გრამატიკა / ლექსიკა - Քերականություն / Վարժություններ - Qrammatika / Leksika

IDevice Icon

-თან თანდებული ადგილმდებარეობის გამოსახატავად

-თან  ետադրությունը տեղի արտահայտման համար

Yeri ifadə edən -თან qoşması

რაიმეს ან ვინმეს გვერდით // ახლოს ადგილის აღსანიშნად ქართულში –თან თანდებული გამოიყენება:

სახლ-თან დგას, ჩემ-თან დგას; დედა-ს-თან დგას...

თანხმოვანზე დაბოლოებულ სიტყვებთან –თან პირდაპირ დაერთვის ფუძეს; ხმოვანფუძიან სიტყვებთან აუცილებელია მიცემითი ბრუნვის –ს ნიშანი:

გოგო-ს-თან; ქუჩა-ს-თან, ეზო-ს-თან...

Վրացերենում որևէ բանի կամ որևէ մեկի կողքին//նրան մոտ լինելը նշելու համար օգտագործվում է –თან ետադրությունը

სახლ-თან დგას, ჩემ-თან დგას; დედა-ს-თან დგას...

Բաղաձայնահանգ անունների դեպքում –თან-ն անմիջապես հիմքի վրա է դրվում, ձայնավորահանգ բառերի հետ անպայման պահպանվում է տրական հոլովի –ს նշանը.

გოგო-ს-თან; ქუჩა-ს-თან, ეზო-ს-თან...

Nəyin,ya da kimin yanında // yaxın yeri bildirmək üçün gürcü dilində ”-თან” qoşması işlədilir:

სახლ-თან დგას, ჩემ-თან დგას; დედა-ს-თან დგას...

Samitlə bitən sözlərdə ”-თან” bilavasitə kökə düşür; saitköklü sözlərə mütləq yönlük halın –ს şəkilçisi atırılır:

გოგო-ს-თან; ქუჩა-ს-თან, ეზო-ს-თან...

 

შეასრულეთ წერითი დავალება

Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

Yazılı tapşırığı yerinə yetirin
26P5

 

ჩვენებითი ნაცვალსახელები (ეს – ის)

Ցուցական դերանուններ (ეს – ის)

Işarə əvəzlikləri (ეს – ის)

ეს ნაცვალსახელი მოლაპარაკესთან ახლოს მყოფ ადამიანზე ან ნივთზე მიუთითებს:

ეს ბიჭი = ბიჭი ჩემთან ახლოს არის.

ეს ბურთი= ბურთი ჩემთან ახლოს არის.

ის ნაცვალსახელი იმ ნივთზე ან პირზე მიუთითებს, რომელიც ჩემგან შორსაა:

ის ბიჭი = ბიჭი შორსაა.

ის ბურთი= ბურთი შორსაა.

ეს դերանունը մատնացույց է անում խոսողին մոտ գտնվող անձ կամ իր.

ეს ბიჭი = ბიჭი ჩემთან ახლოს არის.

ეს ბურთი= ბურთი ჩემთან ახლოს არის.

ის դերանունը մատնացույց է անում անձ կամ իր, որն ինձանից հեռու է.

ის ბიჭი = ბიჭი შორსაა.

ის ბურთი= ბურთი შორსაა.

ეს əvəzliyi danışana yaxın insanı,ya əşyanı göstərir

ეს ბიჭი = ბიჭი ჩემთან ახლოს არის.

ეს ბურთი= ბურთი ჩემთან ახლოს არის.

ის əvəzliyi o əşyanı , ya şəxsi göstərir, hansı ki məndən uzaqdır:

ის ბიჭი = ბიჭი შორსაა.

ის ბურთი= ბურთი შორსაა.

 
შეაერთეთ სწორი ფორმები:

Նախադասությունների հետ կապե՛ք ճիշտ ձևեր.

Cümlələri əlqələndirin düzgün formalarla:

ქონა-ყოლის გამომხატველი ზმნების უღლება

ქონა (ունենալ անշունչ առարկա)- ყოლა (ունենալ շնչավոր առարկա) արտահայտող բայերի խոնարհումը

Var-malik olma ifadə edən fellərinin hallanması

მყავს, მაქვს ზმნების უღლება თავისებურებებს იჩენს: იცვლება ამ სიტყვების ფუძე როგორც მომავალ, ისე წარსულ დროებში:

მყავს, მაქვს բայերը խոնարհվելիս յուրահատկություններ են հանդես բերում. փոխվում է այս բառերի հիմքն ինչպես ապագա, այնպես էլ ապառնի ժամանակներում.

მყავს, მაქვს fellərinin hallanması özünəməxsusluq göstərir: bu sözlərin kökləri dəyişir necə gələcək ,eləcə də keçmiş zamanlarda:

მყავს

ახლანდელი

მომავალი

წარსული

„უნახავი“

წარსული

მე მ–ყავ–ს

მე მ–ეყოლებ–ა

მე მ–ყავდ–ა

მე მ–ყოლი–ა

შენ გ–ყავ–ს

შენ გ–ეყოლებ–ა

შენ გ–ყავდ–ა

შენ გ–ყოლი–ა

მას ჰ–ყავ–ს

მას ეყოლებ–ა

მას ჰ–ყავდ–ა

მას ჰ–ყოლი–ა

მაქვს

ახლანდელი

მომავალი

წარსული

„უნახავი“

წარსული

მე მ–აქვ–ს

მე მ–ექნებ–ა

მე მ–ქონდ–ა

მე მ–ქონი–ა

შენ გ–აქვ–ს

შენ გ–ექნებ–ა

შენ გ–ქონდ–ა

შენ გ–ქონი–ა

მას აქვ–ს

მას ექნებ–ა

მას ჰ–ქონდ–ა

მას ჰ–ქონი–ა

შეასრულეთ წერითი დავალება

Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

Yazılı tapşırığı yerinə yetirin
26P6

 

 

სავარჯიშოები ლექსიკის გასავითარებლად

Վարժություններ բառապաշարի յուրացման համար

Leksikanın mənimsənilməsi üçün çalışmalar

ჩამოთვალეთ თითების სახელები.

Թվարկե՛ք մատների անունները:

Barmaqların adlarını sadalayın.

 

შეასრულეთ წერითი დავალება

Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

Yazılı tapşırığı yerinə yetirin
26P7

 

ჩამოთვალეთ გარეგნობის აღმნიშვნელი სიტყვები:

Թվարկե՛ք մարդու արտաքինը ցույց տվող բառեր.

Xarici görünüşü bildirən sözləri sadalayın:

ნიმუში: Nümunə: Նմուշ. მაღალი, ...