სავარჯიშოები

IDevice Icon

ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

უპასუხეთ კითხვებს:

 • რა არის პირდაპირი გადასახადი?
 • რა არის მოგების გადასახადი?
 • განმარტეთ რა არის ქონების გადასახადი.
 • რას ნიშნავს არაპირდაპირი გადასახადი?
 • რა არის აქციზი?
 • განმარტეთ რა არის დამატებითი ღირებულების გადასახადი.
 • რა არის საბაჟო გადასახადი?
 • ჩამოთვალეთ საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადების სახეები.
 • რა არის სალომბარდო სესხი?
 • საბანკო მომსახურების რა საშუალებას იყენებს სულ უფრო ხშირად თანამედროვე მომხმარებელი?
 • რა საბანკო ოპერაციების ჩატარება შეგვიძლია ინტერნეტის საშუალებით? ჩამოთვალეთ.
 • როგორ სისტემადაა მიჩნეული საქართველოს საბანკო სისტემა?


დაასრულეთ წინადადებები


დაწერეთ მოხსენება: „საგადახადო სისტემა საქართველოში“.

გადმოეცით წერილობით ტექსტის მოკლე შინაარსი.