობის აღმნიშვნელი ზმნების სემანტიკისათვის ქართულ სალიტერატურო ენასა და დიალექტებში
ა. ლომთაძე - სიბილანტთა შესატყვისობანი ქართველურ ენებში. II
ო. მიქიაშვილი - რუსიციზმების საკითხისათვის ქართული ენის დიალექტებში
ე. გაზდელიანი - ხეების სახელწოდებებში - რა/ - ლა სუფიქსის გამოყოფისათვის სვანურ ენაში
ლ. ბაკურაძე - სიმრგვალის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში
ნ. გულუა - ფრინველის სხეულის ნაწილების აღმნიშვნელი ლექსიკა მეგრულ - ლაზურში
გ. გოგატიშვილი - დიალექტურ ლექსემათა რეგიონულ - სემანტიკური ცვალებადობა სივრცეში განზომილების თვალსაზრისით
მ. სალია - თევზის გამრავლების აღმნიშვნელი ტერმინები მეგრულში
ლ. ხაჭაპურიძე - არქაულ ზმნურ ფორმათა გამოყენების შემთხვევებისათვის მრევლის მეტყველებაში
ზ. ჭუმბურიძე - ბარქაში
გ. ბურჭულაძე - იბერიულ - კავკასიურ ეანთა ლექსიკიდან. 18. ბუნჭველა ფუძის თაობაზე ქართული ენის დიალექტებში
ლ. თანდილავა - თურქულიდან ნასესხებ ზმნათა დამკვიდრების დინამიკა ზანურის ლაზურ დიალექტში
ო. მემიშიში - აწმყოს ფუძის წარმოების ერთი თავისებურება სარფულში
მ. ბაბუხადია - ზემოიმერული კილოკავის ზოგიერთი ენობრივი თავისებურება (ზესტაფონურ - ხარაგაულური მეტყველების მაგალითებზე)
ჭ. ქირია - აწმყოს ფუძის წარმოების საკითხისათვის ზანურში
ი. არონია - რთული ტოპონიმები კოლხურში
ნ. ცეცხლაძე - მიმღეობის არქაული და დიალექტური ფორმები საშუალ ქართულში
ქ. გოჩიტაშვილი - ნათესაური ურთიერთობის გამომხატველი ზოგადი ტერმინები, წინაპართა აღმნიშვნელი ლექსიკა დიალექტებში და მისი მიმართება სალიტერატურო ქართულთან
შ. ლომაია - ზმნისართი - კომპოზიტები მეგრულში
მ. ჭანტურაია - დიალექტიზმის მხატვრული ფუნქცია ვაჟა - ფშაველას პოეზიაში
გ. ჩანტლაძე - ბაქრაძე - პირენეულ - ქართველურ საგაზაფხულო დღესასწავლებთან დაკავშირებული ზოგიერთი ლექსემის დიალექტურ - ეტიმოლოგიური ანალიზი
ი. ქერქაძე - ფუძის ფონეტიკურ ვარიანტთა სემანტიზაციისათვის ქართულში
ნ. ჭოხონელიძე - ზოგი სემანტიკური დიალექტიზმის ისტორიისათვის
რ. რამიშვილი - ერთი კალკისათვის ქართულში
მ. მელიქიძე - ფენ - ფუძის ერთ - ერთი მნიშვნელობისათვის (ეტიმოლოგიური ძიება)
ნ. არდოტელი - ფუტკარ - ფუძის ეტიმოლოგიისათვის
ლ. ბაბლუანი - უმლაუტი სვანური ენის ჩოლურულ მეტყველებაში
მ. ბუკია - მეგრულის მესაქონლეობის ლექსიკიდან II. საქონლის სადგომის აღმნიშვნელი ტერმინები
ვ. კუზიბაბაშვილი - რ - ს დაკარგვის შემთხვევისათვის აჭარულში
ხ. თავდგირიძე - „ეჯილლის“ ეტიმოლოგია
თ. ლორთქიფანიძე - ვნებითის წარმოება ქვემოიმერულში ქართული ენის სხვა დიალექტებთან მიმართებით
გ. კვარაცხელია - ზეპირი მეტყველების ფორმები და სოციალური პრესტიჟი
ნ. ქუთელია - დიალექტისა და ენის ურთიერთმიმართება და ენობრივი პოლიტიკა
მ. ცინცაძე - ტაოური ქართულის ზოგი თავისებურება
თ. უთურგაიძე - მორფონოლოგიურ პროცესთა მიმართულებისა და შედეგისათვის
დ. სირია - ინგლისური სალიტერატურო ენის ვარიანტებისა და დიალექტების როლი ინგლისური ენის განვითარებაში
მ. ტაბიძე, რ. ჭანტურია - ენისა და დიალექტის განსაზღვრისათვის
მ. ქამადაძე - ანთროპონიმული წარმომავლობის გეოგრაფიული სახელები კირნათ - მარადიდის ტოპონიმიაში
თ. ბოლქვაძე - კაცობრიობის ენობრივი მომავალი

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

XXII


თბილისი,2002წლის 5 - 6 ნოემბერი (ეძღვნება ბ. ჯორბენაძის დაბადების 60 წლისთავს)
გ. კვარაცხელია - შესავალი სიტყვა

