გრამატიკა / ლექსიკა - Քերականություն / Վարժություններ - Qrammatika / Leksika

IDevice Icon


უარყოფა წარსულში (არ მიყიდია – არ ვიყიდე)

Ժխտումը անցյալում

Keçmişdə inkar

წარსულ დროში უარყოფის გამოსახატავად ქართულში სამი განსხვავებული ფორმა გამოიყენება:

გააკეთე? – 1. არ გავაკეთე. 2. ვერ გავაკეთე. 3. არ გამიკეთებია.

პირველი ორი ფორმა ნაწილობრივ შეიცავს მიზეზს, თუ რატომ არ / ვერ შესრულდა მოქმედება (1. კატეგორიულად არ გააკეთა მოქმედმა პირმა; 2. რაიმე მიზეზის გამო ვერ შეძლო გაკეთება); მესამე ფორმა (არ გამიკეთებია) ნეიტრალური პასუხია – მოქმედება ვერ შესრულდა, მაგრამ არ ჩანს, რა მიზეზით...

Անցյալ ժամանակում ժխտում արտահայտելու համար վրացերենում երեք տարբեր ձևեր են օգտագործվում.

გააკეთე? – 1. არ გავაკეთე 2. ვერ გავაკეთე 3. არ გამიკეთებია

Առաջին երկու ձևերը մասամբ ընդգրկում են այն պատճառը, թե ինչու չի կատարվել/հնարավոր չի եղել կատարել գործողությունը. 1. Կատեգորիկ կերպով չի կատարել գործող անձը, 2. Որևէ պատճառով չի կարողացել կատարել, իսկ երրորդ ձևը` არ გამიკეთებია - չեմ արել` չեզոք պատասխան է, այսինքն` գործողությունը չի կատարվել և չի երևում, թե ինչ պատճառով

Gürcü dilində keçmiş zamanda inkar əlaməti olaraq 3 fərqli  formadan istifadə edilir.

 

Birinci iki forma qismən səbəbi dəyişir,əgər niyə yox/yerinə yetirilmədi hərəkət: 1.hərəkətedən qətiyyən etmədi;2. Hansısa səbəbə görə etmədi; üçüncü forma - არ გამიკეთებია mən etməmişəm-neytral cavabdır,belə ki, hərəkət yerinə yetirilmədi və görünmür hansı səbəbdən ....

შეადგინეთ დიალოგი მოცემული პასუხების გამოყენებით:

Տրված պատասխանների օգտագործմամբ կազմե՛ք երկխոսություններ

Verilmiş cavabların əsasında dialoq qurun

_ დაწერე დავალება?

_ -----.

_ ისწავლე გაკვეთილი?

_ -----.

_ გითხრა რამე?

_ -----.

_ ლევანი იყო სახლში?

_ -----.

იცის ზმნის უღლება

იცის բայի խոնարհումը

იცის felinin hallanması

დავიმახსოვროთ იცის ზმნის უღლება:

იცის բայի խոնարհումը.

იცის felinin hallanması:

-იცი მე ის / ვ-იცი- ჩვენ ის

იცი შენ ის / იცი- თქვენ ის

იცი- მან ის / იცი-ან მათ ის

ამ ზმნის მთავარი თავისებურება ის არის, რომ მესამე პირში მოითხოვს ფორმას მან, რაც სხვა ზმნებთან არ გვხვდება; შედარეთ; არის, აკეთებს, შლის, ალაგებს, სადილობს – ის; მაგრამ – იცის – მან (მრავლობითშიც განსხვავებაა: აკეთებენ ისინი, მაგრამ – იციან მათ)...

Աս բայի գլխավոր յուրահատկությունն այն է, որ երրորդ դեմքում պահանջում է მან ձևը, ինչը չի հանդիպում ուրիշ բայերի դեպքում: Համեմատե՛ք. არის, აკეთებს, შლის, ალაგებს, სადილობს – ის;

սակայն` იცის – მან : Տարբերություն կա նաև հոգնակի թվում. აკეთებენ ისინი, սակայն` იციან მათ)...

