ლექსიკა

IDevice Icon


სავარჯიშოები ლექსიკის ასათვისებლად  • ტექსტების მიხედვით ჩამოწერეთ სადაურობის აღმნიშვნელი სახელები (შეგახსენებთ, რომ ადამიანთა სადაურობას აღნიშნავს -ელ, ხოლო არაადამიანთა სადაურობას - ურ/-ულ).