თ. უთურგაიძე - ბესერიონ ჯორბენაძე და ქართული დიალექტოლოგია
ა. ჭინჭარაული - სიყვარულისა დაშეყვარებულთა აღმნიშვნელი ლექსიკა ”ვეფხისტყაოსანსა” და ფშავ - ხევსურულ დიალექტებში
ზ. ჭუმბურიძე - ქართველ თავად - აზნაურთა გვარები გეორგიევსკის ტრაქტატის მიხედვით
ი. კიკნაძე - პასივის ფორმაწარმოებისათვის დიალექტებსა და სალიტერატურო ქართულში
გ. ბურჭულაძე - იბერიულ - კავკასიურ ენათა ლექსიკიდან. 19. ტილ - და წილ - ფუძეები ქართული ენის დიალექტებში
ლ. შალვაშვილი - ”მცირეს” სემანტიკის ზომა - ოდენობის სახელები
დ. ჩხუბიანაშვილი - ქვემო ფერეიდნულის ზოგი თავისებურება (სოფ. დაშქესანას მონაცემების მიხედვით)
მ. ქურდიანი, ხალხური ეტიმოლოგია ”სივრცითი მიჯაჭვულობის” პრინციპისა და პრაგმატიკის თვალსაზრისით.
პ. ცხადაია, ზოონიმები კახურ და მეგრულ დიალექტებში.
ჟ. ფეიქრიშვილი, - ეთ სუფიქსის ფუნქციისათვის თანამედროვე სალიტერატურო ქართულსა და დიალექტებში.
თ. ჟღენტი - დიალექტოლოგიუერი კვლევის ტრადიცია და სიახლე თანამედროვე იტალიაში.
ი. ქერქაძე - ფუძის ფონეტიკურ ვარიანტთა სემანტიზაციისათვის ქართულში. II.
ი. ქეშიკაშვილი - გიგი ხორნაულის ”ფშაური ლექსიკონის” შუქ - ჩრდილები.
გ. ცოცანიძე - იდეალური ზმნური სიტყვა - სტატიისათვის დიალექტოლოგიურ ლექსიკონში (თუშურის მაგალითზე)
ე. გაზდელიანი - განკუთვნების სუფიქსის ფუნქციისათვის სვანურ ენაში
ნ. შარაშენიძე - წინავითარების გამომხატველი რთული მოდალური კონსტრუქცია ქვემოიმერულში
მ. საღლიანი - საკულტო და ანთროპონიმულ ცნებათა აღმნიშვნელი ტოპონიმები სვანურ ენასი (ბალსქვემოური დალექტის მონაცემთა მიხედვით)
შ. ლომაია - შეატყვისება ზმნისართის ფუნქციიტ მეგრულში
გ. გვანველაძე - ცხოველთა სახელებისაგან მომდინარე ანთროპონიმები ძველქართული საბუთების მიხედვით
თ. თურქია - მხატვრულ ლიტერატურაში გამოყენებული დიალექტური ფორმების ქართულად თარგმნის საკითხისატვის
ლ. ტეფნაძე - კ. გამსახურდიას ”ხოგაის მინდია” და დიალექტური მეტყველება
მ. ქაცარავა - იმერული დიალექტის ლექსიკისათვის
რ. აბაშია - სიბილანტთა შესატყვისობის ზოგიერთი საკითხი ქართველურ ენებში. V.
ვ. კუზიბაბაშვილი - ზოგიერთი უცხოური წარმოების ტოპონიმის შესახებ
მ. ჩუხუა - საერთო იბერიულ - კავკასიური ლექსიკიდან
ქ. გოჩიტაშვილი - ხოლმეობითების მწკრივთა სემანტიკური მახასიათებლები მთიულურ და ქიზიყურ დიალექტებში
მ. კუხალაშვილი - განუსაზღვრელობითი ნაწილაკებისათვის ქართულში
თ. გოგოლაძე - დიალექტიზმის საკითხისათვის ქართლში მოღვაწე თანამედროვე მწერალთა შემოქმედებაში
ქ. სარსევანიძე - საგომარეთოს ტოპონიმიის წარმოქმნის ზოგი საკითხი
ე. აბულაძე - მასალები ქართლური ლექსიკიდან
ლ. ბაკურაძე - ”გამწმენდის” აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში
ე. შენგელია - მეგრული ”ხეც” ფუძისათვის
თ. ცხადაია - აბსტრაქტულ სახელთა - ალა - ანა მაწარმოებლები მეგრულში
ა. ბერთლანი - ანლაუტის ხმოვანთა მაგარი შემარვის ცდა თუშურ კილოში
რ. ჯანაშია - იმერული დიალექტური მასალა ს. ჯანაშიას ჩანაწერებში
ნ. ჭოხონელიძე - ზოგი ნაწარმოები სიტყვის ფუძისათვის
ვ. შენგელია - ერთი ქართველური ფუძის ეტიმოლოგიისათვის
მ. ბერიძე - ”ურდულის” ეტიმოლოგიისათვის
ე. დადიანიტ. ფუტკარაძე - თანდებულიან ბრუნვათა საკითხისათვის თანამედროვე ზანურ დიალექტებში
ნ. ოთინაშვილი - ზემო ქართლის წარწერები დიალიქტოლოგიურ ჭრილში
თ. ლორთქიფანიძე - ქვ ემოიმერულისა და გურულის ურთიერთმიმართებისათვის
მ. ცისკარიშვილი - წოვა - თუშური გამოსვლითი - რე’ თადებულისა და მთის დიალექტური - ით ელემენტის ურთიერთმიმართებისათვის
ი. ჯანაშია, - ჭკურის ეტიმოლოგიისათვის
- მოდალობის სახეობათათვის კითხვით წინადადებაში (ძველი ქართულისა და ქართული ენის ზოგი დიალექტის მიხედვით)
დ. ბაკურაძე - რწმენა - წარმოდგენებით მოტივირტებული ტოპონიმები ოკრიბაში
- ”სიარულის ” ღმნიშვნელი ზმნისწინიანი ლექსემები მეგრულში
ლ. ხაჭაპურიძე - ფსალმუნიდან მომდინარე ფრაზეოლოგიური ერთეულები მართმადიდებელი მრევლის მეტყველებაში
ნ. გელდიაშვილი - დიალექტური ფორმები საშუალი ქართულის სამართლის ძეგლთა მიხედვით
ნ. გულუა - ფრინველებთან დაკავშირებული რწმენა - წარმოდგენები და მათი ასახვა მეგრულში
რ. საღინაძე - ზმნურ ვარიანტთა ნორმალიზაციისათვის ქართულში
ქ. გიგაშვილი - კახური დიალექტის სალექსიკონო მასალისათვის (თელავის რაიონის სოფ. სანიორეში ჩაწერილი ტექსტებისმიხედვით.
მ. სალია - მეთევზეობის ლექსიკის ასხვა მეგრულ ფრაზელოგიზმებში
მ. ჩაჩანიძე - ლექსიკოგრაფიული პარამეტრიზაცია ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში
ნ. ახვლედიანი - ზანიზმების შესწავლისათვის შავშურ - იმერხეულში
ფ. ახალაია - საკუთარი სახელი მსაზღვრელად ქართულსა და მეგრულში
თ. უთურგაიძე - ენობრივ ცვლილებათა ხასიათისთვის
ნ. ქუთელია - ზანურის დიალექტთა ურთიერთმიმართება და ენობრივი ოილიტიკა
ე. ნიკოლეიშვილი - გარეჯის ეტიმოლოგიისათვის
ა. ონიანი - ენა და დიალექტი (ქართველური დიალექტები თე ქართველური ენები)
ტ. ფუტკარაძე - საერთო მოვლენები თანამედროვე ქართველურ დიალექტებში. I. (პალატალიზებული ხმოვნების ეტალონთა გაჩენისათვის ქართველთა პერცეფციულ ბაზისში)
დ. სირია - სკოტური (შოტლანდიური) - ენა თუ დიალექტი?!
თ. გვანცელაძე - ქართველური სუბსტრატული ტოპონიმები აფხაზეთში: ავადჰარა, ოთჰარა
მ. ტაბიძე - ენობრივი სიტუაცია თბილისში
თ. მგელიაშვილი - ზოგიერთი გეოლოგიურ - მინერალოგიური ტერმინი ტოპონიმებში
თ. ბოლქვაძე - დიალექტისა სტილის აღმნიშვნელი ტერმინები ძველ ქართულ წერილობით ძეგლებში
მ. ბუკია - მეგრულის მესაქონლეობის ლექსიკიდან. III. მესაქონლეთა გაერთიანებანი და მწყემსების მოვალეობანი სააფუნო საძოვრებზე

