მოსმენა / ლაპარაკი - Լսել / խոսել - Dinləmə / danışıq

IDevice Icon

 

 

დაუკავშირეთ კითხვებს სწორი პასუხები:

Հարցերի հետ կապե՛ք ճիշտ պատասխանները.

Düzgün cavabları suallarla əlaqələndir:


შეასრულეთ წერითი დავალება

Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

Yazılı tapşırığı yerinə yetirin
26P1

 

მოყევით ადამიანის სხეულის აგებულების შესახებ.

Պատմե՛ք մարդու մարմնի կառուցվածքի մասին:

İnsanın bədən quruluşu haqqında danışın.

 

გადმოეცით მოსმენილი ტექსტის მოკლე შინაარსი.

Փոխանցե՛ք ունկնդրած տեքստի համառոտ բովանդակությունը:

Dinlənilən mətnin qısa məzmununu ötürün.

 

მოისმინეთ დიალოგები:

Լսե՛ք երկխոսությունը.

Dialoqları dinləyin:

 

 

 

 

დაასრულეთ წინადადებები:

Ավարտե՛ք նախադասությունները.

Cümlələri bitirin: