რომელი აღნიშნავს აქედან ქალს და რომელი კაცს?

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.