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

XXIII


თელავი 2003 ოქტომბერი.

რ. ჭიკაძე - თვალსაწიერი ივანე ქეშიკაშვილისა
თ. უთურგაიძე - ქართულ ზმნათა სრული პარადიგმის აგებისათვის
ზ. ჭუმბურიძე - ბგერათმონაცვლეობა ქართულ გვარებში
გ. გოგოლაშვილი - ისტორიული დიალექტოლოგიის საკითხები ქართულში
თ. გვანცელაძე - ქართველური დიალექტური ლექსიკის საბასეული დეფინაციისა და ჟღურტული სიტყვის განმარტების შესახებ
დ. ჩხუბიანიშვილი - და კავშირი ფერეიდნულში
შ. აფრიდონიძე - დიალექტის რიტმიკულ - ინტონაციურ თავისებურებათა გადმოცემა თანამედროვე მწერლობაში
გ. ბედოშვილი - ორი ქართული გვარის (ანჯაფარიძე, ქეშიკაშვილი) წარმომავლობის შესახებ
მ. ტაბიძე - თბილისური მეტყველება - ქართველური დიალექტი თუ სტანდარტული ენის ზედიალექტოლოგიური ვარიანტი
თ. მგელიაშვილი - გეოლოგიურ - მინერალოგიური ტერმინები ქართულ დიალექტებში
მ. ფაღავა - - უმ/ - ომ სუფიქსის ფუნქციისა და ზოგიერთი ტოპონიმის ეტიმოლოგიის საკითხისათვის
ლ. ხაჭაპურიძე - ზოგი ბიბლიური ფრაზეოლოგიზმისათვის მართლმადიდებელი მრევლის მეტყველებაში
ლ. ეზუგბაია, თ. ვაშაკიძე, მ. მანჯგალაძე, კ. კაკიტაძე - შერწყმულთანდებულიან სახელთა ფუნქციური განაწილების პრინციპები ქართულსა და მის დიალექტებში
ტ. ფუტკარაძე, ე. დადიანი - ზოგადქართული (ქართველური) სამწიგნობრო ენისა და მეგრული კილოს მიმართების საკითხისათვის ო. ქაჯაიას «მეგრულ - ქართული ლექსიკონის" მიხედვით
ლ. შალვაშვილი - კისერი პირის ნაცვალსახელად
ა. ონიანი - ისევ ქართველური ენებისა და დიალექტების შესახებ
გ. ბურჭულაძე - ა. შანიძისა და ს. ჯანაშიას ერთი ეტიმოლოგიური ძიების შესახებ
ი. კიკნაძე - - თანა ქართულ ენაში
ე. კოშორიძე - დიალექტიზმები და სასაუბრო მეტყველებისათვის დამახასიათებელი ლექსიკა - ფრაზეოლოგია ზაირა არსენიშვილის რომანის - «ვაჰ, სოფელოს. . . " მიხედვით
ლ. ეზუგბაია - - ქ სუფიქსის ფუნქციისათვის მეგრულ ზმნაში
მ. ბერიძე - რუ-ს ეტიმოლოგიისათვის
ვ. შენგელია - მთიანი სამეგრელოს ერთი ტოპონიმის შესახებ
ნ. შარაშენიძე - კომპენსაციის ერთი შემთხვევისათვის ქვემოიმერულში
ნ. ქეცბაია - მშენებლობასთან დაკავშირებული ზმნები მეგრულ დიალექტში
თ. თურქია - დიალექტური ფორმები იუმორისტულ პროზაში
ლ. ტეფნაძე - ნორმა და დიალექტური ვარიანტები (ორთოგრაფიული ლექსიკონის ზოგი ფორმის მიხედვით).
ლ. ბაბლუანი - სვანური ენის ჩოლურული მეტყველების თავისებურებები
ნ. ცეცხლაძე, ე. ბერიძე - რელიგიურ რწმენა - წარმოდგენებთან დაკავშირებული ტოპონიმები შავშეთში
რ. ჯანაშია - ს. ჯანაშიას უბის წიგნაკებში ფიქსირებული ტოპონიმები მცხეთის რაიონიდან
გ. გაზდელიანი - ქართულთან საერთო ზოგი ლექსემის სემანტიკისათვის სვანურ ენაში
მ. ქაცარავა - ფრაზეოლოგიური ერთეულები კომპონენტით «თვალი" ზოგად ქართულ სამწიგნობრო ენასა და ქართველურ დიალექტებში
ო. მიქიაშვილი - კვანჭალ - | კვანტალ - სიტყვათა ეტიმოლოგიისათვის
ტ. სულაბერიძე - დიალექტური ბგერადობა ხალხურ სიმღერა - ლექსებში
ნ. ნოღაიდელი - საერთო - ქართველური ლექსიკიდან აჭარულ დიალექტში
