მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon

მოისმინეთ დიალოგი

 

იხ. ტექსტი


ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

უპასუხეთ კითხვებს:

  • რა არის სხეულის ენის სირთულე?
  • რას ნიშნავს დასავლეთში თავის დაკვრა?
  • რა ითვლება იაპონიაში უხეშობად?
  • რის მიხედვით ასკვნიან, რომ პიროვნება მორცხვი და თავშეკავებულია?
  • რა გამოხატავს ქედმაღლობასა და სიამაყეს?
  • როგორ უნდა აგრძნობინოთ სხეულის ენით ადამიანს, რომ მასთან საუბარი და ურთიერთობა გსიამოვნებთ?
  • თქვენი სიტყვებით აღწერეთ, ხელის ჩამორთმევისას რა ტიპის ადამიანებთან შეიძლება გქონდეთ საქმე.

 

დააბოლოეთ წინადადებები

ჩასვით წინადადებებში სათანადო სიტყვები


გადმოეცით დიალოგი მესამე პირში.

მოყევით, რა გსმენიათ სხეულის ენის შესახებ.