მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon


 

მოისმინეთ დიალოგი

 

იხ. ტექსტი

 


ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლე ქსიკონში.

უპასუხეთ კითხვებს:

  • რომელია საქართველოს კანონმდებლობის ის ძირითადი ასპექტები, რომლებიც აწესრიგებს რელიგიური უმცირესობების სამართლებრივ სტატუსს საქართველოში?
  • რომელი კანონი განსაზღვრავს საქართველოში რელიგიისადმი დამოკიდებულების მთავარ პრინციპებს?
  • კონსტიტუციის მეორე თავის მე-19 მუხლის თანახმად, რა უფლება აქვს ყოველ ადამიანს?
  • როგორია განსხვავებული რელიგიური კუთვნილების წარმომადგენელთა ურთიერთობა კანონის წინაშე?
  • როგორ უზრუნველყოფს განათლების სისტემა რწმენის თავისუფლებას ქვეყანაში?

დააბოლოეთ წინადადებები

გადმოეცით ტექსტის შინაარსი მესამე პირში.

 


მოისმინეთ ტექსტი

 


იხ ტექსტი


ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლე ქსიკონში.

უპასუხეთ კითხვებს:

  • რა ეწოდება საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნს?
  • რომელ წელს შემოიღეს საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი?
  • ვინ არის ჰიმნის ტექსტის ავტორი?
  • ვის მუსიკაზეა შექმნილი საქართველოს ჰიმნი?
ჩასვით ტექსტში სათანადო სიტყვები

 

დააბოლოეთ სტროფები

ისწავლეთ ლექსი ზეპირად და წარმოთქვით გამოთქმით.