მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon


 

მოისმინეთ დიალოგი

 

იხ. ტექსტი

 


ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

უპასუხეთ კითხვებს:

  • რის საშუალებით ხდება საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბება?.
  • რა არის მედიის როლი და ფუნქცია?
  • რა არის მედიის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვალეობა?
  • რა უნდა უზრუნველყოს მედიამ?
  • რა პრობლემები აქვს საქართველოში მედიას?
  • რას ნიშნავს ჭეშმარიტად დემოკრატიული და დამოუკიდებელი მედია?
  • რა განსაზღვრავს მედიის დამოუკიდებლობის ხარისხს?

გადმოეცით თხრობით ტექსტი მესამე პირში.

ჩასვით სათანადო სიტყვები


 

მოისმინეთ ტექსტი

 

იხ. ტექსტი

 


ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლე ქსიკონში.

დაასრულეთ წინადადებები

 

ჩამოთვალეთ ჩომსკის მიერ შედგენილი მასობრივი საინფორმაციო საშუალებებით ადამიანთა მანიპულირების 10 მეთოდი.