გ. გოგატიშვილი- რეგიონული თავისებურებანი და დიალექტური ლექსიკურ ერთეულთა სემანტიკური მოცულობანი
რ. შეროზია - ჟა - | ჟო ზმნისწინის საკითხისათვის ლაზურში
ა. ფოცხიშვილი - გალაქტიონური «ცაიერადის" შესახებ
თ. გოგოლაძე - რეგიონული თავისებურებანი და დიალექტურ ლექსიკურ ერთეულთა სემანტიკური მოცულობანი
მ. მიქაუტაძე - ა გრაფემით გადმოცემული ბგერები და [ე»] (|[ეი]) ბგერათკომპლექსის გამოხატვა V - X სს წერილობითი ძეგლების მიხედვით
ც. ბენდელიანი - - ფხე | - ხე სუფიქსი დასავლურ - ქართულ სამეტყველო არეალში
ი. ქერქაძე - ეტიმოლოგიური შენიშვნები
ნ. ჭოხონელიძე - ზოგი სიტყვის წარმომავლობისათვის (ბაბაყული, ბაიყუში, აბუეტი, ოლოლი)
ლ. ბაკურაძე - ნ სონანტის ერთი შესაძლო ფუნქციის გამოხატვისათვის ქართულში
ნ. არდოტელი - კვლავ ორობითი რიცხვის შესახებ ხევსურულში
პ. ცხადაია - რედუქციის იშვიათი შემთხვევები ზემო რაჭის მიკროტოპონიმიაში
გ. ცოცანიძე - ბაზისურისა და პერიფერიულის მიმართებისათვის ქართულ დიალექტურ ლექსიკაში
ვ. მაღრაძე - პოლისემიური სახელები ტოპონიმებში
ნ. ოთინაშვილი - ზოგიერთი გვაროვნული სახელი ქსნის ხეობის აღწერაში
მ. ჩაჩანიძე - დიალექტოგრაფიის საკითხისათვის ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში
მ. ცისკარიშვილი - სახელთა მორფონოლოგიური ანალიზისათვის წოვა - თუშების ქართულ მეტყველებაში
გ. ჩიქოვანი - ხედნა ძირთან დაკავშირებული შესატყვისობები მეგრულში
ნ. ახვლედიანი - ისევ ზანური ლექსიკური ერთეულებისათვის სამხრულ დიალექტში
თ. ლორთქიფანიძე - მახვილი ქვემოიმერულში
ნ. სააკაძე - ისევ ქართველური ენებისა და დიალექტების შესახებ
რ. აბაშია - სხვადასხვა ლოკალური რიგის სიბილანტთა მონაცვლეობისათვის ქართული ენის დიალექტებში და ქართველურ ფუძე - ენაში ამოსავალი ფონემების რეკონსტრუქციის ზოგიერთი საკითხი. II
გ. ჩანტლაძე - ზოგიერთი მეტალის სახელდებისათვის ბასკურსა და ქართველურ ენობრივ სივრცეში (დიალექტურ - ეტიმოლოგიური ანალიზი)
ო. მემიშიში - ისევ ზანური ლექსიკურ ფენის
ნ. სურმავა - «სხვა" სიტყვის სემანტიკური ნიუანსები ქართული ენის სამხრულ ქვესისტემებსა და ლაზურში
რ. ქურდაძე - ქართული დიალექტური ტერმინოლოგია გენდერული თვალსაზრისით
მ. ქამადაძე - «ქართლის ცხოვრებაში" მოცემული ერთი ტერმინის («ღანუყობისასა") გაგებისათვის
ვ. კუზიბაბაშვილი - გემინირებულ თანხმოვანთა შესახებ
ე. დადიანი - პირველი სუბიექტური პირის ვ - ნიშნის რეფლექსები მეგრულში (მარტვილის რაიონის მეტყველების მიხედვით)
ჭ. გოჭიტაშვილი - უწყვეტლისა და ხოლმეობითის სემანტიკურ მახასიათებელთა ურთიერთ მიმართებისათვის აღმოსავლეთ საქართველოს ბარის დიალექტებში
ქ. გოჩიტაშვილი - უწყვეტლისა და ხოლმეობითის სემანტიკურ მახასიათებელთა ურთიერთ მიმართებისათვის აღმოსავლეთ საქართველოს ბარის დიალექტებში
მ. ღოლიჯაშვილი - ფონეტიკური მოვლენები გორის რაიონის მეტყველებაში
თ. ჯეირანაშვილი - - ი სუფიქსის სტატუსისათვის მსაზღვრელი სახელის ნათესაობითსა და მოქმედებით ბრუნვებში
ი. მემიშიში - ლაზეთის ჰიდრონიმია

