გრამატიკა / ლექსიკა - Քերականություն / Վարժություններ - Qrammatika / Leksika

IDevice Icon

მხოლობითი და მრავლობითი რიცხვი სახელებში

Եզակի և հոգնակի թիվ

Tək və cəm şəkilçilər

სახელის მრავლობით რიცხვს (2 ან 2–ზე მეტი) ქართულში გამოხატავს დაბოლოება –ებ:

Վրացերենում հոգնակի թիվն (2 կամ 2–ից ավել) արտահայտվում է –ებ վերջավորության միջոցով.

Gürcü dilində cəm halını (iki və ya ikidən daha çox) -ებ şəkilçisi müəyyən edir:

კაც–ი კაც–ებ–ი

გოგო გოგო–ებ–ი

მშობელ–ი მშობლ–ებ–ი

და დ–ებ–ი

 

 • შეასრულეთ წერითი დავალება

 

 

 • Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

 

 

 • Yazılı tapşırığı yerinə yetirin

10P1

მრავლობითი რიცხვი ნაცვალსახელებში

Դերանունների հոգնակի թիվը

Cəm şəkilçiləri əvəzliklərdə

ნაცვალსახელის მრავლობითი რიცხვი განსხვავებული ფუძით გამოიხატება:

Դերանվան հոգնակի թիվն այլ հիմքով է արտահայտվում.

Əvəzliklərin cəm halı fərqli formada ifadə olunur:

მხოლობითი მრავლობითი

I პირი: მე ჩვენ

II პირი: შენ თქვენ

III პირი: ის ისინი

 

 • შეასრულეთ წერითი დავალება

 

 

 • Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

 

 

 • Yazılı tapşırığı yerinə yetirin

10P2

„არის“ ზმნის მრავლობითი რიცხვი

„არის“ բայի հոգնակի թիվը

„არის“ felin cəm şəklidir

მხოლობითი მრავლობითი

I პირი: მე -არ ჩვენ ვარ–

II პირი: შენ -არ თქვენ ხარ–

III პირი: ის არი- ისინი არი–ან

 

 • შეასრულეთ წერითი დავალება

 

 

 • Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

 

 

 • Yazılı tapşırığı yerinə yetirin

10P3

თავაზიანობის გამომხატველი ფორმები

Հարգալից ձև արտահայտող բառեր

Nəzakət bildirən formalar

როცა პირის მიმართ თავაზიანობის გამოხატვა გვინდა, ვიყენებთ მრავლობითი რიცხვის ფორმას:

როგორ ხარ? (თუ თანატოლს, მეგობარს მიმართავ) – როგორ ხარ– (როცა პატივისცემის გამოხატვა გვინდა);

Երբ ուզում ենք մարդու նկատմամբ հարգանք արտահայտել, հոգնակիի ձև ենք կիրառում. – როგორ ხარ–თ? , իսկ როგორ ხარ?`երբ դիմում ենք հասակակցի: Օրինակ`

Nə vaxt şəxsə nəzakətli formada müraciət etmək istəyirik, cəm halının formasından istifadə edirik: როგორ ხარ–თ?, Necəsiniz? ancaq როგორ ხარ? Necəsən? (həmyaşıdına, dostuna müraciətdə). məs.,

გმადლობ – გმადლობ–; გაიცანი – გაიცანი–...

ხშირად სპეციალური ფორმები გამოიყენება თავაზიანობის გამოსახატავად:

Հաճախ հատուկ ձևեր են կիրառվում հարգալից վերաբերմունքի արտահայտման համար.

Nəzakət bildirmək üçün tez-tez xüsusiformalardan istifadə olunur:

როგორ ხარ? – როგორ ბრძანდებით? როგორ გიკითხოთ?

კარგად იყავი – კარგად ბრძანდებოდეთ!

მოდი! – მობრძანდით!

ჩასვით სათანადო ფორმა:

Տեղադրե՛ք համապատասխան ձևը

Müvafiq formalarda işlədin

ბრძანდებოდეთ, გიკითხოთ? მობრძანდით

_გამარჯობათ, ბატონო დავით, როგორ -----?

_კარგად -----, ბატონო დავით!

_აქ ----- ბატონო დავით!

სავარჯიშოები ლექსიკის გასავითარებლად

Վարժություններ բառապաշարի յուրացման համար

Leksikanın mənimsənilməsi üçün çalışmalar

 

 • შეასრულეთ წერითი დავალება

 

 

 • Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

 

 

 • Yazılı tapşırığı yerinə yetirin

10P4, 10P5

ტექსტიდან ამოწერეთ თავაზიანი ფორმები:

Դո՛ւրս գրեք քաղաքավարի ձևերը.

Mətndən  nəzakət bildirən formaları seçin və yazın: