დაგვიკავშირდით

          

          პ. ინგოროყვას ქ. №8
          თბილისი 380108.
          ტელ: +99532 293-29-21
          ფოსტა: contact.icege@gmail.com 

2011
№95 29 ნოემბერი 2011 წ. სსიპ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების, სასაქონლო- მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის ჩატარების შესახებ
№94 28 ნოემბერი 2011 წ. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ
№13 09 თებერვალი 2011 წ.

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადებისა და კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ

№12 09 თებერვალი 2011 წ.

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის _ ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ

2010
№82 11. 10. 2010 წ.

უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

№44 20 ივლისი 2010 წ. სსიპ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შრომის შინაგანაწესში ცვლილების შესახებ
№25 07 მაისი 2010 წ.

ქართული ენისა და კულტურის საზაფხულო სკოლის შექმნის შესახებ

№14 26 აპრილი 2010 წ. არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადებისა და კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ
№6 26 თებერვალი 2010 წ. არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადებისა და კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ
2009
№81 16 ნოემბერი 2009 წ. საკონკურსო კომისიის მიერ წარმოდგენილი კანდიდატების დამტკიცების შესახებ
№79 29 ოქტომბერი 2009 წ. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის ჩასატარებელი კომისიის შექმნის შესახებ
№76 29 სექტემბერი 2009 წ. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობებზე გამოცხადებული ღია კონკურსის მოსამზადებლად სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ
№75 28 სექტემბერი 2009 წ. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადებისა და კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ
№62 04 სექტემბერი 2009 წ. წიგნების ჩუქების შესახებ
№17 14 ივლისი 2009 წ. მადლობის გამოცხადებისა და ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოვების შესახებ
№18 14 ივლისი 2009 წ. მადლობის გამოცხადებისა და ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოვების შესახებ
№19 14 ივლისი 2009 წ. მადლობის გამოცხადებისა და ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოვების შესახებ
№20 14 ივლისი 2009 წ. მადლობის გამოცხადებისა და ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოვების შესახებ
№21 14 ივლისი 2009 წ. მადლობის გამოცხადებისა და ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოვების შესახებ
№22 14 ივლისი 2009 წ. მადლობის გამოცხადებისა და ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოვების შესახებ
№23 14 ივლისი 2009 წ. მადლობის გამოცხადების შესახებ
№24 14 ივლისი 2009 წ. მადლობის გამოცხადებისა და ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოვების შესახებ
№25 14 ივლისი 2009 წ. მადლობის გამოცხადებისა და ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოვების შესახებ
№ 4 6 მარტი 2009 წ.
№ 1 19 თებერვალი 2009 წ.
2008
№ 36 05 დეკემბერი 2008 წ. 
№ 18 28 ივლისი 2008 წ.
2007
№ 56 9 ოქტომბერი 2007 წ.
№ 55 9 ოქტომბერი 2007 წ.
№ 53 2 ოქტომბერი 2007 წ.
№ 48 12 სექტემბერი 2007 წ.
№ 47 4 სექტემბერი 2007 წ.
№ 45 31 აგვისტო 2007 წ.
№ 44 31 აგვისტო 2007 წ.
№ 4 31 იანვარი 2007 წ.
2006
№ 220 22 ნოემბერი 2006 წ.
№ 218 21 ნოემბერი 2006 წ. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შენობა-ნაგებობაში თამბაქოს მოხმარების წესების დადგენის შესახებ.
№ 217 22 ნოემბერი 2006 წ. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საშტატო განრიგში ცვლილების შეტანის შესახებ
№ 213¹ 16 ოქტომბერი 2006 წ. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობებზე კანდიდატურების შესარჩევად საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ
№ 213 16 ოქტომბერი 2006 წ. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა საკანდიდატო მინიმუმის საგნების ჩასაბარებლად საგამოცდო კომისიების შექმნის შესახებ
№ 207 02 ოქტომბერი 2006 წ. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობებზე (0.5 საშტატო ერთეული) ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ
№ 200 18 სექტემბერი 2006 წ. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობებზე გამოცხადებული ღია კონკურსის მოსამზადებლად სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ
№ 199 15 სექტემბერი 2006 წ. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ
№ 197 4 სექტემბერი 2006 წ. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შრომის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ
№ 195 29 აგვისტო 2006 წ. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საკონკურსო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ
№ 194 16 აგვისტო 2006 წ. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე კანდიდატურების შესარჩევად საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ
№ 192 14 აგვისტო 2006 წ. საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ
№ 175 24 ივლისი 2006 წ. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
№ 170 26 ივნისი 2006 წ. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კორესპონდენციისა და დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ბრძანების ბლანკების ფორმის დამტკიცების შესახებ

 


2011


ბრძანება #  95
29. 11. 2011 წ.
ქ. თბილისი

სსიპ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის  ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების, სასაქონლო- მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის ჩატარების შესახებ

 

 ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 24-ე  მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ” ქვეპუნქტის და ”სსიპ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის #553 ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების, მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის ”ტ” ქვეპუნქტის შესაბამისად, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის №605 ბრძანებით დამტკიცებული საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის მე-2 მუხლის, მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საინვენტარიზაციო  კომისიის შექმნის შესახებ” ინსტიიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2011 წლის  28 ოქტომბრის  №  94    ბრძანების საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ

       1. სსიპ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის (შემდგომში ინსტიტუტი) ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების, სასაქონლო- მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის ორგანიზებულად და მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად ჩატარების მიზნით, დაევალოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის  საინვენტარიზაციო  კომისიის შექმნის შესახებ” ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2011 წლის 28 ოქტომბრის №     ბრძანების საფუძველზე შექმნილ საინვენტარიზაციო კომისიას 2011 წლის 30 ნოემბრიდან 10 დეკემბრამდე უზრუნველყოს ძირითადი საშუალებების, სასაქონლო- მატერიალური ფასეულობების სრული ინვენტარიზაცია და სათანადო დოკუმენტების წარმოდგენა ზემოაღნიშნული კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად.

2. ბრძანება გამოიკრას საინფორმაციო  დაფაზე და განთავსდეს ვებგვერდზე.

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი  ლალი ეზუგბაია

 

ბრძანება #  94
28. 11. 2011 წ.
ქ. თბილისი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის  საინვენტარიზაციო  კომისიის შექმნის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის და ”სსიპ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის #553 ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების, მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის ”ტ” ქვეპუნქტის შესაბამისად

ვბრძანებ

 1.    შეიქმნას ინსტიტუტის საინვენტარიზაციო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 • კომისიის თავმჯდომარე - მარიამ მანჯგალაძე - ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის მოადგილე;
 • ვაჟა შენგელია - მთის იბერიულ-კავკასიური ენათა განყოფილების ხელმძღვანელი;
 • ლევან შარია - ინსტიტუტის ფინანსური მენეჯერი;
 • ბაქარ ჯალაღონია - ინსტიტუტის  იურისტი;
 • კობა მითაგვარია - მთის იბერიულ-კავკასიური ენათა განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.

2. დაევალოს კომისიას ძირითადი საშუალებების, სასაქონლო- მატერიალური  ფასეულობების ინვენტარიზაციის ჩატარება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს    მიერ დამტკიცებული დებულების მოთხოვნათა  შესაბამისად.

3. ინვენტარიზაცია დაიწყოს 2011 წლის 30 ნოემბრიდან და დამთავრდეს 2011 წლის 09 დეკემბერს.

4. ბრძანება ჩაბარდეს კომისიის თავმჯდომარეს, წევრებს, გამოიკრას საინფორმაციო   
დაფაზე, განთავსდეს ვებგვერდზე.

