მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon


რა გსმენიათ კომპლიმენტის შესახებ? განმარტეთ თქვენი სიტყვებით.

 

 

მოისმინეთ ტექსტი

 

იხ. ტექსტი

 

ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

ისაუბრეთ კომპლიმენტთან დაკავშირებული 10 რჩევის შესახებ.

რა დანიშნულებით, რა მიზნით გამოიყენება კომპლიმენტი? იმსჯელეთ.


დაასრულეთ წინადადებები


 

მოისმინეთ ტექსტი

 

იხ. ტექსტი

 

ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

გადმოეცით მოკლედ თქვენი სიტყვებით, რა გაუგებრობა მოხდა? ვისთვის განკუთვნილი წერილი წაუკითხეს ბებიას?

უპასუხეთ კითხვებს:

  • რას აკეთებდნენ ილიკო და ზურიკელა, როცა ბებიამ წერილი შემოიტანა?
  • ვინ გამოუგზავნა წერილი ბებიას?
  • ვინ მოუტანა ბებიას წერილი?
  • ვინ წაუკითხა წერილი ბებიას?
  • რატომ ეგონა „შექანებული“ ბებიას ქიმიის მასწავლებელი?
  • რა ეწერა სინამდვილეში ქიმიის მასწავლებლის წერილში?


ჩასვით სათანადო სიტყვები