ვაჟა-ფშაველას იდიომებისა და ფრაზეოლოგიურ
შესიტყვებათა მცირე ლექსიკონი
close
ლექსიკონის შესახებ