 

ბრძანება #  12
09. 02. 2011 წ.
ქ. თბილისი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის _ ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ

,,მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-104 მუხლის მე-2 პუქნტის,  ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის #553 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების მე-12 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად,  ვბრძანებ:

 • 1. 2011 წლის 10 თებერვლიდან გამოცხადდეს ღია კონკურსი სსიპ არნოლდ  ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სტრუქტურული  
  ერთეულის ხელმძღვანელის _ ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად.
 • 2. დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ არნოლდ  ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზოგადი 
  ენათმეცნიერების განყოფილების ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების თანდართული წესი.

<<<


ბრძანება # 13
09. 02.  2011 წ.
ქ. თბილისი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადებისა და კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ

“მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-107 მუხლის მე-6 პუნქტის,  “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის #553 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის “გ” ქვეპუნქტის და მე-14 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად ვბრძანებ:

 • 1.         2011 წლის 10 თებერვლიდან გამოცხადდეს ღია კონკურსი სსიპ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად:

  ქართველური ენების განყოფილება            
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი                               საშტატო ერთეული 2 (ორი)       

  ლექსიკოლოგიის განყოფილება
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი                               საშტატო ერთეული 1 (ერთი).                                        

  2.         დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების თანდართული წესი.

<<<


2010


ბრძანება #6
26.02.2010 წ.
ქ. თბილისი
არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადებისა და კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ

 • “მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-107 მუხლის მე-6 პუნქტის, “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის #553 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის “გ” ქვეპუნქტის და მე-14 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად ვბრძანებ:

<<<


ბრძანება # 14
01. 04.  2010 წ.
ქ. თბილისი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის ჩასატარებელი კომისიის  შექმნის შესახებ

 ,, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ არნოლდ ჩიქობავას  სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის #553 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ არნოლდ ჩიქობავას  სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის “გ” ქვეპუნქტისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის 2010 წლის 26 თებერვლის #6 ბრძანებით დამტკიცებული  სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესის 1 პუნქტის შესაბამისად

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
შეიქმნას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობებზე გამოცხადებული ღია კონკურსის ჩასატარებლად კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 • 1.         შუქია აფრიდონიძე _ სსიპ _ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი;
  2.         გუჩა კვარაცხელია _ სსიპ _ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი;
  3.         მანანა კელენჯერიძე _ სსიპ _ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
  4.         თედო უთურგაიძე _ სსიპ _ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი;
  5.         როსტომ ფარეულიძე _ სსიპ _ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.

<<<


ბრძანება # 25

 07. 05. 2010 წ.

ქართული ენისა და კულტურის საზაფხულო სკოლის შექმნის შესახებ

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის  #553  ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას  სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის ”ტ”  ქვეპუნქტის შესაბამისად

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

 •    ინსტიტუტის ბაზაზე  შეიქმნას ქართული ენისა და კულტურის საზაფხულო სკოლა.
  სკოლის ხელმძღვანელობა დაევალოს ქართველური ენების განყოფილების მთავარ მეცნიერ თანამშრომელს თამარ მახარობლიძეს და მასვე დაევალოს სკოლის სამუშაო გეგმა-პროექტის წარმოდგენა.

<<<


ბრძანება #44

20. 07. 2010 წ.

სსიპ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შრომის შინაგანაწესში ცვლილების შესახებ

`საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის #553 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის `ტ~ ქვეპუნქტის და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შრომის შინაგანაწესის მე-15 მუხლის შესაბამისად

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

 • 1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შრომის შინაგანაწესის მე-8 მუხლის I პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  “1. ინსტიტუტის პერსონალს უფლება აქვს ისარგებლოს ანაზღაურებადი შვებულებით _ არანაკლებ წელიწადში 24 სამუშაო დღით”.

  2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

<<<


ბრძანება # 82
 11. 10. 2010 წ.

უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის  #553  ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის ”თ” ქვეპუნქტის შესაბამისად

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

 •     სსიპ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ინფორმაციის გაყოფილების საქმიანობის კოორდინაცია ამა წლის 11 ოქტომბრიდან 2011 წლის 01 იანვრამდე დაევალოს ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილეს მარიამ მანჯგალაძეს.

<<<


 

2009

 

ბრძანება #17
14.07.2009 წ.
ქ. თბილისი
მადლობის გამოცხადებისა და ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოვების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შრომის შინაგანაწესის მე-7 მუხლის `ა~ და “გ” პუნქტების საფუძველზე

 

 • ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
  2006-2009 წლების სახელშეკრულებო პერიოდში მომზადებული და გამოცემული მონოგრაფიებისათვის მადლობა გამოეცხადოს და საჩუქრად გადაეცეს არნ. ჩიქობავას “შრომების” III ტომი შემდეგ თანამშრომლებს:
  • ნოდარ არდოტელს, მთის იბერიულ-კავკასიური ენების განყოფილების უფროს მეცნიერ თანამშრომელს, მონოგრაფიებისათვის:
  ა) “დიდოური ენა” (აღწერითი ანალიზი და ტექსტები) 2007 წ.
  ბ) “ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა ისტორიულ-შედარებითი ფონეტიკა”, 2009 წ.
  • როსტომ ფარეულიძეს, მთის იბერიულ-კავკასიური ენების განყოფილების მთავარ მეცნიერ თანამშრომელს, მონოგრაფიებისათვის:
  “ჩეჩნური ზმნა” 2008 წ.
  • პაატა ცხადაიას, ქართველური ენების განყოფილების უფროს მეცნიერ თანამშრომელს, ციკლისათვის:
  “სამეგრელოს გეოგრაფიული სახელწოდებანი”, II, III, IV ტომები 2007 წ.
  • მიხეილ ქურდიანს, ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების ხელმძღვანელს, მთავარ მეცნიერ თანამშრომელს, მონოგრაფიისათვის:
  “იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების საფუძვლები”, 2007 წ.
  • მერაბ ჩუხუას, ქართველური ენების განყოფილების ხელმძღვანელს, მთავარ მეცნიერ თანამშრომელს, მონოგრაფიისათვის:
  “იბერიულ-იჩქერიულ ენათა შედარებითი გრამატიკა”, 2008 წ.
 • დირექტორი ლალი ეზუგბაია

<<<


ბრძანება #18
14.07.2009 წ.
ქ. თბილისი
მადლობის გამოცხადებისა და ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოვების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შრომის შინაგანაწესის მე-7 მუხლის `ა~ და “გ” პუნქტების საფუძველზე

 

 • ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
  2006-2009 წლების სახელშეკრულებო პერიოდში გაწეული სარედაქციო სამუშაოებისათვის მადლობა გამოეცხადოს და საჩუქრად გადაეცეს არნ. ჩიქობავას “შრომების” III ტომი შემდეგ თანამშრომლებს:
  • გუჩა კვარაცხელიას, ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების მთავარ მეცნიერ თანამშრომელს, რედაქტორს წიგნებისა:
  ა) ენციკლოპედია “ქართული ენა”, 2008 წ.
  ბ) არნოლდ ჩიქობავა, “ენათმეცნიერების შესავალი”, 2008 წ.
  • ვაჟა შენგელიას, მთის იბერიულ-კავკასიური ენების განყოფილების ხელმძღვანელს, მთავარ მეცნიერ თანამშრომელს, რედაქტორს წიგნებისა და კრებულისა:
  ა) არნოლდ ჩიქობავა, “შრომები”, III, IV ტომები, 2008 წ.
  ბ) იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXXVI ტომები, 2008 წ.
 • დირექტორი ლალი ეზუგბაია

<<<


ბრძანება #19
14.07.2009 წ.
ქ. თბილისი
მადლობის გამოცხადებისა და ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოვების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შრომის შინაგანაწესის მე-7 მუხლის „ა~ და „გ” პუნქტების საფუძველზე

 

 • ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
  ინსტიტუტის საუკეთესო სამეცნიერო -საზოგადოებრივი პროექტის - “ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის” რვატომეულის ახალი რედაქცია - განხორციელებისათვის მადლობა გამოეცხადოს და საჩუქრად გადაეცეს
 • არნოლდ ჩიქობავას “შრომების” III ტომი ლექსიკოლოგიის განყოფილების თანამშრომლებს:
  1.ავთანდილ არაბულს - ქეგლის მთავარი რედაქტორი, ლექსიკოლოგიის განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;
  2.ლალი ბინიაშვილს - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;
  3.მაია აშაძეს - მეცნიერ თანამშრომელი;
  4.მანანა კელენჯერიძეს - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
  5.მანანა ჩაჩანიძეს - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
  6.ლიდა სოხაძეს - მეცნიერ თანამშრომელი;
  7.ნინელი ჭოხონელიძეს - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
  8.მარიზა ხომასურიძეს - მეცნიერ თანამშრომელი;
  9.ასმათ პაპიძეს - მეცნიერ თანამშრომელი;
  10.ნატა რაზმაძეს - მეცნიერ თანამშრომელი;
  11. ნათია მაისურაძეს - მეცნიერ თანამშრომელი;
  ასევე ქეგლის ახალი რედაქციის წევრებს:
  თამარ ბეროზაშვილს
  ლეილა ბერიაშვილს
  ნათელა ჭინჭარაულს
 • დირექტორი ლალი ეზუგბაია

<<<


ბრძანება #20
14.07.2009 წ.
ქ. თბილისი
მადლობის გამოცხადებისა და ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოვების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შრომის შინაგანაწესის მე-7 მუხლის `ა~ და “გ” პუნქტების საფუძველზე

 

 • ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
  2006-2009 წლების სახელშეკრულებო ვადაში შესრულებული კოლექტიური ნაშრომებისათვის მადლობა გამოეცხადოს და საჩუქრად გადაეცეს არნ. ჩიქობავას “შრომების” III ტომი ინსტიტუტის თანამშრომლებს:
  1. წიგნის - “ჟურნალისტის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკურ ლექსიკონი”, I ნაწ. 2009წ. - შემდგენელებს:
  ა) თამარ ვაშაკიძეს - მეტყველების კულტურის განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;
  ბ) შუქია აფრიდონიძეს - მეცნიერ თანამშრომელი;
  გ) ვახტანგ მაღრაძეს - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
  დ) თინა ღვინაძეს - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;
  ე) თეა ტეტელოშვილს - მეცნიერ თანამშრომელი;
  ვ) ნინო ჯორბენაძეს - მეცნიერ თანამშრომელი რეცენზენტს - ავთანდილ არაბულს.
  2. წიგნის - ვ. აბაშვილი (კუზიბაბაშვილი), ქართული ენის ინგილოური დიალექტი, 2009წ - შემდგენელებს:
  ა) მარინე ბერიძეს - ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;
  ბ) მაია ბარიხაშვილს - მეცნიერ თანამშრომელი;
  წიგნის რეცენზენტებს:
  ლია ბაკურაძეს- უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
  ნარგიზა სურმავას - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
  წიგნის რედაქტორს - კონსტანტინე კაკიტაძეს.

  დირექტორი ლალი ეზუგბაია

<<<


ბრძანება #21
14.07.2009 წ.
ქ. თბილისი
მადლობის გამოცხადებისა და ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოვების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შრომის შინაგანაწესის მე-7 მუხლის `ა~ და “გ” პუნქტების საფუძველზე

 

 • ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
  2006-2009 წლების სახელშეკრულებო პერიოდში განხორციელებული საუკეთესო ახალგაზრდული სამეცნიერო პროექტისათვის “ჩოლურის ხეობის სვანურის მეტყველების ნიმუშები” (2008წ) მადლობა გამოეცხადოს და საჩუქრად
 • გადაეცეს არნ. ჩიქობავას “შრომების” III ტომი პროექტის შემსრულებლებს:
  1. ნატო შავრეშიანს - ქართველურ ენათა განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი;
  2. მერი საღლიანს - ქართველურ ენათა განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი.
 • დირექტორი ლალი ეზუგბაია

<<<


ბრძანება #22
14.07.2009 წ.
ქ. თბილისი
მადლობის გამოცხადებისა და ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოვების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შრომის შინაგანაწესის მე-7 მუხლის `ა~ და “გ” პუნქტების საფუძველზე

 

 • ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
  2006-2009 წლების სახელშეკრულებო პერიოდში განსაზღვრული ყველა გეგმიური სამუშაოს შესრულებისათვის მადლობა გამოეცხადოს და საჩუქრად გადაეცეს არნ. ჩიქობავას “შრომების” III ტომი სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა
 • და თარგმითი ლექსიკონების განყოფილების თანამშრომლებს:
  1. ლია ქაროსანიძეს - განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;
  2. ნათელა მუზაშვილს - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;
  3. მარინე ოსაძეს - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
  4. მაია აბალაკს - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
  5. ნინო დათეშიძეს - მეცნიერ თანამშრომელი;
  6. ინგა ჯიბუტს - მეცნიერ თანამშრომელი;
  7. ლალი ხუჭუას - მეცნიერ თანამშრომელი;
  8. ეთერ საბანაძეს - მეცნიერ თანამშრომელი;
  9. მზია მრევლიშვილს - მეცნიერ თანამშრომელი;
  10. ნათელა მირიანაშვილს - მეცნიერ თანამშრომელი.
 • დირექტორი ლალი ეზუგბაია

<<<


ბრძანება #23
14.07.2009 წ.
ქ. თბილისი
მადლობის გამოცხადების შესახებ
`საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის #553 ბრძანებით

დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების მე-9 მუხლის მეორე პუნქტის `ტ~ ქვეპუნქტის შესაბამისად

 

 • ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
  ინსტიტუტთან აქტიური თანამშრომლობისათვის მადლობა გამოეცხადოს უცხოელ კოლეგებს:
  ალისა ჰარისს (აშშ)
  ბერნარდ უტიეს (საფრანგეთი)
  ვინფრიდ ბოედერს (გერმანია)
  კარინა ვამლინგს (შვედეთი)
  იოსტ გიპერტს (გერმანია)
  ასევე უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეებს:
  მანანა კობაიძეს (შვედეთი)
  მანანა თანდაშვილს (გერმანია)
  რეზო ჭანტურიას (შვედეთი)
 • დირექტორი ლალი ეზუგბაია

<<<


ბრძანება #24
14.07. 2009 წ.
ქ. თბილისი
მადლობის გამოცხადებისა და ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოვების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის #553 ბრძანებით

დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების მე-9 მუხლის მეორე პუნქტის `ტ~ ქვეპუნქტის შესაბამისად

 

 • ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
  არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტთან თანამშრომლობის მემორანდუმის მიხედვით ერთობლივი პროექტების განხორციელებისათვის მადლობა გამოეცხადოს დიასპორების საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
 • მინისტრს ბატონ იულონ გაგოშიძეს და საჩუქრად გადაეცეს “ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის” ახალი რედაქციის I ტომი.
 • დირექტორი ლალი ეზუგბაია

<<<


ვბრძანება #25
14.07. 2009 წ.
ქ. თბილისი
მადლობის გამოცხადებისა და ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოვების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შრომის შინაგანაწესის მე-7 მუხლის `ა~ და “გ” პუნქტების საფუძველზე

 

 • ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
  არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტში გაწეული ხანგრძლივი ნაყოფიერი სამეცნიერო საქმიანობისათვის მადლობა გამოეცხადოს და საჩუქრად გადაეცეს “ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის” რვატომეულის ახალი
 • რედაქციის I ტომი ინსტიტუტის თანამშრომლებს:
  1.გურამ ბედოშვილს - ქართველურ ენათა განყოფილების მთავარ მეცნიერ თანამშრომელს;
  2.მზია მრევლიშვილს - სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკოლოგიის განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელს;
  3.ლამარა ნოზაძეს - ლექსიკოლოგიის განყოფილების უფროს მეცნიერ თანამშრომელს;
  4.თედო უთურგაიძეს - ქართველურ ენათა განყოფილების მთავარ მეცნიერ თანამშრომელს.
 • დირექტორი ლალი ეზუგბაია

