გრამატიკა / ლექსიკა - Քերականություն / Վարժություններ - Qrammatika / Leksika

IDevice Icon

არსებითი სახელის მრავლობითი რიცხვი

Գոյական անվան հոգնակի թիվը:

Ismin cəm şəkilçisi

როცა საგანი ან ადამიანი ორი ან ორზე მეტია, მას მრავლობითი რიცხვის ნიშანი დაესმის: ერთი კაცი, მაგრამ - ბევრი თუ არის - კაც-ებ-ი.

Երբ առարկան (կամ մարդը) երկուսն են կամ երկուսից ավել, բառի վրա դրվում է հոգնակի թվի (-ებ) նշանը. Մեկ კაცი, սակայն` եթե շատ են` კაც-ებ-ი.

Əşya və insan iki və ya ikidən artıqdırsa, ona -ებ cəm  şəkilçisi əlavə edilir. Bir kişi, კაცი, əgər-çoxdursa- kişi-lər, კაც-ებ-ი.

მხოლობით რიცხვში სახელს ნიშანი არ აქვს. მრავლობითი რიცხვის ნიშანია -ებ:

Բաղաձայնով վերջավորված անունների դեպքում -ებ - ն անմիջապես հիմքի վրա է դրվում.

Tək halın şəkilçisi yoxdur. Cəm halın şəkilçisi -ებ-dır.

ულვაშ-ებ-ი

ჩიტ-ებ-ი

წიგნ-ებ-ი

ლექტორ-ებ-ი

შეასრულეთ წერითი დავალება

Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

Yazılı tapşırığı yerinə yetirin
11P4

კითხვითი სიტყვები: სად? საიდან?

სად? საიდან? հարցերը

Sual sözləri : hara? Haradan?

მოქმედების ადგილის გასარკვევად დაისმის კითხვები: სად? და საიდან?

Գործողության տեղը պարզելու համար տրվում են სად? և საიდან? հարցերը:

Hadisə yerini müəyyən etmək üçün verilən suallar : სად? საიდან?

სად? ზოგადად ადგილზე მიუთითებს:

სად? ը մատնացույց է անում անմիջապես տեղը:

სად? umumiyyətlə,yerə verilir:

სად ხარ? სახლში. სად მიდიხარ? თბილისში მივდივარ...

საიდან? მოქმედების დაწყების ადგილზე მიანიშნებს:

საიდან? ը ցույց է տալիս գործողության սկզբնակետը:

საიდან? Hadisənin başlanğıc yerini bildirir.

საიდან მოდიხარ?

საიდან? დაისმის წარმომავლობის გარკვევის დროსაც:

საიდან? հարցը տրվում է նաև որտեղացի լինելը պարզելու ժամանակ.

საიდან? Sualı mənşəyini müəyyən etmək üçün də verilir:

საიდან ხარ? სოფელ დიღმიდან ვარ.

შეასრულეთ წერითი დავალება

Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

Yazılı tapşırığı yerinə yetirin
11P5, 11P6

–ში თანდებული

–ში ետադրությունը (կապը)

–ში (da) qoşması

ადგილის გამოხატვის დროს ხშირად გამოიყენება –ში თანდებული, რომელიც რაღაცის (ოთახი, კინო, ჯამი, ქვაბი...) შიგნით მდებარეობას აღნიშნავს:

Տեղ ցույց տալու ժամանակ հաճախ կիրառվում է –ში ետադրությունը, որը ցույց է տալիս որևէ բանի (ოთახი, კინო, ჯამი, ქვაბი...) ներսում գտնվելը.

-ში qoşması yeri müəyyən edən zaman istifadə olunur və nəyinsə (otaq, kino, cəm, tava…) içində yerləşdiyini bildirir.

სახლ–ში ვარ; ქალაქ–ში მივდივარ, თბილის–ში ვცხოვრობ...

შეასრულეთ წერითი დავალება

Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

Yazılı tapşırığı yerinə yetirin
11P7

-იდან, –მდე თანდებულები

-იდან, –ამდე ետադրությունները

-იდან, –ამდე qoşmaları

მოქმედების (// მოძრაობის) დაწყების აღსანიშნავად გამოიყენება თანდებული –იდან:

Գործողության (// շարժման) սկիզբը ցույց տալու համար կիրառվում է იდან կապը.

Hərəkətin və ya hadisənin başlanğıcını müəyyən etmək üçün -იდან (-dan2) qoşmasından istifadə edilir.

 

სახლ–იდან წამოვიდა; სოფლ–იდან ჩამოვიდა,

მოქმედების (// მოძრაობის) დასრულების აღსანიშნავად გამოიყენება თანდებული –მდე:

Գործողության (// շարժման) ավարտը ցույց տալու համար կիրառվում էამდე կապը.

Hərəkətin və ya hadisənin sona çatmasını müəyyənləşdirmək üçün -მდე (qədər) qoşmasından istifadə edilir.

 

 

თბილისამდე წამიყვან? სახლამდე მიაცილა...

ადამიანის წარმომავლობის გასარკვევად –იდან თანდებული გამოიყენება:

Մարդու որտեղացիությունը պարզելու համար կիրառվում է -იდან կապը.

Insanın mənşəyini müəyyən etmək üçün –იდან qoşmasından istifadə edilir:

მე დმანისის რაიონიდან ვარ... არმენი ნინოწმინდის რაიონის სოფელ ფოკიდანაა.

შეასრულეთ წერითი დავალება

Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

Yazılı tapşırığı yerinə yetirin
11P8

სავარჯიშოები ლექსიკის გასავითარებლად

Վարժություններ բառապաշարի յուրացման համար

Leksikanın mənimsənilməsi üçün çalışmalar

ამოწერეთ ავეჯის აღმნიშვნელი სიტყვები.

Դո՛ւրս գրեք կահույք ցույց տվող բառերը.

Mebel mənası bildirən sözləri köçürün

ამოწერეთ მცენარეების აღმნიშვნელი სიტყვები.

Դո՛ւրս գրեք բույսեր ցույց տվող բառերը.

Bitkiləri bildirən sözləri köçürün