მოსმენა / ლაპარაკი - Լսել / խոսել - Dinləmə / danışıq

IDevice Icon


მოისმინეთ დიალოგები:

Լսե՛ք երկխոսությունը.

Dialoqları dinləyin:


 

 

მონიშნეთ, სწორია თუ არასწორი:

Նշե՛ք ճիշտ պատասխանները:

Düzgün cavabları qeyd edin:

 

 

 

დაუკავშირეთ კითხვებს სწორი პასუხები:

Հարցերի հետ կապե՛ք ճիշտ պատասխանները.

Düzgün cavabları suallarla əlaqələndir:

 

 

შეასრულეთ წერითი დავალება

Կատարեք գրավոր առաջադրանքը

Yazılı tapşırığı yerinə yetirin
27P1