მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon


 

მოისმინეთ ტექსტი

 


იხ. ტექსტი

 


ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

უპასუხეთ კითხვებს:

  • რომელი მოვლენები მიეკუთვნება ყველაზე გავრცელებულ ბუნებრივ კატასტროფებს?
  • რას უწოდებენგლობალურ-გარემოსდაცვით ჯგუფს?
  • ჩამოთვალეთ ადამიანის საქმიანობით გამოწვეული ბუნებრივი კატასტროფები?
  • შესაძლებელია თუ არა ნაწილობრივმაინცადამიანური ფაქტორითგამოწვეული ბუნებრივი კატასტროფებისპრევენცია?

ჩასვით სათანადო სიტყვები

შეაერთეთ წინადადებები 

მოისმინეთ ტექსტი

 

იხ. ტექსტი

 

 


ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

უპასუხეთ კითხვებს:

  • რითაა გამოწვეული უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში ბუნებრივი კატასტროფების სიხშირის მნიშვნელოვნად გაზრდა?
  • რამდენი სტიქიური უბედურება ხდება ყოველწლიურად მსოფლიოში?
  • რა არის ეკომიგრანტთა პრობლემა.
  • შესაძლებელია თუ არა ბუნებრივი კატასტროფების თავიდან აცილება?
  • რა ბუნებრივი კატაკლიზმებია დამახასიათებელი საქართველოსთვის?

დააბოლოეთ წინადადებები