გრამატიკა - Քերականություն - Qrammatika

IDevice Icon

ე ი ო უ - ხმოვნებია.

ე ი ო უ- ն ձայնավորներ են:

ე ი ო უ- saitlər.

მ ნ პ ჟ რ ს ტ ფ ქ - თანხმოვნებია.

მ ნ პ ჟ რ ს ტ ფ ქն բաղաձայններ են:

მ ნ პ ჟ რ ს ტ ფ ქ- samitlər.

 

 • შეასრულეთ წერითი დავალება
 • Կատարեք գրավոր առաջադրանքը
 • Yazılı tapşırığı yerinə yetirin

2P3

 

 • შეარჩიეთ ბგერების შემცველი სიტყვები და დაწერეთ.
 • Ընտրե՛ք բաղաձայններ պարունակող բառերը և դո՛ւրս գրեք:
 • samitlərindən ibarət sözləri seçin və köçürün.

 

ფანქარი პატარა ჟანგი სასტუმრო მამა

 

 

 • შეარჩიეთ ბგერების შემცველი სიტყვები და ამოიწერეთ.
 • Ընտրե՛ք բաղաձայններ պարունակող բառերը և դո՛ւրս գրեք:
 • samitlərindən ibarət sözləri seçin və köçürün.

 

ჟანგი ფასი ტვირთი ნომერი სტაფილო ეჟვანი

 

 • შეარჩიეთ ბგერების შემცველი სიტყვები და ამოიწერეთ.
 • Ընտրե՛ք բաղաձայններ պարունակող բառերը և դո՛ւրս գրեք:
 • samitlərindən ibarət sözləri seçin və köçürün.

 

ქუდი ფასი სასტუმრო პლანეტა ქარი ფერი