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

XXIV


ქუთაისი - ოქტომბერი
სამეცნიერო სესიის გახსნა - აკ. წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ა. ნიკოლეიშვილი

თ. უთურგაიძე- აქტივთა პერფექტული ფორმებისათვის ქართულში
ზ. ჭუმბურიძე- სვანური ანდაზების შესწავლისათვის
ლ. შალვაშვილი - ზოგიერთი თანიანი სახელის მორფოლოგიურ - სემანტიკური ფუნქციებისათვის
შ. აფრიდონიძე - ანდაზების ენის რამდენიმე თავისებურება (საკუთარი სახელებისა ზოგიერთი ფრაზეოლოგიზმის ხმარებისათვის)
მ. ტაბიძე - ენობრივი სიტუაციის აღწერის მეთოდის შესახებ
მ. ფაღავა, H სამხრულ კილოებში
ე. დადიანი, ტ. ფუტკარაძე - პირველი პირის ვ/E ნიშნის მეტათეზისისათვის ქართველურ დიალექტებში
გ. ბურჭულაძე - ს. ჟღენტი და ქართული ხალხური სიმღერების ენის საკითხი
გ. ბედოშვილი - ატენი, ტანა, გარდატენი
თ. გვანცელაძე - შენიშვნები «გლოტოქრონოლოგიის მეთოდის" საფუძველზე ქართველურ «ენათა" დივერგენციის დროის დადგენის ცდების შესახებ
ვ. შენგელია - საერთო - ქართველური - ფ - ძირის შესახებ
გ. გოგატიშვილი - ლექსიკური დიალექტიზმების სემანტიკურ მოცულობათა განსაზღვრისათვის
ლ. ეზუგბაია - სახელთა მრავლობითი რიცხვის - ლეფე ალომორფის შესახებ ლაზურში
თ. მგელიაშვილი - აბრაზიული (სალესი) ქვების აღმნიშვნელი ტერმინები ქართული ენის დიალექტებში და მათთან დაკავშირებული ფონეტიკური ტერმინები
ც. ჯანჯღავა - სიტყვა გური «გული" მეგრულ ლექსიკურ ერთეულებსა და იდიომებში
ნ. მარკოზია, ნ. წიკლაური - ენობრივი ეკოლოგიის საკითხები და სამცხე - ჯავახეთის ტერიტორიულ ადმინისტრაციული საზღვრები
ჟ. ფეიქრიშვილი - არქაული ფენა მესხურ ლექსიკაში
გ. ცოცანიძე - ვაზი, ვენახი, ზვარი ქართულ დიალექტებსა და სალიტერატურო ენაში
რ. აბაშია - სიბილანტურ სპირანტთა შესატყვისობისათვის დაღესტნურ და ქართველურ ენებში
ფ. აფხაიძე - სინჰალურ - ინგლისური ენობრივი კონტაქტები
ა. შონია - წარმოქმნილი სახელთა მორფონოლოგიური ცვლილებები ზანურში (აბსტრაქტული სახელები)
მ. საღლიანი - სვანური ლPხMრ - ქართული სა - ნეხვ - ე
ფ. ახალაია - საკუთარ სახელთა წარმოებისათვის მეგრულში
ნ. ფხაკაძე - ჭურ - ფუძიდან წარმოქმნილი ლექსიკური ერთეულებისათვის ქართულში
რ. საღინაძე - ზმნურ ფორმათა გამიჯვნის პროცესები სალიტერატურო ქართულსა და დიალექტებში
ი. ქერქაძე - ეტიმოლოგიური შენიშვნები
ნ. ჭოხონელიძე - გუდა სიტყვის წარმომავლობისათვის
ბ. ცხადაძე - ფუნე, ფურნა, ფუნა, ფუფუნეულ და პურ ლექსემათა წარმომავლობა - ურთიერთმიმართებისათვის
ლ. ბაკურაძე - სახელთა - ებ სუფიქსიანი მრავლობითი ქართლურში
გ. გოგოლაძე - მწერალი და დიალექტი (მ. ჯავახიშვილი)
შ. ლომაია - ხმოვანთავსართული ვითარებითი ზმნისართებისათვის მეგრულ - ლაზურში
ე. ბერიძე - ვ. ლისოვსკი და ჭოროხის მხარის ოიკონიმია
მ. ტყვაცირია - ზმნის პირთა რიცხვის გამოხატვა მთის კილოებში
ზ. ოთინაშვილი - დვალეთის ზოგიერთი ტოპონიმის შესახებ
ნ. ქუთელია - არის თუ არა დიალექტი ეთნიკური იდენტიფიკაციის საფუძველი?!
ი. კიკნაძე - განსხვავებული მორფონოლოგიური ცვლილებებისათვის სახელსა და ზმნისართში
ე. ნიკოლაიშვილი - არჩილის ერთი მაჯამური სტროფის გაგებისათვის
მ. ქაცარავა - ფრაზეოლოგიური ლექსიკონის შედგენის პრინციპებისათვის
ლ. ეზუგბაია, თ. ვაშაკიძე, კ. კაკიტაძე, მ. მანჯგალაძე, თ. უთურგაიძე - ცალკე მდგომ თანდებულიან ფორმათა სინტაქსური კვალიფიკაციისათვის
ე. კოშორიძე - დიალექტიზმები და სასაუბრო მეტყველებისათვის დამახასიათებელი ლექსიკა - ფრაზეოლოგია რევაზ ინანიშვილი ენაში
მ. ჩუხუა - საერთო - ქართველური ლექსიკა ქართველურ დიალექტებში
მ. რიჟვაძე - «ტბეთის სულთა მატიანის" ტოპონიმია
თ. თურქია - ძველი ქართული ლექსიკის დიალექტური ვარიანტებისათვის
ი. ჩანტლაძე - თანხმოვანთა ჰარმონიული კომპლექსის ამოსავალი ვითარებისათვის ქართველურ ენებში
ა. ფოცხიშვილი - გურული ლექსიკა გალაქტიონის პოეზიაში. (ლიეკ - ი | ლექ - ი)
მ. ქამადაძე - ტოპონიმ «ჭვანის" ეტიმოლოგიისათვის
ნ. ცეცხლაძე - თემის ნიშნისა და სავრცობის ხმარების თავისებურებანი სამხრულ დიალექტებში
მ. ჩაჩანიძე - ისტორიული ლექსიკოგრაფიის ჟანრობრივი რაგვარობისათვის
ნ. გულუა - მევენახეობის ლექსიკიდან მეგრულ - ლაზურში. 1. გიდელი
დ. ახვლედიანი - ემოციური ხასიათის ჩართულები ხალხოსან მწერალთა შემოქმედებაში
ნ. სააკაძე - აზერბაიჯანული ლექსიკური ნასესხობანი ქვემოქართლურ მეტყველებაში
დ. ჩხუბიანიშვილი - ნაცვალსახელთა ზოგი სახეობისათვის ქვემო ფერეიდნულში
ტ. ფუტკარაძე, ლ. ხაჭაპურიძე - კუერ - , კურთხევ - , კუერთხ - ფუძეთა მიმართებისათვის
გ. ჩიქოვანი - ხევს - ფუძის შესატყვისი მეგრულში
ე. ფუტკარაძე - ზოგიერთი ტიპის მედიოაქტიურ ზმნათა შესახებ საშუალ ქართულში
ნ. ოთინაშვილი - ქსნის ხეობის ტოპონომასტიკის ეთნოლინგვისტური ანალიზის ცდა
ნ. ახვლედიანი - ერთი ზმნური ლექსიკური ერთეულისათვის სამხრულ დიალექტში
ი. არონია - დანიშნულებით ბრუნვასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი მეგრულ - ლაზურში
მ. ბარიხაშვილი - ძ და ჯ აფრიკატები ინგილოურ დიალექტში