<<<


ვბრძანება #62
04.09.2009 წ.
წიგნების ჩუქების შესახებ
`საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის #553 ბრძანებით

დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის `ტ~ ქვეპუნქტის შესაბამისად


 • ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
  ჯგალის საჯარო სკოლას საჩუქრად გადაეცეს შემდეგი წიგნები:
  1. კავკასიის დიდი შვილი, არ. ჩიქობავა -110, 2008წ. (2 ცალი);
  2. ჟურნალისტის ორთოგრაფიულ -სტილისტიკური ლექსიკონი - 2009წ. (1ცალი);
  3. ქართველური ენები და დიალექტები, 2007წ. (1 ცალი).
 • დირექტორი ლალი ეზუგბაია

<<<


ბრძანება # 75
28.09. 2009 წ.
ქ. თბილისი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადებისა და კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ
“მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-107 მუხლის მე-6 პუნქტის, “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის #553 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის “გ” ქვეპუნქტის და მე-14 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად ვბრძანებ:

 

 • 1. 2009 წლის 29 სექტემბრიდან გამოცხადდეს ღია კონკურსი სსიპ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად.
  2. დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების თანდართული წესი.
 • დირექტორი ლალი ეზუგბაია
 • დანართი

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესი
  1. კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად ინსტიტუტის დირექტორი აცხადებს ღია კონკურსს და ქმნის საკონკურსო კომისიას სამეცნიერო თანამდებობებზე თანამშრომელთა შერჩევის მიზნით, ადგენს
 • სამეცნიერო თანამდებობების დაკავების კონკურსის წესსა და დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.
  2. კონკურსის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით ინსტიტუტის დირექტორი ქმნის კონკურსის სამდივნოს, რომელიც უზრუნველყოფს კონკურსანტების განცხადებების მიღებას, მათ მიერ წარდგენილი საბუთების დადგენილ
 • მოთხოვნებთან შესაბამისობის შემოწმებას და საბუთების საკონკურსო კომისიისთვის გადაცემას.
  3. კონკურსის დამთავრებისა და კონკურსის შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ სამდივნო წყვეტს საქმიანობას.
  4. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობაზე ასარჩევი კანდიდატი ვალდებულია წარმოადგინოს:
  ა) განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;
  ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;
  გ) ავტობიოგრაფია (CV-ის ნიმუში იხ.www.ice.ge);
  დ) სამეცნიერო ან აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლი;
  ე) ბოლო 5 წლის (2004-2009 წ.) განმავლობაში შესრულებული ერთი სამეცნიერო ნაშრომი, რომელიც, განმცხადებლის აზრით, უკეთესად წარმოაჩენს კონკურსანტის სამეცნიერო -კვლევით პოტენციალს;
  ვ) ბოლო 5 წლის (2004-2009 წ.) განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების სია;
  ზ) ინფორმაცია ბოლო 5 წლის (2004-2009 წ.) განმავლობაში საგრანტო პროექტებში მონაწილეობის შესახებ;
  თ) ინფორმაცია ბოლო 5 წლის (2004-2009 წ.) განმავლობაში ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობის შესახებ;
  ვ), ზ) და თ) პუნქტების მიხედვით წარმოდგენილი დოკუმენტაცია ოფიციალურად დამოწმებული იყოს სამეცნიერო -სასწავლო დაწესებულების მიერ.
  5. კონკურსი ტარდება ორ ეტაპად. პირველ ეტაპზე დგინდება კანდიდატის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კონკურსის წესით და ინსტიტუტის წესდებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შესაბამისობა.
  6. კონკურსის მეორე ეტაპზე ხორციელდება გასაუბრება იმ კანდიდატებთან, რომელთა დოკუმენტაცია სრულყოფილად არის წარმოდგენილი და შეესაბამება ინსტიტუტის წესდებითა და ამ დებულებით დადგენილ წესებს.
 • გასაუბრების მიზანია დასაკავებელ თანამდებობასთან კონკურსანტის პროფესიული კვალიფიკაციისა და კომპეტენციის დადგენა, სათანადო განყოფილების მუშაობის სპეციფიკისა და სამეცნიერო კონცეფციის მიხედვით.
  7. საკონკურსო კომისია გადაწყვეტილების მიღებისას ვალდებულია გაითვალისწინოს კონკურსანტის სამეცნიერო -კვლევითი გამოცდილება, სამეცნიერო პუბლიკაციები, სამეცნიერო კონფერენციებსა და საგრანტო პროგრამებში
 • მონაწილეობა.
  8. საკონკურსო კომისია კონკურსანტებთან გასაუბრების შემდეგ, სხდომაზე განიხილავს დასაკავებელ თანამდებობასთან თითოეული კონკურსანტის შესაბამისობის საკითხს და ღია კონკურსის საფუძველზე ფარული კენჭისყრით
 • ირჩევს კონკურსანტს შესაბამის თანამდებობაზე.
  9. საკონკურსო კომისიის სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება კომისიის წევრთა ნახევარი მაინც. კომისია შედგება 5 წევრისაგან - კომისიის თავმჯდომარისა და კომისიის წევრებისაგან. კომისიის თითოეულ წევრს აქვს
 • ერთი ხმის უფლება.
  10. კონკრეტულ თანამდებობაზე კონკურსში მონაწილე ყველა კონკურსანტს კენჭი ეყრება ცალ -ცალკე.
  11. საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილება მიღებულად ითვლება, თუ მას ხმა მისცა სხდომაზე დამსწრე საკონკურსო კომისიის წევრთა ნახევარზე მეტმა. ხმათა თანაბარი განაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტია საკონკურსო
 • კომისიის თავმჯდომარის ხმა.
  12. საკონკურსო კომისია გადაწყვეტილების მიღებიდან არა უგვიანეს 5 დღისა სამდივნოს მეშვეობით წერილობით აცნობებს ყოველ კონკურსანტს მის შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას.
  13. კონკურსის დასრულებიდან ერთი კვირის ვადაში საკონკურსო კომისია არჩეულ კანდიდატს დასამტკიცებლად წარუდგენს ინსტიტუტის დირექტორს.
  14. კონკურსის ჩატარების თარიღი და პირობები გამოქვეყნდეს გაზეთ “24 საათში” და განთავსდეს ინსტიტუტის ინტერნეტ -გვერდზე.
  15. კონკურსანტებს განცხადების შესატანად ეძლევათ ერთ თვიანი ვადა 29 სექტემბრიდან 29 ოქტომბრამდე.

<<<


ბრძანება #76
29.09. 2009 წ.
ქ. თბილისი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობებზე გამოცხადებული ღია კონკურსის მოსამზადებლად სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ
`საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის #553

ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის “გ” ქვეპუნქტის და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -

არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესის 2 პუნქტის შესაბამისად

 

 • ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
  1. შეიქმნას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობებზე გამოცხადებული ღია კონკურსის მოსამზადებლად სამუშაო ჯგუფი შემდეგი
 • შემადგენლობით:
  ბაქარ ჯალაღონია
  ნათელა კახაძე
  სოფიკო ბერულავა
  მარინე კიკონიშვილი
  2. ამ ბრძანების შესაბამისად შექმნილ სამუშაო ჯგუფს დაევალოს: საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობებზე გამოცხადებული ღია კონკურსის
 • მოსამზადებლად ყველა აუცილებელი ორგანიზაციული საკითხის გადაწყვეტა, მათ შორის კანდიდატთა განცხადებების მიღება, წარმოდგენილი საბუთების დადგენილ წესებთან შესაბამისობის შემოწმება, დოკუმენტების
 • კომისიისათვის წარდგენა და სხვა.