Bu felin əsas özünəməxsusluğu odur ki,üçüncü şəxsdə (მან) o -nu qəbul edir,hansı ki başqa fellərdə rast gəlinmir;müqayisə edin: არის, აკეთებს, შლის, ალაგებს, სადილობს – ის; əgərიცის – მან . cəmdə də fərq var: აკეთებენ ისინი, əgərიციან მათ)...

წარმოადგინეთ ვიცი ზმნასთან შეწყობილი სახელი სწორი ბრუნვის ფორმით:

Ներկայացրեք ვიცი բայի հետ համապատասխանեցված անունը ճիշտ հոլովաձևով

ვიცი feli ilə düzəlmiş ismi düzgün hal formasında təsvir edin

1. ---- (ნანა) ძალიან კარგად იცის ინგლისური.

2. ---- (დედაჩემი) იცის, რომ შენთან ვარ.

3. ---- (გიორგი) კარგად არ იცის ფრანგული.

4. ---- (ალი) აზერბაიჯანული კარგად იცის.

ნათესაობითი ბრუნვა დანიშნულების გამოსახატავად

Սեռական հոլովը նշանակման արտահայտման համար

Təyinatı ifadə edən yiyəlik hal

დანიშნულების გადმოსაცემად გამოიყენება –თვის თანდებულიანი ნათესაობითის ფორმა: ამ საქმ–ის–თვის; ჩემი შვილ–ის–თვის, ქალაქ–ის–თვის...

დანიშნულებას ასევე გამოხატავს ვითარებით ბრუნვაში დასმული მიმღეობა (გასაკეთებლ–ად, წასასვლელ–ად...)

Նշանակման արտահայտման համար կիրառվում է თვის ետադրությամբ սեռական հոլովաձևը. ამ საქმ–ის–თვის; ჩემი შვილ–ის–თვის, ქალაქ–ის–თვის...

Նշանակում է արտահայտում նաև որակական հոլովով դրված ապառնի դերբայը

Təyinatı ötürmək üçün -თვის qoşmalı yiyəlik forması qəbul olunur: ამ საქმ–ის–თვის; ჩემი შვილ–ის–თვის, ქალაქ–ის–თვის...

Təyinatı beləcə zərflik halda olan feli sifət də bildirir.

ჩასვით სათანადო ფორმაში:

Դրե՛ք համապատասխան ձևով.

Müvafiq formada işlədin

მე გეტყვი, რა არის საჭირო ---- (სკოლა).

---- (საჭმელი)ბაზარში უნდა წავიდე, მაღაზიაში ვერაფერი ვერ ვიყიდე.

სავაჭრო ცენტრში გიორგის ---- (ტანსაცმელი) მივდივარ.

ბიბლიოთეკაში მივდივარ ---- (წიგნი) და მალე მოვალ.

 

სავარჯიშოები ლექსიკის გასავითარებლად

Վարժություններ բառապաշարի յուրացման համար

Leksikanın mənimsənilməsi üçün çalışmalar


შეუერთეთ საპირისპირო მნიშვნელობის მქონე სიტყვა:

Միացրե՛ք հակառակ իմաստն ունեցող բառը.

əks mənalı sözləri əlaqələndirin:

 

ჩამოთვალეთ რძის ნაწარმი

Թվարկե՛ք կաթնամթերքներ:

Süd məhsullarını sadalayın:

 

ჩამოთვალეთ ბოსტნეული

Թվարկե՛ք բանջարեղեն:

Tərəvəzləri sadalayın:

 

ჩამოთვალეთ ხილი

Թվարկե՛ք մրգեր:

Meyvəni sadala:

 

შეასრულეთ წერითი დავალება

Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

Yazılı tapşırığı yerinə yetirin
24P3