შეარჩიეთ ვ, ზ, თ, კ, ლ ბგერების შემცველი სიტყვები და დასვით სათანადო ადგილას

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.