გრამატიკა / ლექსიკა - Քերականություն / Վարժություններ - Qrammatika / Leksika

IDevice Icon

რაოდენობითი რიცხვითი სახელები

Քերականություն Քանակական թվական անուններ

Miqdar sayları

ათიდან 19-მდე რიცხვითი სახელები ქართულში ნაწარმოებია ფუძეების შეერთებით. იმისათვის, რომ ადვილად დავიმახსოვროთ რიცხვითი სახელები, წარმოვადგენთ მათი წარმოების წესს.

ჩვენ უკვე ვიცით რიცხვითი სახელი ათი; მას ემატება მეორე რიცხვითი სახელი და სიტყვა მეტი, რომელიც გამოხატავს ათს დამატებულ ოდენობას.

რიცხვითი სახელები ათიდან 19-მდე შემდეგნაირად იწარმოება:

Տասից մինչև 19-ը թվական անունները վրացերենում կազմվում են հիմքերի միացմամբ: Որպեսզի հեշտ հիշենք թվական անունները, ներկայացնում ենք դրանց կազմության կարգը:

Մենք արդեն գիտենք ათი թվական անունը, դրան ավելանում է երկրորդ թվական անունը և მეტი բառը, որն արտահայտում է տասին ավելացած քանակությունը:

Տասից մինչև 19-ը թվական անունները հետևյալ կերպ են կազմվում.

Gürcü dilində ondan 19-a qədər saylar köklərin birləşməsi ilə yaranmışdır.Buna görə də sayları asanlıqlqa yadda saxlamaq üçün onların yaranma qaydalarını təqdim edirik.

Biz artıq on sayını bilirik; buna ikinci say və მეტი sözü artırılır, hansı ki ona artırılmış miqdarı bildirir.

 

 

რიცხვითი სახელი 20 სულ სხვა ფუძით გადმოიცემა:

20 թվական անունը բոլորովին այլ հիմքով է արտահայտվում.

20 – say tamamilə başqa kökdən yaranır.

 

20 – ოცი

ოცის ზემოთ რიცხვითი სახელებიც ქართულში ნაწარმოებია ფუძეების შეერთებით, თუმცა განსხვავებულია წარმოების ტიპი: ორი რიცხვითი სახელი ერთმანეთს და კავშირის საშუალებით უერთდება:

Քսանից բարձր թվական անունները ևս վրացերենում կազմվում են հիմքերի միացմամբ, թեպետ տարբեր է կազմության տիպը` երկու թվականներն իրար են միանում და շաղկապի միջոցով.

Gürcü dilində iyirmidən yuxarı saylar da köklərin birləşməsi ilə yaranıb,hərçənd yaranma növünə görə fərqlənir: iki say bir-biri ilə və bağlayıcısının köməyi ilə birləşir.

 

 

დაიმახსოვრეთ რიცხვითი სახელები, რომლებიც განსხვავებულად იწარმოება:

Մտապահենք թվական անունները, որոնք տարբեր կերպ են կազմվում.

Fərqli formada yaranan sayları yadda saxlayın

40 – ორმოცი - 50 –ორმოცდაათი

60 – სამოცი - 70 –სამოცდაათი

80 – ოთხმოცი - 90 –ოთხმოცდაათი

100 – ასი - 200 –ორასი, 500 – ხუთასი, 1000 – ათასი

1000000 – მილიონი.

 

ტექსტიდან ამოიწერეთ რაოდენობის აღმნიშვნელი სახელები:

Տեքստից դո՛ւրս գրեք քանակ ցույց տվող անունները

Mətndən miqdar bildirən isimləri köçürün

 

შეასრულეთ წერითი დავალება

Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

Yazılı tapşırığı yerinə yetirin
14P6

სავარჯიშოები ლექსიკის გასავითარებლად

Վարժություններ բառապաշարի յուրացման համար

Leksikanın mənimsənilməsi üçün çalışmalar

როგორ ვიტყვით?

Ինչպե՞ս ասենք:

Necə deyəcəyik?

პატარა ძმა, ანუ ---- ძმა.

დიდი ძმა, ანუ ---- ძმა.

უდრის ანუ ----.

 

შეასრულეთ წერითი დავალება

Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

Yazılı tapşırığı yerinə yetirin
14P7

 

ტექსტიდან ამოწერეთ არითმეტიკული მოქმედებების აღმნიშვნელი სიტყვები.

Տեքստից դո՛ւրս գրեք թվաբանական գործողություններ ցույց տվող բառերը:

Mətndən hesab anlayışı bildirən sözləri köçürün: