მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon


მოისმინეთ ტექსტი

 

იხ. ტექსტი

 

ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

დააბოლოეთ წინადადებები


თქვენი სიტყვებით გადმოეცით საჯარო გამოსვლისთვის გამოსადეგი რჩევები.


ჩასვით ტექსტში სათანადო სიტყვა


რას ნიშნავს გამონათქვამი: „უცხო თვალით“? შეეცადეთ, ამოიცნოთ კონტექსტიდან.

 

რას ნიშნავს გამონათქვამი: „გულდასმით მოუსმინეთ“? იმსჯელეთ.

რა გსმენიათ „ბერლინის კედლის“ შესახებ? გაიხსენეთ და მოუყევით მეწყვილეს (მეგობარს, მშობელს, ოჯახის წვერს).


 

მოისმინეთ ტექსტი

 

იხ. ტექსტი

 

 


ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლე ქსიკონში.

უპასუხეთ კითხვებს:

  • როგორ აფასებენ ჯონ კენედის საინაუგურაციო სიტყვას?
  • რას შეეხებოდა კენედის სიტყვა?
  • რა თქვა 2008 წლის რუსეთის აგრესიის შემდეგ მაკკეინმა?
  • რით ამაყობდა კენედი?
  • რას მიიჩნევდა კენედი დანაშაულად კაცობრიობის წინაშე?

ჩასვით ტექსტში სათანადო სიტყვები