მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon


მოისმინეთ ტექსტი

უპასუხეთ კითხვებს:

 

  • ვინ იყო დედა ტერეზა?
  • რით იყო ცნობილი დედა ტერეზა?
  • რის გამოვლენად მიაჩნიათ დედა ტერეზას გამონათქვამები?
  • რისთვის არის საჭირო ღიმილი?
რას ნიშნავს გამონათქვამი: „სიყვარული არის ხილი, რომელიც ყველა სეზონზე ხარობს...“? გადმოეცით თქვენი სიტყვებით.

გადმოეცით ტექსტის მოკლე შინაარსი თქვენი სიტყვებით.

მოამზადეთ თხრობით თავისუფალი თემა: „მშვიდობა ღიმილით იწყება“.

დაასრულეთ წინადადებები

 


მოისმინეთ ტექსტი

იხ. ტექსტი

  • გადმოეცით ტექსტის შინაარსი თქვენი სიტყვებით.
ტექსტში ჩასვით სათანადო სიტყვები