მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon


მოისმინეთ იგავი

 

იხ. ტექსტი

ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

უპასუხეთ კითხვებს:

  • ვინ და ვინ დაუმეგობრდნენ ერთმანეთს?
  • სად მიიწვია კაცმა დათვი?
  • რა არ მოეწონა კაცის ცოლს?
  • რა დაიჟინა დათვმა?
  • რა უთხრა დათვმა კაცს ერთი თვის შემდეგ?

ჩასვით ტექსტში სათანადო სიტყვა


  • გადმოეცით ტექსტის შინაარსი თხრობით.

 

  • რისი თქმა უნდოდა ამ იგავით სულხან საბა ორბელიანს? გადმოეცით თქვენი სიტყვებით.

 


მოისმინეთ ნაწყვეტები მხატვრული ნაწარმოებიდან

 

იხ. ტექსტი


 

  • ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

 

დააბოლოეთ წინადადებები


 

მოისმინეთ ნაწყვეტი ფილმიდანღვინის ქურდები“:

 

 

 

  • ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

 

  • დაიმახსოვრეთ და დაისწავლეთ მოსასმენი ტექსტებიდან სადღეგრძელოები; გადმოეცით ტექსტთან მიახლოებით.