მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon


მოისმინეთ ტექსტი

 

იხ. ტექსტი

 

ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

უპასუხეთ კითხვებს:

 • რაზე გაამახვილებთ ყურადღებას გასუბრებისას თქვენ შესახებ დასმულ შეკითხვაზე?
 • რატომ უნდა გასცეთ დადებითი პასუხი შეკითხვაზე: მიგაჩნიათ თუ არა თავი წარმატებულ ადამიანად?
 • უნდა მოიძიოთ თუ არა წინასწარ ინფორმაცია ამ ორგანიზაციის შესახებ?
 • რატომ არის მნიშვნელოვანი ახალ სამსახურში მუშაობის დაწყება?
 • რას უსვამთ ხაზს თქვენს ძლიერ მხარეებზე საუბრისას?
 • რა უნდა უპასუხოთ ცხოვრებაში ყველაზე დიდ მიღწევასთან დაკავშირებით?
 • უნდა მოითხოვოთ თუ არა სასურველი ხელფასის მაქსიმუმი? მინიმუმი?

დაასრულეთ წინადადებები

შეეცადეთ, თქვენი სიტყვებით გადმოსცეთ ათივე (მოსმენილი) რეკომენდაცია.

 


მოისმინეთ დიალოგი

 

იხ. ტექსტი

 

 

ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლე ქსიკონში.

წერილობით უპასუხეთ კითხვებს:

 • აქვს თუ არა მნიშვნელობას გასაუბრებისას ჩამულობას?
 • კიდევ რა არის გასათვალისწინებელი გარეგნულ იერთან დაკავშირებით?
 • აღწერეთ, როგორია სადა და აკადემიური გარეგნობა (მამაკაცისთვის, ქალისთვის).
 • რა უნდა ჰქონდეს თან ინტერვიუზე მისულ ადამიანს, რომ ინტერვიუერზე კარგი შთაბეჭდილება მოახდინო?
 • როგორ უნდა იჯდეს გასაუბრებაზე სამუშაოს მსურველი?
 • რა არის თქვენი თავდაჯერებულობისა და გულწრფელობის ნიშანი გასაუბრებისას?
 • როგორ უნდა დაასრულოთ გასაუბრება?

ჩასვით ტექსტში სათანადო სიტყვები

გადმოეცით დიალოგი მესამე პირში.

მეწყვილესთან (ოჯახის წევრთან, მეგობართან...) ერთად, გაითამაშეთ სცენა: გასაუბრება ახალ სამსახურში მოსაწყობად...