ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი

არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

კავკასიოლოგთა II საერთაშორისო კონგრესი
9-12 ნოემბერი, 2010


  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი და არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი ატარებს კავკასიოლოგთა II საერთაშორისო კონგრესს თემაზე: 
,,კავკასიური ცივილიზაცია (ისტორია და თანამედროვეობა)’’

  კონგრესში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ თეზისები (20 წუთი მოხსენებისათვის, 10 წუთი დისკუსიისათვის). კონგრესის პროგრამაში ჩართული იქნება მოხსენებები მიძღვნილი კავკასიოლოგიის პრობლემატიკისადმი: იბერიულ-კავკასიური, არეალური და პალეოკავკასიური ლინგვისტიკა, კავკასიის ხალხთა ისტორია, კულტურულ-სოციალური და პოლიტიკური ანთროპოლოგია.
  კონგრესის სამუშაო ენებია: ქართული, რუსული და ინგლისური. თეზისები მიიღება ამ ენათაგან ორ ენაზე სრულად ელექტრონული ფოსტით, Word-ის ფორმატით, სპეციალური ნიშნებისათვის უნიკოდის გამოყენებით. თეზისები ორივე ენაზე არ უნდა აღემატებოდეს ნაბეჭდ ორ გვერდს. უნდა მიეთითოს მოხსენების სათაური, ავტორი ან ავტორები, ელექტრონული მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი.
  სარეგისტრაციო გადასახადი 60€ (პოსტსაბჭოთა ქვეყნების წარმომადგენელთათვის_40 € )

თეზისების მიღების ბოლო ვადაა 2010 წლის 28 მაისი 

  საორგანიზაციო კომიტეტის გადაწყვეტილება მოხსენების მიღების შესახებ ავტორისათვის ცნობილი იქნება  2010 წლის 25 ივნისს.

  დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ საორგანიზაციო კომიტეტს:

                               კონგრესის თავმჯდომარე: ცირა ბარამიძე

ელ-ფოსტა:  Caucasiology@gmail.com
                        tsirabaramidze@gmail.com
                        kvitsiani@yandex.ru

ვებ-გვერდი: www.humanities.tsu.ge /congress/
                        www.caucasints.tsu.ge
                        www.tsu.ge

საქართველო, თბილისი; 128. ი. ჭავჭავაძის პრ. 1

ტელ. + 995  32  223161;                +995  99584709
                                                       +995  97 510 619