სასკოლო ორთოგრაფიული ლექსიკონი


ავტორი - შემდგენლები:შუქია აფრიდონიძე, იამზე გაგუა, თამარ ვაშაკიძე, ვახტანგ მაღრაძე, თეა ტეტელოშვილი,თინათინ ღვინაძე, ნინო ჯორბენაძე
ტიტული - არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
რედაქტორი - თამარ ვაშაკიძე , შუქია აფრიდონიძე, თინათინ ღვინაძე
გვ. - 511
ზომა -17 -24 სმ.
ISBN –978-9941-10-455-8
გამოცემის თარიღი - 2011
გამოცემის ადგილი - თბილისი
გამომცემლობა - მერიდიანი
მომხმარებელი - ლინგვისტი,სტუდენტი,პედაგოგი, ჟურნალისტი
პუბლიკაციის ენა - ქართული
რეზიუმეს ენა - 
პუბლიკაციის სახეობა - ლექსიკონი
საკვანძო სიტყვები - 

ანოტაცია - ლექსიკონი ემყარება სხვადასხვა დარგის სასკოლო სახელმძღვანელოებს და ითვალისწინებს მოსწავლე ახალგაზრდობის ზეპირ თუ წერით მეტყველებასა და მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებში (პრესა, რადიო, ტელევიზია) დადასტურებულ შეცდომებს, აგრეთვე კომპიუტერის მოხმარებასთან დაკავშირებულ ტერმინოლოგიას, რომელიც ორთოგრაფიული თვალსაზრისით გარკვეულ სირთულეებს ქმნის.
გარდა წმინდა ორთოგრაფიულ-გრამატიკული შეცდომებისა, ლექსიკონში გათვალისწინებულია სინტაქსურ-სტილისტიკური დარღვევები თუ უზუსტობანი. საჭიროების შემთხვევაში ამა თუ იმ ერთეულთან მოცემულია სათანადო განმარტებებიც.
ლექსიკონი შეიცავს 17 8000-ზე მეტ სალექსიკონო ერთეულს.
პროექტი განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.