მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon


მოისმინეთ დიალოგი

იხ. ტექსტი

 


ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

უპასუხეთ კითხვებს:

  • რა არის ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი?
  • რომელ ადგილზეა საქართველო საშემოსავლო გადასახადის სიდიდის მიხედვით?
  • რომელ ქვეყანაში იხდიან ყველაზე მაღალ საშემოსავლო გადასახადს?
  • რა უპირატესობა და პერსპექტივი აქვს ამ სისტემას?

გადმოეცით წერილობით ტექსტის მოკლე შინაარსი.


დაასრულეთ წინადადებები

ჩასვით სათანადო სიტყვები

 მოისმინეთ ტექსტი

 

 

„როგორ ავიღოთ სესხი?“

ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლე ქსიკონში.

უპასუხეთ კითხვებს:

  • რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ავიღოთ სესხი?
  • რა მაგალითი მოიყვანა წამყვანმა მეზობელ გიორგისთან დაკავშირებით?
  • კიდევ რა უნდა გავითვალისწინოთ ბანკიდან სესხის აღებისას?

გადმოეცით წერილობით ტექსტის მოკლე შინაარსი.