შეაერთეთ ციფრებთან სათანადო სიტყვები:

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.