  დირექტორი ლალი ეზუგბაია

<<<


ბრძანება #79
29.X. 2009 წ.
ქ. თბილისი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის ჩასატარებელი კომისიის შექმნის შესახებ
`საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის #553 ბრძანებით

დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის “გ” ქვეპუნქტისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - არნოლდ

ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის 2009 წლის 28 სექტემბრის #75 ბრძანებით დამტკიცებული სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესის 1 პუნქტის შესაბამისად • ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
  შეიქმნას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობებზე გამოცხადებული ღია კონკურსის ჩასატარებლად კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
  1. ცირა ბარამიძე - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
 • კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი;
  2. დარეჯან თვალთვაძე - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
 • ფაკულტეტის დეკანი;
  3. ინეზა კიკნაძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;
  4. რუსიკო ჯანაშია - ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის პროფესორი;
  5. მარინა ჯიქია - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი.
 • დირექტორი ლალი ეზუგბაია

<<<


ბრძანება # 81
16.11. 2009 წ.
ქ. თბილისი

 • საკონკურსო კომისიის მიერ წარმოდგენილი კანდიდატების დამტკიცების შესახებ
  “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საკონკურსო კომისიის 2009 წლის 11 ნოემბრის მომართვის
 • საფუძველზე და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის #553 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის
 • წესდების მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის “ვ” ქვეპუნქტის შესაბამისად
 • ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
  საკონკურსო კომისიის მიერ წარმოდგენილი კანდიდატები (იხ. დანართი) დამტკიცებულ იქნეს შესაბამის სამეცნიერო თანამდებობებზე და დაიდოს მათთან შრომითი ხელშეკრულება.
 • დირექტორი ლალი ეზუგბაია

დანართი

 • ქართველური ენების განყოფილება
  ქართულის მიმართულებით
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  1 თამარ მახარობლიძე მთ.მეც.
  2 მურმან სუხიშვილი მთ.მეც.
  3 თედო უთურგაიძე მთ.მეც.
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  1 შალვა გაბესკირია უფ.მეც.
  2 კონსტანტინე კაკიტაძე უფ.მეც.
  3 მარიამ მანჯგალაძე უფ.მეც.
  4 მერაბ რობაქიძე უფ.მეც
  მეცნიერი თანამშრომელი
  1 თეა ბურჭულაძე მეც.თან.
  2 ირინე ქერქაძე მეც.თან.
  სვანურის მიმართულებით
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  1 მედეა საღლიანი უფ.მეც
  2 როენა ჭკადუა უფ.მეც
  მეცნიერი თანამშრომელი
  1 ელიზავეტა გაზდელიანი მეც.თან
  2 ლელა გიგლემიანი მეც.თან
  3 ნატო შავრეშიანი მეც.თან.
  ზანურის მიმართულებით
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  1 მერაბ ჩუხუა მთ.მეც.
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  1 ჭაბუკი ქირია უფ.მეც.
  მეცნიერი თანამშრომელი
  1 მანანა ბუკია მეც.თან.
  2 მარინა ჯღარკავა მეც.თან. (0.5)
  3 ცირა ჯანჯღავა მეც.თან (0,5)
 • მთის იბერიულ-კავკასიური ენების განყოფილება
  აფხაზურ -ადიღური ენები
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  1 ნანა მაჭავარიანი უფ.მეც
  2 კობა მითაგვარია უფ.მეც (0.5)
  ნახური ენები
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  1 როსტომ ფარეულიძე მთ.მეც
  მეცნიერი თანამშრომელი
  1 ლატავრა სანიკიძე მეც.თან
  დაღესტნური ენები
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  1 ნოდარ არდოტელი უფ.მეც.
  მეცნიერი თანამშრომელი
  1 ლევან აზმაიფარაშვილი მეც.თან.
  2 რომან ლოლუა მეც.თან.
 • ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილება
  ზოგადი და იბერიულ-კავკასიურ ენათა ფონეტიკა
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  1 ტარიელ გურგენიძე უფ.მეც.
  სემანტიკა
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  1 გუჩა კვარაცხელია მთ.მეც.
  მეცნიერი თანამშრომელი
  1 გვანცა გვანცელაძე მეც.თან.
  სოციოლინგვისტიკა
  უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
  1 კახა გაბუნია უფ.მეც.
  მეცნიერი თანამშრომელი
  1 ფიქრია აფხაიძე მეც.თან.
 • ლექსიკოლოგიის განყოფილება
  ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მიმართულებით
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  1 ვთანდილ არაბული მთ.მეც.
  2 ლალი ბინიაშვილი მთ.მეც.
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  1 მანანა კელენჯერიძე უფ.მეც.
  2 მანანა ჩაჩანიძე უფ.მეც.
  3 ნინელი ჭოხონელიძე უფ.მეც.
  მეცნიერი თანამშრომელი
  1 მაია აშაძე მეც.თან
  2 ნათია მაისურაძე მეც.თან.
  3 ასმათ პაპიძე მეც.თან. (0,5)
  4 ნატა რაზმაძე მეც.თან.
  5 მირანდა რობაქიძე მეც.თან. (0.5)
  6 ლიდა სოხაძე მეც.თან.
  7 ზეზვა ქავთარაძე მეც.თან.
  8 ნინო ხახიაშვილი მეც.თან.
  9 მარინე ხომასურიძე მეც.თან.
 • ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლექსიკონი
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  1 რუსუდან რამიშვილი მთ.მეც.
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  1 ლამარა ნოზაძე უფ.მეც.
  მეცნიერი თანამშრომელი
  1 მაია არეშიძე მეც.თან. (0.5)
  2 მაია კობიაშვილი მეც.თან.
  3 ქეთევან პეტრიაშვილი მეც.თან. (0.5)
  4 ეთერ შენგელია მეც.თან.
 • სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილება
  სამეცნიერო ტერმინოლოგია
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  1 ნათელა მუზაშვილი მთ.მეც.
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  1 მარინე ოსაძე უფ.მეც.
  მეცნიერი თანამშრომელი
  3 ნინო დათეშიძე მეც.თან.
  4 ინგა ჯიბუტი მეც.თან.
 • თარგმნითი ლექსიკონები
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  1 მაია აბალაკი უფ.მეც.
  მეცნიერი თანამშრომელი
  1 ნათელა მირიანაშვილი მეც.თან.
  2 მზია მრევლიშვილი მეც.თან. (0.5)
  3 ეთერ საბანაძე მეც.თან.
  4 ლალი ხუჭუა მეც.თან. (0.5)
 • მეტყველების კულტურის განყოფილება
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  1 შუქია აფრიდონიძე მთ.მეც.
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  1 ვახტანგ მაღრაძე უფ.მეც.
  მეცნიერი თანამშრომელი
  1 თეა ტეტელოშვილი მეც.თან.
  2 თინა ღვინაძე მეც.თან.
  3 ნინო ჯორბენაძე მეც.თან.
 • ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება
  კორპუსის ლინგვისტიკა
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  1 ნარგიზა სურმავა უფ.მეც.
  2 ლია ბაკურაძე უფ.მეც.
  მეცნიერი თანამშრომელი
  1 მაია ბარიხაშვილი მეც.თან. (0.5)
  2 ნათია ფუტკარაძე მეც.თან. (0.5)
 • კომპიუტერული ლინგვისტიკა
  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
  1 ლალი ეზუგბაია მთ.მეც.
  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  1 ციცინო კვანტალიანი უფ.მეც.
  მეცნიერი თანამშრომელი
  1 რუსუდან ლანდია მეც.თან.

ბრძანება # 4

6 მარტი 2009 წ.
ქ. თბილისი

 • წიგნების ჩუქების შესახებ

  ”საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის # 553 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის `ტ~ ქვეპუნქტის შესაბამისად

  1. ამა წლის 7 მარტს ”ჟურნალისტის ორთოგრაფიულ სტილისტიკური ლექსიკონის” პრეზენტაციაზე მოწვეულ ჟურნალისტებს საჩუქრად გადაეცეთ აღნიშნული ლექსიკონები.
  2. ბრძანების თანახმად წიგნების გადაცემის კონტროლი დაევალოს სსიპ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილების ხელმძღვანელს თამარ ვაშაკიძეს.