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

XXV


გ. კვარაცხელია, შესავალი სიტყვა

თ. უთურგაიძე -ალექსი ჭინჭარაული - მეცნიერი და მოქალაქე
ა. ჭინჭარაული -სიტყვა ლექსი «ვეფხისტყაოსანში"
ე. კოშორიძე - კვლავ გიორგი ლეონიძის ლექსიკისათვის
რ. ჭიკაძე - ლექსიკური დიალექტიზმისა და დიალექტური ლექსიკის ურთიერთმიმართებისათვის
ტ. ფუტკარაძე, გ. ქამუშაძე - აბრუპტივები იანეთში მცხოვრებ რეპატრიირებულთა თურქულ მეტყველებაში
მ. ფაღავა - ფარინგალური B - იმერხეულში
თ. უთურგაიძე - თავი და ჴელთა ნაცვალსახელები ქართულში
ნ. ქუთელია - ზანურის დიალექტთა ფონოტაქტიკისათვის
ნ. ახვლედიანი - კიდევ ერთი ზანური ლექსიკური ერთეული სამხრულ დიალექტში
მ. ბერიძე - ახალციხის რაიონის ზოგიერთ ტოპონიმთა წარმოქმნის ისტორიისათვის
მ. ჩუხუა - პროტოიბერიულ - კავკასიურიდან მომდინარე ლექსემები ქართველურ დიალექტებში
გ. გოგატიშვილი - ლექსიკური სინონიმია ფშაურში
შ. ლომაია - ზმნისართული შესიტყვებისათვის მეგრულში
რ. საღინაძე - - ობ სუფიქსიან ზმნათა ფორმები და ნორმირების საკითხები
თ. ლომთაძე - ზმნისწინი ქუთაისურ მეტყველებაში
გ. ჩიქოვანი - ბრძან ძირის შესატყვისი მეგრულში
ნ. ფხაკაძე - ჭურჭლის ტერმინოლოგიური ველის ლექსიკური შედგენილობისათვის ქართულში
მ. გუტიძე - ვანის რაიონის ტოპონიმთა ისტორიისათვის
ი. ქერქაძე - ეტიმოლოგიური შენიშვნები
რ. ჯანაშია - ბაგრატ (შოთა) ჯანაშია - აფხაზური დარგობლივი ლექსიკის მკვლევარი
ლ. სულამანიძე - ჰაპლოლოგია გვარსახელებში
ჟ. ფეიქრიშვილი - ერთი სადერივაციო ჯგუფის ფუნქციისათვის ქართულში
რ. აბაშია - სიბილანტურ ფონემათა შეთავსებადობის წესი საერთო - ქართველური ფუძე - ენის ძირისეულ სტრუქტურებში
მ. მიქაუტაძე - ს. კუბლაშვილი, ცვლილებანი ზემოიმერულ კილოკავში საუკუნის მანძილზე (სავანის მონაცემთა მიხედვით)
ნ. სააკაძე - ლექსიკური ნასესხობანი მესაქონლეობის აღმნიშვნელ ქვემოქართლურ მეტყველებაში
რ. შეროზია - მყოფადის წარმოების ზოგი საკითხისათვის ლაზურში
ნ. ოთინაშვილი - ქსნის ხეობის ტოპონიმიკა (სტატისტიკური აღწერების მასალების მიხედვით)
ნ. გელდიაშვილი - მცენარეთა, ფრინველთა და ცხოველთა სამყაროს ამსახველი ლექსიკა ილია ჭავჭავაძის ენაში
ე. ფუტკარაძე - მედიოაქტიური ზმნების საკითხისათვის საშუალ ქართულში
ბ. ბარიხაშვილი - ქი კავშირი ინგილოურ დიალექტში
გ. ბურჭულაძე - ქართ. ღართ - «ნაბადი. . . " ფუძის ისტორიისათვის. . .
გ. გოგოლაძე - კ. გამსახურდია სალიტერატურო ენისა და დიალექტის ურთიერთმიმართების შესახებ
ლ. შალვაშვილი - მოქმედების ინტენსივობის გადმოცემის საკითხისათვის
დ. სირია - დიალექტების როლი თანამედროვე სალიტერატურო ენის განვითარებაში
ტ. ფუტკარაძე - იმერხეული ტოპონიმები: სამებათი, საყდრიყელი, ხანძთა. . . და ძველი უნივერსიტეტი
მ. ქამადაძე - ვაზის კულტურასთან დაკავშირებული ტოპონიმები აჭარაში
ლ. ხაჭაპურიძე - თ. სახოკიას «ქართული ხატოვანი სიტყვა - თქმანში" დადასტურებული ბიბლიური ფრაზეოლოგიზმები დღეს
მ. მიქაუტაძე, მ. მიქაძე - [«] - ს გადმოცემა XII - XVIII სს. ძეგლებში
მ. სალია - სიტყვა შური ზანურ ლექსიკურ და ფრაზეოლოგიურ ერთეულებში
დ. ბაკურაძე - ფლორა - ფაუნით მოტივირებული მიკროტოპონიმები ოკრიბაში
ე. აბაიშვილი - დიალექტური წარმოების კომპოზიტები ვაჟა - ფშაველას თხზულებათა ენაში
ზ. ოთინაშვილი - მცენარეთა სახელების მიხედვით წარმოქმნილი ტოპონიმები პატარა ლიახვის ხეობაში
ნ. ჭოხონელიძე - ქართული ენის დიალექტებში გამოვლენილი «ყმედის" ომონიმური ცალების ისტორიისათვის
მ. ბერიძე - ფიზიკური არსებობის ზმნები და «არსებობის", «მყოფობის", «მკვიდრობის" გამოხატვა ქართული ენის დიალექტებში
ო. მემიშიში - ნათესაური ურთიერთობის ამსახველი რთული ტერმინები ლაზურში
დ. ახვლედიანი - ზოგიერთი სიტყვა - გამოთქმის ფუნქციისათვის თანამედროვე პრესის ენაში
ქ. გიგაშვილი - თემატურ სუფიქსთა ხმარების დიალექტური შემთხვევები საშუალ ქართულში
მ. ჩაჩანიძე - ქართული დიალექტური ლექსიკონები ლექსიკონთა ტიპოლოგიის თვალსაზრისით
ს. ტყეშელაშვილი - ჰარმონიულ თანხმოვანთკომპლექსთა რეალიზაციისათვის ქართული ენის ფერეიდნულ დიალექტში
ე. ქირია - არნოლდ ჩიქობავა და ახალშექმნილი სადამწერლობო ენების დიალექტოლოგიის საკითხები

