გრამატიკა

IDevice Icon


თანდებული და ბრუნვები

თანდებული მხოლოდ სახელს ახლავს. გარდა ამისა, თუკი ნაწილაკი სახელის ნებისმიერი ბრუნვის ფორმას შეიძლება დაერთოს, თანდებული ერთ (ან ორ) კონკრეტულ ბრუნვასთან იხმარება: მაგალითად, -ვით დაგან ორ ბრუნვასთან გვხვდება; დანარჩენი თანდებულები მხოლოდ რომელიმე ერთ ბრუნვას დაერთვის:

ბრუნვები თანდებულები

სახელობითი -ვით

მოთხრობითი _

მიცემითი -ვით, -თან, -ზეში

ნათესაობითი -თვის, -გან, -კენ, -ებრ,-თანავე, -გამო, -მიერ

მოქმედებითი -ურთ, -გან (-ით-გან -> -იდან)

ვითარებითი -მდე (-მდის)

  • მოიძიეთ ტექსტში თანდებულიანი სახელები და დაალაგეთ ბრუნვების მიხედვით.