<<<


ბრძანება # 1

19 თებერვალი 2009 წ.
ქ. თბილისი

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ინფორმაციის განყოფილებაში ინგლისური ენის სპეციალისტის (მთარგმნელ-ლინგვისტის) კანდიდატურების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ:
 • `საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის # 553 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –¬ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის `ტ~ ქვეპუნქტის შესაბამისად

  1. შეიქმნას `საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ინფორმაციის განყოფილებაში ინგლისური ენის სპეციალისტის (მთარგმნელ-ლინგვისტის) თანამდებობაზე კანდიდატურის შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
  • ლალი ეზუგბაია – ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი (კომისიის თავმჯდომარე).
  • კონსტანტინე კაკიტაძე _ ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ინფორმაციის განყოფილების ხელმძღვანელი.
  • ნინო დარასელია – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი.
  • სოფიკო ბერულავა - (საკონკურსო კომისიის მდივანი).
 • 2. ბრძანების შესაბამისად შექმნილ კომისიას დაევალოს: საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ინფორმაციის განყოფილებაში ინგლისური ენის სპეციალისტის (მთარგმნელ-ლინგვისტის) თანამდებობაზე კონკურსის ჩატარების უზრუნველყოფა.
  3. ბრძანება ამოქმედდეს ხელის მოწერისთანავე.

<<<


2008

ბრძანება № 36

05 12 2008 წ.
ქ. თბილისი

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელთა აქტიურობის შესახებ
 • ”საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის № 553 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის “ტ” საფუძველზე
 • 1. სამეცნიერო ინფორმაციის განყოფილებამ წარმოადგინოს მონაცემები მეცნიერ თანამშრომელთა აქტიურობის შესახებ.
  2. აქტიურობის კლასიფიკატორებია:
  ა) მონოგრაფიების რაოდენობა;
  ბ) გამოქვეყნებული სტატიების რაოდენობა;
  გ) გამოქვეყნებული თეზისების (მასალების) რაოდენობა;
  დ) გამოქვეყნებული რეცენზიების რაოდენობა;
  ე) გამოსაცემად გადაცემული მონოგრაფიების რაოდენობა;
  ვ) გამოსაცემად გადაცემული სტატიების რაოდენობა;
  ზ) გამოსაცემად გადაცემული თეზისების (მასალების) რაოდენობა;
  თ) სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის რაოდენობა;
  ი) საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობის რაოდენობა;
  კ) სამეცნიერო კონფერენციებში წარსადგენად გამზადებული მოხსენებების რაოდენობა;
  ლ) სამეცნიერო გრანტით დაფინანსებულ პროექტებში მონაწილეობის რაოდენობა;
  მ) სამეცნიერო ფონდებში წარდგენილი პროექტების რაოდენობა;
  ნ) სალექსიკონო სიტყვა – სტატიათა რაოდენობა;
  ო) წიგნების რედაქტირება.
  3. აქტიურობის ათვლა დაიწყოს 2006 წლის ნოემბრიდან, შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმების მიხედვით.
  4. მონაცემები გამოქვეყნდეს ინსტიტუტის ვებ-გვერდზე.
  5. მონაცემები განიხილოს სამეცნიერო საბჭომ და შეიმუშავოს რეკომენდაციები მეცნიერ თანამშრომელთა რეიტინგის დასადგენად.
  6. მონაცემების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2008 წლის 20 დეკემბერი.

<<<


ბრძანება № 18

28 07 2008 წ.
ქ. თბილისი

 • საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ
 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის № 553 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების მე-8 მუხლის მე-8 პუნქტისა და მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის “ტ” ქვეპუნქტის, 2008 წლის 28 ივლისის № 89 ხელშეკრულების საფუძველზე
 • ქართული სალიტერატურო ენის ცოდნის დონის შეფასების მიზნით შეიქმნას საგამოცდო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
  თედო უთურგაიძე – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, სსიპ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი – კომისიის თავმჯდომარე;
  მარიამ მანჯგალაძე – ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, სსიპ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე – კომისიის მდივანი;
  თამარ ვაშაკიძე – ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, სსიპ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;
  ლია ბაკურაძე – ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, სსიპ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.

<<<


2007

ბრძანება № 56

9 ოქტომბერი 2007 წ.
ქ. თბილისი

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის კორესპონდენციისა და დირექტორის ბრძანების ბლანკების ფორმი დამტკიცების შესახებ
 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის № 553 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის “ტ” ქვეპუნქტის შესაბამისად
 • 1. დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კორესპონდენციის ბლანკის ფორმა დანართი № 1 შესაბამისად.
  2. დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის ბრძანების ბლანკის ფორმა დანართი № 2 შესაბამისად.

<<<


ბრძანება № 55

9 ოქტომბერი 2007 წ.
ქ. თბილისი

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
 • საქართველოს “ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 61-ე მუხლის შესაბამისად
 • ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კორესპონდენციისა და დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ბრძანების ბლანკების ფორმის დამტკიცების შესახებ 2006 წლის 26 ივნისის № 17 ბრძანება.

<<<


ბრძანება № 53

2 ოქტომბერი 2007 წ.
ქ. თბილისი

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტთან არსებული ენის შემსწავლელთა კურსების შესახებ
 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის № 553 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების, მე-2 მუხლის მე-8 პუნქტის, მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის “ტ” ქვეპუნქტის შესაბამისად
 • 1. გამოცხადდეს მიღება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტთან არსებული ენის შემსწავლელთა კურსებზე (შემდგომში – კურსები).
  2. კურსების მიზანია:
  ა) ზოგადენობრივი უნარ ჩვევების გამომუშავება ნორმირებულ რეჟიმში (სამსაფეხურიანი სისტემით: საფეხური A, საფეხური B, საფეხური C ქვესაფეხურებით);
  ბ) ზოგადენობრივი უნარჩვევების გამომუშავება ფორსირებულ რეჟიმში;
  გ) დარგობრივი ენის შესწავლა;
  3. კურსები უზრუნველყოფს:
  ა) ქართველური (ქართული, მეგრული,სვანური), კავკასიური (აფხაზური, ჩეჩნური, წოვა თუშური), სლავური (რუსული) ენების სწავლებას;
  ბ) ქართული ენის სრულყოფას დარგობრივ-პროფესიული პრინციპით (ფუნქციური წერა – საჯარო მოხელეებისათვის, ქართული ენის სწავლება – პედაგოგებისათვის).
  4. კურსებზე მსმენელები ჩაირიცხებიან წინასწარი ტესტირებით მათი ენობრივი კომპეტენციის დადგენისა და სამუშაო ჯგუფის ზუსტად შერჩევის მიზნით.
  5. კურსებზე სწავლების ფასი განისაზღვრება კურსის საფეხურისა და ენის სწავლების სპეციფიკის მიხედვით. დამატებითი პირობები განისაზღვრება ხელშეკრულებით მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
  6. კურსებზე სწავლებას უზრუნველყოფენ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომლები.
  7. ენის ნორმირებულ რეჟიმში სწავლების კურსებზე ჩარიცხვის მსურველთა განცხადებები მიიღება 2007 წლის 15 ოქტომბრამდე. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტში, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, პ. ინგოროყვას ქუჩა № 8, ოთახი № 307. დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ: 934678; 934530.

