მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon


 

მოისმინეთ სიმღერა თბილისზე

 

 

 • ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.
 •   რაზეა ეს სიმღერა? გადმოეცით თქვენი სიტყვებით.
 •   მოიძიეთ ამ ცნობილი სიმღერის ტექსტი, ისწავლეთ ლექსი ზეპირად და გამოთქმით წარმოთქვით (შეეცადეთ, წაიღიღინოთ სიმღერა).

 


 

მოისმინეთ ტექსტი:

 

 

 • ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში. 
 • სად მდებარეობს მატენადარანი?
 • რა დანიშნულება აქვს მატენადარანს?

 

გადმოეცით მოსმენილი ტექსტის მოკლე შინაარსი.


მოისმინეთ ტექსტები

 


იხ. ტექსტი 1. 

იხ. ტექსტი 2.

 


 

იხ. ტექსტი 3.


  ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

უპასუხეთ კითხვებს:

 • სახელმწიფოსთვისერთ-ერთუმნიშვნელოვანესპრიოტიტეტადრა არის გამოცხადებულისაქართველოში?  
 • რას წერს ტურისტი თბილისის შესახებ ვებგვერდზე? 
 • როგორი ხალხია ქართველები? 
 • რომელი მდინარე გადის ქალაქში? 
 • როგორ ახასიათებენ ვიზიტორები ერევანს? 
 • რას წერენ ტურისტები ბაქოს შესახებ? 

ტექსტი სამ ნაწილადაა დაყოფილი; დაასათაურეთ თითოეული მონაკვეთი:

დააბოლოეთ წინადადებები