მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon


 

მოისმინეთ დიალოგი

 

 

იხ. ტექსტი


უპასუხეთ კითხვებს:

  • რის შესახებ საუბრობენ დიალოგში?
  • რომელ იშვიათ პროფესიაზეა საუბარი ტექსტში?

 

გადმოეცით დიალოგი მესამე პირში.

შეადგინეთ მსგავსი დიალოგი ჭიანჭველების სელექციონერის პროფესიაზე.


 

მოისმინეთ დიალოგი

 

 

იხ. ტექსტი

 

უპასუხეთ კითხვებს: 

  • რის მილოცვას ითხოვს გიორგი?
  • რა სამსახური დაიწყო გიორგიმ?
  • ვის უხდიან ხელფასს სახლში ჯდომაში?

  აღწერეთ გიორგის მომავალი სამუშაო.

დაასრულეთ წინადადებები