სავარჯიშოები

IDevice Icon

ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

უპასუხეთ კითხვებს:

  • საიდან მომდინარეობს სიტყვა კონსტიტუცია?
  • რას ნიშნავს ეს სიტყვა ლათინურად?
  • რას წარმოადგენს ეს დოკუმენტი?
  • რომელია უძველესი მოქმედი კონსტიტუცია
  • რომელ საუკუნეში შეიქმნა საქართველოს კონსტიტუცია?
  • რომელ წელს შეიქმნა ამჟამად ქვეყანაში მოქმედი კონსტიტუცია?
  • რა არის ასახული ჩვენი ქვეყნის ძირითად კანონში?
  • რა პრინციპზე დაყრდნობით ხორციელდება სახელმწიფო ხელისუფლება საქართველოში?
  • რა საკითხებს ეთმობა საქართველოს კონსტიტუციაში საგანგებო ადგილი?


დააბოლოეთ წინადადებები


ჩასვით ტექსტში სათანადო სიტყვები


მოიძიეთ დამატებითი ინფორმაცია და დაწერეთ მოხსენება: „საქართველოს კონსტიტუცია და ადამიანის უფლებები“.

გადმოეცით წერილობით ტექსტის მოკლე შინაარსი.