<<<


ბრძანება № 48

12 სექტემბერი 2007 წ.
ქ. თბილისი

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს არჩევნების ჩატარების დროისა და ადგილის განსაზღვრის შესახებ
 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის № 553 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების, მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის “დ” ქვეპუნქტის შესაბამისად
 • 1. დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელის 2007 წლის 31 აგვისტოს № 44 ბრძანებით გამოცხადებული სამეცნიერო საბჭოს არჩევნები გაიმართოს 2007 წლის 18 სექტემბერს 12 საათზე, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში, ოთახი № 112.
 • 2. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კანცლერის მოვალეობის შემსრულებელს დაევალოს ამ ბრძანების განთავსება ინსტიტუტში ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და ინსტიტუტის ვებ-გვერდზე.
  3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სტრუქტურული ერთეულების – განყოფილების ხელმძღვანელებს დაევალოთ შესაბამისი ინფორმაციის გაცნობა სამეცნიერო პერსონალისათვის.

<<<


ბრძანება № 47

4 სექტემბერი 2007 წ.
ქ. თბილისი

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს საარჩევნო კომისიის წესდების დამტკიცების შესახებ
 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის № 553 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების მე-8 მუხლის 1-ლი პუნქტის, მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის “დ” ქვეპუნქტისა და “ტ” ქვეპუნქტის შესაბამისად
 • 1. დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს საარჩევნო კომისიის წესდება.
 • 2. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კანცლერის მოვალეობის შემსრულებელს დაევალოს ამ ბრძანების განთავსება ინსტიტუტში ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და ინსტიტუტის ვებ-გვერდზე.

<<<


ბრძანება № 45

31 აგვისტო 2007 წ.
ქ. თბილისი

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს საარჩევნო კომისიის შექმნისა და კომისიის წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ
 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის № 553 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების მე-8 მუხლისა და მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის “დ” ქვეპუნქტის შესაბამისად
 • 1. შეიქმნას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს საარჩევნო კომისია ხუთი წევრის შემადგენლობით.
  2. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაცია მოხდეს 2007 წლის 31 აგვისტოდან 2007 წლის 05 სექტემბრამდე.
  3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კანცლერის მოვალეობის შემსრულებელს დაევალოს ამ ბრძანების განთავსება ინსტიტუტში ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და ინსტიტუტის ვებ-გვერდზე.

<<<


ბრძანება № 44

31 აგვისტო 2007 წ.
ქ. თბილისი

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს არჩევნების გამოცხადებისა და სამეცნიერო საბჭოს წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ
 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების დამტკიცების შესახებ – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 27 ივლისის № 553 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წესდების მე-7 მუხლის მე-5 პუნქტის, მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის “დ” ქვეპუნქტისა და 22-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად
 • 1. გამოცხადდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს არჩევნები 2007 წლის 18 სექტემბერს.
  2. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაცია განხორციელდეს 2007 წლის 05 სექტემბრიდან 2007 წლის 13 სექტემბრამდე დანართის შესაბამისად.
  3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კანცლერის მოვალეობის შემსრულებელს დაევალოს ამ ბრძანების განთავსება ინსტიტუტში ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და ინსტიტუტის ვებ-გვერდზე.
 • <<<

ბრძანება № 40

31 იანვარი 2007 წ.
ქ. თბილისი

 • სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ
 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების დამტკიცების შესახებ – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 31 მაისის № 575 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად
 • 1. შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი შემდგომი შემადგენლობით:
  ა) მარიამ კიკონიშვილი – სამეცნიერო ინფორმაციის განყოფილების რედაქტორი;
  ბ) ნათელა ჭინჭარაული – სამეცნიერო ინფორმაციის განყოფილების რედაქტორი;
  2. ბრძანების საფუძველზე შექმნილ სამუშაო ჯგუფს დაევალოს: საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის საქმიანობის სრულყოფილი საინფორმაციო ბაზის შექმნა თანამედროვე ტექნოლოგიების (კომპიუტერული ტექნიკისა და შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის) გამოყენებით;
  3. დაევალოს ნათელა კახაძეს, კადრების საქმეთა მმართველს, ამ ბრძანების საფუძველზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფისათვის სათანადო დოკუმენტაციის მიწოდება და კონტროლი.

<<<


2006

ბრძანება № 220

22 ნოემბერი 2006 წ.
ქ. თბილისი

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საშტატო განრიგში ცვლილების შეტანის შესახებ
  ”საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 31 მაისის № 575 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის ”ა” ქვეპუნქტის შესაბამისად
 • 4. შეტანილ იქნეს ცვლილება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საშტატო განრიგში ამა წლის 1 დეკემბრიდან.
  5. გაუქმდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საშტატო განრიგით გათვალისწინებული ბუღალტრის თანამდებობა.
  6. დაემატოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ინფორმაციების განყოფილებას რედაქტორის თანამდებობა და განისაზღვროს თანამდებობრივი სარგო 135 (ას ოცდათხუთმეტი) ლარის ოდენობით.

 

<<<


ბრძანება № 218

21 ნოემბერი 2006 წ.
ქ. თბილისი

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შენობა-ნაგებობაში თამბაქოს მოხმარების წესების დადგენის შესახებ.
  საქართველოს ”ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის” 171¹ მუხლის შესაბამისად

  1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას
  ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შენობა-ნაგებობაში აიკრძალოს თამბაქოს მოხმარება გარდა სპეციალურად გამოყოფილი ადგილისა.
  2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოცემისთანავე.

<<<


ბრძანება № 217

22 ნოემბერი 2006 წ.
ქ. თბილისი

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საშტატო განრიგში ცვლილების შეტანის შესახებ
  ”საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 31 მაისის № 575 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის ”ა” ქვეპუნქტის შესაბამისად
 • 1. შეტანილ იქნეს ცვლილება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საშტატო განრიგში ამა წლის 1 დეკემბრიდან.
  2. გაუქმდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საშტატო განრიგით გათვალისწინებული ბუღალტრის თანამდებობა.
  3. დაემატოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ინფორმაციების განყოფილებას რედაქტორის თანამდებობა და განისაზღვროს თანამდებობრივი სარგო 135 (ას ოცდათხუთმეტი) ლარის ოდენობით.

 

<<<


ბრძანება № 213¹

16 ოქტომბერი 2006 წ.
ქ. თბილისი

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობებზე კანდიდატურების შესარჩევად საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ
  ”საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 31 მაისის № 575 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის ”დ” ქვეპუნქტისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საკონკურსო კომისიის დებულების მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად
 • 1. დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობებზე კანდიდატურების შესარჩევად საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
  ა) ლალი ეზუგბაია - ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი (კომისიის თავმჯდომარე);
  ბ) მარიამ მანჯგალაძე – ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი (საკონკურსო კომისიის მდივანი);
  გ) თამარ ზურაბიშვილი – ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, საჯარო
  სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების
  ინსტიტუტის თანამშრომელი;
  დ) გიორგი ცოცანიძე – ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომელი;
  ე) ნათელა ქუთელია – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი (მოწვეული სპეციალისტი);
  ვ) კახა გაბუნია – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროექტის ”ილია ჭავჭავაძე” ქართული ენისა და ლიტერატურის ჯგუფის კოორდინატორი (მოწვეული სპეციალისტი);
  2. კომისიას დაევალოს: საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობებზე ღია კონკურსის ჩატარების უზრუნველყოფა.
 • 3. ბრძანება ამოქმედდეს ხელის მოწერისთანავე.

<<<


ბრძანება № 213

16 ოქტომბერი 2006 წ.
ქ. თბილისი

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა საკანდიდატო მინიმუმის საგნების ჩასაბარებლად საგამოცდო კომისიების შექმნის შესახებ.
  ”საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ – ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 31 მაისის № 575 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად
 • შეიქმნას კომისიები (დანართის შესაბამისად) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა საკანდიდატო მინიმუმის საგნების ჩასაბარებლად.

<<<


ბრძანება № 207

02 ოქტომბერი 2006 წ.
ქ. თბილისი

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობებზე (0.5 საშტატო ერთეული) ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ.
  ”მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 2005 წლის 23 დეკემბრის საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების დამტკიცების შესახებ – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 31 მაისის № 575 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის ”გ” ქვეპუნქტის, მე-8, მე-9, მე-10 და მე-11 მუხლების საფუძველზე

  1. გამოცხადდეს ღია კონკურსი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობების (0.5 საშტატო ერთეული) დასაკავებლად დანართის შესაბამისად.
  2. ინფორმაცია კონკურსის გამოცხადების შესახებ გამოქვეყნდეს პრესაში, ბრძანება განთავსდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებ-გვერდზე.

<<<


ბრძანება № 200

18 სექტემბერი 2006 წ.
ქ. თბილისი

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობებზე გამოცხადებული ღია კონკურსის მოსამზადებლად სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ.
  ”საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 31 მაისის № 575 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად
 • 1. შეიქმნას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობებზე გამოცხადებული ღია კონკურსის მოსამზადებლად სამუშაო ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:
  ა) ნათელა კახაძე – საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ
  ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კადრების საქმეთა მმართველი
  (ჯგუფის ხელმძღვანელი);
  ბ) ნაირა მიქუტიშვილი – საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომელი;
  გ) მინდია ოკუჯავა – საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის იურისტი.
  2. ბრძანების შესაბამისად შექმნილ სამუშაო ჯგუფს დაევალოს: საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობებზე გამოცხადებული ღია კონკურსის მოსამზადებლად ყველა აუცილებელი ორგანიზაციული საკითხის გადაწყვეტა, მათ შორის კანდიდატთა განცხადებების მიღება, წარმოდგენილი საბუთების დადგენილ წესებთან შესაბამისობის შემოწმება; დოკუმენტების კომისიისათვის წარდგენა და სხვა.
  3. ბრძანება ამოქმედდეს ხელის მოწერისთანავე.

<<<


ბრძანება № 199

15 სექტემბერი 2006 წ.
ქ. თბილისი

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ
  ”მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 2005 წლის 23 დეკემბრის საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის, ”საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 31 მაისის № 575 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის ”გ” ქვეპუნქტის, მე-8, მე-9, მე-10 და მე-11 მუხლების საფუძველზე

  1. გამოცხადდეს ღია კონკურსი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად დანართის შესაბამისად.
  2. ინფორმაცია კონკურსის გამოცხადების შესახებ გამოქვეყნდეს პრესაში, ბრძანება განთავსდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებ-გვერდზე, გამოიკრას თვალსაჩინო ადგილას ინსტიტუტის შენობაში.

<<<


ბრძანება № 197

4 სექტემბერი 2006 წ.
ქ. თბილისი

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შრომის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ
  ”საქართველოს შრომის კოდექსის” მე-13 მუხლის, ”საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 31 მაისის № 575 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის ”კ” ქვეპუნქტის, მე-8, მე-9, მე-10 და მე-11 მუხლების საფუძველზე
 • 1. დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შრომის შინაგანაწესი დანართის შესაბამისად.
  2. ბრძანება ამოქმედდეს ხელის მოწერისთანავე.

<<<


ბრძანება № 195

29 აგვისტო 2006 წ.
ქ. თბილისი

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საკონკურსო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ
  ”საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 31 მაისის № 575 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების მე-3 და მე-4 მუხლების შესაბამისად
 • 1. დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საკონკურსო კომისიის დებულება დანართი № 1 შესაბამისად.
  2. ბრძანება ამოქმედდეს ხელის მოწერისთანავე.

<<<


ბრძანება № 194

16 აგვისტო 2006 წ.
ქ. თბილისი

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე კანდიდატურების შესარჩევად საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ
  ”საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 31 მაისის № 575 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის ”დ” ქვეპუნქტისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საკონკურსო კომისიის დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის ”დ” ქვეპუნქტის შესაბამისად
 • 1. შეიქმნას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობებზე კანდიდატურების შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
  ა) ლალი ეზუგბაია – კომისიის თავმჯდომარე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი;
  ბ) მარიამ მანჯგალაძე – ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, საჯარო
  სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების
  ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი;
  გ) თამარ ზურაბიშვილი – ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, საჯარო
  სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების
  ინსტიტუტის თანამშრომელი;
  დ) გიორგი ცოცანიძე – ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, საჯარო
  სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების
  ინსტიტუტის თანამშრომელი;
  ე) ნათელა ქუთელია – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი (მოწვეული სპეციალისტი);
  ვ) კახა გაბუნია – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროექტის “ილია ჭავჭავაძე” ქართული ენისა და ლიტერატურის ჯგუფის კოორდინატორი (მოწვეული სპეციალისტი);
  ზ) მანანა კობაიძე – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, მალმოს (შვედეთი) უნივერსიტეტის საერთაშორისო მიგრაციისა და ეთნიკური ურთიერთობების განყოფილების ასისტენტ-პროფესორი (მოწვეული სპეციალისტი).
  2. ბრძანების შესაბამისად შექმნილ კომისიას დაევალოს: საჯარო
  სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების
  ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის
  თანამდებობებზე კონკურსის ჩატარება.
  3. ბრძანება ამოქმედდეს ხელის მოწერისთანავე.


<<<


ბრძანება № 192

14 აგვისტო 2006 წ.
ქ. თბილისი

 • საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ
  ”საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 31 მაისის № 575 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად
 • 1. შეიქმნას საინვენტარიზაციო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
  ა) მარიამ მანჯგალაძე – საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი (კომისიის თავმჯდომარე);
  ბ) კონსტანტინე კაკიტაძე – სამეცნიერო ინფორმაციის განყოფილების უფროსი;
  გ) ლევან ვაშაკიძე – მატერიალურ-ტექნიკური მუშაკი;
  დ) რომან ლოლუა – საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ
  ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომელი;
  ე) ლევან აზმაიფარაშვილი – საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –
  არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომელი;
 • 2. ბრძანების შესაბამისად შექმნილ კომისიას დაევალოს: საჯარო
  სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების
  ინსტიტუტის ქონებისა და საფინანსო ვალდებულებათა ინვენტარიზაცია 2006 წლის 14 აგვისტოდან 2006 წლის 24 აგვისტომდე;
 • 3. დაევალოს ფინანსურ მენეჯერს ზურაბ სანაიას და ბუღალტერს, მაგული დოლმაზაშვილს საინვენტარიზაციო კომისიის მოთხოვნათა შესაბამისად ფინანსური ანგარიშების შესახებ პირველადი დოკუმენტაციის წარდგენა;
 • 4. ბრძანება ამოქმედდეს ხელის მოწერისთანავე.

<<<


ბრძანება № 175

24 ივლისი 2006 წ.
ქ. თბილისი

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
  “მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 2005 წლის 23 დეკემბრის საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის, ”საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 31 მაისის № 575 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის “გ” ქვეპუნქტის, მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტის, მე-8, მე-9, მე-10 და მე-11 მუხლების საფუძველზე

 • 1. გამოცხადდეს ღია კონკურსი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –
  არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა თანამდებობების დასაკავებლად დანართის შესაბამისად.
  2. ინფორმაცია კონკურსის გამოცხადების შესახებ გამოქვეყნდეს პრესაში, ბრძანება განთავსდეს ინსტიტუტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებ-გვერდზე, გამოიკრას თვალსაჩინო ადგილას ინსტიტუტის შენობაში.

<<<


ბრძანება № 170

26 ივნისი 2006 წ.
ქ. თბილისი

 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კორესპონდენციისა და დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ბრძანების ბლანკების ფორმის დამტკიცების შესახებ
  ”საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის, “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 31 მაისის № 575 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დროებითი წესდების მე-4 მუხლის შესაბამისად
 • 1. დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კორესპონდენციის ბლანკის ფორმა დანართი № 1 თანახმად.
  2. დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ბრძანების ბლანკის ფორმა დანართი № 2 თანახმად.
  3. ბრძანება ამოქმედდეს ხელის მოწერისთანავე.

<<<