მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon


მოისმინეთ ტექსტი

 

იხ. ტექსტი

 


გადმოეცით დიალოგის შინაარსი თხრობით (მესამე პირში).

ამოიწერეთ ახალი სიტყვები და განმარტეთ ლექსიკონის დახმარებით.

უპასუხეთ კითხვებს:

· როდის გაჩნდა პირველი უთანხმოება ემისა და მის მეუღლეს შორის?

· როდის დაიძაბა ურთიერთობა მათ შორის?

· რატომ განქორწინდნენ ისინი საბოლოოდ?

· თქვენ როგორ აფასებთ ემის გადაწყვეტილებას?


 

მოისმინეთ დიალოგი

 

იხ. ტექსტი

 დაასრულეთ წინადადებები

გადმოეცით დიალოგის შინაარსი თხრობით (მესამე პირში).

ამოიწერეთ ახალი სიტყვები და განმარტეთ ლექსიკონის დახმარებით.


ჩასვით ტექსტში გამოტოვებული სიტყვები

გადმოეცით თქვენი აზრი შერეული ქორწინების თაობაზე.