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

XXVI


ლ. ეზუგბაია, შესავალი სიტყვა

თ. უთურგაიძე - თანდებულიან ფორმათა ფუნქციონირებისათვის
ა. ჭინჭარაული - «ვეფხისტყაოსნის" ავტორის სადაურობის საკითხისათვის
მ. ქაცარავ - ფრაზეოლოგიური ერთეულები კომპონენტით «გული" ქართულ სამწიგნობრო ენასა და დიალექტებში
ვ. შენგელია - საერთოქართველური ტატ - ფუძის შესახებ
გ. ბედოშვილი - სამი ქართული გვარის _ არჩევანიძე, ქაროსანიძე, ხაინდრავა _ წარმოქმნის ისტორიისათვის
მ. ფაღავა - ფოლკლორულ - დიალექტოლოგიური და ეთნოლოგიური ექსპედიცია შავშეთში
მ. ტაბიძე - სიტყვათა შერჩევა _ დიალექტი და ნორმა
ე. გაზდელიანი - მთვარის ფაზების (მოქცევის) აღმნიშვნელი ტერმინები სვანურში
რ. აბაშია - საერთო - ქართველური ლექსიკიდან. XV.
რ. ჯანაშია - რაჭული დიალექტური მასალა ს. ჯანაშიას ჩანაწერებში
თ. გოგოლაძე - მწერალი, სალიტერატურო ენა, დიალექტი (ი. გოგებაშვილი, ვაჟა - ფშაველა)
ნ. ჭოხონელიძე - ბორტ(ვ) - ფუძის ისტორიისათვის ქართულში
რ. ჭკადუა - გუ | გუი ლექსემა და მასთან დაკავშირებული გრამატიკული პროცესები სვანურ ენაში
მ. ჩუხუა - ბელ - სუფიქსისათვის ქართულში
ლ. ავალიანი, ხაბაზი - ხა»ათი და ჯარა სიტყვათა ფორმობრივ - სემანტიკური ანალიზისათვის
მ. გუტიძე - ვანის რაიონის ზოგიერთი ტოპონიმის შესახებ
თ. კუკულაძე - ქვემო აჭარის ტოპონიმიიდან
მ. ლაბარტყავა - საზოგადო გეოგრაფიული სახელები პოეტურ მეტყველებაში
რ. საღინაძე - - ავ სუფიქსიანი ზმნები სალიტერატურო ქართულსა და დიალექტებში
რ. შეროზია - ყოროფს(კორომს) _ დაოროფუ ზმნისათვის ლაზურში
ი. კიკნაძე - თანხმოვანფუძიან სახელთა - ვით თანდებულიანი სახელობითის გამო
მ. ბერიძე - ფაფა, ფაფალა მესხეთში
თ. გვანცელაძე - «მე საქართველოს ერთი წუეთი ვარ" (ასიმილაციის საფრთხის წინაშე მდგომი მოსახლეობის ეთნოლინგვისტური იდენტობის ვერბალური გამოხატვის ფორმები)
შ. გაბესკირია - საქართველოსა და ქართველის აღმნიშვნელ აღმოსავლურ ტერმინთა წარმომავლობისა და ისტორიისათვის
თ. ვაშაკიძე - - ურ ( - ულ) სუფიქსი ქართულსა და ქართული ენის დიალექტებში
ნ. ჭუმბურიძე - თავისი, მისი კუთვნილებითი ნაცვალსახელების განაწილების შემთხვევები სალიტერატურო ქართულსა და დიალექტებში
შ. ფუტკარაძე - ზმნისწინთა ნაირსახეობანი ამიერტაოს სოფელ ბინათის ქართულში
მ. მიქუტაძე, ტ. ფუტკარაძე - იმნიეთის მიკროტოპონიმები
შ. ფუტკარაძე - ნიგალის ხევის სოფელ ქლასკურის ტოპონიმები
მ. ცისკარიშვილი - ერთცნებიანი და ორცნებიანი კომპოზიტები წოვა - თუშურში (ბაცბურში)
მ. მიქელაძე - წოვა - თუშურის დიალექტური მასალის საკითხისათვის
ნ. ნოღაიდელი - საკულტო ლექსიკის რამდენიმე ნიმუში აჭარულში
ე. აბაიშვილი - ვინ და რა ნაცვალსახელების სემანტიკისათვის ფშაურში
ნ. ახვლედიანი - რაჭული «ქვე" - სა და ზანური «ქო" - ს ურთიერთმიმართებისათვის
თ. ლომთაძე - ქართველ ებრაელთა მეტყველება
თ. თურქია - ლინგვისტური «შემავსებლების" საკითხისათვის
ე. დადიანი - ტ. ფუტკარაძე, «არის" მეშველი ზმნის ფონეტიკურ - სემანტიკური ტრანსფორმაციისათვის ქართველურ ენობრივ ქვესისტემაში
გ. გვანცელაძე - ფრაზეოლოგიზმები მუჰაჯირ ქართველთა მეტყველებაში
მ. საღლიანი - ზოგი საერთოქართველური ფუძის შესახებ
ნ. ფხაკაძე - ლამი სიტყვის ისტორიულ - სემანტიკური ანალიზი
თ. ღვინაძე - დიალექტიზმების სტილისტიკური ფუნქცია მანანა ჩიტიშვილის პოეტურ ენაში
მ. მანჯგალაძე - ზმნისწინისა და ვერსიის კომბინაციათა ასახვა ქართულში
ს. ტყეშელაშვილი - ბგერათკომპლექსთა ცვლილებისათვის ქართული ენის ფერეიდნულ დიალექტში
ლ. ხაჭაპურიძე - ქართული ტერმინოლოგიის ისტორიიდან (გუნდრუკი // სული ჰამოი)
მ. ქამადაძე - ართვინის ონომასტიკური მასალა ნ. სოლნიშკინის აღწერის მიხედვით
ც. ძაძამია - ავადმყოფობის სემანტიკის მატარებელი ყვითელი ფერის სინონიმები მეგრულში
ი. ქერქაძე - ზანური ლექსიკა გურულში
მ. ჩაჩანიძე - ტბა ფუძის შემცველი ორი ტოპონიმის შესახებ ზემოიმერულში
ჟ. ფეიქრიშვილი - დიალექტური ლექსიკიდან (ცინტი)
ნ. სურმავა - სამხრულ - ქართული მეტყველების ლექსიკიდან
ე. ფუტკარაძე - მედიოპასიურ ზმნათა უღლების ზოგი თავისებურებისათვის საშუალ ქართულში
ნ. სააკაძე - თურქულენოვანი ლექსიკა ქვემოქართლის აზერბაიჯანელ და ქართველ მოსახლეობაში
მ. მიქაძე - მეორე სუბიექტური პირის გამოხატვა ქართულში
ც. კვანტალიანი - «შინამრეწველობის მასალების" მნიშვნელობა ენათმეცნიერებისათვის
დ. ახვლედიანი - ერთი სახის დანართის მართლწერისათვის
გ. გოგატიშვილი - ლექსიკური სინონიმია როგორც ლექსიკისა და ენობრივი კოლექტივის ურთიერთობის განმსაზღვრელი ფაქტორი

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI