დაგვიკავშირდით

          

          პ. ინგოროყვას ქ. №8
          თბილისი 380108.
          ტელ: +99532 293-29-21
          ფოსტა: contact.icege@gmail.com 

გამოცემები

 

 


იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XLIII - 2015 წ.


იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XLII - 2014 წ.


იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XLI - 2013 წ.


იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XL - 2012 წ.


იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XXXIX - 2011 წ.


იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XXXVIII - 2010 წ.


იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XXXVII - 2009 წ.


იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XXXVI - 2008 წ.


იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება (1946-2006)


იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული
PDF - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
DOC - 1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18-19 20-21 22


ენიმკის მოამბე
ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები
ქართველოლოგიური კრებული
საენათმეცნიერო ძიებანი

ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები

ეტიმოლოგიური ძიებანი 1987-1997 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.


დიალექტოლოგიური კრებული
მეტყველების ანალიზი
მეტყველების ანალიზისა და სინთეზის საკითხები
მეტყველების ანალიზის საკითხები
მეტყველების ანალიზის, სინთეზის და სტატისტიკის საკითხები

თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები
კრებულები:
გზა ენისაკენ
ენა და საზრისი ლექსისი