გრამატიკა / ლექსიკა - Քերականություն / Վարժություններ - Qrammatika / Leksika

IDevice Icon

-ში, -ზე თანდებულები დროის გამოხატვის ფუნქციით

-ში, -ზე ետադրությունները ժամանակի արտահայտման գործառույթով

-ში, -ზე qoşmaları vaxt bildirmə xüsusiyyətləri ilə

ქართულ ენაში სხვადასხვაგვარად იწარმოება წელიწადის დროზე მითითება: გამოიყენება –ში ან –ზე დაბოლოებები:

Վրացերենում տարբեր կերպ են կազմվում տարվա եղանակներն արտահայտող բառերը` կիրառվում են –ში, –ზე վերջավորությունները.

Gürcü dilində ilin vaxt göstəriciləri müxtəlif cür yaranır: –ში ya da –ზე şəkilçiləri ilə işlənir.

ზამთარ-ში, ზაფხულ-ში

მაგრამ սակայն Lakin

გაზაფხულ-ზე, შემოდგომა-ზე.

-ზე და –ში თანდებულებია. ქართულში თანდებული ბოლოში დაერთვის სახელს.

–ზე-ն և–ში-ն ետադրություններ են: Վրացերենում անվան վերջին ետադրություն է ավելանում:

-ზე-ში qoşmalardır. Qoşma gürcü dilində ismin sonuna əlavə edilir.

ამოიწერეთ ტექსტიდან -ში, -ზე თანდებულიანი სახელები დროის გამოხატვის ფუნქციით.

Տեքստից դուրս գրեք –ში և –ზე ետադրություններով անունները` ժամանակի արտահայտման գործառույթով:

Mətndən –ში və -ზე qoşmalı isimləri vaxt göstərici funksiyası ilə köçürün.

–ის შემდეგ, -ის წინ კონსტრუქციები

–ის შემდეგ, -ის წინ կառույցները

–ის შემდეგ, -ის წინ konstruksiyaları

დროის გამოსახატავად ხშირად გამოიყენება –ის შემდეგ, -ის წინ კონსტრუქციები:

Ժամանակի արտահայտման համար հաճախ կիրառվում են –ის შემდეგ, -ის წინ կառույցները.

Vaxt göstəriciləri tez-tez –ის შემდეგ, -ის წინ konstruksiyaları ilə işlənir:

–ის შემდეგ მომავალზე მიუთითებს:

–ის შემდეგ -ը մատնանշում է ապագան.

–ის შემდეგ gələcəkdə göstərilir:

ხუთი დღის შემდეგ, ორი საათის შემდეგ...

–ის წინ კონსტრუქცია – პირიქით – მიუთითებს წარსულზე:

-ის წინ կառույցը, ընդհակառակը` մատնանշում է անցյալը.

-ის წინ konstruksiyası -əksinə- keçmişi göstərir:

ხუთი დღის წინ, ორი საათის წინ...

ამოიწერეთ ტექსტიდან –ის შემდეგ, -ის წინ შემცველი კონსტრუქციები:

Տեքստից դո՛ւրս գրեք –ის შემდეგ, -ის წინ պարունակող կառույցները

Mətndən –ის შემდეგ, -ის წინ əəvəzedici konstruksiyaları yazın

 

სავარჯიშოები ლექსიკის გასავითარებლად

Վարժություններ բառապաշարի յուրացման համար

Leksikanın mənimsənilməsi üçün çalışmalar

შეასრულეთ წერითი დავალება

Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

Yazılı tapşırığı yerinə yetirin
17P2

დაწერეთ, რომელია კვირის პირველი დღე?

Նշե՛ք` ո՞րն է շաբաթվա առաջին օրը:

Qeyd edin,həftənin birinci günü hansıdır?

 

დაწერეთ, რომელია კვირის მესამე დღე?

Ո՞րն է շաբաթվա երրորդ օրը:

Həftənin üçüncü günü hansıdır?